eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 349/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-03-04
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 349/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Członkowie: Ewa Sikorska, Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2020 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowe
j Izby Odwoławczej w dniu 19 lutego 2020 r. przez
wykonawcę T-SYSTEMS Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

przy udziale wykonawcy S. D.
, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DS
Comp S. D.
, Kraków
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego,


orzeka:

1. Oddala
odwołanie.

2. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę T-SYSTEMS Polska Sp. z o.o., z
siedzibą we Wrocławiu
i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego
kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną
przez wykonawcę T-SYSTEMS Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu tytułem
wpisu od odwołania.

3.
Zasądza od wykonawcy T-SYSTEMS Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu
na rzecz
zamawiającego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie kwotę 1200,00
złotych (słownie: tysiąc dwieście złotych zero groszy)
tytułem zwrotu kosztów
dojazdu na rozprawę oraz kwotę 85,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych
zero groszy) tytułem zwrotu opłaty skarbowej uiszczonej od pełnomocnictw.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych
(t.j.
Dz.U.
z
2019
r.,
poz.
1843)
na
niniejszy
wyrok
-
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.


Przewodniczący: …………….………

Członkowie:
……………………..

………………………


Sygn. akt:
KIO 349/20

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy T-
Systems Polska Sp. z o.o. (dalej „Odwołujący”) zarzucając zamawiającemu
Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie (dalej „Zamawiający”) naruszenie:

1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy DS
Comp z powodu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ;
2) art. 84 ust.
1 w zw. z art. 87 ust 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie zmiany treści oferty
wykonawcy DS Comp po terminie sk
ładania ofert wskutek wyjaśnień;
3)
art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art 7 ust 1 ustawy Pzp po przez wadliwy wybór
oferty najkorzystniejszej.

W oparciu o przedstawione wyżej za rzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
(
i) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jako obarczonej wadą mającą
wpływ na wynik Postępowania; (ii) odrzucenie oferty wykonawcy DS Comp z Postępowania z
powodu niezgodności treści oferty z SIWZ w zakresie za oferowanego asortymentu oraz
dokonanych zmian treści oferty; (iii) powtórzenie czynności oceny ofert w Postępowaniu, co
spowoduje wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, że przedmiot zamówienia
obejmuje zgodnie z SIWZ dostawę infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem.
Szczegółowy opis przedmiotu za mówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujące komponenty:

1. Serwer typ 1 wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją
7
2. Serwer typ 11 wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją
1
3. Przełączniki SAN wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją
2
4. Macierz dyskowa wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją
1
5. Oprogramowanie wirtualizacyjne wraz z dostawą i instalacją
1
6. Oprogramowanie do sporządzania kopii bezpieczeństwa oraz odzysku maszyn wirtualnych wraz z
dostawą i instalacją
1

Odwołujący wskazał, że zgodnie z SIWZ-pkt 10. Sposób przygotowania oferty:

10.2.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy
opis przedmiotu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do
specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie
edytowalnej. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie
trwania postępowania).

W ocenie Odwołującego powyższe implikuje skutek w postaci konieczności weryfikacji przez
Zamawiającego w procesie badania i oceny ofert czy zaoferowane przez wykonawcę
elementy świadczenia są zgodne z SIWZ, w szczególności, odpowiadają szczegółowemu
opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w SIWZ. Załącznika nr 1a do specyfikacji, co w
świetle powyższych jednoznacznych postanowień SIWZ, stanowi ofertę sensu stricte.
Uwzględniając wartość poszczególnych komponentów zamówienia, kluczowym elementem
oferty jest dostawa macierzy dyskowej wraz z jej instalacją i konfiguracją.

W ocenie Odwołującego oferta wykonawcy DS Comp jest niezgodna z SIWZ w
następującym zakresie:

Niezgodność oferty DS Comp z SIWZ w zakresie odporności systemu na awarię półki
dyskowej


Zamawiający w Tabeli nr 4 zawarł wymaganie, aby macierz w oferowanej konfiguracji
charakteryzowała się odpornością systemu na awarię całej półki dyskowej (punkt4, tiret 3).

Macierz musi umożliwiać w oferowanej macierzy konfigurację spełniającą następujące
wymogi:


odporność systemu na awarię jednego dowolnego dysku SSD, poziom
zabezpieczenia RAID S (2+1);


odporność systemu na awarię jednego dowolnych dwóch dysków SAS, poziom
zabezpieczenia RAID6 (4+2);


odporność systemu na awarię całej półki dyskowej;


konfiguracja wykonana zgodnie z zaleceniami producenta dla środowiska
produkcyjnego w szczególności zarezerwowanie rekomendowanej przestrzeni typu
spare;


łączna przestrzeń danych dla użytkownika nie mniejsza niż 96TiB.

Odwołujący wskazał, że Zamawiający w pkt 5 zawarł wymaganie, aby macierz spełniała
wymagania odnośnie wydajności „dla parametrów zdefiniowanych w poprzednim punkcie",
czyli cytowanym powyżej punkcie 4.

W punkcie 4 zdefiniowano pięć wymagań w tym odporność systemu na awarię całej półki
dyskową z zastrzeżeniem, że macierz musi cechować się tym parametrem w oferowanej
konfiguracji -
czyli takiej, która po wykonaniu prac wymienionych w Tabeli nr 7 będzie
charakteryzowała się wszystkimi cechami wymienionymi w Tabeli nr 4 punkt 4 oraz
zapewniać będzie wydajność i pojemność zgodnie z parametrami podanymi w ofercie w
trzeciej kolumnie Tabeli nr 4.

W ocenie Odwołującego nie można więc zgodzić się ze stwierdzeniem DS Comp zawartym
w wyjaśnieniach z dnia 4.12.2019r., że „sposób sformułowania pytań przez Zamawiającego i
ponowne łączenie wymagań określonych w różnych miejscach Tabeli 4 ma na celu nadanie
im bardziej rygorystycznej wykładni niż wynika to z ich literalnego brzmienia, a w
konsekwencji odrzucenie oferty DS COMP jako niezgodnej z SIWZ". Wszystkie wymagania
SIWZ należy rozumieć całościowo, czyli oferowany przedmiotu zamówienia musi spełniać
wszystkie wymagania jednocześnie. Konkretnie w tym przypadku oferowana macierz musi
spełniać jednocześnie wymagania z punktu 4 i 5.

W wyjaśnieniach z dnia 4 grudnia 2019 r. firma DS Comp stwierdza: „Wymóg odporność
systemu na awarie całej półki dyskowej" (Tabeli 4 punkt 4 Załącznika nr 1a do SIWZ)
zgodnie z zasadami wykładni oświadczeń woli winno się w pierwszej kolejności
inter
pretować zgodnie z literalnym brzmieniem."

Odwołujący wskazał, że zadaniem macierzy dyskowej jest udostępnianie przestrzeni do
zapisu i odczytu danych. Zgodnie z wymaganiem w przypadku awarii półki dyskowej macierz
musi dalej spełniać swoje za danie tj. nieprzerwanie dane udostępniać i umożliwiać ich zapis.
Firma DS Comp przedstawiła własną interpretację tego wymagania, tzn.: wymaganie w
oferowanej macierzy Huawei jest spełnione, ponieważ po awarii półki dyskowej dostępne
będą pozostałe półki dyskowe. Nie oznacza to, że macierz w oferowanej przez DS Comp
konfiguracji będzie nadal spełniać swoje podstawowe zadanie. W ocenie Odwołującego
wymaganie „odporność systemu na awarię całej półki dyskową" nie jest celem samym w
sobie, ale jest postawione w celu zapewn
ieniu dalszego działania podstawowej funkcji
macierzy-zapisu i odczytu danych.

W ocenie Odwołującego nie można również zgodzić się ze stwierdzeniem firmy DS Comp,
jakoby doprecyzowanie przedmiotowego wymogu SIWZ nastąpiło dopiero na etapie
wyjaśnień. Takie wymaganie było od początku zawarte w SIWZ.

Przy powyższym rozumieniu wymogu odporności systemu na awarię całej półki dyskowej,
rozmieszczenie dysków pomiędzy półkami dyskowymi nie ma znaczenia i wymóg ten jest
spełniony zarówno przy zastosowaniu 2 lub więcej półek dyskowych - co zostało
potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy w odwołaniu.


Odwołujący wskazał, że w przypadku awarii półki dyskowej w zależności od modelu
oferowanej macierzy i jej oferowanej konfiguracji można utracić dostęp do danych
zapisa
nych na macierzy dyskowej mimo sprawnych pozostałych półek dyskowych. Biorąc
pod uwagę wymagania Zamawiającego i konfigurację macierzy oferowanej przez DS COMP
opisanej w wyjaśnieniach z dnia 5 sierpnia 2019r. w przypadku awarii jednej z dwóch półek
dyskow
ych macierz Huawei nie będzie spełniała funkcjonalności od niej wymaganej, tj.
udostępnianie przestrzeni dyskowej do zapisu i odczytu danych. Stanie się tak dlatego, że
zostanie utracona połowa dysków umieszczonych na jednej z dwóch półek dyskowych, a
dopu
szczalna jest utrata 1/3 dysków. Wynika to ze sposobu zapisu danych na dyskach
wymaganego przez Zamawiającego w punkcie 4 (RAID 5 (2+1))-dyski muszą być
rozmieszczone na co najmniej trzech półkach.

W ocenie Odwołującego oferowana przez DS Comp macierz nie spełnia więc w tej
konfiguracji wymagania odporności systemu na awarię pojedynczej półki dyskowej z
zachowaniem dostępu dodanych przechowywanych na macierzy.

Zmiana konfiguracji macierzy dyskowej w kolejnych wyjaśnieniach

Odwołujący wskazał, że w dniu 31 lipca 2019 r. Zamawiający wezwał firmę DS Comp do
wyjaśnień w zakresie tego „w jaki sposób Wykonawca zrealizuje zapis punktu 5, z którego
Zamawiający planuje skorzystać w przypadku wyboru [...] oferty, a dotyczący wykazania
zadeklarowanych parametrów wydajnościowych macierzy dyskowej w dostarczonym
środowisku.".

W dniu 5 sierpnia 2019 r. została przedłożona odpowiedź Wykonawcy zawierająca
oświadczenie producenta, które precyzowało między innymi to, w jaki sposób jest
zbudowana oferowana konfiguracja macierzy:

Dla dysków SSD:
1)
2 półki dysko we w każdej zamontować po 15 dysków SSD.
2)
Należy stworzyć 2 domeny dyskowe, w każdej z nich po 15 dysków.
(…)

Dla dysków SAS

1)
Należy stworzyć 4 domeny dyskowe, wypełnione odpowiednio 4x 24 dyski"

Odnośnie tego właśnie zakresu firma DS Comp została ponownie wezwana do wyjaśnień,
odpowiadając pismem z dnia 04.12.2019 w sposób następujący:


na stronie drugiej wyjaśnień DS. Comp stwierdza, że konfiguracja oferowana wygląda
następująco:

„Dla dysków SSD w przypadku rozmieszczenia na 3 półki dyskowe (przy czym zgodnie z
wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny Wykonawca oferuje 8 półek dyskowych), 30 dysków SSD
rozkładamy po 10 dysków na pojedynczą półkę dyskową. Dla dysków SAS, w przypadku
rozmieszczenia na 4 półki dyskowe, 96 dysków SAS rozkładamy po 24 dyski n a pojedynczą
półkę dyskową."

W ocenie Odwołującego, jest to konfiguracja inna niż ta, w której zostały przeprowadzone
testy wydajnościowe.natomiast na stronie trzeciej DS Comp wskazuje, jak należy rozmieścić dyski w
przypadku rozumienia odporności systemu na awarię całej półki dyskowej jako
dostępności do macierzy oraz danych na nią zawartych.


W ocenie Odwołującego, jest to również konfiguracja inna od tej, dla której zostały
przeprowadzone testy wydajnościowe.

Na
podstawie wyjaśnień z dnia 4 grudnia 2019 r. jaki sposób rozłożenia dysków pomiędzy
półkami należy uznać za zaoferowany: czy ten podany na stronie 2 wyjaśnień, czy też ten
podany na stronie 3, zgodny co do treści z oświadczeniem producenta), a zatem będzie
dostarczony i skonfigurowany w ramach zamówienia. Wykonawca DS Comp przedstawia
różne konfiguracje oferowanej macierzy do spełnienia poszczególnych wymagań, ale nie ma
jednej do s pełnienia wszystkich wymagań łącznie.

Inna była konfiguracja do spełnienia wymagań wydajnościowych przedstawiona w
wyjaśnieniach z 5 sierpnia 2019r., a inna do spełnienia wymagań związanych z odpornością
na awarię półki dyskowej z dnia 4 grudnia 2019r. W ocenie Odwołującego zaprezentowane
konfiguracje są całkiem różne, a DS Comp potwierdza ich prawidłowość za pomocą
oświadczeń pracownika Huawei Polska, natomiast cytowane przez Odwołującego fragmenty
oficjalnej dokumentacji producenta są sprzeczne w z tymi oświadczeniami.

W ocenie Odwołującego powyższe dowodzi, że treść oferty wykonawcy DS Comp jest
niejednoznaczna i uległa zmianom w trakcie postępowania po terminie składania ofert w
wyniku dokonywanych wyjaśnień, które są niespójne, a wręcz sprzeczne zarówno z
pierwotną ofertą, jak i kolejnymi wyjaśnieniami, a nawet w obrębie tych samych wyjaśnień.
Powyższe w ocenie Odwołującego winno skutkować odrzuceniem oferty DS Comp na
podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp.

Rozbieżności pomiędzy przestrzenią oferowaną, a rzeczywistą w zależności od
deklarowanej szczegółowej: konfiguracji macierzy dyskowej

Odwołujący wskazał, że godnie z dokumentacją techniczną producenta macierzy Huawei
OceanStor
6800
V5
dostępną
na
stronie
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000181506/flfc3b2e/creating-a-disk-
domain

szczegółowa konfiguracja macierzy ma istotny wpływ na ilość zarezerwowanej
przestrzeni typu spare (która winna być skonfigurowana zgodnie z wymogiem OPZ-punkt 4
Tabela 4).

Szczegółowa konfiguracja macierzy ma też bezpośredni wpływ na użytkową pojemność
macierzy, którą należało jednoznacznie określić podając ją w odpowiednich jednostkach w
formularzu ofertowym.

Odwołujący wskazał, że na podstawie informacji podawanych przez DS COMP w ofercie i
wyjaśnieniach Odwołujący obliczył oferowaną pojemność użytkową w poszczególnych
wersjach konfiguracji macierzy.

Wariant
oferowanej
konfiguracji
typ dysków
Ilość dysków podziale na
domeny:
Łączna Ilość
przestrzeni
zapasowej dla
wszystkich
domen
Poziom RAID
dla każdej z
domen
Pojemność
użytkowa w
podziale na
typy dysków
Łączna
pojemnośćużytkowa
1 z
3
4
5
6
Zgodnie z
ofertą
SSD
30

3
RAID
5(2+1)
15,12
105,64
TiB
SAS HDD
24 24 24 24

S
RAID 6
(4+2)
90,52
zgodni e z
wyjaśnieniam
i z dnia 5
sierpnia 2019
r.
SSD
15 15

4
RAID5
(2+1)
14,56
105,08
TiB
SAS HDD
24 24 24 24

8
RAID 6
(4+2)
90,52
zgodnie z
wyjaśnieniam
i z dnia 4
grudnia 2019
r.
SSD
S 8
8
6

4
RAID 5
(2+1)
14,56
100,97
TiB
SAS HDD
1S 16 16 16 16 16
12
RAID 6
(4+2)
86,41

W ocenie Odwołującego każde kolejne wyjaśnienia składane przez firmą DS Comp w
zakresie szczegółowej konfiguracji macierzy prowadzą do zmniejszenia pojemności
użytkowej - w ostatniej wersji aż o 5% w stosunku do wartości deklarowanej w pierwotnej
ofercie.

Powyższe w konsekwencji oznacza dokonywanie w trakcie postępowania, po upływie
terminu składania ofert, niedopuszczalnej, a ponadto wielokrotnej, zmiany treści oferty
wykonawcy DS. Comp.

Przepisy Pzp zakazują dokonywania zmian treści oferty w wyniku procedury wyjaśniania -
vide art. 87 ust 1 Pzp. Odwołujący powołał się na orzeczenia KIO: 854/19, 652/19.

W ocenie Odwołującego w trakcie postępowania po złożeniu ofert zmianie uległa treść oferty
DS Comp co jest niedopuszczalne w świetle Pzp, a ponadto nie sposób ustalić jaka
faktycznie konfiguracja jest przedmiotem oferty wykonawcy, co oznacza, że oferta nie
zawiera jednej, jednoznacznie określonej propozycji wykonania zamówienia. W praktyce
powyższe oznacza brak możliwości ustalenia zgodności treści oferty DS Comp z treścią
SIWZ, skoro nie jest wiadomej akie rozwiązanie jest oferowane.

W ocenie Odwołującego powyższe jest także istotne w związku z art. 140 ust 1 Pzp który
wymaga zachowania
tożsamości zakresu świadczenia ofertowego wykonawcy z
zobowiązaniem umownym. Skoro nie można jednoznacznie ustalić co jest przedmiotem
oferty to automatycznie nie sposób w trakcie ewentualnego wykonania zamówienia przez
wykonawcę zbadać tożsamości tych świadczeń.

Niezgodność oferowanej konfiguracji macierzy dyskowej z zaleceniami producenta

Odwołujący wskazał, że zgodnie z oficjalną i publicznie dostępną dokumentacją producenta
macierzy
dyskowej
dostępną
na
stronie
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000181506/flfc3b2e/creating-a-disk-
domain

w przypadku, gdy ilość dysków jest mniejsza niż 100, wszystkie dyski należy
skonfigurować w jednej domenie.

You are advised to configure a maximum of 100 disks for each tier in a disk domain. For
example if the number of disks on a tier is D (divide D by 100 and then round off the result to
N and the remainder is M),you can refer to the following configurations:
If D < 100, configure all disks on this tier in one disk domain.
If D > 100, create N+1 disk domains and evenly distribute all disks to the N+1 disk domains.
That is, the number of disks in each disk domain is D/(N+1). In addition, it is recommended
that disk enclosures be fully configured.

Tłumaczenie na język polski:
Zaleca się skonfigurowanie maksymalnie 100 dysków dla każdej warstwy w domenie
dyskową. Na przykład, jeśli liczba dysków w warstwie wynosi D (podziel D przez 100, a
następnie zaokrąglij wynik do N, a reszta to M), możesz odnieść się do następujących
konfiguracji:
Jeśli D < 100, skonfiguruj wszystkie dyski dla tej warstwy w jednej domenie dyskowej.
Jeśli D > 100, utwórz domeny dyskowe N +1 i równomiernie rozdziel wszystkie dyski na
domeny dyskowe N + 1. Oznacza to, że liczba dysków w każdej domenie dyskowej wynosi
D/(N + 1).

Ponadto zalecane jest pełne skonfigurowanie obudów dysków.

W ocenie Odwołującego firma DS Comp zaoferowała macierz z 30 dyskami SSD i 96
dyskami HDD. Zgodnie z zaleceniami producenta dyski danego typu powinny znajdować się
w jednej domenie dyskowej (jedna domena dla SSD i jedna domena dla HDD).

Z wyjaśnień DS Comp wynika, że w oferowanej konfiguracji jest inaczej, co jest niezgodnie z
cytowanymi rekomendacjami producenta, które są jednym z wymagań SIWZ. Wyjaśnienia
odnośnie podziału dysków na domeny dyskowe znajdują się w piśmie DS Comp z dnia
05.08.2019 na stron
ie 5 i 6 i w pi śmie z dnia 4 grudnia na stronie 3:

Ilość domen dla dysków SSD
Ilość domen dla dysków HDD
Zgodnie z zalecaniami producenta wymaganymi
w SIWZ
1
1
Oferta DS Comp - wyjaśnienia z dnia 5 sierpnia
2
4
Oferta DS Comp - wyjaśnienia : z dnia 4
grudnia
4
8

b) w zakresie rozłożenia dysków w półkach

Odwołujący wskazał, że godnie z oficjalną i publicznie dostępną dokumentacją producenta
macierzy
dyskowej
dostępną
na
stronie
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000181485/4ec59be2


rekomendacje producenta odnośnie sposobu rozmieszczenia różnych typów dysków w
półkach dyskowych:
“SSDs and HDDs differ greatly in performance. Ln a loop, the high latency of HDDs may
cause SAS ports to be occupied and disrupt or halt the scheduling of SSD resources.
Therefore, if there are sufficient SAS ports, do not cascade SSDs and HDDs in the same
loop
.”

Tłumaczenie na j. polski:
Dyski SSD i HDD różnią się znacznie wydajnością. W pętli duże opóźnienia dysków HDD
mogą powodować zajęcie portów SAS i zakłócać lub wstrzymywać dyski SSD. Dlatego jeśli
jest wystarczająca liczba portów SAS, nie na leży kaskadować dysków SSD i HDD w tej
samej pętli.

W ocenie Odwołującego powyższy fragment dokumentacji mówią o tym, że nie na leży
umieszczać w tej samej półce dyskowej dysków SSD i HDD (SAS) czyli dyskowo różnych
wydajnościach, ponieważ prowadzi to do spadku wydajności macierzy. Zgodnie z ostatnimi

(tj. z dnia 4 grudnia 2019 r.) wyjaśnieniami DS Comp w oferowanej macierzy dyskowej dyski
HDD i SSD zostały umieszczone w tych samych półkach dyskowych (strona 2 wyjaśnień):

W przypadku rozumienia odporności systemu na awarię całej półki dyskowej jako
dostępność do macierzy oraz danych na niej zawartych (dodatkowo pod warunkiem, że
uszkodzona półka zawiera dyski), wówczas dyski SSD oraz dyski SAS należy rozmieścić
,,pionowo" pomiędzy wszystkie zaoferowane półki dyskowe (...).

Wymaganiem w SIWZ było dostarczenie macierzy w konfiguracji zgodnej z zaleceniami
producenta (Tabela nr 4, punkt 4 tiret 4)
. Rozmieszczenie dysków w sposób jaki zrobił to
wykonawca DS Como jest niegodne z wymaganiami SIWZ.

W ocenie Odwołującego zalecenia konfiguracyjne producenta stanowią wytyczną
instalacyjną urządzeń i prezentują sprawdzoną i zweryfikowaną faktycznie przez producenta
konfigurację. Stanowią podstawę dla instalatorów uzyskania deklarowanych przez
producenta parametrów i wydajności, a także warunkują utrzymanie wsparcia
gwarancyjnego. Producent gwarantuje że w przypadku zestawienia urządzeń w
przedstawiony w wytycznych sposób urządzenia będą pracowały poprawnie, bezpieczniej
pewnie.

Uwzględniając zasady wiedzy inżynierskiej zalecenia konfiguracyjne producenta stanowią
obowiązującą wytyczną w zakresie sposobu użytkowania produktów. Powyższe ma
szczególne znaczenie przy uwzględnieniu sposobu wykorzystania zamawianych urządzeń
przez Szpital, które będą służyły do magazynowania i udostępniania danych wrażliwych
pacjentów stąd oczekiwania w za kresie ich gwarantowanej pracy i najwyższej jakości są
priorytetem.

Powyższe oznacza niezgodność treści oferty DS Comp z wymaganiami SIWZ skutkującą
podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp.

Brak możliwości rozbudowy pamięci RAM serwera do wartości oferowanej

W ocenie Odwołującego oferta firmy DS Comp podlega także odrzuceniu ze względu na
niemożliwość spełnienia przez zaoferowany sprzęt wymagań SIWZ.

Zamawiający w punkcie 9 tabeli 1 Załącznika nr 1a do SIWZ zawarł następujące wymaganie:

Możliwość rozbudowy ilości pamięci RAM do min. 768GB. Przy założeniu, że rozbudowa jest
realizowana przez dodanie dodatkowych modułów o pojemności identycznej z
dostarczonymi, bez konieczno
ści wymiany posiadanych już modułów lub dodania procesora.

Punkt ten mówi o następujących wymogach:

rozbudowa ma być realizowana przez dodawanie odpowiednich modułów (pamięci
RAM);

moduły mają być identyczne co do typu, prędkości pracy i pojemności, co docelowo w
oferowanym serwerze;

Za mawiający nie przewiduje dodania procesora a ni wymiany obecnych modułów pa
mięci RAM.

W ocenie Odwołującego zamawiający zatem jednoznacznie zdefiniował przewidywane przez
niego możliwości rozbudowy -zgodnie z definicją zawartą w przywołanym punkcie nie
dopuszczając dokładania, bądź wymiany pozostałych komponentów (oferowanego serwera).
Wykonawca DS Comp zadeklarował w ofercie, że oferowany serwer rozbudowuje się do 1,5
TB pamięci RAM przy założeniach podanych w punkcie 9. Oznaczałoby to, że ten serwer
został wyposażony w moduły o pojemności 128 GB RAM każdy, ponieważ posiada on 24
sloty pamięci podzielone po połowie z nich na każdy procesor (serwer posiada jeden
procesor, zatem obecnie tylko 12 z nich jest dostępnych).

Slot 1 Slot 2 Slot 3
Slot 4 Slot 5 Slot 6 Slot 7 Slot 8 Slot 9 Slot 10 Slot 11 Slot 12
Procesor
1
128
128
128 pusty pusty pusty pusty pusty
pusty
pusty
pusty pusty
Procesor
2
brak procesora

W ocenie Odwołującego oferowany serwer wyposażony jest w procesor Intel Xeon
Gold5218, który obsługuje maksymalnie 1TB pamięci RAM, co potwierdza specyfikacja
dostępna
pod
adresem:
https://www.intel.com/content/www/pl/pl/products/processors/xeon/scalable/aoldpro
cessors/aold-5218.html
. Wobec tego faktu serwer rozbudowywany zgodnie z wymaganiami
SIWZ nie
będzie obsługiwał rozbudowy do więcej niż ośmiu modułów pamięci, ponieważ
wynika to z ograniczeń procesora.

Odwołujący podkreślił, że nawet gdyby przyjąć wykładnię, że wymiana procesora na inny
model była dopuszczalna to nie ma procesora, który spełniłby jednocześnie wymagania
zawarte w punkcie 3 oraz punkcie 5 Tabeli nr 1, a do tego obsługiwał 1,5 TB pamięci RAM
na procesor, co można wykazać filtrując wyniki dostępne na stronie spec.org- w
nomenklaturze producenta procesora, firmy Intel, procesory, które obsługują co najmniej 1,5
TB pamięci RAM na procesor posiadają w swojej nazwie sufiks -M bądź -L, na co wskazuje
dokumentacja
dostępna
pod
adresem:
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/processors/xeon/2nd-een-xeon-
scalable-processors-brief.html
.

W ocenie Odwołującego jak wynika z powyższej tabeli, żaden z procesorów znajdujących się
na liście wyników ze strony spec.org nie posiada w nazwie tego sufiksu, zatem nie jest w
stanie obsłużyć zaoferowanej przez firmę DS Comp pamięci RAM.

Podsumowując, w ocenie Odwołującego, treść oferty DS Comp w zakresie możliwości
rozbudowy pamięci RAM serwera pozostaje niezgodna z treścią SIWZ co skutkuje jej
odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1pkt 2 ustawy Pzp.

Zmiana treści oferty w zakresie ilości oraz pojemności pojedynczego modułu pamięci RAM

Odwołujący wskazał, że dnia 16 lipca 2019 r. wykonawca DS Comp został wezwany do
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. W ramach odpowiedzi na pismo Zamawiającego
wykonawca załączył ofertę od swojego dostawcy, firmy Data Experts, z której wynika
jednoznacznie, że został jej zaoferowany serwer wyposażony w 6 kości pamięci po 64 GB
każda. Wykonawca DS Comp doskonale wiedział, co uzyskał w ofercie od swojego
poddostawcy (Data Experts) i znał ograniczenia wynikające z odpowiednich zapisów SIW
Z(co zaakceptował składając ofertę).

W ocenie Odwołującego na skutek akceptacji wyjaśnień DS Comp z dnia 12.09.2019r.
Zamawiający dopuścił zmianę treści oferty DS Comp w punkcie 9 Tabeli nr 1 Załącznika nr
1a do SIWZ co skutkuje zmianą oferty w zakresie obsadzenia slotów pamięci RAM:

-
z pierwotnych zawartych w ofercie trzech kości po 128 GB każda (umożliwiająca
rozbudowę pa mięci zgodnie z ofertą-do 1,5 TB-pod warunkiem, że procesor wspiera taką
konfigurację) na:
-
sześć kości pamięci po 64 GB każda (umożliwiająca rozbudowę pamięci do wartości
dwukrotnie niższą niż zadeklarowana w ofercie).

W ocenie Odwołującego zmiana powyższa stanowi niedozwoloną zmianę treści oferty
wykonawcy z naruszeniem art. 87 ust. 1 Pzp co winno skutkować odrzuceniem oferty DS
Comp w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Izba ustaliła co następuje:

Izba postanowiła dopuścić w poczet materiału dowodowego następujące dokumenty: (i)
SIWZ na okoliczność ustalenia przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego
dotyczących przedmiotu zamówienia; (ii) ofertę Przystępującego na okoliczność ustalenia jej
treści; (iii) wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 16 lipca 2019 r., 19 lipca 2019 r., 31 lipca
2019 r., 9 września 2019 r., 21 listopada i 2 grudnia 2019 r., oraz odpowiedź
Przystępującego z dnia 19 lipca 2019 r, z dnia 24 lipca 2019 r, z dnia 5 sierpnia 2019 r, z
dnia
12 września 2019 r., 4 grudnia 2019 r., wraz z załączonymi dokumentami – dokumenty
na okoliczność ustalenia zgodności oferty Przystępującego z wymaganiami zawartymi w
SIWZ; (iv) p
ismo zamawiającego z dnia 25 września 2019 r. na okoliczność ustalenia
zakresu zmian dokonanych w
ofercie Przystępującego; (v) akta postępowania
odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 1719/19, w sprawie o sygn. akt: 2144/19, w
sprawie o sygn. akt: KIO 2584/19,
w sprawie o sygn. akt: KIO 192/20 na okoliczność
ustalenia przebiegu postępowania przetargowego. (vi) trzy schematy rozmieszczenia dysków
sporządzone przez Odwołującego na okoliczność wykazania, iż doszło do zmiany treści
oferty Przystępującego; (vii) wyciąg z dokumentacji technicznej macierzy OceanStor V5
Series 500R007 na okoliczność wykazania, iż przedstawiona przez Przystępującego
konfiguracja macierzy jest niezgodna z zaleceniami producenta.
Izba wzięła również pod
uwagę stanowiska stron i uczestników postępowania złożone podczas rozprawy.

Na podstawie powyższych dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi
postępowanie o udzielenie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na
„dostawę infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem”.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujące komponenty:

1. Serwer typ 1 wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją
7
2. Serwer typ 11 wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją
1
3. Przełączniki SAN wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją
2

4. Macierz dyskowa wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją
1
5. Oprogramowanie wirtualizacyjne wraz z dostawą i instalacją
1
6. Oprogramowanie do sporządzania kopii bezpieczeństwa oraz odzysku maszyn wirtualnych wraz z dostawą i
instalacją
1

Załącznik nr 1a do SIWZ zawierał Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”).

W Tabeli nr 1 Zamawiający określił swoje wymagania dotyczące serwerów. Zamawiający
wymagał m.in. możliwości rozbudowy ilości pamięci RAM do min. 768GB. Przy założeniu,
że rozbudowa jest realizowana przez dodanie dodatkowych modułów o pojemności
identycznej z dostarczonymi
, bez konieczności wymiany posiadanych już modułów lub
dodania procesora (pkt 9 Tabeli nr 1).

Zamawiający w Tabeli nr 4 zawarł wymaganie dotyczące macierzy. Zamawiający wskazał
m.in.
: „Macierz musi umożliwiać w oferowanej macierzy konfigurację spełniającą następujące
wymogi:


odporność systemu na awarię jednego dowolnego dysku SSD, poziom
zabezpieczenia RAID S (2+1);


odporność systemu na awarię jednego dowolnych dwóch dysków SAS, poziom
zabezpieczenia RAID6 (4+2);


odporność systemu na awarię całej półki dyskowej;


konfiguracja wykonana zgodnie z zaleceniami producenta dla środowiska
produkcyjnego w szczególności zarezerwowanie rekomendowanej przestrzeni typu
spare;


łączna przestrzeń danych dla użytkownika nie mniejsza niż 96TiB.”

W punkcie 5
Tabeli nr 4 Załącznika 1a Zamawiający wskazał następujące wymagania:


Dla parametrów zdefiniowanych w poprzednich punkcie przy założeniu
charakterystyki obciążenia: odczyt/zapis 100% losowy dla bloków 8KB w proporcjach
odczyt 50%, zapis 50%, 0%
cache hits, macierz powinna zapewniać sumarycznie
średnią wydajność na poziomie:


Dla dysków SSD 160000 IOPS lub większą i czas odpowiedzi na poziomie 1ms lub
mniej
Dla dysków SAS 9000 IOPS lub większą i czas odpowiedzi na poziomie 25ms lub
mniej


Wykonawca
jest zobowiązany do wykazania wydajności przez przedstawienia danych
katalogowych lub wydruku z tzw. sizer’a producenta lub przedstawienia dokumentów
zawierających wymagane dane.


Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania aby Wykonawca wykazał możliwość
os
iągnięcia deklarowanych parametrów w dostarczonym środowisku poprzez
wygenerowanie testowego obciążenia zgodnie z przedstawionymi wymaganiami.

Izba ustaliła, że w postępowaniu zostały złożone dwie oferty: oferta Odwołującego, który za
realizację zamówienia zaoferował cenę w wysokości 2 355 812,22 zł oraz oferta
Przystępującego, który zaoferował za realizację zamówienia cenę 1 702 269, 57 zł.

Izba ustaliła, że w dniu 17 lipca 2019 r. Zamawiający wezwał Przystępującego do złożenia
wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny. Pismem z dnia 19 lipca 2019 r. Przystępujący
złożył wyjaśnienia.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 31 lipca 2019 r. Zamawiający wezwał Przystępującego do
złożenia wyjaśnień dotyczących m.in. sposobu realizacji przez wykonawcę zapisu pkt 5
Tabeli nr 4 OPZ dotyczących oferowanych parametrów wydajności. Pismem z dnia 5
sierpnia 2019 r. Przystępujący złożył wyjaśnienia. Wykonawca potwierdził, że oferowana
macierz spełnia wymagania wskazane w pkt 5 Tabeli nr 1. Wykonawca przedłożył
oświadczenie Huawei z dnia 5 sierpnia 2019 r., zawierającym informacje co do sposobu
określania wydajności oferowanego urządzenia oraz informacje potwierdzające spełnienie
wymogów określonych w SIWZ.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2019 r. Zam
awiający poinformował wykonawców o wynikach
postępowania. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Przystępującego tj. wykonawcy S.
D. .

Powyższą czynność Zamawiający zaskarżył Odwołujący składając w dniu 2 września 2019 r.
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Pismem z dnia 6 września 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o unieważnieniu
wyboru oferty najkorzystniejszej i o powrocie do czynności badania i oceny ofert. W
konsekwencji w dniu 10 września Odwołujący cofnął odwołanie wniesione w dniu 2 września
2019 r. W dniu 10 września Izba wydało postanowienie o umorzeniu postępowania (sprawa
o sygn. akt: KIO 1712/19).

Izba ustaliła, że pismem z dnia 9 września 2019 r. Zamawiający wezwał Przystępującego do
złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymagał m.in.
wyjaśnienia w jaki sposób wykonawca będzie realizował punkt Tabela 1 pkt. 9 oferty,
określający maksymalną ilość obsługiwanej pamięci (1,5 TB), w sytuacji, gdy maksymalna
ilość gniazd dla jednego procesora wynosi 12, a dostarczone moduły mają mieć pojemność
64GB?

Pismem z dnia 12 września 2019 r. Przystępujący złożył wyjaśnienia. Przystępujący wskazał,
że oferuje serwer z jednym procesorem, który spełnia wymóg minimalny w zakresie ilości
obsługiwanej pamięci wskazany przez Zamawiającego w pkt 9 Tabeli nr 1 tj. możliwość
rozbudowy do 768 GB pamięci RAM. Wykonawca wskazał, że z treści oferty jasno wynika, iż
zaoferował możliwość rozbudowy do 768 GB pamięci RAM 12 gniazd (pkt 7 Tabeli 1) x 64
GB (pkt 6 Tabeli 1oferowane 384 GB : 64 GB =
6 slotów).

Pismem z dnia 25 września 2019 r. Zamawiający poinformował Przystępującego o
dokonaniu poprawienia omyłki w jego ofercie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp ww.
zakresie. Wykonawca nie wyraził sprzeciwu.

Izba ustaliła, że Zamawiający w dniu 9 października 2019 r poinformował wykonawców o
wyborze najkorzystniejszej oferty
tj. oferty Odwołującego oraz o odrzuceniu oferty
wykonawcy DS Comp S. D.
(Przystępujący) jako niezgodnej z wymaganymi zawartymi w
SIWZ.

Izba ustaliła, że od takiej czynności Zamawiającego wykonawca Przystępujący wniósł
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. We wniesionym odwołaniu zarzucił
Zamawiającemu nieuzasadnione odrzucenie oferty, mimo jej zgodności ze SIWZ oraz
zaniechaniu wezwania wykonawcy
do wyjaśnień treści oferty, w sytuacji, gdy Zamawiający
miał wątpliwości co do jej zgodności z SIWZ w zakresie odporności systemu na awarię całej
półki dyskowej i wykonania konfiguracji zgodnie z zaleceniami producenta.

Izba ustaliła, że wyrokiem z dnia 7 listopada 2019 r. (sygn. akt: KIO 2144/19) Izba nakazał
Zamawiającemu wezwanie Przystępującego do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia
warunku odporności systemu na awarię całej półki dyskowej.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 27 listopada 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców
o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej i powrocie do czynności badania i oceny
ofert.

Pismem z dnia 26 listopad
a 2019 r. Zamawiający wezwał przystępującego do złożenia
wyjaśnień dotyczących m.in. realizacji funkcjonalności określonej w pkt 4 Tabela nr 4 OPZ –
odporność systemu na awarię całej półki dyskowej oraz realizacji funkcjonalności
określonych w pkt 4, 18 i 31 Tabeli nr 4. Izba ustaliła, że Przystępujący pismem z dnia 4
grudnia 2019 r. złożył wyjaśnienia. Wykonawca potwierdził zgodność oferty ze SIWZ.
Wykonawca wskazał na nieuprawnioną rozszerzającą interpretację wymagań SIWZ
dokonaną przez Zamawiającego. Załączył do wyjaśnień dwa oświadczenia Huawei z dnia 29
listopada 2019 r. oraz z dnia 4 grudnia 2019 r. na wykazanie, iż oferowany przez niego
przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

W dniu 10 grudnia 2019 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (III wybór w
postępowaniu). Za najkorzystniejszą została uznana oferta Przystępującego.

Izba ustaliła, że w dniu 20 grudnia 2019 r. odwołania od powyższej czynności
Zamawiającego wniósł Odwołujący (sygn. akt: KIO 2584/19). Izba ustaliła, że treść
odwołania pokrywa się z treścią odwołania wniesionego w obecnym postępowaniu
odwoławczym. Odwołujący podniósł te same zarzuty oraz przytoczył identyczne
uzasadnienie faktyczne podniesionych zarzutów.

Pismem z dnia 23 grudnia 2019 r
. Zamawiający poinformował wykonawców o unieważnieniu
wyboru oferty najkorzystniejszej i powrocie do czynności badania i oceny ofert. Izba ustaliła,
że Odwołujący w dniu 24 grudnia 2019 r. cofnął powyższe odwołanie (sprawa o sygn. akt:
KIO 2584/19). Posta
nowieniem z dnia 30 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza
umorzyła postępowanie odwoławcze zainicjowane odwołaniem Odwołującego z dnia 20
grudnia 2019 r.

Izba ustaliła, że Zamawiający w dniu 20 stycznia 2020 r. unieważnił postępowanie
przetargowego. Na
powyższą czynność Zamawiającego, w dniu 30 stycznia 2020 r.
odwołanie wniósł Przystępujący. Do postępowania odwoławczego przystąpił po stronie
Zamawiającego Odwołujący. Na skutek uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego i
braku sprzeciwu ze strony Odwołującego, Izba postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 r.
umorzyła postępowania odwoławcze (sygn. akt: KIO 1712/19).

Zamawiający w dniu 10 lutego 2020 r. dokonał wyboru oferty Przystępującego jako oferty
najkorzystniejszej. Czynność ta została zaskarżona przez Odwołującego i jest przedmiotem
rozpoznania w obecnym postępowaniu odwoławczym.

Izba zważyła co następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone art. 179 ust. 1 ustawy Pzp
przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia,
a
naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie
przez niego szkody, w
postaci nieuzyskania zamówienia.
Izba uznała, że nie zaszła żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania. Jak
wynika z chronologii postępowania wskazanej przez Izbę powyżej, Zamawiający w dniu 10
grudnia 2019
r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Czynność ta została zaskarżona
przez Odwołującego poprzez wniesienie w dniu 20 grudnia 2019 r. odwołania do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej. Jednakże w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego
w dniu 23 grudnia 2019 r.
tj. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz
powrotu do czynności badania i oceny ofert, Odwołujący wycofał odwołanie wniesione w dniu
20 grudnia 2019 r.
Tym samym, w ocenie Izby, wobec braku substratu zaskarżenia, działanie
Odwołującego uznać należy za prawidłowe. Czynność, która była przedmiotem zaskarżenia
przez Odwołującego została unieważniona przez Zamawiającego, rozpatrywanie więc
odwołania wykonawcy z dnia 20 grudnia 2019 r. byłoby bezprzedmiotowe bowiem czynność
będąca przedmiotem zaskarżenia utraciła swoją moc. Izba w pełni aprobuje stanowisko
składu orzekającego wyrażone w wyroku z dnia 21 lutego 2019 r. o sygn. akt: KIO 226/19.
Brak substratu zaskarżenia, tj. brak czynności zamawiającego powoduje, że brak jest
podstaw do uwz
ględnienia odwołania bowiem czynność zamawiającego nie istnieje, a wobec
tego nie sposób stwierdzić czy doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Tym samym w analizowanym stanie faktycznym, pomimo, iż okoliczności faktyczne
przytoczone w treści odwołania były znane Odwołującemu już w dniu 10 grudnia 2019 r, to
jednak wobec działań podjętych przez Zamawiającego w dniu 23 grudnia 2019 r., tj.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, kontynuowanie postępowania
odwoławczego zainicjowanego odwołaniem z dnia 20 grudnia 2019 r. uznać należało za
bezprzedmiotowe. Odwołujący dopiero w wyniku ponownego badania i oceny ofert i wyboru
oferty najkorzystniejszej mógł skutecznie podnieść wobec Zamawiającego zarzuty
naruszenia ustawy Pzp.
Zarówno bowiem na moment wniesienia odwołania jak i wydania
wyroku przez Izbę istniał substrat zaskarżenia tj. czynność Zamawiającego. Tym samym
zgłoszony przez Przystępującego oraz Zamawiającego wniosek o odrzuceniu odwołania jako
wniesionego po terminie Izba uznała za niezasadny.

Odnośnie zarzutów merytorycznych podniesionych w treści odwołania, to Izba uznała, że nie
zasługują one na uwzględnienie, w związku z tym odwołanie podlegało oddaleniu.

Zarzut naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2
– niezgodność oferty Przystępującego z wymaganiami
zawartymi w SIWZ

W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Wskazać należy na wstępie, że zgodnie z art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści
SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Ustawodawca zobowiązał więc
zamawiającego do odrzucenia ofert tych wykonawców, którzy zaoferowali przedmiot
zamówienia niezgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych
dla wykonania przedmiotu zamówienia. Aby zastosować podstawę odrzucenia oferty z art.
89 ust.1 pkt 2 Pzp musi być możliwe do uchwycenia na czym konkretnie niezgodność oferty
ze SIWZ
polega, czyli co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi,
skwantyfikowanymi i ustalonymi jednoznacznie postanowieniami SIWZ. Odrzuceniu podlega
zatem wyłącznie oferta, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ w sposób zasadniczy i
nieusuwalny, gdyż obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w złożonej ofercie
niezgodności z SIWZ niemających istotnego charakteru. O ile każdorazowo treść
oświadczenia woli składanego w postępowaniu w ramach oferty należy rozpatrywać przez
pryzmat zamiaru wykonawcy, wyrażającego się wolą uczestnictwa w postępowaniu, o tyle
kluczową sprawą jest, czy w konkretnym stanie faktycznym możliwe jest ustalenie treści
oświadczenia co do oferowanego przedmiotu w sposób nie naruszający nadrzędnej zasady
zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Przy czym zaznaczenia wymaga,
że punktem wyjścia dla ustalenia zgodności oferty wykonawcy z wymaganiami
zamawiającego są zapisy SIWZ, jasno i przejrzyście wyrażone oczekiwania zamawiającego.
Ustalenie niezgodności oferty wykonawcy na podstawie subiektywnej, rozszerzającej
interpretacji
zapisów SIWZ czy też ocena oferty przez pryzmat oczekiwań zamawiającego
n
ieznajdujących odzwierciedlenia w SIWZ jest niedopuszczalna. Wykonawca bowiem
przygotowując swoją ofertę, opiera się na dosłownym brzmieniu zapisów SIWZ i nie są mu
znane niewyrażone w SIWZ oczekiwana zamawiającego.

W przedmiotowej sprawie
Odwołujący argumentował, że oferta Przystępującego jest
niezgodna z wymaganiami wskazanymi w SIWZ w następującym zakresie:

a)
Odporność systemu na awarię półki dyskowej oraz zmiana konfiguracji zaoferowanej
macierzy dyskowej

W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał niezgodności oferty Przystępującego w powyższym
zakresie. Wskazać należy w pierwszej kolejności, że w Załączniku nr 1a, Tabeli nr 4 pkt 4
Zamawiający wskazał: Macierz musi umożliwiać w oferowanej macierzy konfigurację
spełniającą następujące wymagania: tiret 4: odporność systemu na awarię całej półki
dyskowej.

Nie ulega, w ocenie Izby,
wątpliwości, że Zamawiający w żaden sposób nie zdefiniował
pojęcia „odporności systemu”, do którego odwołuje się w Tabeli nr 1 pkt 4 tiret 4. Dokonując
pierwotnego wyboru oferty Prz
ystępującego, Zamawiający nie miał żadnych wątpliwości co
do
jej zgodności z wymaganiami zawartymi w SIWZ. W wyniku odwołania Odwołującego z
dnia
2 września 2019 r. Zamawiający zaakceptował interpretację spornych postanowień
zaprezentowaną przez Odwołującego i uznał, że oferta Przystępującego nie spełnia
oczekiwanych wymagań. Przy czym, w ocenie Izby, interpretacja forsowana przez
Odwołującego i zaakceptowana w konsekwencji przez Zamawiającego wykraczała poza
literalne brzmienie SIWZ i stanowi nie
dopuszczalne rozszerzenie wymagań na etapie
badania i oceny ofert.
Izba uznała, ze Przystępującego dokonał prawidłowej interpretacji pkt
4 tiret 4 Tabeli nr 4 poprzez przyjęcie, iż wymóg ten oznacza, że w przypadku awarii półki
dyskowej nadal jest dostęp do systemu oraz pozostałych sprawnych półek dyskowych.

W ocenie Izby n
iejednoznaczność zapisów SIWZ jak i działań Zamawiającego podjętych w
toku postępowania przetargowego potwierdza, iż on sam, jak się zdaje, miał wątpliwości co
do obiektywnego sposob
u interpretacji SIWZ. Nie można tym samym skutecznie postawić
Przystępującemu zarzut, że w wyjaśnieniach z dnia 4 grudnia 2019 r. przedstawił dwie
alternatywne metody konfiguracji
macierzy tak, aby osiągnąć funkcjonalność w postaci
odmiennie rozumianej odp
orności systemu na awarię półki dyskowej. Wykonawca w sposób
wy
czerpujący odniósł się do odmiennej interpretacji SIWZ i opisał dwie alternatywne metody
konfiguracji w celu osiągnięcia odmiennie rozumianego celu, jaki Zamawiający chce
osiągnąć. W ocenie Izby, nie sposób w takich okolicznościach stwierdzić naruszenia art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jak Izba wskazała powyższej, odrzuceniu podlegają bowiem oferty
w stosunku do których w sposób jednoznaczny można wskazać, iż są sprzeczne z
jednoznacznie określonymi przez Zamawiającego w SIWZ wymaganiami. Takich
okoliczności, w ocenie Izby, Odwołujący nie wykazał.

Co do argumentacji podnoszonej przez Odwołującego jakoby konfiguracja macierzy
stanowiła treść oferty wykonawcy, co miało powodować, że oferta Przystępującego została
zmieniona w wyniku wyjaśnień z dnia 4 grudnia 2019 r. oraz, że wykonawca nie określił co
jest przedmiotem jego oferty, Izba uznała, że nie zasługuje ona na aprobatę. Po pierwsze,
przywołane przez Odwołującego zapisy Tabeli nr 4 pkt 4 odnoszą się wyłącznie do
stwierdzenia, że oferowana macierz musi umożliwiać osiągnięcie wskazanych
funkcjonalno
ści. Wykonawca miał wskazać w treści załącznika nr 1a czy dana macierz ma
taką możliwość czy nie, co Przystępujący uczynił. Izba stoi na stanowisku, że Zamawiający
w SIWZ zawarł wyłącznie wymóg określenia/zadeklarowania przez wykonawcę czy
oferowany przez
niego przedmiot zamówienia umożliwia realizację określonych
funkcjonalności. W ocenie Izby z treści SIWZ w żaden sposób nie wynika, że na etapie
badania i oceny ofert Zamawiający zamierzał weryfikować rzeczywiste wyniki jakie osiąga
macierz tj. nie wynika,
aby miał dokonywać badania urządzenia jakie zostanie dostarczone w
ramach wykonania umowy
. Zamawiający wymagał wyłącznie oświadczenia wykonawcy czy
dana funkcjonalność jest spełniona, zastrzegając w stosunku do niektórych wymagań prawo
żądania przedłożenia danych katalogowych, dokumentów potwierdzających wymagane dane
czy wyników testów. W stosunku zaś do wymagań zawartych w tabeli nr 4 pkt 4
Zamawiający nie zastrzegł sobie prawa żądania np. testów bezpieczeństwa. Jeśli
Zamawiający chciał badać rzeczywiste parametry oferowanej macierzy, w docelowej
konfiguracji, to wówczas winien określić taki wymóg precyzyjnie w SIWZ poprzez
zobowiązanie wykonawców do dostarczenia np. próbki, czego Zmawiający nie uczynił. Po
drugie wskazać należy, że Zamawiający nie wymagał przedłożenia testów bezpieczeństwa
dla oferowanej macierzy. Testy,
o których mowa w tabeli 4 pkt 5 dotyczą wydajności
macierzy. W
ocenie Izby, próba oceny odporności systemu na awarię półki dyskowej nie
może być oceniana na podstawie testów wydajności, gdyż inny jest cel przeprowadzenia
testów, zaś testy wydajności nie zawierają informacji na temat szczegółowej konfiguracji
zastosowanej podczas testów.

Podkreślić również należy, że wraz z wyjaśnieniami Przystępujący dołączył oświadczenia
spółki Huawei z dnia 29 listopada 2019 r. oraz z dnia 4 grudnia 2019 r. potwierdzające, że
zaoferowana w postępowaniu macierz spełnia wymagania wskazane w SIWZ. Odwołujący w
żaden sposób nie wykazał, że informacje zawarte w oświadczeniach są nieprawdziwe.

Wskazać również należy, że Przystępujący potwierdził spełnienia wymagań określonych w
Tabeli nr 4 pkt 5. Na wezwanie Zamawiającego w z dnia 31 lipca 2019 r., Przystępujący
potwierdził spełnienie wymaganych parametrów, na dowód czego złożył stosowne
świadczenia producenta (z dnia 5 sierpnia 2019 r. oraz z dnia 6 listopada 2019 r.), z których

wynika, że fizyczne rozmieszczenie dysków pomiędzy dwie lub trzy półki nie wpływa na
wyniki testów wydajności. Izbie nie został przedłożony żaden dowód, na podstawie którego
po
dważona byłaby prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniach złożonych przez
Przystępującego. Tym samym, złożone oświadczenia Izba uznała za wiarygodne źródło
informacji o funkcjonalnościach oferowanego przez Przystępującego urządzenia. Uwagi Izby
doty
czące mocy dowodowej oświadczeń poczynione poniżej mają odniesienie również do
omawianego zarzutu.

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, że brak jest podstaw do przyjęcia niezgodności
oferty Przystępującego w zakresie wydajności systemu na awarię półki dyskowej. Brak jest
również podstaw do uznania, iż w zakresie konfiguracji macierzy doszło do zmiany treści
oferty wykonawcy.

b)
Zarzut dotyczący rozbieżności pomiędzy przestrzenią oferowaną, a rzeczywistą w
zależności od deklarowanej szczegółowej konfiguracji macierzy dyskowej

W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Wskazać należy po pierwsze, że Zamawiający w
Załączniku nr 1a, tabela 4 wiersz 4 kolumna 2 wskazał, że łączna przestrzeń danych dla
użytkownika nie może być mniejsza niż 96 TiB. Oferta Przystępującego spełnia minimalne
wymagania określone przez Zamawiającego, co nie było kwestionowane przez
Odwołującego. Tym samym, w ocenie Izby, brak jest podstaw do stwierdzenia niezgodności
oferty wykonawcy z wymaganiami wskazanymi w SIWZ.

Przedstawione
przez Odwołującego wyliczenia matematyczne dotyczące przestrzeni
dyskowej w różnych konfiguracjach macierzy dyskowej są bez znaczenia dla stwierdzenia
naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp bowiem w każdej z przestawionych konfiguracji
spełniony jest wymóg określony przez Zmawiającego w SIWZ.

c)
Zarzut dotyczący niezgodność oferowanej konfiguracji macierzy dyskowej z
za
leceniami producenta w zakresie domeny dyskowej i rozłożenia dysków w półkach

W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Istota zarzutu Odwołującego sprowadzała się do
stwierdzenia, że sposób konfiguracji macierzy dyskowej w zakresie rozmieszczenia dysków
jak i w zakresie konfiguracji dysków w domenie jest niezgodny z zaleceniami producenta
dostępnymi na oficjalnej stronie internetowej producenta.

W
Tabeli nr 4, pkt 4 Zamawiający wskazał, że macierz musi umożliwiać w oferowanej
macierzy konfigurację spełniającą następujące wymagania – tiret 5: „konfiguracja wykonana
zgodnie z zaleceniami producenta dla środowiska produkcyjnego w szczególności
zarezerwowanie rekomendowanej powierzchni typu spare”. Przy czym Zamawiający nie
dookreślił w żaden sposób co ma stanowić źródło rekomendacji producenta. Nie ulega
wątpliwości, że informacje zawarte na stronie internetowej producenta są źródłem wiedzy o
oferowanych produktach. Nie jest to jednak, w ocenie Izby, źródło jedyne i wyczerpujące.
Niejednokrotnie informacje zawarte na stronach internetowych producentów mają charakter
ogólny, zawierają szereg zastrzeżeń co do ich kompletności, odsyłając bezpośrednio do
kontaktów z producentem. W omawianym stanie faktycznym, za nieuprawnione Izba uznała
przyjęcie, iż wyłącznie informacje ze strony internetowej producenta stanowią źródło zaleceń
co do konfiguracji produktu. Producent jest uprawniony
do składania oświadczeń co do
parametrów oferowanych urządzeń, w tym zaleceń co do sposobu konfiguracji. Z taką
sytuacją mamy do czynienia z omawianym stanie faktycznym. Przystępujący złożył bowiem
w toku postępowania wyjaśniającego oświadczenia Huawei z dnia 5 sierpnia 2019 r. oraz 29
listopada i 4 grudnia 2019 r. które potwierdzają możliwość konfiguracji macierzy dyskowej w
sposób wskazany przez Przystępującego. Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem
Odwołującego, że wyłącznie informacje zawarte na stronie internetowej Huawei stanowią
obowiązujące źródło rekomendacji producenta, zaś oświadczenie polskiego przedstawiciela
nie może mieć znaczenia nadrzędnego. Izba podkreśla, że po pierwsze, taki wniosek nie
wynika z treści SIWZ. Po drugie, przedłożone przez Przystępującego oświadczenia uznać
należy za oświadczenia wiedzy, nie zaś za oświadczenia woli. Oświadczenie wiedzy podlega
ocenie w zakresie prawdziwości wiadomości, którą przekazuje, nie ma natomiast za zadanie
kształtowania stosunku prawnego. Oświadczenie wiedzy jest zatem zdarzeniem
polegającym na przekazaniu przez podmiot informacji, będących uzewnętrznieniem treści
intelektualnych przez niego posiadanych, innemu podmiotowi lub podmiotom. W ocenie Izby,
w analizowanym stanie faktycznym, zakwestionowan
e oświadczenia należy zakwalifikować
jako oświadczenia wiedzy osób je podpisujących co do właściwości produktu wskazanego w
treści oświadczeń. Stanowią one oświadczenie wiedzy i mają charakter wypowiedzi
sprawozdawczych, informujących o istnieniu określonego stanu rzeczy. W konsekwencji dla
skuteczności takiego oświadczenia - jako oświadczeń wiedzy - nie jest wymagane, by
zostało podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki Huawei. W ocenie
Izby, oświadczenia te nie kształtują stosunku zobowiązaniowego, podlega zaś ocenie w
kategoriach prawdy lub fałszu. W sytuacji więc, gdy oświadczenie wiedzy jest sprzeczne z
rzeczywistymi danymi stanowiącymi podstawę przekazania wiedzy, to powinno być ono
zmienione stosownie do tych danych. Tym samym, to zad
aniem Odwołującego było podjęcie
inicjatywy dowodowej i wykazanie nieprawdziwości twierdzeń zawartych w treści oświadczeń

złożonych przez Przystępującego. Takich okoliczności jednak Odwołujący nie przedstawił,
ograniczając się do stwierdzenia o braku możliwości wypowiadania się polskiego
przedstawiciela spółki Huawei o właściwościach produktów w sposób odmienny niż
wymijający z informacji dostępnych na stronie internetowej Huawei. Odwołujący nie wykazał,
iż w zakres obowiązków służbowych osób podpisujących oświadczania nie wchodzi kontakt
z potencjalnym klientem i udzielenie informacji na temat oferowanych produktów, w tym ich
konfiguracji
. Oparcie się wyłącznie na zanegowaniu skuteczności oświadczenia jest, w
ocenie Izby
, niewystarczające. Odwołujący miał możliwość wystąpienia do spółki Huawei o
dokonanie w
eryfikacji twierdzeń zawartych w oświadczeniu i wykazaniu ich nieprawdziwości
czy też braku wiedzy osób podpisujących oświadczenia o faktach objętych zakresem
oświadczenia. Takiej inicjatywy dowodowej Odwołujący nie podjął. Oparcie zarzutu
wyłącznie na negacji oświadczenia, bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, jest,
w ocenie Izby, niewystarczające.

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała zarzut za niezasadny.

d)
Zarzut dotyczący braku możliwości rozbudowania pamięci RAM serwera do wartości
oferowanej

W ocenie Izby zarzut został podniesiony przez Odwołującego z zachowaniem wymaganego
terminu i nie sposób uznać go za spóźniony. Przystępujący i Zamawiający argumentowali, że
Odwołujący już 25 września 2019 r. miał wiedzę o okolicznościach faktycznych stanowiących
podstawę zarzutu. Wskazać jednakże należy, że w dniu 25 września 2019 r. Zamawiający
nadal prowadził proces badania i oceny ofert. Zamawiający dopiero w dniu 9 października
2019 r.
poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty i w ten sposób
zakończył etap badania i oceny ofert, i ta czynność Zamawiającego uruchamiała bieg
terminu na wniesienie odwołania. Ponieważ jednak za najkorzystniejszą w dniu 9
października 2019 r. Zamawiający uznał ofertę Odwołującego, podnoszenie w tej sytuacji
zarzutów w stosunku do oferty Przystępującego byłoby bezprzedmiotowe, ponieważ
pozostawałoby bez wpływu na wynik postępowania. W ocenie Izby dopiero na obecnym
etapie po
stępowania Odwołujący mógł podnieść zarzut nieprawidłowego poprawienia treści
oferty Przystępującego.

Izba uznała jednakże, że zarzut nie potwierdził się. Odwołujący argumentował, iż w toku
wyjaśniania treści oferty Przystępującego doszło do nieuprawnionej zmiany jej treści w
zakresie możliwości rozbudowy pamięci RAM.

Wskazać należy, że w dniu 12 września 2019 r. Zamawiający wezwał Przystępującego do
złożenia wyjaśnień w jaki sposób będzie realizowany pkt 9 Tabela 1 OPZ, określający
maksymalną ilość obsługiwanej pamięci (1,5TB), w sytuacji gdy maksymalna ilość gniazd dla
jednego procesora wynosi 12, a dostarczony moduł ma pamięć o pojemności 96 GB.
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie poinformował Zamawiającego, że doszło do omyłki,
gdyż podał maksymalną ilość obsługiwanej pamięci dla dwóch procesorów (1,5 TB), nie zaś
dla jednego (768
GB). Wykonawca wskazał w jaki sposób na podstawie danych zawartych w
ofercie należy wyliczyć prawidłową wartość. Zamawiający pismem z dnia 25 września 2019
r.
dokonał poprawienia treści oferty wykonawcy w powyższym zakresie. Wykonawca zaś nie
wniósł sprzeciwu wobec takiej zmiany.

Izba wskazuje, że obowiązek poprawienia omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp aktualizuje się w przypadku, gdy po pierwsze - oferta nie odpowiada treści SIWZ, po
drugie -
niezgodność ta ma charakter omyłki, po trzecie - poprawienie omyłki nie spowoduje
istotnych zmian w treści oferty (a contrario - możliwe jest wprowadzenie do treści oferty
zmian innych niż istotne). Jednocześnie w świetle art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp omyłka nie
musi mieć charakteru oczywistego, aby możliwa była jej poprawa, ustawodawca bowiem
uzależnił możliwość poprawienia omyłki wyłącznie od stopnia istotności zmiany oferty.
Poprawienie w ofercie wykonawcy innych o
myłek polegających na niezgodności treści oferty
ze SIWZ nie może zatem powodować zniekształcenia oświadczenia woli wykonawcy w
istotnym zakresie.
Podkreślić należy, że zarówno w orzecznictwie Krajowej Izby
Odwoławczej jak i sądów powszechnych dopuszcza się poprawienie treści oferty wykonawcy
odnoszącej się bezpośrednio do jej essentialiae negotii. Dopuszcza się więc możliwość
poprawienia
samej ceny czy określenia przedmiotu świadczenia pod warunkiem
ograniczenia zakresowego, ilościowego czy jakościowego tego typu zmian. O tym zaś czy
dana zmiana ma charakter istotny czy nie należy rozstrzygać każdorazowo biorąc pod
uwagę wszelkie okoliczności sprawy.

Izba uznała, że analizowanym stanie faktycznym Zamawiający w sposób prawidłowy dokonał
zmiany wartości maksymalnej ilości obsługiwanej pamięci. Po pierwsze, nie było sporne, że
w treści oferty Przystępującego zawarte są wszystkie informacje umożliwiające obliczenie
prawidłowej wartości. W wyjaśnieniach z dnia 12 września 2019 Przystępujący wskazał
prawidłowy sposób wyliczenia oferowanej pamięci. Po drugie wskazać należy, że wymogi
dotyczące maksymalnej ilości obsługiwanej pamięci RAM określone w pkt 9 Tabela nr 1 nie
były parametrami punktowanymi, zaś dokładne obliczenie oferowanej pamięci było możliwe
do oblicz
enia na podstawie innych precyzyjnie wskazanych parametrów przez
Przystępującego w treści oferty (na co wykonawca wskazał w wyjaśnieniach z dnia 12

września 2019 r.). Tym samym, w ocenie Izby, dokonana przez Zamawiającego zmiana
oferty Przystępującego, o której poinformował wykonawcę pismem z dnia 25 września 2019
r. była zgodna z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W ocenie Izby przedmiot świadczenia
Przystępującego został sprecyzowany w sposób umożliwiający określenie wartości
oferowanej pamięci RAM. Poprawienie omyłki w sposób opisany w piśmie z dnia 25 września
2019 r.
nie spowodowało istotnej zmiany treści oferty, nie spowodowało zmiany przedmiotu
świadczenia, który nadal pozostaje ten sam, nie spowoduje również zmiany ceny realizacji
zamówienia, a w konsekwencji nie wypłynie na ranking cenowy ofert. Nie będzie więc
stanowić niedozwolonej istotniej zmiany treści oferty Przystępującego.

W
obec powyższego orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z
dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U.
z 2018, poz. 972).


Przewodniczący: …………………………….

Członkowie:
……………………………..

……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie