eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2150/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-10-30
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2150/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu
30 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej w dniu 22 października 2019 r. przez wykonawcę Ski
System Sp. z o.o., ul. Winogrady 151, 61-
626 Poznań
w postępowaniu prowadzonym przez
Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Ski System Sp. z o.o., ul. Winogrady 151, 61-
626 Poznań
kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w
Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 2150/19

U z a s a d n i e n i e


Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie
przetargu nieog
raniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup
i dostawa sprzętu sportowego dla Ośrodków szkolenia młodzieżowego w hokeju na lodzie”.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 26 września 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod pozycją 602331-N-2019.

W dniu
22 października 2019 r. wykonawca Ski System Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący”)
wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp
czy
nności Zamawiającego polegających na nieodrzuceniu oferty wykonawcy F.H. „Fair Play” s.c.
oraz jej wyborze jako oferty najkorzystniejszej.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
- art. 89 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez ich bezpodstawne niezastosowanie,
a w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
F.H. „Fair Play” s.c., mimo, iż jej treść
nie odpowiada treści SIWZ z uwagi na brak równoważności sprzętu zaoferowanego przez ww.
w
ykonawcę w odniesieniu do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia kijów hokejowych
zawodniczych Bauer Supreme 170 Grip TAC, co w

konsekwencji narusza zas
adę uczciwej
konkurencji, jak również z uwagi na brak wskazania w ofercie przez ww. wykonawcę nazwy
producenta,
- naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w zw. z art. 104 KC poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty w
ykonawcy z powodu braku skutecznego pełnomocnictwa do złożenia oferty.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,
2) odrzucenia oferty wykonawcy
F.H. „Fair Play” s.c.,

3) przeprowadzenia ponownej oceny i b
adania ofert złożonych w postępowaniu i nakazanie
Zamawiającemu dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej,
4)
obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego, w tym zasądzenie od
Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa
prawnego według norm przepisanych,
5)
przeprowadzenie dowodu z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu na okolicznością tam
przywołane.

W dniu 29 października 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło zgłoszenie
przystąpienia do postępowania odwoławczego złożone przez wykonawcę F.H. „Fair Play” s.c. Izba
stwierdziła, że ww. zgłoszenie przystąpienia jest nieskuteczne, bowiem zostało złożone
z uchybieniem 3-
dniowego terminu, o którym mowa w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 185
ust. 2 ustawy Pzp wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz
wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Z
arówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie utrwalony jest pogląd, że dla zachowania terminu
na zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego znaczenie ma data doręczenia
zgłoszenia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w jednej z form wskazanych w art. 185 ust. 2
ustawy Pzp (np. postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 lipca 2017 r., sygn. akt KIO
1162/16). Z przepisu art. 185 ust. 2 ustawy Pzp wynika, że do skuteczności zgłoszenia
przystąpienia konieczne jest zachowanie określonych w tym przepisie przesłanek, w tym terminu
i formy (np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 września 2016 r., sygn. akt KIO 1549/16).
Termin na zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego ma charakter terminu
zawitego, nie podlegającego przywróceniu, a jego niedochowanie powoduje utratę prawa do udziału
w postępowaniu odwoławczym i uzyskania statusu uczestnika postępowania odwoławczego (np.
postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt KIO 1764/13,
postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO 79/14).

Jak wynika z pisma
Zamawiającego z dnia 24 października 2019 r. skierowanego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, kopia odwołania została przekazana pocztą elektroniczną
wykonawcy F.H. „Fair Play” s.c. w dniu 23 października 2019 r. W zgłoszonym przystąpieniu

wykonawca F.H. „Fair Play” s.c. oświadczył, że zawiadomienie o wniesieniu odwołania przez
Odwołującego otrzymał w dniu 22 października 2019 r. W związku z powyższym, trzydniowy termin
na zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego upływał w dniu 25 października
2019r.
, a najpóźniej w dniu 28 października 2019 r. Był to ostatni dzień, w którym zgłoszenie
przystąpienia powinno było wpłynąć do Prezesa Izby, aby przystąpienie do postępowania
odwoławczego (pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek) mogło zostać uznane za
skuteczne.

Pismo zawierające zgłoszenie przystąpienia wykonawcy F.H. „Fair Play” s.c. do
postępowania odwoławczego wpłynęło do Prezesa Izby w dniu 29 października 2019 r. W tym
samym dniu zostało nadane za pośrednictwem operatora pocztowego. Co za tym idzie,
przystąpienie zostało zgłoszone z uchybieniem terminu określonego przepisami ustawy Pzp.
Zgłoszenie przystąpienia ww. wykonawcy do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego nie mogło zatem zostać uznane za skuteczne.
W dniu
29 października 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź
na odwołanie, w której Zamawiający złożył oświadczenie, że na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy
Pzp
uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.
W
świetle oświadczenia Zamawiającego, wobec braku skutecznego zgłoszenia przystąpienia
do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na
podstawie art. 186 ust. 2
ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 1
ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie