eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1075/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-06-24
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1075/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału Stron w dniu 24.06.2019 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
12.06.2019
r. przez wykonawcę EURO.BUD Spółka z o.o., ul. Konrada Wallenroda 53/29,
30-
867 Kraków
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Powiat Myślenicki,
ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa
budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach – etap 1"

postanawia:
1. umorz
yć postępowanie odwoławcze,

2. nakaz
ać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy EUR
O.BUD Spółka z o.o., ul. Konrada
Wallenroda 53/29, 30-
867 Kraków
kwotę 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy
złotych i zero groszy), stanowiącą 90% uiszczonego przez Odwołującego wpisu.

Stosownie do treści art. 198 a i art. 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986 z późn.
zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje
skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w
Krakowie.


Przewodniczący:

……………………

KIO 1075/19

Sygn. akt KIO 1075/19

UZASADNIENIE
postanowienia z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1075/19


Zamawiający – Powiat Myślenicki, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach – etap 1".

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 24.04.2019
r. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 541141-N-2019-04-24.

W dniu 07.06.2019 r.
Zamawiający dokonał czynności polegającej na wyborze oferty
najkorzystniejszej.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12.06.2019 r. w
formie
pisemnej przez wykonawcę EURO.BUD Spółka z o.o., ul. Konrada Wallenroda 53/29,
30-
867 Kraków wobec czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 91. pkt. 1 w związku z art. 89 pkt. 1
ppkt. 2 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12 i ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych na
skutek wybrania oferty, kt
órej treść nie odpowiadała specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wykonawca powinien zostać wykluczony jego oferta powinna być odrzucona (
uznana za odrzuconą), a nadto przez wybranie oferty, która nie była ofertą najkorzystniejszą
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Mając powyższe na uwadze Odwołujący wniósł o:
1.
nakazanie Zamawiającemu powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, a
ewentualnie nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej
oferty.
2.
na wypadek zawarcia przez Zamawiającego umowy odwołujący wnosi o unieważnienie
zawartej przez zamawiającego umowy.
KIO 1075/19

3.
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania w
wysokości według norm prawem przewidzianych (w tym w szczególności kosztów wpisu od
odwołania).

Zgodnie z informacją znajdującą się w aktach sprawy Zamawiający poinformował
pozostałych wykonawców o wniesieniu odwołania w dniu 14.06.2019 r.

Izba ustaliła ponadto, iż w ustawowym terminie przystąpienia odwoławczego nie zgłosił
żaden wykonawca.

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron postępowania
odwoławczego stwierdziła, iż postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art.
187 ust. 8 ustawy Pzp.

Powyższe jest wynikiem faktu, iż pismem z dnia 19.06.2019 r. Odwołujący złożył
o
świadczenie woli (pismo zarejestrowane dnia 19.06.2019 r. DzK-KIO-9077/19), iż cofa
wniesione odwołanie z powodu unieważnienia przez Zamawiającego postępowania pismem
z dnia 13.06.2019 r.
Powyższe oświadczenie zostało podpisane przez p. A. D. - Prezesa
Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Odwołującego. Powyższe ustalono na
podstawie dołączonego do odwołania wydruku KRS z dnia 11.06.2019 r.

Izba wskazuje, iż Odwołujący jest gospodarzem postępowania odwoławczego
i złożenie przez niego oświadczenia o cofnięciu odwołania odnosi daleko idące skutki
w postaci obowiązku zniesienia tegoż postępowania. Zatem Krajowa Izba Odwoławcza
zobligowana jest na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp do umorzenia
postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
okoliczność, iż w przypadku cofnięcia odwołania przez Odwołującego przed otwarciem
rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 zdanie
drugie u
stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych, orzekając w tym
zakresie o
konieczności zwrotu kwoty 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych i zero
groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień
Publicznych.

Przewodniczący

……………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie