eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2051/19, KIO 2056/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-11-05
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2051/19
KIO 2056/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ernest Klauziński, Ewa Kisiel, Marek Koleśnikow Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach
28 i 31 października 2019 r. odwołań wniesionych
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 14 października 2019 r. przez wykonawców:
A.
Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO 2051/19),
B. T-Systems
Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KIO 2056/19),

w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Komendę Główną Policji z siedzibą
w Warszawie,

przy udziale:
 wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako konsorcjum firm:
1. Comp S.A. z
siedzibą w Warszawie, 2. Enigma Systemy Ochrony Informacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
zgłaszających swoje przystąpienie
do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2051/19 i KIO 2056/19 po stronie
Zamawiającego;
 wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako konsorcjum firm:
1.
Computex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Warszawie, 2. Egida IT Solutions
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
, zgłaszających swoje przystąpienie
do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2051/19 i KIO 2056/19 po stronie
Zamawiającego;
 wykonawcy Polcom S.A. z siedzibą w Skawinie, zgłaszającego swoje przystąpienie
do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2051/19 i KIO 2056/19 po stronie
Zamawiającego;

 wykonawcy T-Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zgłaszającego
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2051/19
po stronie Zamawiającego;
 wykonawcy Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2056/19 po stronie
Zamawiającego


orzeka:

1.
A.
Umarza postępowanie odwoławcze o sygn. akt KIO 2051/19 w zakresie
zarzutu nr 7 odwołania tj. naruszenia przez Zamawiającego art. 8 ust. 3 Pzp
w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp
. W pozostałym zakresie oddala odwołanie o sygn. akt
KIO 2051/19.
B.
Oddala odwołanie o sygn. akt KIO 2056/19.

2. K
osztami postępowania obciąża Odwołujących: Decsoft S.A. z siedzibą
w Warszawie (KIO 2051/19) oraz T-
Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu (KIO 2056/19)
i zalicza w poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100
groszy),
uiszczoną przez Odwołujących, w tym:
A.
kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy)
uiszczoną przez wykonawcę Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie
(KIO 2051/19)

tytułem wpisu od odwołania,
B.
kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy)
uiszczoną przez wykonawcę T-Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu (KIO 2056/19)
tytułem wpisu od odwołania.
3.
zasądza na rzecz Zamawiającego Komendy Głównej Policji z siedzibą
w Warszawie:

A.
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100 groszy)
od
Odwołującego: Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika
w sprawie KIO 2051/19,
B.
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100 groszy)
od
Odwołującego: T-Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika w sprawie KIO 2056/19.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:…………………………..……………
…………….……………..……………
…………….……………..……………


Sygn. akt KIO 2051/19

Sygn. akt KIO 2056/19
Uzasadnienie

Komenda Główna Policji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej:
„Pzp”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa sprzętowa KSIP
pod
nowotworzony
RW
”,
nr
referencyjny
122/BŁiI/19/AP/PMP,
zwane
dalej:
„Postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 czerwca 2019 r. pod nr 2019/S
105-155198.

W dniu 14
października 2019 r. wykonawca Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:
Decsoft lub
Odwołujący Decsoft) wniósł odwołanie (KIO 2051/19), w którym zarzucił
Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez wybór, jako
najkorzystniejszej, oferty niezabezpieczonej
prawidłowym i skutecznym wadium,
2. art. 26 ust. 3a Pzp
w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie wezwania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Comp S.A.
z siedzibą w Warszawie, Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (dalej:
„Konsorcjum Comp”), do przedłożenia pełnomocnictwa
do reprezentowania Konsorcjum Comp
w zakresie wszystkich czynności
podejmowanych przez pełnomocnika jednego z wykonawców tworzących
Konsorcjum, w tym złożenia ofert, a tym samym dokonania oceny i wyboru jako
najkorzystniejszej oferty złożonej wyłącznie przez Comp S.A. z siedzibą
w Warszawie, a nie Konsorcjum Comp,
3. art. 26 ust. 3 Pzp
w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez uznanie, że zgodnym
z przepisami Pzp jest dokonanie przez wykonawcę uzupełnienia dokumentów
wskazanych w tym przepisie bez wezwania Zamawiającego,
4.
art. 26 ust. 3 Pzp w związku z wezwaniem dokonanym w trybie art. 26 ust. 3a) Pzp
oraz
w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez uznanie, że ponowne złożenie wymaganych
dokumentów przez Konsorcjum Comp jest równoznaczne z realizacją wezwania
do złożenia przez Konsorcjum Comp dokumentu pełnomocnictwa,
5. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Comp
, które nie
wykazało braku podstaw wykluczenia nie przedkładając, zgodnie z wezwaniem

na podstawie art. 26 ust. 3a Pzp
pełnomocnictwa dla osoby, która podpisała
dokumenty złożone uprzednio na wezwanie z art. 26 ust. 1 Pzp, mające potwierdzić
brak podstaw wykluczenia dla członka Konsorcjum Comp - wykonawcy Enigma
Systemy
Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Enigma”),
6. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie odrzucenia
oferty Konsorcjum
Comp, mimo że zachodziły przestanki do jej odrzucenia, jako
oferty niezgodnej z SIWZ w zakresie braku wskazania zamiaru
realizacji części
umowy przez podwykonawców mimo, że żaden z podmiotów tworzących Konsorcjum
Comp nie miał wystarczających kompetencji i uprawnień do realizacji usług objętych
Etapem I (w zakresie szkolenia) i Etapem Il w zakresie posiadania autoryzacji
producenta oferowanego sprzętu, w tym do wykonywania czynności gwarancyjnych,
7. art. 8 ust. 3 Pzp
w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez uznanie przez Zamawiającego
za uzasadnione zastrzeżenia przez Konsorcjum Comp jako tajemnicy
przedsiębiorstwa informacji i dokumentów, tj. wykazu osób - zał. 8 oraz wykazu
dostaw -
zał. 7 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie
wskazanych zamówień złożonych na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp,
mimo,
że zastrzegający je Wykonawca nie wykazał przesłanek do uznania
ich za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji oraz ograniczenie dostępu do ujętych w treści zastrzeżonych
dokumentów informacji Odwołującemu Decsoft, co było sprzeczne z zasadą uczciwej
ko
nkurencji i równego traktowania,
8. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie odrzucenia
ofert -
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Computex
Sp. z o.o. Sp. k
z siedzibą w Warszawie i Egida IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (dalej:
„Konsorcjum Computex”), wykonawcy Comtegra S.A. z siedzibą
w Warszawie (dalej:
„Comtegra”) oraz wykonawcy T-Systems Polska Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, mimo, że zachodziły przesłanki do ich odrzucenia jako ofert
niezgodnych z SIWZ w zakresie braku wskazania zamierzanej
realizacji części
umowy przez podwykonawców mimo, że żaden z tych wykonawców nie miał
wystarczających kompetencji i uprawnień do realizacji usług objętych Etapem
I (w zakresie szkolenia) i Etapem Il w zakresie posiadania autoryzacji producenta
oferowanego sprzętu, w tym do wykonywania czynności gwarancyjnych,
9. art. 26 ust. 3 w zw. z art. 22a ust. 4 Pzp
przez zaniechanie wezwania do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających spełniających warunków udziału przez wykonawcę
Polcom S.A
. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Polcom”), w zakresie zobowiązania
do udostępnienia zasobów od Fujitsu z uwagi na to, że załączone do oferty

zobowiązanie nie spełniało wymagań określonych w § 9 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia
w sprawie
rodzajów dokumentów, ze względu na to, że nie wynikało z niego,
że podmiot udostępniający zdolności dotyczące doświadczenia zrealizuje usługi
do wykonania k
tórych te zdolności są wymagane.

Odwołujący Decsoft wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1. u
nieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,
2.
powtórzenia czynności badania i oceny oferty Konsorcjum Comp, a także ofert
wykonawców Konsorcjum Computex, wykonawcy Comtegra oraz wykonawcy
T-Systems Polska Sp. z o.o.,
3.
uznania za bezskuteczne zastrzeżenia przez Konsorcjum Comp jako tajemnicy
przedsiębiorstwa informacji i dokumentów złożonych na wezwanie: wykaz osób
-
zał. 8, wykaz dostaw - zał. 7 wraz z dokumentami potwierdzającymi należytą
realizację dostaw i udostępnienie Odwołującemu Decsoft Załącznika nr 7 i Załącznika
nr 8 oferty Konsorcjum Comp,
4. odrzucenia
oferty
Konsorcjum
Comp
i
wykluczenia
Konsorcjum
Comp
z p
ostepowania zgodnie z zarzutami zawartymi w odwołaniu KIO 2051/19,
odrzucenia
ofert wykonawców Konsorcjum Computex, Comtegra oraz T-Systems
Polska Sp. z o.o.
5. wezwania
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia
dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Pzp oraz dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej.

W dniu 14
października 2019 r. Odwołujący T-Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu (dalej: „T-Systems” lub „Odwołujący T-Systems”) wniósł odwołanie
(KIO 2056/19),
w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp przez zaniechanie odrzucenia ofert
wykonawców:
- Konsorcjum Comp,
- Decsoft,
- Comtegra,
- Konsorcjum Computex,
- Polcom,
z powodu niezgodności treści ofert ww. wykonawców z treścią SIWZ, a także
ze względu, że zawierały błędy w obliczeniu cen,

2. art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust 1 Pzp
przez wadliwy wybór oferty
najkorzystniejszej.

Odwołujący T-Systems wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jako obarczonej wadą
mającą wpływ na wynik postępowania,
2. odrzucenia z p
ostępowania wskazanych powyżej wszystkich ofert poprzedzających
w rankingu ofertę Odwołującego,
3.
powtórzenia czynności oceny ofert w postępowaniu, co spowoduje wybór oferty
Odwołującego T-Systems jako najkorzystniejszej.

KIO 2051/19

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący Decsoft wskazał m.in.:
Zgodnie z postanowieniami Rozdziału IX SIWZ, Zamawiający wymagał wniesienia przez
wykonawców wadium w kwocie 270 000 zł w jednej z dopuszczalnych ustawowo form
z zaznaczeniem c
elu wpłaty. Konsorcjum Comp wraz z ofertą złożyło gwarancję bankową
nr CRD/G/0085840. Z treści dokumentu wynikało, że gwarancja została wystawiona na rzecz
Zamawiającego za zobowiązania Konsorcjum Comp. Natomiast tytuł gwarancji został
określony jako: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia („Postępowanie
Przetargowe”), numer 122/BŁiI/19/AP/PMP. Z treści dokumentu wynikało również,
że przedmiotem podlegającym zabezpieczeniu gwarancją było postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Rozbudowa
sprzętowa KSIP pod nowotworzony RW"'. Przedmiotem zabezpieczenia nie była zatem
oferta Konsorcjum Comp
, ale całe postępowanie.
Gwarancja bankowa Konsorcjum Comp
w swojej treści nie odnosiła się w żaden sposób
do zabezpieczenia oferty w p
ostępowaniu, a wskazywała, że przedmiotem podlegającym
zabezpieczeniu jest całe postępowanie, a wystawiona została z tytułu SIWZ,
za zobowiązania Konsorcjum Comp. Treść gwarancji, w przypadku zaistnienia podstaw
do jej reali
zacji, musiałaby zostać interpretowana przez gwaranta, który mógłby uznać, mimo
wskazania przypadków wypłaty kwoty objętej gwarancją, że wypłaty w odniesieniu do oferty
Konsorcjum Comp
nie zrealizuje. Jakakolwiek wątpliwość, co do treści gwarancji, powoduje,
że nie można było uznać, iż była ona bezwarunkowa. Powyższe uzasadnia odrzucenie oferty
Konsorcjum Comp jako niezabezpieczonej wadium, to jest na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b
Pzp.

Oferta
Konsorcjum
Comp
została podpisana przez pana K.J., działającego
najprawdopodobniej na podstawie pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą i udzielonego
mu
10 lipca 2019 roku przez spółkę Comp S.A., będącą jednocześnie liderem Konsorcjum
Comp. S
półki tworzące Konsorcjum Comp — Enigma i Comp udzielając 10 lipca 2019 roku
p
ełnomocnictwa konsorcjalnego spółce Comp S.A. upoważniły ją do reprezentowania
członków Konsorcjum Comp łącznie i każdego z osobna. Tymczasem z treści
pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu udzielonego przez Comp trzem
osobom, wynika
ło, że obejmowało ono jedynie uprawnienie do reprezentowania wykonawcy
Comp, a nie Konsorcjum Comp. T
reść pełnomocnictwa nie odwoływała się do oferty
wspólnej Konsorcjum Comp, czy też do możliwości reprezentowania w ramach
pełnomocnictwa czy to konsorcjantów łącznie, czy to zarówno spółki Comp jak i Enigma.
Oferta zatem została złożona przez osobę nieuprawnioną, a skoro tak, to również treść
wszelkich
późniejszych
oświadczeń
została
złożona
przez
osobę
działającą
bez odpowiedniego upoważnienia. Zamawiający w takim przypadku zobowiązany był
do przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 26 ust. 3a Pzp i wezwania Konsorcjum
Comp
do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa i to wystawionego w dacie potwierdzającej
uprawnienie do działania w imieniu Konsorcjum Comp oraz składania późniejszych
oświadczeń
w
toku
postępowania.
O
pierając
się
na
godzinach
złożonych
pod pełnomocnictwami podpisów osób reprezentujących, nie było następstwa czasowego
pełnomocnictw. W szczególności, wykonawca Comp udzielił pełnomocnictwa wskazanym
trzem osobom fizycznym do reprezentowania
spółki Comp wcześniej, niż zostało
mu udzielone pełnomocnictwo konsorcjalne. Chociaż wszystkie oświadczenia zostały
złożone w dniu 10 lipca 2019 roku, to istotne było, że podpisy elektroniczne nie potwierdzały
ich
złożenia w taki sposób, by Pan K.J., czy tez którakolwiek z pozostałych osób
uprawnionych przez Comp
mogła reprezentować Comp jako konsorcjanta i to ze skutkiem
dla oferty Konsorcjum Comp.
Konsorcjum Comp
nie złożyło na wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Zamawiający 5 września 2019 roku,
działając na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, wezwał Konsorcjum Comp do złożenia
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, wyznaczając jednocześnie 10-dniowy
termin na ich złożenie. Termin ten upływał w dniu 15 września 2019 roku. Jednocześnie
w dniu 10 września 2019 roku Zamawiający przesłał do Konsorcjum Comp pismo
uzupełniające wezwanie do złożenia dokumentów, przy czym w piśmie tym nie zmieniono
term
inu na ich złożenie. Konsorcjum Comp złożyło wymagane dokumenty w dniu
12 września 2019 roku. W dniu 25 września 2019 roku Zamawiający wezwał Konsorcjum
Comp
na podstawie art. 26 ust. 3a Pzp do uzupełnienia dokumentu pełnomocnictwa

dla pana A.S.G.
, który podpisał się pod składanymi do Zamawiającego dokumentami
jednego z członków Konsorcjum Comp — spółki Enigma, podczas, gdy w dokumentacji
Zamawiającego nie złożono pełnomocnictwa dla tej osoby do reprezentowania tej spółki.
Osoba ta nie widni
ała również w KRS jako osoba uprawniona do reprezentacji spółki.
Zamawiający wyznaczył termin na uzupełnienie dokumentu na dzień 27 września 2019 roku.
Konsorcjum Comp, w odpowiedzi na to wezwanie nie z
łożyło wymaganego dokumentu
pełnomocnictwa, tylko raz jeszcze dokumenty KRK członków Zarządu, KRK członków Rady
Nadzorczej oraz KRK prokurentów, zaświadczenia z US i ZUS, podpisane tym razem przez
osobę uprawnioną do reprezentacji spółki Enigma. Powyższe dowodzi, że Konsorcjum Comp
nie wykonało wezwania Zamawiającego z 25 września 2019 r. zgodnie z jego treścią,
w to miejsce dokonując innej czynności — uzupełnienia dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 Pzp -
i to bez wyraźnego wezwania do jej wykonania przez Zamawiającego.
S
amodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę, o których mowa w art. 25 ust. 1
Pzp,
niepoprzedzone wezwaniem przez zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, jest
niedopuszczalne i nie może rodzić żadnych skutków, sprzeciwia się temu bowiem zarówno
literalne brzmienie przepisu art. 26 ust. 3
Pzp, jak i zasada równego traktowania
wykonawców, wskazana w art. 7 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie powinien zatem uznać,
że Konsorcjum Comp wykonało prawidłowo jego wezwanie z dnia 25 września 2019 roku,
w sytuacji, gdy na wezwanie dotyczące złożenia pełnomocnictwa w trybie art. 26 ust. 3a Pzp,
Konsorcjum Comp
uzupełniło dokumenty, które podpisane były w terminie ich złożenia 12
września 2019 roku przez osobę nieuprawnioną. Dodatkowo, w kontekście zarzutu złożenia
oferty i późniejszych oświadczeń, w tym również dokumentów w odpowiedzi na wezwanie
z dnia 25 września 2019 roku, przez osobę nie posiadającą odpowiedniego umocowania
do reprezentowania Konsorcjum Comp
, nawet gdyby uznać uzupełniło ono skutecznie
dokument pełnomocnictwa dla pana K.J., to nie ma już możliwości ewentualnego
zastosowania procedury z art. 26 ust. 3 Pzp w stosunku do dokumentów KRK członków
Zarządu, KRK członków Rady Nadzorczej oraz KRK prokurentów, zaświadczenia z US
i ZUS, z uwagi na jednokrotny charakter tej czynności.
Oferta Konsorcjum Comp podlega
ła także odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ. Przedmiotem
zamówienia w postepowaniu w zakresie zamówienia podstawowego była: sprzedaż,
dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz szkolenia (Etap I) oraz świadczenie usług
gwarancyjnych dla
sprzętu dostarczonego w Etapie I (Etap II). Etap dotyczący świadczenia
us
ług gwarancyjnych planowany był na minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu
odbioru Etapu l. Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy - Warunki gwarancyjne i serwisowe,
firma świadcząca usługę gwarancji będzie musiała posiadać:

a.
Autoryzację producenta serwera, macierzy i przełączników do wykonywania
czynności gwarancyjnych (jeżeli producent sprzętu jest jednocześnie firmą
świadczącą gwarancję dokument ten nie jest wymagany),
b.
Oświadczenie producenta serwera, macierzy i przełączników, że w przypadku nie
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy świadczącej
gwarancję, przejmie na siebie wszystkie zobowiązania związane z serwisem.
Zamawiający określił warunki dla szkoleń realizowanych w ramach Etapu l, wskazując,
że wykonawca ma zapewnić w ramach realizacji umowy, autoryzowane przez producenta
sprzętu szkolenia dla pracowników Zamawiającego, a szkolenia muszą odbyć
się w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym w Warszawie. Konsorcjum Comp nie jest
producentem,
ani autoryzowanym przedstawicielem producenta sprzętu, samodzielnie
nie przeprowadzi szkoleń autoryzowanych przez producenta sprzętu. Musiałby zatem
posiłkować się podwykonawcą posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe
i certyfikaty. W
szystkie załączniki do SIWZ, w tym projekt umowy z załącznikami, stanowiły
integraln
ą część SIWZ, a zatem mimo, że wymagania w wyżej wskazanym zakresie
dotycz
yły sposobu realizacji zamówienia przez wykonawcę, z którym Zamawiający zawrze
u
mowę, w wyżej wskazanym zakresie definiują i opisują również przedmiot zamówienia.
Żaden wykonawca wchodzący w skład Konsorcjum Comp, ani samo Konsorcjum, nie byli
producentami
serwera, macierzy i przełączników, nie posiadali również autoryzacji
producenta tego sprzętu. Jedynym sposób pozwalającym na realizację zamówienia
w zakresie Etapu Il z zachowaniem wymagań Zamawiającego, byłoby świadczenie usług
w zakresie gwarancji przez podwykonawcę Konsorcjum Comp. Jednak nie wskazało ono
w formula
rzu ofertowym, że zamierza powierzyć podwykonawcy jakąś część przedmiotu
zamówienia. Wskazuje to, że Konsorcjum Comp zamierzało wykonywać przedmiot
zamówienia samodzielnie, tym samym w sposób nie spełniający wymagań Zamawiającego.
Oferta Konsorcjum Comp by
ła wobec powyższego niezgodna z postanowieniami SIWZ
i podlega
ła odrzuceniu (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp). Zamawiający wskazał w treści SIWZ,
że brak informacji o podwykonawcach w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie
korzystał z podwykonawców przy realizacji zamówienia. (Rozdział IV, pkt 7 SIWZ).
W przypadku tego postępowania nie można było potraktować owej dyspozycji jedynie
w kategorii waloru informacyjnego, nie stanowiącego treści oferty. Informacja o ewentualnym
udziale podwykonawców stanowiła treść oferty, gdyż odnosiła się do określonych w SIWZ
wymagań dotyczących warunków świadczenia jednego z elementów przedmiotu
zamówienia.
W
ybór oferty najkorzystniejszej został więc dokonany z naruszeniem przepisów Pzp.

Z
arzut dotyczący nieprawidłowości badania ofert innych wykonawców, analogiczny jak wyżej
opisany
i dotyczący braku wskazania w ofercie odpowiednich podwykonawców, w sytuacji
gdy wykonawca nie posiada
ł kwalifikacji i certyfikacji producenta do realizacji serwisu
i gwarancji w Etapie Il
oraz szkoleń w Etapie l, Odwołujący postawił następującym
wykonawcom:
A. Konsorcjum Computex,
B. Comtegra,
C. T-Systems Polska Sp. z o.o.
3 października 2019 r. Odwołujący wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie
protokołu postępowania wraz z załącznikami. W dniu 10 października 2019 r. Odwołującemu
został udostępniony komplet dokumentacji, wśród której nie znajdowały się następujące
dokumenty Konsorcjum Comp:
-
wykaz osób - zał. 8
-
wykaz dostaw
— zał. 7 wraz z dokumentami potwierdzającymi należytą realizację
zamówień.
P
owyższe dokumenty zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający
w toku badania i oceny ofert nie odtajnił tych dokumentów, tym samym uznał zastrzeżenie
tychże informacji za skuteczne. Konsorcjum Comp oparło swoje zastrzeżenie na nieaktualnej
już definicji tajemnicy przedsiębiorstwa - art. 11 ust. 4 Ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, dalej: Uznk). Zgodnie
z nowym brzmieniem art. 11 ust. 2 Uznk, za tajemnic
ę przedsiębiorstwa rozumie
się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym
się tym rodzajem informacji albo nie są fatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony
do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp
na Konsorcjum Comp spoczywa
ł ciężał wykazania, że zastrzeżone informacje stanowiły
tajemnicę przedsiębiorstwa, czego Konsorcjum nie uczyniło. Konsorcjum oparło się jedynie
na ogólnych i lakonicznych stwierdzeniach, że wskazane informacje stanowią
dla Konsorcjum tajemnicę przedsiębiorstwa, nie odnosząc się i nie udowadniając
powyższego.
Wykonawca Polcom w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
na zasadzie art. 22a ust. 1 Pzp
posłużył się zdolnościami podmiotów trzecich, w tym spółki
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. (dalej:
„Fujitsu”), przedstawiając w tym celu
zobowiązanie tego podmiotu. Jednocześnie Polcom wskazał w ofercie, że Fujitsu będzie

jego podwykonawcą min. w zakresie serwisu i gwarancji świadczonych w Etapie Il i szkoleń
realizowanych w Etapie l. Zgodnie z art. 22a ust. 4 Pzp w odniesieniu do warunków
dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Z treści
zobowiązania złożonego przez Fujitsu nie było można wywieść, że ten warunek został
spełniony. Zasoby te miały być dostępne dla Polcom „w szczególności przez udostępnienie
zasobów osobowych — tj. osób realizujących wskazane w pkt. 2 projekty posiadających
wiedzę i doświadczenie nabyte przy jego realizacji, jak również poprzez konsultacje
i przekazanie know-
how oraz metodyki rozwiązań w zakresie realizacji usług
udostępniającego zasoby, audyt i przekazanie dobrych praktyk. Zasoby udostępniane będą
zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni, w zależności od konkretnych potrzeb, przez
faktyczne uczestnictwo w realizowanym zamówieniu jak również poprzez konsultacje
telefoniczne oraz realizowane drogą elektroniczną”. Udostępnienie wiedzy miało się odbyć
przez udostępnienie innego zasobu, a zobowiązanie nie zawierało oświadczenia o tym,
że Fujitsu zrealizuje usługi, do których wymagane było udostępniane doświadczenie. Było
to niezgodne
również z § 9 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.
Polcom nie wykazał w żaden sposób, że Fujitsu będzie realizowało zamówienie w zakresie
udostępnionego potencjału, nawet gdyby miało faktycznie być podwykonawcą Polcom
w zakresie Etapu I i II.
Powyższe przesądzało o konieczności wezwania Polcom, co najmniej
do złożenia wyjaśnień dotyczących tego dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

Zamawiający nie złożył pisemnej odpowiedzi na odwołanie, ale w toku rozprawy
kwestionował stanowisko Odwołującego Decsoft, wnosząc o oddalenie odwołania.

Konsorcjum C
omp wniosło pisemną odpowiedź na odwołanie wskazując m.in.:
1.
Zarzut dotyczący gwarancji bankowej - wniesienie wadium.
Fakt, że w gwarancji posłużono się sformułowaniem, że została ona wystawiona z tytułu
SIWZ oraz że przedmiotem podlegającym zabezpieczeniu gwarancją było postępowanie,
nie powod
ował, że gwarancja nie została wniesiona w sposób prawidłowy w rozumieniu art.
89 ust. 1 pkt 7b Pzp.
Z przepisów Pzp wynika, że wadium jest skuteczne, jeśli zostało
wniesione: przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 Pzp), w kwocie wymaganej
przez Zamawiającego (art. 45 ust. 4 Pzp), w jednej z dopuszczalnych form (art. 45 ust. 6
pkt 1-5 Pzp) oraz obejm
owało wszystkie przesłanki zatrzymania wadium określone w art. 46
ust. 4a i 5 Pzp.
Dopiero brak spełnienia któregokolwiek z ww. wymogów aktualizuje
obowiązek odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. W gwarancji bankowej złożonej
przez
Konsorcjum Comp został wskazany beneficjent gwarancji, kwota gwarancji

w wysokości zgodnej z postanowieniami SIWZ, zostało określone postępowanie o udzielenie
zamówienia, którego dotyczyła gwarancja, jak i wszystkie przypadki aktualizujące obowiązek
zapłaty wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Wadium spełniało zatem każdy
z formalnych wymogów określonych w Pzp w związku z czym, nie sposób uznać, iż wadium
nie zostało skutecznie wniesione.
2.
Zarzut dotyczący pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę.
Złożone wraz z ofertą Konsorcjum Comp pełnomocnictwo udzielone przez członka
Konsorcjum
– wykonawcę Enigma lidera Konsorcjum – wykonawcy Comp uprawniało lidera
do reprezentowania c
złonka Konsorcjum w prowadzonym przez Zamawiającego
postępowaniu
(w
treści
pełnomocnictwa
oznaczono
zarówno
Zamawiającego
jak i postępowanie wskazując jego nazwę (przedmiot) i numer referencyjny). Analiza
pe
łnomocnictwa udzielonego przez wykonawcę Comp trzem osobom fizycznym, w tym Panu
K.J.
prowadzi do następujących wniosków: wspomniane pełnomocnictwo zostało udzielone
tego samego dnia, co pełnomocnictwo dla lidera, podano w nim nazwę Zamawiającego,
nazwę (przedmiot) i numer referencyjny postępowania, a jego zakres nie wykraczał poza
zakres pełnomocnictwa udzielonego na rzecz lidera. W tych okolicznościach, określenie
umocowania Pana K.J.
przez odesłanie do reprezentowania wykonawcy Comp
nie przesądzało o złożeniu oferty i późniejszych oświadczeń tylko w imieniu Comp S.A.
W
ykładnia pełnomocnictwa musi być dokonywana w związku z treścią oferty. Z treści oferty
wynika
ło natomiast, że została ona złożona w imieniu Konsorcjum Comp, a nie jednego
z członków konsorcjum. Powyższe znalazło potwierdzenie nie tylko w formularzu ofertowym,
czy pozostałych oświadczeniach dołączonych do oferty, ale również w ciągu pełnomocnictw,
które został wraz z nią złożony. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że pełnomocnictwo
udzielone trzem osobom, w tym Panu K.J.
zostało udzielone tego samego dnia,
co pełnomocnictwo udzielone przez członka Konsorcjum na rzecz lidera, nie sposób było
uznać, że intencją wykonawcy Comp było upoważnienie osób wymienionych
w pełnomocnictwie do reprezentowania wyłącznie spółki, a nie całego Konsorcjum. Wbrew
twierdzeniom Odwołującego, zachowane zostało następstwo czasowe pełnomocnictw, lider
udzielił pełnomocnictwa trzem osobom fizycznym później, niż zostało mu udzielone
pełnomocnictwo przez członka konsorcjum.
Pełnomocnictwo udzielone przez członka Konsorcjum dla lidera Konsorcjum zostało
udzielone w dniu 10 lipca 2019 r. W imieniu wykonawcy Enigma
pełnomocnictwo zostało
podpisane przez niżej wymienione osoby w następujących godzinach:
a) Pana A.L. - godz. 10:37:12 (UTC)
b) Pana K.R. - godz. 11:10:28 (UTC)

Pełnomocnictwo zostało również podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy Comp., tj:
a) Pana K.M. - godz. 14:36:02 (UTC)
b) Pana A.W. - godz. 14:55:27 (UTC)
Znacz
enie z perspektywy oceny zachowania następstwa czasowego udzielonego ciągu
pełnomocnictw
miały
wyłącznie
podpisy
złożone
przez
osoby
uprawnione
do reprezentowania c
złonka Konsorcjum. Podpisy złożone przez osoby uprawnione
do reprezentowania lidera nie mi
ały w tym kontekście znaczenia prawnego, gdyż
ich złożenie nie było wymagane dla skuteczności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo
dla trzech osób fizycznych udzielone przez lidera również zostało podpisane w dniu 10 lipca
2019 r. przez następujące osoby:
a) Pana K.M. - godz. 14:36:00 (UTC)
b) Pana A.W. - godz. 14:55:23 (UTC)
Powyższe zestawienie godzin złożenia podpisów dowodzi, że zostało zachowane
następstwo czasowe złożonych podpisów, a w konsekwencji udzielonych pełnomocnictw.
3.
Zarzuty dotyczące wezwania do uzupełnienia dokumentów.
Konsorcjum Comp
odpowiedziało na skierowane przez Zamawiającego wezwanie i złożyło
dokumenty KRK członków zarządu, KRK rady nadzorczej, KRK prokurentów, zaświadczenia
z US i ZUS podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania członka Konsorcjum –
wykonawcę Enigma. Ocena sposobu zrealizowania przez wykonawcę wezwania
Zamawiającego nie może być dokonywana z pominięciem przyczyn skierowania tego
wezwania. Z treści wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Uczestnika
postępowania 25 września 2019 r. jednoznacznie wynikało, że powodem wezwania był fakt,
że KRK członków Zarządu, KRK członków Rady Nadzorczej oraz KRK prokurentów,
zaświadczenia z ZUS i US członka Konsorcjum – spółki Enigma zostały podpisane przez
pana A.S.G.
tj. osobę nie wymienioną w KRS spółki. Biorąc pod uwagę przyczynę wezwania,
nie sposób uznać, że wskazana przez Zamawiającego podstawa prawna powodowała,
że Konsorcjum Comp było uprawniony do przedstawienia w odpowiedzi na nie wyłącznie
pełnomocnictwa, a nie mogło przedstawić dokumentów podpisanych przez umocowaną
do tego osobę. Interpretacja dokonana przez Odwołującego była nieuzasadniona, gdyż
w efekcie prowadziłaby do sytuacji, w której wykonawca będący w stanie wykazać brak
podstaw do wykluczenia członka Konsorcjum, nie mógłby tego zrobić wyłącznie z uwagi
na wskazaną w wezwaniu podstawę prawną.
4.
Zarzut dotyczący niezgodności oferty z treścią SIWZ - autoryzacja producenta.
N
ależy rozróżnić sformułowany przez Zamawiającego wymóg dotyczący posiadania
autoryzacji prod
ucenta serwera, macierzy i przełączników do wykonywania czynności

gwarancyjnych od wymogu zapewnienia przez wykonawcę autoryzowanego przez
producenta sprzętu szkolenia z obsługi dostarczonych elementów infrastruktury.
W przypadku pierwszego z tych wymogów, Zamawiający w załączniku nr 3 do Umowy
wskazał, że firma świadcząca gwarancję musi posiadać „autoryzację producenta serwera,
macierzy i przełączników do wykonywania czynności gwarancyjnych (jeżeli producent
sprzętu jest jednocześnie firmą świadczącą gwarancję, dokument ten nie jest wymagany)”.
Wb
rew twierdzeniom Odwołującego, lider Konsorcjum Comp posiadał autoryzację
producenta zaoferowanych serwerów, macierzy i przełączników do wykonywania czynności
gwarancyjnych, a zatem
będzie w stanie w sposób należyty, samodzielnie (bez udziału
podwykonawców) zrealizować zamówienie w zakresie świadczenia usług gwarancyjnych
określonych w załączniku nr 3 do Umowy.
Jeśli chodzi o wymóg dotyczący szkoleń to Zamawiający nie doprecyzował, w jaki sposób
ma nastąpić zapewnienie tych szkoleń przez wykonawców, a zatem pozostawił
w tym zakresie wykonawcom pewną swobodę. Zapewnienie szkoleń autoryzowanych przez
producenta sprzętu może nastąpić m.in. poprzez przekazanie Zamawiającemu voucherów
uprawniających do odbycia szkolenia w certyfikowanych ośrodkach szkoleniowych - innymi
słowy przez wykupienie przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkoleń
w certyfikowanych ośrodkach szkoleniowych i przekazanie Zamawiającemu dokumentów
uprawniających do odbycia tych szkoleń. Taki sposób realizacji tego elementu zamówienia
nie stanowi zlecenia usługi podwykonawcy i jest w istocie rodzajem dostawy.
Konsorcjum Comp zakwestionowało również prawidłowość stanowiska Odwołującego
w zakresie dotyczącym dokumentów zastrzeżonych przez konsorcjum jako tajemnica
przedsiębiorstwa.

Przystępujący Polcom wniósł pisemną odpowiedź na odwołanie wskazując m.in.:
Odwołujący Decsoft oparł swoje rozumowanie na dwóch argumentach:
1.
udostępnienie wiedzy i doświadczenia zostało powiązane z udostępnieniem
personelu, co w ocenie O
dwołującego nie było dopuszczalne,
2.
w zobowiązaniu podmiotu trzeciego brak było wyraźnego oświadczenia, że podmiot
ten zrealizuje usługi, do których wymagane jest udostępniane doświadczenie, co było
niezgodne z art. 22a ust. 4 P
zp i § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
„Nośnikiem” wiedzy i doświadczenia nie jest osoba prawna, ale osoby zatrudnione przez nią
lub w
spółpracujące z nią. Tym samym, realne udostępnienie wiedzy i doświadczenia nie
tylko może, ale wręcz powinno wiązać się z udostępnieniem personelu. Z tej przyczyny

pierwszy
z wymienionych argumentów był nietrafny. Z zobowiązania dołączonego do oferty
Polcom jednoznacznie wynika
ło, że jednym ze sposobów udostępnienia będzie „faktyczne
uczestnictwo w realizowanym zamówieniu”. Z kolei w formularzu oferty Polcom wskazano
Fujitsu jako podwykonawcę. Identyczna deklaracja znalazła się w dokumencie JEDZ
złożonym przez Przystępującego Polcom. Nie ulegało przy tym wątpliwości,
że podwykonawca to podmiot, który realizuje część przedmiotu zamówienia. Całościowa
lektura oferty Polcom i dołączonych do niej dokumentów nie pozostawiała zatem wątpliwości,
co do tego, że udostępnienie zasobów przez Fujitsu miało realny charakter.
P
owołane przez Odwołującego przepisy art. 22a ust. 4 Pzp i § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia
z dnia 26 lipca 2016 r. odnoszą się do usług i robót budowlanych, a przedmiotowe
postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczyło dostaw.

KIO 2056/19
Odwołujący T-Systems wskazał m. in.:
Na zakres zamówienia składają się (po zmianie SIWZ z dnia 4 lipca 2019 r.):
"1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa sprzętowa KSIP pod nowotworzony RW.
1) Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje sprzedaż i dostawę do siedziby
Zamawiającego:
a) Etap I -
sprzedaż, dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu, którego szczegółowy
opis zawiera załącznik nr 2 do SIWZ wraz z opracowaniem dokumentacji zgodnie
z Załącznikiem nr 13 do Projektu umowy oraz przeprowadzenie szkoleń zgodnie
z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do Projektu umowy, który stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ,
b) Etap II -
świadczenie usługi gwarancyjnej dla sprzętu dostarczonego w ramach
Etapu I zamówienia podstawowego, której szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 3
do Projektu umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,
2. Zamówienie opcjonalne obejmuje:
a) Etap I -
sprzedaż, dostawę, instalację i konfigurację maksymalnie po 4 półki
dyskowe do każdej dostarczonej w ramach zamówienia podstawowego macierzy
(tj. maksymalnie 8 półek dyskowych) w ukompletowaniu do 48 SAS HDD i do 48
SSD (łącznie do 96 szt. dysków twardych SAS HDD i do 96 szt. dysków SSD),
spełniających te same wymagania co półki dostarczone w Etapie I zamówienia
podstawowego, wraz z niezbędnymi licencjami opisanymi w Załączniku nr 1
do Projektu umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,
b) Etap II -
świadczenie usługi gwarancyjnej dla sprzętu dostarczonego w ramach
Etapu I zamówienia opcjonalnego, której szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 3
do Projektu umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ".
Zgodnie z częścią XI SIWZ - Opis sposobu przygotowania oferty:
„1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ
poprzez wypełnienie formularza ofertowego w zakresie części A na Platformie oraz
wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego w zakresie części B (...).
2. Formularz oferty n
ie podlega uzupełnieniu na zasadach uregulowanych przepisami art. 26
ust. 3 ustawy Pzp”.
Zgodnie z Formularzem ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający
oczekiwał od wykonawców podania ceny brutto dla zamówienia podstawowego, z rozbiciem
na Etap I oraz Etap II,
a także ceny brutto dla zamówienia opcjonalnego także z rozbiciem
na Etap I oraz Etap II.
Wykonawc
y mieli także wypełnić tabelę dotyczącą następujących pozycji:
1.
Serwer Typ I wraz z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją,
2. Serwer Ty
p II wraz z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją,
3. Macierz
wraz z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją,
4.
Przełączniki FC – SAN wraz z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją,
5.
Półka dyskowa w ukompletowaniu 24 SAS HDD wraz ze wsparciem (etap I+etap II),
6.
Półka dyskowa w ukompletowaniu 24 SSD wraz ze wsparciem (etap I+ etap II),
i dla każdej z ww. pozycji podać następujące informacje:
1.
Nazwa sprzętu,
2. Producent / Model,
3. Cena jednostkowa netto,
4. VAT %,
5. Cena jednostkowa brutto.
Zamawiający wymagał, aby ceny za półki dyskowe 24 SAS HDD oraz 24 SSD
w ukompletowaniu były takie same w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz
opcjonalnym.
C
ena oferty, która miała być ustalona jako wynik obliczeń z opisanej wyżej tabeli,
stanowiącej integralny element składowy Formularza ofertowego, była jednym z kryteriów
oceny ofert (waga 60%). W wyniku zmiany SIWZ z 21 czerwca 2019 r. kryterium ceny oparte
było wyłącznie o wartość świadczenia podstawowego (gwarantowanego).
Zamawiający w procesie badania i oceny ofert musiał zweryfikować, czy obliczenie cen
ofertowych
wykonawców było prawidłowe i zgodne z wymaganiami zawartymi w treści SIWZ,
a także czy zakres świadczeń wykonawców wyceniony w ofercie był zgodny z treścią SIWZ.
M
iało to wpływ na sposób rozliczenia zamówienia w zakresie odnoszącym
się do zamówienia podstawowego oraz opcjonalnego.

Formularz ofertowy wraz z ceną oferty z uwzględnieniem poszczególnych etapów oraz
zamówień podstawowych i opcjonalnych dla każdego z nich wraz z tabelą wyceny
komponentów stanowiły treść oferty sensu stricto.
Zdaniem Odwołującego T-Systems oferty Konsorcjum Comp oraz pozostałych wykonawców
były niezgodne z treścią SIWZ oraz zawierały błąd w obliczeniu ceny oferty. Odwołujący
uzasadnił swoje stanowisko w odniesieniu do oferty Konsorcjum Comp zastrzegając,
że analogiczna argument odnosi się do wszystkich pozostałych, kwestionowanych przez
Odwołującego, ofert.
Załącznik nr 1 do oferty Konsorcjum Comp prezentował się następująco (wg schematu:
nazwa sprzętu - producent/model - cena jednostkowa netto - VAT % - cena jednostkowa
brutto):
1. Serwer Typ I - Fujitsu/RX2540M4 -
52 025,06 zł - 23% - 63 990,82 zł
2. Serwer Typ II - Fujitsu/RX2540M5 -
59 024,91 zł - 23% - 72 600,64 zł
3. Macierz - Hitachi Vantara/VSP G700 -
935 715,27 zł netto - 23% - 1 150 929,78 zł
4.
Przełączniki FC – SAN - Broadcom/6520 - 101 939,29 zł - 23& - 125 385,33 zł
5.
Półka dyskowa w ukompletowaniu 24 SAS HDD (etap I+ etap II) - Hitachi
Vantara/Drivebox SFF -
49 309,03 zł - 23% - 60 650,11 zł
6.
Półka dyskowa w ukompletowaniu 24 SSD (etap I+ etap II) - Hitachi Vantara/Drivebox
SFF -
286 176,38 zł - 23% - 351 996,95 zł
Zamawiający wymagał „aby ceny za półki dyskowe 24 SAS HDD oraz 24 SSD
w ukompletowaniu były takie same w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz
opcjonalnym
”. Do tego wymogu zastosował się jedynie Odwołujący T-Systems. Zgodnie
z powyższym cena za zamówienie podstawowe powinna obligatoryjnie zawierać cenę
wymaganych półek dyskowych.
Zgodnie z tr
eścią Załącznika nr 2 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”:
„Parametry macierzy - 2 szt.
M.1. Obudowa -
obudowa typu rack 19 cali, umożliwiająca wymianę dysków, zasilaczy
i kontrolerów w trybie hot swap,
M.2. Architektura -
oferowany system dyskowy musi składać się z pojedynczej macierzy
dyskowej. Niedopuszczalne jest r
ealizowanie zamówienia poprzez dostarczenie wielu
macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele
macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN
lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych
”. Tym samym
Zamawiający zdefiniował w treści SIWZ macierz dyskową jako parę kontrolerów
macierzowych.
Producenci
sprzętu stosują różne koncepcje budowy kontrolerów:
-
niektóre kontrolery macierzowe posiadają możliwość obsługi dysków twardych
macierzy w tej samej obudowie (zaoferowane macierze IBM i Dell/EMC):

-
oferowana przez innych wykonawców w postępowaniu macierz IBM posiada
dedykowane dyski na system operac
yjny macierzy wewnątrz obudowy,
-
oferowana między innymi przez Odwołującego T-Systems macierz Dell/EMC
rezerwuje 4 pierwsze dyski twarde obudowy kontrolera na potrzeby systemu
operacyjnego macierzy
– istnieją dwie metody implementacji dysków: te dyski
współdzielą system operacyjny oraz dane albo są wydzielone wyłącznie
na potrzeby hostowania systemu operacyjnego,
-
istnieją także kontrolery nieposiadające miejsca na dyski obsługiwane przez macierz,
w takiej sytuacji wewnątrz macierzy znajdują się dyski przeznaczone wyłącznie
na system operacyjny (oferowane przez innych
wykonawców w postępowaniu
macierze HPE i Hitachi).
Żadna z zaoferowanych macierzy nie była w stanie obsłużyć minimalnej, wymaganej ilości
dysków w samej tylko obudowie kontrolera, konieczne zatem stało się wykorzystywanie
półek dyskowych. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ –
instrukcja pod Tabelą:
-
półki dyskowe w zamówieniu gwarantowanym i opcjonalnym powinny być identyczne;
-
kwant rozbudowy
to jedna półka z 24 dyskami;
-
niedopuszczalne
było mieszanie dysków SAS i SSD w obrębie jednej półki (wyraźne
rozdzielenie pozycji cenowych odnoszących się do dysków SAS i dysków SSD –
mimo, że Zamawiający nie określił tego wymogu wprost.
S
koro macierz dyskowa została zdefiniowana jako para kontrolerów, a macierz powinna
zawierać określoną liczbę dysków, z czego w każdej półce powinna być ich określona liczba,
to rzeczywista minimalna
liczba dysków powinna wynosić 96 dysków twardych SAS
(mieszcz
ące się w 4 półkach dyskowych) oraz 72 dyski SSD (mieszczące się w 3 półkach
dyskowych).
Zestawiając pozycje z tabeli Załącznika nr 1 do SIWZ z Załącznikiem nr 2 do SIWZ możliwe
było stworzenie odpowiedniego przyporządkowania wg schematu: nazwa sprzętu
(za Załącznikiem nr 1 do SIWZ) - miejsce w Załączniku nr 2:
1.
Serwer Typ I wraz z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją - Punkt 1 definiował
wymagania minimalne odnośnie sprzętu; zakres dostawy, instalacji i konfiguracji
zgodnie z punktami 5-7,
2.
Serwer Typ II wraz z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją - Punkt 2 definiował
wymagania minimalne odnośnie sprzętu; zakres dostawy, instalacji i konfiguracji
zgodnie z punktami 5-7,
3.
Macierz wraz z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją - Punkt 3 definiował
wymagania minimalne odnośnie sprzętu; zakres dostawy, instalacji i konfiguracji
zgodnie z punktami 5-7,

4. P
rzełączniki FC – SAN wraz z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją - Punkt 4
definiuje wymagania minimalne odnośnie sprzętu; zakres dostawy, instalacji
i konfiguracji zgodnie z punktami 5-7,
5.
Półka dyskowa w ukompletowaniu 24 SAS HDD wraz ze wsparciem (etap I + etap II)
-
moduł rozszerzeń macierzy (extension),
6.
Półka dyskowa w ukompletowaniu 24 SSD wraz ze wsparciem (etap I + etap II) -
moduł rozszerzeń macierzy (extension).
Z powyższego wynikało, że Zamawiający wyraźnie rozdzielił kontrolery od półek dyskowych
zam
iennie posługując się wyrazami „macierz” i „moduł rozszerzeń macierzy” - patrz punkt
M.10 pun
ktu 3 Załącznika nr 2 do SIWZ: „Zasilanie - macierz i ew. moduły rozszerzeń
(extension) powinny posiadać redundantne zasilanie umożliwiające pracę z sieci o napięciu
230V przy połowie działających zasilaczy na macierz lub rozszerzenie (...)”. Podobnie
w przypadku
poz. M.12 punktu 3 Załącznika nr 2 do SIWZ: „wszystkie krytyczne komponenty
macierzy takie jak kontrolery dyskowe, pamięci cache, zasilacze i wentylatory muszą być
zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego
systemu, komponenty te muszą być wymienialne w czasie pracy macierzy”.
W
treści SIWZ zawarte zostało następujące postanowienie:
„2) Zamówienie opcjonalne obejmuje:
a) Etap I -
sprzedaż, dostawę, instalację i konfigurację maksymalnie po 4 półki dyskowe
do każdej dostarczonej w ramach zamówienia podstawowego macierzy
(tj. maksymalnie po 8 półek dyskowych) w ukompletowaniu do 48 SAS HDD i do 48
SSD
”.
Tak
ie rozumienie postanowień wynikało także z procedury wyjaśnień SIWZ i jej zmian -
np. wyjaśnienia z 12 lipca 2019 r. udzielone na pytanie wykonawcy nr 57, w wyniku których
Zamawiający dodał istotne zastrzeżenie pod tabelą:
„Pytanie nr 57
Dotyczy odpowiedz
i na pytanie nr 42 z dnia 04.07.2019 r. oraz modyfikacjach załącznika nr 1
do SIWZ. Czy w formularzu cenowym z pkt 4 w pozycjach od 1-4 Wykonawca
ma przedstawić cenę jednostkową netto za urządzenia (wraz z dostawą, instalacją
i konfiguracją oraz przeprowadzeniem szkoleń) bez uwzględnienia usług gwarancyjnych
wymienionych dla Etapu II? Ponadto czy w pozycji 3 tabeli tj. "macierz" cena jednostkowa
za urządzenie ma uwzględniać pełną konfigurację macierzy czy konfigurację bez półek
dyskowych i wymaganych dysków?
Odpowiedź na pytanie nr 57
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany pkt 4
formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
2. Skoro macierz dyskowa mu
si zawierać moduły rozszerzeń, aby być w pełni funkcjonalną,
to cena macierzy podana w tabeli powinna zawierać cenę dla obu etapów – tak samo

pozostałego sprzętu będącego elementem pojedynczego zamówienia celem zachowania
spójności formularza ofertowego”.
Przyjmując P(x) jako określenie ceny danej pozycji (przy czym x to liczba porządkowa
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ) w ocenie Odwołującego T-Systems prawidłowy
sposób obliczenia całkowitej ceny zamówienia powinien wyglądać następująco:
Cena całkowita = P1*6 + P2*2 + (P3 + 4*P5 + 3*P6)*2 + P4*4
Wszyscy wykonawcy (
poza wykonawcą Comtegra) obliczyli wartość zamówienia wg wzoru:
Cena całkowita = P1*6 + P2*2 + P3*2 + P4*4
W przypadku
oferty wykonawcy Comtegra sposób obliczenia ceny był całkowicie niejasny,
ponieważ suma wartości wynikająca z którychkolwiek ze wzorów dawała wyniki inne
niż spodziewane (przyjmując ten drugi, do którego obliczeniom w ofercie wykonawcy
Comtegra
było bliżej, wartość sumy wynosiła więcej niż wartość Etapu I, lecz mniej niż suma
etapów). Stawiając twierdzenie odwrotne (tj. przyjmując, że podana przez wykonawców
innych niż Odwołujący, cena macierzy zawiera półki dyskowe) okazuje się, że wszystkie
oferty (oprócz oferty wykonawcy Decsoft) zostały skonstruowane w taki sposób, iż sama
macierz (zdefiniowana wcześniej jako para kontrolerów, bez dysków wymaganych w SIWZ)
została zaoferowana za kwotę mniejszą niż 0,00 zł. W przypadku oferty wykonawcy Decsoft
analogiczna
wartość, byłaby symboliczna i nieodzwierciedlająca jakichkolwiek rynkowych
poziomów wartości macierzy - kalkulacja nie została wykonana w prawidłowy,
tj.
prezentowany przez Odwołującego sposób.
Załącznik nr 5 do Umowy był skorelowany z Załącznikiem nr 1 do SIWZ i zawierał te same
pozycje. Przy wykonywaniu umowy wybrany
wykonawca będzie musiał wypełnić Załącznik
nr 5 do Umowy w sposób następujący:
1.
przenieść odpowiednie pozycje z Formularza Oferty na Załącznik nr 5 do Umowy;
2.
dokonać rozdzielenia kwot przypadających na Etap I oraz Etap II (celem określenia,
jaka
będzie wartość wsparcia w ramach pozycji 1-4) – na przykład stosując podział
pola „Opis/Nazwa” na dwie części i określając którego etapu ona dotyczy;
3.
wprowadzić odpowiednie kwoty, zachowując odpowiednie proporcje, co będzie miało
niebagatelne znaczenie przy zamówieniu opcjonalnym i będzie nierozerwalnie
związane z charakterystyką zamówienia opcjonalnego.
W
ybór którejkolwiek innej oferty niż Odwołującego spowoduje sytuację, w której wypełnienie
Załącznika nr 5 do Umowy stanie się niemożliwe do wykonania, ponieważ na etapie
wykonywania umowy nie
będzie można sztucznie podzielić cen między pozycje.
W
ada dotycząca sposobu wyceny ofert przez pozostałych wykonawców miały charakter
niezgodności treści oferty z treścią SIWZ obligującej Zamawiającego do odrzucenia
na pods
tawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp. Próba sanowania powyższych wad musiałaby
prowadzić do ustalenia na nowo treści ofert w zakresie wyceny poszczególnych elementów

składowych zamówienia i miałaby charakter niedozwolonych negocjacji treści ofert
po upływie terminu ich składania.
Zamawiający nie wniósł pisemnej odpowiedzi na odwołanie, ale w toku rozprawy
kwestionował stanowisko Odwołującego T-Systems, wnosząc o oddalenie odwołania.
Zamawiający wskazał przede wszystkim, że Odwołujący T-Systems w błędny sposób
in
terpretował SIWZ, co skutkowało podniesieniem zarzutów nie mających oparcia
w faktycznych wymogach postawionych wykonawcom przez Zamawiającego.

Konsorcjum Comp wniosło pisemną odpowiedź na odwołania wskazując m.in.:
Odwołujący podniósł, że „Zamawiający nie określił wprost że niedopuszczalne jest mieszanie
dysków SAS i SSD w obrębie jednej półki (wyraźne rozdzielnie pozycji cenowych
odnoszących się do dysków SAS i dysków SSD)”. Poza odniesieniem się do rozdzielnia
pozycji cenowych odnoszących się do dysków SAS i SSD nie określił jednak z jakiego
innego miejsca specyfikacji taki zakaz miałby wynikać. Skoro Zamawiający nie określił
wprost, że niedopuszczalne jest mieszanie dysków SAS i SSD to pozostawił w tym zakresie
dowolność wykonawcom, którzy mogli przyjąć założenie mieszania dysków tych dwóch
typów w ramach półek dyskowych.
Odwołujący T-Systems błędnie wskazał na str. 7 odwołania, że skoro macierz dyskowa
została zdefiniowana jako para kontrolerów, a macierz powinna zawierać określoną liczbę
dysków, z czego w każdej półce powinna być ich określona liczba, to rzeczywista minimalna
liczba dysków powinna wynosić: 96 dysków twardych SAS mieszczących się w 4 pólkach
dyskowych i 72 dyski SSD mieszc
zące się w 3 pólkach dyskowych. Powyższe założenie było
sprzecz
ne z wymogiem M.3 załącznika nr 2 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia, w którym Zamawiający w odniesieniu do dysków twardych określił, że macierz
ma być wyposażona w: „min. 88 szt. identycznych dysków twardych SAS o prędkości
obrotowej nie mnie
jszej niż 10.000 RPM i pojemności nie mniejszej niż 1,8 TB każdy
posiadający możliwość wymiany w trybie hot swap; min. 56 sztuk identycznych dysków SSD
o pojemności nie mniejszej niż 3 TB każdy posiadający możliwość wymiany w trybie hot
swap”. Tym samym, zarówno przyjęta przez Odwołującego do obliczeń liczba dysków
jak i liczba półek dyskowych była niezgodna z jednoznacznym wymogiem Zamawiającego.
Opracowany przez Odwołującego wzór opierał się na błędnym założeniu. Macierz – wbrew
twierdzeniu Odwołującego T-Systems - to nie tylko kontrolery, ale także półki dyskowe
z dyskami.
Tym samym wyceniając macierz w tabeli zawartej w formularzu ofertowym
należało wskazać cenę macierzy wraz z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją, razem
z pólkami dyskowymi w ukompletowaniu. Konsorcjum Comp skonstruowało ofertę właśnie
w taki sposób, zatem zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Ponadto, wbrew twierdzeniom Odwołującego T-Systems, kwota pozostała po odjęciu
od ceny macierzy ceny pólek dyskowych w ukompletowaniu odpowiadała rynkowej cenie
macierzy.
L
iczba dysków, którą zobowiązani byli uwzględnić wykonawcy wynosiła: 56 dysków SSD
i 88 dysków SAS HDD. Pojemność jednej półki dyskowej to 24 dyski. Do obsługi wymaganej
przez Zamawiającego liczby dysków konieczne było zatem użycie sześciu półek dyskowych.
Rozumowanie O
dwołującego T-Systems opierało się na założeniu, że macierz, o której
mowa w poz. 3 tabeli w formularzu oferty, to jedynie dwa kontrolery, z pominięciem
wszelkich innych komponentów, takich jak półki dyskowe i dyski. Z tego założenia
O
dwołujący T-Systems wywiódł wniosek, zgodnie z którym prawidłowo złożona oferta
w ramach zamówienia podstawowego miała obejmować parę kontrolerów, 4 półki dyskowe
zawierające 96 dysków SAS oraz 3 półki dyskowe zawierające 72 dyski SSD.
W ocenie Konsorcjum Comp na przeszkodzie takiej interpretacji
stało przede wszystkim
brzmienie załącznika nr 2 do SIWZ. Załącznik ten przesądza, że przedmiotem zamówienia
w ramach zamówienia podstawowego była:
a)
dostawa 6 serwerów typu I,
b) dostawa 2
serwerów typu II,
c) dostawa 2 macierzy,
d)
dostawa 4 przełączników FC-SAN.

Do odwołania odniósł się też pisemnie wykonawca Polcom. Wykonawca wniósł o oddalenie
odwołania wskazując m.in.:
Treść wymagania znajdującego się w punkcie M.3 określała, że przez macierz, której dwa
egzemplarze m
iały zostać dostarczone w ramach zamówienia podstawowego, Zamawiający
rozumi
ał nie tylko kontrolery. Zamawiającemu chodziło o urządzenie wraz z dyskami
(co najmniej
88 dysków SAS i 56 dysków SSD) instalowane w półkach dyskowych.
Co za tym idzie, cena za macierz wskazana w poz. 3 tabeli w formularzu ofertowym musi
ała
uwzględniać także cenę za półki dyskowe oraz dyski, które wykonawca będzie miał
dostarczy
ć Zamawiającemu w ramach zamówienia podstawowego.
Zamawiający w odniesieniu do zamówienia podstawowego w ogóle nie posłużył się pojęciem
„kwantu rozbudowy”, o którym wspomniał Odwołujący T-Systems. Posługiwanie
się tym pojęciem to nadinterpretację. Błąd popełniony przez Odwołującego T-Systems
można z łatwością dostrzec, konfrontując jego wniosek, co do wymaganej liczby dysków
(96 dysków SAS i 72 dyski SSD; odpowiednio 4 i 3 „kwanty” po 24 dyski) z rzeczywistym
wymaganiem SIWZ (co najmniej 88 dysków SAS i 56 dysków SSD, czyli liczby, których nie
można uzyskać stosując „kwanty” po 24 dyski). Błąd ten prowadził Odwołującego także
do bezzasadnego zarzutu
, że wykonawca Polcom zaoferował inne ceny półek dyskowych
w zamówieniu podstawowym i w zamówieniu opcjonalnym.

W ocenie wykonawcy Polcom
Zamawiający nie postawił w treści SIWZ takich wymagań
dotyczących obliczenia ceny, na których oparł swoje zarzuty Odwołujący T-Systems.
W
ramach zamówienia podstawowego przedmiotem zamówienia było dostarczenie
6 serwerów typu I (wraz z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją), 2 serwerów typu II (wraz
z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją), 2 macierzy dyskowych (wraz z dostawą,
instalacją i pełną konfiguracją) oraz 4 przełączników FC-SAN (wraz z dostawą, instalacją
i pełną konfiguracją). Z kolei w ramach zamówienia opcjonalnego przedmiotem zamówienia
było dostarczenie maksymalnie 4 półek dyskowych w ukompletowaniu 24 SAS HDD (etap I +
etap II) oraz maksymalnie 4 półek dyskowych w ukompletowaniu 24 SSD (etap I + etap II).
Ceny jednostkowe każdego z wymienionych produktów należało podać w tabeli cenowej.
Natomiast w punkcie 4 formularza oferty należało podać cenę oferty brutto dla zamówienia
podstawowego z wyszczególnieniem Etapu I oraz Etapu II (pkt 4 lit. a) oraz cenę oferty
brutto dla zamówienia opcjonalnego z wyszczególnieniem Etapu I oraz Etapu II (pkt 4 lit. b).
W ocenie
Przystępującego Polcom właściwy sposób obliczenia ceny (tj. wypełnienia tabeli
z cenami jednostkowymi oraz przełożenia jej treści na łączne ceny zamówienia
podstawowego i opcjonalnego) był następujący:
- wykonawca
w cenach jednostkowych produktów w tabeli powinien ująć cenę za Etap I
oraz Etap II,
-
cena brutto za wykonanie zamówienia podstawowego (Etap I oraz Etap II łącznie)
powinna odpowiadać iloczynowi cen jednostkowych wskazanych w poz. 1-4 formularza
ofertowego oraz li
czby poszczególnych produktów,
-
cena brutto za wykonanie zamówienia opcjonalnego (Etap I oraz Etap II łącznie)
powinna odpowiadać iloczynowi cen jednostkowych wskazanych w poz. 5-6 formularza
ofertowego oraz liczby poszczególnych produktów.
A
lgorytm
obliczania
ceny
łącznej,
który
zastosował
Odwołujący
T-Systems
był nieprawidłowy. Został od oparty na założeniach, które nie były zgodne z postanowieniami
SIWZ. W szczególności Odwołujący T-Systems przyjął błędne rozumienie pojęcia
„macierzy”, ignorując treść tabeli znajdującej się w załączniku nr 2 do SIWZ. Ponadto,
O
dwołujący T-Systems przyjął, że konieczne było zaoferowanie w zamówieniu
podstawowym aż 96 dysków SAS i 72 dysków SSD, mimo że co innego wynikało wprost
z wymagania M.3 w załączniku nr 2 do SIWZ. Argumentacja Odwołującego T-Systems
nie
była trafna także z tej przyczyny, że wbrew jego twierdzeniom nie wszyscy wymienieni
przez niego wykonawcy zastosowali ten sam algorytm obliczania ceny.

Uwzględniając treść dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia przekazanej
przez Zamawiającego, złożone dowody oraz stanowiska i oświadczenia stron oraz
przystępujących złożone na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, co następuje.


Izba ustaliła, że obu Odwołującym, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącego,
że środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy -przysługiwało uprawnienie do wniesienia
odwołań.
Izba stwierdziła skuteczność przystąpień po stronie Zamawiającego:
a)
Konsorcjum Comp zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt KIO 2051/19 i KIO 2056/19;
b)
Konsorcjum Computex zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt KIO 2051/19 i KIO 2056/19;
c)
wykonawcy Polcom zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt KIO 2051/19;
d) wykonawcy T-
Systems zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt KIO 2051/19;
e)
wykonawcy Decsoft zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt 2056/19.
Przystąpienia nastąpiły z zachowaniem wymogów określonych w art. 185 ust. 2 Pzp,
w tym z wykazaniem interesu w uzyskania
rozstrzygnięciu na korzyść strony, do której
przystąpili, tj. Zamawiającego.
W toku posiedzenia z udziałem stron, 28 października 2019 r. w odniesieniu
do postępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 2051/19 Zamawiający oświadczył,
że uwzględnia zarzut nr 7 odwołania, tj. zarzut naruszenia art. 8 ust. 3 Pzp w związku z art. 7
ust. 1 Pzp
przez uznanie przez Zamawiającego za uzasadnione zastrzeżenia przez
Konsorcjum Comp jako tajemnicy
przedsiębiorstwa informacji i dokumentów, tj. wykazu osób
-
zał. 8 oraz wykazu dostaw - zał. 7 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte
wykonanie wskazanych zamówień złożonych na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp,
mimo,
że zastrzegający je wykonawca nie wykazał przesłanek do uznania ich za tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz
ograniczenie dostępu do ujętych w treści zastrzeżonych dokumentów informacji
Odwołującemu Decsoft, co było sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji i równego
traktowania.
Żaden z wykonawców, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego KIO
2051/19 po stronie Zamawiającego nie skorzystał z przysługującego mu prawa do wniesienia
sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego ww. zarzutu. Wobec powyższego
Izba postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w zakresie ww. zarzutu, o czym
orzekła w sentencji.
Izba uznała za niezasadne wnioski o częściowe odrzucenie obu odwołań złożone przez
Konsorcjum Comp.
W ocenie składu orzekającego wszystkie zarzuty podniesione przez

Odwołujących zostały podniesione z zachowaniem terminu określonego w art. 182 ust. 1
Pzp.
Mając na uwadze powyższe Izba merytorycznie rozpoznała złożone odwołania,
uznając, że nie zasługują one na uwzględnienie.

KIO 2051/19

Zarzut nr 1, tj. zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b
Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp
przez wybór, jako najkorzystniejszej, oferty niezabezpieczonej prawidłowym
i skutecznym wadium
nie potwierdził się.


Izba ustal
iła, że jako wadialne zabezpieczenie oferty Konsorcjum Comp złożyło
Zamawiającemu Gwarancję Bankową nr CRD/G/0085840 wystawioną 12 lipca 2019 roku
przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
W treści gwarancji Gwarant oświadczył m.in.:
„Niniejszą gwarancję wystawiamy z następującego tytułu: Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia („Postępowanie Przetargowe”), numer 122/BŁiI/19/AP/PMP, za zobowiązania:
Konsorcjum firm w składzie: Lider - Comp S.A. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa
KRS0000037706,
Członek konsorcjum - Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa,
KRS 0000160395 („Wykonawca”), na rzecz: Komenda
Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, Polska. Przedmiot podlegający
zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Rozbudowa sprzętowa KSIP
pod nowotworzony RW.
Zostaliśmy poinformowani, że w związku z powyższym wymagane
jest wniesienie wadi
um w wysokości: 270 000,00 PLN. W związku z powyższym, my, BNP
Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (...) działając na zlecenie
następującego podmiotu: Comp S.A., (...) i na rzecz Wykonawcy, niniejszym nieodwołalnie
i bezwarunkowo zobowiązujemy się, niezależnie od ważności i skutków prawnych wyżej
wymienionego Postępowania Przetargowego, do wypłaty na Państwa rzecz każdej kwoty
do maksymalnej wysokości: 270 000,00 PLN, po otrzymaniu Państwa pierwszego
pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające zaistnienie
którejkolwiek z poniższych okoliczności:

1.
Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie i/lub
b)
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i/lub

c)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2.
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
z wymienieniem tej lub tych okoliczności”.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało
wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał
wniesienia wadium. Wobec faktu, że przesłanki określone w tym przepisie nie zostały
wypełnione w przedmiotowej sprawie Izba uznała zarzut nr 1 za niezasadny i podlegający
oddaleniu.
Izba stanęła na stanowisku, że przytoczone postanowienia gwarancji wadialnej dowodzą,
że dotyczyła ona zobowiązań Konsorcjum Comp. Ponadto Gwarant określił przypadki
w jakich nieodwołalnie i bezwarunkowo dokona wypłaty wadium na rzecz Zamawiającego.
Przypadki te zgodne są z wymaganym Pzp zakresem wadialnego zabezpieczenia ofert
wykonawców i dotyczą zdarzeń leżących po stronie Konsorcjum Comp. W tej sytuacji
nie można uznać, Konsorcjum Comp nie wniosło wadium. Wobec tego Izba stwierdziła,
że błędne jest wywodzenie przez Odwołującego jedynie z tytułu gwarancji bankowej, że jest
ona nieprawidłowa. W ocenie Izby w rozpoznawanej sprawie powyższa kwestia
nie m
a żadnego wpływu na skuteczność tej gwarancji. Tym samym zgłoszony zarzut
podlega
ł oddaleniu.

Zarzut nr 2, tj. zarzut naruszenia
art. 26 ust. 3a Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez
zaniechanie
wezwania
Konsorcjum
Comp,
do
złożenia
pełnomocnictwa
do reprezentowania Konsorcjum w zakresie wszystkich c
zynności podejmowanych
przez pełnomocnika jednego z wykonawców tworzących Konsorcjum, w tym złożenia
ofert, a tym samym dokonania oceny i wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej
wyłącznie przez wykonawcę Comp, zamiast Konsorcjum Comp nie potwierdził się.

Izba ustaliła, że 10 lipca 2019 r. wykonawcy tworzący Konsorcjum Comp – tj. Comp oraz
Enigma ustanowili jako pełnomocnika do reprezentacji Konsorcjum wykonawcę Comp.
Strony określiły następujący zakres umocowania pełnomocnika:

„Pełnomocnik ma prawo do reprezentowania członków Konsorcjum łącznie, jak również
każdego z nich z osobna zarówno w Postępowaniu jak i przy zawieraniu umowy w sprawie
realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do:
a)
podpisania, parafowania i złożenia oferty z załącznikami,
b) wniesienia wadium,
c)
składania w toku Postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności
przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku
z Postępowaniem, w tym zadawania pytań, składania wyjaśnień dotyczących treści
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty oraz innych dokumentów
składanych w związku z Postępowaniem,
d)
poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów składanych w toku
Postępowania,
e)
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem
Postępowania,
f)
wnoszenia przysługujących w Postępowaniu środków ochrony prawnej, jak również
złożenia oświadczenia o przystąpieniu do postępowania toczącego się w wyniku
wn
iesienia odwołania przez innego wykonawcę w Postępowaniu oraz przystąpienia
do postępowania odwoławczego,
g)
wnoszenia pism w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed
Sądem Okręgowym,
h)
reprezentowania Wykonawców na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajową Izbą
Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed Sądem
Okręgowym.
Pełnomocnik jest uprawniony do udzielenia dalszych pełnomocnictw”.
Powyższe dowodzi, że wykonawca Comp był należycie umocowany do reprezentacji
Konsorcjum Comp w postępowaniu.
10 lipca 2019 r. wykonawca Comp udzielił pełnomocnictwa do samodzielnej reprezentacji
spółki trzem osobom – panom: K.J., M.S. i R.U. Zakres pełnomocnictwa był następujący:
„(...) do samodzielnego reprezentowania Spółki w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego przez Skarb Państwa Komenda Główna Policji,
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „Rozbudowa sprzętowa KSIP pod nowotworzony RW”, Sprawa
nr: 122/BŁiI/19/AP/PMP (zwanego dalej „Postępowaniem”).

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, niniejsze pełnomocnictwo obejmuje
w szczególności, ale nie wyłącznie umocowanie do:
a)
przygotowania, podpisania, parafowania i złożenia oferty wraz z załącznikami,
w tym m.in. przygotowania, podpisania, parafowania i złożenia Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
b)
składania w toku Postępowania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy oraz
dokonywania wszelkich czynności przewidzianych przepisami prawa, w tym
m.in. zadawania pytań, składania wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz innych
dokumentów składanych w związku z Postępowaniem, uzupełniania dokumentów,
występowania o udostępnienie protokołu postępowania oraz wgląd do protokołu
postępowania;
c)
poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów składanych w toku
Postępowania,
d)
wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
e)
wnoszenia i cofania przysługujących w Postępowaniu środków ochrony prawnej
(w tym odwołania i skargi), złożenia oświadczenia o przystąpieniu do postępowania
odwoławczego, wniesienia opozycji, sprzeciwu, interwencji ubocznej oraz składania
wszelkich oświadczeń w toku postępowania odwoławczego i skargowego
przewidzianych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych,
f)
wnoszenia pism i reprezentowania w postępowaniu przed Prezesem Krajowej Izby
Odwoławczej, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Okręgowym, Prezesem Urzędu
Zamówień Publicznych oraz przed wszystkimi instytucjami stosującymi przepisy
Prawa zamówień publicznych,
g)
reprezentowania Spółki na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajową Izbą
Odwoławczą oraz przed Sądem Okręgowym.
Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia pełnomocnika do zawarcia umowy o realizację
w/w zamówienia publicznego jak również nie upoważnia do udzielania dalszych
pełnomocnictw”.
Na kanwie
przytoczonych postanowień pełnomocnictwa Izba stwierdziła, że z jego treści
wynika, że trzej ww. pełnomocnicy byli uprawnieni do reprezentacji wykonawcy Comp
w postępowaniu, mieli również prawo do złożenia w imieniu tego wykonawcy oferty
w postępowaniu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wykonawca Comp był umocowany
do reprezentacji Konsorcjum Comp.
Odwołujący wskazywał, że ww. osoby zostały
umocowane do reprezentacji wykonawcy Comp zanim został on umocowany
do
reprezentacji
Konsorcjum
Comp.
Jednak
dostrzeżenia wymaga, że oba
ww. pełnomocnictwa zostały udzielone w tej samej dacie, tj. 10 lipca 2019 r. i praktycznie

w tym samym czacie, bowiem
różnica pomiędzy złożeniem podpisów elektronicznych
pod pełnomocnictwem dla wykonawcy Comp, a pełnomocnictwem dla ww. trzech osób była
sekundowa a zatem należy ją uznać za taką, która nie może przesadzać o zasadności
argumentacji prezentowanej przez
Odwołującego, opierającej się na fakcie wcześniejszego
umocowania trzech osób do reprezentacji wykonawcy Comp niż umocowanie wykonawcy
Comp do reprezentacji Konsorcjum..
Wobec powyższego nie budziło wątpliwości składu orzekającego, że panowie K.J., M.S.
i R.U. byli umocowani do reprezentacji
wykonawcy Comp, a co za tym idzie również
Konsorcjum Comp.
„Formularz Ofertowy do przetargu 122/BŁiI/19/AP/PMP” złożony przez
Konsorcjum Comp w Części B zawiera informacje identyfikujące podmiot, który złożył ofertę
w postępowaniu: „Pełna nazwa: Comp S.A. – lider konsorcjum, Enigma Systemy Ochrony
Informacji Sp. z o. o.
– członek konsorcjum”. Dowodzi to, że oferta, wbrew twierdzeniom
Odwołującego, nie została złożona przez wykonawcę Comp, a przez Konsorcjum Comp.
Z
tego względu Izba nie dopatrzyła się podstaw prawnych i faktycznych do uznania,
że Zamawiający zaniechał wezwania Konsorcjum Comp do złożenia odpowiednich
pełnomocnictw na podstawie art. 26 ust. 3a Pzp.

Zarzuty nr od 3 do 5, tj. zarzuty naruszenia:
3. art.
26 ust. 3 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez uznanie, że zgodnym
z przepisami Pzp
było dokonanie przez wykonawcę uzupełnienia dokumentów
wskazanych w tym przepisie bez wezwania Zamawiającego,
4.
art. 26 ust. 3 Pzp w związku z wezwaniem dokonanym w trybie art. 26 ust. 3a)
Pzp oraz w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez uznanie, że ponowne złożenie
wymaganych dokumentów przez Konsorcjum Comp było równoznaczne
z realizacją wezwania do złożenia przez Konsorcjum Comp dokumentu
pełnomocnictwa,
5. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Comp,
które nie wykazało braku podstaw wykluczenia nie przedkładając, zgodnie
z wezwaniem na podstawie art. 26 ust. 3a Pzp pełnomocnictwa dla osoby, która
podpisała dokumenty złożone uprzednio na wezwanie z art. 26 ust. 1, mające
potwierdzić brak podstaw wykluczenia dla członka Konsorcjum Comp -
wykonawcy Enigma,
nie potwierdziły się.


Izba ustaliła, że Zamawiający, 25 września 2019 r. wystosował do Konsorcjum Comp
następujące wezwanie:

„Na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wzywa Państwa do uzupełnienia
dokumentów w prowadzonym postępowaniu. Zgodnie z Rozdziałem VII pkt 7 ppkt 7
w przypadku złożenia dokumentów podpisanych przez osobę(y) nie wymienioną(e)
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), Zamawiający wymagał dołączenia
stosownego pełnomocnictwa.
7.7. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych
dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy
do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub kopię poświadczoną przez notariusza za zgodność
z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Przesłane przez Państwa dokumenty (tj. KRK członków Zarządu, KRK członków Rady
Nadzorczej oraz KRK prokurentów, zaświadczenie z ZUS i US) członka Konsorcjum firmy
Enigma System
y Ochrony Informacji Sp. z o.o. zostały podpisane przez pana A.S.G tj. osobę
nie wymi
enioną w KRS Członka Konsorcjum”.
W odpowiedzi Konsorcjum Comp
27 września 2019 r. drogą elektroniczną zamiast żądanego
przez Zamawiającego pełnomocnictwa ponownie przesłało komplet złożonych wcześniej
dokumentów, z tym, że zostały one podpisane przez osobę umocowaną do reprezentacji
Konsorcjum Comp: „W odpowiedzi na Państwa pismo nr FZF-11327/19 z dnia 25.09.2019 r.
w załączeniu przedkładam wymagane przez Zamawiającego dokumenty poświadczone
przez Panią K. M. L., której pełnomocnictwo z dnia 10 lipca 2019 r. zostało złożone wraz
z ofertą”.
Celem wezwania z 25 września 2019 r. było uzyskanie przez Zamawiającego prawidłowych
dokum
entów potwierdzających spełnianie przez Konsorcjum Comp warunków udziału
w postępowaniu. Treść dokumentów, o których mowa w wezwaniu, nie budziła wątpliwości
Zamawiającego, nie kwestionował ich również Odwołujący. Wadliwość dokumentów
sprowadzała się do ich podpisania przez osobę, która nie została wskazana jako
umocowana do reprezentacji wykonawcy.
W tej sytuacji przesłanie Zamawiającemu zamiast
odpowiedniego pełnomocnictwa dla pana A.S.G., tych samych dokumentów,
ale podpisanych przez osobę umocowaną do reprezentacji Konsorcjum Comp wywołało
skutek
tożsamy z zastosowaniem się przez Konsorcjum do dyspozycji wynikającej z treści
wezwania z 25 września 2019 r. W efekcie, wykonawca składając KRK członków Zarządu,
KRK członków Rady Nadzorczej oraz KRK prokurentów, zaświadczenie z ZUS i US zamiast
pełnomocnictwa uzupełnił braki stwierdzone przez Zamawiającego. Z tego względu, Izba
uznała, że brak jest przesłanek do wykluczenia tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1

pkt 12 Pzp.
Wykluczenie, biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny, stanowiłoby w tej
sytuacji
przejaw rażącego formalizmu. Konsorcjum w pełni wypełniło cel, jakiemu służyło
wezwanie z 25 września 2019 r. bowiem w dyspozycji Zamawiającego znalazły
się dokumenty podpisane przez osobę prawidłowo do tego umocowaną. ,
Z powyższych względów Izba oddaliła zarzuty o numerach od 3 do 5.

Zarzuty nr 6 i 8, tj. zarzuty naruszenia:
6.
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie
odrzucenia oferty Konsorcjum Comp, mimo że zachodziły przestanki
do jej odrzucenia, jako oferty niezgodnej z SIWZ w zakresie braku wskazania
zamiaru realizacji części umowy przez podwykonawców mimo, że żaden
z podmiotów tworzących Konsorcjum Comp nie miał wystarczających
kompetencji i uprawnień do realizacji usług objętych Etapem I (w zakresie
szkolenia) i Etapem Il w zakresie posiadania autoryzacji producenta
oferowanego sprzętu, w tym do wykonywania czynności gwarancyjnych,
8.
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie
odrzucenia ofert: Konsorcjum Computex, wykonawcy Comtegra oraz
wykonawcy T-Systems
, mimo, że zachodziły przesłanki do ich odrzucenia jako
niezgodnych z SIWZ w zakresie braku wskazania zamierzanej realizacji części
umowy przez podwykonawców mimo, że żaden z tych wykonawców nie miał
wystarczających kompetencji i uprawnień do realizacji usług objętych Etapem
I (w zakresie szkolenia) i Etapem Il w zakresie posiadania autoryzacji
producenta oferowanego sprzętu, w tym do wykonywania czynności
gwarancyjnych,
nie potwierdziły się.

Izba ustaliła, że Załącznik nr 3 do wzoru Umowy – „Warunki gwarancyjne i serwisowe”
stanowił m. in.:
„2. Firma świadcząca gwarancję musi posiadać:
a)
autoryzację producenta serwera do wykonywania czynności gwarancyjnych (jeżeli
producent serwera jest jednocześnie firmą świadczącą gwarancję, dokument ten nie
jest wymagany),
b)
oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania
się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy świadczącej gwarancję,
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem”.

Natomiast określający wymagania dotyczące szkoleń administracyjnych Załącznik nr 4
do wzoru Umowy
wskazywał m. in.:
1.
„Wykonawca zapewni w ramach realizacji Umowy autoryzowane przez producenta
sprzętu szkolenia z obsługi dostarczonych elementów infrastruktury dla pracowników
Zamawiającego, z zakresu budowy architektury, instalacji, konfiguracji, administracji
i zarządzania dostarczonymi w ramach Umowy serwerami,
2. Wykonawca zapewni w ramach realizacji Umowy autoryzowane przez producenta
sprzętu szkolenia z obsługi dostarczonych elementów infrastruktury dla pracowników
Zamawiającego. z zakresu budowy architektury, instalacji, konfiguracji, administracji
i zarządzania dostarczonymi w ramach Umowy macierzami,
3. Wykonawca zapewni w ramach realizacji Umowy autoryzowane przez producenta
sprzętu szkolenia z obsługi dostarczonych elementów infrastruktury dla pracowników
Zamawiającego, z zakresu budowy architektury, instalacji, konfiguracji, administracji
i zarządzania dostarczonymi w ramach Umowy przełącznikami SAN, (...)
7. Szkolenia musz
ą odbyć się w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym w Warszawie,
zajęcia prowadzone przez wykwalifikowany personel i zakończyć się wydaniem
imiennych certyfikatów dla uczestników szkolenia”.
W SIWZ oraz załącznikach do SIWZ Zamawiający nie określił obowiązku, aby wskazany
wyżej zakres przedmiotu zamówienia został zrealizowany osobiście przez wybranego w toku
postępowania wykonawcę. Brak jest również obowiązku, by tą część usług w ramach
realizacji zadania świadczyli podwykonawcy. W tej sytuacji Izba uznała, że dopuszczalne jest
świadczenie ww. usług zarówno przez wykonawcę osobiście, jak i jego ewentualnych
podwykonawców, ale także zlecanie przez wybranego wykonawcę podmiotom zewnętrznym.
Świadczy o powyższym literalna interpretacja kluczowych dla oceny zasadności zarzutów
postanowień przytoczonych wyżej fragmentów załączników nr 3 i 4 do wzoru Umowy: „Firma
świadcząca gwarancję musi posiadać...”, „Wykonawca zapewni w ramach realizacji Umowy
autoryzowane przez producenta sprzętu szkolenia...”. W ocenie Izby taki sposób określenia
obowiązków wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia wskazuje, że w sytuacji
np.
wystąpienia okoliczności uzasadniających oddanie określonych urządzeń do serwisu,
wykonawca może, z poszanowaniem postanowień Umowy oraz SIWZ, przekazać sprzęt
do naprawy
prowadzącego autoryzowany serwis podmiotowi zewnętrznemu, byle tylko
podmiot taki spełniał wymogi postawione przez Zamawiającego. Podobnie w przypadku
szkoleń – mogą one zostać zlecone odpowiedniemu podmiotowi szkolącemu – podmiot taki
wcale nie musi być podwykonawcą. Co za tym idzie, wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nie mieli obowiązku wskazywania w swoich ofertach ani podwykonawców,
ani części zadań, które miałyby być im powierzone do realizacji. Ponadto Konsorcjum Comp

w toku rozprawy
udowodniło, że samodzielnie spełnia postawione przez Zamawiającego
wymogi dotyczące zdolności wykonawcy do świadczenia usług serwisowych zgodnych
z warunkami SIWZ
składając jako dowód oświadczenia:
1. Fujitsu
, które oświadczyło, że w cenie oferty Konsorcjum Comp zawarte zostały
autoryzowane przez producenta sprzętu szkolenia z obsługi dostarczonych
elementów infrastruktury dla pracowników Zamawiającego, z zakresu budowy,
architektury, instalacji, konfiguracji, administracji i zarządzania dostarczonymi
w ramach Umowy serwerami,
2.
Hitachi Vantara Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że w cenie
oferty Konsorcjum zawarte zostały:
a)
Autoryzowane przez producenta sprzętu szkolenia z obsługi dostarczonych
elementów infrastruktury dla pracowników Zamawiającego, z zakresu budowy,
architektury, instalacji, konfiguracji, administracji i zarządzania dostarczonymi
w ramach Umowy macierzami.
b)
Autoryzowane przez producenta sprzętu szkolenia z obsługi dostarczonych
elementów infrastruktury dla pracowników Zamawiającego, z zakresu budowy,
architektury, instalacji, konfiguracji, administracji i zarządzania dostarczonymi
w ramach Umowy przełącznikami SAN.
Dowody powyższe Izba uznała za wiarygodne.
Izba uwzględniła również dowody złożone w toku rozprawy przez Konsorcjum Comp
na okoliczność wykazania, że wykonawca ten posiada autoryzację do świadczenia usług
gwarancyjnych
dla produktów Fujitsu.
Odwołujący nie zdołał wykazać, że wykonawcy, których dotyczyły zarzuty nr 6 i 8 nie będą
w stanie zapewnić Zamawiającemu realizacji Etapu I (w zakresie szkolenia) oraz Etapu II
przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z literalnym brzmieniem postanowień SIWZ oraz
załączników do SIWZ. Odnoszący się do wykonawców: Konsorcjum Computex, Comtegra
i T-Systems zarzut nr 8 zos
tał sformułowany bardzo ogólnikowo. Odwołujący zaniechał
zarówno odpowiedniego uzasadnienia tego zarzutu, jak również poparcie go odpowiednimi
dowodami.
Wobec niewypełnienia przesłanek z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, oraz na podstawie
art. 190 ust. 1 Pzp, który stanowi, że „strony i uczestnicy postępowania odwoławczego
są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki
prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej
strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia
rozprawy” Izba oddaliła zarzuty nr 6 i 8 odwołania.
Jako nieudowodniony
– na podstawie art. 190 ust. 1 Pzp – został oddalony również zarzut
nr 9 odwołania, tj.: zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 w zw. z art. 22a ust. 4 Pzp przez

zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełniających
warunków udziału przez wykonawcę Polcom w zakresie zobowiązania do udostępnienia
zasobów od Fujitsu. Z treści zobowiązania z 30 lipca 2019 r. do oddania niezbędnych
zasobów Fujitsu wskazało osoby, które udostępni na rzecz wykonawcy Polcom w każdy
sposób jaki okaże się niezbędny. Osoby te spełniały wymogi SIWZ, co do niezbędnych
kwalifikacji.
Fujitsu oświadczyło też, że udostępnione osoby będą brały udział w wykonaniu
zamówienia przez cały okres jego realizacji, przez faktyczne uczestnictwo w realizowanym
zamówieniu jak również poprzez konsultacje telefoniczne oraz realizowane drogą
elektroniczną. Treść zobowiązania do udostępnienia zasobów na rzecz Polcom w ocenie
Izby nie budzi wątpliwości ani co do zakresu, ani co do jego realnego charakteru.
Odwołujący Decsoft nie poparł zarzutu nr 9 żadnymi dowodami, wobec czego Izba oddaliła
ten zarzut.

KIO 2056/19

Zarzut naruszenia 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp przez zaniechanie
odrzucenia ofert wykonawców:

-
Konsorcjum Comp,
-
Decsoft,
-
Comtegra,
-
Konsorcjum Computex,
-
Polcom,
z powodu niezgodności treści ofert ww. wykonawców z treścią SIWZ, a także
ze względu, że zawierały błędy w obliczeniu cen, nie potwierdził się.

Oceniając odwołanie wniesione przez Odwołującego T-Systems skład orzekający uznał,
że wszystkie argumenty mające potwierdzać słuszność podniesionych zarzutów oparte
zostały na interpretacji SIWZ dokonanej przez Odwołującego. Odwołujący przeanalizował
treść Opisu przedmiotu zamówienia i na podstawie własnych ustaleń uznał, że oferty
wszystkich pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu były niezgodne
z SIWZ.
Zamawiający nie określił w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ takich wymogów,
co do sposobu oblicza
nia ceny, na których oparł swoje zarzuty Odwołujący T-Systems.
W zakresie
zamówienia podstawowego przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1.
6 serwerów typu I (wraz z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją),
2.
2 serwerów typu II (wraz z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją),

3.
2 macierzy dyskowych (wraz z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją),
4.
4 przełączników FC-SAN (wraz z dostawą, instalacją i pełną konfiguracją).
P
rzedmiotem zamówienia opcjonalnego będzie dostawa maksymalnie:
5.
4 półek dyskowych w ukompletowaniu 24 SAS HDD (etap I + etap II),
6.
4 półek dyskowych w ukompletowaniu 24 SSD (etap I + etap II).
Wykonawcy mieli obowiązek określić w tabeli cenowej ceny jednostkowe każdego
z ww.
produktów. Zgodnie z § 1 wzoru Umowy przedmiot zamówienia został określony
następująco:
„3. Zamawiający przewiduje w ramach Umowy możliwość skorzystania z prawa opcji, gdzie:
) Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje sprzedaż i dostawę do siedziby
Zamawiającego:
1.1. Etap I - sprze
daż, dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu, którego szczegółowy
opis zawiera Załącznik nr 1 do Umowy oraz przeprowadzenie szkoleń zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 4 do Umowy.
1.2. Etap II -
świadczenie usługi gwarancyjnej dla sprzętu dostarczonego w ramach Etapu
I zamówienia podstawowego, której szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 3
do Umowy.
2) Zamówienie opcjonalne obejmuje:
2.1. Etap I -
sprzedaż, dostawę, instalację i konfigurację maksymalnie po 4 półki dyskowe
do każdej dostarczonej w ramach zamówienia podstawowego macierzy
(tj. maksymalnie 8 pólek dyskowych) w ukompletowaniu do 48 SAS HDD i do 48 SSD
(łącznie: do 96 szt. dysków twardych SAS HDD i do 96 szt. dysków SSD),
spełniających te same wymagania co półki dostarczone w Etapie I zamówienia
podstawowego, wraz z niezbędnymi licencjami opisanymi w Załączniku nr 1
do Umowy.
2.2 Etap II -
świadczenie usługi gwarancyjnej dla sprzętu dostarczonego w ramach Etapu
I zamówienia opcjonalnego, której szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 3
do Umowy
”.
§ 4 wzoru Umowy – „Płatności” stanowi natomiast:
„1. Wartość Przedmiotu umowy zamówienia podstawowego dla Etapu I określonego
w
§ 1 ust. 2 pkt 1 ppkt 1.1, Strony ustalają na kwotę zł (...). Wartość Przedmiotu umowy
brutto obejmuje wszelki
e koszty związane z realizacją Umowy z uwzględnieniem
podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów
dokumentacji, kosztów opakowania, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów dostawy
(transportu) do określonych Umową lokalizacji.

2.
Maksymalna wartość Przedmiotu umowy zamówienia opcjonalnego dla Etapu I
określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 ppkt 2.1, Strony ustalają na kwotę (...). Wartość
Przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat
celnych, kosztów dokumentacji, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów
i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu)
do określonej Umową lokalizacji.
3. Zryc
załtowaną opłatę kwartalną za realizację umowy dla Etapu II zamówienia
podstawowego określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 ppkt 1.2, Strony ustalają na (...) opłat
kwartalnych na kwotę (...).
4.
Maksymalną zryczałtowaną opłatę kwartalną za realizację umowy dla Etapu II
zam
ówienia opcjonalnego określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 ppkt 2.2, Strony ustalają
na (...)
opłat kwartalnych na kwotę (...)”.
Przytoczone postanowienia wzoru Umowy
, stanowiącego załącznik do SIWZ, przeczą
stanowisku Odwołującego T-Systems, co do wzoru matematycznego, według którego
powinna być obliczana cena ofertowa. Ceny półek dyskowych z punktów 5 i 6, zawierać
miały także ceny serwisu wchodzącego w zakres Etapu II realizacji zadania. Pozycja nr 3 -
macierze,
to wyłącznie Etap I zamówienia, zatem nie uwzględniający cen serwisu. Z tego
względu obliczenia Odwołującego oparte na wzorze „Cena całkowita = P1*6 + P2*2 + (P3 +
4*P5 + 3*P6)*2 +
P4*4” są błędne. Wszyscy wykonawcy, których dotyczą zarzuty odwołania,
w ocenie Izby kalkulowali ceny swoich ofert
w prawidłowy sposób, tj. zgodny z wymogami
SIWZ.
W zakresie wymogów technicznych dotyczących macierzy dyskowych Zamawiający
w załączniku nr 2 do SIWZ wskazał m. in.:
1. Architektura macierzy
– „oferowany system dyskowy musi składać się z pojedynczej
macierz
y dyskowej. Niedopuszczalne jest realizowanie zamówienia poprzez
dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje
się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów
macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN
czy wirtualizatorem macierzy dyskowych
”.
2. Dyski twarde
– „min. 88 szt. identycznych dysków twardych SAS o prędkości
obrotowej nie mniejszej niż 10.000 RPM i pojemności nie mniejszej niż 1,8 TB każdy,
posiadający możliwość wymiany w trybie hot swap; min. 56 szt. identycznych dysków
SSD o pojemności nie mniejszej niż 3 TB każdy, posiadający możliwość wymiany
w trybie hot swap
”.

Przytoczone postanowienia stoją w sprzeczności z twierdzeniem Odwołującego T-Systems,
co do rzeczywist
ej, minimalnej ilości dysków mającej być przedmiotem dostawy w ramach
zadania. Cena macierzy
wykazana w formularzu ofertowym obejmować miała także
dostawę, instalację i pełną konfigurację, razem z pólkami dyskowymi w ukompletowaniu
i w ten sposób skonstruowane zostały oferty wykonawców, których dotyczą zarzuty
odwołania. Nie potwierdziło się też stanowisko Odwołującego wskazujące, że kwant
rozbud
owy to jedna półka z 24 dyskami i niedopuszczalne było mieszanie dysków SAS
i SSD w obrębie jednej półki - Zamawiający nie określił takiego wymogu w żadnym
z dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji. Zamawiający
wskazał minimalną wymaganą ilość dysków, ale dopuścił, by półki dyskowe nie były w pełni
obsadzone dyskami. Ponadto ukomplet
owanie półek dyskowych, wbrew stanowisku
Odwołującego, nie musi być identyczne – wymóg taki nie znajduje oparcia w SIWZ,
nie ma także uzasadnienia technicznego .
Odwołujący w uzasadnieniu odwołania przytoczył część postanowień SIWZ, ale w ocenie
składu orzekającego przez ich interpretację próbował nadać im inne, niż literalne, brzmienie.
Działanie takie było nieuzasadnione. Treść SIWZ powinna być interpretowana
z poszanowaniem zasady pierwszeństwa wykładni gramatycznej. Próba dokonania
zawężającej wykładni postanowień SIWZ na etapie po upływie terminu składania ofert jest
niedopuszczalna.
Z powyższego względu, mimo, że Odwołujący T-Systems złożył dowody na poparcie
podniesionych zarzutów Izba uznała, że są one nieprzydatne, ze względu na fakt, iż źródłem
z
arzutów jest błędna interpretacja postanowień SIWZ dokonana przez Odwołującego. Obraz
stanu faktycznego opisany przez Odwołującego w uzasadnieniu odwołania, jak i pismach
procesowych, zdaniem Izby
również nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości.
Izba o
ceniła jako prawidłową, przytoczoną wyżej, argumentację przedstawioną w pisemnych
odpowiedziach na odwołanie złożonych przez Konsorcjum Comp i Przystępującego Polcom
i uznała ją za swoją.
Tym samym
– wynikowo wobec oddalenia pierwszego zarzutu – Izba uznała za niezasadny
drugi z zarzutów odwołania, tj. zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 91 ust. 1 Pzp
w zw. z art. 7 ust 1 Pzp przez wadliwy wybór oferty najkorzystniejszej. Oferta Konsorcjum
Comp spełniała wymogi SIWZ, zatem Zamawiający był uprawniony by wybrać ją jako
najkorzystniejszą w postępowaniu.
Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący:…………………………..……………
…………………………..……………
…………………………..……………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie