eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1478/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-08-13
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1478/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2019
r. w Warszawie odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 lipca 2019 r. przez
wykonawcę M. G. prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą M. G.
Envi Konsulting z siedzibą w Brzegu
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego: Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu

przy udziale
wykonawcy Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego


orzeka:

1.
Oddala odwołanie;
2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę M. G. prowadzącego jednoosobową
działalność gospodarczą pod firmą M. G. Envi Konsulting z siedzibą w Brzegu
i:

1) zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę M.
G.
prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą M. G.
Envi Konsulting z siedzibą w Brzegu
tytułem wpisu od odwołania;
2)
zasądza od wykonawcy M. G. prowadzącego jednoosobową działalność
gospodarczą pod firmą M. G. Envi Konsulting z siedzibą w Brzegu
na rzecz

Zamawiającego: Związku Międzygminnego ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu
kwotę 654,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącą
uzasadnione koszty strony
poniesione z tytułu noclegu oraz wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

Przewodniczący:
……………………Sygn. akt KIO 1478/19
U z a s a d n i e n i e

Zamawia
jący – Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) (zwanej dalej również
ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Inżynier Kontraktu dla zadań
FAZY IIA
– Kontrakt 27-4
”.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wykonawca M. G.
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą M.
G.
Envi Konsulting z siedzibą w Brzegu (zwany dalej: „Odwołującym”) w dniu 29 lipca 2019 r.
(data wpływu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej) złożył odwołanie na czynność
wykluczenia go z postępowania z uwagi na złożenie nieprawdziwych informacji w
postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, zarzucając Zamawiającemu:
naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17, art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy
Pzp, art. 24 ust. 8 ustawy Pzp w zw. z art. 26 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17, art. 26 ust. 3
ustawy Pzp, art. 24 ust. 8 w zw. z art. ust. 9 w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 26
ust. 3 ustawy Pzp.

Wobec powyższego, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z
postępowania, powtórzenia stosownych czynności w zakresie prawidłowego badania i oceny
ofert (w tym ewentualnie wezwania
do uzupełnienia wykazu osób w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp), ewentualnie, na wypadek nieuwzględnienia żądania wskazanego powyżej,
unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania i umożliwienia
Odwołującemu dalszej procedury samooczyszczania wskazanej w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp i
dokonanie oceny przedmiotowych wyjaśnień zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy Pzp, nakazanie
Zamawiającemu dokonania wyboru oferty Odwołującego, obciążenie Zamawiającego
kosztami postępowania odwoławczego.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ,
ofertę wykonawcy M. G. prowadzącego jednoosobową
działalność gospodarczą pod firmą M. G. Envi Konsulting z siedzibą w Brzegu jak


również oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestnika postępowania złożone
w
trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu.

Ponadto Izba us
taliła, że Odwołujący przekazał Zamawiającemu kopię niniejszego
odwołania.

Izba stwie
rdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym
miało miejsce w dniu 30 lipca 2019 r.

Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania po stronie Zamawiającego w
terminie przewidzianym w ustawie Pzp zgłosił przystąpienie wykonawca Sweco Consulting
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Izba uznała za skuteczne przystąpienie wykonawcy Sweco
Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego.

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Zamawiający – Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Inżyniera
Kontraktu dla zadań FAZY IIA – Kontrakt 27 – 4”
”.

Jednym z warunków specyfikacji było posiadanie doświadczenia zawodowego w
projektowaniu w branży sanitarnej polegające na zaprojektowaniu lub nadzorowaniu
zaprojektowania
uszczelniania sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 1 000 mb (pkt 3.1
ppkt 7 SIWZ).Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 2 lipca 2019 r. oferty
wykonawcy M. G.
prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą M. G.
Envi Konsulting z siedzibą w Brzegu. W dniu 8 lipca 2019 r. Odwołujący przysłał pismo do
Zamawiającego, w którym poinformował, że Pan W. M. (wykazany przez niego w wykazie)
nie posiada jednak doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego, t.j. doświadczenia w

nadzorze inwestycji obejmującej uszczelnienie kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej
długości co najmniej 1000 mb, posiada natomiast ww. doświadczenie o długości mniej niż
1,0 km. Dodatkowo z e-maila Pana W. M.
wynikało, że pracował on przy inwestycji
polegającej na renowacji kanalizacji deszczowej, a nie sanitarnej.

Zamawiający wezwał Odwołującego o wyjaśnienia, w następstwie którego wykonawca
udzielił odpowiedzi pismem z dnia 15 lipca 2019 r. Zamawiający pismem z dnia 18 lipca
2019 r. wykluczył Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy
Pzp.

Od
niniejszej
c
zynności Zamawiającego wykonawca M. G. prowadzący
jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą M. G. Envi Konsulting z siedzibą w Brzegu
wniósł odwołanie w dniu 29 lipca 2019 r.

Pismem z dnia 8 sierpnia 2019
r. Zamawiający odpowiedział na odwołanie, wnosząc o
jego oddalenie.

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i stanowiska stron oraz uczestnika
postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba
uznała, iż odwołanie jest niezasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Izby nie
potwierdził się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
W ocenie Izby Zamawiający zasadnie wykluczył Odwołującego z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem z postępowania wyklucza się
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające zamawiającego w błąd, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Niewątpliwie w niniejszym postępowaniu Zamawiający został wprowadzony w błąd,
gdyż w dniu 2 lipca 2019 r. dokonał wyboru oferty Odwołującego, uznając jednocześnie, że
wykonawca wobec złożonych oświadczeń i dokumentów spełnia wymagania specyfikacji
(
pkt. 3.1. pkt 7) posiadając doświadczenie zawodowe w projektowaniu w branży sanitarnej
polegające na zaprojektowaniu lub nadzorowaniu zaprojektowania uszczelniania sieci
kanalizacyjnej o długości co najmniej 1 000 mb.

W ocenie Izby ziściła się przesłanka lekkomyślności bądź niedbalstwa, gdyż
Odwołujący rozpoczynając współpracę z Panem W. M. - w szczególności wobec informacji,

którą uzyskał od Pana W. M. z dnia 11 czerwca 2019 r., że posiada on doświadczenie w
nadzorze nad inwestycją z zakresu kanalizacji deszczowej o długości około 1 km wraz z
robotami uzupełniającymi – powinien powyższą okoliczność zweryfikować. Zgodzić należało
się z Zamawiającym, że sformułowanie „około” nie może oznaczać „ponad 1 km”, a działanie
takie niewątpliwie jest niedbalstwem wykonawcy, który nie przewiduje skutku, jakim jest
wprowadzenie zamawiającego w błąd, podczas gdy skutek ten mógł i powinien był
przewidzieć. Niejednokrotnie Krajowa Izba Odwoławcza wypowiadała się na temat
przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp stwierdzając, że „od
przedsiębiorcy wymagana jest szczególna staranność wyrażająca się większą
zapobiegliwością, rzetelnością, dokładnością w działaniu. Staranność ta obejmuje
weryfikację informacji przedstawionych zamawiającemu, a pochodzących od podmiotów
trzecich, w tym osób, na których potencjał wykonawca się powołuje wykazując spełnianie
wa
runków udziału w postępowaniu. Weryfikacja ta powinna nastąpić przed przedstawieniem
danej informacji zamawiającemu (wyrok KIO z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO
929/19).

W konsekwencji
– w ocenie Izby – doszło do wprowadzenia Zamawiającego w błąd,
gdyż pierwotnie Zamawiający dokonał wyboru oferty Odwołującego i decyzja Zamawiającego
miała istotny wpływ na wynik tego postępowania, gdyż wykonawca nie został wykluczony,
Zamawiający zaś będąc w przekonaniu – wobec złożonych oświadczeń – że wykonawca
spe
łnia postawione warunki udziału, dokonał wyboru oferty Odwołującego. Bez znaczenia
pozostaje inny potencjał wskazany przez wykonawcę w odwołaniu, gdyż jak słusznie
zauważył Zamawiający z przedstawionego wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacj
i zamówienia nie wynikało aby Pani L. K.-J. posiadała doświadczenie wymagane
wobec Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych tylko wskazana została na stanowisko Projektanta branży
sanitarnej, zaś Pan H. B. w ogóle nie został wymieniony w wykazie osób złożonym przez
Odwołującego. Odwołujący dopiero po wprowadzeniu Zamawiającego w błąd próbował
przekonać Zamawiającego, że dysponuje innymi specjalistami, posiadającymi odpowiednie
do
świadczenie. Zgodzić należało się z Zamawiającym, że samooczyszczenie o którym
mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp i niepodleganie wykluczeniu z art. 24 ust. 9 ustawy Pzp w
związku z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp jest niemożliwe, gdyż wykonawca w danym
pos
tępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym wprowadził Zamawiającego w błąd nie
może jednocześnie rzetelnie wykazywać, że przedsięwziął takie środki zaradcze, aby
Zamawiający mógł uznać samooczyszczenie uznać za dopuszczalne. W niniejszej sprawie
wykonawca
nie wykazał tych okoliczności Zamawiającemu, a złożony dowód na rozprawie

wskazuje jedynie na próbę podjęcia takich działań po wniesionym odwołaniu. Powyższe
potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (i tak np. wyrok KIO 2614/18).

Wobec tak zaist
niałego stanu faktycznego Krajowa Izba Odwoławcza nie znalazła
podstaw do uwzględnienia niniejszego odwołania. W konsekwencji mając na względzie
okoliczności niniejszej sprawy, orzeczono jak w sentencji, na podstawie przepisu art. 192
ust. 1 ustawy Pzp. Za
tem, odwołanie podlega oddaleniu.

Przewodniczący:

…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie