eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 67/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-01-28
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 67/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Agata Mikołajczyk, Aleksandra Patyk Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2020
r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2020 r. przez Wykonawcę Asseco Poland
S.A. (ul. Olchowa 14, 35-
322 Rzeszów)
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa)

przy udziale Wykonawcy Sygnity S.A. (ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa)
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


orzeka:

1. o
ddala odwołanie w zakresie punktu I.6 i II.6 (w tym 6.1) odwołania
2.
odrzuca odwołanie w pozostałym zakresie
3.
kosztami postępowania obciąża Odwołującego Asseco Poland S.A. (ul. Olchowa
14, 35-
322 Rzeszów)
i
3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
Odwołującego Asseco Poland S.A. (ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów)
tytułem wpisu od odwołania,
3.2.
zasądza od Odwołującego Asseco Poland S.A. (ul. Olchowa 14, 35-322
Rzeszów)
na rzecz Zamawiającego Ministerstwo Sprawiedliwości (Al.
Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa)

kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy
tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………………..

Członkowie:
………………………..

………………………..Sygn. akt: KIO 67/20
UZASADNIENIE

Zamawiający Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest
„Budowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 1 kwietnia 2019 roku w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 1493982019-PL.
Odwołujący Asseco Poland S.A. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu
naruszenie art. 91 ust. 1 Ustawy, poprzez wybranie jako najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy Sygnity S.A.; naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 Ustawy w związku z naruszeniem
art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Ustawy w związku z naruszeniem art. 96 ust. 3 zdanie drugie
Ustawy, poprzez zaniechanie odtajnienia (ujawnienia) i udostępnienia Odwołującemu
zastrzeżonego jako niejawnego pisma Wykonawcy Sygnity S.A. z dn. 24 września 2019 roku
(wyjaśnienia w zakresie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia), pomimo że
informacje zawarte w tym dokumencie nie zostały skutecznie zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa; naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy
poprzez nieprawidłową ocenę złożonych przez Wykonawcę Sygnity S.A. wyjaśnień, podczas
gdy z treści złożonych wyjaśnień wynika, że oferta zawiera cenę rażąco niską; naruszenie
art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty Wykonawcy Sygnity
S.A., pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, zaś wykonawca Sygnity S.A. nie złożył wyjaśnień spełniających
wymagania określone w art. 90 ust. 1 —3 Ustawy; naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17
Ustawy poprzez zani
echanie wykluczenia Wykonawcy Sygnity S.A. z postępowania, pomimo
iż przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez Zamawiającego oraz wprowadził w błąd Zamawiającego
przy przedstawianiu in
formacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jednocześnie
nie złożył samooczyszczenia w trybie przepisu art. 24 ust, 8 Ustawy PZP. (podanie
nieprawdziwych informacji w opisie doświadczenia dla osoby na stanowisko Kierownika
Projektu w części B Wykazu Osób), naruszenie art. 24 ust, 1 pkt. 16 i 17 Ustawy poprzez
zaniechanie wykluczenia Wykonawcy Sygnity S.A. z postępowania, pomimo iż przedstawił
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zam
awiającego oraz wprowadził w błąd Zamawiającego przy
przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jednocześnie nie
złożył samooczyszczenia w trybie art. 24 ust, 8 Ustawy PZP - (podanie nieprawdziwych
informacji w opisie doświadczenia dla osoby na stanowisko Głównego Analityka w części B
Wykazu Osób) z ostrożności procesowej (zarzut ewentualny): naruszenie art. 91 ust. 1

Ustawy w związku z art. 7 ust. 1 Ustawy poprzez przyznanie Wykonawcy Sygnity S.A.
maksymalnej liczby punktów w kryterium „Dodatkowe doświadczenie i kwalifikacje
zawodowe głównego analityka", w sytuacji gdy wskazana na to stanowisko osoba, nie
spełnia warunków sprecyzowanych w SIWZ, które umożliwiają Zamawiającemu przyznanie
dodatkowych punktów. W sytuacji braku uznania naruszenia art. 24 ust.l pkt. 16 i 17
Zamawiający powinien przynajmniej unieważnić wybór oferty i dokonać kolejnej oceny ofert z
uwzględnieniem mniejszej liczby punktów, naruszenie art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy poprzez
zaniechanie wykluczenia Wykonawcy S
ygnity S.A. z postępowania, pomimo iż z przyczyn
leżących po jego stronie nie wykonał (albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu)
wcześniejszej umowy, co doprowadziło do rozwiązania umowy łub zasądzenia
odszkodowania, a jednocześnie nie złożyło samooczyszczenia w trybie przepisu art. 24 ust.
8 Ustawy PZP.
Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności oceny ofert, odtajnienie dokumentu
wskazanego w odwołaniu, wykluczenie Wykonawcy Sygnity S.A., odrzucenie oferty
Wykonawcy Sygnity S.A., dokonanie ponownej oceny ofert.

31 października 2019 roku Zamawiający opublikował „Informację o wyborze
najkorzystniejszej oferty". Odwołujący po zapoznaniu się z treścią udostępnionych
dokumentów wniósł w dniu 12 listopada 2019 roku odwołanie, sygn. akt KIO 2288/19.
Krajowa
Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 2 grudnia 2019 roku, sygn. akt KIO 2284/19 i
KIO 2288/19 uwzględniła odwołanie wniesione przez Odwołującego w części i nakazała
między innymi unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wykluczenie
wykonawcy Pe
ntacomp i odtajnienie wszystkich dokumentów utajnionych przez Wykonawcę
Sygnity S.A.
Izba oddaliła odwołanie w zakresie zaniechania wykluczenia Wykonawcy
Sygnity S.A. i odrzucenia jego oferty. Odwołujący w dniu 16 grudnia 2019 roku wniósł skargę
do Sądu Okręgowego na wyrok w tej części.
Zamawiający w dniu 18 grudnia 2019 roku wykonał wyrok Izby i udostępnił Odwołującemu
dokumenty, których odtajnienie nakazała Izba. Zdaniem Odwołującego, udostępnienie tych
dokumentów ukonstytuowało nowe okoliczności, wcześniej nieznane Odwołującemu, wobec
czego zaktualizowała się podstawa faktyczna zarzutów podniesionych w odwołaniu.
18 grudnia 2019 roku Zamawiający udostępnił również protokół postępowania.
23 grudnia 2019 roku Odwołujący zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o ponowne
udostępnienie protokołu postępowania z zachowaniem spójności, kompletności,
przejrzystości i ciągłości zarówno samego protokołu, jak i pliku w wersji elektronicznej.
3 stycznia 2020 roku Zamawiający udostępnił poprawiony protokół postępowania.
3 stycznia 2020 roku Zamawiający opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej
oferty. Odwołujący zwrócił się z prośbą o udostępnienie korespondencji pomiędzy

Zamawiającym a Wykonawcą Sygnity S.A. od dnia 17 grudnia 2019 roku, w szczególności o
ud
ostępnienie dokumentów przedłożonych w odpowiedzi na wezwanie z dnia 17 grudnia
2019 roku do złożenia oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.
10 stycznia 2020 r. Zamawiający udostępnił Odwołującemu wnioskowane dokumenty.

l. Zarzut nar
uszenia art. 7 ust. 1 Ustawy w związku z naruszeniem art. 8 ust. 1, ust 2 i ust 3
Ustawy w związku z naruszeniem art. 96 ust. 3 zdanie drugie Ustawy — zaniechanie
udostępnienia wyjaśnień z dnia 24 września 2019 r. złożonych przez Wykonawcę Sygnity
S.A.

10
stycznia 2020 roku Zamawiający przekazał Odwołującemu pisma przesyłane pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą Sygnity S.A. z dnia 20 oraz 23 września 2019 r., które nie
stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa. W piśmie przewodnim Zamawiający wyjaśnił, że nie
udos
tępni Odwołującemu wyjaśnień Wykonawcy Sygnity S.A. z dnia 24 września 2019 r.
dotyczących oświadczenia złożonego w JEDZ, gdyż wyrok KIO z dnia 2 grudnia 2019 r. nie
nakazywał udostępnienia tego pisma.
10 stycznia 2020 r. Zamawiający przekazał również treść wezwania do Sygnity S.A. z dnia
20 września 2019 r. Odwołujący podkreślił, że wysłał uprzednio 11 wniosków o
udostępnienie dokumentacji postępowania.
Odwołujący wskazał także, że w protokole postępowania, w miejscu gdzie wymienianie są
załączniki „Korespondencja z Sygnity”

Zamawiający nie wskazał, że takie wyjaśnienia
istnieją.
Odwołujący zauważył, że wyrok KIO z dnia 2 grudnia 2019 r. o sygnaturze akt KIO 2288/19
nie nakazuje odtajnienia wyjaśnień Sygnity z dnia 24 września 2019 r. W tym zakresie
Odwołujący wskazał, że poprzednie odwołanie Asseco w bardzo szerokim zakresie skupiało
się na zarzucie braku ujawnienia Odwołującemu szeregu dokumentów. Treść zarzutu
skonstruowano w ten sposób, że wymieniono konkretne dokumenty składane przez
Wykonawcę Sygnity S.A. w postępowaniu (te o których Odwołujący wiedział z protokołu), ale
Odwołujący wniósł też o odtajnienie „innych wyjaśnień" (charakter ogólny wniosku).
Wyjaśnienia z dnia 24 września 2019 r. nie zostały indywidualnie wskazane w odwołaniu
gdyż Odwołujący nie miał wiedzy, że taki dokument istnieje
Zdaniem Odwołującego, także Krajowa Izba Odwoławcza z uwagi na brak wymienienia
przedmiotowych wyjaśnień Wykonawcy Sygnity S.A. w protokole mogła przy tak obszernej
dokumentacji także nie wiedzieć, że taki dokument istnieje.
Zdaniem Odwołującego, z uzasadnienia wyroku KIO 2288/19 wynika, że intencją KIO było
pełne odtajnienie dokumentacji, o którą wnioskował Odwołujący.

W odniesieniu do zarzutu naruszenia przez Zamawiającego artykułu 8 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych Odwołujący wskazał na jawność postępowania.
Zdaniem Odwołującego, Wykonawca Sygnity S.A. nie sprostał ciążącemu na nim
obowiązkowi
wykazania
skuteczności
zastrzeżenia
informacji
jako
tajemnicy
przedsiębiorstwa.
Odwołujący stwierdził, że w żadnym przypadku Wykonawca Sygnity S.A. nie wskazał
wartości gospodarczej zastrzeganych informacji. Bez podania wartości gospodarczej takich
informacji wszelkie inne twierdzenia odnośnie rzekomego przymiotu „tajemnicy
przedsiębiorstwa" są twierdzeniami gołosłownymi i ogólnikowymi. Ponadto Odwołujący
wskazał, że wyjaśnienia z 24 września 2019 r. nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, gdyż
dotyczą realizacji umowy o charakterze publicznym, tak więc wiedza nt. realizacji tej umowy
powinna być przekazywana w ramach dostępu do informacji publicznej.

W odniesieniu do zarzutu n
aruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w
związku z art. 90 ust. 3 Ustawy poprzez nieprawidłową ocenę złożonych przez Wykonawcę
Sygnity S.A. wyjaśnień, podczas gdy z treści złożonych wyjaśnień wynika, że oferta zawiera
cenę rażąco niską oraz pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, Odwołujący wskazał, że wobec udostępnienia mu w trakcie
ponownej oceny ofert obu wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny — Odwołujący jest
obecnie uprawniony do podnoszenia zarzutów, które swoją podstawę faktyczną mają w tych
właśnie dokumentach. Odwołujący wyjaśnił, że podnosił już uprzednio zarzut naruszenia art.
art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art 90 ust. 3 Ustawy, jednakże był to zarzut
alternatywny
— podnoszony wyłącznie na okoliczność, gdyby Izba nie uznała
wcześniejszego zarzutu — tj. zarzutu bezprawnego nieudostępnienia wyjaśnień w zakresie
rażąco niskiej ceny.
Zdaniem Odwołującego, Izba w wyroku KIO 2288/19 — wobec uwzględnienia w całości
zarzutu naruszenia art. 8 ust. 3 Ustawy PZP
— powinna pozostawić bez rozpoznania zarzuty
ewentualne, bowiem to Odwołujący jest dysponentem odwołania i do niego należy
decydowanie, czy dany zarzut jest
zarzutem ewentualnym, czy też nie.
Wobec powyższego — Odwołujący uważał że wobec udostępnienia mu treści wyjaśnień w
zakresie rażąco niskiej ceny jest obecnie uprawniony do podnoszenia wszelkich zarzutów,
który swój stan faktyczny wywodzą z nowo udostępnionych dokumentów.

W zakresie podstawy do stwierdzenia rażąco niskiej ceny w treści oferty Wykonawcy Sygnity
S.A. Odwołujący wskazał między innymi na okoliczność braku przedstawienia dowodów.
Zamawiający wymagał przedstawienia dowodów na potwierdzenie sposobu wyliczenia ceny.
Wykonawca Sygnity S.A. wskazał w wyjaśnieniach, że podstawowym kosztem jest koszt

pracowników. Do wyjaśnień dołączono 40 umów o pracę dla osób wskazanych w pierwszej
tabeli wyjaśnień. Pośród tych dowodów znajduje się tylko 1 umowa o pracę dla konsultanta
ds. wdrożeń — umowa na kwotę wynagrodzenia 4.200 zł brutto zawarta w 2016 roku.
Zdaniem Odwołującego, Wykonawca Sygnity S.A. nie przedstawił dowodów na wykazanie
wysokości wynagrodzenia dla konsultanta ds. wdrożeń. Do wyjaśnień załączono tylko 1
umowę, a jednocześnie wskazano, że przy realizacji projektu będzie pracować aż 14 takich
specjalistów w tym samym czasie.
Dodatkowo Odwołujący wskazał, że wynagrodzenie w wysokości 4 200 zł miesięcznie brutto
jest kwotą znacznie poniżej stawek rynkowych. Podobna sytuacja dotyczy roli specjalisty ds.
testów.

Odwołujący wskazał także na brak rzeczywistych stawek kosztowych dla poszczególnych ról
— brak wskazania w wyjaśnieniach na wszystkie niezbędne elementy kosztotwórcze mające
wpływ na stawkę osobową
Odwołujący po otrzymaniu wcześniej utajnionych dokumentów, dokonał analizy kalkulacji
kosztów osobowych Wykonawcy Sygnity S.A. wykonanych na potrzeby przedmiotowego
zamówienia. Koszty te zdaniem Odwołującego są zaniżone. Dotyczy to zwłaszcza osób
wsk
azanych do następujących ról: kierownika ds testów oraz kierownika ds. wdrożeń.
Odwołujący odniósł wartości do raportu płacowego HAYS „Raport płacowy 2020 — Trendy
na rynku prac, który powstał na podstawie danych z rekrutacji przeprowadzonych w 2019
roku i
wywnioskował, że podane przez Wykonawcę Sygnity S.A. wynagrodzenie dla
specjalistów jest dwukrotnie niższe od rynkowego.
Niska cena oferty Wykonawcy Sygnity S.A. wynika zdaniem Odwołującego również z faktu,
że w cenie oferty nie uwzględniono pełnych i rzeczywistych kosztów osobowych, wskutek
czego złożone wyjaśnienia nie zawierają odpowiednich wyliczeń, w tym nie wskazują, że w
cenie oferty ujęto wszystkie elementy składające się na stawkę osobową.
Odwołujący podniósł także, że w wyjaśnieniach Wykonawcy Sygnity S.A. brakuje
jednoznacznego wskazania, w jaki sposób zostały uwzględnione w cenie ofert elementy
takie jak koszty delegacji, koszty zakupu szkoleń dla pracowników, koszty związane Z
wynagrodzeniem za prace w godzinach nocnych, w niedziele i święta, koszty związane z
zapewnieniem miejsca pracy,
oraz wyposażenia niezbędnego do pracy obejmujące; koszty
utrzymania nieruchomości, koszty wyposażenia pracowników w środki pracy i wyposażenia
stanowisk pracy, koszty telekomunikacyjne, koszty zarządu oraz koszty sprzedaży, narzut
związany z kosztami spowodowanymi nieobecnością pracowników w pracy wynikający z
obowiązujących przepisów, narzut związany z kosztami spowodowanymi nieobecnością
pracowników w pracy wynikającą z udziału w szkoleniach itp., premii.

W wy
jaśnieniach Wykonawca Sygnity S.A. wykazał jedynie koszty wynikające z umów o
pracę i standardowych kosztów pracodawcy związanych z wynagrodzeniem (FP, FGŚP,
koszty ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych itp.), koszty związane z
Pracowniczym Plan
em Kapitałowym.

Odwołujący wskazał także na brak uwzględnienia wzrostu kosztów pracy i przedstawił tabelę
obrazującą wzrost wysokości wynagrodzeń pracowników, zwłaszcza w branży IT. W tym
zakresie przedstawił tabelę w odniesieniu do danych GUS. Wyjaśnił, że zgodnie z danymi w
okresie ostatnich 48 miesięcy, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o ponad 25%.
W opinii Odwołującego, każdy racjonalny wykonawca musi zakładać w swoich kalkulacjach,
że ten trend będzie się utrzymywał i w związku z tym w cenie oferty powinien przewidzieć
także wzrost wynagrodzeń w kolejnych latach.

Odwołujący wskazał także na brak uwzględnienia całości kosztów szkoleń
przedwdrożeniowych. Zarzucił, że wycena szkoleń dokonana przez Wykonawcę Sygnity S.A.
nie zawiera wszystkich
kosztów realizacji takich szkoleń zarówno dla użytkowników systemu
jak i administratorów. Po otrzymaniu wyjaśnień składanych przez Wykonawcę Sygnity S.A.,
Odwołujący zauważył, że kalkulacje te zawierają istotne braki i oferta powinna zostać
odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 PZP.

Odwołujący ponadto zwrócił uwagę na brak szacowania pracochłonności, wadliwe
szacowanie kosztów wykonania modułu Tożsamość, a także brak uwzględnienia kosztów
związanych z zadaniami i zakresem odpowiedzialności Wykonawcy, o których mowa w §4
Umowy.

Odwołujący sformułował także zarzut naruszenia przez Zamawiającego artykułu 24 ust. 1 pkt
16 i 17 Ustawy poprzez zaniechanie wykluczenia Wykonawcy Sygnity z postepowania,
pomimo że Wykonawca ten przedstawiło informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego oraz wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu, a jednocześnie nie złożył samooczyszczenia w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy
PZP.
Jednym z kryteriów pozacenowych w przedmiotowym postepowaniu było Kryterium:

„Dodatkowe doświadczenie kierownika projektu". Zamawiający przyznawał dodatkowe
punkty w tym kryterium w następujący sposób:
5 pkt.
— za dysponowanie osobą przewidzianą do realizacji zamówienia jako kierownik
projektu, która poza wymaganym minimalnym doświadczeniem dla kierownika projektu,

określonym w pkt. 7.2.2 SIWZ, będzie posiadała dodatkowe doświadczenie polegające na
pełnieniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji kierownika
projektu w projekcie dotyczącym co najmniej budowy lub modyfikacji systemu
teleinformatycznego wspierającego procesy w postępowaniach sądowych i prokuratorskich.

Wykonawca Sygnity S.A. w cz
ęści B Wykazu Osób, w pozycji 6 przedstawił dodatkowe
doświadczenie kierownika projektu jako zadanie: „Świadczenie na rzecz Ministerstwa
Sprawiedliwości usługi Serwisu Rejestru Zastawów oraz usługi Konsultacji Eksperckich w
zakresie Rejestru Zastawów, w tym modyfikacji systemu teleinformatycznego wspierającego
procesy w postępowaniach sądowych i prokuratorskich".
Zdaniem Odwołującego, wskazany opis projektu nie odpowiada ani tytułowi ani przedmiotowi
zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości Umowy i został zdefiniowany w celu „wyłudzenia”
dodatkowych punktów w kryterium pozacenowym przedmiotowego postępowania.
Odwołujący podniósł, że Wykonawca Sygnity S.A. świadczył usługi utrzymania i rozwoju
Rejestru Zastawów przez wiele lat na podstawie kilku umów z Ministerstwem
Sprawiedliwości, stąd obie strony tych umów posiadają wiedzę, że system ten w żaden
sposób nie wspiera postępowań prokuratorskich.
Ponadto Odwołujący wskazał, że kryterium wymaga aby wskazana do roli Kierownika
projektu osoba pełniła taką funkcję w „projekcie dotyczącym co najmniej budowy lub
modyfikacji systemu teleinformatycznego”. Tymczasem projekt nie obejmuje ani budowy ani
modyfikacji systemu teleinformatycznego, dotyczy wyłącznie świadczenia usług Serwisu i
Konsultacji Eksperckich.
Odwołujący wskazał także, że Zamawiający w piśmie o wyborze oferty najkorzystniejszej
oświadczył, że nie przyznał Wykonawcy Sygnity S.A. maksymalnej liczby punktów w
kryterium dodatkowe doświadczenie i kwalifikacje zawodowe dla kierownika projektu. W
opinii Odwołujacego, Zamawiający zamiast wykluczyć Wykonawcę Sygnity S.A. z
postępowania z uwagi na zaistnienie przesłanki wprowadzenia w błąd, bezpodstawnie
ograniczył się do braku przyznania temu podmiotowi maksymalnej liczby punktów w
kryterium dotyczącym kierownika projektu. W ocenie Odwołującego brak przyznania punktów
dodatkowych byłby odpowiedni w sytuacji gdyby Wykonawca Sygnity S.A. nie próbował
wskazać dodatkowego doświadczenia kierownika projektu w tym kryterium pozacenowym.
Tymczasem Wykonawca Sygnity S.A. po
dał informacje nieprawdziwe, co było próbą
wprowadzenia Zamawiającego w błąd i powinno skutkować wykluczeniem Wykonawcy
Sygnity S.A. z postępowania, w świetle przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy PZP.

Zarzut wprowadzenia w błąd Zamawiającego poprzez podanie nieprawdziwych informacji w
opisie doświadczenia dla osoby na stanowisko Głównego Analityka w części B Wykazu
Osób.
Jednym z kryteriów pozacenowych w przedmiotowym postepowaniu było Kryterium
„Dodatkowe doświadczenie i kwalifikacje zawodowe głównego analityka”. Zamawiający
zobowiązał się przyznać Wykonawcy dodatkowe punkty w tym kryterium w następujący
sposób:
5 pkt
— za dysponowanie osobą przewidzianą do realizacji zamówienia jako główny analityk,
która poza wymaganym minimalnym doświadczeniem dla głównego analityka, określonym w
pkt. 7.2.2 SIWZ, będzie posiadała dodatkowe doświadczenie polegające na pełnieniu w
ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji analityka w projekcie
dotyczącym co najmniej budowy lub modyfikacji systemu teleinformatycznego wspierającego
sądownictwo lub prokuraturę.
5 pkt
— za dysponowanie osobą przewidzianą do realizacji zamówienia jako główny analityk,
która będzie posiadała certyfikat Certified Business Analysis Professional lub równoważny.
Odwołujący wskazał, że Wykonawca Sygnity S.A. w części B Wykazu Osób, w pozycji 7
podał opis doświadczenia na spełnienie kryterium „Dodatkowe doświadczenie i kwalifikacje
zawodowe głównego analityka” wskazując doświadczenie analityka wynikające z projektu
„Świadczenie na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości usługi Serwisu Rejestru Zastawów oraz
usługi Konsultacji Eksperckich w zakresie Rejestru Zastawów, w tym modyfikacji systemu
teleinformatycznego wspierającego procesy w postępowaniach sądowych i prokuratorskich."
Ja
k dalej wskazał Odwołujący, zgodnie z jego wiedzą, wskazany przez Wykonawcę Sygnity
S.A. projekt nie obejmuje swym zakresem ani budowy ani modyfikacji systemu
teleinformatycznego, dotyczy wyłącznie świadczenia usług Serwisu i Konsultacji
Eksperckich.
Zamaw
iający w piśmie o wyborze oferty najkorzystniejszej wskazał, że przyznał Wykonawcy
Sygnity S.A. maksymalną liczbę punktów w kryterium „Dodatkowe doświadczenie i
kwalifikacje zawodowe głównego analityka", czyli przyznał 5 pkt za dodatkowe
doświadczenie i 5 pkt za wymagany certyfikat.
Ponadto zgodnie z wiedzą Odwołującego, na liście personelu wykonawcy umowy na
świadczenie usługi Serwisu Rejestru Zastawów oraz usługi Konsultacji Eksperckich w
zakresie Rejestru Zastawów, świadczonej od grudnia 2018 roku, nie znajdowała się osoba
legitymująca się certyfikatem Certified Business Analysis Professional o identyfikatorze
13423149 wskazana przez Wykonawcę Sygnity S.A. w Wykazie osób do roli Głównego
analityka.
W ocenie Odwołującego, Zamawiający niesłusznie przyznał Wykonawcy Sygníty S.A.
dodatkowe punkty za doświadczenie Głównego Analityka, a ponadto przyjął nieprawdziwe

oświadczenie wykonawcy dotyczące opisu doświadczenia Głównego Analityka. Wykonawca
wprowadził Zamawiającego w błąd, co powinno skutkować wykluczeniem go z postępowania
w świetle przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy PZP.
Odwołujący dodatkowo wskazał (jako zarzut ewentualny), że doszło do naruszenia art. 91
ust. Ustawy
(kryteria oceny ofert), poprzez przyznanie Wykonawcy Sygnity S.A. większej
liczby pu
nktów, niż faktycznie podmiot ten powinien uzyskać.
Zdaniem Odwołującego, Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, dokonania ponownej oceny ofert i dokonania ewentualnego
wyboru, po właściwej kalkulacji punktów kryterium oceny ofert.

Odwołujący przedstawił także jako zarzut ewentualny, zarzut naruszenia przez
Zamawiającego artykułu 24 ust 5 pkt 4 Ustawy poprzez zaniechanie wykluczenia
Wykonawcy Sygnity S.A. z postępowania, pomimo iż z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy Sygnity S.A., nie wykonał on albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszej umowy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania, a jednocześnie nie złożyło skutecznego samooczyszczenia w trybie
przepisu art. 24 ust 8 Ustawy PZP.
W dniu 10 stycznia 2020 r. Odwołujący uzyskał informację, że Wykonawca Sygnity S.A. w
piśmie z 24 września 2019 r. składał wyjaśnienia dotyczące przesłanki wykluczenia z art. 24
ust. 5 pkt 4 PZP. Wyjaśnienia te nie zostały Odwołującemu przekazane z uwagi na rzekomą
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca Sygnity S.A. w dokumencie JEDZ w pozycji „Czy wykonawca znajdował się w
sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza
umowa z podmiotem zamawiaj
ącym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została
rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne
porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać
szczegółowe informacje na ten temat" zaznaczył odpowiedź: tak. W pozycji: „Jeżeli tak, czy
wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia” Wykonawca Sygnity S.A.
zaznaczył odpowiedź: nie. Jako załącznik załączył 1-stronicowy dokument — Załącznik nr 1
do JEDZ wraz z pismem z dnia 16 sierpnia 2018 roku, kierowanym do Prokuratury Krajowej.
Zdaniem Odwołującego powyższe okoliczności wskazują, że Wykonawca Sygnity S.A.
dopuścił się deliktu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy — złożył w dokumencie
JEDZ oświadczenie, że umowa została rozwiązana przed czasem. Nie przedsięwziął
środków w celu samooczyszczenia, w tym także nie złożył dokumentu, który wykazywał, że
takie środki podjęto. W konsekwencji Odwołujący stwierdził, że skoro Wykonawca Sygnity
S.A. zaznaczył, że dopuścił się deliktu, to delikt ten (przy braku samooczyszczenia) skutkuje
bezwzględnym obowiązkiem wykluczenia z postępowania.

Odwołujący podkreślił, że Wykonawca Sygnity S.A. nie podjął żadnych kroków prawnych
wobec Prokuratury Krajowej, w tym w szczególności nie wystąpił z powództwem o uznanie
za nieskuteczne odstąpienia od umowy, nie domaga się umożliwienia dalszej realizacji
umowy. Taki brak podjęcia kroków prawnych świadczy w opinii Odwołującego o tym, że w
sposób co najmniej dorozumiany nie uznaje oświadczeń zamawiającego o odstąpieniu od
umowy i naliczeniu kary umownej za niezasadne. A skoro nie uznaje ich za niezasadne
— to
ziszczona jest przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy PZP.
Z ostrożności Odwołujący wskazał także, że Wykonawca Sygnity S.A. nie może podnosić, że
na obecnym etapie postępowania przysługuje mu prawo złożenia samooczyszczenia.

Izba ustaliła i zważyła co następuje:

Odwołujący podniósł zarzut naruszenia przez Zamawiającego artykułu 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 3
w związku z art. 96 ust. 3 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez
zaniechanie odtajnienia (ujawnienia) i udostępnienia Odwołującemu zastrzeżonego przez
Wykonawcę Sygnity S.A. jako niejawnego pisma z dnia 24 września 2019 roku (wyjaśnienia
w zakresie jednolitego europej
skiego dokumentu zamówienia).

Odwołanie w zakresie tego zarzutu podlega odrzuceniu na podstawie artykułu 189 ust. 2
pkt
3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z ww. artykułem, Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało
wniesione
po upływie terminu określonego w ustawie.
Odwołujący w treści odwołania podkreślił, że nie miał wiedzy o dokumencie, który zawierał
wyjaśnienia Wykonawcy Sygnity S.A. z 24 września 2019 r. Odwołujący wskazał, że o fakcie
istnienia wyjaśnień dowiedział się dopiero z pisma przewodniego Zamawiającego
skierowanego do Odwołującego w dniu 10 stycznia 2020 roku. Wskazał także, że w związku
z powyższym, wnosząc odwołanie w postępowaniu odwoławczym o odtajnienie
dokumentów, nie zażądał odtajnienia dokumentu w postaci wyjaśnień Wykonawcy Sygnity
S.A. z 24 września 2019 r., dotyczących braku realizacji poprzedniej umowy o zamówienie
publiczne.

Wbrew twierdzeniom Odwołującego, z akt sprawy wynika, że Odwołujący powziął i mógł
powziąć wiedzę o przedmiotowych wyjaśnieniach wcześniej niż w dniu 10 stycznia 2020r. W
postępowaniu odwoławczym w sprawie o sygnaturze akt KIO 2288/19, Zamawiający
przedstawił pisemną odpowiedź na odwołanie. W treści odpowiedzi, na str. 16 wskazano: „Z
kolei z datą 20 września 2019 r. istnieją dwa pisma tj.

-
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny — z którym Odwołujący się zapoznał (co
wynika choćby z treści odwołania)
-
wezwanie do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 PZP odnośnie oświadczenia o
rozwiązaniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartego w JEDZ.
Pismo to powołuje się na informacje, które zostały skutecznie zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa.”
Zatem już w trakcie postępowania odwoławczego w sprawie o sygnaturze akt KIO 2288/19
Odwołujący powziął wiedzę o wezwaniu Wykonawcy Sygnity S.A. do złożenia innych niż
dotyczące ceny wyjaśnień, tj. wyjaśnień złożonych w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Co więcej, w treści protokołu z postępowania przekazanego Odwołującemu w dniu 18
grudnia 2019 roku,
wymieniony został (w punkcie 30c i 30d) dokument dotyczący
przedmiotowych wyjaśnień, złożonych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zatem już w dniu 18 grudnia 2019 roku Odwołujący posiadał wiedzę o
dokumentach,
jakie zostały złożone w postępowaniu. Termin na wniesienie odwołania w
zakresie udostępnienia dokumentu i odtajnienia jego treści upłynął zatem 28 grudnia 2019
roku.

Niezależnie od powyższego, powyższy zarzut Odwołującego podlega odrzuceniu na
podstawie
art. 189 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z tym artykułem, Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołujący powołuje
się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w
sprawie innego od
wołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego
samego odwołującego się.
Odwołujący w postępowaniu odwoławczym o sygnaturze akt KIO 2288/19 wniósł o
odtajnienie dokumentów dotyczących Wykonawcy Sygnity S.A., w tym wyjaśnień w zakresie
rażąco niskiej ceny, a także o odtajnienie innych wyjaśnień. Zatem treść żądania
obejmowała także inne, niż dotyczące zaoferowanej ceny, wyjaśnienia Wykonawcy Sygnity
S.A.
Oznacza to, że wyjaśnienia Wykonawcy Sygnity S.A. stanowić musiały podstawę
rozpozn
ania w innym niż obecne postępowaniu odwoławczym. Ponownie należy wskazać,
że już treść odpowiedzi na odwołanie Zamawiającego w postępowaniu odwoławczym o
sygnaturze akt KIO 2288/19 wskazywała na wezwania do wyjaśnień, jakie Zamawiający
kierował do Wykonawcy Sygnity S.A. Pośród tych dokumentów było wezwanie do złożenia
przez Wykonawcę Sygnity S.A. wyjaśnień innych wyjaśnień. Zatem nie można stwierdzić,
aby w trakcie postępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 2288/19 brak było wiedzy o
takim wezwaniu i
aby nie było możliwe ustalenie, że takie wyjaśnienia istnieją. Tym samym
Odwołujący w treści niniejszego odwołania kwestionuje brak odtajnienia przez

Zamawiającego dokumentu, podczas gdy w postępowaniu odwoławczym o sygnaturze akt
KIO 2288/19 domagał się odtajnienia innych dokumentów, stanowiących wyjaśnienia
Wykonawcy Sygnity S.A.

Odwołujący podniósł zarzut naruszenia przez Zamawiającego artykułu 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy, polegającego na
niepraw
idłowej ocenie przez Zamawiającego wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę Sygnity
S.A.
Zdaniem Odwołującego, z treści złożonych przez Wykonawcę Sygnity S.A. wyjaśnień
wynika, że oferta tego wykonawcy zawiera cenę rażąco niską, zaś Wykonawca Sygnity S.A.
nie z
łożył wyjaśnień spełniających wymagania określone w artykule 90 ust. 1-3 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
W zakresie tego zarzutu odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie artykułu 189 ust. 2
pkt
4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z tym artyku
łem, Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołujący powołuje
się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w
sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego
samego odw
ołującego się.
Odwołujący podniósł powyższy zarzut w postępowaniu odwoławczym o sygnaturze KIO
2288/19. Izba oddaliła zarzut. W treści uzasadnienia Izba odniosła się do podnoszonych
przez Odwołującego okoliczności. Podstawę orzeczenia Izby stanowił całokształt
okoliczności, w oparciu o cały materiał zgromadzony w sprawie, w tym wyjaśnienia
Wykonawcy Sygnity S.A.
Odwołujący wnosząc do Sądu Okręgowego skargę na orzeczenie Izby o sygnaturze KIO
2288/19 podniósł argumentację co do nieprawidłowej oceny (przez skład orzekający)
wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę Sygnity S.A. w zakresie rażąco niskiej ceny.
Powyższe oznacza, że również w ocenie Odwołującego Izba dokonała już oceny wyjaśnień
w kontekście zarzutu rażąco niskiej ceny, a zatem zarzut został rozpoznany.

Izba miała na uwadze także fakt, że Odwołujący w niniejszym postępowaniu odwoławczym
podniósł tożsame okoliczności faktyczne, dotyczące np. szkoleń przeciwwdrożeniowych, czy
kosztów stawek osobowych.
Należy także wskazać, że Odwołujący nie sformułował nowego zarzutu. Wskazywał jedynie
na nowe, w jego ocenie, okoliczności. Nie stanowią nowych okoliczności złożone przez
Wykonawcę Sygnity S.A. wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny, gdyż stanowiły one
materia
ł dowodowy już w uprzednim postępowaniu odwoławczym. Nie stanowi także nowej
okoliczności § 4 Umowy, na który powołuje się obecnie Odwołujący. Okoliczności w tym

zakresie były znane już wcześniej i mogły zostać podniesione na wcześniejszym etapie
postępowania.
Okoliczność, że Odwołujący podnosił zarzut dotyczący rażąco niskiej ceny i nieprawidłowej
oceny wyjaśnień Wykonawcy Sygnity S.A. jako zarzut ewentualny (w postępowaniu
odwoławczym KIO 2288/19) nie wpływa na ocenę w niniejszym postępowaniu. Izba wydała
orzeczenie, w którym oddaliła zarzut uznając, iż brak jest podstaw do stwierdzenia, że cena
zaoferowana przez Wykonawcę Sygnity S.A. jest rażąco niska. Nie jest możliwe pominięcie
ustaleń i oceny Izby poczynionych w postępowaniu o sygnaturze akt KIO 2288/19. Ponowne
rozpoznawanie tych samych oko
liczności, na podstawie tego samego materiału
postępowania, prowadziłoby do naruszenia zasady powagi rzeczy osądzonej.
Zatem nie jest dopuszczalne wydanie ponownego orzeczenia w sprawie, w której Izba już
dokonała rozstrzygnięcia.

Odwołanie podlega odrzuceniu także w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego
artykułu 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, które miało polegać na
zaniechaniu wykluczenia Wykonawcy Sygnity S.A. z post
ępowania, pomimo że Wykonawca
ten przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego w zakresie kryterium
dotyczącego doświadczenia kierownika projektu.

Odwołujący w zakresie tego zarzutu wskazywał, że Wykonawca Sygnity S.A. wprowadził
Zamawiającego w błąd w ten sposób, że przedstawione przez niego w wykazie osób
dodatkowe doświadczenie kierownika projektu wynikające z zadania „Świadczenie na rzecz
Ministerstwa Sprawiedliwości usługi Serwisu Rejestru Zastawów oraz usług i Konsultacji
Eksperckich w zakresie Rejestru Zastawów, w tym modyfikacji systemu teleinformatycznego
wspierającego procesy w postępowaniach sądowych i prokuratorskich”, wbrew opisowi, nie
wspiera postępowań prokuratorskich.

Wskazać należy, że powyższy zarzut podlegał już rozpoznaniu w postępowaniu
odwoławczym o sygnaturze akt KIO 2288/19. W treści tego wyroku, Izba wskazała, że (str.
59 i 60 uzasadnienia): „(…) zgodnie z wyjaśnieniami zamawiającego, nie przyznał on
punktów ofercie Wykonawcy Sygnity S.A. za dodatkowe doświadczenie kierownika projektu,
ponieważ dla osoby wyznaczonej na to stanowisko przystępujący wskazał projekt, który (wg
wiedzy zamawiającego), obejmował tylko wsparcie procesów sądowych, a nie obejmował
jednocześnie wsparcia procesów prokuratorskich.” Dalej Izba stwierdziła, że: „Nawet jeśli
zamawiający dysponuje wiedzą, że wskazany projekt nie obejmuje wsparcia dla obu
rodzajów tych postępowań, to w świetle opisu kryterium, w którym w jednym miejscu

dopuszczono wsparcie sądownictwa lub prokuratury, nie można uznać, że wykonawca
wprowadził zamawiającego w błąd (to raczej zamawiający wprowadził w błąd wykonawców) i
że sposób wypełnienia wykazu osób przez przystępującego ma istotny wpływ na decyzje
zamawiającego, skoro i tak wskazany projekt musi być uznany za spełniający postawiony
wymóg.”
Powyżej cytowane fragmenty uzasadnienia wyroku jednoznacznie potwierdzają, że
przedmiotem oceny Izby była kwestia oceny wprowadzenia w błąd Zamawiającego w
zakresie okoliczności, iż system nie wspiera postępowań prokuratorskich. Izba zatem w ww.
postępowaniu odwoławczym odniosła się do kwestii braku wprowadzenia Zamawiającego w
błąd w sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już wiedzą, że wskazany projekt nie obejmuje
wsparcia dla każdego z ww. rodzajów postępowań, w tym nie wspiera postępowań
prokuratorskich. Skoro tak, to podnoszenie p
rzez Odwołującego w niniejszym postępowaniu
zarzutu wprowadzenia Zamawiającego w błąd stanowi powołanie się Odwołującego na te
same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego
odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego
Odwołującego. Powyższe wypełnia przesłankę odrzucenia odwołania opisaną w artykule 189
ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z tego względu Izba uznała, że zarzut
podlega odrzuceniu.
Dodatkowo należy wskazać, że w sytuacji, gdy Odwołującemu znane
były okoliczności projektu, które w jego ocenie nie spełniały postawionych przez
Zamawiającego wymagań, miał on możliwość podnoszenia tych okoliczności w uprzednio
prowadzonym postępowaniu odwoławczym. Podnoszenie ich na obecnym etapie jest
spóźnione i jako takie podlega odrzuceniu.

Odrzuceniu podlegało także odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego
artykułu 24 ust 5 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez zaniechanie
wykluczenia Wykonawcy Syg
nity S.A. z postępowania, pomimo iż z przyczyn leżących po
stronie tego Wykonawcy, nie wykonał on, albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszej umowy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodow
ania, a jednocześnie nie złożył skutecznego samooczyszczenia w trybie art. 24
ust 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Zarzut ten został podniesiony przez Odwołującego w postępowaniu odwoławczym o
sygnaturze akt KIO 2288/19. Izba w zakresie tego zarzutu przedstawiła uzasadnienie na
stronach 61-
63 wyroku. Izba jednoznacznie wskazała, że: „(… ) Oceniając stan faktyczny
niniejszej sprawy Izba stwierdziła, że na obecnym jej etapie niemożliwe jest przesądzenie, że
do rozwiązania umowy zawartej z poprzednim zamawiającym doszło z przyczyn leżących po

stronie przystępującego Sygnity. Wykluczenie wykonawcy nie może natomiast nastąpić w
sytuacji, gdy zamawiający nie dysponuje argumentami/dowodami pozwalającymi wykazać
zasadność tegoż wykluczenia. Skoro niemożliwe jest stwierdzenie, że do rozwiązania
wcześniejszej umowy doszło z przyczyn leżących po stronie przystępującemu, to nie
zachodzi też przesłanka jego wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp”.
Dalej Izba wskazała, że: „(…) W przedmiotowej sprawie, jak wskazano już wyżej, na
obecnym et
apie brak jest podstaw, by stwierdzić, że odstąpienie od poprzedniej umowy
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie przystępującego Sygnity. Tym samym nie zachodzi
podstawa do wykluczenia tego wykonawcy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 4
ustaw
y Pzp. W konsekwencji oznacza to także, że przystępujący nie miał obowiązku
skorzystać z instytucji samooczyszczenia”. Z powyższego wynika, że Izba dokonała oceny
zarzutu i materiału dowodowego oraz orzekła o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
Sygnity
S.A. z postępowania na podstawie artykułu 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Tym samym zarzut ten podlega odrzuceniu na podstawie artykułu 189 ust. 2 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień
publicznych, dotyczący wprowadzenia Zamawiającego w błąd poprzez podanie
nieprawdziwych informacji w opisie doświadczenia dla osoby na stanowisko Głównego
Analityka w części B Wykazu Osób podlega oddaleniu.
Jednym z kr
yteriów pozacenowych w przedmiotowym postępowaniu było Kryterium
„Dodatkowe doświadczenie i kwalifikacje zawodowe głównego analityka”. Wykonawcy w
ramach tego kryterium mogli uzyskać 5 punktów w przypadku wykazania, że dysponują
osobą przewidzianą do realizacji zamówienia jako główny analityk, która poza wymaganym
minimalnym doświadczeniem dla głównego analityka, określonym w pkt. 7.2.2 SIWZ, będzie
posiadała dodatkowe doświadczenie polegające na pełnieniu w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert funkcji analityka w projekcie dotyczącym co najmniej
budowy lub modyfikacji systemu teleinformatycznego wspierającego sądownictwo lub
prokuraturę.

Zdaniem Odwołującego, Wykonawca Sygnity S.A. wprowadził Zamawiającego w błąd
przedstawiając doświadczenie osoby analityka wynikające z projektu „Świadczenie na rzecz
Ministerstwa Sprawiedliwości usługi Serwisu Rejestru Zastawów oraz usługi Konsultacji
Eksperckich w zakresie Rejestru Zastawów, w tym modyfikacji systemu teleinformatycznego
wspierającego procesy w postępowaniach sądowych i prokuratorskich."

W ocenie Izby zarzut zaniechania wykluczenia Wykonawcy Sygnity S.A. z post
ępowania z
uwagi na wprowadzenie Zamawiającego w błąd, nie jest zasadny. W pierwszej kolejności
należy zauważyć, że powyżej wskazany projekt realizowany był na rzecz tego samego
Zamawiającego. Trudno uznać, aby było możliwe wprowadzenie w błąd instytucji, która ma
pełną wiedzę na temat realizowanego zadania. Wykonawca Sygnity S.A przedstawił projekt,
którego zakres podlegał ocenie tego samego Zamawiającego. Natomiast odrębną kwestią
jest możliwość przyznania dodatkowych punktów w ramach kryterium związanym z
doświadczeniem analityka dla spornego kandydata, albowiem zdaniem Odwołującego,
osoba, która została wskazana przez Wykonawcę Sygnity S.A. nie pełniła funkcji analityka w
przedmiotowym projekcie.
W celu wyjaśnienia tej okoliczności, Zamawiający w trakcie
rozprawy przedstawił umowę nr 103 zawartą w dniu 27 grudnia 2018 roku pomiędzy
Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości a Sygnity S.A.,
dotyczącą przedmiotowej usługi, której postanowienia (w tym załączniki) mają kluczowe
znaczenie dla rozstrzygnięcia doświadczenia kandydata do pełnienia funkcji głównego
analityka (w przeciwieństwie do oświadczenia, które złożył na rozprawie zainteresowany
wykonawca
– przystępujący), celem przyznania w ramach kryterium dodatkowych punktów.
Z postanowień tej umowy wynika bowiem, że tylko osoby wymienione w załączniku nr 7
mogły być dopuszczone do wykonywania prac objętych tą umową, jednakże nie sposób
wykluczyć, że ww. osoba brała udział w realizacji ww. projektu w ramach zespołu (tak też
twierdził przystępujący Sygnity S.A.), a która to osoba mogła nie zostać podana do oficjalnej
wiadomości Zamawiającego (zawarta w wykazie osób w załączniku nr 7), co z kolei na
gruncie tej umowy nie pozwalałoby na przyznanie 5 punktów za doświadczenie nabyte w
pełnieniu funkcji analityka przy realizacji przedmiotowego projektu. Jednakże takie ustalenie
nie prowadzi do wniosku
– w tym stanie faktycznym – wprowadzenia zamawiającego w błąd
skutkującego wykluczeniem Wykonawcy Sygnity S.A.

Zgodnie z § 3 ust. 11 umowy: „Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć koordynatora w
zespole Wykonawcy, którego zadaniem jest koordynowanie działań związanych ze
świadczeniem usług oraz aktywna opieka nad obsługą zgłoszeń serwisowych.”
Zgodnie z § 4 ust. 2.5 umowy: „W przypadku złożenia przez Zamawiającego Zlecenia
Konsultacji Eksperckich Prace rozpoczną się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni
roboczych od
daty jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą podjąć
decyzję o wydłużeniu terminu rozpoczęcia Prac. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć
wykonanie prac osobom wymienionym w Wykazie osób stanowiącym Załącznik nr 7 do
Umowy. Każda zmiana w składzie zespołu Wykonawcy będzie wymagała uprzedniej zgody
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. Zamawiający nie może odmówić zgody na

uzasadnioną zmianę w zespole, o ile osoba mająca wejść w skład zespołu będzie posiadać
wymagane doświadczenie i kwalifikacje.”
W ocenie Izby, z
powyższych postanowień umowy wynika, że Zamawiający powinien
posiadać wiedzę w zakresie osób, które realizowały zadanie. Jeśli zmiana w składzie
zes
połu wymagała uprzedniej zgody Zamawiającego, to Zamawiający z łatwością miał
możliwość dowiedzieć się, czy dana osoba pełniła funkcję analityka oraz przedstawić w tym
zakresie potwierdzenie.
Zamawiający nie przedstawił dokumentów potwierdzających tę
okoliczność. W konsekwencji należy stwierdzić, że zarówno Zamawiający, jak i
Przystępujący nie wykazali, aby Pan P. K. pełnił funkcję analityka we wskazanym przez
Wykonawcę Sygnity S.A. projekcie. W tym zakresie odwołanie podlegało zatem
uwzględnieniu. W wyniku uwzględnienia odwołania Zamawiający byłby zobowiązany do
ponownego badania i oceny ofer
t z udziałem oferty Wykonawcy Sygnity S.A., w tym do
zmniejszenia ilości przyznanych punktów w ramach przedmiotowego kryterium.
Izba oddaliła jednak zarzut na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zmniejszenie ilości punktów, jakie otrzymałby Wykonawca Sygnity S.A., nie
wpłynęłoby na wynik postępowania.
Zamawiający w treści odpowiedzi na odwołanie wskazał, czemu nie zaprzeczył Odwołujący,
że nawet w sytuacji, gdyby Wykonawca Sygnity S.A. nie otrzymał w tym zakresie punktów (5
pkt), t
o konsekwencją mogłoby być jedynie obniżenie punktacji. W takiej hipotetycznej
sytuacji,
Wykonawca Sygnity S.A. otrzymałby 5 punktów mniej. Zamawiający wskazał, że
zamiast 95 punktów otrzymałby 90 punktów. Odwołujący uzyskał 70,96 punktów. Oznacza
to, że ranking obu wykonawców w postępowaniu nie podlegałaby zmianie, a więc nie uległby
zmianie także wynik postępowania. Z tego powodu zarzut ten podlegał oddaleniu w oparciu
o art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym artykułem, Izba
uwzg
lędnia odwołanie, jeżeli stwierdzi, naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub
może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. A contrario, w
sytuacji, gdy Izba stwierdzi, że uwzględnienie zarzutu nie wpłynie na wynik postępowania,
zarzut podlega oddaleniu.

Odwołujący wskazał także, że wskazany projekt nie obejmuje swym zakresem ani budowy,
ani modyfikacji systemu teleinformatycznego, a dotyczy wyłącznie świadczenia usług
Serwisu i Konsultacji Eksperckich.
W odniesieniu do
tego argumentu należy zauważyć, że zgodnie z załącznikiem nr 5 do
Umowy nr 103 z dn. 27 grudnia 2018 roku „Zlecenie konsultacji eksperckich” pośród prac,
jakie zostały zlecone do wykonania, znalazły się m.in.: „wytworzenie niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania dodatkowych funkcjonalności, implementacja niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania rozwiązań technicznych”, co stanowi potwierdzenie, że

Wykonawca Sygnity S.A. mógł przyjmować, że usługa obejmowała również projekty
modyfikacyjne i że projekt (oceniany) dotyczył co najmniej budowy lub modyfikacji systemu
teleinformatycznego. Dodatkowo w treści odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wskazał, że
zakresem tego projektu było opracowywanie techniczne w dziedzinie zastosowań technologii
lub modyfikacji
środowisk, w którym jest ono zastosowane; doradztwo techniczne,
implementacja rozwiązań technicznych, wsparcie merytoryczne; doradztwo techniczne,
wytworzenie dodatkowych funkcjonalności i wsparcie implementacyjne w zakresie adaptacji
nowych i dodatkowych
funkcjonalności; doradztwo architektoniczne dla nowych lub
dodatkowych funkcjonalności; opracowywanie projektów technicznych wraz z koncepcjami
rozwoju; wykonywanie otwartych interfejsów oraz rozwiązań, jak i wiele innych rzeczy.
Ponownie należy zauważyć, że Zamawiającemu znana jest treść umowy, zatem trudno
uznać, aby mógł zostać wprowadzony w błąd co do zakresu i rodzaju wykonywanych prac.

K
olejne 5 punktów w ramach tego samego kryterium oceny wykonawcy mogli uzyskać za
dysponowanie osobą przewidzianą do realizacji zamówienia jako główny analityk, która
będzie posiadała certyfikat Certified Business Analysis Professional lub równoważny.
Zamawiający wyjaśnił, że nie wymagał, aby wykonawcy przedstawiali informację, czy
wskazana osoba posiada, czy też nie, wymagany certyfikat. W tym zakresie Zamawiający
oceniał złożone przez wykonawców oświadczenia.
Izba miała na uwadze okoliczność, że Wykonawca Sygnity S.A. podał pełne dane certyfikatu,
co oznacza możliwość identyfikacji określonej osoby. Takiej też identyfikacji dokonał sam
Odwołujący. Przedstawiając certyfikat wraz z wpisanym na nim numerem, ustalił i wykazał,
że dotyczy on określonej osoby, Pana P. K. Skoro tak, to nie można wywodzić, że dana
osoba takiego certyfikatu nie posiada. Odwołujący nie wykazał, aby wskazana osoba nie
posiadała takiego certyfikatu, jak również nie wykazał, aby certyfikat o takim numerze nie
istniał. Tym samym Odwołujący nie wykazał, aby Zamawiający również w tym zakresie został
wprowadzony w błąd. Odwołujący nie wykazał także, że w tym zakresie Wykonawca Sygnity
S.A. nie powinien otrzymać 5 punktów.

Oddaleniu podlega zarzut opisany przez Odwołującego jako ewentualny w punkcie II.6.1 (str.
3) odwołania. Zdaniem Odwołującego, w sytuacji braku uznania naruszenia przez
Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 (w trakcie rozprawy Odwołujący sprostował treść
odwołania, ograniczając zarzut do at. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych),
Zamawiający powinien przynajmniej unieważnić wybór oferty i dokonać kolejnej oceny ofert z
uwzględnieniem mniejszej liczby punktów. Jak wskazano powyżej, nawet w hipotetycznej
sytuacji,
w której Zamawiający unieważniłby czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i
dokonał ponownej oceny ofert, przyznając ofercie Wykonawcy Sygnity S.A. 5 punktów mniej,

to ranking
obu wykonawców w postępowaniu nie podlegałaby zmianie, a więc nie uległby
zmianie także wynik postępowania. Z uwagi na brak wpływu na wynik postępowania, zarzut
podlega
oddaleniu w oparciu o art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Izba od
daliła wnioski dowodowe Odwołującego zgłoszone w trakcie rozprawy, w tym
wniosek o przeprowadzenie
dowodu z zeznań świadka Pana R. K. na okoliczność
przedstawienia informacji, czy Pan P. K.
świadczył usługę analityka w przedmiotowym
projekcie
wraz ze wskazaniem zakresu zleconych usług.
Odwołujący złożył także wniosek o odroczenie rozprawy w celu umożliwienia przedstawienia
informacji zawierającej wykaz personelu Zamawiającego, aby uzyskać potwierdzenie, czy
Pan P. K. widnieje w tym wykazie, a w konsekwencji,
czy realizował przedmiotowe
zamówienie u Zamawiającego.
Izba oddaliła powyższe wnioski dowodowe z uwagi na okoliczność, że przeprowadzenie
wymienionych dowodów prowadziłoby do nieuzasadnionego przedłużenia postępowania.
Zamawiający we własnym zakresie dysponuje umową i załącznikami do umowy, w tym
powinno dysponować wykazem personelu (Załącznik nr 7), a zatem w ramach badania i
oceny ofert
ma i miał możliwość dokonania sprawdzenia powyższych okoliczności i
przedstawienia dokumentów przed Izbą.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia
Preze
sa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący:

……………………………

Członkowie:

……………………………

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie