eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: 1623, /19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-09-02
rok: 2019
sygnatury akt.:

1623
/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu
2 września 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 sierpnia 2019 r. przez wykonawcę „Hollywood
Textile Service” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bojanowska 2A, 09-200 Sierpc

w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6,
99-
100 Łęczyca

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
„Hollywood
Textile
Service”
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
ul. Bojanowska 2A, 09-200 Sierpc
kwoty 7 5
00 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset
złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 1623/19

U z a s a d n i e n i e


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług
pralniczych oraz dzierżawę bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łęczycy. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16 sierpnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod pozycją 586969-N-2019.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. wykonawca „Hollywood Textile Service” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie
wobec czynności Zamawiającego polegającej na: ukształtowaniu w postępowaniu treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami
prawa, poprzez wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia szeregu postanowień i wymogów
powodujących, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób, który umożliwia złożenie ważnej
i niepodlegającej odrzuceniu oferty tylko jednemu wykonawcy, uniemożliwiając pozostałym
wykonawcom złożenie ważnej oferty w postępowaniu, ograniczając tym samym krąg wykonawców
mogących skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia i ograniczając konkurencję, co w efekcie
stanowiło naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp.

Odwołujący zakwestionował następujące postanowienia SIWZ:
A.
Dotyczy ust. 3 SIWZ „OPZ” - w zakresie: do dzierżawienia, bielizna pościelowa
Odwołujący podał, że Zamawiający w ust. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” określił m.in.
następujące wymagania dotyczące bielizny pościelowej:
„do dzierżawienia:
- bieliz
na pościelowa wykonana na zakładkę, kolor biały, materiał 50% bawełna/50% poliester,
gramatura 160 ± 5g/m² - 600 kpl.
(w skład kompletu wchodzą):
- pow
łoka o wym. 210 cm x 160 cm, powłoczka o wym. 80 cm x 70 cm,
-
prześcieradło o wym. 220 cm x 160 cm)”.

Odwołujący wniósł o zmianę ust. 3 SIWZ w poprzez zmianę wymagań dotyczących składu
bielizny pościelowej i dopuszczenie następującego rozwiązania:
„do dzierżawienia:
-
bielizna pościelowa wykonana na zakładkę; kolor biały, materiał 50%+/-5% bawełna/50% +/- 5%
poliester; gramatura 160 ±10 g/m² - 600 kpl.
B.
Dotyczy ust. 3 SIWZ „OPZ” - w zakresie do dzierżawienia: bielizna pościelowa, bielizna
operacyjna.
Jak wskazał Odwołujący, Zamawiający w ust. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” określił m.in.
następujące wymagania dotyczące bielizny pościelowej oraz bielizny operacyjnej:
„do dzierżawienia:
(...)
(w skład kompletu wchodzą):
-
(…)
-
prześcieradło o wym. 220 cm x 160 cm)
bielizna operacyjna
- serweta operacyjna 220 cm x 160 cm (kolor zielony), gramatura 150
± 5g/m² -160 szt.
-
serweta operacyjna 140 cm x 110 cm (kolor zielony), gramatura 150 ± 5g/m² -210 szt.”.

Odwołujący wniósł o zmianę ust. 3 SIWZ poprzez zmianę wymagań dotyczących rozmiaru
bielizny pościelowej i operacyjnej, polegającą na dopuszczeniu następujących rozwiązań:
„do dzierżawienia:
-
(…)
(w skład kompletu wchodzą):
-
(…)
-
prześcieradło o wym. 220 cm +/- 30 cm x 160 cm +/-10 cm
bielizna operacyjna
- serweta operacyjna 220 cm +/- 10 cm x 160 cm +/-
10 cm (kolor zielony), gramatura 150 ± 5g/m²
- 160 szt.
- serweta operacyjna 140 cm +/- 10 cm x 110 cm +/- 10
cm (kolor zielony), gramatura 150 ± 5g/m²

-
210 szt.”.
C.
Dotyczy ust. 3 SIWZ „OPZ” - w zakresie do dzierżawienia: wymagania jakie powinna spełniać
bielizna operacyjna
Odwołujący wskazał, że Zamawiający w ust. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” określił
następujące wymagania dotyczące bielizny operacyjnej:
„Wymagania, jakie powinna spełniać bielizna operacyjna:
-
(…)
-
w pełni zgodna z wymaganiami normy PN EN 13795,
- wykonane ze spec
jalnej, chłonnej tkaniny o gramaturze 150 g/m²,
-
skład: COTTON 69%, PES 30%, CARBON1%)
-
(…).”.

Odwołujący wniósł o zmianę ust. 3 SIWZ, poprzez zmianę wymagań dotyczących bielizny
operacyjnej, polegającej na dopuszczeniu następujących rozwiązań:
„Wymagania, jakie powinna spełniać bielizna operacyjna:
-
(…)
-
w pełni zgodna z wymaganiami normy PN EN 13795,
- wykonane ze specjalnej, nieprzemakalnej tkaniny o gramaturze od 150 g/m
² do 160g/m²,
-
skład: COTTON 69% +/-2%, PES 30% +/- 2%, CARBON 1%+/-2%
-
(…).”.
D.
Dotyczy ust. 3 SIWZ „OPZ” - w zakresie do dzierżawienia: fartuch operacyjny wielorazowego
użytku
Odwołujący przywołał ust. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, w którym Zamawiający określił
następujące wymagania dotyczące fartuchów operacyjnych wielorazowego użytku:
„Wymagania jakie powinien spełniać fartuch operacyjny:
Materiał
- wykonany z lekkiej paroprzepuszcza
lnej (min. 4600 g/m² /24h) tkaniny poliestrowej z dodatkiem
włókna węglowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne,
-
skład: 99,03% poliester, 0,7% włókno węglowe,

-
tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń i nie jest cytotoksyczna.
-
gramatura tkaniny max. 85 g/m²;
-
pylenie poniżej 2,0 Log10 (lint count),
-
odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H20.”.

Odwołujący wniósł o zmianę ust. 3 SIWZ poprzez zmianę wymagań dotyczących fartuchów
operacyjnych wielorazowego użytku, polegającą na dopuszczeniu następujących rozwiązań:
„Wymagania jakie powinien spełniać fartuch operacyjny:
Materiał
Pole krytyczne:
-
skład 99% poliester z dodatkiem włókna węglowego
-
odporność na przenikanie cieczy powyżej 90 cm H20
-
tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń i nie jest cytotoksyczna.
- gramatura tkaniny max. 120 g/m
²;
-
pylenie zgodne z normą PN-EN 13975
Pole niekrytyczne:
-
skład tkanina bawełniano - poliestrowa o zawartości bawełny 60%, poliestru 40%
-
odporność na przenikanie cieczy powyżej 30 cm H20
- gramatura tkaniny max. 125 g/m
²;
-
pylenie zgodne z normą PN - EN 13975”.
E.
Dotyczy ust. 3 SIWZ „OPZ” - w zakresie do dzierżawienia: fartuch operacyjny wielorazowego
użytku
Jak podał Odwołujący, Zamawiający w ust. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” określił
następujące wymagania dotyczące konstrukcji fartuchów operacyjnych wielorazowego użytku:
„ - rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem o długości min. 8 cm z wszytą
tasiemką do założenia na palec, która zabezpiecza przed podciąganiem się rękawów, co
gwarantuje nie wys
uwanie się rękawa spod rękawicy”.

Odwołujący wniósł o zmianę ust. 3 SIWZ poprzez zmianę wymagań dotyczących konstrukcji
fartuchów operacyjnych wielorazowego użytku, polegającą na usunięciu wymagania dotyczącego

wszytej tasiemki na palec.
F.
Dotyczy ust. 3 SIWZ „OPZ” - w zakresie do dzierżawienia: odzież operacyjna
„ Wymagania jakie powinna spełniać odzież operacyjna (bluza + spodnie, sukienka)
Materiał:
-
w pełni zgodny z wymaganiami normy PN EN 13795,
-
wykonanie ze specjalnej, chłonnej tkaniny o gramaturze 150 g/m²,
-
skład: COTTON 69%, PES 30%, CARBON1%)
-
tkanina wykończona w taki sposób aby nie gromadziła ładunków elektrycznych
Konstrukcja odzieży operacyjnej:
-
na bluzie jedna naszywana kieszeń
-
(…)”.

Odwołujący wniósł o zmianę ust. 3 SIWZ poprzez zmianę wymagań dotyczących odzieży
operacyjnej, polegającą na usunięciu wymagania dotyczących jednej naszywanej kieszeni na bluzie
oraz dopuszczenie odzieży o następujących parametrach:
„Wymagania jakie powinna spełniać odzież operacyjna (bluza + spodnie, sukienka)
Materiał:
-
w pełni zgodny z wymaganiami normy PN EN 13795,
- wykonanie z tkaniny o gramaturze 125 -15
0 g/m²,
-
skład: COTTON od 48 % do 69%, PES od 30% - do 52% CARBON od 0% - do 1%)
-
na bluzie jedna naszywana kieszeń
-
(…)).”.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu
dokonania modyfikacji SIWZ w zakresie wskazanym w o
dwołaniu, poprzez zmianę zaskarżonych
postanowień w sposób określony w odwołaniu lub ich doprecyzowanie zgodnie z żądaniami
zawartymi w o
dwołaniu, przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na sporządzenie
oferty, oraz
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu.
W dniu 30 sierpnia 2019 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło oświadczenie
Z
amawiającego, że uwzględnia odwołanie. Zamawiający wniósł o niezasądzanie kosztów

postępowania odwoławczego.
Izba ustaliła, że w terminie wynikającym z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie zgłoszono do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 2
ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.
Orzek
ając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 1
ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie