eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 298/20, KIO 356/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-03-06
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 298/20
KIO 356/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Izabela Niedziałek - Bujak, Piotr Kozłowski Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 marca 2020 r. w Warszawie
odwołań wniesionych do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
A. w dniu 13 lutego 2020 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: TORPOL S.A., Budimex S.A.,
B. w dniu 20 lutego 2020 r. pr
zez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: China Civil Engineering Construction Corporation, China Railway 19th
Bureau Group Co., Ltd.

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

przy udziale:
A. wy
konawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: China Civil
Engineering Construction Corporation, China Railway 19th Bureau Group Co., Ltd.

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 298/20 po
stronie O
dwołującego,
B.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TORPOL S.A.,
Budimex S.A.

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt
KIO 356/20 po stronie
Odwołującego,
C.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo
Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Stecol Corporation, Sinohydro
Corporation Limited

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o
sygn. akt KIO 298/20 oraz KIO 356/20 po stronie Z
amawiającego,

orzeka:

1.
umarza postępowanie w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 192
ust. 2 i 3 pkt 1) w zw. z art. 197 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 1212 §1 k.p.c. i art. 185 ust. 7
p.z.p.
(opisanego w punkcie 1.1. odwołania o sygnaturze akt KIO 298/20)
2. A.
oddala odwołanie o sygn. akt KIO 298/20 w pozostałym zakresie
B. o
ddala odwołanie o sygn. akt KIO 356/20
3.
kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: TORPOL S.A., Budimex S.A., oraz wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: China Civil Engineering Construction
Corporation, China Railway 19th Bureau Group Co., Ltd.
i
3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40000 zł 00 gr
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy), w tym:
A.
kwotę 20000 zł 00gr (dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną
przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
TORPOL S.A., Budimex S.A.
tytułem uiszczonego wpisu od odwołania o
sygnaturze akt KIO 298/20,
B.
kwotę 20000 zł 00 gr (dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną
przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
China Civil Engineering Construction Corporation, China Railway
19th Bureau Group Co., Ltd.

tytułem wpisu od odwołania o sygnaturze
akt KIO 356/20,
3.2.
z
asądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
TORPOL S.A., Budimex S.A.
na rzecz Zamawiającego PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych
zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z
tytułu wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu o sygnaturze akt KIO
298/20,
3.3.
zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
China Civil Engineering Construction Corporation, China Railway 19th
Bureau Group Co., Ltd.

na rzecz Zamawiającego PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych
zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z
tytułu wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu o sygnaturze akt KIO
356/20,

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: …………………...…………

Członkowie:
……………………….……..

………………….…………..Sygn. akt: KIO 298/20
UZASADNIENIE

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od
km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew -
Białystok”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 03 kwietnia 2019 roku w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem numer: 2019/S 066-155626.
Odwołujący: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia TORPOL S.A.
BUDIMEX S.A. wnieśli odwołanie, w którym zarzucili Zamawiającemu naruszenie art. 192
ust. 2 i 3 pkt 1) w zw. z art. 197 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 1212 §1 k.p.c. i art. 185 ust. 7 p.z.p.,
poprzez zaniechanie wykonania wyroku KIO z 31 stycznia 20
20 roku, zapadłego w sprawie o
sygn. akt KIO 10/20 i KIO 16/20, tj. zaniechania wezwania do uzupełnienia oświadczeń i
dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
określonego w pkt. 8.6.1 IDW, a w konsekwencji naruszenie art. 26 ust. 3 p.z.p., poprzez
zaniechanie wezwania Konsorcjum Intercor do przedstawienia uzupełnień w zakresie
spełniania warunków udziału w Postępowaniu określonych w pkt 8.6.1. lit. c) — h) IDW; art.
26. ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) p.z.p., poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum
Intercor do przedstawienia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w
Postępowaniu określonych w pkt. 8.6.1. lit. a - b IDW, tj. w zakresie tego czy i jakie
konkretnie doświadczenie „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor” sp. z o.o. nabyło
w ramach realizacji roboty wskazanej w pozycji 2 Wykazu robót budowlanych przedłożonego
na wezwanie z dnia 3 lutego 2020 r., podczas gdy ww. roboty były wykonywane w ramach
konsorcjum, w którym „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor” sp. z o.o. pełniło
funkcję Lidera, w zatem wątpliwości budzi faktyczny udział tej spółki w realizacji całej
wskazanej inwestycji, a co za tym idzie -
możliwości powoływania się na doświadczenie
nabyte przy realizacji tej inwestycji na
potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
określonego w pkt. 8.6.1. lit. a) - b) IDW; art. 24 ust. 1 pkt. 12 p.z.p. poprzez zaniechanie
wykluczenia Konsorcjum Intercor, podczas gdy Konsorcjum Intercor nie wykazało, aby w
ramach zamówienia wskazanego w pozycji 1 oraz 2 Wykazu robót budowlanych
przedłożonego na wezwanie z dnia 3 lutego 2020 r. spełnia warunek udziału w postępowaniu
określonych puntem 8.6.1. lit. a) - b) IDW; alternatywnie art. 26 ust. 4 p.z.p. poprzez
zaniechanie wezwania Konsorcju
m Intercor do przedstawienia wyjaśnień w zakresie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w puntem 8.6.1. lit. a) - b) IDW,
podczas gdy Konsorcjum Intercor nie wykazało, aby zamówienia wskazane w pozycji 1 oraz

2 Wykazu robót budowlanych przedłożonego na wezwanie z dnia 3 lutego 2020 r. zostały
należycie wykonane; art. 7 ust. 1 p.z.p. poprzez prowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców oraz niezgodnie z zasadą przejrzystości, który to zarzut stanowi
konsekwencję ww. naruszeń;

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności ponownego
wyboru najkorzystniejszej, wykluczenia Konsorcjum Intercor z postępowania; alternatywnie
nakazanie
Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych w
postępowaniu oraz wezwania konsorcjum Intercor do wyjaśnień w zakresie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu określonych w puntem 8.6.1. lit. a) - b) IDW, w zakresie
tego czy zamówienia wskazane w pozycji 1 oraz 2 Wykazu robót budowlanych
przedłożonego na wezwanie z dnia 3 lutego 2020 r. zostały należycie wykonane; nakazanie
Zamawiającemu wezwania Konsorcjum Intercor do przedstawienia wyjaśnień w zakresie
spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w pkt. 8.6.1. lit. a) - b) IDW, tj. w
zakresie tego czy i jakie konkretnie doświadczenie „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
Intercor” sp. z o.o. nabyło w ramach realizacji roboty wskazanej w poz. 2 Wykazu robót
budowlanych prz
edłożonego na wezwanie z dnia 3 lutego 2020 r., nakazanie
Zamawiającemu wykonania wyroku KIO z 31 stycznia 2020 roku, zapadłego w sprawie o
sygn. akt KIO 10/20 i KIO 16/20, poprzez wezwanie konsorcjum Intercor na podstawie art. 26
ust. 3 p.z.p. do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.6.1. IDW.

Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31.01.2020 roku o sygn. akt KIO 10/20 i 16/20
Zamawiający został zobowiązany do unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz powtórnego badania i oceny ofert, w tym do wezwania wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Intercor sp. z o.o., Stelcol Corporation,
Sinohydro Corporation Limited na podstaw
ie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.6.1. IDW.
Zamawiający pismem z dnia 03.02.2020 roku zawiadomił wykonawców o unieważnieniu
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i tego samego dnia wezwał konsorcjum Intercor
do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w punkcie 8.6.1. a) - b) IDW w terminie do 10.02.2020 roku.
Konsorcjum Intercor w dniu 10.02.2020 roku złożyło odpowiedź na wezwanie z art. 26 ust. 3
p.z.p. przedkładając nowy Załącznik nr 13 do IDW-Wykaz robot budowlanych oraz dwa
pisma z dnia 06.02.2020 roku stanowiące potwierdzenie wykonania robót budowlanych

określonych punktem 8.6.1. a)- b) IDW. W wykazie pokazały się dwie nowe inwestycje:
Wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z urządzeniami srk od
km 71,800 do km 107,260 w ramach projektu CEF dla linii E 75 obejmujący odcinek
Sadowne -
Czyżew, umowa numer 90/101 /0039/17/Z/l (dalej zwana „umową Sadowne -
Czyżew”) w ramach której stwierdził, że wykonał przebudowę nawierzchni torowej toru
szlakowego
głównego nr 1 w ilości 35,460 km toru oraz przebudowę sieci trakcyjnej w torze
nr 1 w ilości 35,460 km, przy czym zaznaczył, że realizacja zamówienia trwa nadal.
Roboty budowlane w ramach projektu prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk
Mazowiecki (linia 447), umowa numer 90/101/0003/17/Z/l; w ramach tej pracy stwierd
ził, że
wykonał przebudowę nawierzchni torowej w ilości 41,650 km, a 21,060 km robót wykonana
została przy prowadzonym ruchu pojazdów kolejowych po torach sąsiednich oraz
przebudowę sieci trakcyjnej w torze nr 1 w ilości 21,600 km, przy czym zaznaczył, że
realizacja zamówienia trwa nadal.
Jako dowód określający należyte wykonanie robót budowlanych konsorcjum Intercor złożył
dwa pisma PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny datowane na ten
sam dzień 06.02.2020 rok.
Zamawiający pismem z dnia 11.02.2020 roku zawiadomił wykonawców o ponownym
wyborze oferty najkorzystniejszej konsorcjum Intercor.

Zarzut naruszenia art. 192 ust. 2 i 3 pkt 1) w zw. z art. 197 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 1212 §1
k.p.c. i art. 185 ust. 7 p.z.p.
Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt KIO
16/20 w pkt 2. uwzględniła odwołanie w zakresie zarzutu oznaczonego nr 7 w odwołaniu
dotyczącego zaniechania wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów
wymaganych na potwierdzenie s
pełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w
pkt. 8.6.1 IDW i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wezwanie
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Intercor Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, Stecol Corporation oraz Sinohydro Corporation Limited na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia oświadczeń i
dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt. 8.6.1 IDW.
Zdaniem Odwołującego, Izba w wyroku z 31 stycznia 2020 r. jednoznacznie przesądziła, iż
uwzględniła odwołanie Konsorcjum CCECC w zakresie zarzutu oznaczonego nr 7
dotyczącego zaniechania wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów
wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w
pkt. 8.6.1 IDW, a zatem zarówno pkt. 8.6.1 lit. a - b IDW, jak i pkt. 8.6.1 lit. c - h IDW.

Zamawiający uwzględnił ww. zarzut odwołania. Przystępujący - Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia Intercor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Stecol Corporation oraz Sinohydro Corporation Limited
oświadczył w trakcie posiedzenia z
udziałem stron, że nie wnosi sprzeciwu co do uwzględnienia odwołania w całości.

Zarzut naruszenia art. 26 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp:
Odwołujący wskazał, że Konsorcjum Intercor w poz. 2 Wykazu robót budowlanych wykazało
się robotą budowlaną realizowaną w ramach konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych Intercor sp. z o.o. (Lider konsorcjum), MOSTY ŁÓDŹ S.A. (Partner
konsorcjum). Robota ta wskazana była na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu określonego w pkt. 8.6.1. a) i b) IDW. Pomimo faktu, iż poprzednie
postępowanie, zakończone wyrokiem KIO z 31 stycznia 2020 r. dotyczyło analizy faktycznie
realizowanych robót budowlanych przez członka konsorcjum, Zamawiający nie wezwał
Konsorcjum Intercor do wyjaśnień czy i jaki zakres robót był realizowany przez
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. w ramach projektu na linii kolejowej
Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia 447), a zatem w konsekwencji nie zostało w
sposób jednoznaczny wykazane, czy Konsorcjum Intercor legitymuje się doświadczeniem
określonym w pkt. 8.6.1. lit. a) i b) IDW.
Powyższe, zdaniem Odwołującego, stanowi istotne naruszenie przepisu art. 26 ust. 4 p.z.p.
w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 12 p.z.p., a także przepisu art. 7 ust. 1 p.z.p., który nakazuje
Zamawiającemu prowadzenie postępowania w sposób przejrzysty i równy.

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt. 12 p.z.p. oraz art. 26 ust. 3 i 4 p.z.p.
W zakresie robót wykazanych w treści wykazu przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Intercor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Stecol
Corporation oraz Sinohydro Corporation Limited, Odwołujący wskazał, że przedstawione w
wykazie roboty były realizowane na podstawie umów, które opierają się na warunkach
kontraktu FIDIC,
zgodnie z którymi Roboty (roboty budowlane) uznaje się na należycie
wykonane oraz wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone po Odbiorze Końcowym Robót (lub Odcinka) lub wystawieniu Świadectwa
Przejęcia dla Robót (lub Odcinka).
Odwołujący wskazał na treść Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i podniósł argument, iż konsorcjum Intercor winno
złożyć dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane
należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Z
powyższego Odwołujący wywiódł, że spełnienie warunku udziału w postępowaniu musi
opierać się na wykonanych i odebranych robotach budowlanych.
Odwołujący podkreślił, ze Konsorcjum Intercor wykazało się dwiema inwestycjami, których
termin realizacji do dziś dnia nie uległ zakończeniu.

W ramach umowy Sadowne -
Czyżew, Odwołujący dodatkowo wskazał, że dla oceny czy
roboty budowlane wykonywane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC zostało wykonane w
sposób prawidłowy należy stosować klauzule warunków kontraktowych FIDIC.
Odwołujący wskazał na Subklauzulę 8.1 WSz Umowy Sadowne - Czyżew, z której wywiódł,
że roboty będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna do spełnienia wymagań
Specyfikacji, a zatem skwitowanie należytego lub nienależytego wykonania prac na tej
inwestycji ob
ejmować będzie całość Robót (lub całość Robót w podziale na Odcinki).
Zdaniem Odwołującego, nie można przyjąć, że wykonanie części prac składających się na
Roboty, może dowodzić zdobyte doświadczenie. Roboty te nie zostały bowiem „kontraktowo”
odebrane. Ko
ntraktowo odebrane, czyli w taki sposób aby zdecydowanie stwierdzić,
wykonanie należyte i zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Umowa dotycząca odcinka Sadowne - Czyżew nie ma podziału robót budowanych, które
umożliwiłyby odbiory i przejęcia częściowe Robót w zakresie części A tj. odbioru osobno
torów nr 1 czy osobno sieci trakcyjnej, co oznacza, że konsorcjum Intercor nie może
legitymować się tą inwestycją, ponieważ prace te nie zostały jeszcze odebrane w myśl
Umowy Sadowne -
Czyżew.

Odwołujący wskazał na definicje, takie jak: Okres Zgłaszania Wad - subklauzula 1.1.3.7.,
Odbiór końcowy - subklauzula 1.1.6.25, które w jego ocenie dowodzą, że strony umowy w
myśl art. 647(1) k.c. przyjęły możliwość Odbioru końcowego całości Robót lub Odbioru
końcowego Odcinka Robot, o ile takie odcinki zostały w umowie wyodrębnione. Odwołujący
wywiódł, że tylko Odbiór końcowy (całości Robót lub Odcinka) jest czynnością,
potwierdzającą należyte wykonanie Robót w ramach umowy Sadowne - Czyżew. Po
dokona
niu takiego Odbioru końcowego (całości Robót lub Odcinka) wystawia się Protokół
Odbioru Końcowego, a finalnie inwestor może wystawić wykonawcy referencje.

Odwołujący podkreślał, że aby dokonać prawidłowego stwierdzenia, że w ramach umowy
Sadowne -
Czyżew, wykonano należycie roboty budowlane (torowe i sieciowe), należy
przedstawić do oceny Protokół Odbioru Końcowego. Ponadto, o tym, czy Roboty zostały

wykonane w myśl umowy Sadowne - Czyżew świadczy również dokument o nazwie
Świadectwo Przejęcia, wydawany na podstawie subklauzuli 10.1 oraz 10.2 WSz umowy
Sadowne -
Czyżew. Zgodnie z subklauzulą 10.1 WSz umowy Sadowne - Czyżew
zamawiający przejmuje Roboty lub ich Odcinki, wykonane zgodnie z kontraktem i jego
zmianami, w drodze wystawienia świadectw przejęcia. Do dowodów należytego wykonania
robót zalicza się pomyślne wyniki prób końcowych oraz podpisanie Protokołu Odbioru
Końcowego, o których mowa w subklauzuli 2.7 WSz umowy Sadowne - Czyżew i subklauzuli
9 WSz umowy Sadowne -
Czyżew.
Zatem w ocenie Odwołującego, Świadectwo Przejęcia uznaje się za dokument
potwierdzający zakończenie robót i ich prawidłowe wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej jako odpowiednik protokołu odbioru. Natomiast w przypadku umowy Sadowne -
Czyżew dla Robót lub Odcinków do dziś dnia nie wydano Świadectwa Przejęcia, co zdaniem
Odwołującego oznacza, że Roboty lub Odcinki nie zostały jeszcze wykonane. Brak tych
dokumentów, w opinii Odwołującego nie pozwala konsorcjum Intercor na wykazanie się
zdobytym doświadczeniem w wykonaniu przebudowy nawierzchni torowej oraz przebudowy
sieci trakcyjnej. Wykonywanie tych prac bowiem nadal trwa.
Dalej Odwołujący wskazał na klauzulę 10.2 WSz, zgodnie z którą, przed wystawieniem
Świadectwa Przejęcia zamawiający jest uprawniony jedynie do tzw. tymczasowego
użytkowania wykonanych robót w sposób uzgodniony między stronami lub przewidziany
kontraktem. Powyższe zdaniem Odwołującego oznacza, że nawet jeśli roboty torowe i
sieciowe wykonane przez konsorcjum Intercor są obecnie tymczasowo użytkowane przez
Zamawiającego, co nie jest niczym nadzwyczajnym na gruncie procesu budowlanego, to nie
oznacza, że zostały należycie wykonane. Taka konstrukcja umowy, jak wskazywał
Odwołujący, ma na celu pozwolić Zamawiającemu na ciągłe prowadzenie ruchu pociągów,
pomimo
braku zakończenia Robót. Nie oznacza to jednak, że Zamawiający dokonał odbioru
Robót lub Odcinków wykonanych przez konsorcjum Intercor, a w świetle warunków FIDIC
tylko takie czynności świadczą o ich (należytym) wykonaniu.

Odwołujący podniósł analogiczną argumentację w odniesieniu do Inwestycji pn. Roboty
budowlane w ramach projektu prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk
Mazowiecki (linia 447), umowa numer 90/101/0003/17/Z/l, gdyż postanowienia tej umowy są
zbieżne z postanowieniami umowy Sadowne - Czyżew.
Również w zakresie tej umowy Odwołujący wskazał, że do dziś dnia nie została wykonana, a
wykonawca pozostaje opóźniony w stosunku do pierwotnie przyjętych terminów.
Odwołujący również w zakresie tej umowy podkreślał, że Zamawiający aktualnie interpretuje
ww. warunek udziału w ten sposób, że uznaje go za spełniony także przez wykonawców,
którzy nadal realizują określone w nim roboty, a zatem niezgodnie z przepisami m.in.

rozporządzenia dotyczącego rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawców.
Odwołujący wskazywał, że za przyjętym przez niego rozumieniem spełnienia warunku
udziału w postępowaniu określonego w punkcie 8.6.1. IDW przemawiają przepisy prawa,
m.in. art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodn
ie z którym
dokumentami kwitującymi wykonanie robót budowlanych są protokoły odbiorów częściowych
i końcowych robót budowlanych. Odwołujący wskazał także na § 8 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mo
ntażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia, zgodnie z którym protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie
wykonywania robót budowlanych wpisuje się do dziennika budowy. Oznacza to, że gdyby
doszło do odbioru kwitującego należyte wykonanie przebudowy nawierzchni torowej oraz
przebudowy sieci trakcyjnej, to takie wpisy winny znaleźć się w tych dokumentach (wpisy
zarówno inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy,
kierowników robót budowlanych - upoważnionych uczestników procesu budowlanego w
rozumieniu art. 17 ustawy Prawo budowlane).
W ocenie Odwołującego niewykonanie w/w umów, w rozumieniu ich zapisów, stawia pod
znakiem zapytania możliwość legitymowania się doświadczeniem wykonania przebudowy
nawierzchni torowej oraz przebudową sieci trakcyjnej na w/w inwestycjach. Przyjęcie
stanowiska przeciwnego zaburzyłoby dotychczasową praktykę przyjętą przy wykazywaniu
się doświadczeniem w wykonaniu kontraktów opartych na warunkach FIDIC.
Odwołujący przywołał także treść Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym referencję przywołuje się jako dokument
potwierdzający należyte wykonanie umowy. Jednak, jak zaznaczył Odwołujący, w tym
konkretnym przypadku, referencje z dnia 06.02.2020 roku należy przyjąć z dużą dozą
ostrożności, gdyż dokument taki winien być wystawiony po wykonaniu całości Robót (lub
Odcinka) potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego Robót (lub Odcinka) oraz
Świadectwem Przejęcia Robót (lub Odcinka). Zdaniem Odwołującego, tylko referencja
wystawiona po Odbiorze końcowym Robót zamówienia mogłaby odzwierciedlać rzeczywisty
stan faktyczny, potwierdzający wykonanie robót budowlanych torowych i sieciowych w
ramach Umowy Sadowne -
Czyżew oraz Umowy linii 447.
Odwołujący wskazał także, że Zamawiający otrzymując od konsorcjum Intercor wykaz
niewykonanych inwe
stycji, powinien zbadać przyjęte na tych inwestycjach warunki
kontraktowe i ocenić, czy dokonanie odbioru eksploatacyjnego (więc jedynie użytkowanie
tymczasowe Robót) będzie odpowiadało wymogowi: wykonania robót budowlanych. W tym
przypadku Zamawiający zaniechał czynności wezwania konsorcjum Intercor do złożenia

wyjaśnień w zakresie doświadczenia jakim chce się legitymować na spełnienie warunku
udziału w postępowaniu. W opinii Odwołującego, Zamawiający miał obowiązek wyjaśnić
treść wykazu i referencji, nie powinien poprzestać na bezkrytycznym przyjęciu złożonego
tam oświadczenia, w szczególności posiadając wiedzę o tym, że wskazane w wykazie robót
w pozycji nr 1 i 2 zamówienia nadal trwają i nie odbyły się Odbiory Końcowe.
W ocenie Odwołującego, wystawione w dniu 06.02.2020 roku referencje, niepoprzedzone
stosownymi odbiorami dokonanymi przez inspektorów nadzoru, użytkowników i
zamawiającego, a finalnie bez Świadectwa Przejęcia, są dokumentem bezwartościowym i
nie poświadczającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Sygn. akt: KIO 356/20


Odwołujący - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w składzie:
China Civil Engineering Construction Corporation, China Railway 19th Bureau Group CO.,
LTD. wnieśli odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej na wyborze, jako
najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Intercor Sp. z o.o., Stecol Corporation, Sinohydro Corporation Limited.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP w zw. z art. 7 ust.
1 PZP w zw. z §2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Intercor z Postępowania,
podczas gdy
wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu
określonych w punktach 8.6.1 lit. a) - b), ponieważ przedstawione przez tego wykonawcę w
wyniku uzupełnienia roboty budowlane dotyczące Inwestycji Sadowne-Czyżew, jak i
Inwestycji na Linii 447, nie zostały prawidłowo ukończone na dzień składania ofert w
Postępowaniu, a już w szczególności powyższe nie zostało przez Konsorcjum Intercor
wykazane, ewentualnie
zarzucił naruszenie: art. 26 ust. 4 PZP w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12
PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP w zw. z §2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Dokumentowego
poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum Intercor do przedstawienia wyjaśnień w zakresie
uzupełnionych przez tego wykonawcę dokumentów, podczas gdy wykonawca ten nie
wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w punktach 8.6.1 lit. a) -
b), ponieważ przedstawione przez tego wykonawcę w wyniku uzupełnienia roboty budowlane
dotyczące Inwestycji Sadowne-Czyżew, jak i Inwestycji na Linii 447, nie zostały prawidłowo
ukończone na dzień składania ofert w Postępowaniu, a już w szczególności powyższe nie
zostało przez Konsorcjum Intercor wykazane.
Odwołujący zarzucił także Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP w zw. z art.
7 ust. 1 PZP popr
zez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Intercor z Postępowania,

podczas gdy
wykonawca ten, działając co najmniej w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa, przedstawił Zamawiającemu informacje wprowadzające go w błąd w zakresie
zgodności robót budowlanych realizowanych na Inwestycji na Linii 447 z warunkami udziału
w Postępowaniu określonymi w punkcie 8.6.1 lit. a) - b) IDW, co mogło mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
czynności polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej, nakazanie Zamawiającemu
wykluczenia Konsorcjum Intercor z Postępowania, ewentualnie w przypadku uwzględnienie
wyłącznie zarzutu oznaczonego w punkcie 2 - nakazanie Zamawiającemu wezwanie
Konsorcjum Intercor do przedstawienia wyjaśnień w trybie ar. 26 ust. 4 PZP, zasądzenie od
Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym
wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego, według norm przypisanych na podstawie
przedłożonej faktury VAT.

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 31 stycznia 2020 r. wydała wyrok w sprawie o sygn. KIO
16/20. Zgodnie z sentencją wyroku, Izba nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej oraz po
wtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym
wezwanie Konsorcjum Intercor do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów wymaganych na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w art. 8.6.1 IDW.
W związku z powyższym w dniu 3 lutego 2020 r. Zamawiający unieważnił czynność wyboru
najkorzystniejszej oferty w Postępowaniu i wezwał Konsorcjum Intercor, pod rygorem
wykluczenia z Postępowania, do uzupełnienia dokumentów (wykazu robót budowlanych,
dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) w zakresie warunków, o
których mowa w punkcie 8.6.1 lit. a) - b) IDW.
Konsorcjum Intercor zostało zobowiązane do wykazania, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert wykonał:
a) co najmniej dwie roboty budowlane, każda wykonana w ramach jednej umowy, na zakres
których składają się Budowa lub Przebudowa nawierzchni torowej na linii kolejowej
dwutorowej zelektryfikowanej, gdzie
suma długości Budowanych lub Przebudowywanych
torów szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie co najmniej 20.0 km. przy
czym co najmniej 10.0 km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach
sąsiednich.
b) co najmniej dwie roboty bu
dowlane, każda wykonana w ramach jednej umowy, na zakres
których składają się Budowa lub Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami
wsporczymi na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej, gdzie suma długości Budowanej

lub Przebudowywanej sieci tr
akcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi dla torów
szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie co najmniej 20,0 km, przy czym
co najmniej
10.0 km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich.
Konsorcjum Intercor odpowiedzia
ło na wezwania Zamawiającego, uzupełniło przedłożony
pierwotnie wykaz robót budowlanych o dwie pozycje.

Jedną z nich było zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych na odcinku
Sadowne -
Czyżew wraz z urządzeniami srk od km 71,800 do km 107,260 w ramach
projektu CEF dla Unii E75 obejmujący odcinek Sadowne - Czyżew („Inwestycja Sadowne-
Czyżew").
W ramach Inwestycji odbyła się przebudowa nawierzchni torowej na linii kolejowej
dwutorowej zelektryfikowanej. Całość robót wykonywana była przy prowadzonym ruchu
pojazdów kolejowych po torze sąsiednim. Powyższe miało potwierdzać spełnienie warunku z
punktu 8.6.1 lit. a) IDW. W ramach tej samej inwestycji miała być także realizowana
przebudowa sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi toru szlakowego i toru
głównego zasadniczego nr 1 na dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej nr 6 od km
71,800 do km 107,260 -
tj. 35,460 km sieci trakcyjnej. Przy czym całość tych robót
wykonywana była przy prowadzonym ruchu pojazdów kolejowych po torze sąsiednim
Powyższe miało potwierdzać spełnienie warunku z punktu 8.6.1 lit. b) IDW.
Do wykazu zostało dołączone referencje, w których znalazła się informacja, że opisane
roboty zrealizowane zostały w okresie od dnia 13 czerwca 2017 r. (data podpisania umowy)
do dnia
10 marca 2019 r. (data przekazania do eksploatacji toru nr 1), a także potwierdzenie,
że ww. roboty wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną.
Roboty we wskazanym powyżej zakresie zostały odebrane Protokołem odbioru i oddane do
eksploatacji z prędkością rozkładową.
Jednocześnie w treści wykazu robót budowlanych w kolumnie „Zakończenie realizacji
zamówienia” Konsorcjum Intercor wskazało, że roboty budowlane w zakresie warunku
udziału w Postępowaniu wskazanym w punkcie 8.6.1 lit. a) oraz b) IDW zostały zakończone
dla Inwestycji Sadowne-
Czyżew w marcu 2019 r., a realizacja zamówienia w odniesieniu do
innych prac nadal trwa.

Konsorcjum Intercor dodatkowo wskazało jeszcze jedną pozycję obejmującą roboty
budowlane w ramach projektu pr
ace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk
Mazowiecki (linia 447).
W ramach tej Inwestycji odbyła się przebudowa nawierzchni torowej na linii kolejowej
dwutorowej, zelektryfikowanej przy łącznej długości przebudowywanych torów szlakowych i
torów głównych zasadniczych 41,650 km, przy czym 21,600 km robót wykonywana była przy

prowadzonym ruchu pojazdów kolejowych po torach sąsiednich. Powyższe miało
potwierdzać spełnienie warunku z punktu 8.6.1 lit. a) IDW. W ramach tej samej inwestycji
miała być także realizowana przebudowa sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi
na linii kolejowej dwutorowej, zelektryfikowanej przy łącznej długości przebudowywanej sieci
trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi dla torów szlakowych i torów głównych
zasadnicz
ych 36,800 km, przy czym co najmniej 10,0 km robót wykonywana była przy
prowadzonym ruchu pojazdów kolejowych po torach sąsiednich. Powyższe miało
potwierdzać spełnienie warunku z punktu 8.6.1 lit. b) IDW.
Do wykazu zostało dołączone także pismo, w którym znalazła się informacja, że opisane
powyżej roboty zrealizowane zostały w okresie od dnia 3 kwietnia 2017 r. (data podpisania
umowy) do dnia 8 listopada 2018 r. (data odbioru eksploatacyjnego), a także potwierdzenie,
że ww. roboty wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną.
Roboty we wskazanym powyżej zakresie zostały odebrane protokołem odbioru technicznego
i eksploatacyjnego.
Jednocześnie w treści wykazu robót budowlanych w kolumnie
Zakończenie realizacji zamówienia Konsorcjum Intercor wskazało, że roboty budowlane w
zakresie warunku udziału w Postępowaniu wskazanym w punkcie 8.6.1 lit. a) oraz b) IDW
zostały zakończone dla Inwestycji na Unii 447 w listopadzie 2018 r., a realizacja zamówienia
w odniesieniu do innych prac nadal trwa.
Zamawiający zaakceptował przedłożone mu dokumenty odnoszące się zarówno do
Inwestycji Sadowne-
Czyżew, jak również Inwestycji na Linii 447, co w konsekwencji
doprowadziło do ponownego wyboru w dniu 11 lutego 2020 r. w Postępowaniu jako
najk
orzystniejszej oferty złożonej prze Konsorcjum Intercor.

Odwołujący podkreślił, że zarówno roboty budowlane na Inwestycji Sadowne-Czyżew, jak i
na Inwestycji na Linii 447, nie z
ostały prawidłowo ukończone na dzień składania ofert w
Postępowaniu tj. na 19 sierpnia 2019 r.
Odwołujący wskazał, że na potwierdzenie spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w
postępowaniu w zakresie posiadanego przez wykonawcę doświadczenia (punkt 8.6.1 IDW)
wykonawca zobowiązany był posiadać doświadczenie w wykonaniu (aspekt dokonany), a nie
w wykonywaniu (aspekt niedokonany) wskazanych w kolejnych literach robót budowlanych.
Przyjęcie, jak czyni to obecnie Zamawiający, że możliwe było wykazanie się także
doświadczeniem w realizacji inwestycji zakończonej po 19 sierpnia 2019 r. (a nawet taką,
która w ogóle jeszcze nie została zakończona), byłoby zdaniem Odwołującego, nie do
pogodzenia z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych.
Odwołujący wskazał na treść Rozporządzenia Dokumentowego, w szczególności §2 ust. 4
pkt 1, zgodnie z którym do wykazu robót budowlanych wykonawcy dołączają dowody
określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji

o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone. Nie można uznać, że Rozporządzenie dopuszcza wykazanie się
doświadczeniem w robotach budowlanych wykonywanych (wciąż) a nawet tych, które są już
w trakcie ukończenia.
Bez znaczenia w ocenie Odwołującego, pozostaje podjęta przez Konsorcjum Intercor próba
„wydzielenia" z całych inwestycji jedynie pewnego zakresu robót, który (po takim „formalnym"
wyodrębnieniu) rzekomo miałby potwierdzać spełnienie warunków udziału w Postępowaniu
wskazanych w punkcie 8.6.1 lit. a) oraz b) IDW. Nie jest w ogóle możliwe wydzielenie
wymaganych IDW robót budowlanych z Inwestycji Sadowne-Czyżew, jak i z Inwestycji na
Linii 447. Roboty budowlane, którymi stara się wykazać Konsorcjum Intercor, nie stanowią
odrębnych (od całych inwestycji) bytów i jako takie stanowią elementy składowe tych
inwestycji.
Odwołujący wskazywał na dokument w postaci Świadectwa Przejęcia, które w jego ocenie
jako jedyne
(potwierdzające wykonanie wydzielonych robót budowlanych przed 19 sierpnia
2019 r.) mogłoby być ewentualnie właściwym dokumentem potwierdzającym prawidłowe
ukończenie danego zakresu (wydzielonych z całej inwestycji) robót. Jak wskazał dalej
Odwołujący, zgodnie z umową zawartą na wykonanie Inwestycji Sadowne-Czyżew,
ewentualne uzyskanie Świadectw Przejęcia było uzależnione od uzyskania pozwolenia na
użytkowanie. Dokument ten jest zatem dużo dalej idącym niż sam odbiór techniczny lub
eksploatacyjny (co w ocenie Konsorcjum Intercor miałoby być wystarczające na potrzeby
wykazania prawidłowości ukończenia tego fragmentu robót).

Odwołujący analogiczną argumentację odniósł do Inwestycji na Linii 447.
Podkreślił, że ani na Inwestycji Sadowne-Czyżew, ani na inwestycji na Linii 447, nie wydano
jakichkolwiek Świadectw Przejęcia, które mogłyby w jakimkolwiek stopniu potwierdzać, że
sztucznie „wydzielone" przez Konsorcjum Intercor roboty budowlane były prawidłowo
ukończone na dzień złożenia ofert w Postępowaniu (tj. na 19 sierpnia 2019 r.). W przypadku
obu inwestycji występowały opóźnienia w realizacji robót budowlanych, co także mogło mieć
wpływ na brak możliwości uzyskania przez Konsorcjum Intercor stosownych dokumentów
(poświadczeń) dotyczących całych inwestycji.
Odwołujący wskazał także, że na dzień składania ofert w Postępowaniu wykonawca
omawianych inwestycji nie był jeszcze zobowiązany do świadczeń w ramach rękojmi czy
gwarancji, co pośrednio mogłoby wskazywać na fakt prawidłowego ukończenia tych robót.
Nie zostało jeszcze także zwrócone wówczas (w odniesieniu do „wydzielonych" robót
budowlanych) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, co oznacza, że nie można
uznać, że „wydzielone" roboty budowlane zostały prawidłowo ukończone.
Odwołujący podkreślił, że dla „wydzielonych" z Inwestycji Sadowne-Czyżew jak i na

Inwestycji na Linii 447 robót budowlanych nie przedstawiono zgodnych z treścią
Ro
zporządzenia Dokumentowego dowodów potwierdzających wprost, że zostały one
(zgodnie z treścią §2 ust. 4 pkt 1) prawidłowo ukończone.

Odwołujący wskazał, że wobec faktu, że Konsorcjum Intercor było już raz wzywane na
podstawie art. 26 ust. 3 PZP do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w punktach 8.6.1 lit. a) oraz b), nie jest
możliwe na obecnym etapie ponowne wezwanie tego wykonawcy do jakichkolwiek
uzupełnień. W świetle powyższego, zdaniem Odwołującego, Konsorcjum Intercor powinno
zostać wykluczone z Postępowania z uwagi na ziszczenie się przesłanki z art, 24 ust. 1 pkt
12 PZP.
Odwołujący podniósł alternatywnie, że nawet gdyby uznać, że Konsorcjum Intercor nie
podlega wykluczeniu (z czym Odwo
łujący się nie zgadza), to powinno ono zostać wezwane
w trybie art. 26 ust. 4 PZP do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do
Inwestycji Sadowne-
Czyżew jak i z Inwestycji na Unii 447 w kontekście spełnienia przez
roboty budowlane realizowane
na tych inwestycjach warunków udziału w Postępowaniu.

W ocenie Odwołującego, Konsorcjum Intercor podlega także wykluczeniu z Postępowania z
uwagi na ziszczenie się przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP w odniesieniu do informacji
przekazanych przez Konsorcjum Intercor w zakresie Inwestycji na Linii 447.
Jak wskazał Odwołujący, Konsorcjum Intercor przekazało Zamawiającemu informację,
zgodnie z którą roboty budowlane obejmujące przebudowę nawierzchni torowej na linii
kolejowej dwutorowej przedstawione w w
ykazie były wykonywane przy prowadzonym ruchu
pojazdów kolejowych po torach sąsiednich.
Powyższe stanowiło wymóg z punktu 8.6.1 lit. a) do b) IDW, który należy odczytywać w
świetle przedmiotu zamówienia, dla którego prowadzone jest Postępowanie.

Linia k
olejowa, która będzie realizowana w ramach niniejszego zamówienia (tj. linia kolejowa
E75), jest linią kolejową dwutorową. Prace na niej będą właśnie odbywały się w ten sposób,
że najpierw wyłączony zostanie jeden odcinek tej linii (i cały ruch zostanie skierowany na
drugi tor, przy toczących się robotach budowlanych na pierwszym torze), po czym nastąpi
zmiana i roboty budowlane rozpoczną się na drugim torze (przy skierowaniu całego ruchu
kolejowego na pierwszy tor). W przypadku linii kolejowej 447 obejmuje ona dwa tory (tor 3
oraz tor 4). W trakcie realizacji Inwestycji na Linii 447 zarówno jeden jak i drugi tor były
praktycznie przez cały okres realizacji inwestycji (nie licząc zaledwie 14 dni), tj. robót
torowych i trakcyjnych, wyłączony z ruchu pojazdów kolejowych.
W trakcie realizacji Inwestycji na Linii 447 zapewniona była dla pasażerów autobusowa

komunikacja zastępcza.
Dodatkowo Odwołujący zauważył, że przez okres od 3 września 2017 r. do 4 września 2018
r. na żadnym torze linii kolejowej 447 nie odbywał się jakikolwiek ruch pojazdów kolejowych.
W konsekwencji nie jest zdaniem prawdziwym, że jakiekolwiek roboty budowlane dotyczące
toru 3 lub toru 4 tej linii odbywały się w tym okresie przy prowadzonym ruchu pojazdów
kolejowych po torze sąsiednim. Trudno też twierdzić, że w okresie od 5 września 2018 r. do
20 września 2018 r. (tj. przez 15 dni), kiedy po jednym z torów linii kolejowej 447 prowadzony
był już ruch pojazdów kolejowych, wykonane zostały wszystkie roboty budowlane na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu w zakresie punktu 8.6.1 lit a) do
b) IDW.
Odwołujący podkreślił, ze bez znaczenia pozostaje fakt, że Konsorcjum Intercor przedstawiło
„nadprogramowo" dwie inwestycje na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
Postępowaniu, w sytuacji kiedy w zupełności wystarczającym (w razie potwierdzenia
spełnienia warunku udziału) byłoby wykazanie wyłącznie jednej. W stosunku do każdego z
przekazywanych doświadczeń wykonawca zobowiązany jest podać tylko prawdziwe
informacje.
Zdaniem Od
wołującego, nie można również przyjąć, że w tym konkretnym przypadku
Zamawiający nie mógł zostać wprowadzony w błąd wyłącznie z uwagi na fakt, że on sam był
inwestorem przy realizacji Inwestycji na Linii 447.
W świetle powyższego, zdaniem Odwołującego, Konsorcjum Intercor powinno zostać
wykluczone z Postępowania z uwagi na ziszczenie się przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP.

Izba ustaliła i zważyła co następuje:

Sygn. akt KIO 298/20

Zamawiający na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania złożył
oświadczenie, że uwzględnia zarzut odwołania o sygnaturze akt KIO 298/20, opisany w
punkcie 1.1 odwołania, dotyczący naruszenia przez Zamawiającego artykułu 192 ust. 2 i 3
pkt 1) w zw. z art. 197 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 1212 § 1
k.p.c. i art. 185 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez zaniechanie wykonania
wyroku KIO z 31 stycznia 2020 roku, zapadłego w sprawie o sygn. akt KIO 10/20 i KIO
16/20, tj. zaniechania wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów wymaganych na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 8.6.1 IDW, a
w konsekwencji naruszenie
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez
zaniechanie wezwania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o., Stecol Corporation, Sinohydro

Corporation Limited do przedstawienia uzupełnień w zakresie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, określonych w pkt 8.6.1. lit. c) — h) IDW.
Przy
stępujący po stronie Zamawiającego - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o., Stecol Corporation,
Sinohydro Corporation Limited nie zgłosił sprzeciwu wobec uwzględnienia przez
Zamawi
ającego powyższego zarzutu.
Wobec powyższego, odwołanie w zakresie przedmiotowego zarzutu podlegało umorzeniu.

W pozostałym zakresie odwołanie o sygnaturze akt KIO 298/20 podlegało oddaleniu.

Zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 26 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy
Prawo zamówień publicznych, dotyczący braku możliwości powoływania się przez
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. na doświadczenie zdobyte w
ramach konsorcjum z Mosty Łódź S.A. nie zasługuje na uwzględnienie.
Wykonawca
– Konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o., Stecol
Corporation, Sinohydro Corporation Limited
w treści wykazu powołał się na doświadczenie w
ramach inwestycji, którą realizowało Konsorcjum, w skład którego wchodziły podmioty
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. oraz Mosty Łódź S.A.
Zamawiający wyjaśnił, że na etapie badania i oceny spełnienia przez wykonawcę warunku
udziału w postępowaniu dokonał weryfikacji posiadanej dokumentacji związanej z realizacją
tego zamówienia. Przedstawił jako dowód Umowę konsorcjum z dnia 24 marca 2017 r., w
której strony w § 7 ustaliły procentowy udział w realizacji zamówienia. Z treści umowy
wynika, że lider Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Usług technicznych Intercor sp. z o.o.
zobowiązał się do realizacji 99,5 % prac związanych z inwestycją na linii 447. Wykonawca –
Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o., Stecol Corporation,
Sinohydro Corporation Limited
potwierdził w trakcie rozprawy, że firma Przedsiębiorstwo
Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. zrealizowała całość tego zamówienia.
Zamawiający powoływał się również na dowód w postaci sprawozdania z monitoringu
wizyjnego -
potwierdzający, że firma Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.
uczestniczyła w realizacji zamówienia.
Odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu, tak w treści odwołania, jak i podczas
rozprawy, z którego wynikałaby okoliczność, że Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
Intercor sp. z o.o. nie nabyło doświadczenia przy realizacji inwestycji linii 447 w ramach
konsorcjum z firmą Mosty Łódź S.A., uprawniającego go do legitymowania się
doświadczeniem określonym w punkcie 8.6.1. lit a i b IDW.
W powyższych okolicznościach należało uznać, że nie istniała podstawa do stwierdzenia,
aby Wykonawca
– Konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.,

Stecol Corporation, Sinohydro Corporation Limited
nie mógł powoływać się na
doświadczenie zdobyte w ramach realizacji inwestycji (zrealizowanej przez jednego z
konsorcjantów Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. wspólnie z Mosty
Łódź S.A.).
Izba uznała za zasadne twierdzenie Zamawiającego, że wobec okoliczności, że w pełni
dysponował wiedzą dotyczącą sposobu wykonywania zamówienia oraz podziału prac
pomiędzy poszczególnych konsorcjantów, kierowanie do firmy Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych Intercor sp. z o.o.
wezwania do złożenia wyjaśnień co do zakresu
realizowanych przez nią prac w ramach konsorcjum byłoby działaniem nadmiarowym,
stojącym w sprzeczności z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który
umożliwia Zamawiającego żądanie jedynie tych dokumentów, jakie są niezbędne dla
przeprowadzenia postępowania. Nie zaistniała zatem podstawa do kierowania wezwania do
Przystępującego Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o., Stecol
Corporation, Sinohydro Corporation Limited do złożenia wyjaśnień co do zakresu prac
realizowanych przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. w
ramach konsorcjum z Mosty
Łódź S.A. przy realizacji inwestycji na linii 447. Zamawiający nie
naruszył art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a zatem zarzut podniesiony
przez O
dwołującego jest bezzasadny. W konsekwencji należało uznać, że nie zachodziła
także podstawa do wykluczenia tego Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Sygn. akt KIO 298/20 i KIO 356/20

Bezzasadny jest zarzut naruszenia przez Zamawiającego artykułu 24 ust. 1 pkt 12 oraz
artykułu 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odwołujący (w sprawie o sygnaturze akt KIO 298/20 i 356/20) zakwestionowali możliwość
uznania, że doświadczenie nabyte w ramach Inwestycji Czyżew - Białystok oraz Linii 447
może zostać uznane jako wystarczające na potrzeby uznania, że Wykonawca – Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o., Stecol Corporation, Sinohydro
Corporation Limited
spełnia warunki udziału w postepowaniu, o których mowa w pkt. 8.6.1
SIWZ- IDW.
Okolicznością bezsporną jest, że dla inwestycji Sadowne – Czyżew oraz inwestycji na linii
447 zostały dokonane odbiory eksploatacyjne. W ocenie Odwołujących jedynie w przypadku
wykonania wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy i uzyskania
świadectwa przejęcia, wykonawca miałby możliwość powoływania się na zdobyte

doświadczenie w ramach danego zamówienia. Swoje twierdzenia Odwołujący opierali na
treści umowy dotyczącej Inwestycji.

Zamawiający w piśmie procesowym potwierdził, że roboty zostały wykonane w sposób
zgodny z
projektem, Zamawiający dokonał odbioru robót, a aktualnie wybudowana
infrastruktura kolejowa jest eksploatowana przez Zamawiającego. W tym zakresie
Zamawiający przedstawił jako dowód protokoły odbiorów eksploatacyjnych dla Inwestycji
Sadowne -
Czyżew, z których wynika, że Zamawiający dokonał pozytywnego odbioru robót
(wydzielona część zamówienia - wbrew twierdzeniom Odwołującego), a wykonane roboty w
dalszej kolejności będą umożliwiać Zamawiającemu korzystanie z wybudowanych
elementów infrastruktury kolejowej. Przedstawił także protokół odbioru eksploatacyjnego dla
Linii 447, z którego wynika, że Zamawiający dokonał pozytywnego odbioru robót (wydzielona
część zamówienia - wbrew twierdzeniom Odwołującego), a wykonane roboty w dalszej
kolejności będą umożliwiać Zamawiającemu korzystanie z wybudowanych elementów
infrastruktury kolejowej.
Żaden z Odwołujących nie wykazał okoliczności przeciwnych. Odwołujący nie wykazali, aby
wymagane w treści warunku prace nie zostały wykonane należycie. Odwołujący –
Wykonawcy w
spólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia Torpol S.A., Budimex S.A.
przedstawi
ł fotografie, które miały potwierdzić, ze prace nie zostały zakończone. Fotografie
przedstawiały m. in. nieukończone prace przy przejściach dla pieszych przy stacji kolejowej
Małkinia czy pozostawiony sprzęt budowlany.
Należy jednak zauważyć, że treść warunku 8.6.1. w punkcie a wskazywała na wymóg
wykazania przez Wykonawcę wykonania łącznie nawierzchni torowej na linii kolejowej
dwutorowej o zakresie co najmniej 20,0 km, przy
czym co najmniej 10,0 km robót
zrealizowane powinno zostać przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich. Zatem
warunek w tej części odnosił się do wykonania określonej ilości robót budowlanych na
torach. Jedynie interpretacją Odwołujących było, że wykazanie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu oznacza zakończenie i zrealizowanie przez wykonawcę wszystkich prac,
także tych, które nie są robotami torowymi czy trakcyjnymi. Argumentacja Odwołującego nie
znajduje uzasadnienia wobec brzmienia
treści warunku. Zamawiający w treści warunku nie
żądał zakończenia umowy, inwestycji czy zadania, a jedynie wykonania określonego rodzaju
prac, co oznacza, że wykazanie prawidłowego zrealizowania prac w zakresie infrastruktury
torowej i robót trakcyjnych odpowiada wykazaniu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu.

Ponadto w niniejszym postępowaniu znaczenie ma sformułowanie przez Zamawiającego
całości warunku udziału w niniejszym postępowaniu (8.6.1).

Zamawiający wymagał, aby Wykonawcy wykazali się umiejętnością zrealizowania
poszczególnych zadań wymienionych w kolejnych punktach tego warunku. Podpunkt a i b
dotyczyły zrealizowania robót budowy i przebudowy nawierzchni torowej, sieci trakcyjnej
wraz z konstrukcjami wsporczymi
w określonym w treści warunku zakresie. Pozostałe punkty
odnosiły się m. in. do budowy lub przebudowy co najmniej 20 rozjazdów kolejowych, budowy
lub przebudowy co najmniej 1 stacji kolejowej, budowy lub przebudowy co najmniej 1
systemu stacyjnych, scentralizowanych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym) na
stacji liczącej co najmniej 20 zwrotnic, budowy lub przebudowy co najmniej 2 blokad
liniowych wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego. Oznacza to, że w ramach całego
warunku Zamawiający oczekuje od Wykonawców wykazania się umiejętnością zrealizowania
poszczególnych przedsięwzięć budowlanych, jednakże w ramach każdego z punktów tego
warunku należało wykazać fakt zrealizowania ściśle określonych prac. Powyższe także
potwierdza, że w ramach punktów a i b przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający nie żądał przedstawienia dowodów na okoliczność zrealizowania kilku różnych
przedsięwzięć, ale oczekiwał dowodów na potwierdzenie zrealizowania robót budowlanych w
zakresie infrastruktury torowej i trakcyjnej o określonym zakresie.

W od
niesieniu do odbiorów eksploatacyjnych należy wskazać, że na gruncie instrukcji
określonych przez Zamawiającego, mogą one stanowić potwierdzenie wykonania robót. Po
przeprowadzeniu
odbiorów eksploatacyjnych możliwe jest otwarcie toru i korzystanie z
wybudowanej infrastruktury.
Protokoły eksploatacyjne potwierdzają zatem wykonanie prac
budowlanych, co
stanowi podstawę do uznania potwierdzenia warunku, którego treść
referowała właśnie do wykazania wykonania określonej ilości infrastruktury torów. Jak
wskazał Zamawiający, wykonanie odbiorów eksploatacyjnych poprzedzone jest
przeprowadzeniem odbiorów technicznych dla poszczególnych branż. Powyższe oznacza
także, że możliwe stało się odebranie części robót.
Wprawdzie Odwołujący dokonywali interpretacji spełnienia warunków udziału w
postępowaniu w oparciu o analizę treści umów i warunków kontraktowych FIDIC, jednakże w
świetle postanowień umowy zastosowanie znajdują także inne regulacje. Zgodnie z
pkt.
1.1.6.23 WSz „Regulacje Zamawiającego” oznaczają obowiązujące: instrukcje,
wytyczne, standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady i
procedury obowiązujące w spółce PKP PLK S.A., których tekst znajduje się na stronie
internetowej www.plk-
sa.pl oraz w Załączniku Nr 7 do Warunków Szczególnych. Zatem w
niniejszym postępowaniu znalazły zastosowanie powoływane przez wszystkie strony
postępowania „Warunki i zasady odbiorów robot budowlanych na liniach kolejowych PKP
PLK S.A.” W § 5 tego dokumentu wyróżniono kilka rodzajów odbiorów, w tym odbiory
eksp
loatacyjne. Trafnie wskazywali Odwołujący, że odbiór końcowy (także wymieniony w

ww. dokumencie) stanowi potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy
po całkowitym zakończeniu części lub całości robót oraz po wykonaniu z wynikiem
pozytywnym pom
iarów i badań.
Jednakże treść warunku dotyczyła jedynie wykonania robót budowlanych o określonym
zakresie. Zamawiający nie żądał zakończenia zadania, umowy, inwestycji. Nie żądał także,
aby wykonanie robót znalazło oparcie w protokole odbioru końcowego czy świadectwie
przejęcia.
Zgodnie z ww. Instrukcją Zamawiającego, odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w
celu przywrócenia eksploatacji linii kolejowej lub jej części po wykonanych pracach. Oznacza
to, że protokół eksploatacyjny stanowi potwierdzenie wykonania prac, co referuje do treści
warunku 8.6.1 pkt a i b.
Ponadto zgodnie z § 12 ww. dokumentu, do zadań komisji odbioru eksploatacyjnego należy
również stwierdzenie jakości robót w porównaniu z dokumentacją oraz obowiązującymi
przepisami, ustalen
ie wad w wykonywanych robotach oraz terminu ich usunięcia. Oznacza
to, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający zaistniała podstawa do wystawienia na
podstawie protokołu eksploatacyjnego referencji jako dokumentu zawierającego ocenę
wykonanych przez Wykona
wcę prac.

Izba oddalając odwołania w niniejszej sprawie przede wszystkim miała na uwadze
okoliczność szczególną. Zamawiający przyznał, że w postępowaniach przez niego
prowadzonych praktyką jest uznanie za wystarczające doświadczenia w wykonaniu robót
objętych odbiorem eksploatacyjnym. Jako przykłady takich działań i pozytywnej oceny ww.
doświadczenia Zamawiający powołał się na Wykaz robót firmy TORPOL S.A., złożony w
postępowaniu pn. Wykonawstwo zastępcze na wykonywanie robót budowlanych na liniach
kolej
owych zarządzanych przez PKP Polskie Linię Kolejowe S.A., w którym powołano się na
doświadczenie z wykonania części robót odebranych na podstawie protokołu odbioru
eksploatacyjnego, Wykaz robót firmy PORR S.A. złożony w postępowaniu pn. „Modernizacja
syste
mów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 na odcinku
Krzyż - Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820, w którym powołano się na doświadczenie
z wykonania części robót odebranych na podstawie protokołu odbioru eksploatacyjnego;
Wy
kaz robót złożony przez SARINŽ Sp. z o.o. w postępowaniu pn. „Dostosowanie
infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby
pasażerów” realizowanego w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 „Prace na linii średnicowej w
Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia -
Warszawa Zachodnia”, w którym powołano
się na doświadczenie z wykonania części robót odebranych na podstawie protokołu odbioru
eksploatacyjnego.
Powyższe oznacza, że przedstawienie protokołu eksploatacyjnego jako dokumentu

p
otwierdzającego wykonanie prac stanowi praktykę i konsekwentne działanie w przypadku
niniejszego Zamawiającego, nie stanowi precedensu utworzonego na potrzeby pozytywnej
oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę Konsorcjum Intercor.
W
świetle powyższego, w szczególnych okolicznościach niniejszej sprawy, Izba przychyliła
się do stanowiska Zamawiającego, że uznanie zarzutów obu odwołań za zasadne
prowadziłoby do sytuacji, w której Zamawiający w zależności od postępowania w jednym z
nich
dokonuje akceptacji doświadczenia, o którym mowa powyżej, a w innym postępowaniu
neguje zasadność przyjęcia takiego rozwiązania, co mogłoby prowadzić do braku
zachowania równości w ocenie wykonawców i sytuacji, w której wykonawca przystępujący
do postępowania nie będzie posiadał pewności, czy dane doświadczenie, pozytywnie
ocenione na gruncie poprzedniego przetargu, zostanie zaakceptowane również i w tym
postępowaniu.

Nie są uzasadnione twierdzenia Odwołującego – Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzi
elenie zamówienia Torpol S.A., Budimex S.A. odnoszące się do osiągnięcia prędkości
docelowej jako okoliczności, która oznacza zakończenie prac, a więc w konsekwencji
możliwość legitymowania się uzyskanym doświadczeniem w ramach postawionego warunku
udziału w postępowaniu. Przede wszystkim treść warunku 8.6.1 nie zawierała takiego
wymagania. Ponadto nawet uzyskanie przez Wykonawcę świadectwa przejęcia (które,
stosownie do treści odwołania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Torpol S.A., Budimex S.A. miało stanowić dokument stanowiący podstawę do
legitymowania się zdobytym doświadczeniem w ramach przedmiotowego warunku) nie
oznacza dopuszczenia do ruchu o docelowej prędkości. Dopuszczenie do ruchu o docelowej
prędkości wymaga dłuższej procedury, celem uzyskania certyfikacji. W konsekwencji
należało stwierdzić, że brak wskazanych dokumentów nie może stanowić dowodu na
nienależyte wykonanie robót budowlanych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Torpol S.A., Budimex S.A.,
wskazywali na przedstawiony przez siebie dowód w postaci wyciągu z informacji o wyniku
kontroli NIK
dotyczącej zadania modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica na terytorium
Polski
. Z dokumentu tego wynikały okoliczności opóźnienia prac. Po pierwsze, należy
zauważyć, że wykonawca nie przedstawił pełnej wersji raportu, a jedynie kilka stron. Ponadto
kontrola została przeprowadzona pomiędzy 7 maja 2018 r. a 27 września 2018 r., natomiast
odbiór tych prac nastąpił w pierwszym kwartale 2019 r. Stąd raport ten nie może stanowić
dowodu na okoliczność, że Przystępujący Konsorcjum Intercor nie zrealizował wymaganych
w treści warunku robót budowlanych. Również nie są takim dowodem przedstawiane
informacje prasowe o opóźnieniach robót. Zamawiający nie zaprzeczał okoliczności
występowania opóźnienia w realizacji całości inwestycji, jednakże przedmiotem oceny

spełnienia warunku udziału w postępowaniu była prawidłowość zrealizowanych robót
torowych w określonym zakresie, potwierdzona protokołem eksploatacyjnym i technicznym,
a także wystawione referencje, które potwierdzały zrealizowanie zamówienia.
Podobnie brak rozpoczęcia biegu terminu gwarancji, z uwagi na okoliczność, że może być
uregulowane odrębną umową, nie może wpływać na ocenę spełnienia warunku udziału w
niniejszym postępowaniu.

Na marginesie, niezależnie od powyższej argumentacji, wskazać należy, że do wykazania
spełnienia warunku udziału w postepowaniu konieczne było wykazanie dwóch inwestycji dla
każdego z punktów warunku (a i b). Odwołujący zakwestionowali dwie inwestycje, natomiast
należy wziąć pod uwagę okoliczność, że w wykazie widnieją także inne,
niezakwestionowane prace, a zatem spośród dwóch zakwestionowanych prac,
wystarczającą do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu jest jedna robota
budowlana.

W kontekście powyższego, nie zasługuje na uwzględnienie zarzut zaniechania wezwania
Wykonawcy Konsorcjum Intercor do wyjaśnień.
Jak wskazał Zamawiający, dysponuje on szeregiem dokumentów związanych z realizacją
Inwestycji Sadowne -
Czyżew oraz Linii 447, zatem posiada szczegółową wiedzę na temat
wszystkich okoliczności podniesionych w uzasadnieniu odwołania. Kierowanie do
Konsorcjum Intercor jakiegokolwiek wezwania stanowiłoby działania nadprogowe stojące w
sprzeczności z art. 25 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający ma prawo żądać jedynie
dokumentów, które są niezbędne dla przeprowadzenia postępowania.

Sygn. akt KIO 356/20

Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie wykonywania
robót „przy prowadzonym ruchu pojazdów kolejowych po torach sąsiednich”.
Zdaniem Odwołującego, z uwagi na okoliczność, że prace na torach nr 3 i 4 linii kolejowej nr
447 były prowadzone niemal przez cały okres realizacji prac w ramach Kontraktu 447 to oba
tory pozostawały zamknięte, co oznacza brak uzyskania doświadczenia przy prowadzeniu
ruchu pojazdów kolejowych po torach sąsiednich.
Odwołujący wywodził, że aby spełnić wymagania postawione przez Zamawiającego w treści
SIWZ, Wykonawcy winni wykazać się doświadczeniem wykonywania robót przy
prowadzonym ruchu pojazdów kolejowych po torach sąsiednich – na torach tej samej linii.

Przystępujący po stronie Zamawiającego - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o., Stecol Corporation,
Sinohydro Corporation Limited wyjaśnił, że zapewnił ruch pojazdów kolejowych po torach
sąsiednich na linii nr 1, z którą sąsiaduje linia 447 (dotyczy to toru nr 3 linii 447). W czasie
trwania prac w ramach Kontraktu 447 linia kolej
owa nr 1 nie była wyłączona z ruchu. Zatem
21,6 km robót torowych i trakcyjnych (wartość ta, wskazana w Wykazie robót, odpowiada
pracom na torze 3) wykonywana była „przy prowadzonym ruchu pojazdów kolejowych po
torach sąsiednich”.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z treścią warunku, Zamawiający wymagał, aby co najmniej
10,0 km robót zostało zrealizowane przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich. W treści
warunku brak jest ograniczenia, na jakie wskazywał Odwołujący, aby ruch pojazdów
kolejowych odbywał się po torach sąsiednich wyłącznie w ramach torów tej samej linii. W
związku z powyższym, nie można uznać, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o., Stecol
Corporation, Sinohydro Corp
oration Limited wykazując posiadane doświadczenie
zapewnienia ruchu pojazdów kolejowych po torach sąsiednich na linii nr 1, z którą sąsiaduje
linia 447, nie spełnił wymagania postawionego w treści warunku.
Odwołujący nie wykazał, aby informacje przedstawione przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp.
z o.o., Stecol Corporation, Sinohydro Corporation Limited w j
akikolwiek sposób mogły
wprowadzić Zamawiającego w błąd.
W konsekwencji nie
można uznać, aby Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
Intercor sp. z o.o., Stecol Corporation, Sinohydro Corporation Limited wprowadził
Zamawiającego w błąd w zakresie spełnienia wymagania SIWZ.
Dodatkowo należy wskazać, że bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy
pozostaje podniesiona przez
Przystępującego po stronie Odwołującego – Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Torpol S.A., Budimex S.A. argumentacja
dotycząca § 25 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 roku w sprawie
ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Z treści tego paragrafu
wynika, że wyprawienie pociągu na szlak jednotorowy lub na tor szlaku, w przypadku
wprowadzenia ruchu jednotorowego dwukierunkowego,
może nastąpić na podstawie
porozumienia
się
dyżurnych
ruchu
sąsiednich
posterunków
zapowiadawczych
ograniczających ten szlak i po uzyskaniu od dyżurnego ruchu posterunku ruchu
przyjmującego pociąg pozwolenia na wyprawienie pociągu. Zdaniem Przystępującego,
paragraf ten wskazuje na sposób rozpatrywania pojęcia toru sąsiedniego – tj. należy przyjąć,
iż tor sąsiedni należy rozpatrywać w ramach szlaku, co z kolei oznacza, że takie rozumienie

należy przyjąć w ramach interpretacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu.
Argumentacja powyższa jest bezzasadna. Ww. paragraf stanowi jedynie instrukcję dla
dyżurnych ruchu i nie może referować do treści warunku.

W świetle powyższego, zarzut naruszenia przez Zamawiającego artykułu 24 ust. 1 pkt 17
ustawy Prawo z
amówień publicznych poprzez zaniechanie wykluczenia Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
Intercor sp. z o.o., Stecol Corporation, Sinohydro Corporation Limited z postępowania z
uwagi na wprowadzen
ie Zamawiającego w błąd jest bezzasadny.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

O
kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący:

……………………………

Członkowie:

……………………………

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie