eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1610/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-08-28
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1610/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem Stron w dniu 28 sierpnia 2019 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
19.08.2019 r.
w zakresie części 1 zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia M. K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIRECO
ECO M. K., ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia
oraz K. K.
prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą LIRECO K. K., ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia w postępowaniu
prowadzonym przez Zamawiającego – Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo
Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Obsługa,
konserwacja i nadzór nad urządzeniami technologii basenowej oraz dokonywanie napraw i
usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej umowy, w kompleksie administrowanym
przez Komendę Portu Wojennego Gdynia z podziałem na dwie części”
(nr postępowania
48/KPW/INFR/2019).
przy udziale wykonawcy S. G.
prowadząca działalność gospodarcza pod firmą Waterworld
S. G., ul. Grenady 9/38, 01-154 Warszawa

zgłaszającego przystąpienie do postępowania
wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie Zamawiającego

postanawia:
1. umorz
yć postępowanie odwoławcze,

2. nakaz
ać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz przez wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
KIO 1610/19

zamówienia M. K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIRECO ECO M.
K., ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia
oraz K. K.
prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą LIRECO K. K., ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia kwotę 6
750
zł 00 gr
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i zero groszy),
stanowiącą 90% uiszczonego przez Odwołującego wpisu.

Stosownie do treści art. 198 a i art. 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986 z późn.
zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje
skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w
Gdańsku.


Przewodniczący:

……………………


KIO 1610/19

Sygn. akt KIO 1610/19

UZASADNIENIE
postanowienia z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1610/19


Zamawiający – Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103
Gdynia
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Obsługa, konserwacja i nadzór nad urządzeniami technologii
basenowej oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej
umowy, w kompleksie administrowanym przez Komendę Portu Wojennego Gdynia z
podziałem na dwie części” (nr postępowania 48/KPW/INFR/2019).

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 04.06.2019
r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 555896-N-2019 z dnia 2019-06-04.

W dniu 14.08.2019 r.
Zamawiający dokonał czynności polegającej na wyborze oferty
najkorzystniejszej.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19.08.2019 r. w
formi
e elektronicznej za pomocą ePUAP w zakresie części 1 zamówienia przez
wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia p. M. K. prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą LIRECO ECO M. K., ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia
(Lider konsorcjum) oraz p. K. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LIRECO K.
K., ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia
(Partner konsorcjum).

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:
1.
Art. 24 ust. 1 pkt. 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie czynności wykluczenia Wykonawcy
Waterworld, ul. Grenady 9/38, 01-
154 Warszawa, pomimo tego, iż Wykonawca ten w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu, mające istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
KIO 1610/19

2.
Art. 90 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, poprzez
zaniechanie czynności odrzucenia oferty Wykonawcy Waterworld, ul. Grenady 9/38, 01-154
Warszawa, pomimo tego, iż Wykonawca ten nie wykazał, iż zaoferowana przez niego cena
nie jest ceną rażąco niską, umożliwiającą właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia;
3.
art. 92 ust. 1 ustawy, poprzez niezgodne z prawem dokonanie czynności wyboru jako
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Waterworld, ul. Grenady 9/38, 01-154 Warszawa,
pomimo tego, iż oferta ta winna zostać odrzucona;
4.
art. 7 ust 1 ustawy, poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia w związku z wyborem jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu.
Powyższe naruszenia ustawy mają istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, tym samym zachodzą przesłanki określone w przepisie art. 192
ust. 2 ustawy Pzp.

Mając powyższe na uwadze Odwołujący wniósł o:
1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2) powtórzenia czynności badania i oceny ofert; dokonania czynności polegającej na
wykluczeniu Wykonawcy Waterworld, ul. Grenady 9/38, 01-154 Warszawa i odrzucenia jego
oferty;
3) dokonania wyboru jako najkorzy
stniejszej oferty Odwołującego.

Zamawiający pismem z dnia 26.08.2019 r. (wpływ mailem DzK-KIO-12850/19) wniósł
odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego oddalenie w całości.

Zgodnie z informacją znajdującą się w aktach sprawy Zamawiający poinformował
pozostałych wykonawców o wniesieniu odwołania w dniu 20.08.2019 r.

Izba ustaliła ponadto, iż w ustawowym terminie (tj. dnia 22.08.2019 r.) przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca S. G.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Waterworld S. G., ul. Grenady 9/38, 01-154
Warszawa.
Przystąpienie zostało podpisane przez p. M. M. – pełnomocnika działającego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 10.07.2019 r. podpisanego przez p. S. G.
Tym samym Izba uznała powyższe przystąpienia za skuteczne wobec czego wykonawca ten
stał się uczestnikiem postępowania odwoławczego.

KIO 1610/19

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron postępowania
odwoławczego stwierdziła, iż postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art.
187 ust. 8 ustawy Pzp.

Powyższe jest wynikiem faktu, iż pismem z dnia 27.08.2019 r. Odwołujący złożył
o
świadczenie woli (pismo zarejestrowane dnia 27.08.2019 r. DzK-KIO-12968/19), iż cofa
wniesione odwołanie. Powyższe oświadczenie zostało podpisane przez p. K. K. –
pełnomocnika Konsorcjum działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 13.06.2019 r.
(dołączonego do odwołania) uprawniającego m.in. do reprezentowania Konsorcjum
podpisanego przez p. M. K.
– Lidera Konsorcjum.

Izba wskazuje, iż Odwołujący jest gospodarzem postępowania odwoławczego
i złożenie przez niego oświadczenia o cofnięciu odwołania odnosi daleko idące skutki
w postaci obowiązku zniesienia tegoż postępowania. Zatem Krajowa Izba Odwoławcza
zobligowana jest na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp do umorzenia
postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
okoliczność, iż w przypadku cofnięcia odwołania przez Odwołującego przed otwarciem
rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 zdanie
drugie ustawy z dni
a 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych, orzekając w tym
zakresie o
konieczności zwrotu kwoty 6 750,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt złotych i zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek
Urzędu Zamówień Publicznych.

Przewodniczący

……………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie