eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1219/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-07-11
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1219/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28.06.2019 r. przez wykonawcę PLASTPIPE
Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Chodzieska 31, 64-700 Czarnków
w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Park
Kingi 1, 32-020 Wieliczka

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa rur” (numer
referencyjny KSW/2019/EZM/73)


orzeka:
1.
umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych obejmującego brak precyzyjnego i
jednoznacznego sformułowania opisu przedmiotu zamówienia, w tym wystąpienia
rozbieżności tego opisu oraz zarzutu art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych związanego ze wskazaniem nazw własnych rur w treści Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia
wobec
uwzględnienia
odwołania
przez
Zamawiającego w tym zakresie i dokonania modyfikacji Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,


2. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu art. 22 ust. 1a w zw. z art. 22d ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych odnoszącego się do sposobu sformułowania
warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadanej wiedzy i
doświadczenia oraz uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 29 ust. 2
i 3 w zw. z art.
7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nakazuje
Zamawiającemu usunięcie z treści warunku postanowień odnoszących się do
właściwości przedmiotu dostawy w postaci zwrotu „trudnopalnych, antystatycznych

okołnierzowanych posiadających dodatkowe (oprócz galwanizacji lub ocynku
ogniowego) zabezpiec
zenie antykorozyjne pierścieni stalowych, np. poliamid"
oraz
zmianę postanowień przez zastąpienie fragmentu „spełniających wymagania do

stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego w pomieszczeniach ze
stropem a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu"
treścią „spełniających
wymagania do stosowania w zakładach przemysłowych, takich jak kopalnie węgla
kamiennego, zakłady górnicze, rudy miedzi, zakłady węgla brunatnego",
jak również
nakazuje Zamawiającemu usunięcie z treści ogłoszenia o zamówieniu oraz z treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzoru umowy postanowień
odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia nazwy własnej rur oraz nazwy
własnej w postaci wskazania złączki Victaulic S/905 i zastąpienie opisu rur i złączki
opisem funkc
jonalnym o obiektywnie pożądanych cechach w sposób gwarantujący
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. W pozostałym
zakresie
oddala zarzuty zawarte w odwołaniu.


3
. kosztami postępowania w wysokości 18 900 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy
dziewięćset złotych i zero groszy) obciąża Zamawiającego - Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.,
Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka
i:

1)
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę PLASTPIPE Spółka z
o.o. Spółka komandytowa, ul. Chodzieska 31, 64-700 Czarnków
tytułem wpisu
od odwołania,
2)
zasądza od zamawiającego Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020
Wieliczka
na rzecz wykonawcy -
PLASTPIPE Spółka z o.o. Spółka
komandytowa, ul. Chodzieska 31, 64-
700 Czarnków
kwotę w wysokości 18 900
zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych i zero groszy) tytułem
zwrotu kosztów zastępstwa przed Izbą oraz kosztów dojazdu na posiedzenie.

4. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przewodniczący:
……………………U z a s a d n i e n i e
do wyroku z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1219/19


Zamawiający – Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa rur” (numer referencyjny KSW/2019/EZM/73)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 18.06.2019
r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz.
U. UE pod numerem 2019/S 115 - 281905.

W dniu 18.06.2019 r. Zamaw
iający opublikował ogłoszenie o zamówieniu oraz zamieścił na
stronie internetowej treść SIWZ.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28.06.2019 r.
przez wykonawc
ę PLASTPIPE Spółka z o.o. Spółka komandytowa od czynności podjętej
przez Zamawiającego polegającej na ustaleniu treści Ogłoszenia oraz postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu w sposób
sprzeczny z
ustawą Pzp.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:
1) naruszenie art. 22 ust. 1a w zw. z art. 22d ust. 1 P
zp przez sformułowanie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy w sposób
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i ograniczający uczciwą konkurencję, co
wyklucza możliwość ubiegania się o zamówienie wykonawców obiektywnie zdolnych i
przygotowanych do jego realizacji;
2) naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 29 ust. 2 i ust. 3 Pzp przez naruszenie zasady
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a to przez
zaniechanie przygotowania
i prowadzenia postępowania z należytą starannością, w sposób
umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji i wypełnienie obowiązków zamawiającego
związanych z przygotowaniem postępowania, w szczególności przez dokonanie opisu

przedmiotu zamówienia w sposób jaki umożliwia złożenie oferty de facto tylko jednemu
podmiotowi.
3)
naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp polegające na opisie przedmiotu zamówienia w sposób
niejednoznaczny oraz zawierający zapisy wzajemnie sprzeczne.
4) naruszenie art. 36 aa Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez nieuzasadnione i
ograniczające konkurencję odstąpienie od udzielenia zamówienia w częściach, z
wyodrębnieniem w jednej z części monopolistycznej pozycji jednego z dostawców, w sytuacji
braku obiektywnych przyczyn przemawiających za udzieleniem zamówienia w jednej części.

Podnosząc powyższe zarzuty Zamawiający wniósł o uwzględnienie odwołania i:
1)
nakazanie Zamawiającemu modyfikacji treści Ogłoszenia oraz SIWZ w sposób
zapewniający zgodność opisu przedmiotu zamówienia z ustawą, poprzez:
a)
wykreślenie w treści ogłoszenia Sekcja III pkt 1.3) oraz treści SIWZ pkt VI - Warunki
udziału ppkt 1.3) i odpowiednio VIII pkt 5.3) - warunku w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej oraz żądanych dokumentów na potwierdzenie jego spełnienia ewentualnie
dokonanie modyfikacji warunku i żądanych na jego potwierdzenie dokumentów poprzez
wykreślenie z jego treści fragmentu: „trudnopalnych, antystatycznych okołnierzowanych
posiadających dodatkowe (oprócz galwanizacji lub ocynku ogniowego) zabezpieczenie
antykorozyjne pierścieni stalowych, np. poliamid"
oraz zmianę zapisu poprzez zastąpienie
fragmentu
„spełniających wymagania do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładu
górniczego w pomieszczeniach ze stropem a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu"

t
reścią „spełniających wymagania do stosowania w zakładach przemysłowych, takich jak
kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze, rudy miedzi, zakłady węgla brunatnego"
i
odpowiednie zmodyfikowanie zapisu części VIII.
b)
wykreślenie z treści wymagania określonego w Ogłoszeniu pkt II.2.4) ppkt 5 oraz SIWZ pkt
3.2. ppkt 5) zapisu o treści „wraz ze złączką Victaulic S/905" ewentualnie zmodyfikowanie
tego zapisu poprzez wskazanie: „wraz ze złączką ciśnieniową do rur bosych".
c)
modyfikacji zapisów Ogłoszenia II.2.4) oraz SIWZ pkt 3.2 i 3.3. poprzez zastąpienie
wskazanych nazw produktów firmy „ELPLAST+" Sp. z o. o. z Jastrzębia Zdroju opisem
technicznym wymaganych przez Zamawiającego produktów.
d)
doprecyzowania zapisów Ogłoszenia pkt II.2.4 oraz SIWZ 3.1, 3.2. i 3.5 poprzez
jednoznaczne określenie czy Zamawiający oczekuje:
- rur opancerzonych czy bez pancerza;
-
jednocześnie trudnopalnych i antystatycznych, czy tylko antystatycznych;
-
spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada
2016
r. czy też nie wymagających potwierdzenia spełniani tych wymagań
2)
obciążenie kosztami postępowania Zamawiającego

ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia żądania, o którym mowa w pkt 1

3)
unieważnienie postępowania i nakazanie Zamawiającemu udzielenia przedmiotowego
zamówienia w częściach, z wyodrębnieniem części dotyczącej sprzedaży i dostawy złączek
Victaulic S/905.

Interes we wniesieniu odwołania.
Odwołujący jest wykonawcą zainteresowanym pozyskaniem przedmiotowego zamówienia. W
wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przywołanych wyżej przepisów Pzp interes
Odwołującego doznaje uszczerbku. Wynika to z faktu, iż kwestionowane postanowienia
Ogłoszenia oraz SIWZ, uniemożliwiają Odwołującemu złożenie oferty w postępowaniu oraz
prowadzą do nierównego traktowania potencjalnych wykonawców i naruszenia uczciwej
konkurencji. Dowodzi to naruszenia interesu w uzyskaniu zamówienia, co czyni zadość
wymaganiom określonym w art. 179 ust. 1 ustawy do wniesienia odwołania.

Formalne przesłanki wniesienia odwołania.
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z treścią SIWZ zostało opublikowane w dniu 18 czerwca
2019
r., a zatem niniejsze odwołanie wniesione jest z zachowaniem 10 - dniowego terminu
przewidzianego w ustawie Pzp. Odwołujący przekazał kopię odwołania Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania - dowód w załączeniu

Uzasadnienie
Zamawiający w dniu 18 czerwca 2019r. ogłosił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
informację o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego dostawy rur do Kopalni Soli w
Wieliczce. W tym samym dniu Zamawiający dokonał publikacji Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia odnoszących się do tego postępowania. Po przeanalizowaniu
udostępnionych dokumentów Odwołujący stwierdził, iż zapisy Ogłoszenia oraz treść SIWZ są
nie
zgodne z zasadami wynikającymi z Pzp, są nieproporcjonalne i w sposób nieuzasadniony
ograniczają konkurencję, uniemożliwiając między innymi Odwołującemu złożenie oferty w
postępowaniu.
Dlatego złożenie odwołania stało się konieczne.

Nie budzi wątpliwości, że obowiązkiem Zamawiającego, jako gospodarza postępowania, jest
takie sformułowanie postanowień ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, aby były one zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym
zasadami wynik
ającymi z treści art. 7 Pzp.

Odwołujący ma świadomość, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie
stanowi postępowania, w którym zamawiający ma kupić cokolwiek, co wykonawcy zechcą
mu sprzedać. Ma prawo ukształtować zapisy SIWZ w taki sposób, by pozwoliły najlepiej
opisać jego potrzeby. Zamawiający mają prawo opisując przedmiot zamówienia do
określenia wymagań technicznych i jakościowych uwzględniających niezbędne
zamawiającemu standardy, przy uwzględnieniu realnych potrzeb (Tak wypowiedziała się Izba
m.in. w wyroku z dnia 18 marca 2019r. Sygn. akt: KIO 358/19).

W przedmiotowym postępowaniu - w ocenie Odwołującego - wymagania postawione przez
Zamawiającego zostały opisane w sposób, który nie tylko preferuje jednego wykonawcę
„ELPLAST+" Sp. z o. o. z Jastrzębia Zdroju, lecz wręcz uniemożliwia złożenie oferty innym
podmiotom.

I.
Zamawiający w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych
oczekuje wylegitymowania się przez wykonawcę - wykonaniem, co najmniej jednej dostawy
ru
r polietylenowych trudnopalnych. antystatycznych okołnierzowanych posiadających
dodatko
we (oprócz galwanizacji lub ocynku ogniowego) zabezpieczenie antykorozyjne
pierścieni stalowych, np. poliamid, spełniających wymagania do stosowania w podziemnych
wyrobi
skach zakładu górniczego w pomieszczeniach ze stopniem a.b.c niebezpieczeństwa
wybuchu metanu o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto, wraz z podaniem jej
wartości, przedmiotu, daty wykonania bądź wykonywania i podmiotów; na rzecz których
dostaw
a została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających
czy ta d
ostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawa była lub jest wykonywana a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy".

W ocenie Odwołującego, tak opisane zdolności techniczne lub zawodowe, zwłaszcza w
za
kresie podkreślonym, z jednoczesnym domaganiem się przez Zamawiającego
dokumentów bardzo drobiazgowo potwierdzającego jego wypełnienie, stanowi oczekiwanie
nieuzasadnione, nieproporcjonalne zarówno z punktu widzenia celu przedmiotowego

postępowania i jego przedmiotu, jak i z punktu widzenia zagwarantowania wykonania usługi
na odpowiednim poziomie.

Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza m.in. w wyroku z dnia 20 lutego 2019r. Sygn. akt:
KIO 197/19 -
„Wymagania Zamawiającego mogą być wyższe niż standardowe, wynikające z
obowiązujących przepisów, określone na wyższym poziomie. Jednak takie wymagania
muszą być skorelowane z przedmiotem zamówienia". Jak wskazał Odwołujący warunek
postawiony przez Zamawiającego nie może mieć na celu jedynie ograniczenia dostępu do
z
amówienia wykonawcom.
Rozstrzygając o zasadności lub braku zasadności warunku przywołanego powyżej, zdaniem
Odwołującego, należy mieć na uwadze także pozostałe postanowienia SIWZ, w
szczególności te z których wynika, że Zamawiający otrzyma od wykonawców próbki
oferowanych materiałów oraz zostaną mu przedstawione certyfikaty potwierdzające, że
oferowane materiały spełniają opisane w SIWZ parametry i zostały dopuszczone do
stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego. Nie powinno budzić
wątpliwości, w ocenie Odwołującego, że możliwość weryfikacji próbek oraz certyfikaty
wystawione przez odpowiednie instytucje są dostatecznym materiałem pozwalającym
Zamawiającemu na ocenę jakości oferowanych produktów, przydatności do założonego celu
oraz zgodności z opisanymi w SIWZ parametrami.

Z kolei dla potwierdzenia zdolności organizacyjnych potencjalnych wykonawców, tj.
możliwości dostarczenia wymaganej przez Zamawiającego ilości materiałów (a temu - jak
przypuszcza Odwołujący - służyć ma opisany warunek), wystarczające wydaje się być
wylegitymowanie się dostawą rur polietylenowych lub równoważnych o wartości wskazanej
przez Zamawiającego, dostarczonych do zakładów przemysłowych, takich jak kopalnie węgla
kamiennego, zakłady górnicze, rudy miedzi, zakłady węgla brunatnego. Zauważyć bowiem
należy, że proces produkcji rur polietylenowych jest ten sam, jak rur opisanych przez
Zamawiającego w kwestionowanym warunku. Jedyna różnica, to zastosowanie innego
(dodatkowego) granulatu o właściwościach antystatycznych i trudnopalnych.

Jak zostało wskazane w dalszej części uzasadnienia Odwołujący jest producentem rur.
Produkuje rury polietylenowe, także trudnopalne i antystatyczne. Posiada wszelkie
Certyfikaty wydane przez jednostkę notyfikowaną dopuszczające rury do stosowania w
podziemnych wyrobiskach górniczych. Posiadane przez Odwołującego certyfikaty
potwierdzają spełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23
listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu
podzie
mnych zakładów górniczych. (Zaświadczenie jednostki certyfikującej w załączeniu).

Od wielu lat Odwołujący z powodzeniem współpracuje z zakładami górniczymi, dostarczając
im swoje produkty. Posiada zdolności organizacyjne oraz techniczne pozwalające
zaofero
wać Zamawiającemu materiały na wysokim poziomie i spełniające jego oczekiwania,
podobnie jak wielu innych producentów działających na rynku tego typu usług. Jednak
drobiazgowo opisany przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu w zakresie
kwalifikac
ji technicznych lub zawodowych został skonstruowany w taki sposób, że
uniemożliwia Odwołującemu przystąpienie do postępowania. Tak postawiony warunek
powoduje, że ofertę może złożyć de facto jedna firma, o której była mowa powyżej i która od
wielu lat współpracuje z Zamawiającym przy tego typu zamówieniach. Z góry eliminuje z
udziału w postępowaniu podmioty, które mogą posiadać zdolności umożliwiające
świadczenie usługi na poziomie wymaganym przez Zamawiającego, a jedynie nie posiadają
dokumentu -
którego uzyskanie możliwe jest w zasadzie wyłącznie przez podmioty
realizujące dostawę na rzecz Zamawiającego. Odwołujący wnosi o wykreślenie
kwestionowanego warunku, ewentualnie dokonanie jego zmiany w sposób wskazany w
petitum. Warunek nie znajduje bowiem uzasadn
ienia w okolicznościach przedmiotowego
postępowania.

II.
Jak wskazał Odwołujący art. 29 ust. 2 Pzp zawiera jednoznaczną wytyczną, która zakazuje
dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję. Jak wynika ze stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowanego m.in.
w uchwale z dnia 15 lutego 2019r. KIO/KD 11/19:
„Swoboda zamawiającego w określaniu
cech produktów które chce zakupić; jest ograniczona koniecznością zachowania w
postępowaniu uczciwej konkurencji. Z jednej strony oczywistym jest, że określenie wymagań
dotyczących przedmiotu zamówienia zależy do zamawiającego, który jest gospodarzem
postępowania i przyszłym nabywcą określonych towarów czy usług, a konieczności
zachowania uczciwej konkurencji nie można utożsamiać z nakazem umożliwienia złożenia
oferty przez jak najszerszy krąg wykonawców, w oderwaniu od potrzeb Zamawiającego. Z
drugiej jednak strony niedopuszczalne jest takie opisywanie przedmiotu zamówienia, które
nie jest konieczne dla zaspokojenia racjonalnych i obiektywnie uzasadnionych potrzeb
zamawiającego."

W ocenie Odwołującego zakaz ten został złamany przez Zamawiającego w przedmiotowym
postępowaniu.
Nieuzasadnione utrudnienie konkurencji powoduje nie tylko warunek, do którego Odwołujący
odniósł się w punkcie I, ale także opisanie przez Zamawiającego parametrów zamawianych
materiałów i elementów, w sposób wprost wskazujący na konkretnego producenta, tj. użycie

nazw produktów stosowanych przez „ELPLAST+" Sp. z o. o. z Jastrzębia Zdroju. Co prawda
Zamawiający przewidział możliwość zaoferowania produktów równoważnych, jednak biorąc
pod uwagę całokształt zapisów SIWZ, w tym przede wszystkim zapisów wskazanych w
niniejszym odwołaniu, nie powinno budzić wątpliwości, że możliwość ta jest pozorna.

W Ogłoszeniu II.2.4 oraz w SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pkt 3.2 Zamawiający
wskazuje
"3.2 Wykonawca sprzeda i dostarczy Zamawiającemu rury o następujących parametrach, w
ilościach maksymalnych:
1) Rura PE-NP AS PE-
GG PN 1,6 MPa Ø 180mm x 16,4mm x 6000mm trudnopalna i
antystatyczna okołnierzowana obustronnie w ilości 3150 mb;
2) Rura PE-NP AS PE-
GG PN 2,5 MPa Ø 140mm x 19,2mm x 6000mm trudnopalna i
antystatyczna okołnierzowana obustronnie w ilości 1270 mb;
3) Rura PE-NP AS PE-
GG PN 1,6 MPa Ø 110mm x 10,0mm x 5000mm trudnopalna i
antystatyczna okołnierzowana obustronnie w ilości 2400 mb;
4) Rura PE-NP AS PE-GG PN
2,5 MPa Ø 140mm x 19,2mm x 1000mm trudnopalna i
antystatyczna okołnierzowana obustronnie w ilości 10 szt;
5) Rura PE-NP AS PE-GG PN 1,6
MPa Ø HOmm x 10,0mm x 5000mm trudnopalna i
antystatyczna do połączenia typu l/ictauiic wraz ze złączką Victaulic S/905 w ilości 100 mb
6) Rura PE-NP AS PE-
GG PN 2,5 MPa Ø 140mm x 19,2mm x 2000mm trudnopalna i
antystatyczna okołnierzowana obustronnie w ilości 10 szt
7) Rura bosa trudnopalna antystatyczna
(bez pancerza) w krążkach a/100mb typu PE-NP.
AS SDR11 PE-
GG PN 1,6 MPa Ø 63 mm x 5,8mm w ilości 3350 mb

Zdaniem Odwołującego wskazanie „Rura PE-NP AS PE-GG", to nic innego jak wskazanie
nazwy produktu konkretnego produc
enta. Tak swoje produkty określa „ELPLAST+" Sp. z o.
o. z Jastrzębia Zdroju. Wykonawcy chcąc poznać parametry, jakich spełnienia oczekuje
Zamawiający, zobowiązani są "odkodować" je z nazwy oferowanych przez w/w firmę
produktów.

Zdaniem Odwołującego podobnie Zamawiający opisał parametry innych elementów, których
dostawy oczekuje, a wymienionych w SIWZ pkt 3.3.
Niewątpliwie, w ocenie Odwołującego, sytuacja ta prowadzi do nieuzasadnionego
uprzywilejowania jednego podmiotu i nie znajduje uzasadnienia w specyfice przedmiotu
zamówienia. Zamawiający z powodzeniem może opisać przedmiot dostawy za pomocą
dostatecznie dokładnych i powszechnie używanych określeń, bez konieczności odwoływania
się do nazw stosowanych przez konkretnego producenta.

Dlatego żądana w petitum przez Odwołującego zmiana opisu przedmiotu zamówienia w tym
zakresie jest uzasadniona.

Jak wskazał następnie Odwołujący najbardziej istotnym uchybieniem, jakie zauważa w
przed
miotowym postępowaniu, naruszającym zasady opisane w art. 29 pzp oraz art. 7 pzp,
jest zapis zawarty w Ogłoszeniu w pkt II.2.4. opis zamówienia ppkt 5) oraz w SIWZ - Opis
przedmiotu zamówienia pkt 3.2 ppkt 5), w którym Zamawiający zawarł oczekiwanie
dostarczenia przez wykonawców Rury PE-NP AS PE-GG PN 1,6 MPa Ø 110mm x 10,0mm x
SOO
Omrn trudnopalnej i antystatycznej do połączenia typu Victaulic wraz ze złączką
Victaulic S/905.

Odwołujący podniósł, że jedynym autoryzowanym dystrybutorem wyrobów amerykańskiej
firmy VICTAULIC na terenie Polski od 2003r. i wyłącznym dystrybutorem na rynek górniczy
jest firma „ELPLAST+" sp. z o.o. Podmiot też od wielu lat współpracuje z Zamawiającym
systematycznie biorąc udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Wprowadzenie takiego oczekiwania przez Zamawiającego de facto prowadzi do
wy
eliminowania konkurencji, uniemożliwia złożenie oferty przez inne podmioty niż
„ELPLAST+" sp. z o.o. Wprawdzie teoretycznie możliwe jest ubieganie się przez
potencjalnych oferentów o zakup u w/w dystrybutora złączek wymaganych przez
Zamawiającego. Oczywistym jednak jest, zdaniem Odwołującego, że o sprzedaży i cenie za
te elementy nie będzie decydował „rynek", tylko dążenie do uniemożliwienia innym
podmiotom złożenia konkurencyjnej oferty.

Jak wskazała następnie Odwołujący sytuacja ta nie jest do pogodzenia z obowiązkiem po
stronie Zamawiającego dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający
konkurencję i równe traktowanie wykonawców.

III.
Jak zostało wskazane w kolejnym punkcie uzasadnienia obowiązkiem Zamawiającego jest, w
oparciu o art. 29
ust. 1 ustawy, opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W
przedmiotowym przyp
adku zapisy zawarte w Ogłoszeniu oraz w treści SIWZ są, w ocenie
Odwołującego, niejednoznaczne i wzajemnie sprzeczne.

W pkt 3.1 SIWZ oraz odpowiednio Ogłoszenia, Zamawiający wskazał, że:

„3.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem:
1. r
ur polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą trudnopalną i antystatyczną (bez
pancerza) okołnierzowanych z dociskami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie,
2. rur polietylenowych ze s
tałą monolityczną warstwą trudnopalną i antystatyczną (bez
pancerza) do
połączenia typu Victaulic, wraz z łącznikiem składającym się z dwóch obejm
3. rur polietylenowych
ze stałą monolityczną warstwą antystatyczną (bez pancerza) bosych w
krążkach a/100mb zwanych dalej „rurami",
4.
kształtek montażowych, w postaci:
a)
trójników i kolan polietylenowych, ze stałą monolityczną warstwą trudnopalną i
antystatyczną (bez pancerza) okołnierzowanych z dociskami stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie,
b)
zaworów i złącz,
c)
tulei kołnierzowych PE-NPAS (do zgrzewania) wraz z dociskami stalowymi pokrytymi
tworzywem,
zwanych dalej „kształtkami montażowymi".

Natomiast już wskazując w pkt 3.2 parametry rur poprzez odwołanie się do nazw
stosowanych „ELPLAST+" Sp. z o.o. Zamawiający wskazuje na rury z pancerzem.
„ELPLAST+" produkuje wielowarstwowe, polietylenowe rury opancerzone PE-NP-AS typu
PE-
GG, dopuszczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
Informacje te są udostępnione na stronach internetowych wymienionego producenta -
https://elplastplus.pl/produkty-kat/v
ictaulic/ (wydruk w załączeniu).

Zdaniem Odwołującego niejasność w zakresie oczekiwania Zamawiającego pojawia się
także w zakresie dostaw rur polietylenowych typu PE-NP AS SDR11 PE-GG PN 1,6 MPa
063mm x 5,8 mm w krążkach, gdzie opisując przedmiot zamówienia Zamawiający wskazuje
na warstwę antystatyczną, natomiast wskazując już co Wykonawca ma sprzedać i
dostarczyć, przy zapisach odnoszących się do w/w rur pojawia się oczekiwanie rury
trudnopalnej antystatycznej.

W pkt 3.5 SIWZ -
Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby przedmiot
zamówienia spełniał:
1)
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów
górniczych (Dz. U. Z 2017r. Poz. 1118)
2)
posiadać dopuszczenie do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
w pomieszczeniach ze stopniem „a", „b" i „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

Aby te wymagania mogły być spełnione, w ocenie Odwołującego, poszczególne elementy
do
stawy powinny posiadać zarówno warstwę trudnopalną, jak i antystatyczną. Tymczasem
Zamawiający wskazując dostawy jakich elementów oczekuje, w pkt 3.3 ppkt 1 i 2 SIWZ oraz
odpowiednio Ogłoszenia wymaga dostawy:
1)
złącza do zgrzewania PE-AS 0 63mmx5,8mm elektrooporowe PN 1,6 MPa w ilości 12 szt
2)
złącza PE-AS okołnierzowe 0 63mmx5,8mm PN 1,6 MPa w ilości 20 szt.

W pkt 3.1 ppkt 3) SIWZ -
opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: „rur
polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą antystatyczną (bez pancerza) bosych w
krążkach a/100mb"

Powyższe zapisy, w ocenie Odwołującego, wskazują na posiadanie przez wyszczególnione
elementy warstwy antystatycznej. Nie zawierają w opisie warstwy trudnopalnej. Brak
którejkolwiek z tych warstw powoduje, że dostarczany element nie może spełniać wymagań
określonych przez Zamawiającego w przywołanym powyżej pkt. 3.5 SIWZ. Nie jest natomiast
rolą wykonawców domyślanie się, które z przedstawionych oczekiwań Zamawiającego jest
oczekiwaniem właściwym, a które zostało wprowadzone przez pomyłkę. Równie uprawniona
w świetle tych zapisów jest teza, że Zamawiający przez niedbałość lub nieuwagę pominął
wymienienie przy przywołanych zapisach warstwę trudnopalną, jak teza, że Zamawiający
przez pomyłkę lub nieuwagę zamieścił zapisy pkt. 3.5 SIWZ.
Konieczne jest więc doprecyzowanie wymagań Zamawiającego w tym zakresie.

IV.
Jak wskazał Odwołujący art. 36 aa ustawy Pzp wskazuje, że zmawiający może podzielić
zamówienie na części. Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 11 Pzp zamawiający zobowiązany jest do
sporządzenia protokołu, w którym wyjaśni powody niedokonania podziału. Mimo wątpliwości
co to tego, czy podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem, czy obowiązkiem
zamawiającego, w przedmiotowym przypadku brak takiego podziału jest działaniem
ograniczającym w stopniu istotnym konkurencję i nieuzasadnionym.

Jak zostało wskazane m.in. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 października
2018r. Sygn. akt: KIO 2016/18 -
„Decyzja w zakresie samego podziału zamówienia na części,
jak też co do samego sposobu, w jaki zostanie podzielone zamówienie, pozostawiona jest
autonomicznej woli zamawiającego, który określa w tym zakresie swoje potrzeby mając na
uwadze w szczególności przedmiot zamówienia publicznego. Jednak swoboda
zamawiającego w decyzji o braku podziału zamówienia na części ograniczona jest zasadą


uczciwej konkurencji. Należy zatem badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja co do
podziału zamówienia nie naruszy konkurencji przez ograniczenie możliwości ubiegania się o
nie".
Podobn
e stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12 czerwca
2018r. Sygn. akt: K
IO 1022/18, gdzie wskazała, że: „Uprawnienie Zamawiającego w zakresie
podziału zamówienia na części, o którym mowa w art. 36aa ust. 1 pzp nie może być
interpretowane
w oderwaniu od regulacji wynikającej z ustawy z 2004r. - Prawo zamówień
publicznych, jak również przepisów prawa wspólnotowego. Tym samym ww. uprawnienie
zamawiającego niejednokrotnie będzie przekształcało się w obowiązek podziału zamówienia
na części, w szczególności w sytuacji, gdy brak takiego podziału będzie naruszał
konkurencję między wykonawcami zainteresowanymi danym zamówieniem. Zatem w
kontekście powyższego stwierdzić należy, iż zasadą w zamówieniach publicznych jest
podział zamówienia na części o ile nie wystąpią szczególne okoliczności, które uzasadniają
brak takiego podziału".


Zdaniem Odwołującego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w sposób
nieusprawiedliwiony odstąpił od udzielenia zamówienia w częściach, ograniczając w sposób
niedopuszcz
alny konkurencję, a w zasadzie eliminując z postępowania potencjalnych
konkurentów firmy „ELPLAST+” .
Posługując się pewnym uproszczeniem wskazać należy, że przedmiotem postępowania jest
dostawa trzech rodzajów elementów, tj. rur, kształtek oraz złączek. Firmy produkujące rury
proste, co do zasady produkują również kształtki. Proces technologiczny produkcji tych
elementów jest zbliżony. Odmienny jest natomiast proces technologiczny złączek i
zasadniczo produkcją tego elementu zajmują się inne firmy. Naturalnym w takiej sytuacji
działaniem Zamawiającego, pozwalającym na pozyskanie konkurencyjnych ofert i
korzystnych cen, było udzielenie zamówienia w częściach, w taki sposób, by złączki były
elementem odrębnej części zamówienia. Zamawiający nie podjął takiego działania, co nie
znajduje usprawiedliwiania zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę okoliczności opisane
poniżej.

W ocenie Odwołującego, zasadniczym elementem przemawiającym za tym, że Zamawiający
powinien był dokonać wyodrębnienia części, jest oczekiwanie dostarczenia złączek Victaulic
S/905. Zakładając, że Zamawiający posiada uzasadnienie dla dostawy właśnie takich
złączek, konkretnego producenta, to i tak połączenie tego oczekiwania z zamówieniem
dotyczącym pozostałych elementów dostawy nie znajduje usprawiedliwienia.

Przede wszystkim, jak zostało to podniesione powyżej, zdaniem Odwołującego,
wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia tego elementu dostawy istotnie ograniczyło,

a w zasadzie uniemożliwiło konkurencję lub wzięcie udziału w postępowaniu. Biorąc od
uwagę wymaganą ilość rur, które mają być połączone wskazaną złączką, wartość tego
elementu nie przekracza 7.000 zł (szacować należy ok. 27 szt. złączek do łączenia 100mb
rur). Dla możliwości zastosowanie złączki tego typu nie ma natomiast znaczenia, jakie rury
będą dostarczone, gdyż po uwzględnieniu wskazanego rozmiaru i ciśnienia, złączka będzie
kompatybilna z każdym rodzajem rury spełniającej opisane przez Zamawiającego parametry,
dostarczonej przez dowolnego wykonawcę. Uwzględniając, że wartość zamówienia
szacować należy na kwotę ok. 2.000.000 zł, nie powinno budzić wątpliwości, że włączenie do
tego zamówienia tak mało istotnego, z punktu widzenia wartości i konieczności łącznego
wykonania, elementu (złączki Victaulic S/905), zostało dokonane tylko w tym celu by
ograniczyć, bez obiektywnie uzasadnionych powodów, konkurencję.
W dalszej części uzasadnienia Odwołujący wskazał, że udzielenie natomiast
przedmiotowego zamówienia w częściach z wyodrębnieniem części, gdzie w zasadzie
monopolistyczną pozycję posiada firma „ELPLAST+” , nie będzie miało niekorzystnego
wpływu na realizację zamierzonego przez Zamawiającego celu, zwłaszcza że wyłączenie
złączek Victaulic S/905 w przedmiotowym przypadku najprawdopodobniej pozwoli na
zlecenie dostawy tej części w trybie bezprzetargowym.

W świetle powyższego, w ocenie Odwołującego, zasadne wydaje się twierdzenie, że brak
jest uzasadnionych
podstaw do udzielenia zamówienia o takim przedmiocie, jako jednego
zamówienia. Jedyną przyczyną takiego działania jest dążenie do ograniczenia konkurencji.
Takie działanie zamawiającego powoduje, że zastosowany tryb postępowania jest pozorny.
W tym stanie rz
eczy odwołanie jest uzasadnione i Odwołujący wniósł o jego uwzględnienie w
całości.

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie,
na
podstawie
zebra
nego materiału dowodowego, po zapoznaniu
się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
w szcz
ególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych
War
unków Zamówienia, jak również po zapoznaniu się z odwołaniem, po wysłuchaniu
oświadczeń, jak też stanowisk stron złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy
ustaliła i zważyła, co następuje.


W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek,
o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołującemu przysługiwało prawo do
skorzystania ze środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę
interesu w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp kwalifikowaną
możliwością poniesienia szkody przez Odwołującego będącej konsekwencją zaskarżonej w
odwołaniu czynności. Wnoszący odwołanie jest podmiotem zainteresowanym udziałem w
przedmiotowym postępowaniu, zaś sformułowane w dokumentacji postępowania warunki
udziału w postępowaniu oraz wymagania opisu przedmiotu zamówienia uniemożliwiają
Odwołującemu udział w przedmiotowym postępowaniu. We wniesionym środku ochrony
prawnej
Odwołujący zmierza do modyfikacji postanowień stanowiących przeszkodę w
ubieganiu się o przedmiotowe zamówienie publiczne. W przypadku zaś uwzględniania
odwołania ma on szansę na uzyskanie tego zamówienia.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o
zamówienie
publiczne,
nadesłanej
przez
Zamawiającego
do
akt
sprawy
w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w tym w szczególności z treści ogłoszenia o
zamówieniu, treści SIWZ wraz z załącznikami.
Izba dopuściła również i przeprowadziła następujące dowody z dokumentów złożone
przez Odwołującego:
1. Karta katalogowa nr 025 (08.2017) ELPLAST+ polietylenowych rur i kształtek
opancerzonych PE-NP.-AS typu PE-GG;
2. Pismo z dnia 27.06.2019 r. skierowane przez J.S. Hamilton Poland
Spółka z o.o. do
Odwołującego z informacją, że rury typu ASTP2/W i ASTP3/G objęte certyfikatem wydanym
dla Plastpipe Spółka z o.o. Spółka komandytowa przeszły badania z wynikiem pozytywnym i
mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych;
3. Informacji ze strony internetowej ELPLAST+
wskazującym, że ww. wykonawca od 2003 r.
jest autoryzowanym dystrybutorem wyrobów amerykańskiej firmy VICTAULIC na ternie
Polski i wyłącznym dystrybutorem na rynek górniczy;
4. Karty katalogowej ELPLAST+ dla
złączek VICTAULIC do rur HDPE typu 995 i 905;

5. Wydruk dwóch ogłoszeń o udzieleniu zamówienia z portalu www.eGospodarka.pl z 2009 r.
i 2011 r. wskazujących, że Zamawiający udzielił na rzecz wykonawcy ELPLAST+ zamówienia
na dostawę rur polietylenowych;
6.
Karty katalogowej D4pro Spółka z o.o. Spółka komandytowa dla elektroprzewodzącej
złączki instalacyjnej bezkołnierzowej systemu D4/G do instalacji kopalnianych wraz z
certyfikatem z dnia 26.08.2016 r. wystawionego dla tego typu złączek.

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów
podniesionych w odwołaniu Izba stwierdziła, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, iż postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieo
graniczonego o wartości powyżej kwot wskazanych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 18.06.2019 r. Zamaw
iający opublikował ogłoszenie o zamówieniu oraz
zamieścił na stronie internetowej treść SIWZ.

Jak Izba ustaliła w oparciu o akta prowadzonego postępowania Zamawiający w następujący
sposób uzasadnił w protokole postępowania (druk ZP-PN) brak podziału zamówienia na
części:

Czy zamówienie zostało podzielone na części:

nie - powo
dy niedokonania podziału zamówienia na części (możliwość składania ofert
częściowych/ udzielanie zamówienia w częściach):
Zakres dostawy rur polietylenowych uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy.
Decyzja w sprawie podzielenia przedmiotu niniejs
zego zamówienia nie spowodowałaby
zwiększenia konkurencyjności postępowania. Wprowadzenie podziału zamówienia mogłoby
doprowadzić nawet do ograniczenia konkurencji, bowiem funkcjonujący na rynku dostawcy
rur polietylenowych są zainteresowani realizacją większych kontraktów. Podział zamówienia
na mniejsze pakiety mógłby spowodować, iż wykonawcy nie byliby nimi zainteresowani.
Zwłaszcza iż Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji i w ramach maksymalnych
ilości dostawy, zobowiązuje się do zakupu rur o wartości 60% ceny całkowitej brutto

zaoferowanej przez wykonawcę. Zakup pozostałej ilości rur o wartości 40% ceny całkowitej
brutto zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. Realizacja przedmiotowej dostawy staje
się opłacalna dla wykonawców tylko wówczas, gdy stanowi niewydzielony element
większego zamówienia. Przedmiot zamówienia z uwagi na swą wielkość i ilość dostaw, nie
narusza zasad uczciwej konkurencji oraz nie utrudnia małym i średnim przedsiębiorcom
dostępu do zamówienia.

Zgodnie z Rozdziałem III SIWZ zatytułowanym „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
obejmuje on:
1. Nomenklatura
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot zamówienia: 44163100-1 -
2. Nazwa
Dostawa rur.
3.
Opis przedmiotu zamówienia
3.1
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem:
l)
rur polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą trudnopalną i antystatyczną (bez
pancerza) okołnierzowanych z dociskami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie,
2)
rur polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą trudnopalną i antystatyczną (bez
pancerza) do połączenia typu Victaulic, wraz z łącznikiem składającym się z dwóch obejm
3)
rur polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą antystatyczną (bez pancerza) bosych
w krążkach a/100mb zwanych dalej „rurami”,
4)
kształtek montażowych, w postaci:
a)
trójników i kolan polietylenowych, ze stałą monolityczną warstwą trudnopalną i
a
ntystatyczną (bez pancerza) okołnierzowanych z dociskami stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie,
b)
zaworów i złącz,
c)
tulei kołnierzowych PE-NPAS (do zgrzewania) wraz z dociskami stalowymi pokrytymi
tworzywem, zwanych dalej „kształtkami montażowymi".
3.2 Wykonaw
ca sprzeda i dostarczy Zamawiającemu rury o parametrach, w ilościach
maksymalnych:
1) Rura PE-NP AS PE-GG PN
MPa Ø 180mm x 16,4mm x i antystatyczna
okołnierzowana obustronnie w ilości 3150 mb
2) PE-NP AS PE-
GG PN 2,5 MPa Ø 140mm x 19,2mm x 6000mm i antystatyczna
okołnierzowana obustronnie w ilości 1270 mb
3) Rura PE-NP AS PE-GG PN
MPa Ø 110mm x 10,0mm x 5000mm trudnopalna i
antystatyczna okołnierzowana obustronnie w ilości 2400 mb

4) Rura PE-NP AS PE-
GG PN 2,5 MPa Ø 140mm x 1000mm i antystatyczna
o
kołnierzowana obustronnie w ilości 10 szt.
5) Rura PE-NP AS PE-GG PN
MPa Ø 110mm x 10.0mm x 5000mm trudnopalna i
antystatyczna do połączenia typu Victaulic wraz ze złączką Victaulic S/905 w ilości 100 mb
6) PE-NP AS PE-GG PN 2,5
MPa Ø 140mm x 19,2mm x 2000mm trudnopalna i
antystatyczna okołnierzowana obustronnie w ilości 10 szt.
7) Rura bosa trudnopalna anty
statyczna (bez pancerza) w krążkach a/100mb typu PE-NP.
AS SDR] I PE-
GG PN MPa Ø 63 mm x 5,81m ilości 3350 mb
3.3 Wykonaw
ca sprzeda i dostarczy Zamawiającemu kształtki montażowe o następujących
parametrach, w ilościach maksymalnych:
l)
Złącze do zgrzewania PE-AS Ø 63mm x 5,8mm elektrooporowe PN 1,6 MPa w ilości 12
szt.
2)
Złącze PE-AS okołnierzowe Ø 63mm x 5,8mm PN 1,6 MPa w ilości 20 szt.
3) Kolano segmentowe PE-NPAS PE-GG 12
00 Ø 140mm x 19,2mm 2,5 MPa
okołnierzowane w ilości 8 szt.
4) Kolano segmentowe PE-NPAS PE-GG 90
0 Ø 140mm x 19,2mm -2,5 MPa
okołnierzowane w ilości 8 szt.
5)
Trójnik PE-NPAS PE-GG 900 Ø 110mm x 10,0 mm - 1,0 MPa okołnierzowany 10 szt.
6)
Tuleja kołnierzowa PE-NPAS PE-GG Dz 180 + docisk stalowy pokryty poliamidem DN
180
— 1,6 MPa w ilości 300 szt.
7)
Trójnik PE-NPAS PE-GG Ø 140mm x 19,2mm - 2,5 MPa - wylot 900 okołnierzowany w
ilości 14 szt.
8)
Tuleja kołnierzowa PE-PNAS PE-GG Dz 110 + docisk stalowy pokryty poliamidem DN 1
10 -
MPa w ilości 200 szt.
9)
Trójnik PE-NPAS PE-GG Ø 63mm x 5,8mm - MPa - wylot 900 bosy w ilości 40 szt.
10)
Złącze proste skręcane PE-AS Ø 63mm PN 16 w ilości 30 szt.
11) Kolano segmentowe PE-NPAS PE-
GG 900 Ø 63mm x 5,8mm - 1,0 MPa bose w ilości 30
szt.
12)
Zawór PE AS skręcany fi 63mm 1,0 MPa w ilości 30 szt.
13)
Tuleja kołnierzowa PE-PN-AS PE-GG 140 x 19,2 PN 25 + docisk pokryty poliamidem
140 PN 25 -
2,5 MPa w ilości 300 szt.
3.4
Przedmiot zamówienia będzie służyć do budowy rurociągów transportujących wodę oraz
ciecze niepa
lne i wodne zawiesiny oraz sprężone powietrze w szybach i podziemnych
wyrobiskach za
kładu górniczego.
3.5 Prz
edmiot zamówienia, powinien spełniać:

l) wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów
górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1 1 18),
2) posiadać dopuszczenie do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu
3.6
Rury powinny być wykonane z tworzywa sztucznego trudnopalnego antystatycznego,
nietoksycznego powinny posiadać kołnierze z pierścieniami stalowymi, które oprócz ocynku
ogniowego lub galwanizacji powinny posiadać dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne(np.
pokrycie warstwą poliamidu).
3.7
Rury powinny posiadać badania odporności na uderzenie zewnętrzne metodą
schodkową wykonane zgodnie z normą PN-EN 141 1:1998 lub z zastosowaniem rozwiązań
równoważnych przez akredytowane laboratorium. Jako rozwiązanie równoważne
Zamawiający dopuści zastosowanie energii uderzenia na poziomie nie mniejszym niż 480J.
Przedmiotowe badanie oferent powinien posiadać przynajmniej na jedną z oferowanych
średnic rur.
3.8
Rury o których mowa w pkt 3.2 ppkt 7 winny być zwinięte w rulon o średnicy nie większej
niż 1800 mm.
3.9
W ramach maksymalnych ilości, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu przedmiotu
zamówienia o wartości 50% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zakup pozostałej
części przedmiotu zamówienia o wartości 50% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie,
zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte
zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

W Rozdziale IV SWIZ zatytułowanym „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA POMOCĄ
ZN
AKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW LUB SFORMUŁOWAŃ WSKAZUJĄCYCH NA
POCHODZENIE, ŹRÓDŁO LUB SZCZEGÓLNY PROCES, KTÓRY CHARAKTERYZUJE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, A TAKŻE PRZEZ ODNIESIENIE DO NORM, EUROPEJSKICH
OCEN TECHNICZNYCH,
APROBAT, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 1 SYSTEMÓW
REFERENCJI TECHNICZNYCH
” Zamawiający zawarł następujące postanowienia:
l . W przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ogłoszeniu o zamówieniu,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia został użyty znak towarowy, patent lub sformułowanie wskazujące na
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia
Zamawiający wskazuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym
(art. 29 ust. 3 ustawy). W
ykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2. W przypadku gdy opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ogłoszeniu o zamówieniu,
specyfikacji istotnych wa
runków zamówienia oraz załącznikach do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, dokonano przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i syst
emów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego (art. 30 ust. 4 i 5 ustawy).

W Rozdziale V SIWZ zatytułowanym „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” Zamawiający
wskazał, że:
I. Wykonawca zo
bowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy w okresie do 12 miesięcy,
licząc od daty zawarcia umowy.
2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.

Następnie Zamawiający w treści SIWZ w następujący sposób określił jeden z warunków
u
działu w postępowaniu, który został objęty zarzutem odwołania:
Zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:

3)
zdolności technicznej lub zawodowej udokumentowanie należytego wykonania lub
wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — tym okresie co najmniej jednej dostawy rur
polietylenowych tru
dnopalnych, antystatycznych okołnierzowanych posiadających dodatkowe
(oprócz galwanizacji lub ocynku ogniowego) zabezpieczenie antykorozyjne pierścieni
stalowych, np. poliamid, spełniających wymagania do stosowania w podziemnych
wyrobiskach zakładu górniczego w pomieszczeniach ze stopniem a,b,c niebezpieczeństwa
wybuchu metanu o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto, wraz z podaniem jej
wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została
wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa
została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty "'stawione przez podmiot, na rzecz których dostawa była lub
jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

Ocena spełnienia przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana na podstawie złożonych dokumentów określonych w części VIII niniejszej
specyfikacji.

W
załączniku nr 6 do SIWZ „WZÓR UMOWY” zostało w § 2 zatytułowanym „Przedmiot
umowy. Prawo opcji” wskazane, że:
1.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem:
1)
rur polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą trudnopalną i antystatyczną (bez
pancerza) okołnierzowanych z dociskami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie,
2)
rur polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą trudnopalną i antystatyczną (bez
pancerza), do połączenia typu Victaulic, wraz z łącznikiem składającym się z dwóch obejm
3)
rur polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą antystatyczną (bez pancerza) bosych
w krążkach a/100mb zwanych dalej „rurami”, 4) kształtek montażowych, w postaci:
a)
trójników i kolan polietylenowych, ze stałą monolityczną warstwą trudnopalną i
an
tystatyczną (bez pancerza) okołnierzowanych z dociskami stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie,
b)
zaworów i złącz,
c)
tulei kołnierzowych PE-NPAS (do zgrzewania) wraz z dociskami stalowymi pokrytymi
tworzywem, zwanych dalej „kształtkami montażowymi”.
2.
Wykonawca sprzeda i dostarczy Zamawiającemu rury o następujących parametrach, w
ilościach maksymalnych:
1) Rura PE-NP AS PE-GG PN 1,6 MPa 180mm x 16,4mm x 6000mm trudnopalna
i antystatyczna okołnierzowana obustronnie w ilości 3150 mb
2) Rura PE-NP AS PE-G
G PN MPa Ø 140mm x 19,2mm x trudnopalna i antystatyczna
okołnierzowana obustronnie w ilości 1270 mb
3) Rura PE-NP AS PE-
GG PN 1,6 MPa Ø 110mm x 10,Omm x 5000mm trudnopalna i
antystatyczna okołnierzowana obustronnie w ilości 2400 mb
4) Rura PE-NP AS PE-GG PN
2,5 MPa Ø 140mm x 19,2mm x 1000mm trudnopalna i
antystatyczna o
kołnierzowana obustronnie w ilości 10 szt.
5) Rura PE-NP AS PE-
GG PN MPa Ø 110mm x 10,Omm x 5000mm trudnopalna i
antystatyczna do połączenia typu Victaulic wraz ze złączką Victaulic S/905 w ilości 100 mb
6) Rura PE-NP AS PE-
GG PN 2,5 MPa Ø 140mm x 19,2mm x 2000mm trudnopalna i
antystatyczna okołnierzowana obustronnie w ilości 10 szt.
7) Rura bosa trudnopalna antystatyczna (bez pancerza) w k
rążkach a/100mb typu PE- NP.
AS SDRII PE-GG PN 1,6 MPa
Ø 63 mm x 5,8mm w ilości 3350 mb

3. Wykonaw
ca sprzeda i dostarczy Zamawiającemu kształtki montażowe o następujących
parametrach, w ilościach maksymalnych:
1)
Złącze do zgrzewania PE-AS Ø 63mmx5,8mm elektrooporowe PN 1,6 MPa w ilości 12
szt.
2)
Złącze PE-AS okołnierzowe Ø 63mmx5,8mm PN 1,6 MPa w ilości 20 szt.
3) Kolano segmentowe PE-NPAS PE-GG 12
00 Ø 140mm x 19,2mm 2,5 MPa
okołnierzowane w ilości 8 szt.
4) Kolano segmentowe PE-NPAS PE-GG 90
0 Ø 140mm x 19,2mm -2,5 MPa
okołnierzowane w ilości 8 szt.
5)
Trójnik PE-NPAS PE-GG 900 Ø 110mm x 10,0mm -1,0 MPa okołnierzowany 10 szt.
6)
Tuleja kołnierzowa PE-NPAS PE-GG Dz 180 + docisk stalowy pokryty poliamidem DN
180
— 1,6 MPa w ilości 300 szt.
7)
Trójnik PE-NPAS PE-GG Ø 140mm x 19,2mm - 2,5 MPa — wylot 900 okołnierzowany w
ilości 14 szt.
8)
Tuleja kołnierzowa PE-PNAS PE-GG Dz 110 + docisk stalowy pokryty poliamidem DN
110
— MPa w ilości 200 szt.
9)
Trójnik PE-NPAS PE-GG Ø 63mm x 5,8mm - MPa - 900 bosy w ilości 40 szt.
10)
Złącze proste skręcane PE-AS Ø 63mm PN16 w ilości 30 szt.
11) Kolano segmentowe PE-NPAS PE-
GG 900 Ø 63mm x 5,8mm - 1,0 MPa bose w ilości 30
szt.
12)
Zawór PE AS skręcany fi 63mm 1,0 MPa w ilości 30 szt.
13)
Tuleja kołnierzowa PE-PN-AS PE-GG 140 x 19,2 PN 25 + docisk pokryty poliamidem 140
PN 25 -
2,5 MPa w ilości 300 szt.
4.
Przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 1 będzie służyć do budowy rurociągów
transportujących wodę oraz ciecze niepalne i wodne zawiesiny oraz sprężone powietrze w
szybac
h i podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego.
5. Prz
edmiot zamówienia, o którym mowa powinien spełniać:
1)
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów
górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118),
2)
posiadać dopuszczenie do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
w pomieszczeniach ze stopn
iem „a", „b" i „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
6.
W ramach maksymalnych ilości, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu przedmiotu
zamówienia o wartości 50% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zakup pozostałej
części przedmiotu zamówienia o wartości 50% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie,
zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).

7.
Rury powinny być wykonane z tworzywa sztucznego trudnopalnego antystatycznego,
nietoksycznego powinny posiadać kołnierze z pierścieniami stalowymi, które oprócz ocynku
ogniowego lub galwanizacji p
owinny posiadać dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne (np.
pokrycie warstwa poliamidu).
8.
Rury powinny posiadać badania odporności na uderzenie zewnętrzne metodą
schodkową wykonane zgodnie z normą PN-EN 1411:1998 lub z zastosowaniem rozwiązań
równoważnych przez akredytowane laboratorium. Jako rozwiązanie równoważne
Zamawiający dopuści zastosowanie energii uderzenia na poziomie nie mniejszym niż 480J.
9.
Przedmiotowe badanie oferent powinien posiadać przynajmniej na jedną z oferowanych
średnic rur.
10.
Rury, o których mowa w ust 2 pkt. 7 powinny być zwinięte w rulon o maksymalnej
średnicy 1800mm.

W § 3 wzoru umowy zatytułowanym „Sposób przeprowadzenia dostawy” w ust. 1 zostało
wskazane, że: „Przedmiot umowy będzie dostarczany przez Wykonawcę na zlecenia
Zamawiającego, sukcesywnie, partiami (maksymalnie 20 partii), w ciągu okresu trwania
umowy.


Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności
powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do
przekonania, iż sformułowane przez Odwołującego zarzuty znajdują częściowe oparcie w
ustalonym stanie faktycznym i prawnym, a tym
samym rozpoznawane odwołanie zasługuje
na uwzględnienie.


W ramach odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 03.07.2019 r.) Zamawiający dokonał
częściowego uwzględnienia zarzutów i idącej za nim częściowej modyfikacji postanowień SIWZ.
Odnosząc się do pierwotnej treści SIWZ wskazać należy, że Zamawiający ograniczył w
prowadzonym postępowaniu konkurencję na kilku ważkich poziomach. Po pierwsze w sposób
bardzo szczegółowych, a wręcz kazuistyczny, dokonał opisu warunku udziału w postępowaniu,
jednocześnie dokonując opisu parametrów odnoszących się do rur posłużył się symboliką i
nazwami modeli oferowanych przez konkretny podmiot (ELPLAST+) i dodatkowo wskazał jako
jeden z elementów armatury (w tym wypadku złączki) konkretny model tego produkt (złączka

Victaulic S/905) łącząc go w jedną całość z całym zamówieniem obejmującym rury, kształtki oraz
złączki do rur.
Dokonując modyfikacji treści SIWZ, która była wynikiem wniesionego odwołania i
poskutkowała częściowym uwzględnieniem zarzutów, de facto Zamawiający nie otworzył
postępowania na konkurencję, gdyż takie działanie w zaistniałym stanie faktycznym musiałoby
obejmować wiele aspektów dokonanego opisu przedmiotu zamówienia oraz treści warunku
(zarówno treści warunku, opisu przedmiotu zamówienia oraz treści wzoru umowy).
Niewątpliwie przedmiotem dostawy jest produkt specjalistyczny, który jest oferowany na
rynku przez ograniczony krąg wykonawców. Już tylko ta okoliczność powinna u Zamawiającego
wymusić refleksję powodującą konieczność oceny rynku właściwego z punktu widzenia
konieczności ochrony zasad ukonstytuowanych w treści art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp.
Jak słusznie wskazał Odwołujący, Zamawiający nie dokonał takiej analizy, kierując się błędnym
przeświadczeniem, że jego indywidualne potrzeby oraz ocena istniejącego stanu są w pełni
miarodajne i usprawiedliwione. Nie budzi bowiem żadnej wątpliwości, że ze względu na brak
dowodów przeciwnych, od kilku lat jedynym dostawcą zamawianych rur, kształtek i złączek jest
jeden i ten sam podmiot
– na dowód czego Odwołujący złożył dowody w postaci ogłoszeń o
udzieleniu zamówienia.

Izba w tym miejscu zwraca uwagę Zamawiającego na fakt, iż konkretne typy rur, kształtek
i złączek zostały wskazane także we wzorze umowy i winny być one z niego usunięte.


1.

W pierwszej kolejności Izba rozpoznaniu poddała zarzuty art. 22 ust. 1a w zw. z art. 22d
ust. 1 ustawy Pzp

związane ze sformułowaniem warunków udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy – uznając ten zarzut za zasługujący
na uwzględnienie.
W ramach tych zarzutów Odwołujący wskazał, że są one sformułowane w sposób
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i ograniczający uczciwą konkurencję, co
wyklucza
możliwość ubiegania się o zamówienie wykonawców obiektywnie zdolnych i
przygotowanych do jego realizacji.

Wskazane przez Odwołującego wzorce kontroli w postaci art. 22 ust. 1a w zw. z art.
22d ust. 1 ustawy Pzp nakazują podmiotowi zamawiającemu sformułowanie warunków w
sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako
minimalne poziomy zdolności (art. 22 ust. 1a ustawy Pzp) oceniając zdolność techniczną lub
zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy

lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości (art. 22d ust. 1 ustawy Pzp).
Izba w niniejszym składzie, uznaje za własną argumentację wyrażoną w wyroku
Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach połączonych KIO 1126/13 – 1133/13, w którym
zostało wskazane, że: „(…)„Proporcjonalność do przedmiotu zamówienia”, o której mowa w
art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, może być rozpatrywana w dwóch
aspektach
– proporcjonalności w sensie słownikowym i matematycznym, czyli określonego
stosunku części do całości lub stosunku do jakiejś wielkości, jak też proporcjonalności w
znaczeniu adekwatności (zasady proporcjonalności). W drugim jednak znaczeniu
proporcjonalności należałoby wskazać za Trybunałem Konstytucyjnym na trzy kwestie: 1) czy
wprowadzona regula
cja ustawodawcza (tu: warunek udziału w postępowaniu) jest w stanie
doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków, 2) czy regulacja ta (warunek) jest
niezbędna dla ochrony interesu publicznego, z którym jest powiązana (względnie interesu
zamawiającego), 3) czy efekty wprowadzanej regulacji pozostają w proporcji do ciężarów
nakładanych przez nią na obywatela (wykonawcę)? Zdaniem Trybunału z zasady
proporcjonalności wypływa bowiem, po pierwsze, przyjmowanie danej regulacji tylko
wówczas, gdy jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego, z którym jest powiązana, po
drugie, nakaz kształtowania danej regulacji w sposób zapewniający osiągnięcie
zamierzonych skutków, i po trzecie, wymóg zachowania proporcji między efektami
wprowadzonej regulacji a wynikającymi z niej ciężarami czy niedogodnościami. Zasada
proporcjonalności w ujęciu szerokim szczególny nacisk kładzie na adekwatność celu i środka
użytego do jego osiągnięcia. Z powyższego wynika, iż jeżeli cel regulacji prawnej można
osiągnąć przy pomocy dwóch środków, przy czym jeden z nich w większym stopniu pogarsza
sytuację prawną podmiotu, to należy wybrać ten drugi. (por. np. orzeczenie z 26 kwietnia
1995 r., sygn. akt K 11/94, z 31 stycznia 1996 r., sygn. akt K 9/95). Innymi słowy, jest to
pytanie, czy zachow
ana została proporcja pomiędzy celami (efektami) regulacji a ciężarami,
jakie jej wprowadzenie nałoży na obywateli – podmioty wolności działalności gospodarczej
(tamże).
Oczywiście Trybunał Konstytucyjny odnosił się do zasady proporcjonalności wyrażonej w
Konstytucji, lecz rozważania te – dotyczące celu i potrzeby takiego ukształtowania warunków
– przystają również do niniejszej sprawy. Na wszystkie postawione powyżej pytania należy
odpowiedzieć negatywnie”.

Oznacza to, że warunek ma służyć ocenie zdolności wykonawcy do realizacji
przedmiotu zamówienia, nie zaś spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań
Zamawiającego. Przedmiotem dostawy, w ramach postawionego warunku, nie musi zaś być
przedmiot dostawy w identycznej konfiguracji, jak również dostawa wykazana w ramach
warunki nie musi być zrealizowana na rzecz tożsamego z Zamawiającym podmiotu. Jest

bowiem bez znaczenia, czy dostawa tożsamych przedmiotowo rur, kształtek, czy też złączek
jest realizowana na rzecz kopalni soli, węgla, miedzi, czy też inne zakładu wydobywczego.
Celem warunku jest ocena minimalnych zdolności wykonawcy do zrealizowania
przedmiotu zamówienia przy założeniu, że jeżeli wykonawca zrealizował z sukcesem
zbliżone dostawy, jest również w stanie dokonać realizacji zbliżonego zamówienia, o ile
cechuje się ono podobnymi właściwościami, zaś oferowany przedmiot dostawy jest zgodny z
opisem przedmiotu zamówienia.
Realizacji tego celu służyć ma sformułowana w treści art. 22 ust. 1a ustawy Pzp
zasada proporcjonalności, którą należy odczytywać w ten sposób, że podmiot zamawiający
nie powinien przy formułowaniu warunków udziału w postępowaniu stosować wymagań
nadmiernych do przewidzianego do osiągnięcia celu jakim jest wyłonienie wykonawcy
potencjalnie zdolnego do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zwrócić należy również uwagę na wskazaną przez Odwołującego okoliczność, że
Zamawiający w § 3 ust. 1 wzoru umowy określił konieczność dostarczenia przedmiotu
dostawy sukcesywnie partiami (maksymalnie 20 partii) w ciągu okresu trwania umowy. Tym
samym ni
e mamy do czynienia z jednorazową dostawą znacznej partii asortymentu, co
powoduje, że tego rodzaju wymaganiom może sprostać wiele małych i średnich podmiotów.
Zgodzić się należy także ze stanowiskiem Odwołującego, zaprezentowanym na
rozprawie, że Zamawiający mylnie odczytał znaczenie warunku w ramach prowadzonego
postępowania. Otóż przedmiotem dostawy jest w niniejszym wypadku zestaw trzech
produktów (rur, kształtek oraz złączek) w określonym czasie i ze wskazaniem określonego
miejsca. Bez znaczenia jest zatem, czy potencjalny wykonawca jest producentem tych
produktów, ich dystrybutorem, czy też posiada jedynie możliwość nabycia tego asortymentu i
dostarczenia go we wskazane przez Zamawiającego miejsce w określonym czasie. Zatem
przedmiotem warunku win
na być zdolność wykonawcy do sprostania elementom dostawy
pod względem logistycznym z zachowaniem specyfiki miejsca dostawy i charakteru samego
podmiotu zamawiającego.
Stąd też Izba przychyliła się do żądania Odwołującego nakazując Zamawiającemu
usunięciem z opisu warunku szczegółowych odniesień, zarówno do przedmiotu dostawy, jak
również do właściwości miejsca docelowego wykorzystania dostarczanych produktów. W
ocenie Izby za wystarczające należy uznać pozostawienie ogólnego opisu przedmiotu
dostawy, rozs
zerzenia miejsca jego przeznaczenia w sposób referujący do zbliżonych do
eksploatowanego przez Zamawiającego miejsca zakładów górniczych z zachowaniem
wskazanej pierwotnie w warunku wartości, który to element nie był zasadniczo
kwestionowany przez Odwołującego.

Za uwzględnieniem omawianego zarzutu przemawiała również okoliczność, że
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu określił szereg elementów ograniczających
konkurencję, od treści warunku poczynając, na opisie przedmiotu zamówienia kończąc.

2. W zakresie zarzutu z art. 29 ust. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
, w ramach którego
Odwołujący wskazał w odwołaniu, że doszło do naruszenia zasady zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a to przez zaniechanie przygotowania i
prowadzenia postępowania z należytą starannością, w sposób umożliwiający zachowanie
uczciwej konkurencji i wypełnienie obowiązków zamawiającego związanych z
przygotowaniem postępowania, w szczególności przez dokonanie opisu przedmiotu
zamówienia w sposób jaki umożliwia złożenie oferty de facto tylko jednemu podmiotowi i
skorelowanego z nim żądania wykreślenia z treści wymagania określonego w Ogłoszeniu pkt
II.2.4) ppkt 5 oraz SIWZ pkt 3.2. ppkt 5) zapisu o treści „wraz ze złączką Victaulic S/905" Izba
uz
nała, że zarzut ten zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności, w ramach ogólnych rozważań związanych z kształtowaniem
opisu przedmiotu zamówienia, Izba wskazuje, iż istotna w tym aspekcie jest treść art. 29 ust.
2 ustawy Pzp, który wskazuje, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób,
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W tym zakresie, co jest zgodne ze
stanowiskiem Odwołującego zaprezentowanym na rozprawie, nie jest konieczne wykazanie,
iż sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na konkretny produkt
prowadzi do naruszenia uczciwej konkurencji, lecz konieczne jest wykazania, iż opis
przedmiotu zamówienia uniemożliwia w sposób bezsprzeczny zaoferowanie większej liczby
produktów lub równoważnych rozwiązań technologicznych.
Jak wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach połączonych o sygn. akt
KIO 229/12
– 247/12 „(…) w kontekście art. 29 ust. 2 Pzp Izba stwierdza za orzecznictwem, że
niniejszy przepis stanowi, iż: „przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W konsekwencji fakt naruszenia przez Zamawiającego
art. 7 ust.1 oraz art. 29 ust. 2 Pzp wymaga tylko uprawdopodobnienia
, co, jak wskazał Sąd
Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku z dnia 25.01.2006 r., sygn. akt: II Ca 693/05 (niepubl.) uznaje
się za wystarczające dla uznania zasadności zarzutu”
. (za wyrokiem z dnia 26.08.2011 r. sygn.
akt: KIO 1734/11). W konsekwencji zgodzić, należy się ze stanowiskiem, że w takiej sytuacji
ciężar dowodu w zakresie braku zaistnienia ograniczenia konkurencji spoczywa w całości na
Zamawiającym. Dowód taki jest skutecznie przeprowadzony, jeśli Zamawiający, albo wykaże, że
Odwołujący spełnia ustalone wymagania lub, że mimo braku spełniania tych wymagań opis

przedmiotu zamówienia jest uzasadniony szczególnymi potrzebami Zamawiającego (za
wyrokiem KIO z dnia 01.02.2011 r., sygn. akt: KIO 79/11, sygn. akt: 89/11, sygn. akt: 90/11)”.
W tym samym orzeczeniu (wyrok w sprawach połączonych o sygn. KIO 229/12 –
247/12) zostało wskazane, że: „Ponadto, Izba podtrzymuje stanowisko wynikające z
orzecznictwie KIO wyrok z dnia 16.12.2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 1400/08, wyrok z dnia
12.08.2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 984/09 oraz wyrok KIO z dnia 6.08.2009 r., sygn. akt:
KIO/UZP 967/09 zgodnie z
którym, „oferta równoważna to taka, która przedstawia produkt,
który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla
Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Pojęcie
równoważności bowiem nie może oznaczać tożsamości produktów, ponieważ przeczyłoby to
istocie oferowania produktów równoważnych i czyniłoby możliwość oferowania produktów
równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia. Zaś rozwiązanie
równoważne nie może oznaczać, że inne zaproponowane w ramach tej równoważności
urządzenie ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego
producenta, przyjętego przez projektanta, gdyż naruszałoby to zasadę równego traktowania
wykonawców i uczciwej konkurencji.
Dodat
kowo, należy wskazać, że za orzecznictwem, iż w wobec jednoznacznego
odrzucenia, jak zostało to wskazane, możliwości żądania, aby oferowany produkt
równoważny posiadał wszystkie parametry urządzenia proponowanego, w sytuacji braku
jednoznacznych wskazania
w SIWZ jakie z parametrów są najistotniejsze dla
Zamawiającego, koniecznym jest odwołanie się do przewidywanego przeznaczenia
niniejszych urządzeń w ramach przedmiotowego zamówienia i roli jaką będą pełnić u
Zamawiającego”
. (podobnie wyrok KIO z 19.03.2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 189/09).
Tym samym samo użycie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w
odniesieniu do wskazanej w nazwy złączki zwrotu „lub równoważne” nie jest wystarczające
dla zachowania obiektywności i przejrzystości opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający
musi zatem dokonać oceny, które z opisanych przez niego parametrów są dla niego istotne i
w jakim zakresie odstępstwo od nich będzie dopuszczalne – a zatem nadal uważane za
spełniające jego wymagania. Zamawiający zaś w toku postępowania odwoławczego
bezrefleksyjnie odsyłał do aktów prawnych w postaci art. 2 ustawy z dnia 10 czerwca Prawo
geologiczne i górnicze
oraz § 28 ust. 2 i § 271 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23
listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu
podziemnych zakładów górniczych
.
Art. 2 ww. ustawy określa jej zakres przedmiotowy wskazując do jakiego typu
zakładów przemysłowych (w tym wypadku kopalni i wyrobisk) odnoszą się regulacje tego
aktu prawnego.

Zgodnie z § 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów
górniczych
W wyrobiskach górniczych stosuje się materiały, substancje chemiczne i ich
mieszaniny oraz wyroby z
tworzyw sztucznych spełniające wymagania:
1) trudnopalności;
2) antyelektrostatyczności;
3) nietoksyczności.
Zgodnie z
§ 271 ww. Rozporządzenia Wyrobiska w polach metanowych zalicza się do:
1) niezagrożonych wybuchem metanu, ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, w
przypadku gdy nagromadzenie metanu w powietrzu większe niż 0,5% jest wykluczone;
2) zagrożonych wybuchem metanu, ze stopniem „b” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, jeżeli
w normalnych warunkach przewietrzania nagromadzenie metanu w powi
etrzu większe niż 1,0%
jest wykluczone;
3) zagrożonych wybuchem metanu, ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, jeżeli
nawet w normalnych warunkach przewietrzania nagromadzenie metanu w powietrzu może
przekroczyć 1,0% .

Jak wynika z treści odwołania Odwołujący nie kwestionuje konieczności zastosowania w
wyrobiskach eksploatowanych przez Zamawiającego konieczności zastosowania rur o
właściwościach trudnopalnych, antyelektrostatycznych i nietoksycznych. Zarzuty odnoszą się
bowiem do sytuacji uprzywilejowania konkretnego podmiotu oraz oferowanych przez niego
wyrobów. Stąd też nieuzasadnione są obawy Zamawiającego, wyrażone w odpowiedzi na
odwołanie z dnia 03.07.2019 r., że „(…) w odczuciu Zamawiającego spowoduje możliwość
dostarczenia rur stosowanych
na powierzchni.”
Choć powyższy argument odnosił się do
uwzględnionego zarzutu związanego z warunkiem udziału w postępowaniu, wskazuje on na
niezrozumienie po stronie Zamawiającego znaczenia warunków, opisu przedmiotu zamówienia i
cech jakimi powinny charak
teryzować się te opisy w kontekście norm z art. 7 ust. 1, art. 22 ust.
1a oraz art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Analiza normy prawnej wyrażonej w ww. przepisie wskazuje, iż aby doszło do
złamania określonego w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zakazu sposób i treść merytoryczna opisu
przedmiotu zamówienia musi być sformułowana w ten sposób, iż przy określonych realiach
rynkowych i gospodarczych, tj. w określonej sytuacji rynkowej, dochodzi do faktycznego
monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu podmiotowego) lub
monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu przedmiotowego). W takim
wypadku mamy do czynienia z naruszeniem art. 29 ust. 2 ustawy Pzp.
Przez wspomnianą wyżej sytuację rynkową należy uznać możliwość i konieczność
identyfikac
ji przez podmiot zamawiający tzw. rynku właściwego. Jego cechy oraz znaczenie

w kontekście przepisów związanych z zasadami zachowania uczciwej konkurencji najlepiej
oddają wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak wynika z opracowania pt.
„Instrumenty ekonomiczne w prawie konkurencji” (UOKiK Bonn/Warszawa 2007 ISBN 978-
83-60632-05-5)
„Wyznaczenie rynku ma każdorazowo wymiar przedmiotowy i geograficzny.
Wedle stosowanej przez Komisję Europejską definicji, rynek właściwy produktowo obejmuje
wszel
kie wyroby i/lub usługi, które w ocenie konsumentów są zamienne lub substytucyjne z
punktu widzenia ich właściwości, cen oraz zastosowania. Rynek właściwy geograficznie
obejmuje obszar, na którym zaangażowane przedsiębiorstwa oferują właściwe produkty lub
usługi, na którym warunki konkurencji są wystarczająco jednolite i który od obszarów
sąsiadujących odróżnia się odczuwalnie odmiennymi warunkami konkurencji. Produktowy
r
ynek właściwy zostaje wyznaczony wtedy, gdy wzrost cen staje się dla monopolisty
opłacalny; w takim wypadku żaden produkt alternatywny nie stanowi substytutu dla
wystarczająco dużej liczby konsumentów. Punktem wyjścia jest tym samym wyznaczenie
rynku właściwego w sposób maksymalnie zawężony.”
W kolejnym opracowaniu
zatytułowanym „Wspólnotowe prawo konkurencji. Skutki dla Polski” (autor Małgorzata
Krasnodębska – Tomkiel UOKiK Warszawa 2006 ISBN 83-60632-03-0, 978-83-60632-03-1)
zostało wskazane, że: „Potrzeba określenia rynku relewantnego. Pojęcie zapobieżenia,
ograniczenia lub zakłócenia konkurencji jest kategorią ekonomiczną i zawsze musi być
rozpatrywane w odniesieniu do konkretnego rynku. W pierwszej kolejności należy zatem
ustalić, jaki jest rynek relewantny (właściwy) w danej sprawie; dopiero później można badać,
czy w związku z danym porozumieniem nastąpiło ograniczenie konkurencji na tym rynku. Na
określenie rynku relewantnego składają się zwykle dwa, a niekiedy trzy czynniki – produkt,
terytorium oraz umiejscowienie w czasie danej praktyki. Rynek relewantny produktowo
zwykle obejmuje w
szelkie produkty lub usługi, które ze względu na ich cechy, cenę i
przeznaczenie uważane są przez konsumentów za substytucyjne. Rynek relewantny
geograficznie zwykle obejmuje terytorium, gdzie zaangażowani przedsiębiorcy dokonują
obrotu produktami lub usługami oraz gdzie warunki konkurencji są dostatecznie jednorodne i
różne od warunków istniejących na terytoriach sąsiednich.”

Jak słusznie wskazywał Odwołujący i co wynika z zaniechań dowodowych
Zamawiającego, ten ostatni nie dokonał analizy w tym zakresie, w tym nie poddał ocenie tej
kwestii w kontekście postanowień SIWZ w zakresie sformułowanych warunków udziału w
postępowaniu oraz dokonanego opisu przedmiotu zamówienia.
W ocenie Izby Odwołujący złożonymi dowodami, w postaci karty katalogowej złączki
Victau
lic do rur HDPE oraz kart katalogowych polietylenowych rur i kształtek opancerzonych
wykazał, że wskazane w SIWZ opisy wskazują na produkty oferowane przez ELPLAST+.
Poddając analizie zarzuty i argumentację zaprezentowaną w odwołaniu w odniesieniu do
na
ruszenia przepisów związanych z opisem przedmiotu zamówienia dostrzec należało, iż

zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, brak było
podstaw do uznania, iż uzasadnione potrzeby Zamawiającego uprawniały go do dokonania opisu
przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający krąg wykonawców mogących ubiegać się o
udzielenie zamówienia publicznego. Nadto Zamawiający, na co słusznie wskazywał Odwołujący,
nie przedstawił żadnych dowodów, że istnieją inni wykonawcy mogący zaoferować wskazany w
SIWZ asortyment, jak również, że istnieją produkty równoważne do wskazanych z nazw
własnych, które mogą spełnić oczekiwania Zamawiającego. Tym samym nieuzasadnione
obiektywnymi potrzebami Zamawiającego dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób
naruszający uczciwą konkurencję, co w ocenie Izby zostało wykazane w toku postępowania
odwoławczego, spowodowało, iż doszło w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego do naruszenia art. 29 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.


Mając na uwadze powyższy zarzut, jak również treść normy z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, oraz
wskazaną wyżej argumentację odnoszącą się do istoty naruszenia uczciwej konkurencji
związanej z opisem przedmiotu zamówienia (obejmującej także preferowany funkcjonalny
sposób konstruowania tego opisu), brak wykazania przez Zamawiającego, że tylko ten rodzaj
produktu jest w stanie spełnić uzasadnione wymagania związane z przedmiotem zamówienia, jak
również przedstawiony przez Odwołującego dowód w postaci karty katalogowej Elplast + złączki
Victaulic do rur HDPE oraz karty katalogowej D4pro Spółka z o.o. Spółka komandytowa Izba
uznała, że doprowadzenie opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu będzie
możliwe tylko i wyłącznie przez usunięcie nazwy własnej rur oraz złączki Victaulic i zastąpienie
jej obiektywnym i respektującym zasady uczciwej konkurencji opisem funkcjonalnym. Powyższe
wynika przede wszystkim z faktu, iż takie dokonanie opisu przedmiotu zamówienia jest możliwe
tylko i
wyłącznie wówczas, gdy dokonanie takiego opisu w inny sposób jest z obiektywnych
przyczyn niemożliwe (vide art. 29 ust. 3 ustawy Pzp).
Zamawiający takiej okoliczności nie wykazał zachowując w tym zakresie bierność
procesową. Nadto Zamawiający nie wykazał, że jedynie zakup produktu wskazanego z nazwy
jest w stanie sprostać jego uzasadnionym potrzebom i wymaganiom. Jak wyżej wskazano dowód
na okoliczność przeciwną w postaci karty katalogowej produktów D4pro Spółka z o.o. Spółka
komandytowa (elektroprzewodz
ące złączki instalacyjne bezkołnierzowe do instalacji
kopalnianych) przedstawił zaś Odwołujący, co stanowiło uprawdopodobnienie, że na rynku
istnieją produkty, które przy funkcjonalnym opisie przedmiotu zamówienia, mogą spełniać
uzasadnione wymagania Zamaw
iającego. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku
wskazanych przez Zamawiającego typów rur, referujących do określonego produktu ELPLAST+
(vide: złożona przez Odwołującego jako dowód karta katalogowa polietylenowych rur i kształtek

opancerzonych), k
tóre poskutkowały nakazaniem Zamawiającemu usunięcia tych nazw własnych
z całej dokumentacji postępowania, w tym z projektu umowy.
Stąd też Izba nie uwzględniła zarzutu z art. 36aa ustawy Pzp, uwzględniając dalej idący
zarzut z art. 29 ust. 2 i 3 w zw. z a
rt. 7 ust. 1 ustawy Pzp i nakazując Zamawiającemu w ramach
uwzględnionego zarzutu usunięcie nazw własnych i zastąpienie ich opisem funkcjonalnym.
Na powyższe wpływ miała również wykazana przez Odwołującego okoliczność, że jedynym
dystrybutorem złączek Victaulic jest Elplast+, który to podmiot, zgodnie ze złożonymi przez
Odwołującego dowodami w postaci ogłoszeń o udzieleniu zamówienia z lat 2009 i 2011 w
kolejnych postępowaniach na ten sam przedmiot zamówienia uzyskuje u Zamawiającego
zamówienia.


3.
W zakresie zarzutu z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp
zgodzić się należy z poglądami
orzecznictwa, że co do zasady przepis art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp nie formułuje bezwzględnego
nakazu umożliwiającego składanie ofert częściowych. Jednakże przepis ten nie może
fun
kcjonować w oderwaniu od innych norm prawnych ujętych w ustawie Pzp, w szczególności
norm konstytuujących zasady systemu zamówień publicznych. W przeciwnym wypadku brak
byłoby możliwości objęcia tymi zasadami wszystkich aspektów postępowania o udzielenie
z
amówienia publicznego, co oznaczałoby, że ustawa Pzp posiada luki umożliwiające
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wówczas połączenie w jeden
przedmio
t zamówienia w ramach jednej oferty produktów opisanych z zachowaniem powyższych
zasad i produktów opisanych niezgodnie z tymi zasadami umożliwiałoby przeprowadzenie
postępowania z naruszeniem uczciwej konkurencji, lecz bez kolizji z regulacją art. 36aa ustawy
Pzp. Takie stanowisko nie daje się jednak pogodzić z ideą funkcjonowania Państwa prawa
wyrażoną w aktach prawnych wyższego rzędu.
W konkretnych sytuacjach powyższe może oznaczać, że uprawnienie podmiotu
zamawiającego przeistacza się w jego obowiązek, jeżeli konkretne i specyficzne realia rynkowe
przemawiają za tym, że jedynym sposobem otwarcia zamówienia na konkurencję jest
umożliwienie wykonawcom składania ofert częściowych. W omawianym przypadku, opierając się
na tezach i dowodach przedstawionych pr
zez Odwołującego, przy braku jakichkolwiek dowodów
przeciwnych, mamy do czynienia z najbardziej skrajnym przypadkiem ograniczenia konkurencji,
tj. sprowadzenia tego ograniczenia de facto do jednego produktu oferowanego przez jeden
podmiot
– wykonawcę posiadającego w swoim asortymencie dokładnie odpowiadające opisowi
przedmiotu zamówienia produkty z jednoczesnym takim określeniem warunku udziału w
postępowaniu, że tylko ten podmiot, jako dotychczasowy dostawca, spełnia go w pełnym
zakresie.

Jednakże w niniejszym wypadku Izba, nie będąc związaną żądaniami sformułowanymi w
treści odwołania, uwzględniając zarzut z art. 29 ust. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
nakazała zamawiającemu usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy nazwy
własnej złączki (Victaulic S/905) oraz nazw własnych rur uczyniła zadość jednemu z żądań
sformułowanych w treści odwołania, co doprowadziło do skonsumowania dalej idącego zarzutu
od zarzutu z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp, w ramach którego Odwołujący na rozprawie podniósł
żądanie obejmujące możliwość udzielenia zamówienia w częściach.

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w
sentencji.
Zgodnie bowiem
z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie,
jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie cześci zarzutów
wskazanych w odwołaniu powoduje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym została
wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972)
zmienionego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności § 5 ust. 4.

Mając na uwadze okoliczność, że czynność uwzględnienia przez Zamawiającego części
zarzutów zawartych w odwołaniu i dokonana w wyniku tego uwzględnienia modyfikacji treści
SIWZ miała charakter pozorny, Izba w całości obciążyła Zamawiającego kosztami postępowania
odwoławczego.
Przewodniczący:

…………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie