eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1700/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-09-23
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1700/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Klaudia Ceyrowska, Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach 16 i 18 września 2019r. odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 września 2019 r. przez
odwołującego: Lenso Sp. z o.o. ul. Antoniego Madalińskiego 3; 61-512 Poznań w
postępowaniu powadzonym przez zamawiającego: Instytut Technologii Eksploatacji –
Państwowy Instytut Badawczy ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10; 26-600 Radom

przy udziale przystępującego: SMARTTECH Sp. z o.o. ul. Racławicka 30, 05-092 Łomianki
po stroni
e zamawiającego

orzeka:

1.
Oddala odwołanie
2.
kosztami postępowania obciąża Lenso Sp. z o.o. ul. Antoniego Madalińskiego 3; 61-
512 Poznań i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Lenso Sp. z
o.o. ul. Antoniego Madalińskiego 3; 61-512 Poznań tytułem wpisu od odwołania;
Sygn. akt KIO 1700/19

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Radomiu.

Przewodniczący: ……………………………….

Sygn. akt KIO 1700/19

uzasadnienie
odwołanie

odwołanie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze
referencyjnym
postępowania: NT/31/2019.
Przedmiotem post
ępowania jest dostawa skanera optycznego 3D w ramach realizacji projektu
Nr RPMA.01.01.00-14-8250/17 p
t. „Centrum Prototypowania ITeE-PIB”, współfinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś
priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie
1.1 „Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych”
Nr ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 551981-N-2019
Wpis
od odwołania: 7.500,00 PLN zgodnie z §1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15.03.2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.
Odwołujący wniósł odwołanie na podstawie art. 179 ust. 1 w zw. z art. 180 ust. 1 i ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”) od
podjętych czynności oraz zaniechania podjęcia czynności przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę skanera optycznego 3D,
polegających na:
1) wyborze ja
ko najkorzystniejszej oferty wykonawcy Smarttech sp. z o.o., ul. Racławicka
30,05-
092 Łomianki („Smarttech” lub „przystępujący”);
2)
zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej przez Smarttech jako oferty, której treść nie
odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunkom Zamówienia („SIWZ”);
3)
zaniechaniu wykluczenia Smarttech z postępowania, z uwagi na podanie przez Smarttech
w treści oferty, nieprawdziwych informacji i zapewnienia w ofercie, że zaoferowane urządzenie
spełnia wymagania Zamawiającego, podczas gdy w rzeczywistości wymaganych cech,
parametrów, funkcji nie posiada;
4)
uznaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej zdolności
technicznej i zawodowej, tj. wyka
zania przez Smarttech, że w okresie ostatnich 3 lat dokonał
dostaw 3 urządzeń odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, podczas gdy
Smarttech warunku wykazanymi zamówieniami nie spełnia, bowiem realizował te zamówienia
w zakresie rodzajowo in
nych urządzeń, niż te będące przedmiotem zamówienia, a w
konsekwencji zaniechaniu wezwania Smarttech do uzupełnienia wykazu doświadczenia;
Sygn. akt KIO 1700/19

5)
zaniechaniu odrzucenia oferty Smarttech, pomimo że w wyniku przeprowadzonej
prezentacji wykazano niezgodność zaoferowanego urządzenia z SIWZ;
6)
zaniechaniu wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.
Zamawiającemu zarzucono naruszenie następujących przepisów:
1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Smarttech - z powodu
niezgodności parametrów urządzenia Smarttech z parametrami urządzenia wskazanego
przez Zamawiającego, wobec czego oferta Smarttech nie odpowiada treści SIWZ, przy
jednoczesnym braku możliwości sanowania tych wad w trybie art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp;
2)
art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp przez zaniechanie wykluczenia z postępowania Smarttech,
wskutek zapewnienia w treści oferty, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania
Zamawiającego określone w SIWZ, podczas gdy w rzeczywistości wymaganych cech,
parametrów i funkcji nie posiada, co uwzględniając charakter kwestionowanych cech,
parametrów i funkcji ma wpływ na wynik postępowania;
3)
art. 26 ust 3 ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania przez Zamawiającego Smarttech do
uzupełnienia właściwych dokumentów w zakresie (1) spełnienia warunku dotyczącego
zrealizowanych dostaw (doświadczenia), a także (2) dokumentów potwierdzających, że
zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, o których mowa w
odwołaniu;

4) art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Smarttech w wyniku
przeprowadzonej prezentacji zaoferowanego urządzenia;
5) art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w. zakresie wyboru jako najkorzystniejszej oferty
wykonawcy
/przystępującego podlegającego odrzuceniu.
W tym s
tanie zarzutów odwołujący wniósł o:
1)
uwzględnienie
odwołania
i
unieważnienie
czynności
wyboru
oferty
Smarttech
/przystępującego jako oferty naj korzystniejszej;
2) na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucenia oferty Smarttech jako
nieodpowiad
ającej treści SIWZ;
3)
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp wykluczenie Smarttech z postępowania z
uwagi na przedstawienie przez Smarttech informacji wprowadzających w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. złożenia zapewnienia w treści oferty, że
zaoferowane urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, podczas gdy
Sygn. akt KIO 1700/19

w rzeczywistości wymaganych cech, parametrów i funkcji nie posiada, co uwzględniając
charakter kwestionowanych cech, parametrów i funkcji ma wpływ na wynik postępowania;
4)
nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności i dokonania wyboru oferty najkorzystniej
-
oferty Odwołującego.
oraz o:
5)
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego oraz kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3.600,00 PLN.
Jednocześnie wniósł o:
1)
wezwanie i zobowiązanie Zamawiającego do niezwłocznego złożenia kopii dokumentacji
postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, w tym kopii korespondencji ze Smarttech
w przedmiocie wyjaśnień oferowanego urządzenia oraz o dopuszczenie przeprowadzenia
dowodów z tych dokumentów na okoliczność braku zgodności oferty z treścią SIWZ i tym
samym istnienia podstaw do odrzucenia oferty oraz przedstawienie przez Smarttech informacji
wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia i tym samym
wykluczenie Smarttech z postępowania;
2)
wezwanie i zobowiązanie Zamawiającego do niezwłocznego złożenia pełnej dokumentacji
odnoszącej się do procedury wyjaśnienia wątpliwości związanych z kwestią zgodności treści
oferty Smarttech z treścią SIWZ, w szczególności treści protokołu/notatki służbowej
sporządzonej przez Zamawiającego (dr M. K. i pracowników Zamawiającego) w wyniku
przeprowadzonej przez Zamawiającego z udziałem Smarttech prezentacji urządzenia
oferowanego przez Smarttech oraz o dopuszczenie przeprowadzenia dowodów z tych
dokumentów na okoliczność braku zgodności oferty Smarttech z treścią SIWZ i tym samym
istnienia podstaw do odrzucenia oferty oraz przedstawienie przez Smarttech informacji
wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zam
awiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia i tym samym
wykluczenie Smarttech z postępowania;
3)
wezwanie i zobowiązanie dr M. K. (adres do doręczeń poniżej) do niezwłocznego złożenia
dokumentów w postaci protokołu/notatki służbowej sporządzonej przez uczestników
prezentacji (dr M. K.
i pracowników Zamawiającego) w wyniku przeprowadzonej przez
Zamawiającego z udziałem Smarttech prezentacji urządzenia oferowanego przez Smarttech
oraz o dopuszczenie przeprowadzenia dowodów z tych dokumentów na okoliczność braku
zgodności oferty Smarttech z treścią SIWZ i tym samym istnienia podstaw do odrzucenia oferty
oraz przedstawienie przez Smarttech informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego,
Sygn. akt KIO 1700/19

mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i tym samym wykluczenie Smarttech z postępowania;
4)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań w charakterze świadków:
a)
dr hab. inż A. Z., kierownika Zakładu Konstrukcji Prototypów (adres do wezwania: Instytut
Technologii i Eksploatacji
— Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10,
26-
600 Radom) na okoliczność (i) parametrów technicznych urządzenia oferowanego przez
Smarttech oraz parametrów technicznych, które ma spełniać urządzenie wskazane przez
Zamawiającego zgodnie z SIWZ, (ii) wyników prezentacji urządzenia oferowanego przez
Smarttech, treści protokołu/notatki sporządzonej przez uczestników prezentacji oraz braku
zgodności cech, parametrów i funkcji urządzenia oferowanego przez Smarttech z cechami,
parametrami i funkcjami urządzenia wymaganymi przez Zamawiającego na podstawie SIWZ
oraz (iii) braku zgodności oferty Smarttech z treścią SIWZ;
b)
mgr inż. W. K.: Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul.
Kazimierza
Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom) na okoliczność (i) parametrów technicznych
urządzenia oferowanego przez Smarttech oraz parametrów technicznych, które ma spełniać
urządzenie wskazane przez Zamawiającego zgodnie z SIWZ, (ii) wyników prezentacji
urządzenia oferowanego przez Smarttech, treści protokołu/notatki sporządzonej przez
uczestników prezentacji oraz braku zgodności cech, parametrów i funkcji urządzenia
oferowanego przez Smarttech z cechami, parametrami i funkcjami urządzenia wymaganymi
przez Zamawiającego na podstawie SIWZ oraz (iii) braku zgodności oferty Smarttech z treścią
SIWZ;
c)
mgr inż. Sz. Z., Kierownika Zakładu Doświadczalnego (adres do wezwania: Instytut
Technologii i Eksploatacji -
Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10, 26-
600 Radom) na okoliczność (i) parametrów technicznych urządzenia oferowanego przez
Smarttech oraz parametrów technicznych, które ma spełniać urządzenie wskazane przez
Zamawiającego zgodnie z SIWZ, (ii) wyników prezentacji urządzenia oferowanego przez
Sma
rttech, treści protokołu/notatki sporządzonej przez uczestników prezentacji oraz braku
zgodności cech, parametrów i funkcji urządzenia oferowanego przez Smarttech z cechami,
parametrami i funkcjami urządzenia wymaganymi przez Zamawiającego na podstawie SIWZ
oraz (iii) braku zgodności oferty Smarttech z treścią SIWZ;
d) M. Sz.
, Pełnomocnika Dyrektora ds. Doświadczalnych (adres do wezwania: Instytut
Technologii i Eksploatacji
— Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10,
26-
600 Radom) na okoliczność (i) parametrów technicznych urządzenia oferowanego przez
Smartt
ech oraz parametrów technicznych, które ma spełniać urządzenie wskazane przez
Zamawiającego zgodnie z SIWZ, (ii) wyników prezentacji urządzenia oferowanego przez
Sygn. akt KIO 1700/19

Smarttech, treści protokołu/notatki sporządzonej przez uczestników prezentacji oraz braku
zgod
ności cech, parametrów i funkcji urządzenia oferowanego przez Smarttech z cechami,
parametrami i funkcjami urządzenia wymaganymi przez Zamawiającego na podstawie SIWZ
oraz (iii) braku zgodności oferty Smarttech z treścią SIWZ;
e) dr M. K. (adres do wezwani
a: ul. Jana Kujawskiego 116, Wyglądy, 05 - 083 Zaborów) na
okoliczność (i) parametrów technicznych urządzenia oferowanego przez Smarttech oraz
parametrów technicznych, które ma spełniać urządzenie wskazane przez Zamawiającego
zgodnie z SIWZ, (ii) wyników prezentacji urządzenia oferowanego przez Smarttech, treści
protokołu/notatki sporządzonej przez uczestników prezentacji oraz braku zgodności cech,
parametrów i funkcji urządzenia oferowanego przez Smarttech z cechami, parametrami i
funkcjami urządzenia wymaganymi przez Zamawiającego na podstawie SIWZ oraz (iii) braku
zgodności oferty Smarttech z treścią SIWZ;
f) K. G.
, Prezesa Zarządu Smarttech (adres do wezwania: ul. Racławicka 30, 05-092 Łomianki)
na okoliczność (i) ilości i odbiorców dostaw urządzenia Micron 3D Stereo w okresie ostatnich
3 lat przed ogłoszeniem zamówienia przez Zamawiającego, (ii) charakteru prototypowego
urządzenia Micron 3D Stereo oraz (iii) parametrów technicznych urządzenia oferowanego
przez Smarttech;
g) P. W., pracownika Smarttech, (
adres do wezwania: ul. Racławicka 30, 05- 092 Łomianki)
na okoliczność (i) ilości i odbiorców dostaw urządzenia Micron 3D Stereo w okresie ostatnich
3 lat przed ogłoszeniem zamówienia przez Zamawiającego, (ii) parametrów technicznych
urządzenia oferowanego przez Smarttech oraz parametrów technicznych, które ma spełniać
urządzenie wskazane przez Zamawiającego zgodnie z SIWZ, (iii) wyników prezentacji
urządzenia oferowanego przez Smarttech, treści protokołu/notatki sporządzonej przez
uczestników prezentacji oraz braku zgodności cech, parametrów i funkcji urządzenia
oferowanego przez Smarttech z cechami, parametrami i funkcjami urządzenia wymaganymi
przez Zamawiającego na podstawie SIWZ;
5)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony - Odwołującego - Członka
Zarządu i Dyrektora Handlowego, G. P. (adres do doręczeń: ul. Bażantowa
14, 21-
040 Świdnik) na okoliczność (i) odbycia prezentacji urządzenia oferowanego przez
Sma
rttech w siedzibie Zamawiającego oraz sporządzenia protokołu/notatki sporządzonej
przez uczestników prezentacji oraz (ii) parametrów technicznych, jakie ma spełniać urządzenie
zgodnie z treścią SIWZ oraz ich zgodności;
Sygn. akt KIO 1700/19

6)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony Odwołującego – Prezesa
Zarządu, M. R. (adres do doręczeń: ul. Madalinskiego 3, 61-512 Poznań) na okoliczność (i)
charakteru rynku urządzeń - skanerów optycznych mono i stereoskopowych oraz (iii)
parametrów technicznych, jakie ma spełniać urządzenie zgodnie z treścią SIWZ oraz ich
zgodności;
7)
wyznaczenie terminu rozprawy oraz wezwanie świadków na wyznaczony termin;
8)
ewentualnie, na wypadek kwestionowania przez Zamawiającego, że urządzenie oferowane
przez Smarttech jest niezgodne z treścią SIWZ wnoszę o:
a) dopuszczenie i przeprowadzenie dow
odu z opinii biegłego specjalisty z dziedziny
optycznych systemów bezdotykowych, posiadającego wiedzę w zakresie przetwarzania
obrazu i digitalizacji 3D na okoliczność ustalenia-czy parametry techniczne oferowanego przez
Smarttech urządzenia Micron 3D Stereo odpowiadają parametrom technicznym zamawianego
przez Zamawiającego urządzenia, tj. czy spełnia cechy, parametry i funkcje wskazane w pkt
8b, 8c
, 8d odwołania.
Uprawnienie do złożenia odwołania:
Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, Odwołujący jest uprawniony do złożenia odwołania z
uwagi na fakt, iż jako jedyny podmiot w postępowaniu publicznym złożył ofertę konkurencyjną
wobec oferty wykonawcy Smarttech. Uwzględnienie odwołania spowoduje, iż ofertą
najkorzystniejszą będzie oferta Odwołującego, co powinno skutkować jej wyborem przez
Zamawiającego. Oddalenie odwołania będzie skutkować nieuzyskaniem zamówienia przez
Odwołującego, co doprowadzi do utraty korzyści po stronie Odwołującego, które by uzyskał,
gdyby wybrano ofertę Odwołującego.
Termin do wniesien
ia odwołania:
Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa od kwot wskazanych w przepisach
wykonawczych do art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zaś odwołanie zostało wniesione w terminie 5 dni
od dnia opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, tj. w dniu 28 sierpnia 2019 r.
Doręczenie kopii odwołania Zamawiającemu:
Wskazuję, że zgodnie z treścią art. 180 ust. 5 ustawy Pzp kopia odwołania została przesłana
Zamawiającemu w dniu 02.09.2019 r. na adres e-mail wskazany w odwołaniu, na dowód czego
składam korespondencję e-mailową z Zamawiającym.
Forma zgłoszenia odwołania:
Sygn. akt KIO 1700/19

Odwołujący działając poprzez pełnomocnika doręcza Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przesyłając zgłoszenie przez
system elektroniczny Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W uzasadnieniu odwołania przedstawiono następującą argumentację faktyczną i prawną.
I.
Uzasadnienie faktyczne
1.
Zamawiający Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
prowadzi postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w trybie nieograniczonym na
dostawę skanera optycznego 3D - 1szt., obejmującą także dostawę skanera i jego
wyposażenia do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy, montaż, instalację,
kalibrację oraz uruchomienie, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych czynności
umożliwiających (D przeprowadzenie kontroli parametrów pracy w celu potwierdzenia
zgodności dostawy z wymaganiami Zamawiającego oraz
(2)
samodzielną obsługę skanera przez wyznaczony personel Zamawiającego.
Szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ,
a szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia są opisane w
załączniku nr 1 do SIWZ.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż przedmiotem zamówienia jest urządzenie - skaner
optyczny stereoskopowy, który pozwala na przeprowadzenie kontroli parametrów pracy w celu
potwierdzenia zgodności dostawy z wymaganiami Zamawiającego (pkt III.l SIWZ). innymi
słowy niespełnienie przez urządzenie - skaner optyczny parametrów technicznych decyduje o
jego niezgodności z wymaganiami Zamawiającego. W dalszej kolejności wymaganiem dla
wykonawcy jest aby wykonawca był odpowiedzialny za jakość i zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia (pkt III.7 SIWZ).
2.
W załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie
przedm
iotu zamówienia” są wskazane warunki techniczne, które oferowane urządzenie —
skaner optyczny musi spełniać. W tym miejscu należy wskazać, iż w przypadku urządzeń -
skanerów optycznych spełnienie warunków technicznych ma decydujące znaczenie przy
ocenie je
go cech, parametrów, funkcji oraz przydatności do zastosowania na potrzeby
realizacji konkretnych zadań. Oznacza to, iż niespełnienie przez urządzenie - skaner optyczny
parametrów technicznych wskazanych w SIWZ powoduje utratę jego funkcjonalności i brak
p
rzydatności na potrzeby realizacji konkretnych zadań pomiarowych.
Podstawowymi cechami, parametrami technicznymi i funkcjami urządzania—skanera
optycznego według załącznika nr 1 do SIWZ są:
Sygn. akt KIO 1700/19

I.
Głowica pomiarowa o cechach:
1.
dwie kamery o rozdzielczości minimum 8 Megapikseli każda;
2.
obudowa odporna na zachlapanie i zapylenie;
3.
stereoskopowy układ kamer* współpracujący z projektorem światła strukturalnego,

umożliwiający realizację trzech pomiarów przedmiotu podczas pojedynczego skanowania:
a)
dane pomiarowe z obu kamer;
b)
dane pomiarowe z projektora i kamery lewej;
c)
dane pomiarowe z projektora i kamery prawej;
4.
czas wykonania jednego skanu przy rozdzielczości do 8 Megapikseli nie
przekraczający 2s i/lub rozdzielczości powyżej 8 Megapikseli nie przekraczający 4 s;
5.
minimum dwa obszary pomiarowe:
a)
obszar duży (od 300 do 340 mm w poziomie oraz 220 do 260 mm w pionie);
b)
obszar mały (od 110 do 130 mm w poziomie oraz 70 do 90 mm w pionie); z
dedykowanymi certyfikowanymi wzorcami kalibracyjnymi d
la każdego z zakresów
pomiarowych, umożliwiającymi kalibrację głowicy pomiarowej przez użytkownika w
minimalnym zakresie temperatury od +5° do +40° C;
6.
wymagane dokładności dla obszarów pomiarowych:
a)
obszar duży (od 300 do 340 mm w poziomie oraz 220 do 260 mm w pionie) - nie więcej
niż 0,02 mm;
b)
obszar mały (od 110 do 130 mm w poziomie oraz 70 do 90 mm w pionie) - nie więcej
niż 0,01 mm;
7.
weryfikacja dokładności według przewodnika VD12634/część 3 wykonywana na
miejscu dostawy po instalacji urządzenia u zamawiającego
II. Oprogramowanie sterujące głowicą pomiarową, przeznaczone do pracy w środowisku
Windows, z funkcjami:
1.
sterowania czujnikiem dotykowymi pomiaru kształtów takich jak: płaszczyzna, okrąg;
2.
selektywnego skanowania, >czyli definiowania
dowolnie wybranego przez użytkownika
obszaru skanowania zawartego wewnątrz obszaru pomiarowego;
Sygn. akt KIO 1700/19

3.
automatycznej detekcji refleksów na skanowanym obiekcie, umożliwiająca
automatyczne selektywne skanowanie ze zmianą natężenia i zwiększonym zagęszczeniem
pr
ojektowanego światła strukturalnego na powierzchni refleksyjnej;
4.
projekcji elementów jak np. punkt, linia, przekrój, okrąg na skanowany obiekt w
wybranym jego układzie współrzędnych;
5.
dynamicznego pomiaru punktów referencyjnych (markerów) z wizualizacją wektorów
przemieszczenia 3D w czasie rzeczywistym, lub rozwiązań wykrywających ruch obiektu
względem skanera.
Dodatkowo. Zamawiający wymagał, aby oferowane urządzenie - skaner optyczny nie był
urządzeniem prototypowym, tj. pierwszym urządzeniem, stanowiącym podstawę do dalszej
produkcji i nie wprowadzonym wcześniej na rynek. Zamawiający podkreślił to w
wyjaśnieniach/odpowiedziach do pytania nr 8 z dnia 03.06.2019 skierowanego przez jednego
z uczestników postępowania, cyt.:..Ponadto Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie
nie było prototypem, co m.in. potwierdzają zapisy SIWZ dotyczące warunków udziału w
postępowaniu”.
Dowód:
1)
wyjaśnienia /odpowiedzi Zamawiającego do pytania nr 8 z dnia 03.06.2019
3.
W toku postępowania oferty złożyli: (1) producent skanerów - Smarttech oraz (2)
dystrybutor
skanerów 3D - Odwołujący.
4.
Po publikacji przez Zamawiającego wyjaśnień do treści SIWZ opublikowanych na
pytania złożone przez Smarttech, Odwołujący wystosował pismo do Zamawiającego, w którym
zwrócił uwagę na ryzyko niespełnienia przez urządzenie oferowane przez Smarttech cech,
parametrów i funkcji wskazanych w SIWZ.
Dowód:
2)
pismo Odwołującego do Zamawiającego z dnia 24 czerwca 2019 r.
5.
Zgodnie z pkt VI.D.l SIWZ Zamawiający może wezwać podwykonawców do złożenia,
uzupełnienia, poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym
odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego. Z
info
rmacji pozyskanych przez Odwołującego, Zamawiający zdecydował o przeprowadzeniu
prezentacji urządzenia — skanera optycznego Micron 3D Stereo w obecności pracowników
Zamawiającego oraz eksperta zewnętrznego - dr M. K.. Prezentacja urządzenia - skanera
optyc
znego Micron 3D Stereo potwierdziła niezgodność jego cech, parametrów i funkcji
Sygn. akt KIO 1700/19

wskazanymi i potwierdzonymi w ofercie przez Smarttech z cechami, parametrami i funkcjami
wymaganymi na podstawie SIWZ (szczegóły niespełnienia warunków technicznych są
wskazane
w pkt 8 odwołania).
Dowód:
3)
zeznania strony -
Odwołującego – G. P.,
4)
zeznania świadka dr hab. inż. A. Z.,
5)
zeznania świadka mgr inż. W. K.,
6)
zeznania świadka mgr inż. Sz. Z.,
7)
zeznania świadka M. Sz.,
8)
zeznania świadka dr M. K.,
9)
zeznania świadka P. W.,
10)
protokół/notatka z prezentacji urządzenia Micron 3D Stereo (wnioskowany przez
Odwołującego do przedłożenia, przez dr M. K. oraz Zamawiającego)
6.
Oferta Smarttech na urządzenie - skaner optymczny Micron 3D Stereo została wybrana
przez Zamawiającego w dniu 28 sierpnia 2019 r.
7.
W ocenie Odwołującego oferowane przez Smarttech urządzenie - skaner optyczny
Micron 3D Stereo nie spełnia wymagań SIWZ zamówienia, zaś oferowane urządzenie - jeśli
istnieje - jest systemem prototypowym.
8.
Zarzuty Odwołującego
8a. Zarzut dotyczący charakteru prototypowego urządzenia Micron 3D Stereo
Odwołujący posiada dogłębną wiedzę na temat rynku skanerów światła strukturalnego. Rynek
ten dzieli się na dostawców technologii stereoskopowej (dwie kamery oraz jeden projektor)
oraz
głowic mono (jedna kamera oraz jeden projektor). Producenci systemów
stereoskopowych to: GOM, AICON, Shining3D (Odwołujący jest dystrybutorem GOM w
Polsce). Producenci systemów mono to: Smarttech,; Steinbichler/Zeiss. Postępowanie o
udzielenie zamówienia

publicznego prowadzone przez Zamawiającego dotyczy systemu technologii stereoskopowej,
stąd w ocenie Odwołującego - z uwagi na posiadaną wiedzę na temat rynku skanerów światła
Sygn. akt KIO 1700/19

strukturalnego - Smarttech nie
dysponuje takim systemem, a jeśli dysponuje to taki system
jest systemem prototypowym - nie wprowadzonym dotychczas na rynek.
Jednym z istotnych wymagań technicznych SIWZ było, aby oferowane urządzenie nie było
urządzeniem prototypowym.
W tym miejscu zwra
camy uwagę na korespondencję Zamawiającego z jednym z uczestników
postępowania i jego wyjaśnienia/odpowiedzi do pytania nr 8 z dnia 03.06.2019, cvl.:„ Ponadto
Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie nie było prototypem, co m.in. potwierdzają
zapisy SI
WZ dotyczące warunków udziału w postępowaniu
Dowód:
11)
wyjaśnienia/odpowiedzi do pytania nr 8 z dnia 03.06.2019,
12)
zeznania strony
— Odwołującego – M. R.,
13)
zeznania świadka – K. G.,
14)
zeznania świadka P. W.,
15)
zeznania świadka dr hab. inż A. Z.,
16)
zeznania świadka mgr inż. W. K.
8b. Zarzut dotyczący podania nieprawdziwych informacji w treści oferty w zakresie
funkcjonalności/właściwości głowicy pomiarowej o poniższych cechach
(1)
dwie kamery o rozdzielczości minimum 8 Megapikseli każda (pkt 1.1.1 załącznika nr 1
do SIWZ)
(2)
obudowa odporna na zachlapanie i zapylenie (pkt 1.1.2 załącznika nr 1 do SIWZ)
(3)
stereoskopowy układ kamer, współpracujący z projektorem światła strukturalnego,
umożliwiający realizację trzech pomiarów przedmiotu podczas pojedynczego skanowania (pkt
1.1.3 załącznika nr 1 do SIWZ)
(a)
dane pomiarowe z obu kamer
(b)
dane pomiarowe z projektora i kamery lewej
(c)
dane pomiarowe z projektora i kamery prawej
W ocenie Odwołującego, urządzenie Micron 3D Stereo oferowane przez Smarttech nie spełnia
powyższych cech, parametrów i funkcji wymaganych przez SIWZ.
Sygn. akt KIO 1700/19

Zasadność powyższego zarzutu i niespełnienie przez oferowane urządzenie wymagań SIWZ
w
powyższym zakresie Odwołujący zamierza wykazać za pomocą następujących środków
dowodowych:
Dowód:
17)
zeznania świadka dr hab. inż A. Z.,
18)
zeznania świadka mgr inż. W. K.,
19)
zeznania świadka mgr inż. Sz. Z.,
20)
zeznania świadka M. Sz.,
21)
zeznania świadka dr M. K.,
22)
zeznania świadka P. W.,
23)
protokół/notatka z prezentacji urządzenia Micron 3D Stereo (wnioskowany przez
Odwołującego do przedłożenia przez Zamawiającego oraz dr M. K.)
W przedmiocie pkt (1), (2), (3), (a), (b) i (c) powyżej Odwołujący dodatkowo wyjaśnia, iż
Smarttech
jest dostawcą skanerów o technologii opierającej się na układzie optycznym
składającym się z jednej kamery i projektora zwanego technologią mono. Ta technologia jest
promowana przez Smarttech na rynku od początku rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Dow
odem na to są liczne zdjęcia z realizacji i prezentacji targowych na stronach internetowych
oraz w mediach społecznościowych jak Facebook itp. Smarttech. Również partnerzy
biznesowi firmy Smarttech na całym świecie promują tą technologię na swoich stronach
internetowych. Firma Big Zero, partner na rynku w Indiach. Link do strony przedstawiającej
portfolio systemów firmy Smarttech. Wszystkie prezentowane modele to systemy w technologii
mono:
Dowód:
24)
http://www.bigzerotechnology.eom/Products/Structured-Light-Scanner/5
W kwietniu 2019 Smarttech prezentował swoją największą nowość, czyli system w technologii
MONO na targach w Kielcach (artykuł w Magazynie Przemysłowym na stronie internetowej):
Dowód:
25)
https://www.magazynprzemvslowy.pl/targi-stom-2019/Nowv-skaner-MICRQN3D-
color
1
QMpix.
11922.1
?fbclid=lwAR2asF0dkK_9kURkn949gOp5hOLH4NdoC~
XiaVTmNGupEH171YsxK2Zl'SeA
Sygn. akt KIO 1700/19

W czerwcu 2019 Smarttech prezentował na targach przemysłowych ITM swoje najnowsze
osiągnięcia i przeprowadzał warsztaty. Wszystkie informacje są zawarte na stronie
internetowej Smarttech, która to strona nie zawiera żadnej informacji o zaprezentowaniu
technologii stereoskopowej.
Dowód:
26)
link
do
strony:https://skaner3d.pl/2Q19/05/17/skanui-w-3d-przvidz-na-
warsztatv/?fbclid=IwAR2o7Ftc4VA7vwgLStBRvCnRcsVzl vdS9FYn- H7EElzSqwXqmzPC8n2
OCg
Z obserwacji strategii Smarttech można wnioskować, że zawsze bardzo obszernie publikują w
Polsce i na świecie informacje o swoich nowoczesnych modelach. W przypadku systemu
stereoskopowego nastąpiła jedynie wzmianka o nim na stronie internetowej Smarttech i to
wyłącznie w języku polskim:,
Pomimo tego, że jest to określane jako „rewolucyjny skaner”, nie jest publikowana ta
informacja w mediach, ani ta informacja nie została przekazana do klientów na całym świecie
informacji;
Poniższe zdjęcie przedstawia stronę internetową Smarttech w języku angielskim
gdzie brak jest informacji o systemach stereoskopowych.
(4)
czas wykonania jednego skanu przy rozdzielczości do 8 Megapikseli nie
przekraczający nie przekraczający 4s (pkt 1.1.4 załącznika nr 1 do SIWZ)
W ocenie Odwołującego, urządzenie Micron 3D Stereo oferowane przez Smarttech nie spełnia
powyższych cech, parametrów i funkcji wymaganych przez SIWZ.
W ocenie i według wiedzy Odwołującego opartej na analizie konkurencji oraz rynku, czas
skanowania systemów Smarttech jest dłuższy niż 5 sekund. Jednym z dowodów jest film
przedstawiający pracę
Dowód:
28)
https://voutu.be/OwzY2VaiRKs
Odwołujący wskazuje, iż w minucie 1:38 jest przedstawiony proces skanowania, który
przewyższa wymagany czas w specyfikacji technicznej przedmiotowego zamówienia.
Zasadność powyższego zarzutu i niespełnienie przez oferowane urządzenie wymagań SIWZ
w powyższym zakresie Odwołujący zamierza wykazać za pomocą następujących środków
dowodowych:
Dowód:
Sygn. akt KIO 1700/19

29)
zeznania świadka dr hab. inż A. Z.,
30)
zeznania świadka mgr inż. W. K.,
31)
zeznania świadka mgr inż. Sz. Z.,
32)
zeznania świadka M. Sz.,
33)
zeznania świadka dr M. K.,
34)
zeznania świadka P. W.,
35)
protokół/notatka z prezentacji urządzenia Micron 3D Stereo (wnioskowany przez
Odwołującego do przedłożenia przez Zamawiającego oraz dr M. K.)
(5)
minimum dwa obszary pomiarowe (pkt 1.1.5 załącznika nr 1 do SIWZ)
(a)
obszar duży (od 300 do 340 mm w poziomie oraz 220 do 260 mm w pionie)
(b)
obszar mały (od 110 do 130 mm w poziomie oraz 70 do 90 mm w pionie); z
dedykowanymi certyfikowanymi wzorcami kalibracyjnymi dla każdego z zakresów
pomiarowych, umożliwiającymi kalibrację głowicy pomiarowej przez użytkownika w
minimalnym zakresie temperatury od +5°do +40° C
(6)
wymagane dokładności dla obszarów pomiarowych (pkt 1.1.7 załącznika nr 1 do SIWZ)
(a)
obszar duży (od 300 do 340 mm w poziomie oraz 220 do 260 mm w pionie)-nie więcej
niż 0,02mm
(b)
obszar mały (od 110 do 130 mm w poziomie oraz 70 do 90 mm w pionie)-nie więcej niż
0,01 mm
(7) weryfikacja dokładności według przewodnika VDI2634/część 3 wykonywana na miejscu
dostawy po instalacji urządzenia u zamawiającego (pkt 1.1.8 załącznika nr 1 do SIWZ)
W ocenie Odwołującego, urządzenie Micron 3D Stereo oferowane przez Smarttech nie spełnia
powyższych cech, parametrów i funkcji wymaganych przez SIWZ.
Zasadność powyższego zarzutu w pkt (5), (a), (b), (6), (a), (b) i (7) i niespełnienie przez
oferowane^ urządzenie wymagań SIWŻ Odwołujący zamierza wykazać za pomocą
następujących środków dowodowych:
Dowód:
36)
zeznania świadka dr hab. ińż A. Z.,
37)
zeznania świadka mgr inż. W. K.,
Sygn. akt KIO 1700/19

38)
zeznania świadka mgr inż. Sz. Z.,
39)
zeznania świadka M. Sz.,
40)
zeznania świadka dr M. K.,
41)
zeznania świadka P. W.,
42)
protokół/notatka z prezentacji urządzenia Micron 3D Stereo (wnioskowany przez
Odwołującego do przedłożenia przez Zamawiającego oraz dr M. K.)
Dodatkowo Odwołujący wskazuje, iż Smarttech promuje rozwiązanie polegające na kalibracji
fabrycznej u producenta. Na stronie https://skaner3d.pl/urzadzenia/skanery-3d/micron3d-
green-
stereo/ przedstawiającej skaner do zastosowań przemysłowych MICRON3D green
stereo dokładnie opisuje tę cechę. Wycinek tekstu ze strony przedstawia poniższa ilustracja.,
certyfikowane
u producenta wg niemieckiej normy VDI/VDE 2634 a jego dokładność
pomiarowa może być dodatkowo potwierdzona certyfikatem niezależnego akredytowanego
laboratorium metrologicznego.
MICRON 3Dgreen stereo to profesjonalne i skalibrowane fabrycznie narzędzie metrologiczne
Zamawiający jednak wymaga w załączniku nr 1 do SIWZ (pkt 1.11) system do kalibracji przez
użytkownika/Zamawiającego. Z tego też powodu są wymagane płyty kalibracyjne do każdego
obszaru pomiarowego jedna wraz z certyfikatem kalibracyjnym, żeby umożliwić daną
funkcjonalność w zakresie temperatury od +5° do +40° C. Smarttech opisując na stronie
internetowej, że cechą systemu jest kalibracja fabryczna i certyfikacja u producenta,
jednoznacznie pokazuje, że nie spełnia wymagań Zamawiającego w tym zakresie. Ponadto
Zamawiający wymaga weryfikacji dokładności według przewodnika VDI2634/część 3 przy
odbiorze systemu w siedzibie Zamawiającego a nie jak wskazuje Smarttech wykonanie tego
testu u producenta, czyli we własnej siedzibie.
W przypadku braku
możliwości kalibracji każdego obszaru pomiarowego na dedykowanym
wzorcu następstwem jest również brak zapewnienia wymaganych przez Zamawiającego
dokładności urządzenia skanującego pracującego w zakresie temperatury od +5° do +40° C.
8c. Zarzut dotyczący podania nieprawdziwych informacji w treści oferty w zakresie
funkcjonalności oprogramowania sterującego głowicą pomiarową
(1) Oprogramowanie sterujące głowicą pomiarową, przeznaczone do pracy w środowisku
Windows 10
, z funkcjami (pkt 2.2 załącznika nr 1 do SIWZ)
(a)
sterowania czujnikiem dotykowymi pomiaru kształtów takich jak (pkt 2.2.4 załącznika
nr 1 do SIWZ)
Sygn. akt KIO 1700/19

W ocenie Odwołującego, urządzenie Micron 3D Stereo oferowane przez Smarttech nie spełnia
powyższych cech, parametrów i funkcji wymaganych przez SIWZ.
Zasadność powyższego zarzutu i niespełnienie przez oferowane urządzenie wymagań SIWZ
Odwołujący zamierza wykazać za pomocą następujących środków dowodowych:
Dowód:
43)
zeznania świadka dr hab. inż A. Z.,
44)
zeznania świadka mgr inż. W. K.,
45)
zeznania świadka mgr inż. Sz. Z.,
46)
zeznania świadka M. Sz.,
47)
zeznania świadka dr M. K.,
48)
zeznania świadka P. W.,
49)
protokół/notatka z prezentacji urządzenia Micron 3D Stereo (wnioskowany przez
Odwołującego do przedłożenia przez Zamawiającego oraz dr M. K.)
Dodatkowo Odwołujący wskazuje, iż z uwagi na to, że optyczne skanery 3D umożliwiają
pomiar tylko cech widocznych na mierzonym obiekcie, czujnik dotykowy jest bardzo
pomocnym urządzeniem rozszerzającym możliwości pomiarowe. Na podstawie znajomości
rynku s
kanerów 3D Odwołujący stwierdza, iż Smarttech nie dysponuje takim rozwiązaniem.
Gdyby Smarttech dysponował takim rozwiązaniem, zaprezentowałby je niezwłocznie. Należy
podnieść, iż do tej pory tylko dwóch producentów na świecie opanowało tą funkcjonalność.
(b)
selektywnego skanowania, czyli definiowania dowolnie wybranego przez użytkownika
obszaru skanowania zawartego wewnątrz obszaru pomiarowego (pkt 2.2.5 załącznika nr 1 do
SIWZ)
W ocenie Odwołującego, urządzenie Micron 3D Stereo oferowane przez Smarttech nie spełnia
powyższych cech, parametrów i funkcji wymaganych przez SIWZ.
Zasadność powyższego zarzutu i niespełnienie przez oferowane urządzenie wymagań SIWZ
Odwołujący zamierza wykazać za pomocą następujących środków dowodowych:
Dowód:
50)
zeznania świadka dr hab. inż A. Z.,
51)
zeznania świadka mgr inż. W. K.,
52)
zeznania świadka mgr inż. Sz. Z.,
Sygn. akt KIO 1700/19

53)
zeznania świadka M. Sz.,
54)
zeznania świadka dr M. K.,
55)
zeznania świadka P. W.,
56)
protokół/notatka z prezentacji urządzenia Micron 3D Stereo (wnioskowany przez
Odwołującego do przedłożenia przez Zamawiającego oraz dr M. K.)
Odwołujący podnosi, iż z racji braku technologii stereoskopowej i braku kalibracji kamer
względem siebie oraz każdej pojedynczo z projektorem ta funkcja nie jest możliwa do
spełnienia.
(c)
automatycznej detekcji refleksów na skanowanym obiekcie, umożliwiająca
automatyczne selektywne skanowanie ze zmianą natężenia i zwiększonym zagęszczeniem
projektowanego światła strukturalnego na powierzchni refleksyjnej (pkt 2.2.6 załącznika nr 1
do SIWZ)
W ocenie Odwołującego, urządzenie Micron 3D Stereo oferowane przez Smarttech nie spełnia
powyższych cech, parametrów i funkcji wymaganych przez SIWZ.
Zasadność powyższego zarzutu i niespełnienie przez oferowane urządzenie wymagań SIWZ
Odwołujący zamierza wykazać za pomocą następujących środków dowodowych:
Dowód:
57)
zeznania świadka dr hab. inż A. Z.,
58)
zeznania świadka mgr inż. W. K.,
59)
zeznania świadka mgr inż. Sz. Z.,
60)
zeznania świadka M. Sz.,
61)
zeznania świadka dr M. K.,
62)
zeznania świadka P. W.,
63)
protokół/notatka z prezentacji urządzenia Micron 3D Stereo (wnioskowany przez
Odwołującego do przedłożenia przez Zamawiającego oraz dr M. K.)
Odwołujący podnosi, iż z racji braku technologii stereoskopowej i braku kalibracji kamer
względem siebie oraz każdej pojedynczo z projektorem ta funkcja nie jest możliwa do
spełnienia.
(d)
projekcji elementów jak np. punkt, linia, przekrój, okrąg na skanowany obiekt w
wybranym jego układzie współrzędnych (pkt 2.2.7 załącznika nr 1 do SIWZ)
Sygn. akt KIO 1700/19

W ocenie Odwołującego, urządzenie Micron 3D Stereo oferowane przez Smarttech nie spełnia
powyższych cech, parametrów i funkcji wymaganych przez SIWZ.
Zasadność powyższego zarzutu i niespełnienie przez oferowane urządzenie wymagań SIWZ
Odwołujący zamierza wykazać za pomocą następujących środków dowodowych:
Dowód:
64)
zeznania świadka dr hab. jnż A. Z.,
65)
zeznania świadka mgr inż. W. K.,
66)
zeznania świadka mgr inż. Sz. Z.,
67)
zeznania świadka M. Sz.,
68)
zeznania świadka dr M. K.,
69)
zeznania świadka P. W.,
70)
protokół/notatka z prezentacji urządzenia Micron 3D Stereo (wnioskowany przez
Odwołującego do przedłożenia przez Zamawiającego oraz dr M. K.)
Odwołujący podnosi, iż z racji braku technologii stereoskopowej i braku kalibracji kamer
względem siebie oraz każdej pojedynczo z projektorem ta funkcja nie jest możliwa do
spełnienia;
(ę) dynamicznego pomiaru punktów referencyjnych (markerów) z wizualizacją wektorów
przemieszczenia 3D w czasie rzeczywistym, lub rozwiązań wykrywających ruch obiektu
względem skanera (pkt 2.2.8 załącznika nr 1 do SIWZ)
W ocenie Odwołującego, urządzenie Micron 3D Stereo oferowane przez Smarttech nie spełnia
powyższych cech, parametrów i funkcji wymaganych przez SIWZ.
Zasadność powyższego zarzutu i niespełnienie przez oferowane urządzenie wymagań SIWZ
Odwołujący zamierza wykazać za pomocą następujących środków dowodowych:
Dowód:
71)
zeznania świadka dr hab. inż A. Z.,
72)
zeznania świadka mgr inżi W. K.,
73)
zeznania świadka mgr inż. Sz. Z.,
74)
zeznania świadka M. Sz.,
75)
zeznania świadka dr M. K.,
Sygn. akt KIO 1700/19

76)
zeznania świadka P. W.,
77)
protokół/notatka z prezentacji urządzenia Micron 3D Stereo (wnioskowany przez
Odwołującego do przedłożenia przez Zamawiającego oraz dr M. K.)
Odwołujący podnosi, iż z racji braku technologii stereoskopowej i braku kalibracji kamer
względem siebie oraz każdej pojedynczo z projektorem ta funkcja nie jest możliwa do
spełnienia.
Zarzut dotyczący podania nieprawdziwych informacji w treści oferty w zakresie funkcjonalności
dodatkowego oprogram
owania do analizy wyników
(1) Oprogramowanie skanera, z możliwością instalacji na dowolnej ilości komputerów, z
systemem operacyjnym Windows 10, do dalszej analizy wyników, z następującymi funkcjami:
(a) otwierania wyników skanowania, które zostały wygenerowane w oprogramowaniu
sterującym oferowanego skanera optycznego (pkt 3.3.1 załącznika nr 1 do SIWZ)
W ocenie Odwołującego, urządzenie Micron 3D Stereo oferowane przez Smarttech nie
Spełnia powyższych cech, parametrów i funkcji wymaganych przez SIWZ.
Zasad
ność powyższego zarzutu i niespełnienie przez oferowane urządzenie wymagań SIWZ
Odwołujący zamierza wykazać za pomocą następujących środków dowodowych;
Dowód:
78)
zeznania świadka dr hab. inż A. Z.,
79)
zeznania świadka mgr inżj. W. K.,
80)
zeznania świadka mgr ińż. Sz. Z.,
81)
zeznania świadka M. Sz.,
82)
zeznania świadka dr M. K.,
83)
zeznania świadka P. W.,
84)
protokół/notatka z prezentacji urządzenia Micron 3D Stereo (wnioskowany przez
Odwołującego do przedłożenia przez Zamawiającego oraz dr M. K.)
Odw
ołujący dodatkowo podnosi, iż na podstawie informacji na stronie internetowej Smarttech
nie oferuje tego typu oprogramowania, w którym można otworzyć macierzystych wyników
skanowania w oprogramowaniu Sterującym głowica pomiarową. Wszystkie oferowane
oprogr
amowania nie spełniają tej funkcji w wersji darmowej licencji, która właśnie w takich
konfiguracji pozwala na instalację dowolnej ilości komputerów.
Sygn. akt KIO 1700/19

Poniższa ilustracja przedstawia; ofertę oprogramowań przez Smarttech na dzień 01.09.2019.
https://
skaner3d.pl/urządzenia/oprogramowanie/ żadne z tych oprogramowań, które spełnia
funkcjonalność w opisie technicznym nie jest do instalacji na dowolnej ilości komputerów tylko
jest limitowana licencj
ą.
9.
Zarzut dotyczący udokumentowania wykonanych dostaw proponowanego urządzenia
w okresie ostatnich 3 lat dostaw (referencje), w realizacji których wykonawca nie uczestniczył
w stopniu pozwalającym na spełnienie wymagań Zamawiającego
Zgodnie z pkt V.2.3) SIWZ
— wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dokonał dostawy 3 urządzeń
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i że te dostawy zostały
wykonane należycie. Smarttech przedstawił oświadczenie w tym zakresie wskazując na
podmiot
y, do których dostarczył urządzenia.
Należy jednak wskazać, iż listy referencyjne powinny dotyczyć identycznych urządzeń, co
przedmiot zamówienia, czyli w tym przypadku dostawy systemu stereoskopowego -
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Należy wskazać, iż przesłane
przez Smarttech dwa listy referencyjne (Rhenus Logistics i Politechnika Wrocławska) nie
precyzują, o jakie systemy chodzi, a w szczególności nie potwierdzają dostawy przez
Smarttech systemów stereoskopowych. Dodatkowo list referencyjny od Rhenus Logistics
został sporządzony w języku angielskim.
Podnieść należy, iż informacjami powyższymi Smarttech wprowadził Zamawiającego w błąd,
gdyż opierając się na tych informacjach, Zamawiający błędnie uznał, że Smarttech spełnia
warunki d
otyczące posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej, co miało istotny wpływ
na podejmowane przez niego decyzje i wybór tej oferty jako najkorzystniejszej.
Należy podkreślić, iż Zamawiający przed uznaniem, że Smarttech spełnia warunek udziału w
postępowaniu winien dokonać koniecznej weryfikacji faktycznego udziału tego podmiotu w
realizacji wykazanych zamówień. Dopiero w wyniku takiej oceny byłby w stanie rzeczywiście
potwierdzić spełnienie warunku posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej.
W ocenie Odwołującego wykazanymi przez Smarttech dostawami Smarttech niewątpliwie nie
spełnił warunku udziału w postępowaniu, co winno skutkować wezwaniem do uzupełnienia
wymaganych wykazów wykonanych dostaw wraz z poświadczeniami należytego wykonania w
trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp, co spowoduje najprawdopodobniej wykluczenie wykonawcy z
postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp wskutek niewykazania spełnienia
warunku udziału w przetargu. Powyższe jest jednak możliwe jedynie w sytuacji, gdy oferta
Smarttech nie zostanie odrzucona na podstawie podniesionych w odwołaniu zarzutów,
Sygn. akt KIO 1700/19

bowiem zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp Zamawiający nie wzywa do uzupełnienia
dokumentów, o ile oferta wykonawcy podlega odrzuceniu. Tym samym w przypadku
odrzucenia tej oferty, zarzut zaniechania wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12 ustawy Pzp stanie się definitywny.
10.Oświadczenia Smarttech o spełnieniu warunków SIWZ
Składając formularz ofertowy Smarttech oświadczył m.in., iż (1) oferowana przez Smarttech
dostawa spełnia wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określone w pkt III.
1 SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ, (2) wykona zamówienie publiczne w terminie do 97
dni od daty udzielenia zamówienia oraz (3) spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane
przez
Zamawiającego w SIWZ dotyczące w szczególności (i) zdolności technicznej lub
zawodowej (listy referencyjne).
W ocenie Odwołującego powyższe oświadczenia zostały złożone niezgodnie z prawdą.
W oceni
e Odwołującego oferowane urządzenie - skaner optyczny Micron 3D Stereo jest
niezgodny z oczekiwaniami Zamawiającego oraz warunkami technicznymi SIWZ oraz nie
spełnia cech, parametrów i funkcji wymaganego urządzenia na podstawie SIWZ. Pod
oznaczeniem urządzenia Micron 3D Stereo kryje się inne urządzenie nie posiadające cechy,
parametry i funkcje wymagane przez Zamawiającego.
II. Uzasadnienie prawne
1. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp
W ocenie Odwołującego oświadczenia złożone przez Smarttech na etapie składania oferty
należy uznać za wypełniające normę art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1
pkt 17 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności (tj.
wykonawca jest świadomy, że może podawać informacje nieprawdziwe, ale bezpodstawnie
sądzi że do tego nie dojdzie) lub niedbalstwa (tj. podaje nieprawdziwe informacje nie zdając
sobie z tego sprawy) przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Stosownie do art. 14 ustawy Pzp do oceny czynności wykonawcy w
tym zakresie, stosuje się art. 355 § 1 kodeksu cywilnego, zatem przypisanie wykonawcy
niedbalstwa jest uzasadnione
tylko wtedy, gdy ten zachował się w określonym miejscu i czasie
w sposób odbiegający od właściwego miernika staranności, podwyższonego zgodnie z art.
355 § 2 kodeksu cywilnego w związku z zawodowym charakterem działalności wykonawcy.
Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i
oświadczenia, aby upewnił się czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości
Sygn. akt KIO 1700/19

(v i de wyroki KIO z dnia 20 marca 2017 r. sygn. akt KIO 382/17, 7 czerwca 2017 r. sygn. akt
1004/17 oraz z 3 lipca 2017 r. sygn. akt 1243/17).
W orzecznictwie kształtuje się interpretacja, że w przypadku potwierdzenia się zarzutów
dotyczących art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp ocena wpływu naruszenia przepisów ustawy na
wynik postępowania następuje na moment przedstawienia przez wykonawcę nieprawdziwych
informacji.
Podkreślenia wymaga również fakt, iż w przypadku powołanej przesłanki wykluczenia nie jest
możliwe stosowanie procedury self-cleaning co skutkuje definitywnym charakterem tej
podstawy wykluc
zenia w przypadku potwierdzenia jej wystąpienia. Orzecznictwo KIO
wielokrotnie podkreślało brak możliwości zastąpienia, informacji nieprawdziwej, mającej wpływ
na wynik postępowania, informacją prawdziwą (tak m.in. w wyrokach z dnia 4 maja 2017 r.
sygn. akt 734/17, 7 czerwca 2017 r. sygn. akt KIO 1004/17, 19 czerwca 2017 r. sygn. akt KIO
1058/17, 4 października 2017 r. sygn. akt 1987/17, 10 października 2017 r. sygn. akt 2003/17).
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z danymi, które stanowią jednocześnie treść
oferty i potwierdzają parametry wymagane przez Zamawiającego dla zaoferowanych urządzeń
-
niespełnienie kwestionowanych wymagań skutkowałoby odrzuceniem oferty z uwagi na
graniczny i
istotny z punktu widzenia funkcjonalności urządzenia charakter parametrów. Nie
ulega bowiem wątpliwości, iż w sytuacji, gdyby Smarttech nie przekazał nieprawdziwych
informacji i nie złożył nieprawdziwych oświadczeń Zamawiający odrzuciłby ofertę Smarttech
jako niespełniającą wymagań SIWZ.
Dowód:
85)
zeznania świadka dr hab. inż A. Z.,
86)
zeznania świadka mgr inż. W. K.,
Zatem w tej sytuacji należy uznać, iż informacje i oświadczenia złożone przez Smarttech miały
istotny wpływ na decyzję Zamawiającego. Informacje zawarte w ofercie mogą bowiem
wpływać na decyzję Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej czy też decyzję o
odrzuceniu oferty. Jeżeli zatem w ramach udzielonych w ofercie informacji dotyczących
proponowanego przedmiotu transakcji wykonawca wskaże nieprawdziwe informacje -tak, by
spełnić wymagania względem realizowanej dostawy wskazane w SIWZ, to takie zachowanie
powinno wpłynąć na decyzję Zamawiającego o odrzuceniu oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp).
Powyższe zostało wykazane z pkt 8 odwołania.
Sygn. akt KIO 1700/19

W ocenie Odwołującego w przedmiotowej sytuacji materializuje się samodzielna przesłanka
wykluczenia wykonawcy Smarttech z postępowania.
2. Odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oferta podlega odrzuceniu jeżeli jej treść nie
odpowiada
treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. jeżeli niezgodność
treści oferty z SIWZ nie może zostać poprawiona jako omyłka niepowodująca istotnych zmian
w treści oferty. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 28 kwietnia 2011 r., KIO 788/11,
wskazała, że: „ (...) niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w szczególności w
sytuacji, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada przedmiotowi opisanemu w
SIWZ co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących
wykonania przedmiotu zamówienia. Treść oferty jest zobowiązaniem wykonawcy do
zrealizowania przedmiotu zamówienia na rzecz zamawiającego na warunkach określonych w
SIWZ, jeśli oferta złożona przez wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie
z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.”
Należy dodatkowo podkreślić, że Zamawiający może dokonać odrzucenia oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jedynie w sytuacji ustalenia w sposób nie budzący wątpliwości,
że oferta wykonawcy nie zapewni realizacji zamierzonego i opisanego w SIWZ celu, a
oferowane świadczenie nie odpowiada wyrażonym w treści SIWZ wymaganiom. Należy
dokonać merytorycznego badania SIWZ w porównaniu z ofertą przedstawioną przez
wykonawcę, która doprowadzi do tego, że zamawiający otrzyma produkt niezgodny z SIWZ, a
założenie zamówienia wynikające z SIWZ nie zostanie zrealizowane (vide KIO 705/19, KIO
50/17, KIO 2064/14).
W danej sytuacji Zamawiający dokonując wyboru oferty Smarttech otrzyma urządzenie —
skaner optyczny niezgodny z SIWZ.

Pismem z dnia 4 września 2019 roku w dniu 5 września 2019 roku do postępowania
odwoławczego zgłosił się po stronie zamawiającego wykonawca wybrany.


SMARTTECH na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień
publicznych (DZ.U. 2018.1986, dalej również „pzp”) zgłasza przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego wywołane odwołaniem wniesionym przez Lenso sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu zwany dalej odwołującym oraz wniósł o oddalenie odwołania w
całości.
Sygn. akt KIO 1700/19

Jednocześnie wniósł o:
Przeprowadzenie i dopuszczenie dowodów z:
-
kopii raportów i faktur z realizacji projektu badawczego potwierdzających opracowanie
technologii i funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego — na okoliczność
dysponowania przez SMARTTECH urządzeniem zgodnym z SIWZ,
-
korespondencji Przystępującego z Zamawiającym - na okoliczność dysponowania przez
SMARTTECH urządzeniem zgodnym z SIWZ oraz nie wprowadzenia w błąd Zamawiającego
co do właściwości technicznych oferowanego urządzenia.
-
zeznań prokurenta SMARTTECH — na okoliczność zgodności oferowanego urządzenia z
treścią SIWZ, przedłożenia przez Spółkę wszystkich wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów.
Oddalenie wniosków dowodowych sformułowanych w pkt 4 odwołania jako zmierzających
wyłącznie do przedłużenia postępowania oraz zbędnych, gdyż stan faktyczny sprawy w
sposób dostateczny można ustalić na podstawie dokumentów przetargowych dołączonych
przez strony do pism oraz na podstawie zeznań stron.
SMARTTECH jest uprawniony do zgłoszenia przystąpienia po stronie Zamawiającego w
niniejszym postępowaniu, gdyż Zamawiający wybrał ofertę Spółki jako najkorzystniejszą, co w
konsekwencji będzie skutkowało udzieleniem zamówienia Przystępującemu, natomiast
p
ozytywne rozstrzygnięcie odwołania spowoduje utratę korzyści majątkowej przez
SMARTTECH jaką spółka uzyskałaby na skutek udzielenia zamówienia.
Termin do zgłoszenia przystąpienia został zachowany bowiem kopia odwołania została
przesłana Przystępującemu przez Zamawiającego w dniu 2 września 2019r.
Kopia zgłoszenia przystąpienia została przesłana Zamawiającemu oraz Odwołującemu, na
dowód czego składa potwierdzenia przesłania.
W uzasadnieniu przystąpienia przedstawiono następującą argumentacje faktyczną i prawną.
W odpowiedzi na zarzuty Odwołującego wskazuje, że SMARTTECH od połowy 2018 roku ma
w swojej ofercie urządzenia zgodne z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ oraz
że urządzenie to nie jest prototypem, gdyż zostało wdrożony do produkcji w listopadzie 2018
roku a swoją oficjalną premierę na rynku polskim miało na Poznańskich Targach ITM w
2019roku. Jako polski producent optycznych skanerów 3D, firma SMARTTECH nieustanne
opracowuje nowe produkty a istniejące modele często dostosowuje do wymagań stawianych
przez klienta dzięki swojemu działowi rozwoju oprogramowania oraz konstrukcji i z pomocą
unijnych programów pomocowych dla najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Dbając o swoją
Sygn. akt KIO 1700/19

markę SMARTTECH dąży do poznania wymagań klientów i zaproponowania mu urządzenia
o najlepszych dla niego parametrach szczycąc się możliwością sprawnej modyfikacji
funkcjonalności zarówno sprzętu jak i oprogramowania na żądanie.
I.
Zgodność parametrów urządzenia oferowanego przez SMARTTECH z treścią słwz
Ustosunkowując się do zarzutów odwołującego wskazuje, że urządzenie oferowane przez
Spółkę jest zgodne z treścią zamówienia, a zarzuty Odwołującego są bezzasadne, gdyż:
(i)
SMARTTECH opracował technologię pomiaru stereo, wraz z modułem sondy stykowej
oraz licznymi rozszerzeniami fu
nkcjonalności w projekcie realizowanym w ramach programu
dofinansowywania Szybka Ścieżka nr. Umowy POIR.01.01.01-00-0376/15 zakończonego z
sukcesem dnia 30 czerwca 2018r. W załączeniu raporty z projektu w których na stronie 10 i
11 Raportu z fazy I opisana
została opracowana przez zespół pod kierownictwem prof. R. S.
Wydziału Mechatroniki, Politechnikę Warszawską technologia pomiaru stereo oraz w raporcie
z fazy II na stronie 7 i 8 opisana została opracowana przez zespół pod kierownictwem prof. J.
S. Wydzia
łu Mechanicznego Politechniki Krakowskiej sonda dotykowa sterowana z
oprogramowania sterującego skanera 31). Dodatkowo na potwierdzenie opracowania
technologii, których brak zarzuca firma Lenso załączamy raport pokontrolny eksperta w tej
dziedzinie zlecon
y po projekcie prze NCBiR potwierdzający że opracowane produkty powstały
oraz potwierdzenie przyjęcia raportów z przeprowadzonych prac.
(ii)
Dodatkowo należy zauważyć, że skaner Micron3D Stereo miał swoją oficjalną polską
premierę rynkową na Poznańskich Targach ITM w 2019 roku co potwierdzają wpisy na stronie
targów
promujące
to
rozwiązanie
dostępne
pod
linkiem:
https:/(katalog.mtp.pl/pVitm/exhibitor/1486030 oraz zdjęcia z wskazanych targów zrobione
produktowi Micron3D Stereo na stoisku firmy SMARTTECH.
(iii)
Jeszcze przed premierowo system w tej technologii został w maju 2019r. z
powodzeniem wdrożony przez SMARTTECH w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Prof. S.
Kaliskiego w Turku ramach wygranego przetargu nr IZP.272.5.2019, o czym odwołujący
doskonale wi
e, gdyż i w tamtym przetargu jego oferta nie została wybrana.
II. Zarzut rzekomego przedstawienia przez SMARTTECH informacji wprowadzających w błąd
Zamawiającego.
Zarzut sformułowany przez Odwołującego jest całkowicie bezpodstawny, gdyż:
(i)
Dnia 8 lipca
2019 roku w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, informujące o
zarzutach postawionych firmie SMARTTECH przez Lenso, SMARTTECH niezwłocznie
przedstawił swoje wyjaśnienia oddalające wszystkie przytoczone zarzuty. W wyniku
Sygn. akt KIO 1700/19

korespondencji i dbając o dobre zrozumienie potrzeb Zamawiającego SMARTTECH wyraził
dobrowolną zgodę na fizyczne zaprezentowanie technologii na miejscu u Zamawiającego co
potwierdza chęć osobistego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, które w następstwie
szkalowania dobrego imienia firmy przez
Lenso mógł mieć Zamawiający. Korespondencja
Zamawiającego i SMARTTECH w załączeniu.
(ii)
Dnia 21 sierpnia 2019r. miała miejsce prezentacja skanera Micron3D Stereo u
Zamawiającego. Ze względu na równoległą prezentacje systemu o oferowanej rozdzielczości
9MP
ix u innego klienta zaprezentowano dostępny system o rozdzielczości 5MPix prezentując
z powodzeniem w szczególności:
a.
technologię pomiaru stereo,
b.
sondę stykową,
c.
kalibrację urządzenia na obydwie wymagane przez Zamawiającego objętości
pomiarowe na
podstawie dostarczanych ze skanerem wzorców kalibracyjnych
d.
moduł do weryfikacji dokładności urządzenia zgodnie z normą VD12632 część 3
Podczas prezentacji omówiono wszystkie parametry zawarte w SIWZ a SMARTTECH
oświadczył ponownie, że nie zaprezentowane funkcjonalności oprogramowania będą w pełni
spełnione na odbiorze końcowym urządzenia. Jako producent oprogramowania do sterowania
skanerem 3D SMARTTECH posiada niezbędne zasoby, wiedzę oraz wymagany - dłuższy
czas dostawy (zaoferowany czas realizacji dostawy to 97dni) by specjalne funkcje
oprogramowania opracować przed dostawą do Zamawiającego.
III.
Zarzut nieprzedstawienia stosownej dokumentacji przez SMARTTECH
C) Powyższy zarzut jest całkowicie bezpodstawny, cała wymagana dokumentacja została
przez Spółkę przedstawiona Zamawiającemu oraz znajduje się w aktach przetargowych.
Ponadto wskazuje
, że zgodnie z aktualną na dzień dzisiejszy treścią 2 ust. 4 pkt 2w zw. z ust.
6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w
celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać
następujących dokumentów - wykazu dostaw lub usług wykonanych (. . .) w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi
Sygn. akt KIO 1700/19

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane (.. .), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (.. Jeżeli
wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Owszem, zgodnie z poprzednim brzmieniem rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów
jakich może żądać -zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
zamawiający mógł żądać wykazu wykonanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te
dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.
Wobec powyższego Zamawiający w niniejszej sprawie, z uwagi na zmianę przepisów mógł
żądać jedynie wykazu "wykonanych przez SMARTTECH dostaw w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający, na gruncie poprzednio obowiązującego
r
ozporządzenia miał możliwość żądania wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem i
wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, ale wyłącznie od
podmiotu, który rozpoczął działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 3 lata przed
upływem terminu składania ofert, natomiast SMARTTECH jest wiodącym producentem
skanerów 3D od ponad 10 lat.
Niezależnie od powyższego w razie, gdyby Odwołujący miał wątpliwości co do interpretacji
pojęcia „dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia” oraz tego czy urządzenie Wykonawcy
odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wskazuję, iż zgodnie z treścią rozdz.
V ust. 2 pkt 3 SIWZ wymagane jest wykazanie przez
wykonawcę, że w okresie ostatnich 3
(trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 3 urządzeń odpowiadających
swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, o wartości netto (bez podatku VAT) nie mniejszej
niż 250 000 PLN każda i że dostawy te zostały należycie.
Pojęcie "dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot
zamówienia" to ogólne sformułowanie. Pomocne w zakresie »wykładni tego pojęcia okazuje
się piśmiennictwo oraz dotychczasowe orzecznictwo Zespołu Arbitrów. Powołując się na linię
orzecznictwa Zespołu Arbitrów w przedmiotowym zakresie należy przytoczyć fragment wyroku
Sygn. akt KIO 1700/19

z dnia 20 grudnia 2006 r., sygn. akt UZP/ZO/0-
2953/06: "Już z samego brzmienia powołanego
przepisu (
§ 1 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia) wynika, iż wolą ustawodawcy było objęcie jego
dyspozycją usług i dostaw, niekoniecznie tożsamych z przedmiotem zamówienia.
Sformułowanie "odpowiadających swoim rodzajem" omacza, iż wykazywane usługi lub
dostawy powinny być jedynie zbieżne z przedmiotem zamówienia w podstawowym zakresie
czy charakterze” (tak też: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 grudnia 2007 r. KIO/UZP
1422/07). Urządzenia, które były dostarczane przez SMARTTECH to skanery 3D — zatem w
podstawowym zakresie urządzenia zbieżne z przedmiotem zamówienia.
W ocenie Wykonawcy, nieprecyzyjne opisanie sposobu oceny spełniania warunków nie może
dz
iałać przeciwko wykonawcy i skutkować go z postępowania.
Maj
ąc na uwadze powyższe przystępujący wnosi jak powyżej.

W związku z przystąpieniem po stronie zamawiającego wykonawcy wybranego, odwołujący w
dniu 13
września 2019 roku wniósł pismo, w którym odniósł się do stanowiska przystępującego
wnosząc o uwzględnienie odwołania oraz przedstawiając dowody na okoliczność, że
oferowane
urządzenie przez przystępującego nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Na rozprawie zamawiający wnosił o oddalenie odwołania w całości.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła

Izba ustaliła

Zamawiający prowadzi postępowanie „na dostawę skanera optycznego 3D”.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(siwz)
w cz.III Opis przedmiotu zamówienia, z którego wynika, że dostawa obejmuje również
montaż, instalację, kalibrację oraz uruchomienie, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych
czynności umożliwiających: przeprowadzenie kontroli parametrów pracy w celu potwierdzenia
zgodności dostawy z wymaganiami zamawiającego (str.10 dostarczonej do akt sprawy
dokumentacji zamawiającego[d.z.]) i w załączniku nr 1 do SIWZ (str. d.z. 26-28).
Sygn. akt KIO 1700/19

W celu wykazania, że oferta spełnia wymagania techniczne określone w niniejszej SIWZ,
wy
konawca jest zobowiązany złożyć, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
następujące dokumenty: specyfikacja techniczna oferty sporządzona zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ a także, jeżeli wykonawca posiada, dodatkowe
opis
y techniczne, karty katalogowe oraz podobne dokumenty i informacje odnoszące się do
wymagań wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ (str.15 d.z. –pkt E.).
Stąd wniosek, że obowiązuje wykonawcę przy składaniu oferty tylko zał. nr 7 to jest
specyfikacja techniczna a karty katalogowe, opisy techniczne i podobne dokumenty tylko gdy
je posiada.
Również określono warunki udziału (zdolność techniczna lub zawodowa) stwierdzając, że
„Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli 3 urządzeń odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia, o wartości netto (bez podatku VAT) nie mniejszej niż 250.000 PLN
każda i że dostawy te zostały wykonane należycie” (str.12 d.z. – V.2.3) siwz - str.3).
Stąd wniosek, że zamawiający wymaga doświadczenia rodzajowo podobnego do przedmiotu
zamówienia a nie wymaga doświadczenia tożsamego (identycznego) do przedmiotu
zamówienia. Należy zwrócić uwagę, że nazwa niniejszego postępowania to „dostawa skaneru
3D”.
Zamawiający jako potwierdzenie spełnienia warunków udziału wymagał standardowo wykazu
dostaw z okresu 3 lat przed upływem terminu składania ofert oraz dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie czy wykonywanie (str.15 d.z. – pkt D str.6 siwz)
Szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 1 do siwz (str.26-28 d.z.). W opisie tym na str. 3 opisu (str.28 d.z.) w pkt p.n.
„Dodatkowe wymagania” pkt 1 zawarto postanowienie: Oferowane urządzenia powinny być
fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 4 kwartale 2018 roku.
Stad wniosek,
że zamawiający określa datę produkcji według zasady „nie wcześniej” ale nie
określa datę produkcji „nie później”. Stad wniosek, że data produkcji może być nawet po
udzieleniu zamówienia.
Załącznik nr 7 do siwz nosi nazwę Specyfikacja Techniczna Oferty i przedstawia wymagane
parametry urządzeń wymagane przez zamawiającego, którą to specyfikację wykonawcy po
w
ypełnieniu (wybór „tak” lub „nie” – do skreślenia) i po podpisaniu załączali do formularza
oferty(str.39-42 d.z.).
Stąd wniosek, że zamawiający dokonuje oceny zgodności oferty z siwz
na podstawie tego załącznika, po jego wypełnieniu i po podpisaniu.
Sygn. akt KIO 1700/19

Należy podkreślić na okoliczność przywoływaną przez odwołującego, iż w dniu 03.09.2019
roku zamawiający udzielając wyjaśnień na pytania wykonawców w odpowiedzi na pytanie nr
8 stwierdził, że „oferowane urządzenie nie może być prototypem, co potwierdzają
postanowienia siwz dotyczące warunków udziału w postępowaniu”. (str.75 d.z.).
Izba ustaliła, że w żadnym innym miejscu siwz nie znajduje się definicja prototypu. Stąd w
ocenie Izby n
ależy przyjąć potoczne rozumienie to jest wzór do produkcji posiadający
wszystkie ku temu celowi parametry. Powyższe rozumienie potwierdził również
przesłuchiwany w charakterze świadka dr P-n M. K. pracownik naukowy WAT w Warszawie,
który potwierdził, że 21.08.2019r. w siedzibie zamawiającego oględzinom podlegał skaner 3 D
dwukamerowy (stereo) produkcji Smarttech i
który między innymi zeznał „Na pytanie
pełnomocnika, co świadek uważa za urządzenie prototypowe: dla mnie urządzenie
prototypowe, to urządzenie powstałe w wyniku efektów badawczo-projektowych i posiada
wszystkie zakładane dla tego urządzenia parametry. Prototyp służy do uruchomienia
produkcji.
Na pytanie prezesa zarządu wg jego wiedzy, jaki okres dzieli między stworzeniem prototypu,
a uruchomienie
m produkcji: wg mojej wiedzy, nie potrzeba żadnych dokumentów
zewnętrznych, aby uruchomić, wszystko sprowadza się do potencjału firmy. Uważam, że
uruchomienie produkcji może nastąpić w ciągu 1-2 miesięcy. Największym problemem jest w
tych systemach stworze
nie oprogramowania. Oprogramowanie możemy tworzyć od 1 roku do
2 lat, ale przy robieniu prototypu trzeba posiadać oprogramowanie”.
Z zeznań świadka wynika, że w dniu 21.08.2019r. Smarttech był w posiadaniu skanera 3 D
stereo.

Wykonawca wypełniając i podpisując formularz ofertowy (pkt 4 formularza) oświadczał, że
oferowana przez niego dostawa
spełnia wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia, określone w pkt 1 ppkt 1 oraz załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (str.30 d.z.).
Stąd wniosek, że wykonawca zobowiązuje się dostarczyć skaner 3 D według wymagań
zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
W
złożonej ofercie (formularz ofertowy) przez wykonawcę wybranego/przystępującego
znajduj
e się pkt 3 oświadczenie zapewniające, że oferowana dostawa spełnia wszystkie
wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone w pkt 1 ppkt 1 oraz załączniku nr 1
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (str.98 d.z.). Również znajduje się
Specyfikacja techniczna oferty wykonawcy wybranego potwierdzająca spełnienie parametrów
urządzenia nazwanego MICRON 3D STEREO (str.127-130 d.z.).
Sygn. akt KIO 1700/19

Z powyższych ustaleń Izby wynika, że wykonawca wybrany złożył ofertę zgodną z
postanow
ieniami siwz gwarantującą dostawę urządzenia spełniającego określone przez
zamawiającego parametry techniczne.
Powyższa okoliczność została zakwestionowana przez odwołującego, który w dniu 24 czerwca
2019 roku skierował pismo do zamawiającego, w którym odniósł się do złożonej oferty przez
przystępującego. W piśmie tym (str.137-146 d.z.) odwołujący stwierdził, że oferowany przez
Smarttech produkt: skaner optyczny MICRON 3D STEREO nie wypełnia wymagań
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaś oferowany system jest systemem
prototypowym.
W ocenie odwołującego uczestnik postepowania Smarttech nie dysponuje
systemem stereoskopowym. Według jego informacji producenci systemów stereoskopowych
to:GOM,AICON,Shining3D. Producenci systemów mono to: Smarttech, Steinbichler/Zeiss.
Również w piśmie tym odwołujący zakwestionował wykaz wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat dostaw (referencje) przez przystępującego. Odnosząc się do złożonego formularza
ofertowego
odwołujący zakwestionował prawdziwość oświadczenia co do spełnienia
wszystkich wymagań siwz oraz terminu wykonania dostawy w ciągu 97 dni od daty udzielenia
zamówienia jak i co do oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Dalej
odwołujący domagał się wezwania wykonawcy wybranego aby w terminie trzech dni przesłał
dokumentację fotograficzną oraz filmową, ewentualnie materiały marketingowe i techniczne
potwierdzające posiadane przez produkt Smarttech właściwości systemu. Kolejno
zamawiający powinien przeprowadzić dialog techniczny, którego przedmiotem powinno być
skanowanie przedmiotu wskazanego przez zamawiającego oraz testu VDI2634/część 3
obydwóch obszarów pomiarowych. Jak również wskazał na podstawy do wykluczenia na
podstawie art.24 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp
jak i prawo karne oraz procedurę odwoławczą.
Zamawiający kierując się sugestią odwołującego, wskutek wniesionego przez odwołującego
pisma, w dniu 05.07.2019r. ( str.195 d.z.)
wezwał przystępującego do wyjaśnień: w zakresie
prototypu, dysponowania systemem stereoskopowym, wymiennymi obszarami pomiarowymi,
właściwym systemem sterowania głowicą pomiarową, zapewnieniem możliwości wykonania
kalibracji przez użytkownika i wymienionymi w tym piśmie możliwościami opisanymi w
szczegółowym opisie technicznym i wymaganiach w zał. Nr 1 do siwz, czujnikami dotykowymi
oraz wymienioną funkcjonalnością oraz doprecyzowaniem czy dostawy z wykazu są
systemami
stereoskopowymi. Również zwrócił się z prośbą o zademonstrowanie oferowanego
urządzenia w siedzibie zamawiającego.
Smarttech w
piśmie dnia 08.07.2019 r. (197-207 d.z.) odniósł się do wezwania wyjaśniając co
do prototypu, że urządzenie zostało wdrożone do produkcji w listopadzie 2018 roku, oficjalną
premierę miało na targach ITM w czerwcu 2019roku. W punktach pisma od ad 2 do ad 8
Sygn. akt KIO 1700/19

przystępujący udzielił potwierdzającej odpowiedzi, wbrew kwestionowanym przed
odwołującego parametrach oferowanego scanera dotykowego 3D. Odniósł się również do
wykazu dostaw, załączając opinię prawną z której wynika, że w siwz jest mowa o dostawach
odpowiadających rodzajowo przedmiotowej dostawie a niej jej tożsamości.
Stąd wniosek jak rozumiał przystępujący postanowienia siwz składając ofertę to jest, że
zamawiający oczekuje doświadczenia w zakresie zbieżnych rodzajowo a nie identycznych
dostaw.
W dniu 21.08.2019r. w siedzibie zamawiającego odbyło się posiedzeniem z udziałem
przystępującego gdzie odbyła się demonstracja urządzenia. Z ustaleń tego posiedzenia
wynika, że skaner oferowany jest produktem nowym, wprowadzanym do sprzedaży w II
kwartale bieżącego roku. Firma Smarrtech nie podlega wykluczeniu, ponieważ potwierdziła
wykonane dostawy. Prezentowany skaner nie jest wykonany w takiej samej wersji, jaka będzie
dostarczona do zamawiającego, nie posiada wymaganej rozdzielczości kamer, inny komputer
sterujący, nie posiada wszystkich funkcjonalności. Smarttech oświadczył, że dostarczone
urządzenie będzie spełniać wszystkie wymagania zamawiającego z siwz (protokół ze
spotkania w sprawie prezentacji skanera 3D
– str.210 d.z.).
W dniu 28.08.2019 r. zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej: ofertę
przystępującego Smarttech (zawiadomienie o wyborze – str.231d.z.).
Powyższych ustaleń Izba dokonała na podstawie dokumentacji postępowania przetargowego
przekazane
j przez zamawiającego do akt sprawy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem na
podstawie upoważnienia Dyrektora zamawiającego (dokumentacja zamawiającego znajduje
się na kartach od 1 do 240.
Za przeprowadzeniem dowodu z dokumentacji wnioskował również odwołujący.
Izba na rozprawie na dwóch posiedzeniach (16 i 18 września 2019r.) przeprowadziła dowody
z przywołanych przez strony dokumentów, przyjęła wyjaśnienia i oświadczenia
pełnomocników stron i uczestnika przystępującego Smarttech oraz przesłuchała świadka dr
P-a M. K.
(wzmianka o przesłuchaniu powyżej). Z przesłuchania tego świadka wynika, że brał
udział w demonstracji urządzenia w siedzibie zamawiającego w dniu 21.08.2019 roku. Z jego
wyjaśnień wynika, że urządzenie prezentowane nie spełnia wszystkich parametrów
wymaganych
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Izba
uznała dowody (z dokumentów, maili, kart katalogowych) jako nieprzydatne do
rozstrzygnięcia sprawy a przywoływane przez odwołującego (przy odwołaniu i przy jego piśmie
z dnia 13 września 2019r.) w tym opisane w protokołach z rozprawy z posiedzeń w dniach 16
i 18 sierpnia 2019 roku jak i przedstawiony wykaz rozbieżności miedzy wymaganiami siwz a
Sygn. akt KIO 1700/19

uwagami do prezentowanego urządzenia z dnia 25.08.2019r. sporządzonego przez dr. P-a M.
K..
Powodem nie uwzględnienia powyżej przywołanych dowodów do rozstrzygnięcia odwołania
są oferta odwołującego wraz z załącznikami (specyfikacja techniczna do oferty) jak i cytowane
powyżej postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia z których wynika, że
przedmiotem dostawy jest scaner 3 D, którego dostawa ma nastąpić w ciągu 97 dni od
udzielenia zamówienia i nie ma wymogu aby to była produkcja na tzw. półce dostawcy.
Zamawiający określił tylko, że nie może to być produkcja wcześniejsza niż w 4 kwartale
2018
roku co oznacza w ocenie Izby, że może to być rozpoczęta produkcja nawet po udzieleniu
zamówienia.
Izba rozstrzygając odwołanie uwzględniła dowody przywołane przez przystępującego w piśmie
o
zgłoszeniu przystąpienia do postępowania odwoławczego jak i przedstawione na rozprawie
w dniach 16 i 18 sierpnia 2019 roku, które uprawdopodobniły bezpodstawność zarzutu
wprowadzenia zamawiającego w błąd co do możliwości wykonania dostawy urządzenia
Scanera 3 D stereoskopowego opisanego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zarzut odwołującego, co do dysponowania przez Smarttech co najwyżej prototypem a nie
produktem
urządzenia Scaner 3D MICRON 3D stereo, przystępujący obalił oświadczeniami
pełnomocnika Prokurenta spółki przystępującego na rozprawie, dowodami z udziału na
targach
jak i przedłożoną fakturą sprzedaży VAT Nr 2019/08/00008 z dnia 30.08.2019r.
wystawca SMARTTECH sp. z o.o. w Łomiankach na nabywcę 3D skaner MICRON 3D stereo
S.C. EnvirotronicSRL Bucaresti Romania
na kwotę 33.000,00 EUR.
Izba odmówiła przesłuchania pozostałych świadków wskazanych w odwołaniu, uznając je jako
bezprzedmiotowe
dla wyjaśnienia sprawy, ponieważ okoliczności prezentacji urządzenia
scaner 3D wynika
ją z protokołu zamawiającego z dnia 21.08.2019r. w aktach zamawiającego
(wyżej cytowane) jak i oświadczenia pełnomocnika zamawiającego P. mgr inż. W. K. na
rozprawie w dniach 16 i 18 sierpnia 2019r.
w tym złożonego przez niego do akt sprawy
stanowiska z
amawiającego z dnia dn.16.09.2019 roku.
Izba nie przeprowadziła dowodu z biegłego sądowego ze wskazanej w odwołaniu specjalności
(specjalisty z dziedziny optycznych systemów bezdotykowych, posiadającego wiedzę w
zakresie przetwarzania obrazu i digitalizacji 3D) z uwagi na to
, że o rozstrzygnięciu niniejszego
odwołania nie decydują wiadomości specjalne z zakresu budowy, funkcjonalności Scanera 3
D stereoskopowego będącego przedmiotem prezentacji. Bowiem przedmiotem
rozstrzygnięcia Izby jest czy złożona oferta przez odwołującego odpowiada opisanemu
skanerowi w SIWZ
i czy jest faktycznie możliwa do wykonania przez przystępującego.
Natomiast odwołujący nie udowodnił braku możliwości dostawy przez przystępującego
Sygn. akt KIO 1700/19

Smarttech skanera opisanego w siwz
zarówno ze względu na posiadany potencjał
intelektualny, techniczny jak finansowy.
Izba również nie przeprowadziła przesłuchania w charakterze strony odwołującego, ponieważ
przeprowadzone ustalenia w sprawie jak i zgromadzony materiał dowodowy co do zarzutów i
żądań odwołania nie wymagał dodatkowych ustaleń z przesłuchania strony odwołującej ani
zamawiającego czy też przystępującego, do rozstrzygnięcia odwołania.

Na podstawie dokonanych powyżej ustaleń Izba zważyła jak poniżej.

Izba zważyła

Odwołujący wniósł odwołanie od podjętych czynności oraz zaniechania podjęcia czynności
przez z
amawiającego w postępowaniu polegających na:
1) wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Smarttech
/przystępujący po stronie
zamawiającego,
2) zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej przez Smarttech jako oferty, której treść nie
odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunkom Zamówienia,
3) zaniechaniu wykluczenia Smarttech z postępowania, z uwagi na podanie przez Smarttech
w treści oferty, nieprawdziwych informacji i zapewnienia w ofercie, że zaoferowane urządzenie
spełnia wymagania zamawiającego, podczas gdy w rzeczywistości wymaganych cech,
parametrów, funkcji nie posiada;
4) uznaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej zdolności
technicznej i zawodowej, t
j. wykazania przez Smarttech, że w okresie ostatnich 3 lat dokonał
dostaw 3 urządzeń odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, podczas gdy
Smarttech warunku wykazanymi zamówieniami nie spełnia, bowiem realizował te zamówienia
w zakresie rodza
jowo innych urządzeń, niż te będące przedmiotem zamówienia, a w
konsekwencji zaniechaniu wezwania Smarttech do uzupełnienia wykazu doświadczenia;
5) zaniechaniu odrzucenia oferty Smarttech, pomimo że w wyniku przeprowadzonej
prezentacji wykazano niezgodność zaoferowanego urządzenia z SIWZ;
6) zaniechaniu wyboru oferty o
dwołującego jako najkorzystniejszej.

Sygn. akt KIO 1700/19

Na podstawie zakwestionowanych czynności i zaniechań odwołujący zarzucił zamawiającemu
naruszenie następujących przepisów:
1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Smarttech - z
powodu niezgodności parametrów urządzenia Smarttech z parametrami urządzenia
wskazanego przez Zamawiającego, wobec czego oferta Smarttech nie odpowiada
treści SIWZ, przy jednoczesnym braku możliwości sanowania tych wad w trybie art. 87
ust 2 pkt 3 ustawy Pzp;
Zarzut w wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego i na jego podstawie
dokonanych ustaleń nie został udowodniony przez odwołującego. Przedmiotem zamówienia
nie jest scaner 3D
będący przedmiotem prezentacji w siedzibie zamawiającego w dniu
21.08.2019 r. tylko scaner oferowany zgodnie z przedłożoną ofertą i specyfikacją techniczną
przystępującego według zał. nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przystępujący uprawdopodobnił, że gwarantuje wykonanie dostawy scanera 3D o
parametrach opisanych w siwz, którego dostawa ma nastąpić w ciągu 97 dni od udzielenia
zamówienia (dowody złożone w zgłoszeniu przystąpienia i na rozprawie opisane powyżej) jak
również, że jest producentem skanerów 3 D stereoskopowych a nie jak twierdził odwołujący
tylko mono skopowych.
Powyższe potwierdził również przywołany przez odwołującego
świadek dr M. K.. Tym samym zarzut nie potwierdził się.
2) art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp przez zaniechanie wykluczen
ia z postępowania
Smarttech, wskutek zapewnienia w treści oferty, że zaoferowane urządzenie spełnia
wymagania z
amawiającego określone w siwz, podczas gdy w rzeczywistości
wymaganych cech, parametrów i funkcji nie posiada, co uwzględniając charakter
kwestio
nowanych cech, parametrów i funkcji ma wpływ na wynik postępowania.
Zarzut z powodów jak powyżej nie potwierdził się. Przedmiotem dostawy nie będzie skaner
3D będący przedmiotem prezentacji w siedzibie zamawiającego w dniu 21.08.2019 roku tylko
skaner wypr
odukowany na zamówienie zamawiającego według oferty przystępującego i
wymagań zamawiającego. Przystępujący złożył ofertę zgodną z treścią siwz i postępowanie
dowodowe w sprawie nie wykazało, że składając ofertę wprowadził w błąd zamawiającego co
do możliwości realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą na którą to okoliczność
powoływał się odwołujący. Tym samym zarzut nie potwierdził się.
3)
art. 26 ust 3 ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania przez Zamawiającego Smarttech
do uzupełnienia właściwych dokumentów w zakresie (1) spełnienia warunku
dotyczącego zrealizowanych dostaw (doświadczenia), a także (2) dokumentów
potwierdzających, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania
Zamawiającego, o których mowa w odwołaniu.
Sygn. akt KIO 1700/19

Izba nie stwierdziła zaniechania zamawiającego w przedmiocie wezwania przystępującego w
trybie art.26.ust.3 ustawy Pzp, ponieważ przystępujący wykazał spełnienie warunku co do
dostaw produktu odpowiadającego rodzajowi przedmiotowego zamówienia. Zamawiający
opisując doświadczenie techniczne –zawodowe nie określił je na poziomie tożsamości tylko
określił jako podstawę oceny rodzaj dostaw i wartość tych dostaw. Przystępujący wykazał trzy
dostawy
skanerów 3 D. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest scaner 3 D o technologii
stereoskopowej. Z
amawiający na rozprawie stwierdził, że przedmiotem dostawy jest skaner 3
D o technologii stereo ale
doświadczenie ma być zbieżne w podstawowym zakresie czyli co
do rodzaju
urządzenia jakim jest skaner 3 D a nie skaner 3 D stereo (stanowisko
zamawiającego pkt 1 z dnia 16.09.2019roku złożone na rozprawie). W ocenie Izby stanowisko
to zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zamawiający podał wymagania co do doświadczenia
ograniczając się co do rodzaju przedmiotu zamówienia a nie tożsamości przedmiotu
(identyczności). W związku z powyższym skoro przystępujący wykazał dostawy skanerów 3
D nawet mono a nie stereo to wykonał zamówienie odpowiadające co do rodzaju przedmiotowi
zamówienia. Izba uwzględniła również stanowisko zamawiającego, że urządzenia skanerów 3
D decydują o rodzaju przedmiotu zamówienia a różnica polega na jego oprogramowaniu
(mono lub stereo).
Ponadto Izba wzięła pod uwagę tytuł zamówienia to jest „dostawa skanerów
3 D” bez zaznaczenia „stereoskopowe”. W tym stanie rzeczy zarzut się nie potwierdził.

4) art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Smarttech w wyniku
przeprowadzonej prezentacji zaoferowanego urządzenia.
Zarzut nie potwierdził się z powodów jak przedstawiono w pkt 1 i 2 powyżej. Zamawiający nie
wymagał aby wykonawca dysponował skanerem 3 D stereo w dacie składania oferty czy też
w dacie prezentacji 21.08.2019r.,
zresztą nie przewidzianej w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wykonawca ma dostarczyć skaner 3 D według opisu siwz w terminie 97 dni od
daty udzielenia zamówienia. Natomiast bezspornie ustalono, że przedmiotem prezentacji nie
był skaner 3 D przeznaczony dla zamawiającego (protokół z 21.08.2019r. i przesłuchanie
świadka dr P-a M. K.). Zarzut nie potwierdził się.
5) art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w. zakresie wyboru jako najkorzystniejszej oferty
wykonawcy/przystępującego podlegającego odrzuceniu.
Zarzut nie potwierdził się z powodu okoliczności o których mowa w pkt-ach 1-4 powyżej,
ponieważ warunkowany jest spełnieniem chociażby jednego z powyższych zarzutów.
W tym stanie rzeczy również zarzut na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp i żądanie
wykluczenia
Smarttech z postępowania z uwagi na przedstawienie informacji
wprowadzających w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
Sygn. akt KIO 1700/19

podejmowane przez z
amawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. złożenia
zapewnienia w treści oferty, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania zamawiającego
określone w siwz, podczas gdy w rzeczywistości wymaganych cech, parametrów i funkcji nie
posiada,
nie potwierdził się.
Odwołujący nie udowodnił naruszenia art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp co do sprzeczności treści
oferty w zakresie oferowanego Skanera 3 D stereo z treścią wymagań specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Reasumując Izba nie stwierdziła naruszeń wskazanych przepisów ustawy Pzp mających
wpływ na wynik postępowania co by stanowić mogło podstawę do uwzględnienia odwołania
na mocy art.92 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, a także w oparciu o przepisy § 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt
wpisu od odwołania uiszczony przez odwołującego w kwocie 7.500,00 zł. Izba nie zasądziła
wnioskowanego wynagrodzenia dla pełnomocnika zamawiającego w związku z niezłożeniem
rachunku.

Przewodniczący: ……………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie