eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 47/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-01-17
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 47/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu
bez udziału stron w dniu 17 stycznia 2020 r., w Warszawie,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2020 r.
przez
wykonawcę PAVER Sp. z o.o., z siedzibą we Włoszczowej,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Moskorzew,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze.

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy
PAVER Sp. z o.o., z siedzibą we Włoszczowej
kwoty 7 500,
00 złotych (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy)
uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach.

Przewodniczący: ……………………..……
Sygn. akt: KIO 47/20

U z a s a d n i e n i e

Gmina Moskorzew (dalej:
Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej
ustawa Pzp”, postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew”; dalej
Postępowanie".

W dniu 9 stycznia 2020 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy PAVER Sp. z o.o.
(dalej „Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprz
ez dokonanie wyboru oferty, niebędącej ofertą
najkorzystniejszą spośród niepodlagających odrzuceniu ofert złożonych w niniejszym
postępowaniu oraz art. 22 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór oferty która nie spełnia
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i unieważnienie czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty, odrzucenie oferty wykonawcy
Usługi Oczyszczania POLTER,
dokonania ponownej oceny ofert i
dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej.

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.

W dniu 15 stycznia 2020
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź na
odwołania Zamawiającego, w której oświadczył, iż uwzględnia w całości odwołanie
wniesione przez wykonawcę PAVER Sp. z o.o.

Zatem, w związku z faktem, że żaden z wykonawców nie przystąpił do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego, postępowanie odwoławcze – stosownie do
dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
okoliczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem
koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. a) ustawy Prawo
zamówień publicznych, orzekając w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty wpisu

uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w
spraw
ie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972 ze zm.).

Przewodniczący:……………………………...
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie