eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 96/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-01-31
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 96/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2020
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Od
woławczej w dniu 17 stycznia 2020 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum w składzie: Control
Process S.A. (lider), STC Power S.r.l. oraz Control Process EPC2 Sp. z o.o
. z siedzibą
dla lidera: ul. Obro
ńców Modlina 16, 30-733 Kraków
w postępowaniu prowadzonym przez
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., ul. Łowiecka 24,
50-
220 Wrocław


orzeka:

1.
oddala odwołanie,

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – konsorcjum w składzie: Control Process S.A. (lider), STC Power S.r.l.
oraz Control Process EPC2 Sp. z o.o. z siedzibą dla lidera: ul. Obrońców Modlina
16, 30-
733 Kraków
i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum
KIO 96/20

w składzie: Control Process S.A. (lider), STC Power S.r.l. oraz Control
Process EPC2 Sp. z o.o. z siedzibą dla lidera: ul. Obrońców Modlina 16,
30-
733 Kraków
tytułem wpisu od odwołania,

2.2.
zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
konsorcjum w składzie: Control Process S.A. (lider), STC Power S.r.l. oraz
Control Process EPC2 Sp. z o.o. z siedzibą dla lidera: ul. Obrońców Modlina
16, 30-
733 Kraków
na rzecz
Zespo
łu Elektrociepłowni Wrocławskich
Kogeneracja S.A., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław


kwotę 3 600 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika.
KIO 96/20

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia
przys
ługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: …………………………………...


KIO 96/20


U z a s a d n i e n i e


W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., ul. Łowiecka 24 50-220
Wrocław (dalej „zamawiający”) w trybie dialogu konkurencyjnego na „Realizację pod klucz
elektrociepłowni gazowo-parowej dla Kogeneracja S.A. w Siechnicach” (ogłoszenie
o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 26. 07. 2019 r.,
2019/S 143-
353314) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia –
konsorcjum firm w składzie: Control Process S.A., STC Power S.r.l. oraz Control Process
EPC2 sp. z o.o. z
siedziba dla lidera: ul. Obrońców Modlina 16 30-733 Kraków (dalej
„odwołujący”) wnieśli odwołanie wobec:
1.
czynności zamawiającego, polegającej na uznaniu za spełniających warunki udziału
w postępowaniu podmiotów:


konsorcjum firm w składzie: Rafako S.A. (lider), oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń
PeBeKa Spółka Akcyjna z siedziba dla lidera: ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz k(dalej
„konsorcjum Rafako"),


konsorcjum firm w składzie: Mostostal Warszawa S.A. (lider) oraz Acciona Industrial
S.A., z siedziba dla lidera: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa (dalej
„konsorcjum Mostostal"),


zaniechania przez zamawiającego czynności wykluczenia z udziału w postępowaniu
ww. podmiotów.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) (dalej
„ustawa Pzp”):
1.
art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 22a ust. 4 oraz art. 36a ust. 2,
poprzez uznanie, że
konsorcjum Rafako spełniło warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 12.3.2.a
dokumentu „Instrukcja dotycząca prowadzonego postępowania (Wymagania formalne)"
(dalej „Instrukcja") w związku z pkt 10 Instrukcji, korzystając z zasobów podmiotu
trzeciego (Siemens AG) w zakresie, dla którego zamawiający zastrzegł obowiązek
osobistego wykonania,
2.
art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 25 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 i § 2 ust. 4 pkt 1
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o ud
zielenie zamówienia, poprzez uznanie, że konsorcjum Rafako spełnia warunek
udziału w postępowaniu, korzystając z zasobów podmiotu trzeciego (Midroc
KIO 96/20

Rodoverken Production Sp. z o.o.) w sytuacji, gdy podmiot ten nie przedstawił
dowodów potwierdzających wykonanie robót, co do których udostępnia zasoby,
3.
art. 24 ust. 1 pkt 16,
poprzez zaniechanie wykluczenia konsorcjum Rafako, które
wprowadziło zamawiającego w błąd co do okoliczności spełniania warunków udziału w
postępowaniu, twierdząc, że podmiot trzeci (Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o.)
wykonał roboty, które w rzeczywistości wykonał inny podmiot,
4.
art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 22a ust. 4 oraz art. 36a ust. 2,
poprzez uznanie, że
konsorcjum Mostostal spełniło warunek udziału w postępowaniu określony
w pkt 12.3.2.a dokumentu „Instrukcja" w związku z pkt 10 Instrukcji, korzystając
z zasobów podmiotu trzeciego (General Electric International Inc.) w zakresie, dla
którego zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania,
5.
art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z
art. 25 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 i § 2 ust. 4 pkt 1
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, poprzez uznanie, że konsorcjum Mostostal spełnia warunek
udziału w postępowaniu korzystając z zasobów podmiotu trzeciego (Midroc
Rodoverken Production Sp. z o.o.) w sytuacji, gdy podmiot ten nie przedstawił
dowodów potwierdzających wykonanie robót, co do których udostępnia zasoby,
6.
art. 24 ust. 1 pkt 16,
poprzez zaniechanie wykluczenia konsorcjum Mostostal, które
wprowadziło zamawiającego w błąd co do okoliczności spełniania warunków udziału
w postępowaniu, twierdząc, że podmiot trzeci (Midroc Rodoverken Production
Sp. z o.o.) wykonał roboty, które w rzeczywistości wykonał inny podmiot.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2.
powtórzenia czynności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i uznanie,
że wynik oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dla konsorcjum Rafako
i konsorcjum Mostostal jest taki, że nie spełniają one warunków udziału
w postępowaniu i podlegają wykluczeniu i w konsekwencji podmioty te nie będą
uczestniczyć w dalszym toku postępowania.

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego konsorcjum Rafako i konsorcjum Mostostal
odwołujący podał, że zamawiający w pkt 12.3.2.a Instrukcji określił następujący warunek
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: „w okresie ostatnich
10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonali jako generalny wykonawca inwestycji przynajmniej
1 (jedno) zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował łącznie: projektowanie,

KIO 96/20

dostawę i montaż oraz uruchomienie i przejęcie do eksploatacji bloku gazowo-parowego,
którego moc elektryczna znamionowa netto w warunkach ISO wynosiła nie mniej niż 50 MWe
"
i jednocześnie w pkt 10 Instrukcji określił: „Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 Ustawy
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca osobiście wykonał zakres prac budowlanych co
najmniej w zakresie związanym z budową bloku gazowo-parowego
."

W ocenie odwołującego zestawienie powyższych postanowień Instrukcji wskazuje, że
to wykonawca musi się legitymować doświadczeniem w zakresie budowy bloku gazowo-
parowego, gdyż ze względu na zastrzeżenie osobistego wykonania prac w tym zakresie, nie
może powierzyć ich podwykonawcom wobec czego nie można uznać za skuteczne poleganie
na zasobach podmiotu trzeciego w tym zakresie, gdyż dla skuteczności zobowiązania do
udostępnienia zasobów w zakresie warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, konieczne jest, aby podmiot udostępniający zasoby
zrealizował roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art.
22a ust. 4 ustawy Pzp).

Uzupełnił, że wobec obowiązku osobistego wykonania prac budowlanych w zakresie
związanym z budową bloku gazowo - parowego niemożliwe jest, aby prace te wykonywał
podmiot trzeci, tym samym nie może dojść do skutecznego polegania na jego zasobach w tym
zakresie.

Odwołujący wskazał, że konsorcjum Rafako w tym zakresie polega na zasobach firmy
Siemens AG, która w swoim zobowiązaniu do udostępnienia zasobów wyraźnie wskazała
prace budowlane:
„Wiedza i doświadczenie w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia:
wykonanie projektu budowlanego, prac budowlanych,
dostawy, uruchomienie i przejęcie do
eksploatacji turbozespołu gazowego wraz z kotłem odzyskowym i instalacjami pomocniczymi,"

oraz
– co do „Sposobu wykorzystania zasobów przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia": „Udział w realizacji umowy na zasadach umowy podwykonawczej obejmującej
realizację prac objętych zakresem udostępnionych zasobów".

Odwołujący stanął na stanowisku, że ze zobowiązania tego jednoznacznie wynika, że
prace budowlane są kluczowym elementem wykonania bloku gazowo - parowego.

Podkreślił, że brzmienie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp jednoznacznie wskazuje, że
obowiązkiem osobistego wykonania mogą być objęte wyłącznie kluczowe części zamówienia
na roboty budowlane, tym samym jedyną racjonalną wykładnią zapisów Instrukcji jest taka, że
obowiązek osobistego wykonania prac budowlanych „co najmniej w zakresie związanym
z budową bloku gazowo-parowego"
wzmacnia wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia
określony w pkt 12.3.2.a Instrukcji.

Stwierdził, że należy uznać że konsorcjum Rafako nie wykazało spełnienia warunku.

Podał, że na potwierdzenie spełniania warunku konsorcjum Rafako przedstawiło
podmiot trzeci
– firmę Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. (ul. Hoffmana 4, Gródek,
KIO 96/20

86-
140 Drzycim) oraz wskazało, że podmiot ten realizował różne prace w tym zakresie, w tym
projekty:


Norrenergi AB Dwa nowe ciśnieniowe zbiorniki akumulatorów wraz ze związanymi naczyniami
wzbiorczymi do elektrowni Solna,


Malarenergi AB. Nowy zbiornik akumulatorowy dla elektrociepłowni Vasteras.

Odwołujący stwierdził, że oświadczenia te nie są prawdziwe, ponieważ z listów
refere
ncyjnych wynika, że oba wyżej wskazane projekty realizował podmiot Rodoverken AB,
który nie jest tożsamy ze spółką Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. (ul. Hoffmana 4,
Gródek, 86-140 Drzycim).

Uzupełnił, że w toku wyjaśnień pojawiło się oświadczenie Midroc Rodoverken
Production Sp. z o.o., że „Akumulator ciepła realizowany na rzecz Malarenergi AB został
zaprojektowany
przez
P.
H.
(Prezes Zarządu Midroc Rodoverken Production
Sp z o.o.) a Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. uczestniczyła w wykonaniu zamówienia
na ten akumulator."


Odwołujący podniósł, że jest to oświadczenie własne podmiotu i z tego względu nie
może być uznane za dokument spełniający wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rod
zajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowiącego, że
takimi dokumentami
„są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane (...)".


Zaznaczył, że takie dokumenty nie zostały przedstawione, podmiot nie wskazał także,
aby „z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze" nie był w stanie uzyskać tych
dokumentów,

Odwołujący podniósł także, że oświadczenie to nie potwierdza, że Midroc Rodoverken
Production Sp z o.o. wykonała robotę, na którą się powołuje, przeciwnie – potwierdza, że
robota ta została wykonana przez inny podmiot, a Midroc Rodoverken Production Sp z o.o.
„uczestniczyła" w jej wykonaniu.

Podsumował, że uznać należy, że podmiot trzeci udostępniający zasoby, tj. Midroc
Rodoverken Production Sp z o.o., faktycznie tych zasobów nie posiada; nawet gdyby przyjąć,
że obecny Prezes Zarządu Midroc Rodoverken Production Sp z o.o. uczestniczył
w projektowaniu w ramach jednej z robót to nie oznacza to, że firma może twierdzić, że była
podmiotem, który zrealizował zamówienie referencyjne skoro wykonała je inna firma
(Rodoverken AB).

Zakończył, że złożenie nieprawdziwych informacji w tym przypadku jest oczywiste i nie
powinno być żadnych wątpliwości, że jest to stan faktyczny wprost wypełniający dyspozycję
zawartą w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp.
KIO 96/20

W odniesieniu do konsorcjum Mostostal odwołujący wskazał, że konsorcjum to polega
na zasobach firmy General Electric International Inc.

Ponownie podniósł, że nie jest możliwe korzystanie z podmiotu trzeciego dla zakresu
zastrzeżonego dla osobistego wykonania wobec czego należy uznać, że konsorcjum
Mostostal nie wykazało spełnienia ww. warunku.

Podał, że na potwierdzenie spełniania kwestionowanego warunku konsorcjum
Mostostal, analogicznie jak konsorcjum Rafako przedstawiło podmiot trzeci – firmę Midroc
Rodoverken Production Sp. z o.o. (ul. Hoffmana 4, Gródek, 86-140 Drzycim) oraz wskazało,
że podmiot ten realizował różne prace w tym zakresie, w tym projekt Malarenergi AB. Nowy
zbiornik akumulatorowy dla elektrociepłowni Vasteras.
Odwołujący podał także, że w toku wyjaśnień konsorcjum Mostostal złożyło oświadczenia:
„Niniejszym oświadczamy, że grupa Midroc Rodoyerken, w skład którego wchodzi
reprezentowana przez nas spółka Midroc Rodoverken Production Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Gródek, ul. Hoffmana 4, 86-140 Drzycim, realizowała
budowy akumulatorów wyłącznie dla podmiotów prywatnych i nie było praktykowane
podpisywanie referencji (...)

" oraz „Wyjaśniamy, że - jak wynika z naszej najlepszej wiedzy
wynikającej z otrzymanych od podmiotu trzeciego dokumentów i oświadczeń, w nawiązaniu do
przedłożonego Załącznika 3 – Wykazu zrealizowanych robót budowlanych, usług, dostaw -
grupa Midroc Rodoverken, w skład którego wchodzi Midroc Rodoverken Production Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gródek, ul. Hoffmana 4, 86-140 Drzycim,
(...)

", stwierdzając, że wyjaśnienia te nie potwierdzają, że podmiot trzeci na którego zasoby
konsorcjum Mostostal się powołuje, tj. spółka Midroc Rodoyerken Production Sp. z o.o.
wykonała prace i zdobyła doświadczenie wymagane dla spełnienia postawionych przez
zamawiającego warunków.

Podniósł, że w prawie polskim nie istnieje pojęcie „grupy" oraz, że fakt powiązań
kapitałowych czy osobowych pomiędzy spółkami nie pozwala na posługiwanie się jako
własnym doświadczeniem innego (choćby powiązanego) podmiotu.

Uzupełnił, że analogicznie jak w przypadku konsorcjum Rafako oświadczenia złożone
przez konsorcjum Mostostal są oświadczeniem własnym podmiotu, które nie może być
uznane za dokument spełniający wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowiącego jednoznacznie, że takimi
dokumentami
„są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane (...)"
.

Zaznaczył, że takie dokumenty nie zostały przedstawione, podmiot nie wskazał także
aby „z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze" nie był w stanie uzyskać tych
dokumentów a złożone oświadczenia nie potwierdzają, że Midroc Rodoverken Production
KIO 96/20

Sp z o.o. wykonała robotę, na którą się powołuje, przeciwnie – potwierdza, że robota ta
została wykonana przez inny podmiot, a Midroc Rodoverken Production Sp z o.o.
„uczestniczyła" w ich wykonaniu.

Podsumował, że uznać należy, że podmiot trzeci udostępniający zasoby, tj. Midroc
Ro
doverken Production Sp z o.o. faktycznie tych zasobów nie posiada wobec czego należy
uznać, że konsorcjum Mostostal nie wykazało spełnienia ww. warunku.

Odwołujący podniósł, że wskazaną okoliczność dotyczącą Midroc Rodoverken
Production Sp z o.o. nale
ży uznać za wprowadzenie zamawiającego w błąd – konsorcjum
Mostostal w pełni świadomie złożyło nieprawdziwe oświadczenie – oświadczyło bowiem, że
podmiot trzeci na zasobach którego polega (Midroc Rodoverken Production Sp z o.o.) wykonał
zamówienia, które w istocie wykonała inna firma (Rodoverken AB).

Zakończył, że złożenie nieprawdziwych informacji w tym przypadku jest oczywiste i nie
powinno być żadnych wątpliwości, że jest to stan faktyczny wprost wypełniający dyspozycję
zawartą w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp.

Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, przekazanej Izbie przez zamawiającego na informatycznym nośniku danych
(
płyta CD) przy piśmie z dnia 24 stycznia 2020 r. – dokumentów przywołanych w dalszej
części uzasadnienia, „Odpowiedzi na odwołanie” – pismo z dnia 31 stycznia 2020 r., Pisma
przygotowawczego odwołującego z dnia 31 stycznia 2020 r., a także oświadczeń i stanowisk
stron zaprezentowanych w toku
rozprawy skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje.

Skład orzekający Izby ustalił, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
skutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy
ich, skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawę.

Skład orzekający Izby ustalił nadto, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowany możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp,
czego zamawiający nie kwestionował.
Wypełnione zostały zatem materialnoprawne przesłanki do rozpoznania odwołania,
wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

KIO 96/20

Zarzuty
uznania, że konsorcjum Rafako oraz konsorcjum Mostostal spełniło warunek
udziału w postępowaniu określony w pkt 12.3.2.a Instrukcji w związku z pkt 10 Instrukcji,
korzystając z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie, dla którego zamawiający zastrzegł
obowiązek osobistego wykonania, czym zamawiający naruszył art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art.
22a ust. 4 oraz
art. 36a ust. 2 ustawy Pzp nie potwierdziły się.

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje.
W pkt. 4 „opis przedmiotu zamówienia” ppkt 4.1. Instrukcji zamawiający podał, że
przedmiotem zamówienia jest budowa nowej elektrociepłowni wraz z gospodarkami
po
mocniczymi, która „zostanie oparta o blok gazowo-parowy oraz kotłownię szczytowo-
rezerwową gazowo-olejową
”.
Zgodnie z pkt. 10 Instrukcji „Obowiązek osobistego wykonania części zamówienia
przez wykonawcę
” zamawiający zastrzegł, „aby Wykonawca osobiście wykonał zakres prac
budowlanych co najmniej w zakresie związanym z budową bloku gazowo-parowego”.
Zgodnie z pkt
12 Instrukcji „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy
wykluczenia

” ppkt 12.3.2.a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
– w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – spełniają następujący warunek:
„w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali jako generalny wykonawca
inwestycji przynajmniej 1 (jedno) zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował
łącznie: projektowanie, dostawę i montaż oraz uruchomienie i przejęcie do eksploatacji bloku
gazowo-
parowego, którego moc elektryczna znamionowa netto w warunkach ISO wynosiła nie
mniej niż 50 MWe
".
Oba konsorcja
złożyły zobowiązania innych podmiotów do oddania im do dyspozycji
niezbędnych zasobów w trakcie realizacji zamówienia.
W przypadku konsorcjum Rafako
było to zobowiązanie Siemens AG z Niemiec,
w którym – w odniesieniu do sposobu wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia – ujęto: Udział w realizacji umowy na zasadach umowy
podwykonawczej obejmującej realizację prac objętych zakresem udostępnianych zasobów”.
Zakres udostępnianych zasobów opisano następująco: „Wiedza i doświadczenie w zakresie
niezbędnym dla realizacji zamówienia: wykonanie projektu budowlanego, prac budowlanych,
dostawy, uruchomienie i przejęcie do eksploatacji turbozespołu gazowego wraz z kotłem
odzyskowym i instalacjami pomo
cniczymi, którego moc (…)” – dla dwóch turbozespołów
o różnej mocy elektrycznej znamionowej netto, „Wiedza i doświadczenie w zakresie
niezbędnym dla realizacji zamówienia: dostawa, budowa, montaż i uruchomienie zakończone
przejęciem do eksploatacji nowego transformatora olejowego o mocy znamionowej (…)

KIO 96/20

i przejęcie do eksploatacji turbozespołu gazowego wraz z kotłem odzyskowym i instalacjami
pomocniczymi, którego moc (…)
”.
W przypadku konsorcjum Mostostal było to zobowiązanie General Electric International
Inc. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, w którym – w odniesieniu do sposobu wykorzystania
zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia – ujęto: „Udział w realizacji
zamówienia na podstawie umowy podwykonawczej obejmującej wykonanie prac:
projektowanie, produkcja, dostawa i nadzór nad montażem mechanicznym oraz rozruch
i przekazanie do eksploatacji

”.
Zamawiający ocenił, że oba konsorcja wykazały spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, o czym zawiadomił wykonawców pismem z dnia 7 stycznia 2020 r.

Skład orzekający Izby zważył, co następuje.
Wykładania językowa ustanowionego przez zamawiającego warunku w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej nie pozostawia wątpliwości, że warunek ten nie zawiera
elementu doświadczenia w wykonaniu jakichkolwiek prac budowlanych. Elementy, które
warunek ujmuje to „jedynie” projektowanie, dostawa i montaż oraz uruchomienie i przejęcie do
eksploatacji bloku gazowo-parowego.
Uwzględniając powyższe, uznać należy, że o ile zakres zastrzeżenia zamawiającego
co do obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia jest ewidentnie
zastrzeżeniem osobistego wykonania prac budowlanych (w zakresie ograniczonym, tj. do prac
związanych z budową bloku gazowo-parowego), o tyle ustanowiony przez zamawiającego
warunek zdolności technicznej lub zawodowej w ogóle nie referuje do doświadczenia
w wykonaniu jakichkolwiek prac budowlanych. Oznacza to, że zamawiający nie przewidział
weryfikacji doświadczenia wykonawcy w wykonaniu prac budowlanych, a w konsekwencji, że
nie ma podstaw do badania skuteczności udostępnienia wykonawcy przez podmiot trzeci
zasobu w tym zakresie.

Dodatkowo stwierdzić należy, że analiza treści zobowiązania Siemens AG prowadzi do
wniosku, że o ile udział tego podmiotu w realizacji zamówienia będzie polegać na wykonaniu
prac budowlanych, o tyle nie można przyjąć, że prace te będą związane z budową bloku
gazowo-
parowego, ponieważ taki zakres prac budowlanych w zobowiązaniu nie został
wskazany.
Tym samym nie można zasadnie twierdzić, że konsorcjum Rafako przewidziało, że
to podmiot trzeci udostępniający zasoby wykona prace budowlane związane z budową bloku
gazowo-parowego,
zastrzeżone do osobistego wykonania przez zamawiającego.

Stwierdzić w dalszej kolejności należy, że analiza treści zobowiązania General Electric
International Inc.
nie pozostawia wątpliwości, że udział tego podmiotu w realizacji zamówienia
KIO 96/20

nie
będzie polegać na wykonaniu przez ten podmiot jakichkolwiek prac budowlanych skoro
w zobowiązaniu mowa jedynie o projektowaniu, produkcji, dostawie i nadzorze nad montażem
mechanicznym oraz rozruchu i przekazaniu do eksploatacji.
Tym samym nie można zasadnie
twierdzić, że konsorcjum Mostostal przewidziało, że to podmiot trzeci udostępniający zasoby
wykona prace budowlane
związane z budową bloku gazowo-parowego, zastrzeżone do
osobistego wykonania przez zamawiającego.

Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Izby uznał, że zarzuty (zarzut wobec
konsorcjum Rafako oraz zarzut wobec konsorcjum Mostostal) nie potwierdziły się.

Zarzuty
uznania, że konsorcjum Rafako oraz konsorcjum Mostostal spełnia warunek
udziału w postępowaniu, korzystając z zasobów podmiotu trzeciego (Midroc Rodoverken
Production Sp. z o.o.) w sytuacji, gdy podmioty te nie przedstawiły dowodów potwierdzających
wykonanie robót, co do których udostępnia zasoby, czym zamawiający naruszył przepis
art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 25 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 ustawy Pzp i § 2 ust. 4 pkt 1
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
potwierdziły się.

S
kład orzekający Izby ustalił, co następuje.
Zgo
dnie z pkt 12 Instrukcji „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy
wykluczenia

” ppkt 12.3.2.d) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
– w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – spełniają następujący warunek:
„w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 (jedno)
zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował zaprojektowanie i wybudowanie
akumulatora ciepła o łącznej objętości 10 000 m3”.

Zamawiający w Instrukcji w pkt. 12.3.2 zdanie ostatnie [w ogłoszeniu o zamówieniu
w sekcji III.1.3)] wskazał, że „dopuszcza, aby Wykonawcy legitymowali się doświadczeniem
nabytym w ramach konsorcjum

”.

Oba konsorcja
złożyły zobowiązania tego samego podmiotu – Midroc Rodoverken
Production Sp. z o.o.
– do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji
zamówienia (zobowiązanie to konsorcjum Rafako złożyło wraz z Wnioskiem, konsorcjum
Mostostal w odpowiedzi na wezwanie z dnia 20 listopada 2019 r.).
KIO 96/20

W zobowiązaniu złożonym zarówno przez konsorcjum Rafako, jak i konsorcjum
Mostostal
jako zakres udostępnianych zasobów wskazano: „Wiedza i doświadczenie
w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia: zaprojektowanie i wybudowanie
akumulatora ciepła o łącznej objętości 10 000 m3”
.

W Wykazie wykonanych usług / dostaw / robót budowlanych konsorcjum Rafako
w pozycji nr 1 ujęło: akumulator 27 200 m
3
Projekt i budowa, realizowany w latach
2017
– 2019 na rzecz Malarenergi AB ze Szwecji.

Pismem z dnia 20 listopada 2019 r. konsorcjum Rafako zostało wezwane przez
zamawiającego do przedłożenia Wykazu wykonanych zamówień wraz z dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający podał, że konsorcjum Rafako
posługuje się zasobami Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o., podczas gdy jako
wykonawcę usług (w złożonych wraz z Wnioskiem dokumentach) wskazano Rodeverken AB.
Dodatkowo podał, że „dokumenty te nie są właściwymi dokumentami potwierdzającymi
należyte wykonanie usługi, gdyż są to foldery reklamowe”
.
Konsorcjum R
afako, przy piśmie z dnia 16 grudnia 2019 r., złożyło referencje z dnia
25 września 2018 r. – „Niniejszym potwierdzamy, że Midroc Rodoverken wykonał dla nas
akumulator ciepła o pojemności 27 000 m3. (…) Doświadczenie (…) z Midroc Rodoverken jest
dobre, więc polecam ich jako dostawcę. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji
odnośnie wykonania akumulatora przez Midroc zapraszam do kontaktu z poniżej podpisanym

(podpisał S. A.).
Złożyło także oświadczenie J. Z., że „umiejętności i zasoby, których używaliśmy do
zaprojektowania i budowy akumulatora ciepła jak w załączonym liście referencyjnym są w
posiadaniu Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. w zakresie pozwalaj
ącym na
samodzielne projektowanie i budowę akumulatorów ciepła.


Pismem z dnia 19 grudnia 2019 r. konsorcjum Rafako zostało wezwane przez
zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień,
tj. „o potwierdzenie, że Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. uczestniczył w wykonaniu
zamówienia realizowanego na rzecz Malarenergi AB
”.
Do pisma z dnia 30 grudnia 2019 r., stanowiącego odpowiedź na wezwanie
zamawiającego z 19 grudnia 2019 r. konsorcjum Rafako załączyło oświadczenie J. Z. z dnia
19 grudnia 2019 r.
– „Niniejszym oświadczam, że akumulator ciepła realizowany na rzecz
Malarenergi AB został zaprojektowany przez (…) a Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o.
uczestniczyła w wykonaniu zamówienia na ten akumulator.

KIO 96/20

Kon
sorcjum złożyło także KRS Midroc Rodoverken AB potwierdzające, że J. Z. jest
uprawniony do samodzielnego reprezentowania Midroc Rodoverken AB.

Pismem z dnia 20 listopada 2019 r. konsorcjum Mostostal zostało wezwane przez
zamawiającego do złożenia m.in. oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że
podmioty udostępniające zasoby spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Wraz z pismem, podpisanym w dniu 16 grudnia 2019 r. konsorcjum Mostostal złożyło
Wykaz wykonanych usług / dostaw / robót budowlanych, w którym w pozycji nr 2 ujęło
akumulator 27 200 m
3
Projekt i budowa, realizowany w latach 2017
– 2019 na rzecz
Malarenergi AB ze Szwecji oraz
referencje z dnia 25 września 2018 r. – „Niniejszym
potwierdzamy, że Midroc Rodoverken wykonał dla nas akumulator ciepła o pojemności 27 000
m3. (…) Doświadczenie (…) z Midroc Rodoverken jest dobre, więc polecam ich jako
dostawcę. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji odnośnie wykonania
akumulatora przez Midroc zapraszam do kontaktu z poniżej podpisanym
” (podpisał S. A.) – te
same, które złożyło konsorcjum Rafako.

Pismem z dnia 19 grudnia 2019 r. konsorcjum Mostostal zostało wezwane przez
zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień,
tj. „o potwierdzenie, że Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. uczestniczył w wykonaniu
zamówienia realizowanego na rzecz Malarenergi AB
”.
Pismem z dnia
30 grudnia 2019 r., stanowiącym odpowiedź na wezwanie
zamawiającego z 19 grudnia 2019 r. konsorcjum Mostostal potwierdziło, że Midroc
Rodoverken Production Sp. z o.o. uczestniczyła w wykonaniu zamówienia realizowanego na
rzecz Malarenergi AB.

Skład orzekający Izby zważył, co następuje.

konsorcjum Rafako
Podstawą faktyczną zarzutu w odniesieniu do konsorcjum Rafako było to, że podmiot
trzeci, na zasoby którego powołuje się konsorcjum Rafako, wykazując spełnienie warunku,
tj. Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. nie
uczestniczył w wykonaniu dla Malarenergi AB
akumulatora
o pojemności 27 200 m
3

wobec czego nie ma doświadczenia niezbędnego dla
wykazania spełnienia warunku.
Odwołujący utrzymywał, że skoro z dokumentów referencyjnych wynika, że projekt
realizował Rodoverken AB to nie można go przypisać Midroc Rodoverken Production
Sp. z o.o.
KIO 96/20

Zaznaczyć należy, co podniósł zamawiający w Odpowiedzi na odwołanie (str. 6, trzeci
akapit), że referencje z dnia 25 września 2018 r. nie wskazują jako wykonawcy Midroc
Rodoverken AB, ale szerzej
– Midroc Rodoverken (poza sporem pozostawał fakt, że Midroc
Rodoverken to grupa kapitałowa).

P
odkreślenia w tym miejscu wymaga to, że referencja lub inne dokumenty wystawione
przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane potwierdzać mają to
„jedynie”, że dana robota/dostawa/usługa została wykonana należycie.
Inne informacje prezen
towane w celu wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu pochodzić mogą z innych źródeł.
W przypadku pozycji nr 1
z Wykazu złożonego przez konsorcjum Rafako – robota,
która miała zostać potwierdzona referencjami to wykonanie akumulatora o pojemności
27 200 m
3
dla Malarenergi AB
– takie referencje (referencje z dnia 25 września 2018 r.)
zostały przez konsorcjum Rafako złożone.
Wobec powyższej, „ograniczonej roli referencji” informacja o tym, że uczestniczącym
w realizacji
zamówienia z pozycji nr 1 Wykazu podmiotem była Midroc Rodoverken Production
Sp. z o.o. mogła i pochodziła z innego źródła , tj. od głównego wykonawcy – oświadczenia
Midroc Rodoverken AB w tym zakresie
zostały złożone 19 grudnia 2019 r. i załączone do
pisma konsorcjum Rafako z dnia 30 grudnia 2019 r.

S
kład orzekający Izby stanął na stanowisku, że zdobycie doświadczenia w danym
zakresie jest możliwe nie tylko wówczas, gdy podmiot realizuje zamówienie jako wykonawca
główny (w tym jako członek konsorcjum, co wprost wskazał zamawiający w Instrukcji
i ogłoszeniu), ale także gdy jest podwykonawcą.
Biorąc pod uwagę wskazane odmienności co do możliwości pozyskania
doświadczenia, charakter referencji oraz podstawę faktyczną zarzutu stwierdzić należy, że
konsorcjum Rafako wykazało, że spełnia warunek, opierając się na doświadczeniu Midroc
Rodoverken Production Sp. z o.o. zdobytym przy realizacji akumulatora z pozycji 1 Wykazu,
ponieważ:


należyte wykonanie akumulatora zostało potwierdzone referencjami z dnia
25 września 2019 r., w których wprost wskazano, że „Midroc Rodoverken wykonał dla
nas akumulator ciepła o pojemności 27 000 m
3
” oraz, że „Doświadczenie (…) z Midroc
Rodoverken jest dobre, więc polecam ich jako dostawcę
”, tj. dokumentem
pochodzącym od podmiotu dla którego akumulator wykonano,

informacja o udziale
Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. została objęta
oświadczeniem wykonawcy głównego z 19 grudnia 2019 r. (także oświadczeniem
z 9 grudnia 2019 r.
– oświadczenia J. Z.), dodatkowo ocenionym „pozytywnie”
KIO 96/20

oświadczeniem wykonawcy głównego z 9 września 2019 r. – skoro
w oświadczeniu tym mowa o posiadaniu przez Midroc Rodoverken Production
Sp. z o.o. zasobów i umiejętności pozwalających na samodzielne projektowanie
i budowę akumulatorów ciepła, a oświadczenie to wprost nawiązuje do referencji z dnia
25 września 2019 r., co – w ocenie składu orzekającego Izby – należy odczytywać jako
umiejętności pozyskane przy realizacji zamówienia, którego referencje dotyczą.

konsorcjum Mostostal
Podstawą faktyczną zarzutu w odniesieniu do konsorcjum Mostostal było to, że
podmiot trzeci, na zasoby którego powołuje się konsorcjum Rafako, wykazując spełnienie
warunku, tj. Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. nie
może się posługiwać się jak
własnym doświadczeniem innego podmiotu z grupy kapitałowej wobec czego nie ma
doświadczenia niezbędnego dla wykazania spełnienia warunku.
Ponownie
zaznaczyć należy, że referencje z dnia 25 września 2018 r. nie wskazują
jako wykonawcy Midroc Rodoverken AB, ale szerzej
– Midroc Rodoverken (poza sporem
pozostawał fakt, że Midroc Rodoverken to grupa kapitałowa, w skład której wchodzi także
Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o.).

Ponownie podkreślić także należy, że referencja lub inne dokumenty wystawione przez
podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane potwierdzać mają to „jedynie”,
że dana robota/dostawa/usługa została wykonana należycie.
Inne informacje prezentowane w celu wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu pochodzić mogą z innych źródeł.
W przypadku pozycji nr 2
z Wykazu złożonego przez konsorcjum Mostostal – robota,
która miała zostać potwierdzona referencjami to wykonanie akumulatora o pojemności
27 200 m
3
dla Malarenergi AB
– takie referencje (referencje z dnia 25 września 2018 r.)
zostały przez konsorcjum Mostostal złożone.
Wobec powyższej, „ograniczonej roli referencji” informacja o tym, że uczestniczącym
w realizacji zamówienia z pozycji nr 2 Wykazu podmiotem była Midroc Rodoverken Production
Sp. z o.o. mogła i pochodziła z innego źródła, tj. od samego wykonawcy – konsorcjum
Mostostal oświadczenie w tym zakresie złożyło 30 grudnia 2019 r.

Skład orzekający Izby podtrzymuje stanowisko, że zdobycie doświadczenia w danym
zakresie jest możliwe nie tylko wówczas, gdy podmiot realizuje zamówienie jako wykonawca
główny (w tym jako członek konsorcjum, co wprost wskazał zamawiający w Instrukcji
i ogłoszeniu), ale także gdy jest podwykonawcą.

KIO 96/20

Biorąc pod uwagę wskazane odmienności co do możliwości pozyskania
doświadczenia, charakter referencji oraz podstawę faktyczną zarzutu stwierdzić należy, że
konsorcjum Mostostal
wykazało, że spełnia warunek, opierając się na doświadczeniu Midroc
Rodoverken Production Sp. z o.o. zdobytym przy realizacji akumulatora z pozycji 2 Wykazu,
ponieważ:


należyte wykonanie akumulatora zostało potwierdzone referencjami z dnia
25 września 2019 r., w których wprost wskazano, że „Midroc Rodoverken wykonał dla
nas akumulator ciepła o pojemności 27 000 m
3
” oraz, że „Doświadczenie (…) z Midroc
Rodoverken jest dobre, więc polecam ich jako dostawcę
”, tj. dokumentem
pochodzącym od podmiotu dla którego akumulator wykonano,


informacja o udziale Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. została objęta
oświadczeniem konsorcjum Mostostal z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dla porządku stwierdzić należy, że na rozprawie zamawiający złożył dodatkowe
oświadczenie z 27 stycznia 2020 r., które – w odniesieniu do obu konsorcjów – potwierdza
powyższe wnioski (choć zamawiający nie dysponował tymi dokumentami, badając oferty
wykonawców oraz złożono je jedynie w kserokopii).
W oświadczeniu czytamy: „(…) inwestycja realizowana na rzecz Malarenergi AB,
w zakres której wchodziło zaprojektowanie i wybudowanie akumulatora ciepła o łącznej
objętości 27000 m3, wykonywana była przez Rodoverken AB na rzecz którego, m.in. we
wskazanym
powyżej zakresie, działał Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. (…) , Midroc
Rodoverken Production Sp. z o.o. brał czynny udział w realizacji Kontraktu, był podmiotem
niezbędnym do należytej realizacji Kontraktu, a wszystkie zlecone prace wykonał należycie
i terminowo zgodnie z dokumentacja techniczna i projektową.


Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Izby uznał, że zarzuty (zarzut wobec
konsorcjum Rafako oraz zarzut wobec konsorcjum Mostostal) nie potwierdziły się.

Zarzuty zaniechania wyklucz
enia konsorcjum Rafako oraz konsorcjum Mostostal, które
wprowadziły zamawiającego w błąd co do okoliczności spełniania warunków udziału
w postępowaniu, twierdząc, że podmiot trzeci (Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o.)
wykonał roboty, które w rzeczywistości wykonał inny podmiot, czym zamawiający naruszył
przepis
art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp nie potwierdziły się.

Skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje.
Skład orzekający Izby w konsekwencji uznania, że zarzuty dotyczące naruszenia przez
zamawiającego przepisów art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 25 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 ustawy
KIO 96/20

Pzp i § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia nie potwierdziły się uznał także, że nie potwierdziły się zarzuty
wprowadzenia zamawiającego w błąd co do okoliczności spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
Skoro bowiem oba konsorcja wykazały, że podmiot Midroc Rodoverken Production
Sp. z o.o.
uczestniczył w realizacji zamówienia – wykonaniu akumulatora z pozycji 1 i 2
Wykazów tych konsorcjów, to uznać także należało, że nie wprowadziły zamawiającego w tym
zakresie w błąd.

Skład orzekający Izby wskazuje, że w przypadku konsorcjum Rafako odwołujący
podnosił, że także dokumenty dotyczące „Norrenergi AB Dwa nowe ciśnieniowe zbiorniki
akumulatorów wraz ze związanymi naczyniami wzbiorczymi do elektrowni Solna
” są
nieprawdziwe (str. 6 odwołania) .
Wobec braku prezentacji w tym zakresie jakiejkolwiek
okoliczności i argumentacji skład
orzekający Izby uznał, że także w tym zakresie zarzut się nie potwierdził.

Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Izby uznał, że zarzuty (zarzut wobec
konsorcjum Rafako oraz zarzut w
obec konsorcjum Mostostal) nie potwierdziły się.

Odnosząc się do załączonych przez odwołującego do Pisma przygotowawczego
z dnia 31 stycznia 2020 r. materiałów: artykułu prasowego, korespondencji e-mail z dnia
28 stycznia 2020 r. od osoby ze strony od
wołującego do S. A. z Malarenergi AB oraz
Informacji o projekcie akumulatora ciepła w Vastera, podpisanej przez S. A. skład orzekający
Izby wskazuje, że:


artykuł prasowy poruszający ogólnie wiele różnorakich kwestii realizacji projektu nie
może stanowić rzetelnego źródła informacji na temat szczegółów realizowanej
inwestycji i podmiotów w nim uczestniczących zwłaszcza w konfrontacji
z dedykowanymi
oświadczeniami składanymi przez J. Z. z Midroc Rodoverken AB i
konsorcjum Mostostal,


pochodząca od S. A. informacja, wobec braku jakiejkolwiek wiedzy na temat rozmowy,
na kanwie której doszło do udzielenia tej informacji, nie może stanowić rzetelnego
źródła
informacji
na
temat
podwykonawców
projektu
zwłaszcza
w konfrontacji
z dedykowanym, „obszernym” oświadczeniem złożonym przez
wskazaną osobę dnia 25 września 2018 r.

KIO 96/20

Skład orzekający Izby wskazuje nadto, że w Piśmie przygotowawczym z dnia
31 stycznia 2020 r. oraz w
toku rozprawy odwołujący wskazywał nowe okoliczności faktyczne
i prawne
, próbując tym samym zgłosić nowe zarzuty (nieprawidłowość podpisu J. Z., brak
zakończenia realizacji akumulatora w dacie wystawienia referencji – „Następnym krokiem
będzie wykonanie izolacji oraz instalackj9 AKPiA, co planuje się zakończyć w marcu”,

ponowne, z naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwanie
przez zamawiającego
konsorcjum Rafako i konsorcjum Mostostal
do złożenia dokumentów) co – ze względu na
wynikający z przepisu art. 192 ust. 7 ustawy Pzp zakaz orzekania co do zarzutów, które nie
były zawarte w odwołaniu – zostały przez skład orzekający pominięte.

Ponieważ nie potwierdził się żaden z zarzutów podniesionych w odwołaniu skład
orzekający Izby orzekł jak w sentencji, oddalając odwołanie.KIO 96/20

O
kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp,
§ 3 pkt 1) lit. a) oraz pkt 2) lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 972).Przewodniczący:
..……………………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie