eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 977/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-04-30
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 977/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron dnia 11 czerwca 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2019 r. przez
wykonawcę R. T. działający pod firmą FASTER T.R. w Olsztynie w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego – Centrum Usług Wspólnych, ul. Konopnickiej 13,
11-320 Jeziorany

do rozpoznania na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego.


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy R. T.
działający pod firmą FASTER T. R. w Olsztynie
kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie:
sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu;
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt: KIO 977/19

Uzasadnienie


Zamawiający: Gmina Jeziorany reprezentowana przez Centrum Usług Wspólnych
Konopnickiej 13, 11-320 Jeziorany prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Dowóz uczniów do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół z terenu Gminy Jeziorany od podpisania
umowy w 2019 do 31.12.2020 (rok szkolny: 2018/2019
— 2m, 2019/2020 — 10m. i
2020/2021 4m.)”. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 16 kwietnia 2019 r. (538317-N-2019).

Odwołujący R. T. działający pod firmą Faster T. R. z siedziba w Olsztynie wniósł odwołanie
w postępowaniu. Stwierdził, że Zamawiający niezgodnie z przepisami prawa odrzucił jego
ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 jako zawierającą rażąco niską
cenę, podczas gdy podana cena wraz ze złożonymi wyjaśnieniami potwierdza brak rażąco
niskiej ceny co doprowadziło do naruszenia:
-
art
. 92 ust. 1 pkt 3 pzp poprzez zaniechania podania wyczerpującego uzasadnienia
faktycznego odrzucenia oferty,
-
art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp w zw. z art. 90 ust. 3 pzp w zw. 90 ust. 1 poprzez odrzucenie
oferty w sytuacji, w której cena oferty odwołującego nie jest rażąco niska,
-
87 ust. 1 pzp poprzez jego niezastosowanie, w sytuacji, gdy treść złożonych
wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny budzą wątpliwości zamawiającego,
oraz innych przepisów podanych w uzasadnieniu.
W związku z powyższym wniósł o :
-
uniew
ażnienie czynności odrzucenia oferty i nakazanie zamawiającemu powtórzenia
czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego,
ewentualnie o:
-
unieważnienie czynności odrzucenia oferty i nakazanie wyjaśnienia i zbadania
danych podanych w
wyjaśnieniach w sprawie rażąco niskiej ceny.

Odwołujący w piśmie , które wpłynęło do Prezesa KIO dnia 10 czerwca 2019 r. oświadczył,
że cofa odwołanie i wniósł o zwrot dokonanego wpisu.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, ze wobec cofnięcia odwołania, postępowanie
odwoławcze należy umorzyć w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron, na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972),
z których wynika, że jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy,
odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Wniosek pełnomocnika zamawiającego o zasądzenie
kosztów zastępstwa prawnego nie został uwzględniony wobec braku podstawy prawnej.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 b rozporządzenia wyżej wskazanego, wynagrodzenie
pełnomocnika może być zasądzone, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień
przed dniem, na który został wyznaczony termin posiedzenia i rozprawy z udziałem stron.
Jak wyżej wskazano cofnięcie odwołania miało miejsce dnia 10 czerwca, natomiast termin
posiedzenia wyznaczono na dzień 11 czerwca 2019 r.


Przewodniczący: ………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie