eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2075/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-11-04
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2075/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Packo, Katarzyna Odrzywolska, Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 4 listopada 2019 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
października 2019 r. przez wykonawcę Comarch Polska spółka akcyjna w Krakowie
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Komendę Główną Policji w Warszawie

przy udziale
zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego:
- wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Integrale IT spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu i NTT Technology spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie-Wesołej,
- Enigma Systemy Ochrony Informacji
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie


postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Comarch Polska spółka akcyjna w Krakowie kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy
pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………….........................…

………….........................…

………….........................…

Sygn. akt KIO 2075/19

U z a s a d n i e n i e


Komenda Główna Policji w Warszawie (dalej: Zamawiający) prowadzi postępowanie
na udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa systemu kamer nasobnych dla jednostek
organizacyjnych Policji.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843; dalej: Prawo zamówień publicznych).
W
tymże postępowaniu, w dniu 14 października 2019 r. przez wykonawcę Comarch
Polska spółka akcyjna w Krakowie (dalej: Odwołujący), zostało wniesione odwołanie.
Termin posiedzenia wyznaczono na dzień 4 listopada 2019 r.
W dniu
31 października 2019 r. Odwołujący cofnął odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 Prawa zamówień
publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze.
Zgodnie z art. 187 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Izba postanowiła o zwrocie na
rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.
Ze względu na powyższe okoliczności, orzeczono, jak w sentencji.

Przewodniczący: ………….........................…

………….........................…

………….........................…


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie