eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1645/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-09-10
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1645/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
9 września 2019 r. w Warszawie odwołania
wniesioneg
o do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 sierpnia 2019 r. przez
wykonawcę Dimension Data Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Główną
Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
przy udziale wykonawców:

A.
VisionCube S.A., ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego
B. Integrated Solutions Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego


orzeka:
1.
Oddala odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę Dimension Data Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Dimension Data
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

t
ytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od wykonawcy Dimension Data Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
na rzecz Komendy Głównej
Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy
tys
iące sześćset złotych zero groszy) poniesioną tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………

Sygn. akt: KIO 1645/19
U z a s a d n i e n i e

Komenda
Główna Policji w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Modernizacja Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego w ramach Programu
Modernizacji Policji w latach 2017-
2020”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018
poz. 1986 ze zm.),
zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w dniu 26 lipca 2019 r. w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją
2019/S 143-351348.
W dniu 26 sierpnia 2019 r. wykonawca
Dimension Data Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec zmiany postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej: „SIWZ”) oraz Ogłoszenia o zamówieniu
(dalej: „Ogłoszenie”) dokonanych poprzez udzielenie wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ
dnia 14 sierpnia 2019 r., w następującym zakresie:
1.
WARUNEK KOMPATYBILNOŚCI CAŁEGO ROZWIĄZANIA [Zarzut #1]
1)
odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 20 w zakresie dopuszczenia wykorzystania
dowolnego systemu infrastruktury, w tym bram ISDN, pod warunkiem zachowania
kompatybilności całego rozwiązania zgodnie z pkt IV ppkt 3.7. Załącznika nr 2 do SIWZ,
2)
odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 32 w zakresie dopuszczenia wykorzystania
dowolnego systemu infrastruktury, w tym bram ISDN, pod warunkiem zachowania
kompatybilności całego rozwiązania zgodnie z pkt IV ppkt 3.7. Załącznika nr 2 do SIWZ,
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1)
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
nieproporcjonalny, niewyczerpujący, nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego oraz
nieuwzględniający wszystkich okoliczności faktycznych mających wpływ na realizację
zamówienia, poprzez postawienie wyżej wymienionego wymagania, podczas gdy jest ono
nadmiarowe i zupełnie zbędne, gdyż możliwe jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia
(prawidłowe funkcjonowanie całego systemu wideokonferencyjnego) przy zastosowaniu
bramy ISDN bez konieczności zapewnienia jej kompatybilności w pełnym zakresie opisanym
w pkt IV ppkt 3.7. Załącznika nr 2 do SIWZ z dostarczanym rozwiązaniem,
2)
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opisanie
przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający uczciwą konkurencję i naruszający
zasadę równego traktowania wykonawców, poprzez postawienie wyżej wymienionego
wymagania, podczas gdy wymaganie to oznacza dopuszczenie do udziału w postępowaniu
tylko jednego producenta lub zmusza wykonawców do dostarczenia rozwiązania tylko
jednego producenta Polycom,
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu modyfikacji treści SIWZ poprzez:
-
ograniczenie wymagania co do kompatybilności bram ISDN z elementami
infrastruktury serwerowej oraz terminali wideokonferencyjnych jedynie do obowiązku
zachowania kompatybilności w zakresie zarządzania połączeniami,
-
odpowiednie dostosowanie wszystkich postanowień SIWZ tak, aby nie wynikał z nich
obowiązek zachowania kompatybilności bram ISDN zgodnie z zakresem wskazanym w pkt
IV ppkt 3.7 Załącznika nr 2 do SIWZ.
2.
ZAKAZ WYKORZYSTANIA PANELI PRZEWODOWYCH ORAZ POŁĄCZENIA TYPU
Wi-Fi [Zarzut #2]
1)
odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 24 w zakresie niedopuszczenia
rozwiązania opartego na wykorzystaniu paneli przewodowych, w tym paneli połączonych
kablem bezpośrednio z kodekiem (terminalem),
2)
odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 25 w zakresie niedopuszczenia
rozwiązania opartego na wykorzystaniu paneli przewodowych oraz połączenia typu Wi-Fi,
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1)
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
niejednoznaczny,
nieproporcjonalny,
niewyczerpujący,
nieuzasadniony
potrzebami
Zamawiającego oraz nieuwzględniający wszystkich okoliczności faktycznych mających
wpływ na realizację zamówienia, poprzez zmianę wymagania co do sposobu podłączenia
terminali i sterowania funkcjami terminala, podczas gdy możliwe jest zrealizowane
przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu paneli przewodowych z jednoczesnym
uwzględnieniem wymagania opisanego w pkt V ppkt 2 wiersz 10 oraz ppkt 3 wiersz 10
Załącznika nr 2 do SIWZ,
2)
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opisanie
przedmiotu zamówienia w sposób nieproporcjonalny oraz uniemożliwiający uczciwą
konkurencję i naruszający zasadę równego traktowania wykonawców, poprzez zmianę
wymagania co do sposobu podłączenia terminali i sterowania funkcjami terminala, podczas
gdy zmiana ta oznacza do
puszczenie do udziału w postępowaniu tylko jednego producenta
lub zmusza wykonawców do dostarczenia rozwiązania tylko jednego producenta,
3)
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opisanie
przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, nieproporcjonalny, nieuzasadniony
potrzebami Zamawiającego oraz nieuwzględniający wszystkich okoliczności faktycznych
mających wpływ na realizację zamówienia, a także uniemożliwiający uczciwą konkurencję
i naruszający zasadę równego traktowania wykonawców poprzez zmianę wymagania co do
sposobu połączenia urządzeń wideokonferencyjnych i wyeliminowanie możliwości
zastosowania połączenia typu Wi-Fi koniecznej do podłączenia urządzeń bezprzewodowych,
podczas gdy zmiana ta w istotny sposób ogranicza zakres możliwych do zaoferowania
rozwiązań w zakresie połączeń oraz zmusza wykonawców do dostarczenia rozwiązania
oferowanego przez jednego producenta,
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1)
pozostawienia dotychczasowego brzmienia pkt V ppkt 2 wiersz 10 oraz ppkt 3 wiersz
10 Załącznika nr 2 do SIWZ
ewentualnie modyfikacji
treści SIWZ poprzez dopuszczenie rozwiązania, w którym
wykonawca ma możliwość zaoferowania terminala, który jest wyposażony w panel
przewodowy przy jednoczesnym spełnieniu wymagania opisanego pkt V ppkt 2 wiersz 10
oraz ppkt 3 wiersz 10 Załącznika nr 2 do SIWZ,
2)
modyfikacji
treści SIWZ poprzez dopuszczenie rozwiązania, w którym wykonawca ma
możliwość zastosowania połączenia typu Wi-Fi do komunikacji z bezprzewodowymi
urządzeniami sterującymi, wraz z możliwością dostarczenia w ramach zamówienia
infrastruktury WiFi koniecznej do realizacji tego połączenia,
3)
odpowiedniego dostosowania
wszystkich postanowień SIWZ tak, aby wynikała z nich
możliwość zaoferowania rozwiązania przewidującego zastosowanie paneli przewodowych
oraz połączenia typu Wi-Fi.
3.
WYMAGANIA FUNKCJONALNE I TECHNICZNE DLA SYSTEMU W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA [Zarzut #3]
1)
odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 50 w zakresie wprowadzenia wymogu
logowania (wpisania lo
ginu i hasła) do terminala za pomocą pilota albo innego
bezprzewodowego urządzenia umożliwiającego lokalne sterowanie funkcjami terminala,
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
2)
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
niejednoznaczny, nieproporcjonalny, nieuwzględniający wszystkich okoliczności faktycznych
mających wpływ na realizację zamówienia oraz nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego,
3)
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opisanie
przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający uczciwą konkurencję i naruszający
zasadę równego traktowania wykonawców, podczas gdy zmiana wymagania we wskazanym
powyżej zakresie oznacza dopuszczenie do udziału w postępowaniu tylko jednego
pr
oducenta lub zmusza wykonawców do dostarczenia rozwiązania tylko jednego producenta,
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1) modyfikacji
treści SIWZ poprzez usunięcie wymogu w postaci zapewnienia rozwiązania
umożliwiającego logowanie do terminala.

Uzasadniając postawione zarzuty Odwołujący argumentował jak poniżej.
1.
WARUNEK KOMPATYBILNOŚCI CAŁEGO ROZWIĄZANIA [Zarzut #1]
Odwołujący podał, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień
treści SIWZ dokonując jednocześnie zmiany wymagań co do kompatybilności w zakresie
wykorzystywanej przez wykonawcę bramy ISDN. W pierwotnej treści SIWZ Zamawiający
sformułował szczegółowe wymagania jedynie w zakresie kompatybilności infrastruktury
serwerowej (serwerów) oraz terminali wideokonferencyjnych, wskazując w pkt IV ppkt 3.7
Załącznika nr 2 do SIWZ, iż „elementy infrastruktury serwerowej oraz terminale
wideokonferencyjne muszą być kompatybilne ze sobą w zakresie co najmniej: zarządzania
urządzeniami, zarządzania użytkownikami, zarządzania połączeniami, zarządzania
zasobami
licencyjnymi,
zarządzania
konfiguracją,
planowania
wideokonferencji,
monitorowania parametrów połączeń, parametrów pracy terminali i serwerów”.
Odwołujący stwierdził, że Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr 20 oraz
nr
32 rozszerzył wyżej wskazane wymaganie także w stosunku do bram ISDN. Zamawiający
wskazał bowiem wprost, iż „dopuszcza wykorzystanie dowolnego systemu infrastruktury,
w tym bram ISDN pod warunkiem zachowania kompatybilności całego rozwiązania
(Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt IV ppkt 3.7)”. Jak wskazał Odwołujący, dopiero z powyższych
wyjaśnień wykonawca uzyskał informację, że Zamawiający traktuje istniejącą bramę ISDN
jako infrastrukturę serwerową (serwer), która ma realizować wszystkie funkcjonalności
opisan
e w pkt IV ppkt 3.7 Załącznika nr 2 do SIWZ. Co więcej, dopiero z odpowiedzi nr 20,
nr 32 i nr 21, udzielonych przez Zamawiającego, wykonawca uzyskał informację, że
posiadana przez Zamawiającego brama ISDN (firmy Polycom) jest specyficznym serwerem
realizu
jącym funkcję bramy. Odwołujący zwrócił uwagę, że nie jest tak, że brama ISDN jest
urządzeniem tożsamym z serwerem. Funkcjonalność bramy ISDN może bowiem zostać
zrealizowana przez urządzenie, które nie jest serwerem. Przykładowo, producent Cisco,
Lifesize
i Avaya oferowali rozwiązania zapewniające zmianę ISDN na IP, ale wykorzystujące
dedykowane bramy (urządzenia), które nie są serwerami. Dodatkowo, funkcja bramy ISDN
może zostać zrealizowana na poziomie chmury, tzw. usługa zmiany ISDN do IP, które to
rozwi
ązanie również nie opiera się o wykorzystanie bramy ISDN będącej serwerem.
W związku z powyższym, jak zaznaczył Odwołujący, do dnia udzielenia wyjaśnień treści
SIWZ wykonawca mógł interpretować treść SIWZ w ten sposób, że wymóg kompatybilności
w zakresie
opisanym w pkt IV ppkt 3.7. Załącznika nr 2 do SIWZ dotyczył jedynie
infrastruktury serwerowej (serwerów) i terminali wideokonferencyjnych. Natomiast obecnie
Z
amawiający wymaga, aby także brama ISDN miała zachowaną pełną kompatybilność
w takim samym zakresie, jak serwery i terminale wideokonferencyjne.
Zdaniem Odwołującego, wykonawca na podstawie pierwotnej treści SWIZ miał
możliwość stworzenia i dostarczenia własnego systemu przy jednoczesnym wykorzystaniu
bramy ISDN, tj. sytemu współpracującego z bramą ISDN znajdującą się u Zamawiającego,
bez obowiązku zachowania jej kompatybilności w zakresie wskazanym w pkt IV ppkt 3.7.
Załącznika nr 2 do SIWZ. Brama ISDN w oferowanym rozwiązaniu miała występować jako
niezależny element infrastruktury, niebędący jednocześnie serwerem (infrastrukturą
serwerową) ani terminalem wideokonferencyjnym, a zatem elementem, który nie musi być
wyposażony we wszystkie funkcjonalności wskazane powyżej.
Odwołujący stwierdził, że zmiana treści SIWZ w zakresie wymagań dotyczących bram
I
SDN wprowadziła niejasność w zakresie tego, jakiego właściwie rozwiązania oczekuje
Zamawiający. Przede wszystkim natomiast, jak podkreślił Odwołujący, wprowadziła nowy
obowiązek po stronie wykonawcy polegający na zapewnieniu kompatybilności bram ISDN
w pe
łnym zakresie opisanym w pkt IV ppkt 3.7. Załącznika nr 2 do SIWZ.
Jednocześnie Odwołujący wskazał, że wprowadzenie takiego wymagania jest
nadmiarowe, zbędne i nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego oraz zupełnie nie
uwzględnia zakresu funkcjonalności, jakie powinna posiadać brama ISDN, aby zapewnić
prawidłowe działanie całego systemu wideokonferencyjnego.
Odwołujący wyraził zrozumienie dla chęci Zamawiającego pozyskania w wyniku
zamówienia systemu kompatybilnego i zapewniającego niezakłóconą współpracę między
urządzeniami tworzącymi system. Odwołujący stwierdził jednak, że wymagania w zakresie
kompatybilności bram ISDN zostały rozszerzone w zakresie zupełnie zbędnym z punktu
widzenia zapewnienia prawidłowego działania całego systemu wideokonferencyjnego.
O
dwołujący zaznaczył, że brama ISDN jest jedynie elementem służącym do
połączenia się z infrastrukturą serwerową (serwerami), tzw. urządzeniem brzegowym
dostarczającym informacje do systemu i służącym jedynie do zmiany ISDN na IP. Brama
ISDN realizuje funkc
je, które są niezależne od infrastruktury serwerowej oraz terminali
wideokonferencyjnych, w szczególności w zakresie opisanym przez Zamawiającego w pkt IV
ppkt 3.7. Załącznika nr 2 do SIWZ. Odwołujący zaznaczył, że wymagania te nie odnoszą się
do funkcjona
lności, jakie ma faktycznie realizować brama ISDN. Z wiedzy i wieloletniego
doświadczenia Odwołującego wynika, że dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
całego systemu wideokonferencyjnego nie jest potrzebna kompatybilność bram ISDN
w zakresie np. za
rządzania urządzeniami, zarządzania użytkownikami czy planowania
konferencji. Wystarczającym jest natomiast, aby brama ISDN była kompatybilna
z infrastrukturą serwerową i terminalami w zakresie zarządzania połączeniami.
Odwołujący wskazał, że brama ISDN (firmy Polycom), którą wykonawca może
wykorzystać do stworzenia systemu wideokonferencyjnego, jest wbudowana w inne
urządzenie tzw. mostek. Urządzenie to nie musi zostać wykorzystane przy zbudowaniu
systemu, ma jedynie za zadanie zasilać funkcjonalność bramy ISDN. Natomiast wymagania
postawione przez Zamawiającego w zakresie kompatybilności w pkt IV ppkt 3.7 Załącznika
nr 2 do SIWZ dotyczą głównie funkcjonalności mostka powiązanego z bramą, a nie samej
bramy ISDN.
Jak podał Odwołujący, postawiony przez Zamawiającego warunek kompatybilności
jest niemożliwy do zrealizowania, chyba, że wykonawca zaoferuje rozwiązanie jednego
konkretnego producenta.
Odwołujący stwierdził, że definiowanie przez Zamawiającego
bramy ISDN jako serwera (infrastruktury serwerowej) w po
łączeniu z wymogiem dotyczącym
jej kompatybilności wskazuje wprost na obowiązek dostarczenia rozwiązania producenta
Polycom, którego urządzenia są aktualnie wykorzystywane przez Zamawiającego. Co
więcej, jak zauważył Odwołujący, definiowanie przez Zamawiającego bram ISDN jako
serwera (infrastruktury serwerowej) w połączeniu z wymogiem dotyczącym ich
kompatybilności z dostarczonym w ramach postępowania systemem, oznacza postawienie
warunku niemożliwego do zrealizowania, chyba, że wykonawca zaoferuje rozwiązanie
jednego konkretnego producenta. Dodatkowo,
postawione przez Zamawiającego powyższe
wymaganie w połączeniu z faktem zakończenia produkcji bram ISDN przez wiodących
producentów systemów wideokonferencyjnych wskazuje, w ocenie Odwołującego, że
w przypadk
u chęci zaoferowania nowego rozwiązania innego producenta, wykonawca i tak
ma obowiązek dostarczenia rozwiązania producenta Polycom, którego urządzenia są
aktualnie wykorzystywane przez Zamawiającego. Kompatybilność bram ISDN w pełnym
zakresie opisanym w p
kt IV ppkt 3.7 Załącznika nr 2 do SIWZ zapewnia bowiem obecnie
jedynie ten producent.
2.
ZAKAZ WYKORZYSTANIA PANELI PRZEWODOWYCH ORAZ POŁĄCZENIA TYPU
Wi-Fi [Zarzut #2]
Odwołujący wskazał, że dnia 14 sierpnia 2019 r. Zamawiający dokonał także zmiany
treści SIWZ w zakresie wymogów dotyczących funkcjonalności terminali typu A i typu B.
W odpowiedzi na pytanie nr 24 oraz 25 Zamawiający jednoznacznie wskazał, iż nie
dopuszcza zastosowania paneli przewodowych (połączonych kablem) oraz nie dopuszcza
wykorzystania
połączeń typu Wi-Fi. Zgodnie natomiast z pierwotnym brzmieniem pkt V ppkt
2 wiersz 10 oraz ppkt 3 wiersz 10 Załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający wymagał jedynie
zapewnienia „Pilota zdalnego sterowania albo innego bezprzewodowego urządzenia
umożliwiającego lokalne sterowanie funkcjami terminala”.
Odwołujący zwrócił uwagę, że w poprzedniej treści SIWZ Zamawiający nie
wprowadził zastrzeżenia, iż wykonawca nie może dostarczyć rozwiązania polegającego na
zastosowaniu panelu przewodowego oraz spełniającego jednocześnie wymagania określone
w pkt V ppkt 2 wiersz 10 oraz ppkt 3 wiersz 10 Załącznika nr 2 do SIWZ. Tym bardziej,
nigdzie w pierwotnej treści SIWZ nie zakazał stosowania standardu w postaci wykorzystania
połączeń typu Wi-Fi do komunikacji między urządzeniami bezprzewodowymi (dostarczenia
przez wykonawcę infrastruktury Wi-Fi). W związku z tym, zdaniem Odwołującego, treść
odpowiedzi
na pytanie nr 24 i nr 25 w istotny sposób rozszerzyła wymagania Zamawiającego
w zakresie rozwiązania, jakie ma dostarczyć wykonawca. Jednocześnie, takie działanie
Zamawiającego wprowadziło wątpliwość co do tego, jakiego właściwie rozwiązania
Zamawiający oczekuje od wykonawców.
Zdaniem Odwołującego, Zamawiający w znacznym zakresie ograniczył sposób
realizacji zamówienia przez wykonawców, a tym samym także konkurencyjność
p
ostępowania. Pierwotna treść SIWZ zobowiązywała bowiem wykonawcę do zaoferowania
rozwiązania, które miało zagwarantować możliwość zdalnego sterowania terminalem przy
użyciu pilota albo bezprzewodowego urządzenia sterującego. Jednocześnie, nigdzie
w poprzednim brzmieniu SIWZ Zamawiający nie zastrzegł, iż terminal nie może zawierać
dodatkowych elementów lub akcesoriów połączonych miedzy sobą kablem. Odwołujący
stwierdził, że wprowadzenie zakazu w postaci braku możliwości zastosowania panelu
przewodowego jest zupełnie nowym wymaganiem postawionym przez Zamawiającego. Jak
podał Odwołujący, obecnie wykonawca nie może dostarczyć rozwiązania polegającego na
zastosowaniu standardu komunikacji typu Wi-F
i oraz zaoferować terminala sterowanego za
pomocą pilota lub bezprzewodowego urządzenia (np. poprzez aplikację mobilną), jeżeli ten
terminal jest jednocześnie wyposażony w panel przewodowy, pomimo że takie rozwiązanie
było w pełni zgodne z pierwotną treścią SIWZ. Co więcej, w związku z brakiem możliwości
wykorzystania połączenia typu Wi-Fi, wykonawca nie może nawet dokonać wyboru co do
sposobu zdalnego sterowania terminalem w postaci rodzaju bezprz
ewodowego urządzenia.
Z wiedzy i doświadczenia Odwołującego wynika, że po dokonaniu zmiany treści
SIWZ możliwa jest realizacja zamówienia jedynie poprzez dostarczenie terminali
posiadających panel bezprzewodowy sterowanych pilotem wykorzystującym technologię
typu IrDa (podczerwień), będące technologią już zupełnie przestarzałą. Odwołujący
zaznaczył, że Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 25 nie dopuścił rozwiązania opartego
na standardzie komunikacji typu Wi-Fi.
Odwołujący zauważył przy tym, że połączenia oparte
na technologii typu Wi-
Fi są już standardem w rozwiązaniach oferowanych przez wiodących
producentów na rynku. W związku z tym producenci, tacy jak np. Cisco, Avaya, rozpoczęli
już wycofywanie ze swoich ofert rozwiązań wykorzystujących piloty wspierane technologią
typu IrDA zastępując je stopniowo nowoczesnymi, dedykowanymi aplikacjami sterującymi na
tablety podłączane poprzez sieć Wi- Fi.
Zdaniem Odwołującego, całkowicie niezrozumiałe jest wyjaśnienie przez
Zamawiającego powodu dokonania zmiany wymagań w zakresie funkcjonalności terminala
typu A i typu B. Zamawiający wskazał bowiem, że nie dopuszcza stosowania paneli
przewodowych bowiem „nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej infrastruktury sieciowej do
zastosowania paneli przewodowych, a względy bezpieczeństwa i niezawodność nie
umożliwia zastosowania dodatkowych przełączników sieciowych”. Odwołujący przyjął, że
Zamawiający w ten sposób chciał wskazać, że nie jest wstanie zapewnić dodatkowych
gniazdek sieciowych w celu podłączenia paneli przewodowych do infrastruktury sieciowej
Zamawiającego. Zauważył jednak, że rozwiązanie, które zamierza zaoferować Odwołujący
nie wymaga wykorzystania czy zmiany infrastruktury sieciowej Zamawiającego lub
udostępnienia mu dodatkowych przełączników sieciowych, bowiem panel przewodowy jest
podłączony kablem bezpośrednio do terminala. Niemniej jednak pomimo, że infrastruktura
Zamawiającego nie musi zostać ani rozbudowana, ani nawet wykorzystana, to Zamawiający
w odpowiedzi na pytanie 24 nie dopuszcza nawet rozwiązania, w którym „panele są
połączone kablem bezpośrednio z kodekiem”.
Za nieuzasadnione
Odwołujący uznał powoływanie przez Zamawiającego na względy
bezpieczeństwa i niezawodność rozwiązania, które nie dopuszcza stosowania paneli
przewodowych oraz technologii połączeń typu Wi-Fi. Z wiedzy i doświadczenia
Odwołującego wynika, że nowoczesne połączenie typu Wi-Fi zapewnia Zamawiającemu
znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa niż przestarzała (archaiczna) technologia typu IrDa
(podczerwień).
W przekonaniu Odwołującego, nie ma żadnych przesłanek merytorycznych dla
wynikającego ze zmian treści SIWZ wyłączenia możliwości użycia terminala posiadającego
panel przewodowy oraz zastosowania technologii połączeń typu Wi-Fi ze sterującym
urządzeniem bezprzewodowym.
Dodatkowo,
Odwołujący wskazał, że po dokonaniu zmian treści SIWZ, wykonawcom
została narzucona konieczność realizacji zamówienia poprzez dostarczenie terminali
posiadających panel bezprzewodowy i jednocześnie sterowanych pilotem wykorzystującym
technologię typu IrDa (podczerwień). Zdaniem Odwołującego, takie wymaganie ma charakter
dyskryminacyjny, i naruszający zasady uczciwej konkurencji, bowiem świadczy o zmuszeniu
do zastosowana technologii, którą obecnie oferuje jeden producent Polycom.
3.
WYMAGANIA FUNKCJONALNE I TECHNICZNE DLA SYSTEMU W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA [Zarzut #3]
Odwołujący wskazał ponadto, że Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr
50 dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez rozszerzenie wymagań w zakresie terminali
wideokonferencyjnych.
Jak podał Odwołujący, w pierwotnej treści SIWZ wymagania
w zakresie bezpieczeństwa opisane w pkt V ppkt 13.3 Załącznika nr 2 do SIWZ dotyczyły
jedynie systemu. Natomiast po zmianach dokonanych dnia 14 sierpnia 2019 r. Zamawiający
żąda spełnienia wyżej wymienionego wymagania, zastrzeżonego do tej pory tylko dla
systemu, także w stosunku do dostarczanych terminali wideokonferencyjnych.
Odwołujący zwrócił uwagę, że konstrukcja treści SIWZ jednoznacznie rozgranicza
„Wymagania funkcjonalne i techniczne dla systemu” opisane w pkt IV Załącznika nr 2 do
SIWZ od „Wymagań funkcjonalnych i technicznych terminali wideokonferencyjnych”
opisanych w pkt V Załącznika nr 2 d SIWZ. W związku z tym, zdaniem Odwołującego, każdy
wykonawca miał jasno określony zakres wymagań dotyczących systemu oraz oddzielnie
wymagań dotyczących terminali. Co więcej, Zamawiający odnosząc się do terminali
konsekwentnie w treści SIWZ posługiwał się pojęciem „terminal” odróżniając je od pojęcia
„system”, pojęcia „urządzenie” czy pojęcia „serwer”. Przykładowo, w pkt IV ppkt 3.2
Załącznika nr 2 do SIWZ wskazał, że „System musi umożliwiać wykorzystanie terminali
wideokonferencyjnych (...)
”, ppkt 3.4. „Oprogramowanie serwerów i terminali musi być
dostarczone w najnowszych stabilnych wersjach (...)
”, ppkt 3.7 „Wszystkie elementy
infrastruktury serwerowej oraz terminale wideokonferencyjne muszą być kompatybilne ze
sobą (...)”, ppkt 2.10 „Realizacja minimum 50 jednoczesnych połączeń z terminalami poprzez
sieć Internet (...)”, ppkt 9.3 „Możliwość blokowania i przyznawania uprawnień do przesyłania
treści dla terminali (...)”.
Zdaniem Odwołującego, z powyższego wynika, że pojęcie systemu nie jest pojęciem
tożsamym z pojęciem terminala. Odwołujący podał, że pierwotna konstrukcja i treść SIWZ
wskazywała, że Zamawiający dokonał rozgraniczenia pomiędzy systemem, urządzeniami
(będącymi częściami systemu), infrastrukturą serwerową czy terminalami. Oznacza to także,
w ocenie Odwołującego, że wymagania w tym zakresie do dnia dokonania zamiany treści
SIWZ, były zupełnie inne, w szczególności, że zostały sprecyzowane w oddzielnych
rozdziałach SIWZ.
Tym samym,
jak stwierdził Odwołujący, Zamawiający udzielając odpowiedzi na
pytanie 50 rozszerzył wymagania w zakresie funkcjonalności, jakie mają posiadać terminale
wideokonferencje, bowiem
wskazał, że w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wymaga
wpisania do terminala loginu lub hasła za pomocą pilota albo innego urządzenia
bezprzewodowego.
Odwołujący zaznaczył, że pierwotnie wymaganie dotyczyło jedynie
zapewnienia bezpieczeństwa systemu i zgodnie z pkt IV ppkt 13.3. Załącznika nr 2 do SIWZ
wykonawca miał dostarczyć rozwiązanie, które gwarantowało Zamawiającemu
„Zabezpieczenie dostępu użytkowników do urządzeń poprzez ich uwierzytelnianie na
podstawie minimum nazwy użytkownika lub hasła”. Odwołujący podkreślił, że nigdzie
w treści SIWZ nie zostało wcześniej wskazane, że takie zabezpieczenie ma zostać
zapewnione na poziomie logowania się użytkownika do terminala.

Dodatkowo,
zdaniem Odwołującego, postawienie takiego wymagania co do terminali
jes
t zupełnie nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa całego
systemu oraz standardowymi zasadami użytkowania terminali wideokonferencyjnych,
z
właszcza, że takie rozwiązanie nie jest standardem na rynku wśród wiodących producentów
tj.
np. Cisco, Avaya. Takie zabezpieczenie w szczególności uniemożliwia normalne
użytkownie systemu w przypadku np. konieczności odebrania połączenia przychodzącego
bez znajomości nazwy i hasła użytkownika. Biorąc zaś pod uwagę argumentację
przedstawioną w zakresie zarzutu 2 odwołania, tj. niedopuszczenie przez Zamawiającego
możliwości zaoferowania bezprzewodowych urządzeń wykorzystujących połączenie typu Wi-
Fi,
Odwołujący stwierdził, że wymóg taki oznacza konieczność czasochłonnego
wprowadzania loginu i hasła użytkownika poprzez pilot z technologią IrDa. Z tego powodu,
takie rozwiązanie nie jest standardem na rynku wśród wiodących producentów. Odwołujący
podniósł także, że poprzez wskazanie konkretnego sposobu zapewnienia bezpieczeństwa
polegającego na logowaniu użytkownika do terminala (przed rozpoczęciem rozmowy),
Zamawiający w istotny sposób ograniczył konkurencję w niniejszym postępowaniu. Jak podał
Odwołujący, obecnie na rynku to rozwiązanie jest specyficzne dla producenta Polycom.
Podsumowując, Odwołujący wskazał, że obecnie na rynku wiodącymi producentami
w zakresie systemów wideokonferencyjnych jest firma Cisco (55% udziału w rynku) oraz
firma Polycom (23% ud
ziału w rynku). W związku z tym, Zamawiający swoim działaniem, tj.
opisaniem przedmiotu zamówienia (stworzeniem treści SIWZ) w oparciu o specyfikacje
techniczne firmy Polycom, i jednoczenie dokonując zmiany treści SIWZ, wyklucza z udziału
w p
ostępowaniu wiodącego producenta Cisco posiadającego ponad połowę udziałów na
rynku, mimo
że oferowane przez firmę Cisco rozwiązania są w stanie sprostać potrzebom
Zamawiającego w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia.
Do postępowania odwoławczego przystąpienia zgłosili wykonawcy VisionCube S.A. –
po stronie Zamawiającego, oraz Integrated Solutions Sp. z o.o. – po stronie odwołującego.
Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie
i uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy wymieniony w treści uzasadnienia, jak
również stanowiska stron i uczestników postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do
protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje.
Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich pot
wierdzenia się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając go tym samym na poniesienie w tym zakresie
wymiernej szkody.
Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych zarzutów Izba uznała, że nie
zai
stniały podstawy do jego uwzględnienia.
Na wstępie należy zauważyć, że za poprawny uznać należy taki opis przedmiotu
zamówienia, który odpowiada potrzebom zamawiającego, nawet jeśli utrudnia lub nawet
uniemożliwia niektórym wykonawcom udział w postępowaniu. Na ogół opis przedmiotu
zamówienia niesie ze sobą pewien stopień subiektywnych potrzeb charakterystycznych dla
danego podmiotu, które jednak można uznać za racjonalne. Co istotne, opis przedmiotu
zamówienia powinien być skorelowany z faktycznymi potrzebami zamawiającego. Izba
w pełni podziela prezentowany w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej pogląd, że każdy
opis przedmiotu zamówienia niesie za sobą ograniczenie konkurencji, pośrednio lub
bezpośrednio preferując jednych wykonawców obecnych na rynku i dyskryminując innych.
Uznać należy, że konieczność zachowania zasady uczciwej konkurencji nie oznacza, że
zamawiający nie ma prawa opisać przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający jego
potrzeby. To zamawiający, jako gospodarz postępowania, określa zakres zarówno
przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki ma osiągnąć. Zamawiający nie
ma także obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim
podmiotom działającym na ryku w danej branży. Dokonując opisu przedmiotu zamówienia
Zamawiający nie ma obowiązku czynienia tego w sposób najbardziej dogodny dla
ewentualnych wykonawców.
Co za tym idzie, nie można jednoznacznie stwierdzić, że naruszającym konkurencję
będzie opis przedmiotu zamówienia skutkujący złożeniem oferty tylko przez jednego
wykonawcę, albo nie naruszy tej konkurencji ograniczenie liczby ofert „jedynie” do np.
dwóch. Każdorazowo należy dokonać indywidualnego badania uwarunkowań wykonania
przedmiotu zamówienia. Wedle utrwalonego stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej,
działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest na tyle rygorystyczne określenie
wymagań, jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia, że nie jest to uzasadnione
potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg potencjalnych wykonawców
zdolnych do należytego wykonania zamówienia. Warto w tym miejscu wskazać na
orzeczenie Sądu Okręgowego w Gdańsku , który w wyroku z dnia 23 stycznia 2009 r., sygn.
akt XII Ga 431/09 uzasadniał: „podkreślić trzeba, że zakaz przewidziany przepisem art. 29
ust. 2 ustawy Pzp, nie oznacza konieczności nabycia przez zamawiającego dostaw, usług
czy robót budowlanych nieodpowiadających jego potrzebom, zarówno co do jakości,
funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych, a jedynie nakazuje dopuścić
k
onkurencję między wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do
przedmiotu zamówienia bez ograniczania dostępu do zamówienia. Zamawiający, działając
w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia
o o
kreślonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Ponadto nie jest
podstawą uznania, że przedmiot zamówienia został określony w sposób sprzeczny
z zasadami ustawowymi to, że wypełnienie wymagań technicznych jest trudne do spełnienia
dla dane
go wykonawcy”.
Rozpoznając przedmiotowe odwołanie Izba miała na uwadze przede wszystkim
specyficzny charakter podmiotu, jakim jest Zamawiający, który będzie używał przedmiotu
zamówienia do połączeń, których treść nie może wyjść poza krąg rozmówców.
Bezpie
czeństwo tych połączeń, ich poufność, jest celem wyższym niż innowacyjność czy
wygoda rozwiązań.
Izba miała także na względzie stan faktyczny zaistniały w przedmiotowym
postępowaniu, a w szczególności okoliczność, że w postępowaniu objętym postępowaniem
o
dwoławczym wpłynęły dwie oferty: VisionCube S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Enigma
Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z których jedna nie została
oparta na ofercie producenta Polycom
– oferta Enigma Systemy Ochrony Informacji
Sp. z o.o. Istotnie,
jak wskazywał Odwołujący, na obecnym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, brak jest jednoznacznego potwierdzenia, że oferta ta jest zgodna
z treścią SIWZ, należy jednak założyć, że wykonawca składał ofertę z zamiarem pozyskania
zamówienia, a zatem zawiera ono rozwiązanie zgodne z wymogami Zamawiającego.
Odnosząc się od okoliczności podnoszonej przez Odwołującego, że oferta oparta
o rozwiązanie innego producenta jest dwukrotnie droższa od oferty opartej na rozwiązaniach
Polycom Izba stwierdziła, że kalkulacja oferty leży po stronie wykonawcy i brak jest
jednoznacznego potwierdzenia, że zaoferowana cena jest efektem wyłącznie kosztów
sprzętu oferowanego przez innego niż Polycom producenta.
W tym kontekście za istotną Izba uznała także okoliczność, że VisionCube S.A. nie
jest jedynym podmiotem, który mógł złożył ofertę w oparciu o rozwiązania Polycom. Ofertę
taką mogły złożyć także inne podmioty, w tym Odwołujący.
Wymienione okoliczności wskazują, że w przedmiotowym postępowaniu, mimo
wprowadzonych przez Zamawiającego wymagań, zachowana została realna konkurencja.
Jak
wskazano powyżej, okoliczności zaistniałe w postępowaniu wskazują, że oferowane
rozwiązania nie ograniczają się tylko do jednego producenta. Co więcej, nawet gdyby uznać,
że jeden producent oferuje rozwiązania spełniające wymogi Zamawiającego, nadal
w postępowaniu mogą konkurować dostawcy tych rozwiązań, do których należy też
Odwołujący. Z uwagi na powyższe, bez wpływu na wynik postępowania pozostają złożone
przez Odwołującego dowody na okoliczność ograniczenia przez Zamawiającego konkurencji.
Nie znalazł potwierdzenia zarzut dotyczący warunku kompatybilności całego
rozwiązania. Izba stwierdziła, że w odpowiedziach na pytania nr 20 i 32 z dnia 14 sierpnia
019 r. Zamawiający zgodził się na wykorzystanie dowolnego systemu infrastruktury, w tym
bram ISDN, pod warunkiem zachowania kompatybilności całego rozwiązania. Wymóg
kompatybilności wszystkich elementów infrastruktury serwerowej oraz terminali
wideokonfere
ncyjnych co najmniej w zakresie zarządzania urządzeniami, zarządzania
użytkownikami, zarządzania połączeniami, zarządzania zasobami licencyjnymi, zarządzania
konfiguracją, planowania wideokonferencji, oraz monitorowania parametrów połączeń,
parametrów pracy terminali i serwerów, był określony w pierwotnej treści SIWZ (pkt IV ppkt
3.7 Załącznika nr 2 do SIWZ). Izba przychyliła się do argumentu, że modernizowany system
powinien być jak najbardziej spójny, a brak pełnej kompatybilności pomiędzy elementami
syst
emu może generować zakłócenia w toku jego użytkowania.
Za niezasadny Izba uznała także zarzut dotyczący zakazu wykorzystania paneli
przewodowych oraz połączenia typu Wi-Fi. Wymóg co do sposobu podłączenia terminali
i sterowania funkcjami terminali z poziomu bezprzewodowego pilota lub bezprzewodowego
panelu sterującego został zawarty w pierwotnej treści SIWZ (pkt V ppk 2 i 3 wiersz 10
Załącznika nr 2 do SIWZ) i nie uległ zmianie w toku odpowiedzi na pytania do SIWZ.
Świadomość przedmiotowego wymagania wśród wykonawców wynika z treści pytania nr 24
przedstawionego w piśmie Zamawiającego z dnia 14 sierpnia 2019 r. Izba nie dopatrzyła się
naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przez niedopuszczenie rozwiązania
opartego na połączeniu typu Wi-Fi. Izba miała przy tym na względzie złożone przez
Zamawiającego na rozprawie Zalecenia dotyczące standardów technicznych, użytkowych
oraz bezpieczeństwa, stosowanych w policji, w zakresie informatyki i łączności,
w szczególności postanowienia pkt 4.1 lit. k ww. Zaleceń, jak też podkreślany przez
Zamawiającego i Przystępującego VisionCube S.A. aspekt bezpieczeństwa szczególnie
istotny przy połączeniach realizowanych przez Zamawiającego. Argumentem, który
przemawia za zasadnością ograniczenia wprowadzonego przez Zamawiającego jest także
konieczność budowania dodatkowej infrastruktury Wi-Fi i jej utrzymywania (na co wskazano
w treści pytania nr 24 zacytowanego w piśmie Zamawiającego z dnia 14 sierpnia 2019 r.), co
wiązałoby się z dodatkowymi kosztami po stronie Zamawiającego.
Nie potwierdził się również zarzut dotyczący wymagań funkcjonalnych i technicznych
dla systemu w zakresie bezpieczeństwa. Wymóg zabezpieczenia dostępu użytkowników do
urządzeń poprzez ich uwierzytelnianie na podstawie minimum nazwy użytkownika i hasła
został zawarty w pkt IV ppkt 13.3 Załącznika nr 2 do SIWZ. Z kolei funkcjonalność terminali
w postaci pilota zdalnego sterowania albo innego bezprzewodowego urządzenia
umożliwiającego lokalne sterowanie funkcjami terminali została zapisana przez
Z
amawiającego w pkt V ppk 2 i 3 wiersz 10 Załącznika nr 2 do SIWZ. Z powyższego wynika,
że wymóg sterowania funkcjami terminali z poziomu bezprzewodowego pilota lub
bezprzewodowego panelu sterującego został zawarty w pierwotnej treści SIWZ i na etapie
odpow
iedzi na pytania do SIWZ nie został zmodyfikowany. Zasadność ograniczenia
możliwości zastosowania połączenia typu Wi-Fi została stwierdzona powyżej. W związku
z powyższym, Izba stwierdziła, że wymóg logowania do terminala przy użyciu nazwy
użytkownika i hasła za pomocą pilota albo innego bezprzewodowego urządzenia
umożliwiającego lokalne sterowanie funkcjami terminala jest uzasadniony względami
bezpieczeństwa i nie narusza wskazanych przez odwołującego przepisów ustawy Pzp.
Reasumując powyższe, Izba stwierdziła, że nie doszło do naruszenia przez
Zamawiającego wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp dotyczących opisu
przedmiotu zamówienia i zasad prawa zamówień publicznych. Zamawiający ma prawo
opisać swoje potrzeby, żądając produktu o cechach odpowiadających jego potrzebom. Co za
tym idzie, brak jest
podstaw do uznania, że Zamawiający w sposób nadmierny ograniczył
w przedmiot
owym postępowaniu konkurencję.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono
jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w post
ępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie