eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1506/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-08-20
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1506/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 02.08.2019 r. przez wykonawcę FBSerwis
Karpatia Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego - Gmina Miasta Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w trybie przetargu
nieograni
czonego pn.: „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
Gminy Miasto Rzeszów".


orzeka:
1.
umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr 1 odwołania obejmującego
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 58 § 1 i 2 oraz art. 387 § 1
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 7 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 38 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pkt 4.7. ppkt 6) Załącznika nr 5 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na jego uwzględnienie przez
Zamawiającego;
2. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr 3 obejmującego art. 353
1
ustawy
Kodeks
cywilny w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
zarzutu art. 7 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu
dokonanie modyfikacji
§ 6 załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków


Z
amówienia – projektu umowy wskazującego na model wynagrodzenia ryczałtowego i
zastąpienie tego rozwiązania rozliczeniem opartym na cenie jednostkowej za 1Mg
odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Uwzględnia również
odwołanie w zakresie zarzutu numer 4 lit. e) obejmującego art. 29 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych odnoszącego się do terminu dostarczenia mieszkańcom
harmonogramu odbioru odpad
ów (pkt 4.1.1. Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia) i nakazuje modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przez wydłużenie tego terminu do 14 dni. W pozostałym zakresie oddala
zarzuty zawarte w odwołaniu.


3
. kosztami postępowania w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy
sześćset złotych i zero groszy) obciąża Zamawiającego - Gmina Miasta Rzeszów, Rynek 1,
35-
064 Rzeszów
i:

1)
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę FBSerwis Karpatia Sp. z
o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów
tytułem wpisu od odwołania,
2)
zasądza od zamawiającego Gmina Miasta Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
na rzecz wykonawcy - FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.,
ul. Odległa 8, 33-100
Tarnów
kwotę w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset
złotych i zero groszy) tytułem zwrotu kosztów wpisu od odwołania oraz zastępstwa
przed Izbą.

4. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Przewodniczący:
……………………
U z a s a d n i e n i e
do wyroku z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1506/19


Zamawiający – Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów".

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 23.07.2019 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz.
U. UE pod numerem 2019/S 140
– 345109.
W dniu 23.07.2019 r.
zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu oraz treść SIWZ wraz z
opise
m przedmiotu zamówienia.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 02.08.2019 r.
przez
wykonawcę FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 33-100 Tarnów wobec
treści SIWZ sporządzonej przez Zamawiającego w Postępowaniu.

Wnosząc niniejsze odwołanie, Odwołujący zarzucił Zamawiającemu obrazę
następujących przepisów prawa:
1.

art. 29 ust. 1 i 2 ustawy PZP, art. 58 § 1 i 2 oraz art. 387 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) w zw. art. 15 ust. 1, 29 ust. 1 i 2, 38 ust.
1 ustawy PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i
niewyczerpujący oraz mogący utrudniać uczciwą konkurencję, a jednocześnie w sposób
mający na celu obejście ustawy i sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, a nadto
kreujący zobowiązanie niemożliwe do wykonania (świadczenie niemożliwe), tj. przez
wskazanie w pkt 4.7. ppkt 6) Załącznika nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(dalej: „SIWZ") - Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej: „SOPZ"), że
Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do
prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów
przetargowych oraz do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych
błędach lub przeoczeniach, przy zastrzeżeniu, że Zamawiający nie będzie uwzględniał

żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub ewentualnych nieścisłości SIWZ po upływie
terminu na wniesienie odwołania; przy czym taki zapis:
a) jako mający na celu przeniesienie odpowiedzialności za przygotowanie rzetelnego opisu
przedmiotu zamówienia na wykonawcę oraz obciążenie wykonawcy skutkami ewentualnych
własnych błędów bądź nieścisłości Zamawiającego:
i. jest sprzeczny z prawem, tj. z:
1. art. 7 ust. 1 ora
z 15 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którymi to Zamawiający przygotowuje i
przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opracowuje opis
przedmiotu zamówienia,
2. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy PZP, który wskazuje, że obowiązkiem zamawiającego jest
sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a nadto
nie naruszający uczciwej konkurencji,
3. art. 38 ust. 1 ustawy PZP -
poprzez realne ograniczenie prawa wykonawców do uzyskania
wyjaśnienia i poprawy niejasności bądź omyłek w treści SIWZ w terminie przewidzianym na
zadawanie pytań, podczas gdy w takim przypadku ustawa PZP przewiduje po stronie
Zamawiającego obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania wykonawców;
lub ewentualnie ma na celu obejście przywołanych powyżej przepisów prawa,
ii. nadto jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, bowiem:
1. powoduje, że za błędy i nieścisłości dokumentu sporządzonego przez Zamawiającego,
który jako „gospodarz postępowania" posiada najpełniejszą wiedzę na temat stanu
faktycznego i innych okoliczności odnoszących się do przedmiotu udzielanego zamówienia,
miałby odpowiadać wykonawca, który jest dopiero zainteresowany rozpoczęciem
świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego i siłą rzeczy równie gruntownej wiedzy na temat
wa
runków realizacji zamówienia, nie posiada i posiadać nie może,
-
co de facto nakazuje Wykonawcy sprawdzenie zgodności dokumentacji postępowania (w
tym SOPZ i wszystkich załączników do SIWZ) w ciągu 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, co jest niewykonalne (wymagałoby zapoznania się ze wszystkimi
nieruchomościami na terenie miasta Rzeszowa oraz z dokumentami, do których wykonawca
nie ma zapewnionego niezwłocznego dostępu (w szczególności z deklaracjami mieszkańców
itp.);

2.
art. 6 f. ust. 3 i
4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.; dalej: „UCPG") w brzmieniu nadanym art. 1 pkt
10 lit. b) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa Nowelizująca") poprzez wskazanie w §
6 Załącznika nr 2 do SIWZ - Projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego (dalej:
„Projekt Umowy"), że z tytułu realizacji usługi odbioru i zagospodarowania wykonawca będzie

uprawniony do otrzymania wynagrodzenia ryczałtowego, którego wysokość będzie
niezależna od ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych,
podczas gdy zgodnie z powołanymi przepisami w umowie w sprawie zamówienia
publiczne
go na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów stanowi
stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych, zaś podstawę ustalenia wynagrodzenia
za
zagospodaro
wywanie
odpadów
komunalnych
stanowi
stawka
za
1
Mg
zagospodarowanych odpadów komunalnych, przy czym ww. przepisy będą obowiązywały w
dacie zawierania umowy w sprawie zamówienia udzielanego w Postępowaniu, a brak jest
przepisów przejściowych, które do umów zawieranych w wyniku postępowań wszczętych
przed wejściem w życie Ustawy Nowelizującej nakazywałyby stosowanie przepisów
dotychczasowych;

3.
art. 353
1

k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP poprzez ułożenie treści stosunku prawnego
w sposób sprzeciwiający się zasadom współżycia społecznego, tj. przez przyjęcie
ryczałtowego modelu ustalania wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu świadczenia
usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, w którym wysokość tego wynagrodzenia jest
uniezależniona od rzeczywistych nakładów pracy oraz ilości odebranych i
zagospodarowywanych odpadów komunalnych przy jednoczesnym obciążeniu wykonawcy
trudnym do oszacowania ryzykiem dotyczącym:
a.
wzrostu liczby mieszkańców i związanego z tym wzrostu ilości odpadów podlegających
odbi
orowi i zagospodarowaniu (prowadzącego do zwiększenia kosztów realizacji usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia), bez ustanowienia adekwatnego mechanizmu
zapewniającego zmianę wynagrodzenia w przypadku zaistnienia takiego wzrostu, a jedynie
przy wprowadze
niu możliwości zmiany umowy w przypadku wzrostu liczby nieruchomości
objętych przedmiotem zamówienia o ponad 5%, które to rozwiązanie, zdaniem
Odwołującego, po pierwsze nie gwarantuje Wykonawcy, że dodatkowe koszty świadczenia
usługi znajdą pokrycie w zmienionym wynagrodzeniu (z uwagi na to, że zmiana umowy jest
uzależniona od woli Zamawiającego i na etapie sporządzania oferty trudno jest przewidzieć,
czy Zamawiający w toku realizacji umowy taką wolę wyrazi), po wtóre zaś jest nieadekwatne
do potencjalnego
wzrostu kosztów wykonawcy, bowiem nawet niewielki (mniejszy niż 5%)
wzrost liczby nieruchomości może spowodować znaczący wzrost kosztów realizacji
zamówienia - w szczególności w przypadku, gdy wzrośnie liczba nieruchomości
wielolokalowych;
b. wykonania nie
sprecyzowanych obowiązków, których rozmiar na etapie składania oferty nie
może być przewidziany, dotyczących:

i.
dostosowania częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych w
zabudowie wielolokalowej przy uwzględnieniu możliwości ustawienia pojemników na danej
nieruchomości w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełnień pojemników (pkt 2.1. SOPZ
in fine),
ii.
dostosowania częstotliwości wywozu odpadów, bez zwiększania wynagrodzenia, w razie
wystąpienia konieczności zmniejszenia ilości pojemników w stosunku do zadeklarowanej (pkt
4.1.16 SOPZ),
iii.
rozstawienia dodatkowych pojemników zakupionych przez Zamawiającego w okresie
trwania umowy bez dodatkowego wynagrodzenia, przy czym liczba oraz rodzaj takich
pojemników nie zostały sprecyzowane (pkt 4.2.15 SOPZ),
-
przy czym zakres i rozmiar ryzyka wynikającego z przywołanych okoliczności na etapie
sporządzania oferty - w oparciu o informacje zawarte w SIWZ - nie może być przewidziany,
co praktycznie uniemożliwia dokonanie przez prawidłowego oszacowania tego ryzyka oraz
rzetelnej kalkulacji ceny ofertowej,

4.

art. 29 ust. 1 ustawy PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
nieprecyzyjny i niewyczerpujący, bez zastosowania dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
wyrażeń oraz bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ
na sporządzenie oferty, tj. przez posłużenie się nieprecyzyjnymi zapisami dotyczącymi:
a. obowiązku kontrolowania właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku
zbierania odpadów zgodnie z regulaminem oraz w zadeklarowany sposób (zbierane
selektywnie lub jako odpady zmieszane) bez jednoczesnego dookreślania sposobu, w jaki
ww. kontrola miałaby być prowadzona (pkt 4.1. ppkt 7) SOPZ),
b. określenia kary za nieprzekazanie informacji o nieprawidłowym sposobie segregacji
odpadów przez mieszkańców, bez jednoczesnego dookreślenia, co Zamawiający uznaje za
segregację nieprawidłową (§ 9 ust. 1 pkt 6 lit. e) Projektu Umowy)
c. obowiązku zapewnienia worków na odpady zbierane selektywnie w ilości „adekwatnej" do
pojemności do zadeklarowanego pojemnika oraz pojemników o pojemnościach
„adekwatnych do zadeklarowanego pojemnika" (pkt 2.3. ppkt 2 lit. a) i b) SOPZ)
d. obowiązku posiadania w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia umowy zawartej
z regio
nalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) bądź zastępczymi
instalacjami przewidzianymi do obsługi Regionu Centralnego zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na przyjmowanie zmieszanych odpadów
komunalnych, odpa
dów z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (pkt 4.4 ppkt 2 SOPZ),
-
bez jednoczesnego dookreślenia lub wyjaśnienia, jak należało będzie rozumieć ten
obowiązek po wejściu w życie przepisów Ustawy Nowelizującej (co nastąpi przed

rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia), które to przepisy likwidują regionalizację
przetwarzania ww. kategorii odpadów, odchodząc dotychczas obowiązującego systemu
regionalnych instalacji przetwarzania o
dpadów komunalnych oraz obowiązku przekazywania
wymienionych kategorii odpadów do tych instalacji,
-
a przy jednoczesnym wskazaniu w § 10 ust. 3 pkt 4 Projektu Umowy, że brak posiadania
takiej umowy z RIPOK będzie uprawniał Zamawiającego do wypowiedzenia umowy ze
skutkiem natychmiastowym;
e. określenia niezwykle krótkiego, niemożliwego do dotrzymania terminu (7 dni) na realizację
obowiązku dostarczenia mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów (pii 4.1.1. SOPZ);


5.
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP poprzez
wprowadzenie w § 11 ust. pkt 3 i 4 Projektu
Umowy niejednoznacznych i nieprecyzyjnych postanowień umownych odnoszących się do
zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zwiększenia ilości (liczby)
nieruchomości oraz zmiany stawki opłaty „na bramie", które nie określają charakteru oraz
warunków wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, w szczególności nie określają, w jaki
sposób wynagrodzenie zostanie we wskazanych przypadkach podwyższone.

Podnosząc ww. zarzuty Odwołujący wniósł o:
1. uwzględnienie odwołania w całości,
2. nakazanie Zamawiającemu wykreślenia w pkt 4.7. ppkt 6 SOPZ w całości,
3. nakazanie Zamawiającemu zmianę pkt XII SIWZ, formularza ofertowego oraz § 6 Projektu
Umowy poprzez zastąpienie obowiązku zaoferowania (określenia w ofercie) ceny ryczałtowej
za miesiąc świadczenia usługi ceną wynikającą ze stawek za odbiór 1 Mg poszczególnych
frakcji odpadów komunalnych oraz stawek za zagospodarowanie 1 Mg poszczególnych
frakcji odpadów komunalnych,
4. nakazanie Zamawiającemu wykreślenie postanowienia pkt 4.1. ppkt 7 SOPZ lub
szczegółowe dookreślenie sposobu, w jaki Wykonawca miałby przeprowadzać kontrolę
właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania odpadów zgodnie z regulaminem oraz ze
złożonymi deklaracjami,
5. nakazanie Zamawiającemu wykreślenie w § 9 ust. 1 pkt 6 lit. e) Projektu Umowy kary
umownej za nieprzekazanie informacji o nieprawidłowym sposobie segregacji,
6. nakazanie Zamawiającemu zastąpienie w pkt 2.3. ppkt 2 lit. a) oraz b) wyrażeń „w ilości
adekwatnej" oraz „o pojemnościach adekwatnych" wskazaniem konkretnych ilości (liczb) lub
pojemności albo szczegółowym określeniem sposobu ustalenia ww. ilości (liczby) lub
pojemności (w szczególności w postaci wzoru matematycznego lub innego zapisu
wskazującego metodologię ustalania przedmiotowej liczby lub pojemności);

7. nakazanie Zamawiającemu wykreślenia pkt 4.4. ppkt 2 SOPZ, względnie doprecyzowania
jego treści poprzez wskazanie, że obowiązek ten będzie obowiązywał wyłącznie do momentu
wejścia w życie Ustawy Nowelizującej,
8. nakazanie Zamawiającemu wykreślenia w § 10 ust. 3 Projektu Umowy postanowienia pkt
4, względnie doprecyzowanie, że kara ta nie będzie miała zastosowania po dniu wejścia w
życie Ustawy Nowelizującej,
9. nakazanie Zamawiającemu wydłużenie wskazanego w pkt 4.1.1. SOPZ terminu
do
starczenia harmonogramu mieszkańcom do 21 dni od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiającego.

Ponadto Odwołujący wniósł o:
10. zasądzenie na rzecz Odwołującego kosztów postępowania według norm przepisanych, w
tym kosztów zastępstwa według spisu, który przedłożony zostanie na rozprawie.

Uzasadnienie
1. Uzasadnienie zarzutów odwołania

1.1.
Uzasadnienie zarzutu dotyczącego postanowienia pkt 4.7. ppkt 6 SOPZ ograniczającego
możliwość zgłaszania uwag, zastrzeżeń i nieścisłości do momentu upływu terminu na
wn
iesienie odwołania wobec treści SIWZ.

W postanowieniu pkt 4.7. ppkt 6 SOPZ Zamawiający zobowiązał wykonawców do
samodzielnego zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia
oferty oraz do sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych i do niezwłocznego
poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Jednocześnie
Zamawiający zastrzegł, że nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów
lub ewentualnych nieścisłości SIWZ po upływie terminu na wniesienie odwołania.

Takie postanowienie, w ocenie Odwołującego, jest niezgodne z obowiązującymi przepisami
prawa oraz -
w ocenie Odwołującego - jest z mocy prawa nieważne (na zasadzie art. 58 § 1 i
2 k.c.).
Jak zostało wskazane w dalszej części uzasadnienia przypomnieć należy Zamawiającemu,
że jest on gospodarzem Postępowania, który nie tylko jest odpowiedzialny za jego
prawidłowe przeprowadzenie, ale również posiada najpełniejszą wiedzę na temat przedmiotu
udzielanego zamówienia oraz potrzeb, których zaspokojeniu przedmiotowe zamówienie w

jego zamyśle miałoby służyć. Wiedzy takiej - z przyczyn oczywistych - nie posiadają
wykonawcy, którzy są dopiero zainteresowani ubieganiem się o zamówienie.
Z tej przyczyny przepis art. 15 ust. 1 ustawy PZP nakazuje
właśnie Zamawiającemu (i tylko
jemu) przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zaś
art. 29 ust. 1 nakazuje mu opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny, precyzyjny
i uwzględniający wszystkie okoliczności i wymagania mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty.
Istota drugiego z przywołanych przepisów sprowadza się więc do nakazania zamawiającemu
określenia swych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak
dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować, czego zamawiający oczekuje.
Obowiązkiem zamawiającego jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu
wyeliminowania elementu niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia poprzez
maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. Nie może
usprawiedliwiać braku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia stwierdzenie, że
wykonawca winien uwzględnić w wycenie zamówienia wszystkie ryzyka albo samodzielnie
zdobyć informacje (inne niż zawarte w opisie przedmiotu zamówienia), które są konieczne do
złożenia i skalkulowania oferty. Podkreślić bowiem należy, że wycena ryzyk związanych z
wykonaniem zamówienia może być niemożliwa właśnie ze względu na niewłaściwy opis
przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego
wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej
informacji w SIWZ (por. uzasadnienie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 maja
2015 r. sygn. akt KIO 897/15).
W stanie faktycznym s
prawy Zamawiający próbuje z ww. obowiązku siebie zwolnić,
nakładając na wykonawców zobowiązanie do sprawdzenia dokumentacji przetargowej oraz
przenosząc na nich odpowiedzialność za ewentualne błędy dokumentacji przetargowej.
Zamawiający zatem - zakładając zapewne, że nieścisłości w dokumentacji przetargowej
występują lub co najmniej mogą wystąpić - żąda, aby to Wykonawcy ww. nieścisłości
wyszukali, sprawdzili poprawności zawartych tam informacji i wzięli na siebie trudne (wręcz
niemożliwe) do zidentyfikowania na tym etapie postępowania ryzyko wynikające z
ewentualnych błędów zamawiającego.
Tymczasem jak się wskazuje w orzecznictwie, błędy w sformułowaniu specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nie powinny co do zasady obciążać odbiorcy świadczenia woli
za
wartego w tym dokumencie, oferenta. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Krajowej Izby
Odwoławczej, niejednoznaczność zapisów w treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia nie może wywoływać negatywnych skutków w sferze interesów prawnych
wykonawców (zob. m.in. wyroki Krajowej Izby Odwoławczej: z dnia 8 października 2008 r.,

KIO/UZP 1020/08; z dnia 29 stycznia 2009 r., KIO/UZP 48/09; z dnia 29 sierpnia 2008 r.,
KIO/UZP 844/08; wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 31 Iipca 2006 r., UZP/ZO/0-2155/06).
Przy um
owach zawieranych w trybie zamówień publicznych większą odpowiedzialność za
skutki rozumienia niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia należy przypisać
autorowi wypowiedzi zawartej w SIWZ. Zamawiający dysponuje odpowiednią kadrą i czasem
pozwalającym na prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia i w tym zakresie powinien
wykazać się najdalej idącym profesjonalizmem. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24
marca 2017 roku (I CSK 443/16) stwierdzono, że wątpliwości interpretacyjne, niedające się
usunąć w drodze ogólnych zasad wykładni oświadczeń woli, powinny być interpretowane na
niekorzyść autora tekstu umowy wywołującego wątpliwości. Strona, która korzysta z
faktycznej swobody formułowania tekstu umowy, ponosi bowiem ryzyko jego niejasnej
redakcji.
Przy int
erpretacji umowy należy uwzględnić powszechnie przyjętą kombinowaną metodę
wykładni. Kombinowana metoda wykładni oświadczenia woli (uchwała siedmiu Sędziów
Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 1995 roku, III CZP 66/95, OSNC 1995, z. 12, poz. 168)
przyznaje p
ierwszeństwo kryterium subiektywnemu, nakazując tłumaczyć sens oświadczenia
woli tak, jak rozumiała je osoba składająca i odbierająca oświadczenie. Dopiero w przypadku,
gdy kryterium to zawodzi, ustalenie sensu oświadczenia woli następuje na podstawie
przy
pisania normatywnego, czyli tak jak adresat sens powinien rozumieć. W pierwszej fazie
sens oświadczenia woli ustala się mając na uwadze rzeczywiste ukonstytuowanie się
znaczenia między stronami; uznaje się za wiążący sens oświadczenia woli, w jakim
zrozumi
ała go zarówno osoba składająca, jak i odbierająca to oświadczenie. Jeżeli okaże się,
tak jak w niniejszej sprawie, że strony nie przyjmowały tego samego znaczenia oświadczenia
woli, konieczne jest przejście do drugiej, obiektywnej fazy wykładni, w której właściwy dla
prawa sens oświadczenia woli ustala się na podstawie przypisania normatywnego, czyli tak,
jak adresat sens ten powinien rozumieć. Powinność rozumienia oceniana być musi przy tym
w odniesieniu do modelu adresata zachowującego należytą staranność. Decydujący jest
normatywny punkt widzenia odbiorcy, który z należytą starannością dokonuje wykładni
zmierzającej do odtworzenia treści myślowych osoby składającej oświadczenie woli.
Kryterium subiektywne oczywiście zawodzi przy ustalaniu sensu umowy, aktualność
zachowuje jednak przypisanie normatywne, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że wątpliwe
zapisy powinny być interpretowane na niekorzyść autora tekstu umowy wywołującego
wątpliwości.
Ważną wskazówkę interpretacyjną zawiera także Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17
czerwca 2016 roku (IV CSK 674/15), w którym wyrażono pogląd, że niezwrócenie się przez
wykonawcę do zamawiającego - w razie uzasadnionych wątpliwości - o wyjaśnienie treści
SIWZ na podstawie art. 38 p.z.p. w zw. z art. 354 § 2 k.c. może uzasadniać zarzut

niedochowania należytej staranności zawodowej. Niemniej brak jest podstaw do wdrażania
tej procedury, jeżeli w danej sprawie wątpliwości nie zachodzą. Za niedopuszczalne w
szczególności należy uznać przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności za błędy,
zaniechania i opóźnienia podjęcia decyzji bądź dostarczenia dokumentacji wynikające z
przyczyn leżących po stronie zamawiającego (por, uzasadnienie cytowanego wyroku Sadu
Najwyższego, a także uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28 lutego
2018 r. sygn. akt VIII Ga 554/17).
Kwestionowane w Odwołaniu postanowienie pkt 4.7 ppkt 6 ww. pozostaje w sprzeczności z
ww. stanowiskiem. Przyjęcie skuteczności przedmiotowego zapisu oznaczałoby de facto
odebranie wykonawcy podstawowej ochrony,
jaką w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zapewnia mu prawidłowo sporządzony opis przedmiotu zamówienia, tj.
pewności, że ofertę należy przygotować i skalkulować w oparciu o rzetelne informacje
podane przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje bowiem - jak można domniemywać na
podstawie analizy treści SOPZ - aby wykonawcy przygotowując oferty opierali się nie tylko na
treści SIWZ i SOPZ i podanych przez niego informacjach, lecz również, a nawet przede
wszystkim, na innych informacjach, które mają oni zdobyć we własnym zakresie.
Takie oczekiwanie pozostaje w sprzeczności z istotą regulacji art. 29 ustawy PZP oraz
funkcją, jaką na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opis przedmiotu
zamówienia winien pełnić. Przedmiotowe postanowienie należy zatem uznać za sprzeczne
lub co najmniej mające na celu obejście przedmiotowej regulacji ustawy PZP.
Zasygnalizować przy tym należy, że utrzymanie zapisu pkt 4.7. ppkt 6 SOPZ w brzmieniu
obowiązującym w dacie składania Odwołania może prowadzić do nieporównywalności ofert i
odmiennego ich przygotowania (kalkulowania) przez poszczególnych oferentów. Skoro
bowiem Zamawiający wymaga od wykonawców, aby weryfikowali prawidłowość danych
zawartych w SIWZ oraz samodzielnie poszukiwali informacji niezb
ędnych do przygotowania
oferty to tym samym wprowadza taką możliwość, aby każdy z nich przyjął inne niż wskazane
w SIWZ dane dotyczące np. obsługiwanych nieruchomości, lokalizacji pojemników, ich
pojemności albo częstotliwości, z jaką odpady mają być odbierane. Tymczasem zdaniem
Odwołującego, każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie winien posiadać
tożsame dane stanowiące podstawę kalkulacji ceny ofertowej - rotą zaś prawidłowo
sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia jest takie dane, na równych zasadach,
wszystkim zainteresowanym wykonawcom przekazać.
Jednocześnie, jak wskazał Odwołujący, podkreślenia wymaga, że zastrzeżenie, zgodnie z
którym Zamawiający miałby nie uwzględniać uwag albo roszczeń dotyczących niejasności
albo błędów w SIWZ w przypadku nie wykrycia ich w terminie na wniesienie odwołania (tj. w
ciągu zaledwie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu) pozostaje w sprzeczności
z art. 38 ust. 1 ustawy PZP. Przedmiotowy przepis przyznaje wykonawcom prawo do

zadawania pytań dotyczących treści siwz (w tym w szczególności dotyczących udzielenia
dodatkowych informacji bądź wyjaśnienia wątpliwości co do opisu przedmiotu zamówienia)
co najmniej do połowy terminu składania ofert. W przypadku, gdy takie pytania zostaną
zadane w ww. terminie
, obowiązkiem Zamawiającego jest udzielenie odpowiedzi - a tym
samym uwzględnienie uzasadnionych uwag wykonawców. Przedmiotowy termin nie może
być ograniczany - w szczególności zaś w drodze takich zapisów, jak kwestionowany przez
Odwołującego pkt 4.7. ppkt 6 SOPZ.
Dodatkowo wskazać należy, że kwestionowane postanowienie godzi w podstawowe zasady
współżycia społecznego. Zamawiający wymaga bowiem od wykonawców, którzy są
zainteresowani nawiązaniem z nim współpracy i nie mają pełnej wiedzy na temat przedmiotu
zamówienia oraz potrzeb, których zaspokojenia Zamawiający oczekuje, aby w niezwykle
krótkim czasie (w ciągu 10 dni) przedmiotową wiedzę zdobyli na poziomie co najmniej
równym wiedzy Zamawiającego - oraz aby wykryli wszelkie błędy lub nieścisłości popełnione
w treści SIWZ przez Zamawiającego. Błędy te mogą dotyczyć również niezgodności zapisów
SOPZ ze stanem faktycznym ,(np. ilości postawionych na nieruchomościach pojemników, ich
pojemności, przyjętej częstotliwości odbioru odpadów, liczby nieruchomości czy gospodarstw
domowych.
Tymczasem, w ocenie Odwołującego, dokonanie takiej weryfikacji przez wykonawców w
ogóle nie jest możliwe. Wymagałoby to bowiem szczegółowego badania wszystkich
nieruchomości na terenie miasta Rzeszowa, wszystkich miejsc gromadzenia odpadów i
posadowienia pojemników (które w większości przypadków znajdują się na zamkniętym
terenie i są zabezpieczone przed dostępem) oraz analizy dokumentacji, która nie została
przez Zamawiającego udostępniona (np. deklaracji złożonych przez właścicieli
n
ieruchomości w zakresie dotyczącym odpadów komunalnych).
Jak wskazał Odwołujący, wobec powyższego postanowienie pkt 4.7 ppkt 6 winno zostać z
treści SOPZ wykreślone.
Na marginesie powyższego Odwołujący wskazał, że zawarcie w treści pkt 4.6 ppkt 7 SOPZ
zast
rzeżenia wykluczającego uwzględnienie uwag po terminie na wniesienie odwołania (i
uznanie go za skuteczne) implikowałoby konieczność objęcia zarzutami odwołania
wszystkich nieścisłości lub niejasności, które, w treści SIWZ zostały zapisane i które
utrudnia
ją sporządzenie oferty. Skoro bowiem Zamawiający jednoznacznie deklaruje, że po
upływie terminu na wniesienie odwołania żadnych uwag dotyczących dokumentacji
przetargowej (w tym w szczególności tych, które są zasadne) uwzględniać nie będzie, to
jedynym spo
sobem wyeliminowania nieprawidłowości, niejasności lub nieprecyzyjności w tej
dokumentacji bądź zdobycia informacji potrzebnych do złożenia oferty byłoby w takim
przypadku wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej kwestionującego wszelkie
wątpliwości czy pytania, które mogą się pojawić przy sporządzaniu oferty. Takie rozwiązanie

zdaniem Odwołującego nie byłoby prawidłowe, bowiem nie jest rolą Krajowej Izby
Odwoławczej zastępowanie Zamawiającego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania
dotyczące SIWZ ani też dokonywanie zamiast niego oceny zasadności pytań, wątpliwości
albo propozycji zmiany zapisów SIWZ.
Tym niemniej, mając na uwadze treść zapisu pkt 4.6. ppkt 7 SOPZ konieczne jest zwrócenie
szczególnej uwagi na te z zarzutów podniesionych w Odwołaniu, które eksponują niejasności
w treści SIWZ (w szczególności niejasności utrudniające skalkulowanie ceny ofertowej i
oszacowanie ryzyka związanego z możliwością poniesienia dodatkowych kosztów). Istnieje
bowiem ryzyko, że Zamawiający przedmiotowych niejasności po terminie na wniesienie
odwołania (w szczególności w ramach pytań dotyczących treści SIWZ) nie będzie wyjaśniał.

1.2.
Uzasadnienie zarzutu dotyczącego ustanowienia modelu wynagrodzenia ryczałtowego i
jego niezgodności z przepisami, które będą obowiązywały w dacie zawarcia umowy.

Przystępując do uzasadnienia zarzutu dotyczącego przyjętego przez Zamawiającego modelu
wynagrodzenia ryczałtowego Odwołujący wskazał, że w dniu 19 lipca 2019 r. Sejm RP
uchwalił ostatecznie (po rozpatrzeniu poprawek Senatu) ustawę o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Ustawa
Nowelizująca). Ustawa ta została skierowana do podpisu Prezydenta RP i jest wysoce
prawdopodobne, że w chwili orzekania przez Krajową Izbę Odwoławczą ta ustawa będzie już
przez Prezydenta podpisana.
Powyższe oznacza, że Ustawa Nowelizująca zostanie w najbliższych dniach opublikowana, a
w takim przypadku jej przepisy w zasadniczej większości (zgodnie z normą intertemporalną
zapisaną w przepisie art. 27) wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z
prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością stwierdzić zatem należy, że w chwili, kiedy
umowa w sprawie zamówienia udzielanego w Postępowaniu będzie zawierana, przepisy
Ustawy Nowelizującej będą już obowiązywały.

W tym zakresie Odwołujący wskazał, że zgodnie z art. 1 pkt 10 lit. b) Ustawy Nowelizującej,
w art. 6f UCPG wprowadzone zostają uregulowania ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:
„3. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych.
4. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowywanie odpadów komunalnych
stanowi stawka za 1 Mg zagospodarowanych odpadów komunalnych."


Przedmiotowe postanowienia u
stanawiają regułę, zgodnie z którą w umowie w sprawie
zamówienia publicznego na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązywać ma model wynagrodzenia
zakładający rozliczenia według stawki za każdą odebraną oraz każdą zagospodarowaną tonę
(1 Mg) odpadów komunalnych. Postanowienia te wyłączają zatem możliwość stosowania
takiego modelu wynagradzania, który Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu
(wynagrodzenie ryczałtowe, niezależne do ilości odbieranych i zagospodarowywanych
odpadów).
W tym miejscu należy zaznaczyć, że przywołane postanowienia Ustawy Nowelizującej (tj.
wprowadzające nowe regulacje art. 6f ust. 3 i 4 UCPG) jak większość pozostałych
postanowień tej ustawy wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Regulacje te
będą obowiązywały w chwili zawierania umowy w sprawie zamówienia.
Jednocześnie, co istotne, przepisy przejściowe Ustawy Nowelizującej nie przewidują, aby do
umów w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną zawarte po dniu wejścia w życie
ustawy w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed jej
wejściem w życie, miałyby być stosowane przepisy dotychczasowe.
Powyższe powoduje, że zgodnie z ogólną zasadą intertemporalną, ustawę tę stosuje się od
dnia jej wejścia w życie wprost i bezpośrednio do wszystkich stanów prawnych objętych jej
zakresem podmiotowym i przedmiotowym. Innymi słowy, brak szczególnego przepisu
przejściowego uniemożliwia stosowanie innych przepisów niż przepisy nowe (por. W. Zając,
Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost, Dobre praktyki legislacyjne,
Rządowe Centrum Legislacji, str. 13). Jak słusznie bowiem zauważył Trybunał Konstytucyjny
w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie K 30/06
, „Milczenie
ustawodawcy co do reguły intertemporalnej należy uznać za przejaw jego woli
bezpośredniego działania nowego prawa”.


W tym kontekście Odwołujący wskazał, że w przypadku pozostawienia dotychczasowego
brzmienia SIWZ i utrzymania ryczałtowego modelu wynagradzania, umowa zawierana w
wyniku przeprowadzonego Postępowania będzie pozostawać w sprzeczności z prawem
obowiązującym w dacie jej zawarcia, tj. będzie niezgodna z art. 6f ust. 3 i 4 UCPG.
Powyższe skutkować może poważnymi komplikacjami zarówno dla Zamawiającego, jak i dla
wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zgodnie bowiem z art. 58 k.c. umowa ta w
zakresie istotnego postanowienia (tj. postanowienia dotyczącego wynagrodzenia
wykonawcy) jako sprzeczna z prawem będzie nieważna - a to zdaniem Odwołującego będzie
rzutowało na ważność całej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W tym kontekście wskazać należy, że jakkolwiek w dacie wszczęcia Postępowania
przywołane postanowienia Ustawy Nowelizującej nie weszły jeszcze w życie, to dla
podm
iotów profesjonalnie zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi (do których
należy zaliczyć tak Odwołującego, jak i Zamawiającego) wiedza o jej uchwaleniu była

powszechna. Ustawa ta była szeroko komentowana i Zamawiający miał pełną świadomość,
że Ustawa Nowelizująca jeszcze przed publikacją SIWZ na stronie Zamawiającego została
uchwalona. Mając na uwadze obowiązek uwzględnienia przez Zamawiającego wszystkich
okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty powyższe obligowało Zamawiającego
do rozważenia skutków, jakie wejście w życie nowych regulacji będzie miało dla stosunku
prawnego nawiązywanego w wyniku Postępowania.
Zamawiający winien był zatem w taki sposób ukształtować postanowienia SIWZ, które będą
zgodne z uchwalonym przez Sejm prawem lub co
najmniej przewidzieć takie uregulowania,
które na wypadek wejścia w życie tej ustawy mogłyby spowodować zmianę umowy.
Zdaniem Odwołującego Zamawiający powyższego obowiązku zaniechał.
W związku z powyższym, celem uniknięcia sytuacji, w której umowa w sprawie zamówienia w
chwili jej zawierania będzie niezgodna z przepisami UCPG, celowe jest nakazanie
Zamawiającemu dokonanie zmiany SIWZ poprzez zastosowanie takiego modelu
wynagrodzenia, w którym będzie ono ustalane z uwzględnieniem stawek za odbiór i
zagospoda
rowanie 1 Mg poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

1.3.
Uzasadnienie zarzutu dotyczącego ukształtowania stosunku prawnego w sposób
sprzeciwiający się zasadom współżycia społecznego

Niezależnie od powyższego Odwołujący wskazał, że przyjęty przez Zamawiającego model
wynagrodzenia ryczałtowego - w powiązaniu z innymi zapisami SIWZ (szczegółowo
przywołanymi w pkt 3 petitum Odwołania) uzasadnia tezę, iż stosunek umowny kształtowany
przez postanowienia SIWZ został ułożony w sposób sprzeciwiający się zasadom współżycia
społecznego.
Zamawiający zakłada bowiem zapłatę wynagrodzenia wynikającego z zaproponowanej ceny
ryczałtowej, obejmującej z samej swej istoty wszystkie potencjalne ryzyka i koszty,
jednocześnie obciążając wykonawcę nadmiernym i niemożliwym do oszacowania ryzykiem
wynikającym z niejasnych, niesprecyzowanych i na etapie składania oferty trudnych do
przewidzenia zdarzeń i obowiązków, których zaistnienie może doprowadzić do znacznego
wzrostu kosztów realizacji.
W ocenie Odwołującego zwrócić należy w szczególności uwagę, że zamówienie udzielane w
niniejszym Postępowaniu obejmuje okres 24 miesięcy. Zamawiający oczekuje, aby
Wykonawca dla całego tego okresu oszacował i wskazał stałą miesięczną cenę ryczałtową,
według której wykonawca miałby być wynagradzany. Jednocześnie Zamawiający oczekuje,
aby wykonawca przyjął na siebie ryzyko wzrostu kosztów wynikających:

-
ze zwiększenia strumienia odpadów komunalnych, które będą musiały być odbierane i
zagospodarowywane w ramach świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia

W tym zakresie wskazać należy, że ilość odpadów generowanych przez mieszkańców co do
zasady w każdym roku wzrasta, a Miasto Rzeszów jest ośrodkiem wojewódzki a
jednocześnie ośrodkiem akademickim wykazującym stałą fluktuację liczby mieszkańców.
Zamawiający w pkt 4.1. ppkt 18 wskazał na obowiązek wykonawcy obsługi nieruchomości
nieobjętych wcześniej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a wskazanych
przez Zamawiającego - w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, bez jego zwiększania. Tym
samym, zwiększenie ilości odpadów wynikających z objęcia usługa odbioru i
zagospodarowania nowych (nowo wybudowanych) nieruchomości będzie ryzykiem
obciążającym wykonawcę.
Wprawdzie Zamawiający przewidział w § 11 ust. 1 pkt 3 Projektu Umowy możliwość (nie zaś
obowiązek) zmiany wynagrodzenia wynikającego z umowy w przypadku, gdy liczba „nowych"
nieruchomości przekroczy 5% nieruchomości dotychczasowych, jednak możliwość taka w
dostateczny sposób nie ogranicza ryzyka opisanego powyżej i to co najmniej z trzech
powodów:
-
po pierwsze, nie ma pewności, że w takim przypadku zamawiający wyrazi zgodę na zmianę
umowy (umowa przewiduje jedynie możliwość zmiany, nie zaś obowiązek),
-
po wtóre, postanowienie dotyczące zmiany umowy nie wskazuje sposobu, w jaki zmiana
wynagrodzenia miałaby nastąpić (a tym samym Odwołujący nie ma pewności, że taka
zmiana byłaby adekwatna), a nadto o okoliczność przyjęta jako warunkująca możliwość
zmiany (wzrost nieruchomości o co najmniej 5%) nie odzwierciedla potencjalnego wzrostu
koszt
ów, jakie wykonawca mógłby ponieść. Przywołane postanowienie § 11 ust. 1 pkt 3
Projektu Umowy nie odnosi się bowiem do wzrostu liczby mieszkańców czy gospodarstw
domowych (których liczba przekłada się wprost na ilość generowanych odpadów), lecz do
liczby n
ieruchomości. Każda „nowa" nieruchomość, w ujęciu jednostkowym może prowadzić
bądź to do niewielkiego wzrostu mieszkańców (nieruchomości jednolokalowe), bądź też do
wzrostu znacznego (nieruchomości wielolokalowe, np. spółdzielnie mieszkaniowe, nowe bloki
m
ieszkalne itp.). Przyjmując, że nawet tylko co dziesiąta taka nieruchomość byłaby niewielką
posesją wielolokalową (3 klatki po 4 kondygnacja przy 3 mieszkaniach na kondygnację), to
wzrost liczby nieruchomości o 5% przekładałby się dodatkowe 4 104 gospodarstwa domowe
w posesjach wielolokalowych (10% z 1 143 posesji) oraz 1 029 gospodarstw domowych w
pozostałych posesjach. Łącznie przybywałoby zatem ponad 5 tysięcy dodatkowych
gospodarstw domowych, zaś przyjmując średnio na gospodarstwo domowe 3,5 osoby,
wzro
st ten oznaczałby pojawienie się ponad 17,5 tysiąca nowych mieszkańców, czyli tyle, ile
liczy całe Miasto Łańcut. Zamawiający dopuszcza zatem, że Wykonawca bez dodatkowego

wynagrodzenia obsługiwał obszar wielkości dodatkowego miasta - dla wykonawcy taki
po
ziom ryzyka nie może być uznany za akceptowalny.

Jednocześnie Odwołujący (podobnie jak inni wykonawcy) nie zna i nie jest w stanie w krótkim
czasie ustalić, jakie są plany rozwoju miasta Rzeszów i ile nowych nieruchomości w
nadchodzących 2 latach może zostać wybudowanych. Powyższe uniemożliwia mu rzetelne
oszacowanie ryzyka wzrostu kosztów realizacji zamówienia - ryzyka, którym Zamawiający
planuje obciążyć wykonawcę.
-
z wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacjach
przetwarzających odpady komunalne
Jest wiedzą powszechnie znaną dla uczestników rynku gospodarowania odpadami, że ceny
zagospodarowania odpadów w instalacjach w ostatnim czasie znacznie wzrosły i nadal będą
rosnąć m.in. z racji nowo wprowadzanych obowiązków ustawowych, wzrostu uiszczanej
przez instalacje przetwarzające odpady opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów
oraz szeregu innych czynników, przy czym wzrost ten w ostatnim czasie był wysoki; w chwili
obecnej żaden z uczestników rynku gospodarowania odpadami, w tym w szczególności
instalacja mająca aktualnie status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
dla regionu obejmującego miasto Rzeszów (UPOE obsługiwana przez PGE Energia Ciepła
S.A.), nie jest w stanie oszacować potencjalnego wzrostu ceny zagospodarowania odpadów
dla całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia; z tego powodu niezmiernie trudne jest
oszacowanie ryzyka wzrostu przedmiotowych kosztów przez wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
-
konieczności dostosowania (zwiększenia) częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości
zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej przy uwzględnieniu możliwości ustawienia
pojemników na danej nieruchomości w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełnień
pojemników (pkt 2.1. SOPZ in fine) oraz dostosowania częstotliwości wywozu odpadów, bez
zwiększania wynagrodzenia, w razie wystąpienia konieczności zmniejszenia ilości
pojemników w stosunku do zadeklarowanej (pkt 4.1.16 SOPZ).

Odwołujący nie jest w stanie przewidzieć, czy i w jakim zakresie w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia powstanie konieczność zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów.
Taka okoliczność będzie zaś miała bezpośrednie przełożenie na zwiększenie kosztów
realizacji zamówienia (wynikającego z konieczności zapewnienia dodatkowych kursów,
pojazdów oraz brygad pracowniczych obsługujących dane kursy). Postanowienia SIWZ nie
obejmują żadnych informacji, które rozmiar i zakres ww. obowiązku pozwalałyby w
jakimkolwiek stopniu przewidzieć i skalkulować. W szczególności Odwołujący nie jest w
stanie ustalić potrzeb związanych z ww. dostosowaniem częstotliwości również w ramach

wizji lokalnej obsługiwanych nieruchomości - po pierwsze z uwagi na obszar miasta
Rzeszowa, po wtóre z uwagi na fakt, że pojemniki znajdują się na terenach zamkniętych i dla
Odwołującego niedostępnych.
-
ewentualnej konieczności rozstawienia dodatkowych pojemników zakupionych przez
Zamawiającego w okresie trwania umowy bez dodatkowego wynagrodzenia (pkt 4.2.15
SOPZ).
Wykonawca nie wie (nie wskazują tego żadne z postanowień SIWZ czy SOPZ) jakie
pojemniki i w jakiej ilości Zamawiający zakupi w trakcie trwania umowy. Nie jest więc możliwe
jakiekolwiek oszacowanie kosztów takiego rozstawienia - w szczególności biorąc pod uwagę,
że zakup nowych pojemników będzie uzależniony od woli samego Zamawiającego.
W tym zakresie należy zauważyć, że wprawdzie Zamawiający, co do zasady, uprawniony jest
do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie bowiem z
zasadą swobody umów wyrażoną w art. 3531 k.c. strony zawierające umowę, co do zasady,
mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie
sprzeciwiał się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia
społecznego. O ile zasada swobody umów wymaga konsensusu obu stron, o tyle na gruncie
zamówień publicznych doznaje ona ograniczenia: po pierwsze - zamawiający nie może
swobodnie wybrać kontrahenta, po wtóre - to wyłącznie zamawiający określa zasady, na
których umowę zamierza zawrzeć. Jednakże uprawnienie zamawiającego do ustalenia
warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa
podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z przywołanych powyżej ograniczeń zasady
swobody umów, jak i z innej podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonej w art. 5 KC,
zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia
społecznego.
Tymczasem w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przerzucenie na wykonawcę
takiego ryzyka, nad którym wykonawca hie ma żadnej kontroli stanowi naruszenie zasady
słuszności i sprawiedliwości kontraktowej i jako takie jest sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego (por. w szczególności uzasadnienie wyroku Izby z dnia 18 maja 2015 r. sygn.
akt KIO 897/15).
W stanie faktycznym sprawy j takie ryzyko zostało przeniesione na wykonawcę przez
Zamawiającego. Nakazanie zatem Zamawiającemu dokonania zmian specyfikacji istotnych
warunków zamówienia poprzez zmianę modelu wynagrodzenia na wynagrodzenie
uzależnione od ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów jest konieczne i
uzasadnione.

1.4.
Uzasadnienie zarzutu dotyczącego opisania przedmiotu zamówienia w sposób
nieprecyzyjny i niewyczerpujący, bez zastosowania dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
wyrażeń oraz bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ
na sporządzenie oferty.

Jednym z podstawowych obowiązków podmiotu prowadzącego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego jest wynikający z przepisu art. 29 ust. 1 ustawy PZP wymóg
opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Powyższa regulacja stanowi instrument ochrony wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego. W takim bowiem postępowaniu, to zamawiający jest stroną
określającą swoje wymagania, opisującą przedmiot umowy oraz nadającą kształt
postan
owieniom umowy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w
praktyce nie ma możliwości kształtowania w jakikolwiek sposób dokumentacji przetargowej
oraz umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełną odpowiedzialność za treść wymagań
okre
ślonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz kształt istotnych
postanowień umowy (które w myśl przepisu art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy PZP stanowią
integralną część specyfikacji), jako gospodarz postępowania o udzielenie zamówienia,
ponosi zamaw
iający (zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 marca 2012 r. sygn.
akt KIO 330/12).
Opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy element przygotowywanej przez
zamawiającego dokumentacji. Nie może być on ogólny, szacunkowy i niedookreślony,
przenoszący na wykonawców składających oferty ciężaru jego dookreślenia przy
jednoczesnym, niczym nieograniczonym prawie dokonywania zmian w realizacji zamówienia
przez zamawiającego (por. uzasadnienie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16
listopada 2010 r. sy
gn. akt 2376/10). Opis przedmiotu zamówienia musi być na tyle oczywisty
i niebudzący żadnych wątpliwości, by mógł stanowić podstawę do złożenia przez
zainteresowane podmioty ofert (wyrok Izby z dnia 2 sierpnia 2011 r. KIO 1556/11). Opis
przedmiotu zamówienia powinien być zatem dokonany w taki sposób, aby wykonawcy nie
mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie
ich zakres zgodnie z wymaganiami zamawiającego, a jednocześnie aby mogli oni w sposób
prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (wyrok Izby z dnia 27 grudnia 2011 r. sygn. akt
KIO 2649/11).

W stanie faktycznym sprawy Zamawiający przywołaną powyżej dyspozycję przepisu art. 29
ustawy PZP naruszył. Mianowicie przewidział:

-
obowiązek kontrolowania właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku
zbierania odpadów zgodnie z regulaminem oraz w zadeklarowany sposób (zbierane
selektywnie lub jako odpady zmieszane) bez jednoczesnego dookreślania sposobu, w jaki
ww. kontrola miałaby być prowadzona (pkt 4.1. ppkt 7) SOPZ);
W tym zakresie Odwołujący wskazał, że kontrolowanie wypełniania przez mieszkańców ww.
obowiązków przez wykonawcę nie jest rzeczą prostą ani oczywistą. W praktyce musiałoby
się to sprowadzać do badania zawartości pojemników na odpady (aby stwierdzić, czy
znajdują się w nich odpowiednie frakcje odpadów, prawidłowo segregowane), co technicznie
byłoby trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania. Stosowane na terenie Miasta Rzeszowa
pojemniki, po ich otwarciu umożliwiają ocenę jedynie wierzchniej warstwy odpadów, o ile nie
są one dodatkowo w workach. Prawidłowa ocena wymagałaby opróżnienie pojemnika i
wysypania jego zawartości na podłoże, co technicznie byłoby trudne do wykonania, a nadto
prowadziłoby do naruszenia do naruszenia norm bezpieczeństwa i higieny pracy, stwarzając
zagrożenia dla zdrowa pracowników. Nadto prowadziłoby to do zanieczyszczenia miejsca
wokół pojemników, czego wyraźnie zakazuje SOPZ.
-
karę umowną za nieprzekazanie informacji o nieprawidłowym sposobie segregacji bez
jednoczesn
ego dookreślenia, co Zamawiający uznaje za segregację nieprawidłową (§ 9 ust.
1 pkt 6 lit. e) Projektu Umowy);
Przedmiotowa kara jest skorelowana z obowiązkiem wskazanym w akapicie
poprzedzającym. Dodatkowo postanowienia SIWZ nie określają, co należy rozumieć przez
„nieprawidłową" segregację odpadów. Obecnie nie ma w kraju przepisów regulujących
dopuszczalny stopień zanieczyszczenia odpadów zmieszanych odpadami, które mogłoby by
być zbierane selektywnie, zatem ocena prawidłowości segregacji odpadów dokonana przez
Wykonawcę może różnić się diametralnie od oceny Zamawiającego.
Z uwagi na brak jasności co do sposobu przeprowadzania przedmiotowej kontroli, konieczne
jest doprecyzowanie przedmiotowego obowiązku tak, aby wykonawca składając ofertę miał
wiedzę, za co przedmiotowa kara może zostać nałożona. Alternatywnie, co Odwołujący
postuluje, w przypadku braku doprecyzowania przedmiotowego obowiązku winien on, wraz z
powiązaną z nim karą umowną, zostać wykreślony.
-
obowiązek zapewnienia worków na odpady zbierane selektywnie w ilości „adekwatnej" do
pojemności do zadeklarowanego pojemnika oraz pojemników o pojemnościach
„adekwatnych do zadeklarowanego pojemnika" (pkt 2.3. ppkt 2 lit. a) i b) SOPZ)
Przedmiotowy zapis nie wskazuje, jaką ilość worków / jaką pojemność pojemników
Wykonawca ma obowiązek zapewnić. Powyższe uniemożliwia Wykonawcy oszacowanie
kosztów związanych z ich pozyskaniem i dystrybucją oraz kosztów logistyki odbioru
odpadów.

-
obowiązek posiadania w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia umowy zawartej z
regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) bądź zastępczymi
instalacjami przewidzianymi do obsługi Regionu Centralnego zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na przyjmowanie zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (pkt 4.4 ppkt 2 SOPZ),
Jak zostało już wcześniej wskazane, w najbliższym czasie zaczną obowiązywać przepisy
wprowadzone d
o UCPG na mocy Ustawy Nowelizującej. Przepisy te znoszą dotychczasowy
system regionalizacji przetwarzania odpadów komunalnych (odpadów „zmieszanych",
odpadów „zielonych" i pozostałości z sortowania), co oznacza, że nie będą one musiały być
przekazywane do
regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Co więcej,
instalacje, które dotychczas status RIPOK posiadały, staną się instalacjami komunalnymi, do
których odpady będą mogły być przekazywane niezależnie od miejsca, w którym zostały
wytworzone
(zniesione zostaną regiony gospodarowania odpadami).
Powyższe podaje w wątpliwość sens wymaganie przez Zamawiającego, aby wykonawca
wybrany w Postępowaniu posiadał umowę zawartą z RIPOK. Ocena spełnienia ww.
obowiązku będzie utrudniona z uwagi na fakt, że żadne z instalacji statusu RIPOK nie będzie
już posiadała.
W związku z powyższym celowe jest nakazanie Zamawiającemu wykreślenie
przedmiotowego obowiązku, względnie ustalenie zasad, jakie będą wybranego wykonawcę
obowiązywały w tym zakresie po wejściu w życie Ustawy Nowelizującej. Brak takiego
dookreślenia stwarza niepewność, czy i w jakim zakresie wykonawca jakąkolwiek umową z
instalacjami przetwarzania odpadów będzie musiał się wykazać i czy za brak takiej umowy
będzie przez Zamawiającego karany.
-
określenie niezwykle krótkiego, niemożliwego do dotrzymania terminu (7 dni) na realizację
obowiązku dostarczenia mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów (pkt 4.1.1. SOPZ);
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wydrukował i rozdystrybuował wydrukowane
harmonogramy
odbioru odpadów w ciągu 7 dni od dnia ich zaakceptowania przez
Zamawiającego. W praktyce oznacza to, że Wykonawca na podjęcie ww. czynności będzie
miał zapewnione zaledwie 5 dni roboczych. W tym czasie, poza organizacją wydruku oraz
odbiorem wydrukowanych
harmonogramów wykonawca musiałby doręczyć harmonogramy
właścicieli wszystkich obsługiwanych nieruchomości. W praktyce byłoby to niezmiernie
trudne i wymagałoby zatrudnienia w krótkim czasie i na bardzo krótki okres (zaledwie kilka
dni) znacznej ilości osób (co byłoby całkowicie nie do przyjęcia z punktu widzenia
ponoszonych kosztów a nadto niezmiernie trudne organizacyjnie).

1.5.
Uzasadnienie zarzutu dotyczącego niedostatecznego określenia przesłanek zmiany
umowy w zakresie wynagrodzenia.

W uzupełnieniu zarzutu odnoszącego się do obciążenia wykonawcy nadmiernym ryzykiem
kontraktowym oraz ułożenia stosunku prawnego z naruszeniem zasady swobody umów
wskazać należy, że Zamawiający w § 11 ust. 3 pkt 4 Projektu Umowy przewidział możliwość
zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku:
-
zwiększenia ilości nieruchomości powyżej 5 % w stosunku do łącznej ilości nieruchomości
objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.05.2019
r. tj. 22 865 nieruchomości; zwiększenie ilości nieruchomości dotyczy nieruchomości
nowoobjętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
-
zmiany wynagrodzenia w razie zmiany stawki opłaty „na bramie" w trakcie okresu
obowiązywania umowy.
Jak wskazał Odwołujący, abstrahując od faktu, że przedmiotowe przesłanki w dostateczny
sposób nie ograniczają ryzyka Wykonawcy (szerzej na ten temat w pkt 1.3. części
motywacyjnej niniejszego odwołania), to zdaniem Odwołującego zostały one określone w
sposób na tyle lakoniczny, że nie wiadomo, w jaki sposób i w jakich dokładnie przypadkach
wynagrodzenie mogłoby zostać przez Strony zwiększone.
Przypomnieć należy, że w niniejszym Postępowaniu Zamawiający przyjął ryczałtowy model
ustalenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie to obejmować powinno wszelkie koszty realizacji
zamówienia oraz ryzyka ich wzrostu na przestrzeni całego okresu realizacji zamówienia.
Opisanie możliwości zmiany tego wynagrodzenia w przypadku wzrostu liczby nieruchomości
-
bez wskazania, w jaki sposób taki wzrost miałby być odzwierciedlony w odpowiedniej
zmi
anie wysokości wynagrodzenia nie pozwala Odwołującemu na ocenę, czy i w jakim
zakresie dodatkowe koszty realizacji zamówienia wynikające ze wzrostu liczby
nieruchomości (i wynikającego z tego faktu wzrostu wolumenu odpadów) będą mogły być
zrekompensowane p
rzez podwyższenie wynagrodzenia.
Zdaniem Odwołującego analogicznie należy ocenić przesłankę dotyczącą zmiany
wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki opłaty „na bramie". Abstrahując od
nieprecyzyjności przedmiotowej przesłanki (zmiana opłaty „na bramie" - nie wiadomo jakiej
opłaty i na której „bramie" - w sytuacji, gdy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
zagospodarowywane będą różne frakcje odpadów, za których przyjęcie instalacje pobierają
różne ceny, zaś wykonawcy mogą przekazywać odebrane odpady do różnych instalacji) to
nie wiadomo, w jakim stopniu zmiana (wzrost) owej „opłaty na bramie" miałaby spowodować
wzrost wynagrodzenia. Nie została wskazana żadna metodologia, według której w takim
przypadku wynagrodzenie ryczałtowe mogłoby zostać zwiększone.

Powyższe, w ocenie Odwołującego, z jednej strony świadczy o tym, że przywołane
przesłanki zmiany umowy nie spełniają wymagań określonych w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP (nie zostały zapisane w postaci jednoznaczny postanowień umownych określających
zak
res, charakter i warunki zmiany wynagrodzenia), nie pozwalając na ocenę, czy i w jakim
stopniu ewentualne ryzyko wzrostu kosztów realizacji zamówienia będzie mogło być
zrekompensowane wzrostem wynagrodzenia.

2. Uzasadnienie posiadania interesu w uzyskaniu
zamówienia
Odwołujący wskazuje, iż posiada interes we wniesieniu odwołania, albowiem jest
zainteresowany udziałem w Postępowaniu, a zakwestionowane - wadliwe i niekonkurencyjne
-
zapisy SIWZ znacząco utrudniają mu rzetelne sporządzenie oferty, oszacowanie ceny
ofertowej oraz uzyskanie zamówienia.
W przypadku wyeliminowania podniesionych naruszeń Odwołujący będzie mógł złożyć ofertę
na korzystnych dla Zamawiającego I warunkach i przedmiotowe zamówienie uzyskać,
otrzymując wysoką ocenę we wszystkich prawidłowych kryteriach oceny ofert.
3. Uzasadnienie zachowania terminu do wniesienia odwołania
Ogłoszenie o zamówieniu zostano opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z
dnia 23 lipca br. W tym samym dniu została opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego specyfikacja istotnych warunków zamówienia - której postanowienia są
kwestionowane w ramach niniejszego Odwołania.
Niniejsze Odwołanie, w ocenie Odwołującego, wnoszone w dniu 2 sierpnia 2019 r., składane
jest zatem w ustawowym terminie tj. pr
zed upływem 10 !dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wobec powyższego Odwołujący wniósł jak na wstępie.

Zamawiający – Gmina Rzeszów pismem z dnia 13.08.2019 r. wniósł odpowiedź na
odwołanie. W ramach swojego stanowiska wskazał, że uwzględnia odwołanie w części
dotyczącej zarzutu przedstawionego w punkcie 1 odwołania wnosząc o oddalenie odwołania
w pozostałej części a dotyczącej punktów 2, 3, 4, 5. W uzasadnieniu Zamawiający wskazał,
co nastepuje.
Odnosząc się w kolejności do zarzutów podniesionych w odwołaniu, Zamawiający
uwzględnia odwołanie w części dotyczącej zarzutu przedstawionego w pukcie 1.
Zamawiający informuje, że w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt 4.7
zostanie wykreślony ppkt 6 w całości.

Jako drugi zarzut odwołujący zarzucił naruszenie art. 6 f. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , zwanej w dalszej części „UCPG”, w
brzmieniu nadanym art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zwanej w dalszej
części „ustawa nowelizująca”, poprzez wskazanie w 6 Załącznika nr 2 do SIWZ — projektu
umowy w sprawie zamówienia publicznego, że z tytułu realizacji usługi odbioru i
zagospodarowania wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia
ryczałtowego, którego wysokość będzie niezależna od ilości faktycznie odebranych i
zagospodarowanych odpadów komunalnych. Zgodnie z powołanymi przepisami w umowie w
sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie
odpadów stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych, zaś podstawę
ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1
Mg zagospodarowanych odpadów komunalnych. Jednocześnie odwołujący wskazał, iż ww.
przepisy będą obowiązywały w dacie zawierania umowy w sprawie zamówienia udzielanego
w po
stępowaniu, a brak jest przepisów przejściowych, które do umów zawieranych w wyniku
postępowań wszczętych przed wejściem w życie ustawy nowelizującej nakazywałby
stosowanie przepisów dotychczasowych.
Zgodnie z art. 180 ust. 1
Pzp odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Z powyższego
przepisu wynika, że odwołanie może zostać wniesione na każdą czynność zamawiającego
niezgodną z przepisami obowiązującej ustawy. Zamawiający podnosi, iż odwołujący swój
zarzut opiera o przepis ustawy, która nie została jeszcze ogłoszona, tym samym jeszcze nie
obowiązuje. W takiej sytuacji zarzut ten jest przedwczesny i nie może odnosić się do stanu
faktycznego zaistniałego w niniejszej sprawie, powstałego przed dniem wejścia w życie
nowelizacji ustawy.
Według odwołującego się, zamawiający zobowiązany będzie stosować do umowy zawartej
po przeprowadzeniu ninie
jszego postępowania, przepisy art. 6 f. ust. 3 i 4 UCPG, w
brzmieniu nadanym art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy nowelizującej. W tym miejscu zamawiający
stwierdza, iż w myśl art. 12 ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. ustawy nowelizującej do
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W takiej sytuacji skoro zasady

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zostają określone w postępowaniu
przetargowym, nie mogą zostać zmienione później w umowie, która zostanie zawarta po
wejściu w życie znowelizowanej ustawy. Umowa pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym
powinna zostać zawarta zgodnie z przedłożonym w ramach postępowania przetargowego
projektem umowy.
W tym miejscu zamawiający przytacza fragment opinii prawnej sporządzonej na zlecenie
Związku Miast Polskich przez radcę prawnego K. Z. i M. K., potwierdzającej stanowisko
zamawiającego :
Z
daniem Zamawiającego zgodnie bowiem z art. 12 ustawy nowelizującej do postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
stosuje się przepisy dotychczasowe Konsekwencją przedmiotowego przepisu przejściowego
zawartego w ustawie nowelizującej jest przyjęcie, że dotychczasowe przepisy ucpg znajdują
także zastosowanie do umów o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie oraz na
odbieranie i zagospoda
rowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zawartych na skutek przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 11 ustawy
nowelizującej. Bezpośrednim celem tych postępowań jest bowiem doprowadzenie do
zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w inny sposób jest wyjątkiem, który nie powinien
podlegać wykładni rozszerzającej. Całkowicie irracjonalne i rażąco sprzeczne z założeniem
racjonalności ustawodawcy byłoby twierdzenie, iż po przeprowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie dotychczasowych przepisów nie jest
możliwa jego finalizacja poprzez zawarcie stosownej umowy, która miałaby być zgodna z
nowymi przepisami. Jednocześnie podkreślić należy, iż projekt umowy o udzielenie
zamówienia publicznego jest integralną częścią dokumentacji przetargowej na podstawie
której prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego...
Analogiczne stanowisko w przedmiotowym zakresie przed
stawił na etapie prac sejmowych
Rzecznik w swoim piśmie z dnia 13 czerwca 2019 roku (patrz pkt V.3. niniejszej Opinii)... .”
Podsumowując powyższe, Zamawiający wskazał, że art. 6c ust. 2c ucpg w brzmieniu
nadanym jej ustawą nowelizującą w gminach, które w chwili jego wejścia w życie mają
podpisaną umowę na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi
obejmującą nieruchomości niezamieszkałe znajduje zastosowanie od pierwszego dnia
obowiązywania kolejnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości

niezamieszkałych zawartej po umowie obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy
nowelizującej.”
Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wykonawcy w powyższym zakresie nie
znajduje podstaw prawnych.
Jako trzeci zarzut odwołujący wskazał naruszenie przez zamawiającego art. 353 1
k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP poprzez ułożenie treści stosunku prawnego w sposób
sprzeciwiający się zasadom współżycia społecznego, tj. przez przyjęcie ryczałtowego modelu
ustalania wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu świadczenia usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów. W ocenie zamawiającego zarzut ten jest niezasadny.
W obecnym stanie prawnym zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dokonania
wyboru rodzaju wynagrodzenia dla wykonawcy zamówienia publicznego. To zamawiający co
do zasady kształtuje treść postanowień umownych, jakimi związany będzie wybrany
wykonawca. Zamawiający szczegółowo określił zakres usług, jakie Wykonawca w ramach
wynagrodzenia ryczałtowego ma wykonać oraz zawarł informacje dla oferentów, niezbędną
do oszacowania ceny ofertowej. Model rozliczenia ryczałtowego w przedmiotowych
postępowaniach przetargowych sprawdził się w praktyce i funkcjonuje w Rzeszowie od 1
lipca 2013 r.
Zgodnie z
§ 1 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi
polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto
Rzeszów, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W załączniku nr 2 do
Szczeg
ółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, wchodzącego w skład SIWZ Zamawiający
podał: wykaz nieruchomości i pojemników ustawionych na nieruchomościach, wykaz
nieruchomości, z których odbiór odpadów odbywa się mniejszą śmieciarką, wykaz
nieruchomości, z których odbiór odbywa się samochodami dostawczymi, wykaz
nieruchomości, do którego nie ma bezpośredniego dojazdu, wykaz nieruchomości, z których
częstotliwość odbioru odpadów jest zwiększona. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać
usługę, o której mowa w ust. 1 także z nieruchomości, które będą objęte systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w trakcie frwania umowy, na podstawie
otrzymanych na bieżąco od Zamawiającego aktualnych informacji o nieruchomościach.
Jednocześnie zamawiający przewidział zmianę umowy w razie zwiększenia ilości
nieruchomości powyżej 5 % w stosunku do łącznej ilości nieruchomości objętych systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.05.2019 r. Wykonawca na tej

podstawie może uwzględnić 5 % wzrost ilości nieruchomości przy sporządzaniu oferty
cenowej.
W takiej sytuacji, brak jest podstaw do przyjęcia, iż wykonawca nie może oszacować ryzyka
wzrostu liczby mieszkańców przy sporządzaniu oferty.
Odwołujący zarzucił również, iż w oparciu o informacje zawarte w SIWZ nie może oszacować
ryzyka oraz rzetelnej kalkulacji ceny ofertowej wobec wykonania niesprecyzowanych
obowiązków, których rozmiar na etapie składania oferty nie może być przewidziany,
dotyczących:
a)
dostosowania częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych w
zabudowie wielolokalowej przy uwzględnieniu możliwości ustawienia pojemników na danej
nieruchomości w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełnień pojemników (pkt 2.1. SOPZ
in fine),
b)
dostosowania częstotliwości wywozu odpadów, bez zwiększania wynagrodzenia, w razie
wystąpienia konieczności zmniejszenia ilości pojemników w stosunku do zadeklarowanej (pkt
4. I . 16 SOPZ),
c)
rozstawienia dodatkowych pojemników zakupionych przez Zamawiającego w okresie
trwania umowy bez dodatkowego wynagrodzenia, przy czym liczba oraz rodzaj takich
pojemników nie zostały sprecyzowane (pkt 4.2.15 SOPZ).
Wbrew temu co twierdzi odwołujący, w SIWZ zostały jasno określone obowiązki w ww.
zakresie.
W kwestii wymogu dostosowania częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości
zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej dotyczy to pergoli śmietnikowych, gdzie nie ma
możliwości ustawienia odpowiedniej ilości pojemników adekwatnej do zadeklarowanej przez
właściciela bądź zarządcę nieruchomości ilości osób. Zamawiający szacuje, że dotyczy to ok.
15 % wszystkich pergol śmietnikowych (ok. 150 szt.).
Odnośnie dostosowania częstotliwości wywozu odpadów w razie wystąpienia konieczności
zmniejszenia ilości pojemników w stosunku do zadeklarowanej dotyczy to uzasadnionych
przypadków, gdzie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym winien dostosować
częstotliwość odbioru odpadów odpowiednio do zmniejszonej ilości pojemników. W takim
przypadku łączna ilość odbieranych przez Wykonawcę odpadów w danym tygodniu nie

ulegnie zmianie jedynie za względu na zwiększoną częstotliwość odbioru dostosowane
zostaną odpowiednio ilości i pojemności pojemników na nieruchomości.
W kwestii rozstawienia dodatkowych pojemników zakupionych przez Zamawiającego w
okresie trwania umowy planuje się zakup ok. 40 szt/rok pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów opakowaniowych.
Odwołujący, jako zarzut czwarty wskazuje naruszenie przez zamawiającego art. 29 ust. I
ustawy PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nieprecyzyjny i
niewyczerpujący, bez zastosowania dostatecznie dokładnych i zrozumiałych wyrażeń oraz
bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć v,pływ na
sporządzenie oferty, tj. przez posłużenie się nieprecyzyjnymi zapisami dotyczącymi:
1) obowiązku kontrolowania właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku
zbierania odpadów zgodnie z regulaminem oraz w zadeklarowany sposób (zbieranie
selektywnie lub jako odpady zmieszane) bez jednoczesnego dookreślania sposobu, w jaki
ww. kontrola miałaby być prowadzona (pkt 4.1. ppkt
7) SOPZ),
2)
określenia kary za nieprzekazanie informacji o nieprawidłowym sposobie segregacji
odpadów przez mieszkańców, bez jednoczesnego dookreślenia, co Zamawiający uznaje za
segregację nieprawidłową (S 9ust. I pkt 6 lit. e) Projektu Umowy),
3)
obowiązku zapewnienia worków na odpady zbierane selektywnie w ilości „adekwatnej” do
pojemności do zadeklarowanego pojemnika oraz pojemników o pojemnościach
„adekwatnych do zadeklarowanego pojemnika” (pkt 2.3. ppkt 2 lit. a) i b) SOPZ),
4)
obowiązku posiadania w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia umowy zawartej
z regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) bądź zastępczymi
instalacjami przewidzianymi do obsługi Regionu Centralnego zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na przyjmowanie zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (pkt 4.4 ppkt 2 SOPZ), bez
jednoczesnego dookreślenia lub wyjaśnienia, jak należało będzie rozumieć ten obowiązek po
wejściu w życie przepisów Ustawy Nowelizującej (co nastąpi przed rozpoczęciem realizacji
przedmiotu zamówienia), które to przepisy likwidują regionalizację przetwarzania ww.
kategorii odpadów, odchodząc dotychczas obowiązującego systemu regionalnych instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych oraz obowiązku przekazywania wymienionych

kategorii odpadów do tych instalacji, a przy jednoczesnych wskazaniu w 10 ust. 3 pkt 4
Projektu Umowy, że brak posiadania takiej umowy z RIPOK będzie uprawniał
Zamawiającego do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym;
5)
określenia niezwykle krótkiego, niemożliwego do dotrzymania terminu (7 dni) na realizację
obowiązku dostarczenia mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów (pkt 4.1.1. SOPZ);
Zamawiający nie zgodził się ze stanowiskiem zawartym w ww. pkcie 1 , 2, 3.
Zgodnie z art. 9 f UCPG w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości
obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający
odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym
gminę. Na tej podstawie Wykonawca podczas odbioru odpadów komunalnych przeprowadza
kontrolę pod kątem wypełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania
odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz w zadeklarowany sposób (zbieranie selektywne, bądź
jako odpady zmieszane). Podczas odbioru odpadów Wykonawca winien stwierdzić powyższy
fakt po o
twarciu pojemnika. Natomiast w przypadku odbierania odpadów selektywnie
zbieranych w workach przedmiotowe worki są z folii przejrzystej, co umożliwia Wykonawcy
weryfikację ich zawartości. Zgodnie z ust. 1 pkt 6 lit. e projektu umowy w przypadku
stwierdzeni
a, że Wykonawca nie przekazuje informacji Zamawiającemu, w zakresie
stwierdzonych podczas odbioru odpadów nieprawidłowości w zbieraniu odpadów przez
właściciela nieruchomości zostały przewidziane z tego tytułu kary umowne.
Kwestię obowiązku zapewnienia worków na odpady zbierane selektywnie reguluje zapis 7
ust. 4 uchwały nr LIX/1380/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów
(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r. p
oz. 2776 z późn. zm.). Zgodnie z nim w przypadku
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne pojemność
pojemników (worków) na odpady „Niepodlegające segregacji”, „Papier”, „Metale i tworzywa
sztuczne”, odpady „Bio” oraz na „Szkło” przyjmuje się:
1)
w przypadku zadeklarowania pojemnika od 60 litrów do 240 litrów: pojemnik o takiej samej
pojemności jak zadeklarowana na odpady „Niepodlegające segregacji”, 1 worek o
pojemności 120 litrów na „Papier”, 1 worek o pojemności 120 litrów na „Metale i tworzywa
sztuczne” oraz w ramach potrzeb worek o pojemności 80 litrów na „Szkło” i worek o
pojemności 60 litrów na odpady „Bio”, w ilości adekwatnej do pojemności pojemnika na
odpady „Niepodlegające segregacji”,

2) w przypadku zadeklarowania pojem
nika powyżej 240 litrów: na jedną z trzech frakcji tj.:
odpady „Niepodlegające segregacji”, bądź na „Papier” lub na „Metale i tworzywa sztuczne”
przyjmuje się pojemnik o takiej samej pojemności jak zadeklarowany. Dla pozostałych dwóch
frakcji przyjmuje się pojemniki o odpowiedniej pojemności, jednak łączna pojemność
pojemników dla pozostałych dwóch frakcji powinna być taka sama jak zadeklarowanego,
bądź max. 20 % większa od zadeklarowanego pojemnika; na odpady „Bio” przyjmuje się
worki o pojemności 60 litrów oraz na „Szkło” worki o pojemności 80 litrów, w ilości
adekwatnej do zadeklarowanego pojemnika.
Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zbieranie odpadów „Bio” w
pojemnikach o pojemnościach adekwatnych do zadeklarowanego pojemnika.
Co do ww. pkt. 4 i 5
to zamawiający poinformował, iż:
1)
W zakresie zapisu SIWZ dot. obowiązku posiadania w całym okresie realizacji przedmiotu
zamówienia umowy zawartej z regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych
(RIPOK) zapis zostanie rozszerzony o zapis: , lub innych wymaganej przepisami prawa
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”,
2)
Co do terminu dostarczenia mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów zostanie on
zmieniony z 7 na 14 dni, bowiem przyjęcie dłuższego terminu spowoduje dezorganizację w
odbiorze odpadów przez Wykonawcę, jak i wystawianiu odpadów do odbioru przez
właściciela nieruchomości.
Jako piąty zarzut odwołujący wskazał naruszenie przez zamawiającego art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP poprzez wprowadzenie w Il ust. pkt 3 i 4 projektu umowy niejednoznacznych i
nieprecyzyjnych postanowień umownych odnoszących się do zmiany umowy w zakresie
wynagrodzenia w przypadku zwiększenia ilości (liczby) nieruchomości oraz zmiany stawki
opłaty „na bramie”, które nie określają charakteru oraz warunków wprowadzenia zmiany
wynagrodzenia, w szczególności nie określają, w jaki sposób wynagrodzenie zostanie we
wskazanych przypadkach podwyższone.
Art. 144 Pzp przewiduje możliwość zmiany umowy o ile zostały przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych
postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Z ww.
przepisu wynika, iż prawo do dokonania modyfikacji w świetle powyższego przepisu
przysługuje jedynie w przypadku precyzyjnego opisu okoliczności uzasadniających zmianę

umowy oraz dokładnego określenia modyfikacji, które nastąpią w przypadku wystąpienia
wskazanych okoliczności.
Jak ws
kazał Zamawiający w § 11 ust. 1 pkt. 3 i 4 przewidziano następujące zmiany:
3)
zmiany wynagrodzenia w przypadku zwiększenia ilości nieruchomości powyżej 5 % w
stosunku do łącznej ilości nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi wg
stanu na dzień 31.05.2019 r. tj. 22 865 nieruchomości; zwiększenie ilości
nieruchomości dotyczy nieruchomości nowoobjętych systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi,
4)
zmiany wynagrodzenia w razie zmiany stawki opłaty „na bramie” w trakcie okresu
obow
iązywania umowy.
Jak wynika z literalnego brzmienia powyższych postanowień, została dostatecznie i
precyzyjnie określona możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku
zwiększenia ilości nieruchomości powyżej 5 % w stosunku do łącznej ilości nieruchomości
objętych systemem gospodarowania odpadami. Wykonawca na tej podstawie może
uwzględnić 5 % wzrost ilości nieruchomości przy sporządzaniu oferty cenowej.
Możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia dotyczy także zmiany stawki
opłaty „na bramie” w trakcie okresu obowiązywania umowy. Może więc to być zarówno
zwiększenie jak i obniżka stawki opłaty „na bramie”. Opłata na bramie dotyczy tych instalacji
do przetwarzania odpad
ów komunalnych, które zostaną wyszczególnione w ofercie składanej
przez W
ykonawcę.
Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Zamawiającego, również zarzut oznaczony w
odwołaniu pod poz. 5 jest bezpodstawny.

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie,
na
podstawie
zebra
nego materiału dowodowego, po zapoznaniu
się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
w szcz
ególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych
War
unków Zamówienia, w tym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz
projektem umowy,
jak również po zapoznaniu się z odwołaniem, po wysłuchaniu
oświadczeń, jak też stanowisk stron złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy
ustaliła i zważyła, co następuje.


W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek,
o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołującemu przysługiwało prawo do
skorzystania ze środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę
interesu w
uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp kwalifikowaną
możliwością poniesienia szkody przez Odwołującego będącej konsekwencją zaskarżonej w
odwołaniu czynności. Wnoszący odwołanie, jako uczestnik rynku odbioru i
zagospodarowania odpadów, jest zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu.
W ramach wniesionego odwołania stara się wyeliminować postanowienia SIWZ
ograniczające mu możliwość udziału w postępowaniu, w tym prawidłową identyfikację
zakresu przedmiotowego oraz identyfikac
ję i wycenę ryzyk związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia. W przypadku zaś uwzględniania odwołania ma on szansę na
uzyskanie przedmiotowego zamówienia.

Izba ustaliła, że w dniu 05.08.2019 r. Zamawiający przekazał wykonawcom kopię odwołania.
Izba us
taliła nadto, że w ustawowym terminie przystąpienia do postępowania odwoławczego
nie zgłosiła żaden wykonawca.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie
publiczne, nadesłanej przez Zamawiającego do akt sprawy w postaci elektronicznej , w tym w
szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ, w tym szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ) oraz projektem umowy.
W zakresie opinii
prawnej sporządzonej na zlecenie Związku Miast Polskich i złożonej
przez Zamawiającego wraz z odpowiedzią na odwołanie Izba uznała ten dokument (opinię
prywatną) za stanowisko własne Strony postępowania.
W zakresie procesu legislacyjnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy Nr
3495)
Izba ustaliła (w oparciu o informację z przebiegu prac legislacyjnych znajdującą się na
stronie www.sejm.
gov.pl), że projekt ww. ustawy, po rozpatrzeniu przez Sejm RP poprawek
Senatu RP w dniu 23.07.2019 r.,
został w dniu 06.08.2019 r. podpisany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów
podniesionych w odwołaniu Izba stwierdziła, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie.


Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, iż postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieo
graniczonego o wartości powyżej kwot wskazanych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Izba ustaliła, że przedmiotem prowadzonego postępowania jest (Rozdział III
SIWZ zatytułowany „Opis przedmiotu zamówienia”) jest:
1. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia
Główny przedmiot:
90500000
–2 Usługi związane z odpadami
Dodatkowe przedmioty:
90511000-
2 Usługi wywozu odpadów;
90512000-
9 Usługi transportu odpadów;
90513100-
7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych;
90511200-
4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych;
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z terenu Gminy Miasto Rzeszów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Zorganizowania, wyposażenia i obsługi co najmniej dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK),
2. Dwukrotnej w ciągu roku zbiórki odpadów niebezpiecznych w ramach Mobilnych Punktów
Zbierania Odpadów Niebezpiecznych,
3. Świadczenia odpłatnych usług dodatkowych w zakresie:
-
odbioru odpadów zielonych z nieruchomości w oznaczonych workach,
-
załadunku i transportu odpadów do PSZOK-u,
-
interwencyjnego odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości,
-
sprzedaży dodatkowych worków na odpady zbierane selektywnie,
-
przyjęcia odpadów zielonych w PSZOK-u,
-
przyjęcia odpadów remontowo-budowlanych w PSZOK-u,
-
przyjęcia mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w PSZOK-u,
-
przyjęcia zużytych opon w PSZOK-u.

4. Dostarczania właścicielowi nieruchomości na czas świadczenia usługi pojemników i
worków na odpady zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miasto Rzeszów i informacją uzyskaną od Zamawiającego;
5. Prowadzenia edukacji ekologicznej we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie
Rzeszowa.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania odebranych odpadów
komunalnych zgodnie z przepisami prawa i wymogami Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SOPZ wraz z załącznikami stanowiące
załączniki do niniejszej specyfikacji. /(dostępne w oddzielnych plikach) i wzór umowy wraz z
załącznikami.

W dokumencie zatytułowanym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: SOPZ)
Zamawiający zawarł następujące postanowienia:
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Założenia podstawowe

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów pochodzących z nieruchomości
zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
1.2. Ilekroć w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o:
- odpadach komunalnych
– należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie
zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi
odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów,
która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz 701 z późn. zm.),
-
odpadach „niepodlegających segregacji” – należy przez to rozumieć odpady pozostałe po
wyselekcjonowaniu z ogółu odpadów komunalnych następujących frakcji: „papieru”, „szkła”,
„metali i tworzyw sztucznych”, odpadów „bio” oraz niezawierające: przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i
rozbi
órkowych, zużytych opon, odpadów zielonych,

-
odpadach „bio” – należy przez to rozumieć odpady kuchenne ulegające biodegradacji
wyłącznie pochodzenia roślinnego,
- odpadach zielonych
– należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące części
roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także
z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów – zgodnie z art. 3ust. 1 pkt
12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)
- regulaminie
– należy przez to rozumieć Uchwałę Nr LIX/1380/2018 Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miasto Rzeszów (Dz.U. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2776 z póżn.
zm.),
- zabudowie jednorodzinnej
– należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek
w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym znajduje się nie więcej niż dwa
lokale mieszkalne. Dopuszcza się zakwalifikowanie budynków w zabudowie szeregowej jako
wielolokalowych tylko w przypadku, gdy ustanowiony jest dla nich wspólny zarząd, bądź
wspólnota mieszkaniowa i jeżeli budynki te będą wyposażone we wspólne pojemniki na
odpady komunalne,
- zabudowie wielolokalowej -
należy przez to rozumieć budynek na nieruchomości, w którym
znajduje się trzy lub więcej lokale mieszkalne, i który wyposażony jest we wspólne dla tych
lokali pojemniki na odpady komunalne.
- harmonogramie
– należy przez to rozumieć harmonogram wywozu odpadów komunalnych.
- Gminie -
należy przez to rozumieć Gminę Miasto Rzeszów.
1.3. Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte:

1) bezpośrednio z nieruchomości:
a) odpady komunalne nie
segregowane „zmieszane” (o kodzie 20 03 01),
b) odpady komunalne „niepodlegające segregacji” (o kodzie 20 03 01),
c) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (o kodach: 15 01 01, 20 01 01 zbierane
łącznie)
d) metal, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania wielomateriałowe (o kodach: 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 20 01 39, 20 01 40),
e) szkło opakowaniowe (o kodzie 15 01 07 ),
f) odpady „bio” (o kodach: 20 01 08)
2) z Mobilnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych - świetlówki, zużyte baterie,
środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery,
opakowania po farbach i lakierach, kwasy, alkalia, środki chemiczne typu domowego,
termometry, odpady zawierające rtęć, żarówki energooszczędne, przeterminowane leki oraz

zużyte igły i strzykawki (o kodach 20 01 21*, 20 01 34, 20 01 80, 20 01 19*, 20 01 13*, 20 01
27*, 20 01 28, 15 01 10*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32),
3) z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
a) przeterminowane leki, zużyte przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych igły i
strzykawki, chemikalia -
środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin,
rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowan
ia po farbach i lakierach, kwasy, alkalia, środki
chemiczne typu domowego, termometry, odpady zawierające rtęć (o kodach 20 01 31*, 20 01
32, 20 01 21*, 20 01 34, 20 01 80, 20 01 19*, 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28, 15 01 10*, 20
01 14*, 20 01 15*, 20 01 29*, 20 01 30, 20 03 99),
b) zużyte baterie i akumulatory (o kodach 20 01 33*, 20 01 34),
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w tym: świetlówki, żarówki energooszczędne (o
kodach 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 21*, 20 01 23*),
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe (o kodzie 20 03 07),
e) odpady budowlane i rozbiórkowe (o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02
01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 17 03 80, 17 01 80, 17 06 04),
f) zużyte opony (o kodzie 16 01 03),
g) odpady zielo
ne oraz odpady ulegające biodegradacji (o kodach 20 02 01),
h) odpady opakowaniowe (o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01
07),
i) papier i tektura (o kodzie 20 01 01),
j) szkło (o kodzie 20 01 02),
k) metale ( o kodzie 20 01 40),
l) tworzywa sztuczne ( o kodzie 20 01 39),
m) tekstylia (o kodzie 20 01 11).

2. Organizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
częstotliwości odbioru
2.1. Zabudowa wielolokalowa:
1) wariant I -
niesegregowane „zmieszane” odpady komunalne odbierane od właścicieli
nieruchomości. Odpady komunalne niesegregowane „zmieszane” odbierane będą z
pojemników ustawionych w miejscach do tego przeznaczonych (altanki, pergole śmietnikowe
itp.) zgodnie z wymogami regulaminu. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów
niesegregowanych „zmieszanych” – dwa razy w tygodniu.
2) wariant II
– segregowane (selektywnie zbierane) odpady komunalne odbierane od
właścicieli nieruchomości. Odpady komunalne odbierane będą z pojemników ustawionych w
miejsc
ach do tego przeznaczonych (altanki, pergole śmietnikowe itp.) w podziale na
następujące frakcje odpadów: odpady „niepodlegające segregacji”, „papier”, „metal i

tworzywa sztuczne”, „szkło”, odpady „bio” zgodnie z wymogami regulaminu. Pojemniki na
poszczególne frakcje winny być opisane zgodnie z wymogami regulaminu.
Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę:
-
odpadów „niepodlegających segregacji” – dwa razy w tygodniu,
-
„papieru” – raz na dwa tygodnie,
-
„metali i tworzyw sztucznych” – raz na dwa tygodnie,
-
szkła opakowaniowego – raz w miesiącu,
-
odpadów „bio” – raz w tygodniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach do zmiany
częstotliwości odbioru odpadów oraz harmonogramu wywozu odpadów z nieruchomości w
uzgodnieniu z Wykonawcą.
Cz
ęstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej
biorąc pod uwagę możliwość ustawienia pojemników na danej nieruchomości powinna być
taka, aby nie dochodziło do przepełnień pojemników.
2.2. Zabudowa jednorodzinna:
1) wariant I -
niesegregowane „zmieszane” odpady komunalne odbierane od właścicieli
nieruchomości
Odpady komunalne niesegregowane „zmieszane” odbierane będą z pojemników ustawionych
w miejscach do tego celu przeznaczonych zgodnie z wymogami regulaminu.
Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów niesegregowanych „zmieszanych” - raz w
tygodniu.
2) wariant II
– segregowane (selektywnie zbierane) odpady komunalne odbierane od
właścicieli nieruchomości.
Odpady komunalne „niepodlegające segregacji” odbierane będą z pojemników o
parametrach określonych w regulaminie.
Odpady selektywnie zbierane będą odbierane:
-
w workach koloru zielonego (przejrzystych) o pojemności 80 litrów - szkło opakowaniowe,
-
w workach koloru żółtego (przejrzystych) o pojemności 120 litrów - metale, opakowania z
metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe
– zbierane łącznie,
-
w workach koloru niebieskiego (przejrzystych) o pojemności 120 litrów – papier i tektura,
opakowania z papieru i tektury,
-
w workach koloru ciemnobrązowego o pojemności 60 litrów – odpady „bio”.
Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę:
-
odpadów „niepodlegających segregacji”– raz w tygodniu,
-
„papieru” – raz w miesiącu,
-
„metali i tworzyw sztucznych” – raz w miesiącu,

-
szkła opakowaniowego – raz na dwa miesiące,
-
odpadów „bio” – raz na dwa tygodnie.
Pojemniki na odpady „niepodlegające segregacji”, bądź na odpady niesegregowane
„zmieszane” winny być opisane zgodnie z wymogami regulaminu.
W uzasadnionych przypadkach
w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą odpady
„niepodlegające segregacji”, bądź odpady niesegregowane „zmieszane” mogą być odbierane
w workach koloru czarnego o pojemności 120 litrów (folia LDPE, grubość folii min. 0,07 mm).
Worki na poszczególne frakcje odpadów winny być oznaczone nazwą, adresem, nr telefonu
Wykonawcy oraz posiadać napis: „Gmina Miasto Rzeszów”, a także winny być opisane
rodzajem odpadów na które są przeznaczone zgodnie z wymogami regulaminu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach do zmiany
częstotliwości odbioru odpadów oraz harmonogramu wywozu odpadów z nieruchomości w
uzgodnieniu z Wykonawcą.
2.3. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne:
1) Wariant I -
niesegregowane „zmieszane” odpady komunalne odbierane od właścicieli
nieruchomości.
Odpady komunalne niesegregowane „zmieszane” odbierane będą z pojemników ustawionych
w miejscach do tego przeznaczonych zgodnie z wymogami regulaminu.
Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów niesegregowanych „zmieszanych” - raz w
tygodniu.
2) Wariant II
– segregowane (selektywnie zbierane) odpady komunalne odbierane od
właścicieli nieruchomości.
Odpady komunalne „niepodlegające segregacji” odbierane będą z pojemników zgodnie z
wymogami regulaminu.
Odpady selektywnie zbierane będą odbierane:
-
w workach koloru zielonego (przejrzystych) o pojemności 80 litrów - szkło opakowaniowe
-
w workach koloru żółtego (przejrzystych) o pojemności 120 litrów - metale, opakowania z
metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe
– zbierane łącznie.
-
w workach koloru niebieskiego (przejrzystych) o pojemności 120 litrów – papier i tektura,
opakowania z papieru i tektury,
- w worka
ch koloru ciemnobrązowego o pojemności 60 litrów – odpady „bio”.

Pojemność pojemników (worków) na frakcje odpadów zbieranych selektywnie przyjmuje się:
a) w przypadku zadeklarowania pojemnika od 60 litrów do 240 litrów: pojemnik o takiej
samej pojemności jak zadeklarowana na odpady „niepodlegające segregacji”, 1 worek o
pojemności 120 litrów na „papier”, 1 worek o pojemności 120 litrów na „metale i tworzywa

sztuczne” oraz w ramach potrzeb worek o pojemności 80 litrów na „Szkło” i worek o
pojemności 60 litrów na odpady „bio”, w ilości adekwatnej do pojemności pojemnika na
odpady „niepodlegające segregacji”,
b) w przypadku zadeklarowania pojemnika powyżej 240 litrów: na jedną z trzech frakcji tj.:
odpady „niepodlegające segregacji”, bądź na „papier” lub na „metale i tworzywa sztuczne”
przyjmuje się pojemnik o takiej samej pojemności jak zadeklarowany.
Dla pozostałych dwóch frakcji przyjmuje się pojemniki o odpowiedniej pojemności, jednak
łączna pojemność pojemników dla pozostałych dwóch frakcji powinna być taka sama jak
zadeklarowanego, bądź max. 20 % większa od zadeklarowanego pojemnika. Na odpady
„bio” przyjmuje się worki o pojemności 60 litrów oraz na „szkło” worki o pojemności 80 litrów,
w ilości adekwatnej do zadeklarowanego pojemnika.
Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego i w porozumieniu z
Wykonawcą zbieranie odpadów „bio” w pojemnikach o pojemnościach adekwatnych do
zadeklarowanego pojemnika.
W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego i w porozumieniu z Wykonawcą
odpady zbierane selektywnie w przypadku zadeklarowania pojemnika od 60 litrów do 240
litrów mogą być gromadzone w pojemnikach.
Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę:
-
odpadów „niepodlegających segregacji”– raz w tygodniu,
-
„papieru” – co drugi tydzień,
-
„metali i tworzyw sztucznych” – co drugi tydzień,
-
szkła opakowaniowego – raz w miesiącu,
-
odpadów „bio” – raz w tygodniu.
Pojemniki na odpady „niepodlegające segregacji”, bądź na odpady niesegregowane
„zmieszane” winny być opisane zgodnie z wymogami regulaminu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach do zmiany
częstotliwości odbioru odpadów oraz harmonogramu wywozu odpadów z nieruchomości w
uzgodnieniu z Wykonawcą.
W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego i w porozumieniu z Wykonawcą
odpady „niepodlegające segregacji” bądź odpady niesegregowane „zmieszane” mogą być
odbierane w workach koloru czarnego o pojemności 120 litrów (folia LDPE, grubość folii min.
0,07 mm).
Worki na poszczególne frakcje odpadów winny być oznaczone nazwą, adresem, nr telefonu
Wykonawcy oraz posiadać napis: „Gmina Miasto Rzeszów”, a także winny być opisane
rodzajem odpadów na które są przeznaczone zgodnie z wymogami regulaminu.
3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych z wszystkich
cmentarzy parafialnych zlokalizowanych na terenie Gminy w szczególności przed 1 listopada

oraz bezpośrednio po zakończeniu świąt z częstotliwością zapewniającą utrzymanie
należytego porządku. Wykaz cmentarzy parafialnych zawiera załącznik nr 1 do
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2.4. Selektywne zbieranie odpadów w „systemie workowym”
1) Wykonawca obowiązany jest odbierać worki z zebranymi selektywnie przez właściciela
nieruchomości odpadami w terminach ustalonych w harmonogramie.
2) Worki
do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca.
3) Komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów w formie tzw. „pakietu startowego”
Wykonawca obowiązany jest dostarczyć w terminie do 14 dni od dnia obowiązywania
umowy.
4) Komplet worków w formie tzw. „pakietu startowego” na jedno gospodarstwo domowe,
zawierał będzie: 5 szt. koloru zielonego, o których mowa w ppkt 6 lit. a, 5 szt. worków koloru
żółtego, o których mowa w ppkt 6 lit. b, 5 szt. worków koloru niebieskiego, o których mowa w
ppkt 6 lit. c, 5
szt. worków koloru ciemnobrązowego, o których mowa w ppkt 6 lit. d. Kolejne
worki winny być dostarczane przez Wykonawcę na wymianę w ilości odebranych worków
zapełnionych.
5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dystrybucję odpłatnych dodatkowych worków na
„papier”, „metale i tworzywa sztuczne”, odpady „bio” oraz „szkło” (w przypadku większego
zapotrzebowania właściciela nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej niż worki „pakietu
startowego” i worki otrzymane „ na wymianę”) w wyznaczonych min.
2 punktach n
a terenie Gminy w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wysokość stawek opłat
jednostkowych za dystrybucję w/w worków Wykonawca winien naliczać zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych
przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokość
cen za te usługi.
6) Worki winny być wykonane z przejrzystej folii umożliwiającej ocenę ich zawartości
oznacz
one nazwą, adresem, nr telefonu Wykonawcy oraz posiadać napis „Gmina Miasto
Rzeszów”, a także winny być opisane rodzajem odpadów które należy w nich umieszczać:
a) koloru zielonego
– z folii LDPE grubości min. 0,07 mm o pojemności 80 litrów
z napisem „Szkło” - na szkło opakowaniowe,
b) koloru żółtego – z folii LDPE grubości min. 0,05 mm o pojemności 120 litrów
z napisem: „Metale i tworzywa sztuczne” na metale, opakowania z metali, tworzywa
sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateri
ałowe – zbierane
łącznie,
c) koloru niebieskiego
– z folii LDPE grubości min. 0,05 mm o pojemności 120 litrów z
napisem „Papier” – na papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury,

d) koloru ciemnobrązowego – z folii LDPE grubości min. 0,07 mm o pojemności 60 litrów z
napisem koloru żółtego „Bio” na odpady „bio”.
7) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć właścicielom nieruchomości otrzymane od
Zamawiającego ulotki informacyjne w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej
konieczności.
8) Wykonawca w p
rzypadku stwierdzenia w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów innych odpadów niż te, które winny być zbierane, ma obowiązek odebrać worek z
odpadami nie posegregowanymi zgodnie z przeznaczeniem i przekazać Zamawiającemu
protokół, o którym mowa w pkt 4.1. ppkt 7.
9) W celu zapewnienia właścicielom nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej możliwości
identyfikacji worków do selektywnej zbiórki odpadów, w przypadku braku możliwości odbioru
odpadów bezpośrednio z nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia im
odpowiedniej ilości naklejek umożliwiających wpisanie nazwy ulicy i nr posesji.
10) W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć worki do selektywnej zbiórki odpadów w terminie
do 14 dni od dnia obowiązywania umowy w ilości adekwatnej do zadeklarowanego przez
właściciela nieruchomości pojemnika. Kolejne worki winny być dostarczane na wymianę.
2.5. Odpady zbierane jako „niepodlegające segregacji”

1) Wy
konawca obowiązany jest odbierać odpady zbierane jako „niepodlegające segregacji” z
pojemników (worków), w terminach ustalonych w harmonogramie.
2) Wykonawca w przypadku stwierdzenia w pojemniku (worku) na odpady „niepodlegające
segregacji” innych odpadów np. odpadów opakowaniowych, odpadów zielonych, leków,
chemikaliów, baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego innych odpadów
niebezpiecznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szkła, metali, tworzyw sztucznych,
zużytych opon ma obowiązek odebrać te odpady i przekazać Zamawiającemu protokół, o
którym mowa w pkt 4.1. ppkt 7.
2.6. Odpady odbierane bezpośrednio z nieruchomości na zgłoszenie
1) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów wielkogabarytowych z posesji o
zabudowie jedno
rodzinnej dwa razy w ciągu roku po zgłoszeniu telefonicznym takiej potrzeby
przez właściciela nieruchomości. Odpady winny być odebrane w ciągu 7 dni roboczych od
zgłoszenia przez właściciela nieruchomości w ustalonym terminie.
2) Odpady wielkogabarytowe z
terenu zabudowy wielolokalowej winny być odbierane dwa
razy w ciągu roku z terenu pergoli w terminach ustalonych z właścicielem nieruchomości
(zarządcą).

3) Dodatkowe (częstsze) odbiory odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości
mogą być wykonywane przez Wykonawcę za dodatkową odpłatną usługę transportu oraz w
razie takiej potrzeby załadunku na zasadach określonych w pkt 2.7.
4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencje elektroniczną odbiorów odpadów
wielkogabarytowych, o których mowa w ppkt 1-2.
2.7. Dodatkowe usługi świadczone przez Wykonawcę za dodatkową odpłatnością
1) Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpłatnie odbiór odpadów budowlanych,
rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
innych odpadów odpowiednio przygotowanych do załadunku, a w razie takiej potrzeby
załadunek odpadów właścicielom nieruchomości, którzy zgłoszą Wykonawcy taką potrzebę z
wydzielonego miejsca na terenie ich nieruchomości. Termin realizacji usługi w ciągu 7 dni
roboczych od
zgłoszenia do Wykonawcy.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dystrybucję odpłatnych worków na odpady
zielone dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej koloru
jasnobrązowego, o pojemności 120 litrów oznaczonych nazwą, adresem, nr telefonu
Wykonawcy, posiadające napis „Gmina Miasto Rzeszów” oraz napis „Odpady zielone”. Worki
winny być dostępne u pracownika odbierającego odpady komunalne (kierowcy) i w
wyznaczonych min. 2 punktach na terenie Gminy oraz odbierane z nieruchomości. Termin
odbioru odpadów zielonych z nieruchomości winien zostać uzgodniony z właścicielem
nieruchomości, jednak nie może być on dłuższy niż 3 dni robocze od zgłoszenia. Worki na
odpady zielone zapewnia Wykonawca.
3) W przypadku potrzeby interwencyjnego od
bioru odpadów komunalnych z nieruchomości
Wykonawca jest zobowiązany do odpłatnego ich odbioru na zgłoszenie Zamawiającego w
terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia.
4) Wykonawca zobowiązany jest do odpłatnego przyjęcia następujących odpadów w
Punktach S
elektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
-
odpady zielone oddane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit
ustalony w regulaminie,
- odpady remontowo
– budowlane oddane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w
ilości ponad limit ustalony w regulaminie,
-
meble i inne odpady wielkogabarytowe oddane przez właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady,
-
odpady budowlane i rozbiórkowe oddane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady,
-
odpady zielone oddane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady,

-
zużyte opony oddane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady.
5) Wysokość stawek opłat jednostkowych za usługi wymienione w ppkt 1-4 Wykonawca
winien naliczać zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
sposobu ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
6) Wykonawca winien podać Zamawiającemu numer telefonu pod którym właściciel
nieruchomości będzie mógł zamówić usługi, o których mowa w pkt 2.6 ppkt 1-2 i pkt 2.7 ppkt
1 w godzinach od 6 -
18 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
7) Wykonawca z tytułu świadczenia usług o których mowa w ppkt.1-4 zobowiązany będzie do
wystawiania w imieniu Gminy rachunków na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta
Rzeszowa u
poważnienia.
8) Wykonawcy przysługuje prowizja od wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia usług, o
których mowa pkt 2.4 ppkt 5 oraz w pkt 2.7 ppkt.1-4 w wysokości 96 %.
9) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencje elektroniczną usług, o których mowa w
ppkt 1-4.
2.8. Wykaz nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i
pojemności pojemników na odpady komunalne, informację o ilości posesji, do których jest
utrudniony dojazd zawiera załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2.9. Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów z nieruchomości w sposób łączny odpadów
„niepodlegających segregacji” z odpadami niesegregowanymi „zmieszanymi”.
3. Organizacja zbiórki odpadów zbieranych selektywnie w punktach selektywnej zbiórki
odpa
dów
3.1. Mobilne Punkty Zbierania Odpadów Niebezpiecznych
1) Wykonawca zapewni organizację i obsługę obwoźnej zbiórki odpadów niebezpiecznych
pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością
gospodarczą w wyznaczonych przez Zamawiającego punktach na terenie Gminy dwa razy
do roku łącznie w 33 punktach w terminach ustalonych z Zamawiającym.
2) Wykonawca zapewnia zgodną z prawem i profesjonalną utylizację odebranych odpadów
niebezpiecznych (rodzaj odpadów niebezpiecznych, które mieszkańcy mogą oddawać w
ramach zbiórki obwoźnej zostały podane w pkt 1.3. ppkt 2).
3) Wykonawca zapewni ważenie zebranych odpadów niebezpiecznych i na tą okoliczność
sporządzi protokół.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości punktów (o maksymalnie 2) w
okresie obowiązywania umowy, bez zwiększenia z tego tytułu wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

3.2. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
1) Wykonawca winien zorganizować, wyposażyć i obsługiwać od dnia realizacji umowy co
najmniej 2
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położone na terenie
Gminy w lokalizacjach dogodnych dla mieszkańców w odległości nie mniejszej niż 5 km od
siebie.
2) Wykonawca winien posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na której
zlokalizowane
będą Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a
nieruchomość spełniać wymagania prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp
i ppoż.
3) Lokalizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powinna umożliwiać
dogodny dojazd dla
mieszkańców z możliwością zaparkowania samochodu na terenie
punktu.
4) Punkty powinny być zlokalizowane na terenie utwardzonym, ogrodzonym, oświetlonym
dozorowanym oraz wyposażonym w niezbędną infrastrukturę techniczną.
5) Wykonawca na czas trwania umowy w
yposaży punkty w odpowiednio opisane pojemniki,
kontenery, bądź boksy do gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów, adekwatnie do
ilości i rodzajów przyjmowanych odpadów oraz odpowiednio zabezpieczy miejsca
składowania poszczególnych frakcji w celu zapobiegnięcia ich zmieszaniu bądź
zanieczyszczeniu terenu punktu.
6) Wykonawca zapewnia pracę punktów przez cały okres obowiązywania umowyw każdy
wtorek, czwartek i sobotę w godzinach od 10 do 18 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy oraz świąt).
7) W
ykonawca obowiązany jest zapewnić profesjonalną obsługę dostarczającym odpady do
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz prowadzić elektroniczną
ewidencję obejmującą co najmniej poniższy zakres danych:
a) rodzaj i ilość przyjętych odpadów
b
) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
c) imię i nazwisko właściciela nieruchomości bądź nazwa podmiotu,
d) adres zamieszkania właściciela nieruchomości bądź siedziba podmiotu,
e) w przypadku osób fizycznych nr PESEL bądź w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność i innych podmiotów nr NIP,
f) datę dostarczenia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
8) Wykonawca przyjmując odpady remontowo – budowlane oraz odpady zielone od
właścicieli nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach) zamieszkałych lub osób przez nich upoważnionych ma dodatkowo obowiązek
prowadzić ewidencję w formie „papierowej” obejmującej zakres podany w ppkt 7. Obowiązek
prowadzenia takiej ewidencji dotyczy również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na

których powstają odpady w zakresie odpadów, które przyjmowane są odpłatnie w PSZOK-
ach. W prowadzonej przez Wykonawcę ewidencji w formie „papierowej” właściciel
nieruchomości zamieszkałej lub osoba przez niego upoważniona, bądź właściciel
nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady (w rozumieniu przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) lub osoba przez niego upoważniona winna
złożyć czytelny podpis (imię i nazwisko) potwierdzający dostarczenie odpadów do PSZOK-u.
Podpis jest wyrażeniem zgody na obciążenie należną kwotą za dostarczone odpady i
wystawienie rachunku.
9) Wykonawca dokonując odbioru odpadów i wprowadzając dane do ewidencji, o której
mowa w ppkt 7 i 8 ma obowiązek sprawdzić z odpowiednimi dokumentami tożsamość osoby
oddającej odpady oraz czy odpady są oddawane przez właściciela nieruchomości w
rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lub osobę przez niego
upoważnioną bądź czy pochodzą od podmiotu działającego na terenie Rzeszowa. W
przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, że odpady przywiezione do punktu są oddawane
przez osobę do tego nie upoważnioną, zobowiązany jest do ich przyjęcia odpłatnie,
10) W przypadku dostarczenia odpadów przez przedstawiciela właściciela nieruchomości
warunkiem odbioru odpadów jest upoważnienie wystawione przez właściciela nieruchomości,
które winno zawierać:
a) dane osoby upoważnionej z podaniem numeru dowodu tożsamości,
b) adres nieruchomości z której odpady pochodzą,
c)
dane osoby wystawiającej upoważnienie bądź nazwa podmiotu,
d) okres obowiązywania upoważnienia,
e) rodzaj oddawanego odpadu.
11) Na żądanie właściciela nieruchomości oddającego odpady w punkcie Wykonawca ma
obowiązek wydać potwierdzenie przyjęcia odpadów do punktu.
12) Wykonawca na terenie punktu zapewnia utrzymanie czystości i porządku, a zebrane
odpady na bieżąco winien przekazywać do dalszego zagospodarowania.
13) Odpady w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych winny być
przyjmowane zgodnie
z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasto Rzeszów.
4. Obowiązki Wykonawcy
4.1. Wymagania co do sposobu odbioru odpadów komunalnych
1) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien odbywać się zgodnie
z harmonogramem. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże szczegółowy wykaz
nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne z odpowiednich pojemników
(bądź zgromadzone w odpowiednich workach), a Wykonawca w terminie do 14 dni od daty
jego otrzyman
ia obowiązany będzie przedstawić harmonogram, do zatwierdzenia przez

Zamawiającego. Po zatwierdzeniu harmonogramu przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany będzie do przekazania go wszystkim właścicielom nieruchomości objętych
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od zatwierdzenia
harmonogramu. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmianę zatwierdzonego
harmonogramu po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji zmian przez obie strony umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zamieścić harmonogram przez cały okres trwania umowy na
swojej stronie internetowej. W przypadku potrzeby zmiany terminu odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w
możliwie najkrótszym terminie (do 14 dni) zaktualizowanego harmonogramu odbioru
odpadów do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu harmonogramu
Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 7 dni do przekazania zaktualizowanego
harmonogramu właścicielom nieruchomości, których dotyczy zmiana oraz zobowiązany jest
do zmiany harmonogramu na stronie internetowej.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej harmonogram
odbioru odpadów powinien być przygotowany tak, aby odbiór każdej z frakcji odpadów
odbywał się w taki sam dzień tygodnia.
2) Wykonawca do 30 dni od dnia obowiązywania umowy zobowiązany jest dostarczyć
właścicielowi nieruchomości pojemniki na odpady spełniające wymogi regulaminu, które
winny posiadać trwałe oznakowanie o rodzaju zbieranych w nich odpadów (np. naklejki), a
także w przypadku zabudowy jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady - adres nieruchomości. Wykonawca zapewnia pojemniki we własnym
zakresie przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego
informacji o: złożeniu przez właściciela nieruchomości pierwszej deklaracji, zmianie ilości
osób zamieszkałych, zmianie sposobu zbiórki, bądź zmianie pojemności pojemnika
zobowiązany jest dostosować odpowiednie pojemniki (worki) na odpady właścicielowi
nieruchomości w terminie do 5 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym, a w przypadku pojemników
ustawionych na nieruchomościach o zabudowie wielolokalowej, również ich właściwy stan
sanitarn
y i dezynfekcję.
3) Wykonawca w przypadku otrzymania informacji od Zamawiającego o zmianie sposobu
zbiórki odpadów na selektywną, bądź w przypadku złożenia pierwszej deklaracji przez
właściciela nieruchomości zobowiązany jest przy dostarczeniu właścicielowi nieruchomości
pojemnika (worka) na odpady „niepodlegające segregacji” bądź na odpady niesegregowane
„zmieszane” (w zależności od deklaracji właściciela nieruchomości) przekazać aktualny
harmonogram.
4) Wykonawca winien przeprowadzać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 20.

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z
Zamawiającym odbieranie odpadów w soboty, bądź inne dni wolne od pracy.
5) Wyko
nawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób, który
zapewni odpowiedni stan sanitarny poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z
pojemników i worków w czasie odbioru i transportu, a w przypadku wysypania
– obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania
(plamy, zabrudzenia itp.)
6) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania z nieruchomości zamieszkałych odpadów
komunalnych znajdujących się przy pojemnikach, bądź w miejscach przeznaczonych do ich
gro
madzenia (pergole śmietnikowe) – z wyłączeniem odpadów zielonych, odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowanych i rozbiórkowych, odpadów niebezpiecznych i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 7 dni z podaniem dnia odbioru i
lokalizacji n
ieruchomości skąd zostały odebrane odpady oraz ich szacunkowej objętości.
7) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem
wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem oraz w
zadeklarowany sposób (zbierane selektywnie bądź jako odpady zmieszane),a w przypadku
stwierdzenia niedopełnienia w/w obowiązków lub deklaracji Wykonawca na tą okoliczność
sporządzi protokół, który winien przekazać w terminie do 7 dni Zamawiającemu. Protokół
powinien zawierać w szczególności: adres nieruchomości na której odpady gromadzone są
niezgodnie z wymogami regulaminu (deklaracją), podać rodzaj niezgodności i termin odbioru
odpadów, a także dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej lub papierowej.
8) W przypadku st
wierdzenia, że nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy lub nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie jest ujęta w wykazie
nieruchomości, który będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie (do 3 dni roboczych) powiadomić o tym Zamawiającego
pisemnie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
9) W przypadku stwierdzenia, że na nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają
odpady komunalne znajduje się pojemnik o innej niż w wykazie pojemności lub pojemnik
przeznaczony do zbierania innych rodzajów frakcji odpadów niż wynika to z wykazu
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego pisemnie
bądź za pomocą poczty elektronicznej.
10) Wykonawca zorganizuje odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy
dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu
prowadzonych remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego itp. W takich
przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji
przedmiotu umowy. W przypadku braku możliwości dojazdu odpady komunalne winny zostać
odebrane w możliwie najkrótszym terminie.

11) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić min. 50 osób zatrudnionych do odbioru odpadów
na terenie Gminy prze
z cały okres realizacji umowy.
12) W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje zatrudnienie do realizacji przedmiotu umowy
osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (za co uzyska punkty za
spełnienie kryteriów niezwiązanych z ceną podczas oceny ofert) obowiązany jest przez cały
okres realizacji umowy zatrudniać co najmniej zadeklarowaną ilość osób niepełnosprawnych.
13) Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 100 % pracowników zaangażowanych bezpośrednio
przy odbiorze odpadów z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa
(kierowców samochodów odbierających odpady oraz pracowników zajmujących się odbiorem
odpadów) w okresie realizacji umowy.
14) Wykonawca zobowiązany jest w przypadku przeprowadzenia przez Zamawiającego
kontroli realizacji przedmiotu umowy do okazania stosownych dokumentów potwierdzających
zatrudnienie osób o których mowa w pkt. 11 - 13.
15) Wykonawca zapewni, aby odbiór odpadów komunalnych dokonywany był przez osoby
wyposażone w jednolite, estetyczne ubrania robocze z wyraźnym oznaczeniem nazwy firmy
Wykonawcy.
16) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednią ilość pojemników dla
nieruchomości biorąc pod uwagę możliwości związane z zagospodarowaniem terenu oraz
informację uzyskaną od Zamawiającego o wynikającej z deklaracji złożonej przez właściciela
nieruchomości ilości pojemników, bądź ilości zamieszkałych osób na nieruchomości. W
uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Zamawiającym w razie wystąpienia
konieczności zmniejszenia ilości ustawionych pojemników w stosunku do zadeklarowanej
Wykonawca winien dostosować odpowiednio częstotliwość wywozu odpadów, bez
zwiększenia z tego tytułu wynagrodzenia.
17) W przypadku uzyskania informacji od Zamawiającego o niezamieszkiwaniu osób na
nieruchomości, bądź braku powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości
niezamieszkałej Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z tych nieruchomości
pojemników, a w przypadku stwierdzenia w pojemnikach odpadów do ich odebrania w ciągu
5 dni roboczych.
18) Wykonawca zobowiązany jest na podstawie otrzymanych na bieżąco od Zamawiającego
aktualnych informacji o nieruchomościach objętych systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi do obsługi tych nieruchomości w ramach niniejszej umowy bez zwiększania z
tego tytułu wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 11 ust.1 pkt 3 umowy.
19) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na wniosek Zamawiającego wszelkich
informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności lokalizacji i rodzajów

pojemników ustawionych na terenie Rzeszowa oraz częstotliwości odbioru odpadów z
nieruchomości.
20) Wykonawca do 30 dni od rozpoczęcia realizacji umowy zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu wykazy osób, o których mowa w ppkt 11 - 13.
4.2. Wymagania dotyczące utrzymania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych będących własnością Gminy
1) Wykonawca zobowiązany jest do obsługi pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych będących własnością Gminy zlokalizowanych na terenie Rzeszowa, a także
zapewnienia miejsca czasowego magazynowania dla pozostałych pojemników będących
własnością Gminy.
2) Wykaz pojemników oraz ich lokalizacja zawiera załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia.
3) Obsługa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych na
terenie miasta obejmuje w szczególności opróżnianie, mycie, remont i rozstawianie
pojemników, usuwanie odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu pojemników, a
także przekazywanie zebranych odpadów opakowaniowych do recyklingu. Częstotliwość
opróżniania pojemników powinna taka, aby nie dochodziło do przepełnień pojemników.
4) Wykonawca winien p
rzeprowadzać mycie pojemników w miarę potrzeb ale nie mniej niż 2
razy w ciągu roku w terminach ustalonych z Zamawiającym.
5) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu możliwie szybko – najpóźniej w
najbliższym dniu roboczym informację o zniszczeniu, bądź spaleniu pojemnika, wraz z
podaniem jego lokalizacji i porządkowego numeru ewidencyjnego, a także w porozumieniu z
Zamawiającym usunąć zniszczony bądź spalony pojemnik wraz z uprzątnięciem terenu
pogorzeliska.
6) Wykonawca zobowiązany jest do ustawiania pojemników przewróconych lub
przestawionych przez osoby niepowołane.
7) Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualny wykaz pojemników z nadanymi
porządkowymi numerami ewidencyjnymi wraz z ich lokalizacją w terminie do 14 dni od dnia
rozpoczęcia realizacji umowy.
8) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia porządkowej ewidencji pojemników,
zapewnienia trwałego oznakowania porządkowymi numerami ewidencyjnymi pojemników, a
także do niezwłocznego nadawania porządkowego numeru ewidencyjnego nowym
pojemnikom.
9) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco aktualizacji wykazu pojemników
będących własnością Gminy z porządkowymi numerami ewidencyjnymi wraz z ich lokalizacją
i przekazywania na koniec każdego kwartału zaktualizowanego wykazu w wersji
elektr
onicznej Zamawiającemu w terminie 14 dni po zakończeniu kwartału.

10) W przypadku likwidacji pojemników zostanie sporządzony przez Zamawiającego na tę
okoliczność protokół spisany przy udziale przedstawicieli obu stron umowy.
11) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w terminie do 15 grudnia r. każdego
roku obowiązywania umowy inwentaryzacji pojemników w drodze spisu z natury i
przekazywania go do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia roku
którego dotyczy. Spis z natury Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przy udziale
przedstawiciela Zamawiającego. O terminie i miejscu przeprowadzenia spisu z natury
Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej 7 dni roboczych przed inwentaryzacją.
12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji pojemników w trakcie
obowiązywania umowy bez zwiększenia z tego tytułu wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawiania.
13) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji o ilości i rodzaju
wyremontowanych pojemników będących własnością Gminy z podaniem porządkowego
numeru ewidencyjnego w terminie do 7 dni po zakończeniu każdego półrocza.
14) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli stanu oklejenia pojemników będących
własnością Gminy naklejkami z opisem rodzaju odpadów w nich zbieranych, a w przypadku
stwierdzenia braku naklejek na pojemnikach do uzupełnienia brakujących naklejek:
a) na pojemnikach koloru niebieskiego
– naklejek z napisem „Papier”,
b) na poj
emnikach koloru żółtego – naklejek z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
c) na pojemnikach na szkło opakowaniowe – naklejek z napisem „Szkło”.
15) W przypadku zakupu przez Gminę nowych pojemników, Wykonawca ma obowiązek
ustawienia ich we wskazanych przez
Zamawiającego lokalizacjach oraz obsługi tych
pojemników bez zwiększania z tego tytułu wynagrodzenia.
4.3. Wymagania dotyczące posiadanych pojazdów, urządzeń oraz bazy magazynowo
transportowej
1) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
zobowiązany dysponować bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie
Rzeszowa, bądź w odległości nie większej niż 60 km od granic Rzeszowa mierzonej zgodnie
z odległością, jaką pokona każdy z wykazanych przez Wykonawcę specjalistycznych
samochodów bezpylnych do odbioru odpadów komunalnych, po najkrótszym odcinku drogi
publicznej pomiędzy bazą magazynowo – transportową a granicą Rzeszowa, oraz posiadać
tytuł prawny do terenu na którym znajduje się baza magazynowo – transportowa.
2) Wypos
ażenie bazy magazynowo – transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie
odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać
wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w
sprawie szcz
egółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122), a w szczególności w zakresie wyposażenia bazy
magazynowo
– transportowej należy zapewnić, aby:
a) teren bazy magazynowo
– transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający
wstęp osobom nieupoważnionym,
b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu,
c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były
zabezpieczo
ne przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed
działaniem czynników atmosferycznych,
d) teren bazy magazynowo
– transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy
zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z
terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),
e) baza magazynowo
– transportowa była wyposażona w :
-
miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
-
pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
-
miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów
komunalnych,
-
legalizowaną najazdową wagę samochodową umożliwiającą ważenie wszystkich
samocho
dów odbierających odpady.
Ponadto na terenie bazy magazynowo
– transportowej powinien znajdować się także punkt
bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów – o ile
czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy
magazynowo
– transportowej.
Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych
terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w ppkt 2.
3) Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać
odpowiednie pojazdy, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi odbioru odpadów
na terenie Rzeszowa, biorąc pod uwagę możliwości dojazdu do posesji w ilości niezbędnej
do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji
odpadów, w sposób wykluczający ich zmieszanie.
4) W posiadaniu Wykonawcy do realizacji umowy na terenie miasta Rzeszowa winno być co
najmniej:
a) 18 szt. specjalistycznych samochodów bezpylnych do odbioru odpadów komunalnych, w
tym: 4 szt. samochodów o pojemności skrzyni ładunkowej min. 20 m3 i 4 szt. samochodów o
mniejszych gabarytach, przeznaczonych do odbioru odpadów z miejsc o trudnym dojeździe o
skrzyni ładunkowej max. 8 m3, oraz

co najmniej 3 pojazdy wyposażone w urządzenia z funkcją mycia pojemników.
co najmniej 14 samochodów winno być wyposażonych w silniki spełniające normy EURO IV,
EURO V lub EURO VI.
b) 6 szt. pojazdów skrzyniowych do przewozu odpadów wielkogabarytowych,
c) 5 szt. samochodów z dźwigiem HDS – do opróżniania pojemników typu Igloo, Ul oraz
Racibórz,
d) 3 szt. samochodów typu SM-11 do opróżniania pojemników typu SM 2,2,
e) 4 szt. samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów o objętości min. 7 m3,
f) 4 szt. samochodów skrzyniowych przystosowanych do odbioru odpadów w systemie
workowym.
5) Wszystkie pojazdy przeznaczone do świadczenia usługi odbioru odpadów powinny
posiadać aktualne badania techniczne przez cały okres realizacji umowy.
6) Wykonawca najpóźniej 14 dni przed dniem obowiązywania umowy zobowiązany jest:
a) przekazać szczegółowy wykaz sprzętu, który będzie używany do realizacji przedmiotu
zamówienia z wyszczególnieniem pojazdów, za które Wykonawca otrzymał dodatkowe
punkty w postępowaniu przetargowym. Wykaz powinien zawierać w szczególności: rodzaj
samochodów z podziałem jak w ppkt 4, numer rejestracyjny pojazdu, normę jaką spełnia
silnik (EURO),
b) zainstalować na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym
oprogramowania pozwalającego na bieżący odczyt monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i
odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących
dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi
zgodnie z przedmiotem zamówienia,
c) przekazać kopię dokumentu potwierdzającego legalizację najazdowej wagi samochodowej
potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z
oryginałem”.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli stanu ilościowego
posiadanego sprzętu przewidzianego do realizacji umowy oraz bazy magazynowo –
transportowej zarówno przed rozpoczęciem okresu obowiązywania umowy, jak i w trakcie jej
obowiązywania.
8) Wykonawca obowiązany jest do posiadania zapisów GPS tras odbioru odpadów przez
cały okres realizacji umowy i w przypadku żądania Zamawiającego niezwłocznego
(odwrotnego) ich udostępnienia.
9) W przypadku gdy baza magazynowo
– transportowa usytuowana będzie poza terenem
Gminy Wy
konawca winien wskazać na terenie Rzeszowa lokalizację legalizowanej
najazdowej wagi samochodowej, na której Wykonawca zobowiązany będzie ważyć każdy

pojazd wraz z odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu Gminy. Wykonawca na
pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedłożyć w terminie 7 dni
dokumenty z ważenia odpadów na tej wadze.
10) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań nałożonych przez ustawę z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z
późn zm.) w zakresie posiadania odpowiedniej ilości pojazdów we flocie użytkowanych
pojazdów przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
4.4. Wymagania formalne
1) Wykonawca obowiązany jest w dniu podpisania umowy oraz przez cały okres realizacji
prze
dmiotu zamówienia do spełnienia następujących wymagań:
a) posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez
Prezydenta Miasta R
zeszowa, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
b) posiadać wymagane ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zezwolenia, wpisy do
rejestru w zakresie niezbędnym do gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie
przedmiotu zamówienia,
c) posiadać podpisane umowy z Podwykonawcami jeżeli zamierza korzystać z usług
Podwykonawców,
d) w przypadku powierzenia niektórych zadań Podwykonawcom, również oni winni posiadać
wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy itp. dotyczące zakresu
wykonywanych p
rzez nich usług,
e) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na kwotę
min. 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych). Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
kopię umowy ubezpieczenia lub polisy w terminie nie później niż 7 dni przed dniem
rozpoczęcia świadczenia usługi. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres
krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do przedkładania w terminie
3 dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy kopii kolejnych umów lub polis, tak aby zachowana
była ciągłość ubezpieczenia,
f) posiadać aktualny dokument potwierdzający legalizację najazdowej wagi samochodowej.
2) Wykonawca obowiązany jest z dniem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy oraz przez
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia posiadać umowę zawartą z regionalną instalacją
do przetwarzania odpadów komunalnych bądź zastępczymi instalacjami przewidzianymi do
obsługi Regionu Centralnego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego na przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów z
pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

przeznaczonych do składowania. Wykonawca obowiązany jest na każde żądanie
Zamawiającego do przedłożenia aktualnych umów.
4.5. Sposób zagospodarowania i ewidencji odpadów
1) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany
jest do:
a) przekazywania odebranych selekt
ywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o
której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701
z późn zm.),
b) przekazywania
odebranych niesegregowanych „zmieszanych” odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania, a także odpadów „niepodlegających segregacji” do regionalnych instalacji
przetwarzania odpad
ów komunalnych przewidzianych do obsługi Regionu Centralnego
zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego lub w przypadkach określonych w w/w planie do instalacji zastępczych.
c) zagospodarowania odebranych odpadów w sposób, który zapewni osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
niektórych frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2167),:
-
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła: w 2020 r. min. 50 %, w 2021 r. - zgodnie z
wymogami ustawy o utrzymaniu cz
ystości i porządku w gminach bądź rozporządzenia
Ministra Środowiska,
-
innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: w 2020 r. min. 70 %, w 2021 r. -
zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bądź
rozporządzenia Ministra Środowiska,
d) zagospodarowania odebranych odpadów w sposób, który zapewni osiągnięcie
odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających
biodegradacji przekazywanych do składowania, które Gmina jest obowiązana osiągnąć
zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2412) - do dnia 16 lipca 2020 r. max. 35 %, od 17 lipca 2020 r. -
zgodnie z w
ymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bądź
rozporządzenia Ministra Środowiska,
2) Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku, o których mowa w ppkt 1 lit. c, a także wymagane ograniczenie

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o
których mowa w ppkt 1 lit. d nastąpi na podstawie informacji, o której mowa w ppkt 3.
3) Wykonawca przy składaniu półrocznych sprawozdań zgodnie z art. 9n ust. 1-3 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązany jest załączyć także pisemną
informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania.
4) Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca obowiązany jest złożyć pisemną
informację o wykonaniu przedmiotu zamówienia w danym miesiącu: w zakresie, o którym
mowa w lit. a
– d, f w terminie do 5 dni, w zakresie, o którym mowa w lit. e w terminie do 4
dni.
Informacja w szczególności powinna zawierać:
a) ilość, rodzaj (z podaniem kodów) poszczególnych frakcji odpadów zebranych w Punktach
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
b) ilość, rodzaj (z podaniem kodów) poszczególnych frakcji odpadów które zostały zebrane w
Mobilnych Punktach Zbierania Odpadów Niebezpiecznych – jeżeli w danym miesiącu
prowadzono taką zbiórkę,
c) ilość, rodzaj (z podaniem kodów) poszczególnych frakcji odpadów, o których mowa w pkt
2.6. ppkt 1-
2 odebranych od właścicieli nieruchomości na zgłoszenie,
d) ilość, rodzaj (z podaniem kodów) poszczególnych frakcji odpadów odebranych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne,
e) wykaz us
ług, o których mowa w pkt 2.4 ppkt 5 oraz wykonanych usług dodatkowych, o
których mowa w pkt 2.7 ppkt 1 - 4 z wyszczególnieniem: rodzaju usługi, ilości, i wysokości
uzyskanych wpływów,
f) w przypadku gdy baza magazynowo
– transportowa położona jest poza terenem Gminy –
raport wagowy zawierający ilości i rodzaj odebranych odpadów pochodzących z terenu
Rzeszowa.
5) Informacja, o której mowa w ppkt 4 lit. a - d po zweryfikowaniu przez Zamawiającego
będzie stanowiła podstawę do wystawienia protokołu należytego wykonania przedmiotu
umowy.
6) Informacja, o której mowa w ppkt 4 lit. e po zweryfikowaniu przez Zamawiającego oraz
zweryfikowaniu wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę kopii rachunków/faktur z tytułu
świadczenia usług dodatkowych za dany miesiąc będzie stanowiła podstawę do wystawienia
protokołu należytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie realizacji usług dodatkowych.
7) Wykonawca obowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów
sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających
osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i

odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania.
4.6. Edukacja ekologiczna
1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia edukacji ekologicznej we wszystkich
Szkołach Podstawowych na terenie Gminy poprzez:
a) zorganizowanie w okresie od 1 września do 31 października każdego roku obowiązywania
umowy konkursu z nagrodami dla szkół za zebranie największej ilości (wagowo) odpadów
makulatury i butelek PET. Roczna wartość nagród dla szkół za trzy pierwsze miejsca
powinna wynosić co najmniej 10 000 zł. Regulamin konkursu Wykonawca winien uzgodnić z
Zamawiającym,
b) zorganizowania co najmniej jeden raz w ciągu roku zajęć dydaktycznych (co najmniej
jedna godzina lekcyjna) w każdej szkole w zakresie prawidłowych zasad segregacji odpadów
komunalnych na terenie miasta Rzeszowa w terminie do 31 października każdego roku
obowiązywania umowy,
c) przekazanie każdej ze szkół co najmniej jeden raz w ciągu roku ulotek w ilości co najmniej
100 szt. o formacie min. A5 oraz plakatów co najmniej formatu A3 w ilości min. 10 szt. o
tematyce dotyczącej gospodarowania odpadami w terminie do 31 października każdego roku
obowiązywania umowy,
2) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie do 30 listopada
każdego roku obowiązywania umowy. informacji o przeprowadzeniu edukacji ekologicznej w
szkołach podstawowych (tj. informacji o realizacji zadań wymienionych w pkt 1 lit. a – c ). W
przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę w/w informacji, Zamawiający ma prawo uznać,
że edukacja nie została zrealizowana i zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w §
9 ust. 1 pkt 6 lit. l umowy.
4.7. Inne wymagania
1) Wykonawca zobowi
ązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o
okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi w przypadku ich
zajścia.
2) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących
realizacji przedmiotu umow
y na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w
terminie 2 dni od dnia otrzymania zapytania.
3) Wykonawca wyznaczy Koordynatora, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować
bezpośrednio w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
Koordynator odpowiadał będzie za nadzorowanie ze strony Wykonawcy wykonywania
przedmiotu umowy.
4) Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny co najmniej w godzinach 730
– 1530 w dni
robocze celem przyjmowania zgłoszeń i interwencji od Zamawiającego.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją
przedmiotu umowy na zasadach określonych Kodeksie Cywilnym.
6) Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do
prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów
przetargowych oraz do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych
błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z
tytułu błędów lub ewentualnych nieścisłości SIWZ po upływie terminu na wniesienie
odwołania.
4.8. Przepisy prawa
Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w trakcie
trwania umowy, a w szczególności:
a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2
019 r. poz. 701 z późn. zm.),
b) Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2018 r. poz. 1454 z późn. zm..),
c) Uchwały Nr LIX/1380/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu u
trzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów
(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r. poz. 2776 z późn. zm.),
d) Uchwały Nr LIX/1381/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r. poz. 2777z późn. zm.),
e)
Uchwały Nr LX/1421/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie
określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych od
padów oraz wysokość cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r. poz. 2984),
f) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U z
2017 r. poz. 2412),
g) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz.U z 2016 r. poz. 2167),
h) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),

i) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie
bezpie
czeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009
r. nr 104 poz. 868),
j) Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 i uchwały Nr
XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj.
Podk. z 2017r. poz. 222 z późn. zm.).

W projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający zawarł następujące
postanowienia istotne z punktu widzenia istniejącego sporu”
§ 2 Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin obowiązywania niniejszej umowy strony ustalają do 31 grudnia 2021 r.
2. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W razie, gdy umowa zostanie podpisana po 1 stycznia 2020 r.
umowa obowiązuje
od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym została zawarta.

§ 6 Rozliczenia i płatności - usługa podstawowa
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy z tytułu wykonywania
przedmiotu umowy wynosi …………………….. zł (słownie: ……..………zł) brutto. Łącznie
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w całym okresie realizacji umowy wynosi:
…………………… zł (słownie:………………………. zł) brutto, w tym : w 2020 r.:
……………….zł (słownie: …………….zł ) brutto, w 2021 r.: ……………….. zł
(słownie:………………….. zł) brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje wpływów z tytułu świadczenia usług
dodatkowych, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy miesięcznie, po zakończeniu danego miesiąca
świadczenia usługi, w wysokości określonej w ust. 1 na podstawie protokołu należytego
wykonania przedmiotu zamówienia w danym miesiącu, podpisanego przez obie strony
umowy. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do wykonania przedmiotu
umowy zostaną one przekazane Wykonawcy w celu ich weryfikacji. Wykonawca winien
dokonać weryfikacji uwag w terminie do 7 dni. Po ich weryfikacji przez Wykonawcę
Zamawiający dokona rozliczenia zadania poprzez uznanie zgłoszonych uwag za niezasadne,
bądź uznanie zgłoszonych uwag za zasadne i naliczenie kar. Naliczone kary zostaną
rozliczone w najbliższej płatności za przedmiot umowy.
4. W przypadku rozliczenia ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej umowy po
weryfikacji uwag przez Wykonawcę w terminie do 7 dni i naliczeniu kar przez Zamawiającego
rozliczenie nastąpi do 14 dni od przekazania noty księgowej obciążeniowej.

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie do 14 dni licząc
od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Wynagrodzen
ie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
7. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy,
niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu
umowy na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić podstawy roszczeń w
stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po
wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 10 Wypowiedzenie umowy
1. W przypadku utraty przez
Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej
przedmiotem niniejszej umowy, w tym wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności
regulowanej, Zamawiający może niniejszą umowę wypowiedzieć ze skutkiem
natychmiastowym, w terminie 30 dni od uzyskania prz
ez Zamawiającego informacji o utracie
prawa do wykonywania działalności.
2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy oraz nie wykonuje
umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Istotne naruszenia umowy obejmują przypadki określone w umowie oraz:
1) gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie kopii umowy ubezpieczenia
lub polisy, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy,
2) gdy Wykonawca w ciągu półrocza w okresie obowiązywania umowy nie osiągnie
określonych w pkt 4.5. ppkt 1 lit. c Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych lub nie uzyska określonego w pkt 4.5.
ppkt 1 lit. d Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poziomu zagospodarowania
w sposób inny niż składowanie na składowisku odebranych odpadów ulegających
biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
3) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w
stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z
innym przedsiębiorstwem,
4) gdy Wykonawca w okresie realiza
cji przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał umowy z
regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych bądź zastępczymi instalacjami
przewidzianymi do obsługi Regionu Centralnego zgodnie

z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na przyjmowanie
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów z pielęgnacji terenów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
5) trzykrotnego stwierdzenia przypadku braku wymaganej ilości i rodzajów pojazdów
wykorzystywanych do realizacji umowy zgodnie z pkt 4.3. ppkt 4 Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia lub trzykrotnego stwierdzenia przypadku braku pojazdów
spełniających kryterium, za które otrzymał punkty na etapie składania ofert,
6) trzykrotnego stw
ierdzenia braku wymaganej przez Zamawiającego minimalnej ilości
pracowników zatrudnionych do odbioru odpadów,
7) gdy Wykonawca powierzył Podwykonawcy wykonywanie czynności, o których mowa w § 3
ust. 16,
8) gdy Wykonawca nienależycie realizuje wymogi wyszczególnione w pkt 3.2 ppkt 2 – 6
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
4. Warunkiem wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy w przypadku opisanym w ust. 3
pkt 8 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz
wyznaczenie przez Za
mawiającego w tym celu dodatkowego terminu.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku:
1) nierozpoczęcia w terminie 5 dni od daty obowiązywania umowy wykonywania przedmiotu
umowy,
2) przerwania wykonywania pr
zedmiotu umowy na okres dłuższy niż 5 dni,
3) braku realizacji wymogów określonych w pkt.3.2 ppkt 1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia w terminie 5 dni od daty obowiązywania umowy.

§ 11 Zmiany umowy
1. Strony ustalają, iż mogą dokonywać zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty:
1) zmiany wynagrodzenia, zmiany przedmiotu umowy w razie zmiany prawa powszechnie
obowiązującego lub uchwał Rady Miasta Rzeszowa wpływających na zasady odbierania i
zagospodarowania odpadów i koszty wykonywania usługi,
2) zmiany sposobu świadczenia usługi w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia, w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu
zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy - bez zmiany
wynagrodzenia,
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zwiększenia ilości nieruchomości powyżej 5 % w
stosunku do łącznej ilości nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi wg stanu na dzień 31.05.2019 r. tj. 22 865 nieruchomości; zwiększenie ilości

nieruchomości dotyczy nieruchomości nowoobjętych systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi,
4) zmiany wynagrodzenia w razie zmiany stawki opłaty „na bramie” w trakcie okresu
obowiązywania umowy.
2. W związku z okresem realizacji umowy, który wynosi ponad 12 miesięcy strony
postanawiają:
1) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w
terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na
pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z
uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom sp
ołecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie
30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na
pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z
uwzględnieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod
rygorem nieważności.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności
powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do
przekonania, iż sformułowane przez Odwołującego zarzuty znajdują częściowe oparcie w
ustalonym stanie faktycznym i prawnym, a tym samym
rozpoznawane odwołanie zasługuje
na uwzględnienie.

Zarzut nr 2
W zakresie zarzutu odnoszącego się do formy wynagrodzenia opartego o nieobowiązujące
na etapie wszczęcia i prowadzenia postępowania przepisy art. 6 f. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454,
ze zm.; dalej: „UCPG") w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 19 lipca 2019
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw (dalej: „Ustawa Nowelizująca") Izba uznała, że nie zasługują one na uwzględnienie.
Z ustaleń Izby wynika, iż ustawa nowelizująca została podpisana przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 sierpnia 2019 r.
– nie została jednakże promulgowana
przed zamknięciem rozprawy przez Izbę. Niezależnie od daty jej wejścia w życie za
najistotniejszy element pozwalający na postawienie Zamawiającemu zarzutu opartego o ww.
przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest
brzmienie przepisów intertemporalnych. To właśnie ich charakter i wykładnia był
zasadniczym elementem sporu pomiędzy Zamawiający a Odwołującym.
Jak wynika z treści art. 11 ust 1 ustawy nowelizującej „Umowy o udzielenie zamówienia
publicznego na odbieranie oraz na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, a także umowy na prowadzenie punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują
ważność przez okres, na jaki zostały zawarte”.

Ust. 2 powyższego przepisu posiada zaś następujące brzmienie: „Umowy na odbieranie
odpadów z nieruchomości, których właściciele nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostosowuje się do regulaminów utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy odpowiadających wymaganiom ustawy zmienianej w
art. 1 w brzmieniu nadanym nin
iejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
tych regulaminów albo ich zmiany”.

Zgodnie z art. 12 ustawy nowelizującej „Do postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wszczętych i
ni
ezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy
dotychczasowe”.
Art. 12 jest szczególnym przepisem przejściowym odnoszącym się wprost
do będących w toku postepowań o udzielenie zamówienia publicznego mających za swój
przed
miot usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przepis art. 11
ustawy nowelizującej znajduje zaś zastosowanie do będących w obrocie prawnym umów
cywilnoprawnych utrzymując ich postanowienia w mocy w okresie, na który zostały zawarte.
Tym sa
mym zgodzić się należy z Zamawiającym, że przepis art. 12 umożliwia zawarcie
umowy z wynagrodzeniem opartym na dotychczasowych zasadach. Regulacja art. 12 ustawy
nowelizującej powoduje, że nie sposób przyjąć, jak wskazał Odwołujący w toku rozprawy, że
prow
adzi to do ryzyka, że zawarta umowa będzie niezgodna z obowiązującym prawem. To

moment wszczęcia postepowania (za który w obecnych realiach prawnych należy uznać
publikację ogłoszenia o zamówieniu) decyduje jaki reżim prawny stosuje się, zarówno do
procedu
ry o udzielenie zamówienia publicznego, jak również zawartej w wyniku jego
przeprowadzenia umowy cywilnoprawnej. Przeciwna teza powodowałaby istnienie luki,
rozumianej w ten sposób, że „odrywałaby” byt umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego w toku przed wejściem w
życie nowych przepisów od tegoż postępowania.
Choć w art. 12 ustawy nowelizującej brak jest wskazania o treści „(…) i zawartych w ich
wyniku umów (…)” to wykładnia celowościowa tego przepisu nie pozwala na przyjęcie, że
przepis ten swoją treścią nie obejmuje umów cywilnoprawnych, które mają być zawarte w
wyniku przeprowadzenia postępowania, które na moment wejścia w życie nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest w toku. Wszakże celem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy cywilnoprawnej, która stanowi
integralny element postępowania i samej jego dokumentacji. Zawarcie umowy jest celem
postępowania i jednocześnie stanowi moment jego zakończenia. Tym samym Izba nie
podzieliła stanowiska Odwołującego wyrażonego na rozprawie, który wskazał, że: „Ponadto
Odwołujący zwraca uwagę, że w ramach nowelizacji ustawy Pzp stosuje się rozwiązanie 2
przepisów przejściowych, jeden z nich dotyczy samego przebiegu postępowania, drugi zaś
odnosi się do umów zawieranych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia. Takie rozwiązanie powtarza się przy każdej nowelizacji ustawy Pzp wskazując,
że w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach takiego przepisu nie ma. Zdaniem
Odwołującego nie jest to również luka, gdyż brak regulacji pozwala na przyjęcie, że taka była
wola ustawodawcy”.
Należy bowiem założyć, po pierwsze, że omawiane przepisy
przejściowe to przepisy ustawy nowelizującej zasadniczo ustawę o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Po drugie zaś, Ustawodawca, w ramach ustawy nowelizującej ustawę
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego i zawartą w jego wyniku umowę traktuje jako integralną całość, co jest zgodne
ze specyfiką tego postępowania. Wskazany przez Odwołującego mechanizm regulacji kwestii
intertemporalnych występuje w przypadku nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych i to jedynie wówczas, gdy przedmiotem nowelizacji są nie tylko
przepisy procedury o udzielenie zamówienia publicznego, lecz jeżeli jednocześnie
towarzyszy tej nowelizacji zmiana przepisów Działu IV ustawy zatytułowanego „Umowy w
sprawach zamówień publicznych”.
Taki sp
osób konstruowania przepisów intertemporalnych w przypadku nowelizacji ustawy
Pzp jest spowodowany treścią naczelnej zasady odnoszącej się do umów zawieranych w
wyniku udzielenia zamówienia publicznego, tj. wyrażonej w art. 140 ust. 1 ustawy Pzp
zasady, że: „Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie”. Każde odstępstwo od tej zasady, w tym wprowadzenia
w wyniku kolejnych nowelizacji nowych mechanizmów umożliwiających zmianę zawartej
umowy, musi być ściśle uregulowane w zakresie międzyczasowym – aby nie dopuścić zmian
umów już zawartych w wyniku przeprowadzonych, a więc zakończonych postępowań, w
ramach których SIWZ zmian takich nie przewidywała. Cel takiej regulacji kwestii
intertemporalnych jest bowi
em jasny z punktu widzenia zasad równego traktowania
wykonawców i uczciwej konkurencji. Nie znajduje on jednak zastosowania do celów jakie
przyświecają zmianom systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Ustawodawca bowiem mógłby być zainteresowany zmianami umów w trakcie ich trwania,
gdyby powyższe miało prowadzić do ich „dopasowania” do nowego modelu odbioru i
zagospodarowania odpadów powstałego w wyniku zmiany przepisów szczególnych. Z drugiej
strony zmiany takie nie zawsze będą możliwe, gdyż wszczęcie i przeprowadzenie
postępowania przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ze względu na znaczenie i skomplikowany charakter przedmiotu zamówienia,
wymagałoby w skrajnym wypadku nawet jego unieważnienia i wszczęcia od nowa.
Stąd też Izba uznała, że zarzut związany z formą wynagrodzenia nie zasługiwał na
uwzględnienie w kontekście przywołanych przez Odwołującego wzorców kontroli w postaci
art. 6f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.; dalej: „UCPG") w brzmieniu nadanym art. 1 pkt
10 lit. b) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy Nr 3495).

Zarzut nr 3
W zakresie zarzutu z art. 353
1

k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP Odwołujący wskazał, że
do jego naruszenia doszło przez ułożenie treści stosunku prawnego w sposób sprzeciwiający
się zasadom współżycia społecznego, tj. przez przyjęcie ryczałtowego modelu ustalania
wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu świadczenia usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów, w którym wysokość tego wynagrodzenia jest uniezależniona od
rzeczywistych nakładów pracy oraz ilości odebranych i zagospodarowywanych odpadów
komunalnych przy jednoczesnym obciążeniu wykonawcy trudnym do oszacowania ryzykiem
dotyczącym:
a.
wzrostu liczby mieszkańców i związanego z tym wzrostu ilości odpadów podlegających
odbiorowi i zagospodarowaniu (prowadzącego do zwiększenia kosztów realizacji usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia), bez ustanowienia adekwatnego mechanizmu
zapewniającego zmianę wynagrodzenia w przypadku zaistnienia takiego wzrostu, a jedynie
przy wprowadzeniu możliwości zmiany umowy w przypadku wzrostu liczby nieruchomości
objętych przedmiotem zamówienia o ponad 5%, które to rozwiązanie, zdaniem

Odwołującego, po pierwsze nie gwarantuje Wykonawcy, że dodatkowe koszty świadczenia
usługi znajdą pokrycie w zmienionym wynagrodzeniu (z uwagi na to, że zmiana umowy jest
uzależniona od woli Zamawiającego i na etapie sporządzania oferty trudno jest przewidzieć,
czy Zamawiający w toku realizacji umowy taką wolę wyrazi), po wtóre zaś jest nieadekwatne
do potencjalnego wzrostu kosztów wykonawcy, bowiem nawet niewielki (mniejszy niż 5%)
wzrost liczby nieruchomości może spowodować znaczący wzrost kosztów realizacji
zamówienia - w szczególności w przypadku, gdy wzrośnie liczba nieruchomości
wielolokalowych;
b.
wykonania niesprecyzowanych obowiązków, których rozmiar na etapie składania oferty nie
może być przewidziany, dotyczących:
i.
dostosowania częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych w
zabudowie wielolokalowej przy uwzględnieniu możliwości ustawienia pojemników na danej
nieruchomości w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełnień pojemników (pkt 2.1. SOPZ
in fine),
ii.
dostosowania częstotliwości wywozu odpadów, bez zwiększania wynagrodzenia, w razie
wystąpienia konieczności zmniejszenia ilości pojemników w stosunku do zadeklarowanej (pkt
4.1.16 SOPZ),
iii.
rozstawienia dodatkowych pojemników zakupionych przez Zamawiającego w okresie
trwania umowy bez dodatkowego wynagrodzenia, przy czym liczba oraz rodzaj takich
pojemników nie zostały sprecyzowane (pkt 4.2.15 SOPZ),
- przy czym zakres i ro
zmiar ryzyka wynikającego z przywołanych okoliczności na etapie
sporządzania oferty - w oparciu o informacje zawarte w SIWZ - nie może być przewidziany,
co praktycznie uniemożliwia dokonanie przez prawidłowego oszacowania tego ryzyka oraz
rzetelnej kalkulacji ceny ofertowej.
W ramach tego zarzutu Odwołujący powoływał się również na zasady systemu zamówień
publicznych, tj. na zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7
ust. 1 ustawy Pzp) wskazując na możliwość wystąpienia sytuacji nieporównywalności ofert
złożonych w postępowaniu.

W zakresie zarzutu odnoszącego się do formy wynagrodzenia przewidzianej w projekcie
umowy Izba uznała, mając na uwadze charakter zamawianej usługi oraz zmienność i
nieprzewidywalność okoliczności jej świadczenia, że zarzut ten zasługuje na uwzględnienie.
Powyższe jest wynikiem, nie tylko zmieniających się w sposób typowy warunków realizacji
takiego świadczenia (migracja ludności, rozwój aglomeracji miejskich, wzrost konsumpcji,
wzrost świadomości związanej z gospodarką odpadami), lecz również przemodelowaniem
systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, który nastąpi w wyniku wejścia
w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy Nr 3495), która została podpisana
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 sierpnia 2019 r. O ile przepisy
przejściowe ww. ustawy nie wymagają wprost zmiany umowy, która zostanie zawarta w
wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszczętego
przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, to zmiany zaistniałe w wyniku jej uchwalenia
będą miały wymierny wpływ na realizację świadczenia przez wykonawców. W tym zakresie
Izba podzieliła stanowisko wyrażone przez Odwołującego, że choćby odstąpienie od
regionalizacji funkcjonowania punktów przetwarzania odpadów komunalnych, zmiana ta
wywrze wpływ na koszt realizacji usługi w wymiarze trudnym do określenia w ramach
wynagrodzenia ryczałtowego. Także ewentualne zmiany wielkości strumienia odpadów, które
nie zostały zniwelowane przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji treści SIWZ, powinny
być możliwe do uwzględnienia przez wykonawców w trakcie sporządzenia oferty.
Izba ustaliła, że Zamawiający wprost nie wskazał w treści umowy, że w niniejszym
postępowaniu mamy do czynienia z wynagrodzenia ryczałtowym. Jednakże o takim
charakterze wynagrodzenia świadczy bezpośrednio treść § 6 ust. 7 projektu umowy, gdzie w
rozdziale zatytułowanym „Rozliczenia i płatności - usługa podstawowa” zostało wskazane,
że: „Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy,
niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu
umowy na etapie przygotowania oferty przetargowej

(podkreślenie Izby) nie może stanowić
podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej
umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy”.

Izba wskazuje bowiem, iż wykonawcy, przy istniejących okolicznościach faktycznych, mogą
mieć znaczne trudności z oszacowaniem kosztów realizacji usługi, co prowadzić może do
nieporównywalności ofert a tym samym do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców. Nadto wskazać należy, że § 6 ust. 7 projektu umowy
zawiera w sobie postanowienia wpisujące się w znacznym zakresie w zarzut nr 1, tj.
odnoszący się do przerzucenia na wykonawców ryzyk związanych z niewyczerpującym
opisem przedmiotu zamówienia i koniecznością ich identyfikacji przez nich na etapie
prz
ygotowania oferty. Stąd, w ocenie Izby, uwzględnienie przez Zamawiającego zarzutu nr 1
przy pozostawieniu w projekcie umowy niezmienionej treści § 6 ust. 7 tylko pozornie
poprawia sytuację wykonawców.
Na wstępie Izba pragnie wskazać, iż należy odróżnić dwa etapy odnoszące się do formy
wynagrodzenia pozwalające na ocenę, z jakim wynagrodzeniem mamy do czynienia w
określonym stanie faktycznym. Pierwszym etapem jest etap ustalania ceny wraz z
obowiązkiem identyfikacji przedmiotu zamówienia, zaś drugim jest etap rozliczenia
wynagrodzenia na etapie realizacji przedmiotu umowy i rozkład ryzyka niewłaściwej

identyfikacji przedmiotu zamówienia w postaci niezmienności ceny. W ramach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego złożenie oferty w postępowaniu obejmuje, w
odniesieniu do formy wynagrodzenia, etap pierwszy
– etap ustalania (obliczania) przez
wykonawcę ceny ofertowej. To elementy i postanowienia stron dotyczące tego etapu mają
zasadniczy wpływ na ustalenie, z jakim wynagrodzeniem mamy do czynienia w danym stanie
faktycznym. To postanowienia dotyczące sposobu obliczenia ceny pozwalają określić, na
którym podmiocie ciąży ryzyko jej prawidłowego określenia, jak również który podmiot jest
odpowiedzialny za prawidłowe ustalenie zakresu przedmiotowego zamówienia i kto ponosi
ryzyko braku wyceny wszystkich elementów i czynności składających się na przedmiot
zamówienia.
Jak wyżej wskazano istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest ciężar ryzyka odnoszący się do
zidentyfikowania i wyceny zakresu przedmiotowego. Na
rodzaj wynagrodzenia nie mają
wpływu ani sposób, jak również forma wyceny (kosztorys ofertowy, tabela elementów
scalonych), jak również sposób jego rozliczenia (kosztorys powykonawczy, płatności
częściowe, jednorazowa zapłata). W przypadku gdy wynagrodzenie zostało ustalone w
formie ryczałtu ciężar ten (identyfikacja zakresu przedmiotowego świadczenia) spoczywa na
przyjmującym zamówienie, w tym wypadku wykonawcy, a nie na zlecającym, w tym wypadku
zamawiający. Powyższe niesie za sobą doniosłą konsekwencję, którą jest niezmienność
wynagrodzenia na etapie realizacji świadczenia nawet wówczas, gdy na etapie wyceny w
znaczeniu obiektywnym nie dało się zidentyfikować i wycenić przedmiotu świadczenia.
Wynika to z faktu, iż w przypadku wynagrodzenia ustalonego w formie ryczałtu
odpowiedzialność za poprawne zidentyfikowanie i wycenę przedmiotu zamówienia spoczywa
na wykonawcy i ewentualne błędy poczynione na tym etapie nie mogą być w przyszłości
źródłem roszczeń ze strony tego ostatniego wobec zamawiającego. Taki mechanizm wprost
został przez Zamawiającego ujęty w treści § 6 ust. 7 projektu umowy (załącznik nr 2 do
SIWZ).
Tym samym wykonawca w oparciu o powierzony zakres prac, stanowiący zazwyczaj jego
ogólną charakterystykę, winien w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego dokonać analizy
tego zakresu, i przy przewidzeniu wszelkich możliwych ryzyk określić swoje całkowite
wynagrodzenie ponosząc całkowitą odpowiedzialność za poprawność wyceny i prawidłowość
identyfikacji przedmiotu zamówienia. Art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny stanowi bowiem, iż jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe,
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac

(podkreślenie Izby). W takim przypadku całkowite ryzyko za dokonanie powyższych
czynności ponosi wykonawca łącznie z jego konsekwencjami polegającymi na zakazie

żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego nawet w przypadku, gdy nie można było
w spo
sób precyzyjny ustalić na etapie wyceny przewidzianego do wykonania zakresu.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.11.1998 r. (sygn. akt II CRN 913/97)
„Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy
wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się
wynagrodzenia wyższego”. Należy w pełni zgodzić się z tezą zawartą w przywołanym
powyżej wyroku Sądu Najwyższego. Powyższe jednak obarczone jest jednym warunkiem.
Otóż brak możliwości żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego następuje jedynie
wówczas, gdy większy zakres prac wynika z właściwości (istoty) przedmiotu zamówienia a
nie decyzji zlecającego – zamawiającego.
Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że postanowienia § 6 ust. 7 projektu umowy
wskazują, że w niniejszym wypadku mamy do czynienia z formą wynagrodzenia
ryczałtowego.
Jak wyżej wskazano, na uwagę w niniejszym stanie faktycznym zasługuje również
okoliczność, iż Zamawiający uwzględnił zarzut odwołania odnoszący się do braku
sprecyzowania przedmiotu zamówienia i jednoczesnego obarczenia wykonawców
obowiązkiem poprawności sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia.
Tym samym Izba w składzie rozpoznającym niniejsze odwołanie przychyliła się do
wyrażonego na rozprawie stanowiska Odwołującego, który wskazał, że: „Co do zarzutu nr 3
opartego o art. 353
1

K.c. wskazuje, że umowa ma zostać zawarta na okres 2 lat, dla której
Zamawiający oczekuje wskazania ceny ryczałtowej. Jak wyżej wskazano, na skutek
nowelizacji koszt realizacj
i usługi ulega zmianie w zakresie trudnym do przewidzenia.
Nowelizacja zawiera szereg czynników, których ilość jest tak duża, że możemy mówić o
nowym systemie zagospodarowania odpadów. Wykonawcy nie są w stanie zatem podać
ryczałtowego wynagrodzenia za okres 2 lat obowiązywania umowy. Mogą oczywiście przyjąć
rezerwę, jednakże wówczas ze stratą dla gminy i jej mieszkańców. W takim jednak wypadku
nie możemy mówić o rzetelnej kalkulacji kosztów. Może bowiem znaleźć się wykonawca,
który takich założeń nie przyjmie i złoży ofertę z ceną zaniżoną”.
Zmiana systemu
zagospodarowania odpadów i wielość, trudnych do przewidzenia w zakresie kierunku
zmiany, czynników związanych z tym systemem powoduje, że w interesie samego
Zamawiającego, beneficjentów systemu (mieszkańców) oraz wykonawców leży takie
skalkulowanie ceny ofertowej aby w sposób najpełniejszy gwarantowała ona jej związanie z
rzeczywiście realizowanym zakresem świadczenia. W ocenie Izby takiej gwarancji nie daje
wynagrodzenie ryczałtowe, gdyż jest ono w znacznym zakresie oderwane od rzeczywistego
kosztu i nakładu pracy.
Na powyższą kwestię zwrócono w uzasadnieniu wskazanego wyżej projektu ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Druk Nr 3495 – uzasadnienie

na stronie https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3495). W dokumencie tym
wskazano, że: „Ponadto w art. 6f proponuje się dodanie ust. 3 i 4 wprowadzających zmiany
wynikające z konieczności odejścia od ryczałtowego rozliczania się firm odbierających
odpady komunalne wybranych
przez gminę. Możliwość ryczałtowego rozliczania się
utrudniała gminom kontrolę nad strumieniem odpadów komunalnych oraz mogła prowadzić
do podwyższenia kosztów systemu (przez przeszacowanie kosztów odbioru odpadów
komunalnych).”

To oderwanie
wartości świadczenia od ilości odpadów może, jak słusznie wskazywał w toku
rozprawy Odwołujący, obciążać nadmiernymi kosztami Zamawiającego, a w konsekwencji
mieszkańców Miasta Rzeszowa. Wszakże wykonawcy, mając na uwadze możliwe zmiany
ilościowe strumienia odpadów i wynikające stąd trudne do przewidzenia ryzyko, jego
kosztami obciążą Zamawiającego wliczając to ryzyko w cenę oferty, którą Zamawiający
będzie musiał uiścić niezależnie od faktycznej ilości odpadów jaka wystąpi na etapie
realizacji umowy.
Zbieg tych wielu
czynników, w tym radykalnej zmiany systemu zagospodarowania odpadami,
powoduje, że najwłaściwszą formą wynagrodzenia będzie płatność za 1Mg faktycznie
odebranych i zagospodarowanych przez wykonawcę odpadów w ramach realizacji umowy.
Izba podzieliła zatem również stanowisko Odwołującego, wyrażone na rozprawie, że: „Co do
zasady Zamawiający może przenieść pewne ryzyka na wykonawców, jednakże pod
warunkiem, że są one możliwe do wyceny. Przy tak określonej formie wynagrodzenia oferty
będą jednak nieporównywalne. Brak jest bowiem danych, które mogą pozwolić oszacować te
wszystkie zmiany w ramach systemu odbioru odpadów”.

Jak wskazał w toku rozprawy Zamawiający „Zamawiający nie wie, jaki będą koszty realizacji
usługi i jaki będzie strumień odpadów w wyniku dokonanych zmian systemu”
– co powoduje,
że pozostawienie w ramach projektu umowy wynagrodzenia ryczałtowego niwelowałoby de
facto

dokonane przez Zamawiającego uwzględnienie zarzutu nr 1 związanego z
koniecznością weryfikacji przez wykonawców opisu przedmiotu zamówienia. Wszakże, jak
zostało wskazane we wstępnej części uzasadnienia, istota wynagrodzenia ryczałtowego jest
identyfikacja zakresu przedmiotowego z jednoczesnym całkowitym przeniesieniem na
wykonawców ryzyk związanych z brakiem możliwości identyfikacji tego zakresu. Powyższe
powoduje zatem, w tak nakreślonych realiach rynkowych, przy zmienionym systemie
gospodarowania odpadami w wyniku wspomnianej wyżej nowelizacji, doszło, w ocenie Izby,
do naruszenia zasady swobody umów, tj. regulacji art. 353
1
ustawy Kodeks cywilny.
Jednocześnie doszło również do naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych (art. 7
ust. 1 ustawy Pzp), gdyż na etapie konstruowania oferty każdy z wykonawców może dokonać
odmiennej identyfikacji przedmiotu zamówienia przyjmując w sposób całkowicie dowolny i
niemiarodajny wartości strumienia odpadów powodując, że ocenie będą podlegały oferty nie

dające się ze sobą porównać. Niemożliwa wówczas może okazać się także ocena ofert w
ramach mechanizmu wynikającego z treści art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż znaczne różnice
cenowe nie będą podlegały weryfikacji ze względu na czynniki makro czy mikroekonomiczne,
lecz ze względu na odmienne zidentyfikowanie zakresu przedmiotowego oraz wycenę
trudnych do zidentyfikowania ryzyk.
W konsekwencji
uwzględnienia tego zarzutu i nakazania Zamawiającemu zmiany modelu
wynagrodzenia z ryczałtowego na rozliczenie oparte o stawkę za 1Mg kosztów odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych nie doszło do uwzględnienia żądań w ramach
kolejnych podstaw tego s
amego zarzutu, tj. ryzyk związanych ze wzrostem liczby
mieszkańców, dostosowania częstotliwości odbioru i wywozu odpadów do zmian ich ilości,
jak również rozstawienia dodatkowych pojemników (pkt 2.1., 4.1.15 i 4.1.16 SOPZ) – gdyż
powyższe zarzuty były w ścisły sposób powiązane z zarzutem odnoszącym się do formy
wynagrodzenia i zostały skonsumowane na skutek jego uwzględnienia przez Izbę.
Na powyższe wskazywał wprost Odwołujący w toku rozprawy stwierdzając, że: „Ponadto
zarzuty z pkt 2 i 3 są powiązane i przenikają się wzajemnie. W kontekście argumentu
Zamawiającego, że nie wskazał naruszenia zasad współżycia społecznego, wskazał
uzasadnienie w odwołaniu, że obciążenie ryzykiem niemożliwym do skalkulowania stanowi
naruszenie w kontekście przywołanego art. 353
1

K.c.”.


Zarzut nr 4
W zakresie zarzutów art. 29 ust. 1 ustawy Pzp odnoszących się do obowiązku kontrolowania
właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku zbierania odpadów, określenia
kary za nieprzekazanie informacji o nieprawidłowym sposobie segregacji, obowiązku
zapewnienia worków na odpady zbierane selektywnie (zarzut nr 4 lit. a, b i c) Izba uznała, że
te kwestie zostały w sposób wystarczający wyjaśnione przez Zamawiającego. W tym
zakresie Odwołujący poczynił na etapie formułowania zarzutów nieuzasadnione założenia
doszukując się ryzyka w konieczności wysypywania odpadów z pojemników celem
dokonania kontroli poziomu segregacji. Jak wynika z wyjaśnień Zamawiającego takiego
sposobu realizacji tego obowiązku nigdy nie oczekiwał, czego Odwołujący powinien być
świadom realizując od kilku lat jako członek konsorcjum analogiczną usługę na rzecz Gminy
Rzeszów. W zakresie 3 podstawy faktycznej tego zarzutu, tj. konieczności zapewnienia
worków na odpady zbierane selektywnie w ilości adekwatnej do pojemności pojemników,
możliwość oszacowania tych kosztów została, zdaniem Izby, zagwarantowana przez zmianę
modelu wynagrodzenia. Uzależnienie jego wysokości od ilości odpadów umożliwia bowiem
ujęcie w cenie wszelkich kosztów, które będą liczone proporcjonalnie do strumienia odpadów
– a więc zależne od zakresu zrealizowanej faktycznie usługi.

Stąd też, w ocenie Izby, na skutek uwzględnienia zarzutu odnoszącego się do formy
wynagrodzenia zarzuty te stały się bezprzedmiotowe.

W zakresie zarzutu nr 4
lit. d) odnoszącego się do obowiązku posiadania w całym okresie
realizacji przedmiotu zamówienia umowy zawartej z regionalną instalacją przetwarzania
odpadów komunalnych (RIPOK) Zamawiający zadeklarował na rozprawie, że: „Zarzut
związany z obowiązkiem zawarcia umowy z RIPOK nie został uwzględniony, gdyż w
momencie przygotowania dokumentacji zmiany te nie były znane i zmiana nastąpi przez
modyfikację treści SIWZ”.
Biorąc pod uwagę, że obowiązkiem Zamawiającego będzie
dostosowanie przepisów do nowych regulacji, które na moment zamknięcia rozprawy nie
weszły w życie, zarzut ten nie został uwzględniony przez Izbę. Zamawiający ma bowiem
obowiązek takiego określenia sposobu realizacji świadczenia aby była ona zgodna z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Moment dostosowania zmiany umowy do
nowych regulacji może odbyć się zarówno w trakcie trwania postępowania, jak również już po
zawarciu umowy. Jest zatem oczywiste, że zarówno dostosowanie postanowień umowy do
nowych regulacji, jak również usunięcie sankcji w postaci wypowiedzenia umowy z tego
tytułu będzie podlegało zmianie przez Zamawiającego. Pozostawienie bowiem postanowień
umowy, które nie przystają do nowej sytuacji prawnej stanowiłoby działanie nieracjonalne z
punktu widzenia interesów, które Zamawiający, jako jednostka samorządu terytorialnego,
reprezentuje.

W zakresie zarzutu nr 4 lit. e) odnoszącego się do określenia zbyt krótkiego terminu
dostarczenia harmonogramu odbioru odpadów Izba podzieliła stanowisko Odwołującego w
tym zakresie uznając, ze został on przyznany przez Zamawiającego i w części przez niego
uwzględniony. W treści odpowiedzi na odwołanie Zamawiający zadeklarował jego wydłużenie
do 14 dni, co zgodnie ze stanowiskiem Odwołującego, będzie trudne do wyegzekwowania
przez Odwołującego. Stąd też Izba nakazała w sentencji orzeczenia zmianę treści SIWZ w
tym zakresie. Jak wskazał na etapie rozprawy Zamawiający „W zakresie terminu przekazania
harmonogramu odbioru odpadów Odwołujący żąda ustalenia go na poziomie 21 dni. Zwraca
uwagę, że dotyczy to harmonogramu podczas trwania umowy i tego pierwotnego
przekazywanego na początku realizacji usługi Odwołujący nie kwestionował. Zamawiający
zmienił ten termin z 7 na 14 dni. Zwraca uwagę, że brak przekazania harmonogramu
powoduje, że mieszkańcy nie będą wystawiali odpadów i wykonawca nie będzie mógł
realizować świadczenia przy jednoczesnym pobieraniu wynagrodzenia. Krótki termin leży
zatem również w interesie wykonawcy”.
Tym samym Izba uznała za wystarczające jego
wydłużenie do zadeklarowanego przez Zamawiającego okresu.

Zarzut nr 5
Analogiczna sytuacja, jak miała miejsce w przypadku zarzutów odnoszących się do kwestii
ryzyk związanych ze wzrostem liczby mieszkańców, dostosowania częstotliwości odbioru i
wywozu odpadów do zmian ich ilości, jak również rozstawienia dodatkowych pojemników
(pkt 2.1., 4.1.15 i 4.1.16 SOPZ), ma w ocenie Izby miejsce w odniesieniu do zarzutu opartego
o treść art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Jego podstawa faktyczna odnosiła się do § 11
projektu umowy regulującego m.in. zmianę wynagrodzenia w przypadku zwiększenia ilości
(liczby) nieruchomości oraz zmiany stawki opłaty „na bramie”, gdyż powyższe zarzuty były w
ścisły sposób powiązane z zarzutem odnoszącym się do formy wynagrodzenia i zostały
skonsumowane na skutek jego uwzgl
ędnienia. Jeżeli bowiem rozliczenie wynagrodzenia w
trakcie obowiązywania umowy, na skutek uwzględnienia zarzutu z art. 353
1
ustawy Kodeks
cywilny oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, będzie ustalane na podstawie ceny jednostkowej
powiązanej ze strumieniem odpadów, to okoliczność ta niweluje wątpliwości Odwołującego
związane ze sposobem ustalenia jego wysokości.
Jak podniósł sam Odwołujący w toku rozprawy, odnosząc się do argumentacji
Zamawiającego o braku przedstawienia żądań w zakresie zarzutu nr 5, „W zakresie
argumentu dotyczącego braku sformułowania żądań w zakresie zarzutu nr 5 nie zgadza się z
taką tezą. Żądanie zmiany wynagrodzenia jest powiązane z tym zarzutem. Skoro
wynagrodzenie uzależniono od tony odpadów zostałoby wprowadzone, to inne zmiany
postul
owane w treści odwołania mogłyby okazać się niepotrzebne”.

Stąd zarzut ten został również skonsumowany na skutek uwzględnienia zarzutu związanego
z formą wynagrodzenia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w
sentencji.
Zgodnie bowiem
z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie,
jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie w części zarzutów
wskazanych w odwołaniu powoduje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym została
wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, tj. stos
ownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972)
zmienionego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności § 5 ust. 4.


Przewodniczący:


……………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie