eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1577/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-08-27
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1577/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpozn
aniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestnika
postępowania odwoławczego w dniu 27 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 sierpnia 2019 r. przez
wykonawcę: Linde Gaz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu
prowadzonym przez Zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą w
Gdańsku
przy udziale wykonawcy: Air Liquide Polska
z siedzibą w Krakowie zgłaszającego
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1577/19 po stronie
Zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
znieść koszty postępowania odwoławczego wzajemnie i nakazać zwrot z
rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczonej przez wykonawcę: Linde Gaz Polska Sp. z
o.o.
z siedzibą w Krakowie tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.


Przewodniczący:…………………………


Sygn. akt: KIO 1577/19

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,
ul Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest
Dostawa
gazów medycznych wraz z dostawą,
odbiorem i dzierżawą butli
dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku,
sygna
tura postępowania: 140/PN/2019.

W
dniu 19 lipca 2019r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod nr 576284-N-2019.

W dniu 6 sierpnia 2019r. Zamawiający udzielił wykonawcom odpowiedzi na wnioski o
wyjaśnienie treści SIWZ w trybie przepisu art.38 ust.2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp.

Nie zgadzając się z powyższą czynnością Zamawiającego Odwołujący: Linde Gaz
Polska Sp. z o.o., 31-
864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17 w dniu 12 sierpnia
2019r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od
niezgodnej z przepisami
ustawy cz
ynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechania przez niego czynności, do
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:

1.
naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zasady równego traktowania
wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję;
2.
naruszenie art. 29 ust.
1 i 2 ustawy Pzp poprzez określenie opisu przedmiotu
zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, a jednocześnie "sam w sobie"
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz
wymuszaniu na klientach wyb
oru określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu u
określonego przedsiębiorcy;
3.
naruszenie art. art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia
uczci
wą konkurencję, a jednocześnie „sam w sobie” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu na klientach wyboru
określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu u określonego przedsiębiorcy;

4.
naruszenie art. 36
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez wadliwe sporządzenie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu
zamówienia;
5.
naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp poprzez zaniechanie unieważnienia
postępowania, albowiem do czasu obowiązywania kwestionowanych zapisów jest ono
obarczone wadę uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

Mając na uwadze powyższe, Odwołujący wnosił o usunięcie z treści opisu przedmiotu
zamówienia dla poz. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ - wymagania aby zaoferowany produkt
leczniczy, gaz medyczny 50% tlen i 50% podtlenek azotu, który oprócz wskazań do
stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiadał literalne
wskazania do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie (punkt 4.1
Wskazania do stosowania i punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podania), zawarte w
Charakterystyce Produktu Leczniczego.

W dniu 16 sierpni
a 2019r. zgłosił swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawca Air Liquide Polska z siedzibą w
Krakowie, zwany dalej Przystępującym.

Izba stwierdziła, że do akt sprawy wpłynęło w dniu 26 sierpnia 2019r. zawiadomienie
Zamawiającego o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego na zasadzie
art.
93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, bowiem postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia
wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

Na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2019 r., p
rzed wyznaczoną rozprawą pełnomocnik
Zamawiającego oświadczył, że uwzględnia przedmiotowe odwołanie w całości.

Na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2019
r., które miało być z udziałem
Przystępującego nikt się nie stawił jako uczestnik, prawidłowo powiadomiony o terminie
posiedzenia/rozprawy.

W związku z tym nie został wniesiony przez Przystępującego sprzeciw od
uwzględnienia w całości zarzutów odwołania.

Izba zważyła, co następuje.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu
niejawnym stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie
przepisu art. 186 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień
publicznych(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz z
e zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Zgodnie z art.186 ust.3 ustawy Pzp
jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego,
który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu, co do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba
umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Zgodnie z art.185 ust.2 zd. 1 cyt. ustawy Pzp
Wykonawca może zgłosić przystąpienie
do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania,
wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje.

W niniejszej sprawie zgłoszenie takie zostało skutecznie dokonane po stronie
Zamawiającego przez Przystępującego, lecz nie został wniesiony przez niego sprzeciw od
uwzględnienia w całości zarzutów odwołania, a zatem zaistniała przesłanka do umorzenia
postępowania odwoławczego.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art.186 ust.6 pkt 2
lit.b ustawy Pzp i § 5 ust. 1 pkt 2 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Z wskazanych przepisów wynika, iż w przypadku umorzenia postępowania
odwoławczego przez Izbę, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do
po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, a zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w
odwołaniu w całości przed otwarciem rozprawy, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu
odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

W niniejszej sprawie umorzenie postępowania nastąpiło w okolicznościach, o których
mowa w ust.3 art.186 ustawy Pzp, a w takiej sytuacji w myśl ust.6 pkt 2 lit.b powyższego
przepisu koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.186 ust.2 ustawy Pzp orzeczono jak w
sentencji.


Przewodniczący:…………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie