eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1524/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-08-21
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1524/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2019 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Kr
ajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 sierpnia 2019 r. przez wykonawcę
Drogbud Golcowa Pro
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golcowej

w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Powiat Brzozowski

orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu w zakresie części 2 zamówienia
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie
czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty wykonawcy „WOLBUD” 95
PPHT
A.
W.
Spółka jawna z siedzibą w Brzozowie na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz nakazuje zamawiającemu odtajnienie dowodów dołączonych przez wykonawcę
„WOLBUD” 95 PPHT A. W. Spółka jawna z siedzibą w Brzozowie
do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. W pozostałym zakresie zarzuty
odwołania oddala.

2.
Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Powiat Brzozowski i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie:
dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Drogbud Golcowa
Pro
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golcowej
, tytułem wpisu
od odwołania,
2.2.
zasądza od zamawiającego Powiatu Brzozowskiego na rzecz wykonawcy Drogbud
Golcowa Pro
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golcowej

kwotę 13 962 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote
zero groszy
) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu

od odwołania w kwocie 10 000 zł, wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3 600 zł,
koszty
dojazdu na posiedzenie w kwocie 345 zł oraz opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.
Stosownie do art. 198
a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Krośnie.

Przewodniczący: ………………………………Sygn. akt KIO 1524/19
U z a s a d n i e n i e

Powiat
Brzozowski
, dalej „Zamawiający”, prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę dróg
powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Domaradz i
Brzozów w podziale na dwie części. CZĘŚĆ 1: Zadanie Nr I - "Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2020R Barycz -
Niebylec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+973 -
1+100 w miejscowości Barycz"; 2) CZĘŚĆ 2: Zadanie Nr II - "Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2036R Brzozów - Wara polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+602 - 5+834
w miejscowości Przysietnica". Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.), dalej „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 18 czerwca 2019 r. pod numerem 562319-N-2019.
W dniu 5 sierpnia 2019 r. wykonawca
Drogbud Golcowa Pro Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Golcowej, dalej „Odwołujący”, wniósł odwołanie, zarzucając
Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 8 ust. 1, 2 oraz 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 i art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 1992 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez nieujawnienie
dowodów dołączonych przez wykonawcę „WOLBUD” 95 PPHT A. W. Spółka jawna,
dalej „Wolbud”, do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny i uznanie, iż są one objęte
tajemnicą przedsiębiorstwa Wolbud, podczas gdy Wolbud nie zastrzegł skutecznie
tajemnicy przedsiębiorstwa, a tym samym nieprawidłowy wybór oferty Wolbud jako
najkorzystniejszej;
2.
art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 90 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wolbud, podczas gdy zawiera ona rażąco niską
cenę, rażąco niski koszt oraz rażąco niskie istotne części składowe ceny dotyczące w
szczególności pozycji 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 3.1.1, 3.1.2, 4,1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10
kosztorysu ofertowego Wolbud, a Wolbud nie wykazał skutecznie w swoich
wyjaśnieniach, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu w stosunku do
wartości Zamówienia, i nie uwzględnienie tym samym przez Zamawiającego
obiektywnych czynników wpływających na koszty wykonania zamówienia, zwłaszcza
elementów cenotwórczych świadczonych usług czy materiałów;

3.
art. 91 ustawy w związku z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wadliwy wybór oferty
najkorzystniejszej.
O
dwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, nakazanie Zamawiającemu:
unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, ponownego przeprowadzenia
czynności badania i oceny ofert ze szczególnym uwzględnieniem badania cen złożonych ofert,
w odniesien
iu do cen rynkowych, elementarnych składników cenotwórczych ofert oraz cen
ofert składanych przez uczestników postępowania, wykluczenia Wolbud z postępowania,
odrzucenia oferty Wolbud oraz wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
nieodrzucony
ch ofert i wybór oferty Odwołującego.
Odwołujący wskazywał, że Zamawiający nie udostępnił Odwołującemu pełnych
wyjaśnień wraz z załącznikami w zakresie rażąco niskiej ceny złożonych przez Wolbud,
pomimo że tajemnica przedsiębiorstwa nie została skutecznie zastrzeżona. W wyjaśnieniach
wykonawcy z dnia 27 lipca 2019 r. nie znajduje się zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
które powinno zostać dokonane zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Odwołujący podnosił także, że złożenie oferty przez
Wolbud stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji, bowiem jest
sprzedażą towarów lub
usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów
zakupu w celu eliminacji innych prz
edsiębiorców
, co stanowi utrudnianie innym
przedsiębiorcom dostępu do rynku. Zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę z
postępowania, czego nie uczynił.
Zdaniem Odwołującego istotne składowe ceny znajdujące się w kosztorysie ofertowym
Wolbud wskazują na elementy „rażąco niskie". I tak pozycja 3.1.1 kosztorysu ofertowego
Wolbud (dotycząca wykonaniu wykopów z transportem urobku na składowisko) została
wyceniona na kwotę jednostkową 11,16 zł. Na taką samą kwotę została wyceniona kolejna
pozycja kosztorysu - 3.
1.2, w której mowa jedynie o wykonaniu wykopów o głębokości do 3,0
m na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m
3

bez konieczności
dokonywania transportu urobku na składowisko. Powyższe oznacza, że Wolbud nie wycenił
kosztu transportu w po
zycji 3.1.1. Nadto, rzeczywista cena wykonania wykopów wraz z
transportem urobku oscyluje wokół kwot 25-50 zł/m
3
, a średnio około 30-40 zł w
postępowaniach przetargowych. Pozycja 2.2.1 kosztorysu ofertowego - wykonawca wycenił
na łączną kwotę 1 140,03 zł. Cena jednostkowa 1,50 zł/m
2

jest zaniżona i na pewno nie
uwzględnia transportu, tj. odwozu na składowisko. Realna cena rynkowa za tego typu roboty
wynosi minimum 30-
40 zł/m
3
w warunkach przetargowych. Pozycja 2.3.1 i pozycja 2.3.2
kosztorysu ofertowego - o
bie pozycje zostały wycenione na takie same kwoty jednostkowe, tj.
5,62 zł, pomimo tego że dotyczą różnych nawierzchni do rozbiórki (ulepszonych i
nieulepszonych). Średnia cena wskazywana przez Sekocenbud dokonania rozbiórki

nawierzchni to 7 zł/m
2
, bez uwz
ględnienia odwozu i utylizacji. Oznacza to, że cena 5,62 zł/m
2

jest ceną nierynkową, wręcz nierealną, jeśli miałaby uwzględnić wymagania Zamawiającego.
Pozycja 4.1.8 kosztorysu ofertowego -
do ww. pozycji należy wliczyć koszt rury 200mm- ok.
20 zł netto /mb (nie jest to cena rynkowa, ale cena po rabatach uzyskana w wyniku dobrej i
długoletniej współpracy), koszt obsypania kruszywem naturalnym, co według innych pozycji
wskazanych przez Wolbud w kosztorysie kosztuje ok. 57 zł/m
3
(np. w pozycji 4.1.1 - wykonanie
podłoża z kruszywa naturalnego) oraz koszt robocizny. Niezgodna zatem z zasadami uczciwej
konkurencji jest cena jaką podaje Wolbud, tj. 49,75 zł/mb. Pozycja 4.1.7 kosztorysu ofertowego
-
ww. pozycja została wyceniona na kwotę 97,14 zł/mb, podczas gdy koszt rury o tej średnicy
wynosi ok. 65 zł netto/mb (nie jest to cena rynkowa, a cena uzyskana po rabatach uzyskanych
w ramach długoletniej i dobrej współpracy z dostawcami). Do tego należy ją obsypać
kruszywem naturalnym, co według innych pozycji wskazanych przez Wolbud w kosztorysie
kosztuje ok. 57 zł/m3 (np. w pozycji 4.1.1 - wykonanie podłoża z kruszywa naturalnego). Do
tego najeży dodać koszt wbudowania rury. Łączny koszt powinien wynieść znacznie więcej
(koszt rury + koszt obsypki + koszt wbudowania - robocizny). Pozycja 4.1.10 kosztorysu
ofertowego -
wykonawca podał cenę 4,62 zł/mb, podczas gdy sam materiał (rura o wskazanej
średnicy) kosztuje około 10-12 zł/mb. Doliczyć należy jeszcze dodatkowo jej wbudowanie.
Odwołujący wskazywał, iż również uzyskuje rabaty na poziomie podobnym co Wolbud
i prawdopodobnie zamawia większe ilości takich materiałów niż Wolbud ze względu na
większy wolumen wykonywanych robót budowlanych, w tym również zamówień publicznych.
Wykonawca nie posiada olbrzymiej hurtowni z ogólnopolską siecią sklepów, żeby posiadać
rabaty znacznie przewyższające te, otrzymywane przez innych z branży. Posiada lokalną
hurtownie, która prawdopodobnie zamawia mniejszą ilość materiałów niż większe firmy
budowlane funkcjonujące w regionie.
Fakt, że siedziba wykonawcy znajduje się w miejscu, w którym realizowane są roboty
mógłby mieć znaczenie w sytuacji, gdyby Odwołujący posiadał siedzibę w znacznej odległości
od przedmiotu zamówienia. Różnica jest niewielka i wynosi kilka kilometrów, są to
miejscowości sąsiadujące. Z pewnością nie ma to zasadniczego wpływu na cenę, czy
poszczególne składowe ceny. Podobnie w przypadku korzystania z podwykonawców (co do
zasady lokalne firmy nie korzystają z tychże), jak i z własnego sprzętu. Odwołujący również
posiada sz
eroką ofertę własnego sprzętu i jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że to
również pociąga za sobą koszty utrzymania, amortyzacji itd., co należy uwzględnić w ofercie.
Wolbud wyjaśniał, że w chwili składania oferty miał zmagazynowane 85% zapasów
materi
ałowych w postaci obrzeży, krawężników, kruszywa naturalnego, kruszywa łamanego z
różnych frakcji, wpustów żeliwnych, włazów, kręgów, pokryw, pierścieni odciążających, rur z
tworzyw sztucznych o różnych średnicach, piasku oraz wiele innych drobnych materiałów

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. W jego opinii to skutkuje oszczędnościami
przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wyżej wymienione zapasy wynikają z faktu, że
materiały te wykonawca posiada w ciągłej sprzedaży dla klientów indywidualnych, instytucji
samorządowych oraz wykonuje usługi o podobnym zakresie dla innych zleceniodawców.
Reasumując, Odwołujący podnosił, że cena oferty Wolbud była o ponad 30% niższa
od wartości zamówienia, była również nieproporcjonalnie niska w stosunku do pozostałych
złożonych ofert, a kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia jest zbliżona do kwot zaoferowanych przez innych wykonawców. Dodatkowo,
istotne części składowe ceny zaoferowanej przez Wolbud są rażąco niskie, niejednokrotnie
wskazują na wycenę poniżej kosztów ich wykonania, są to ceny nierynkowe.
Do postępowania odwoławczego w ustawowym terminie nie przystąpił żaden
wykonawca.
Pismem z dnia 8 sierpnia 2019 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie,
wnosząc o jego oddalenie w całości. Podkreślał, że zarówno forma, jak i sposób przekazania
dowodów załączonych do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny Zamawiającemu, może
stanowić o skutecznym zastrzeżeniu przez wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa. Nie może budzić wątpliwości, że treść przekazanych Zamawiającemu
załączników do wyjaśnień w istocie stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w szczególności z uwagi na
zawartość danych cenotwórczych w przekazanych ofertach handlowych, niezbędnych dla
potrzeb wyceny poszczególnych robót. Powyższe wskazuje, że informacje te mają wartość
gospodarczą, tj. nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej (nie stanowią
ogólnodostępnych cenników, a wyłącznie indywidualne wyceny sporządzone na potrzeby
konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia). Również sposób ich przekazania przez
kontrahenta
— wykonawcy (poprzez pocztę elektroniczną) oraz wykonawcy —
Zamawiającemu (zabezpieczona koperta) wskazuje, że podjęto niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności. Stanowisko Zamawiającego o nieudostępnieniu Odwołującemu tej
części wyjaśnień Wykonawcy, oparte było w szczególności na możliwych sankcjach,
wynikających z treści art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zamawiający podnosił, że z analizy treści wyjaśnień Wolbud złożonych na wezwanie
Zamawiającego wynika, iż kalkulacji ceny dokonał nie tylko w oparciu o udostępniony
Przedmiar robót, ale również w oparciu o oględziny terenu budowy i jego otoczenia, zgodnie
zresztą z zaleceniami Zamawiającego zawartymi w SIWZ. Z uwagi na ustalony ryczałtowy
charakter wynagrodzenia wykonawcy, Zamawiający w SIWZ w sposób jednoznaczny
przesądził o roli, jaką posiada dla potrzeb wyceny robót udostępniony przez niego Przedmiar

robót.
Szczegółowa analiza jedynie kilku pozycji kosztorysu ofertowego Wolbud,
przeprowadzona przez Odwołującego w odwołaniu, dotyczy pozycji odnoszących się do robót,
których ilości przewidziane do wykonania są niewielkie, co przy zastosowaniu nawet wyższych
cen jednostkowych w tych pozycjach oraz mając na względzie cały zakres robót składających
się na przedmiot zamówienia, przesądza o nieistotnym znaczeniu dla uznania, że te składowe
ceny oferty mogą być rażąco niskie. Nie sposób przyjąć, że działanie wykonawcy polegające
na wycenie kilku pozycji w kosztorysie ofertowym, odbiegających od cen jednostkowych
przyjętych przez innych wykonawców, jest działaniem mającym na celu utrudnianie innym
przedsiębiorcom dostępu do rynku zamówień, oraz ich eliminację z tego rynku. Poza tym,
gdyby uznać argumentację Odwołującego za właściwą w tym zakresie, należałoby przyjąć, iż
niektóre elementy składowe ceny oferty zawarte w kosztorysie ofertowym Odwołującego,
noszą również znamiona rażąco niskich w stosunku do zawartych w pozostałych złożonych
ofertach, i jako takie mogłyby być odczytywane jako przejaw czynu nieuczciwej konkurencji.
Działania Zamawiającego prowadzące do wyboru oferty przedstawiającej
najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów, określonych w SIWZ, w tym przypadku
najniższej ceny oferty i najkorzystniejszego okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za
wady, są działaniami zgodnymi z prawem i w interesie publicznym, który wymaga od
Zamawiającego m.in. racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym
wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.
Nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
oraz ponownego przeprowadzenia czynności badania i oceny ofert, powodowałoby
konieczność po stronie Zamawiającego skierowania kolejnego wezwania do Wolbud do
złożenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty, co z kolei byłoby zaprzeczeniem
zasady stosowania jednokrotności wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w tym
z
akresie. Nakazanie Zamawiającemu wykluczenia Wolbud nie znajduje żadnego
uzasadnienia, gdyż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu, na potwierdzenie czego złożył stosowne oświadczenia i dokumenty
potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Nakazanie
Zamawiającemu odrzucenia oferty Wolbud wymagałoby zaistnienia okoliczności
przewidzianych w art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 ustawy Pzp, których wystąpienia w ocenie
Zamawiającego, Odwołujący nie udowodnił, a nakazanie Zamawiającemu dokonania wyboru
oferty Odwołującego byłoby naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska


stron, złożone w pismach procesowych, jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż
odwołanie zasługuje na uwzględnienie w zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art.
89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
naruszenia art. 8 ust. 3 Prawo zamówień publicznych.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania,
w szczególności: z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszenia
o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferty oraz
wyja
śnień w zakresie rażąco niskiej ceny złożonych przez wykonawcę Wolbud, informacji
Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej. Izba wzięła również pod uwagę
stanowiska wyrażone w odwołaniu oraz odpowiedzi na odwołanie, a także oświadczenia i
stanowisko Odwołującego wyrażone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 20
sierpnia 2019 r.
Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje niżej ustalone części (zadnia), tj.:
1) CZĘŚĆ 1: Zadanie Nr I - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020R Barycz - Niebylec
polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+973 - 1+100 w miejscowości Barycz";
2) CZĘŚĆ 2: Zadanie Nr II - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara
polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+602 - 5+834 w miejscowości
Przysietnica". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Dokumentacja
projektowa (odrębna dla każdego zadania); 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych (odrębne dla każdego zadania); 3) Przedmiar robót (odrębny dla każdego
zadania) -
z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy
go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót
składających się na przedmiot zamówienia.
Zgodnie z Rozdziałem XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej „SIWZ”:
2.
Cenę oferty należy podać w Formularzu oferty — Zał. Nr 1 cyfrowo (z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku) i słownie, w odniesieniu do części (zadania), na które
Wykonawca składa ofertę.

3.
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z obowiązkami przyszłego
Wykonawc
y, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonanie i
odbioru robót budowlanych oraz Projekcie umowy, w tym również koszty związane z
usunięciem wszystkich ewentualnych wad i usterek oraz wszystkich badań, opracowań


i uzgodnień niezbędnych do dopuszczenia obiektu do użytkowania i eksploatacji, w
szczególności, koszty związane z:

1) Wprowadzeniem i utrzymaniem czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego w
czasie wykonywania
robót, wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami;

2)
Zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu robót;
3) Wykonaniem
wszelkich
robót
przygotowawczych,
wykończeniowych
i
porządkowych;

4)
Zorganizowaniem, utrzymaniem i późniejszą likwidacją zaplecza budowy;
5) Doprowadzeni
em terenu przyległego do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji
przedmiotu zamówienia;

6) Wykonaniem wymaganej Dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej ;

7)
Innymi czynnościami wynikającymi z Projektu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

4.
Udostępnienie przez Zamawiającego Przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o Dokumentację projektową,
Specyfikacje techniczne wykona
nia i odbioru robót budowlanych i Projekt umowy, jak
również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w
Przedmiarze robót).

5.
Kosztorys ofertowy dołączony do oferty traktowany będzie przez Zamawiającego
wyłącznie jako materiał poglądowy i pomocniczy, a w szczególności służyć on może:
1) Na etapie badania i oceny ofert
— do weryfikacji zawartości składników cenotwórczych
w Przedmiarze robót i Kosztorysie ofertowym, w celu ewentualnej oceny oferty pod
kątem możliwości rażąco niskiej ceny oferty;
2) Na etap
ie realizacji przedmiotu zamówienia, jako:

a)
podstawa do rozliczania części robót w przypadku dokonywania przez Zamawiającego
płatności częściowych;

b)
materiał wyjściowy do obliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu
wykonania części umowy — w przypadku odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego (jej wypowiedzenia lub rozwiązania).

Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie 2 części
kwotę 328 700 zł. W postępowaniu złożono trzy oferty. Odwołujący za realizację zamówienia
zaproponował cenę 314 963,32 zł. Wykonawca „WOLBUD” 95 PPHT A. W. Spółka jawna

zaproponował cenę 226 675,69 zł. Trzeci wykonawca FPUH KRIS-BUD K. Ś. zaoferował cenę
346
247,57 zł. Pozostałe kryteria zostały zaoferowane w sposób tożsamy przez wszystkich
wykonawców.
Zamawiający wezwał wykonawcę Wolbud na podstawie art. 90 ust. 1a) pkt 1 ustawy
Pzp (pismo z dnia 22 lipca 2019 r.) do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty,
wskazując, że złożone wyjaśnienia oraz ewentualne dowody powinny dotyczyć również
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oferty, w szczególności w odniesieniu
do: 1) wykonania robót przygotowawczych (zdjęcie warstwy humusu i rozbiórki elementów
drogo-
zjazdów; 2) wykonania robót ziemnych (wykopów); 3) odwodnienia korpusu drogowego
(kanalizacja deszczowa)
. Wykonawca pismem z dnia 27 lipca
2019 r. przedłożył wyjaśnienia
wraz z załącznikami znajdującymi się w oddzielnej kopercie opatrzonej tytułem „Tajemnica
przedsiębiorstwa udostępniono tylko dla Zamawiającego zamówienie nr ZP.272.7.2019”.
Wykonawca Wolbud wskazywał, że w chwili składania oferty posiadał 85%
zmagazynowanych zapasów materiałowych takich jak: (obrzeża, krawężniki, kruszywo
naturalne, kruszywo łamane różnych frakcji, wpusty żeliwne, włazy, kręgi, pokrywy, pierścienie
odciążające, rury z tworzywa sztucznego o różnych średnicach, piasek) oraz wiele innych
drobnych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, co skutkuje
oszczędnościami przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wyżej wymienione zapasy
wynikają z faktu, że materiały posiadamy w ciągłej sprzedaży dla klientów indywidualnych,
instytucji samorządowych, oraz wykonujemy usługi o podobnym zakresie dla innych
Zleceniodawców. (załącznikami do wyjaśnienia w punkcie 3 są kopie faktur i ofert
handlowych).

Wyjaśniał również w pkt 8 wyjaśnień, że elementy oferty takie jak: roboty
przygotowawcze, zdjęcie humusu i rozbiórka zjazdów. Przed wykonaniem kosztorysu
ofertowego, na każde zadanie na które zamierzamy złożyć ofertę, najpierw jedziemy oglądać
stopień trudności wykonania zadania w terenie i porównujemy z projektem wykonawczym
udostępnionym przez Zamawiającego. W tym konkretnym przypadku po dokonaniu oględzin,
stwierdziliśmy że na odcinku drogi gdzie przewidziana jest budowa chodnika prawie niema
poboczy, skarpa rowu przylega prawie do krawędzi jezdni a przeciwskarpa do istniejących
ogrodzeń, zakładając że ogrodzenia są wybudowane w granicy pasa drogowego, a rów na
tym odcinku jest sukcesywnie co roku odmulany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Brzozowie
stwierdziliśmy że jest znikoma ilość humusu, stąd niska cena za 1 m
2

Następnie w pkt 9
wskazywał, że Kolejnym elementem oferty jest rozbiórka nawierzchni zjazdów, w tym
przypadku również po dokonaniu oględzin stwierdziliśmy że niema żadnej różnicy przy
mechanicznym rozebraniu nawierzchni czy nawierzchnia jest gruntowa, żwirowa a nawet
asfaltowa bo takie n
awierzchnie w tym przypadku występują, ważną sprawą jest grubość
przykrycia kręgów betonowych na zjazdach bo to są metry sześcienne do wywiezienia na


składowisko i utylizacja, w tym przypadku nakrycie wynosi około 10 — 15 cm na każdym ze
zjazdów. Stąd też przy wycenie wyszła mniejsza kwota, ponieważ niema dużej ilości materiału
rozbiórkowego.
W pkt 10 wyjaśnień podnosił, że Pozycja oferty wykonanie wykopów z
odwiezieniem urobku na składowisko zorganizowane staraniem wykonawcy również zostało
wycenione na po
dstawie oględzin w terenie, według naszej oceny mas ziemnych będzie
mniejsza ilość ponieważ spadek podłużny drogi jest przeciwny do kierunku spadku kolektora
deszczowego, ponadto są to wyceny indywidualne każdego oferenta i to oferent decyduje za
jaką kwotę wykona daną pozycję z przedmiaru.
W pkt 11 wyjaśnień stwierdzał, że Pozycja
odwodnienie korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) została wyceniona na podstawie
oferowanych cen przez naszych kontrahentów i dostawców (…).

Dnia 31 lipca 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty
wykonawcy „WOLBUD” 95 PPHT A. W. Spółka jawna jako najkorzystniejszej.
Odwołujący pismem z dnia 31 lipca 2019 r. złożył wniosek o udostępnienie wyjaśnień
w zakresie rażąco niskiej ceny wraz z załącznikami złożonych przez Wolbud. Zamawiający w
piśmie z dnia 31 lipca 2019 r. uznał, iż złożone przez Wykonawcę wraz z wyjaśnieniami
dowody dotyczące wyliczenia ceny oferty (stanowiące załączniki do złożonych wyjaśnień), z
uwagi na fakt, iż zawierają dane osobowe oraz indywidualne oferty handlowe z cenami za
materiały budowlane
zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa, nie
mogą zostać Państwu udostępnione.
Odwołujący poinformował Zamawiającego, iż do
skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione przesłanki
ustawowe i podjęte w związku z tym określone działania przez wykonawcę. W odpowiedzi
Odwołujący otrzymał informację, pismem z dnia 1 sierpnia 2019 r., że w opinii Zamawiającego
nie budzi wątpliwości, że treść przekazanych Zamawiającemu załączników do wyjaśnień może
stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w szczególności z uwagi na zawartość danych
cenotwórczych w przekazanych ofertach handlowych, niezbędnych dla potrzeb wyceny
poszczególnych robót
. Zamawiający uznał jednocześnie, że sposób ich przekazania (poprzez
pocztę elektroniczną i w zabezpieczonej kopercie z napisem Tajemnica przedsiębiorstwa.
Udostępniono tylko dla Zamawiającego. Zamówienie Nr ZP.272.7.2019) jest wystarczający do
objęcia załączników tajemnicą przedsiębiorstwa.

Izba zważyła, co następuje.
Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których
stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy

procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowany możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.
W
okolicznościach
niniejszej
sprawy
Izba
ustaliła,
że
przedstawione
przez Wolbud wyjaśnienia nie potwierdzają, że cena oferty została skalkulowana prawidłowo.
Nie są one przekonujące, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Co więcej, wyjaśnienia
te
wskazują, że wykonawca Wolbud nie wycenił całego zakresu zamówienia określonego w
SIWZ.
Izba doszła do przekonania, że taki sposób wyceny nie odpowiada wymaganiom
Zamawiającego.
Zgodnie z postanowieniami Rozdziału XII SIWZ cena oferty musiała uwzględniać
w
szystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty
związane z realizacją zamówienia. Udostępnienie przez Zamawiającego Przedmiaru robót nie
zwalniało wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o Dokumentację
pr
ojektową, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i Projekt umowy,
jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów.
Natomiast sam
wykonawca Wolbud przyznał, że w istocie nie dokonał pełnej wyceny
świadczenia, wskazując jednocześnie, że stwierdził znikomą ilość humusu (pkt 8 wyjaśnień)
czy mniejszą ilość mas ziemnych (pkt 10 wyjaśnień). Próżno szukać takiego postanowienia
SIWZ, które umożliwiałoby określenie innych ilości niż te wskazane w dokumentacji
przetargowej. Należy podkreślić, że nawet przy cenie ryczałtowej przedmiot zamówienia
winien zostać prawidłowo wyceniony, w sposób ściśle określony przez Zamawiającego, a
zgoda na to, aby niektórzy wykonawcy nie stosowali się do ogólnych założeń SIWZ jest
niezgodna z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1
ustawy Pzp).
Odnosząc się do wyjaśnień wykonawcy Wolbud zawartych w pkt 10, iż to oferent
decyduje za jaką kwotę wykona daną pozycję z przedmiaru
należy wskazać, że profesjonalny
wykonawca, ubiega
jący się o zamówienia publiczne zgodnie z procedurami określonymi w
ustawie Pzp, powinien mieć świadomość, iż kierowane do niego wezwanie w trybie art. 90 ust.
1a ustawy Pzp oznacza konieczność wyjaśnienia w jak najszerszy sposób podstaw wyceny i
kalkulacj
i całej ceny ofertowej i wykazania, że cena ta będzie pokrywała co najmniej wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia. To na wykonawcy, do którego jest kierowane takie
wezwanie spoczywa ciężar wykazania powyższego Zamawiającemu. To także na wykonawcy

spoczywa obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny i to wykonawca ma
najlepszą wiedzę, w jaki sposób kalkulował ofertę.
Wykonawca
winien zdawać sobie sprawę, że na potwierdzenie realności
poszczególnych cen zobowiązany jest dołączyć dowody, a nie poprzestać na stwierdzeniu, że
to oferent decyduje za jaką kwotę wykona daną pozycję z przedmiaru. Brak załączenia
dowodów obciąża wykonawcę, skutkiem czego jest zazwyczaj odrzucenie jego oferty.
Wykonawca Wolbud nie przedstawił w wyjaśnieniach żadnych dowodów dotyczących kosztów
kanalizacji deszczowej (chociaż zgodnie z pkt 11 wyjaśnień - pozycja odwodnienie korpusu
drogowego, o którą pytał Zamawiający, została wyceniona na podstawie oferowanych cen
kontrahentów i dostawców), kosztów transportu urobku na składowisko (sama nazwa pozycji
znajdującej się w kosztorysie ofertowym mówi o wykonaniu wykopów z transportem urobku na
składowisko), czy też kosztów utylizacji (mimo iż zgodnie z pkt 9 wyjaśnień - pozycja rozbiórka
nawierzchni zjazdów, o którą pytał Zamawiający, zawiera w sobie również wywiezienie na
składowisko i utylizację).
Izby nie przekonała również argumentacja wykonawcy Wolbud o posiadaniu 85%
zmagazynowanych zapasów materiałowych. Fakt posiadania znacznej części niezbędnych
materiałów na stanie wykonawcy nie oznacza, że materiały nie generują kosztu, jaki
wykonawca musi ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia i w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w kosztorysie ofertowym. Zmagazynowanie może
usprawnić wykonanie całości zadania, ale koszt zakupu, magazynowania, przewozu,
wbudowania, robocizny należałoby uwzględnić w cenie. Jeśli zmagazynowane materiały
miałyby świadczyć o oszczędnościach to wykonawca nie wskazał w wyjaśnieniach na czym
dokładnie te oszczędności byłyby poczynione.
To wykonawca broniący swojej oferty, a w niniejszym stanie faktycznym Zamawiający,
winien w szczególności wykazać zasadność i rzetelność wyjaśnień złożonych w wyniku
wezwania wystosowanego przez zamawiającego na mocy art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Dowodzenie to powinno prowadzić do wykazania, iż wykonawca złożył odpowiednie
wyjaśnienia na żądanie i jaka była ich treść. Wyjaśnienia złożone przez wykonawcę Wolbud
potwierdzają, że nie wycenił wszystkich elementów, choć szczegółowy zakres został określony
w dokumentacji postępowania, której nie kwestionował na wcześniejszym etapie. Wchodzenie
w polemikę z Zamawiającym w trakcie udzielania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w
odniesieniu do zakresu przedmiotowego zamówienia jest w niniejszym stanie faktycznym
bezpodstawne.
Odnosząc się do argumentacji przedstawionej w odpowiedzi na odwołanie, a
dotyczącej jednokrotności wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny Izba nie podziela

poglądu Zamawiającego. Ustawodawca nie określił ile razy zamawiający może ponawiać
wezwania
do wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny. Wezwanie do złożenia wyjaśnień
może być skierowane do wykonawcy nawet kilkakrotnie w sytuacji, gdy na podstawie
złożonych wyjaśnień powstają dalsze kwestie i nowe wątpliwości wymagające wyjaśnienia.
Niemniej, nie oznacza to, że zamawiający powinien przejmować za wykonawcę inicjatywę w
dążeniu do udowodnienia realności elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej
ceny. Zamawiający, będąc gospodarzem postępowania, winien przestrzegać podstawowych
zasad, takich jak chociażby zasady bezstronności, uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców. Ponowne wezwania do wyjaśnienia w rzeczywistości tego samego
zakresu informacji, przy zaniechaniu rzetelnego i starannego działania wykonawcy podczas
złożenia wyjaśnień niepopartych dowodami, należałoby uznać za naruszenie nie tylko art. 90
ust. 1, ale również art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
Ni
ezrozumiałe są również twierdzenia Zamawiającego jakoby niektóre elementy
składowe ceny oferty zawarte w kosztorysie ofertowym Odwołującego nosiły także znamiona
rażąco niskich w stosunku do zawartych w pozostałych zawartych ofertach i jako takie mogłyby
b
yć odczytywane jako przejaw czynu nieuczciwej konkurencji. Odwołanie dotyczy zaniechania
odrzucenia oferty wykonawcy Wolbud, a nie Odwołującego. Zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy
Pzp Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Równocześnie
Izba wskazuje, że rozpatrując odwołanie, bada jedynie legalność działań zamawiającego, a
nie celowe i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.
Z uwagi na powyższe Izba uznała, że potwierdził się zarzut naruszenia przez
Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 1 - 3 ustawy Pzp z uwagi
na
zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Wolbud. Tym samym potwierdził się także
zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, bowiem arbitralne ograniczenie
przez wykonawcę
ilości robót wskazanych w dokumentacji postępowania nie znajduje żadnego uzasadnienia w
treści SIWZ, a ponadto prowadzi do zaburzenia uczciwej konkurencji i nierównego traktowania
wykonawców, faworyzując sposób kalkulacji ceny przez Wolbud.
Izba nie podzieliła natomiast twierdzeń Odwołującego jakoby oferta wykonawcy
Wolbud zawierała rażąco niski koszt, bowiem w niniejszym postępowaniu kryteriami oceny
ofert była cena oferty oraz okres gwarancji i rękojmi za wady. Zamawiający nie wprowadził
kryterium kosztu. Uszło uwadze Odwołującego, że kryterium kosztu, rozumiane jako suma
kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, stanowi kryterium równoważne kryterium ceny.
Kryterium kosztu
nie zostało zastosowane przez Zamawiającego.
Odnośnie zarzutu zaniechania odrzucenia oferty Wolbud z uwagi na to,
że jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie opisanym w odwołaniu, Izba

uznała, że jest on bezzasadny. Wyjaśnienia ceny oferty, złożone przez Wolbud, które nie
powinny zostać uwzględnione przez Zamawiającego, nie oznaczają jeszcze same przez się,
że wykonawca ten utrudniał innym przedsiębiorcom dostęp do rynku, w tym przez sprzedaż
usług poniżej kosztów ich świadczenia, właśnie w celu eliminacji innych przedsiębiorców.
Odwołujący w żaden sposób nie wykazał okoliczności, które przesądzałyby o popełnieniu
przez Wolbud czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa powyżej.
Ponadto, czyn ten musi być popełniony świadomie i z winy umyślnej. Odwołujący
stawiając ten zarzut powinien był więc udowodnić, że czyn został dokonany celowo
i z zamiarem wyeliminowania innych przedsiębiorców z rynku. Izba uznała, że Odwołujący nie
wykazał okoliczności, potwierdzających podniesiony zarzut co do tego, że złożenie oferty
przez Wolbud stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, a tym samym w ocenie Izby, zarzut
naruszenia art.
89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp nie potwierdził się.
W ocenie składu orzekającego brak było podstaw do zaniechania odtajnienia dowodów
w zakresie rażąco niskiej ceny przedłożonych przez Wolbud. Izba ustaliła, że wykonawca
Wolbud
objął tajemnicą przedsiębiorstwa załączniki do wyjaśnień z dnia 27 lipca 2019 r. w
zakresie rażąco niskiej ceny, to jest listę płac za miesiąc czerwiec 2019 r., wykaz sprzętu,
jakim dysponuje wykonawca, oferty handlowe na włazy, wpusty żeliwne, kruszywa naturalne,
beton, podsypki, rury oraz faktury przedstawiające cenę krawężnika. Ww. dokumenty zostały
umieszczone w oddzielnej kopercie zatytułowanej Tajemnica przedsiębiorstwa udostępniono
tylko dla Zamawiającego. Zamówienie Nr ZP.272.7.2019.
Izba ustaliła również, iż ani w
wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny wykonawcy Wolbud z dnia 27 lipca 2019 r. ani też w ww.
kopercie nie znajduje się żadne, nawet lakoniczne czy szczątkowe, uzasadnienie zastrzeżenia
informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Jeżeli zaś wykonawca zastrzega, jako stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje zawarte w dokumentach składanych po otwarciu ofert
to wówczas dopiero, w tych dokumentach lub wraz z tymi dokumentami powinien wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zatem, wykonawca Wolbud,
odpowiadając na wezwanie zamawiającego, zastrzegając załączniki do wyjaśnień
dotyczących wyliczenia ceny oferty, winien nie tylko opatrzyć je klauzulą „tajemnica
przedsi
ębiorstwa”, ale też wykazać, że zastrzeżone informacje, znajdujące się w załącznikach,

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Sama koperta opatrzona informacją o tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest
wystarczająca, aby uznać zastrzeżenie za skuteczne w świetle art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. To na wykonawcy żądającym wyłączenia jawności
poszczególnych informacji ciąży obowiązek wykazania istnienia wszystkich przesłanek
uzasadniających takie wyłączenie, a nie na Zamawiającym, który stara się w odpowiedzi na
odwołanie uzasadnić zastrzeżenie poszczególnych dokumentów jako tajemnicy
przedsiębiorstwa. W niniejszej sprawie wykonawca Wolbud nie przedstawił żadnego
wyjaśnienia, zatem nie wykazał przesłanek umożliwiających wyłączenie jawności w stosunku
do załączników zawartych w piśmie z dnia 27 lipca 2019 r. W związku z powyższym Izba
nakazała odtajnienia i udostępnienia ww. informacji.
W odniesieniu do wniosku Odwołującego o wykluczenie wykonawcy Wolbud z
postępowania należy wskazać, że zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba nie może orzekać
co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia zarzutu,
użytego w ww. przepisie. Niemniej, w świetle całokształtu regulacji ustawowej, zwłaszcza w
powiązaniu z instytucją uwzględniania odwołania przez zamawiającego, należy przyjąć, że
zarzutu nie tworzy samo wskazanie naruszonych
przepisów prawa, ale również wskazanie
okoliczności faktycznych, na których zarzut polega i na których się zasadza. Izba ustaliła, że
Odwołujący ani nie przytoczył żadnej podstawy prawnej, ani nie wskazał okoliczności
faktycznych uzasadniających w jego ocenie wykluczenie wykonawcy Wolbud z postępowania.
W związku z powyższym Izba uznała, że brak jest podstaw formalno-prawnych do
uwzględnienia żądania Odwołującego.
Tożsama argumentacja dotyczy niewykonanie przez Zamawiającego czynności w
postępowaniu zgodnie z uwzględnionym odwołaniem z dnia 14 lipca 2019 r. Odwołujący
wskazał jedynie lakonicznie, że Zamawiający uznając w całości zarzuty przedstawione w
odwołaniu Odwołującego z dnia 14 lipca 2019 r. winien uczynić zadość wszystkim jego
żądaniom. Odwołujący nie przytoczył żadnej podstawy prawnej, ani nie wskazał całokształtu
okoliczności faktycznych uzasadniających w jego ocenie naruszenia art. 186 ust. 3 ustawy
Pzp.
Odwołanie nie może mieć charakteru blankietowego; powinno konkretyzować zarzuty,
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne, które pozwalają na dokonanie oceny ich
zasadności. Niewystarczające będą ogólne twierdzenie o wystąpieniu określonego rodzaju
nieprawidłowości, bez określenie ich zakresu.
W
zakresie naruszenia przez Zamawiającego zasady udzielenia zamówienia
wykonawcy wybranemu zgodnie z art. 7 ust. 3,
należy wskazać, że jest to zarzut niezasadny

już przez sam fakt, że przywołany przepis można naruszyć poprzez udzielenie zamówienia
(zawarcie umowy), co w rozpatrywanej sprawie na dzień orzekania nie miało miejsca.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku
na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy
§ 3 i § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie