eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1221/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-07-15
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1221/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Kawa - Ogorzałek Członkowie: Jan Kuzawiński, Luiza Łamejko Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzia
łem stron i uczestników postępowania w
dniu 15 lipca 2019 r., w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2019r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: Atende S.A. z siedzibą w Warszawie i A2 Customer Care sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu,
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PGNiG
Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


przy udziale wykonawcy Asseco Polan
d S.A. z siedzibą w Rzeszowie
zgłaszającego swoje
przystąpienie do postepowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Atende S.A. z siedzibą
w Warszawie
i
A2 Customer Care sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kwoty 13 500 zł 00
gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu od odwołania;

Sygn. akt KIO 1221/19

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dn
ia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ............................................

Członkowie:
………………………………

………………………………
Sygn. akt KIO 1221/19

U Z A S A D N I E N I E


Zamawiający - PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi na
podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej "ustawa Pzp"),
postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na.
„Dostawę, wdrożenie i serwis
Centralnego Systemu Bilingowego w PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.”
.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 16 listopada 2018 r., pod numerem 2018/S 221-506755.
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 28 czerwca 2019 r. wykonawc
y wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: Atende S.A. z siedzibą w Warszawie i A2 Customer Care sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu (dalej jako "Odwołujący") wnieśli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców i dokonanie wyboru oferty, która winna być odrzuconą, a
zatem nie jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu ustawy i obowiązującej w Postępowaniu
Spe
cyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej: „SIWZ”,
2.
art. 8 ust. 1 - 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „uznk”) poprzez:
a.
zaniechanie ujawnienia
całości wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Asseco
w dniu 25 kwietnia 2019 r.,
b.
zaniechanie ujawnienia informacji zawartych w pkt 1.4. ppkt 2 Formularza oferty (pod
tabelą),
c.
zaniechanie ujawnienia uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w
zakresie informacji zawartych w pkt 1.4. ppkt 2 Formularza oferty (pod tabelą);
3.
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Asseco pomimo,
iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ w zakresie w jakim nie wskazało elementów
cenotwórczych, w szczególności elementów zastosowanych w obecnie funkcjonującym u
Zamawiającego systemie billingowym (omówione łącznie z zarzutami co do ceny),
4.
art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk poprzez zaniechanie
odr
zucenia oferty Asseco pomimo, iż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
polegający na utrudnianiu innym wykonawcom dostępu do rynku poprzez sprzedaż usług
poniżej kosztów ich świadczenia w celu eliminacji innych przedsiębiorców,
Sygn. akt KIO 1221/19

5.
art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Asseco pomimo, iż cena tej oferty i jej istotnych
części składowych jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6.
art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp
poprzez wadliwą, powierzchowną ocenę złożonych przez Asseco wyjaśnień dotyczących ceny
oferty i uznanie, że wyjaśnienia potwierdzają jakoby oferta Asseco i jej istotne elementy nie
zawierają rażąco niskiej ceny, co doprowadziło do zaniechania odrzucenia oferty Asseco —
mimo, iż nie sprostał obowiązkowi dowiedzenia tego, iż cena jego oferty nie jest rażąco niska
(por. art. 90 ust. 2 Pzp), a zatem Zamawiający ofertę winien odrzucić zgodnie z dyspozycją
art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1)
u
nieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2)
odtajnienia:
a)
wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Asseco w dniu 25 kwietnia
2019r.,
b)
informacji zawartej w Formularzu ofertowym w pkt 1.4 ppkt 2 (tekst pod tabelą),
c)
uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa w ww. zakresie zawartego w
złożonym wraz z ofertą załączniku nr 4 do SIWZ,
3)
p
owtórzenia czynności badania i oceny oferty Asseco;
4)
odrzucenia oferty Asseco.

W dniu 12 lipca 2019
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
Odwołującego, w którym oświadczył, iż cofa odwołanie w całości. Oświadczenie o cofnięciu
odwołania zostało złożone przez osoby umocowane do reprezentacji Odwołującego, zgodnie
z dokumentacją złożoną do akt sprawy.

Uwzględniając powyższe Izba uznała, że zasadne jest umorzenie postępowania
odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, z uwagi na złożenie przez
Odwołującego oświadczenia o cofnięciu odwołania.
Zgodnie z treścią tego przepisu Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy. W takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli
cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.
Skuteczne skorzystanie przez Odwołującego z przysługującej mu czynności dyspozytywnej,
jaką jest wycofanie odwołania powoduje zakończenie postępowania odwoławczego bez
merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania. Złożenie oświadczenia o cofnięciu
odwołania stanowi nieograniczone uprawnienie Odwołującego, które znosi wszelkie skutki
prawne związane z wniesieniem odwołania.
Sygn. akt KIO 1221/19

W tym stanie rzeczy Izba, na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie
drugie ustawy Pzp.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 187 ust. 8
ustawy Pzp zdanie drugie oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018r.
poz. 972).
Mając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem
rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu 90% kwoty uiszczonej
tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: ............................................

Członkowie:
………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie