eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 972/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-06-12
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 972/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 maja 2019 r. przez odwołującego: Sterimed
Sp. z o.o.

(ul. Żwirki i Wigury 47/7, 02-091 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie (ul. Szpitalna
7, 63-
600 Kępno)

przy udziale wykonawcy:
MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa spółka z o.o. w
Białymstoku
(ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok) zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:
1. Oddala
odwołanie;

2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego - Sterimed Sp. z o.o. (ul.
Żwirki i Wigury 47/7, 02-091 Warszawa) i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu
od odwołania;
2.2.
zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kępnie
(ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno) kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie:
trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Kaliszu.

……………………………

Sygn. akt KIO 972/19
Uzasadnienie

Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub
Pzp] przez zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie,
którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu medycznego i pozostałego wyposażenia
pomieszczeń nowej Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kępnie”. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP nr 525894-N-2019 z
dnia 15.03.2019 r. Odwołanie dotyczy czynności Zamawiającego polegającej na zaniechaniu
odrzucenia oferty wykonawcy Medilab Firma Wytwórczo — Usługowa Sp. z o.o. (dalej
Medilab) oraz dokonaniu wyboru oferty ww. wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej.
Wnoszący odwołanie wykonawca Sterimed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Odwołujący)
zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. 2 art. 7 ustawy Pzp oraz art. 87 ust. 1 zd 2 Pzp -
zaniechanie odrzuceni
a oferty wykonawcy Medilab z następujących powodów:
a) wykonawca nie podał w formularzu oferty wszystkich parametrów oferowanego
asortymentu;
b) złożone karty katalogowe nie potwierdzają wymaganych parametrów i dokonują zmiany
treści oferty;
c) wykonawca n
ie złożył wszystkich deklaracji CE pomimo, iż Zamawiający tego wymagał w
SIWZ;
d) zaoferowane sterylizatory nie spełniają wymogu posiadania określonych wymiarów;
2) art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ustawy Pzp - zaniechanie wykluczenia
wykonawcy
, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej i zawodowej co przeczy zasadzie równego traktowania wykonawców;
ewentualnie:
3) art. 26 ust. 3 ustawy Pzp -
zaniechanie wezwania wykonawcy do uzupełnienia i wyjaśnienia
treści wykazu dostaw w zakresie wartości zrealizowanej dostawy.

Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu: (1) unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty Medilab;
(2) dokonania ponownego badania i oceny ofert oraz odrzucenia oferty ww. wykonawcy i

wyk
luczenia z postępowania; (3) dokonania ponownego przyznania punktacji ofert zgodnie z
kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca stwierdzi
ł, że interes Odwołującego został naruszony z uwagi na wybór
oferty, która powinna zostać odrzucona. Gdyby Zamawiający dokonał prawidłowego
rozstrzygnięcia oferta byłaby wybrana jako najkorzystniejsza i to jemu Zamawiający udzieliłby
przedmiotowego zamówienia.

W uzasadnieniu zarzutów w szczególności podał:
W ocenie Odwołującego oferta Medilab uznana za najkorzystniejszą jest niezgodna z treścią
SIWZ i powinna zostać odrzucona w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a wykonawca nie
spełnia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, co
sygnalizował Zamawiającemu pismem z dnia 06 maja 2019 r., którego jednak Zamawiający
nie wziął pod uwagę podczas badania i oceny ofert.

Zarzut 1a)
Wykonawca Medilab nie podał w formularzu oferty wszystkich parametrów oferowanego
asortymentu. Zamawiający w SIWZ ustanowił następujące wymogi w zakresie składania ofert:
Zamawiający oczekiwał złożenia wraz z ofertą wypełnionego załącznika nr 1 do SIWZ „Opis
wymaganych parametrów technicznych”. W dokumencie tym Zamawiający wymagał podania
producenta urządzeń, wartości ocenianych wraz z ilością punktów oraz wymagał podania
wartości oferowanej - w ostatniej kolumnie tabeli. W dokumencie tym było zawarte pouczenie,
iż nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty. Załącznik nr 1 zawierał
również oświadczenie wykonawcy, że w przypadku wygrania przetargu wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane
parametry. Powyższe podkreśla wagę ww. dokumentu i przesądza, iż miał on charakter oferty
sensu stricto. Wykonawca zgodnie
więc z ustanowionym wzorem powinien wskazać w
ostatniej kolumnie tego załącznika konkretne wartości, które oferuje dla każdej pozycji i
każdego urządzenia. Wykonawca nie złożył oświadczenia o oferowanych parametrach
(wartościach) w większości pozycji formularza, co powoduje, że jego oferta nie jest konkretnym
oświadczeniem woli i jest niezgodna z zamysłem Zamawiającego wyrażonym w SIWZ. Co
więcej, w sytuacji gdy Zamawiający nie ma pełnych danych oferty nie można zweryfikować w
sposób rzetelny, zaś w przypadku dostawy nie będzie można określić czy urządzenia
dostarczone odpowiadają tym z oferty.

Dla przykładu (jak zaznaczył) można wskazać braki w wartościach oferowanych w
następujących pozycjach:
1) III myjnia
– dezynfektor – 2 szt. poz. 39 – Wykonawca podał TAK – C701 wózek 5-o
poziomowy do mycia narzędzi chirurgicznych, wyposażony w zdejmowane 3 górne poziomy
-
Nie podał pojemności kosza – ilości tac
2) III myjnia - dezynfektor
— 2 szt. poz. 41 - Wykonawca podał TAK – C742 wózek wsadowy
do chirurgii
małoinwazyjnej - Nie podał pojemności kosza – ilości tac
3) III myjnia - dezynfektor
— 2 szt. poz. 43 - Wykonawca podał TAK – C62 tace narzędziowe
1/1 DIN z przykrywką - Nie zadeklarował jaka będzie ilość przyłączy instrumentów w
poszczególnych wymiarach
4) III myjnia
— dezynfektor — 2 szt. poz. 44 - Wykonawca podał TAK – C66 tace 1/2 DIN z
przykrywką - Nie wskazał wymiarów
5) III myjnia
— dezynfektor — 2 szt. poz. 45 – Wykonawca podał TAK – C71 - Nie wskazał
wymiarów
6)
VII sterylizator parowy o pojemności 6 STE -1 szt. Poz. 3 – Wykonawca podał TAK –Nie
wskazał jakie są faktyczne wymiary zewnętrzne
7)
VII sterylizator parowy o pojemności 6 STE -1 szt. Poz. 26 – Wykonawca podał TAK –Nie
podał jaki konkretnie system kodów oferuje – ilu stopniowy
8) VIII sterylizator parowy
o pojemności 4 STE -1 szt. Poz. 3 – Wykonawca podał TAK –
łączna szerokość dwóch sterylizatorów (6STE i 4STE) nie większa niż 2300 mm - Brak
informacji jaka jest konkretnie szerokość (i inne wymiary) tego urządzenia, co nie pozwala
Zamawiającemu ustalić czy faktycznie dwa urządzenia zmieszczą się w posiadaną do
tego celu wnękę.
9)
VIII sterylizator parowy o pojemności 4 STE -1 szt. Poz. 10 – Wykonawca podał TAK -
Brak informacji jaki napęd jest stosowany w oferowanych drzwiach – Zamawiający
dopuścił dwa typy napędów;
10)
VIII sterylizator parowy o pojemności 6 STE -1 szt. Poz. 26 – Wykonawca podał TAK –
Nie podał jaki konkretnie system kodów oferuje – ilu stopniowy
11) IX pakietowanie i magazynowanie bielizny poz. 1 -
Wykonawca podał TAK - Nie podał w
szczególności wymiarów
12) IX pakietowanie i magazynowanie bielizny poz. 2 -
Wykonawca podał TAK - Nie podał
wymiarów
13) X ekspedycja
– wydawanie - Wykonawca podał TAK - Nie podał wymiarów

Podkreślił, że sytuacja jest tym bardziej jednoznaczna, z uwagi na to, że Zamawiający nie
wymagał podania konkretnych nazw i modeli urządzeń oferowanych, a jedynie ich producenta.
Wykonawca w złożonej ofercie podał zgodnie z wymaganiem jedynie producenta urządzeń
bez określenia typu i modelu urządzenia. Przy takich wymogach, co do sposobu
zaprezentowania oferty to parametry i określone wartości oferowane kształtowały de facto
treść oferty. Ich skonkretyzowanie miało więc zasadnicze znaczenie z punktu widzenia
określenia przedmiotu oferty. Gdyby bowiem wykonawca wskazał standardowe modele i typy
urządzeń, a nie tylko producenta wówczas nawet przy braku wszystkich parametrów być może
Zamawiający mógłby samodzielnie zweryfikować czy wskazane urządzenia spełniają jego
wymagania. Taka sytuacja nie zachodzi jednak w przedmiotowym postępowaniu. Powołał się
na jego zdaniem ugruntowane stanowisko, zgodnie z którym oferta to jednoznaczne i
konkretne zobowiązanie wykonawcy — oświadczenie woli zawarcia umowy na konkretnych
warunkach, które muszą być ujawnione na etapie składania oferty. Nie ma możliwości
uzupełniania informacji o oferowanym asortymencie. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje
się, że rozumienie terminu oferta należy opierać na art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z
którym jest nią oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne
postanowienia tej umowy. Z uwagi na odpłatny charakter zamówień publicznych,
nieodzownym elementem treści oferty będzie zawsze określenie ceny za jaką wykonawca
zobowiązuje się wykonać zamawiane świadczenie. W pozostałym zakresie to zamawiający
określa w SIWZ wymagany od wykonawcy zakres i sposób konkretyzacji oświadczenia woli,
który będzie podstawą dla oceny zgodności treści złożonej oferty z merytorycznymi
wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia. W konsekwencji nie tylko treść wynikająca
explicite ze złożonej oferty, ale również nieskonkretyzowanie jej treści przez wykonawcę w
sposób lub w zakresie wymaganym przez zamawiającego, może być podstawą do
stwierdzenia niezgodności oferty z treścią SIWZ gdyż - codo zasady - niedopuszczalne jest
precyzowanie i poprawianie treści złożonej oferty, w szczególności z uwagi za naczelne
zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji. W zakresie
zastosowania przesłanki odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp mieści się bowiem również
sporządzenie oferty w inny sposób, niż żądał tego zamawiający, o ile niezgodność taka
dotyczy elementów treści oferty w aspekcie formalnym i materialnym, choć nie może tu chodzić
wyłącznie o niezgodność sposobu spełnienia tych aspektów {por. J. Pieróg w: Prawo
zamówień Publicznych. Komentarz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009}. Innymi słowy
niezgodność treści oferty z treścią SIWZ może polegać na sporządzeniu i przedstawieniu
oferty w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji, z zaznaczeniem, że chodzi tu o

wymagania SIWZ dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia zobowiązania
(świadczenia) ofertowego, a więc wymagania, co do treści oferty, a nie wymagania co do jej
formy, które również zamieszczane są w SIWZ (tak wyrok KIO 2478/13). W wyroku KIO
1101/18 Krajowa Izba wskazała, że „odstąpienie od egzekwowania obowiązku złożenia
wymaganego oświadczenia woli, pozwalającego na identyfikację oferowanego przedmiotu
zamówienia, wobec jednego z wykonawców i uznanie, że brak wymaganych danych nie
stanowi uchybienia wymaganiom SIWZ i nie oznacza niezgodności oferty z treścią SIWZ, w
ocenie Izby, oznacza nierówne traktowanie wykonawców. Inni wykonawcy bowiem już na
etapie składania ofert musieli wywiązać się z obowiązku zaoferowania konkretnego
oprogramowania i dokonać wyceny oferty z uwzględnieniem konkretnie wskazanego w ofercie
oprogramowania, licząc się z tym, że w razie wyboru ich oferty, będą obowiązani zrealizować
dostawę zaoferowanego oprogramowania”.

Zarzut 1b)
Złożone karty katalogowe nie potwierdzają wymaganych parametrów i prowadzą do
niedozwolonej zmiany treści oferty. Zamawiający w pkt 11 ust. 5 lit c) SIWZ wymagał złożenia
na wezwanie w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego:
1. Materiałów informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia będących oficjalnymi
katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp. Stosowanymi w powszechnych stosunkach
handlowych, potwierdzających zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta. W
przypadku braku żądanych informacji w materiałach informacyjnych na potwierdzenie
parametrów technicznych można załączyć oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego
przedstawiciela na terenie Polski potwierdzające istnienie wymaganych przez zamawiającego
parametrów technicznych a nie potwierdzonych w materiałach informacyjnych opisujących
przedmiot zamówienia;
2. Zaświadczenia o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub równoważnego dokumentu
potwierdzającego prawidłowe wprowadzenie do obrotu na terenie EU — deklaracje zgodności
CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej na oferowane wyroby
— jeśli jest wymagane.
Wykonawca wraz z uzupełnieniem z dnia 12.04.2019 r. na wezwanie Zamawiającego przesłał
dokumentację techniczną oferowanego sprzętu.

Wyko
nawca złożył w zakresie pkt 1 szereg dokumentów, które jednak nie potwierdzają
spełniania wszystkich wymagań Zamawiającego. Katalogi nie potwierdzają dla następujących
produktów wymogów określonych w poszczególnych pozycjach załącznika 1 do SIWZ:
1. LP I / 1 -
urządzenie myjące World Chem:
1) Brak potwierdzenia w katalogu, że nie wymaga zasilania elektrycznego
2) Brak informacji o przełączniku mycie-dezynfekcja / płukanie
3) Nie potwierdzona długość węża i informacja, że wąż jest gumowy — w karcie katalogowej
podane wartości 15 lub 20 m, w ofercie wymieniona konkretnie długość węża 12 m (str. 9
oferty, LP I / 1, wartość oferowana cyt. „wąż gumowy do mycia o długości 12 m”. W tym
zakresie należy uznać, że wykonawca dokonał niedozwolonej zmiany treści oferty.
4) Brak w katalogu informacji o uchwytach na 2 pojemniki o pojemności 5l każdy.
2. LP 1/2 Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem Selecta: Brak potwierdzenia
wykonania szybkozłącza (wymogiem było cyt. „zakończony szybkozłączem 1/2 z powłoką
niklowaną lub chromowaną”)
3. LP II / 4 Pistolet z 8 końcówkami Selecta
1) Brak informacji w katalogu o wężu (wymóg - cyt. „z elastycznym wężem spiralnym z
tworzywa sztucznego o długości 8 m, zakończony szybkozłączem 1/2 z powłoką niklowaną
lub chromowaną”)
2) Brak
informacji w katalogu o wieszaku (wymóg cyt. „wieszak na pistolet z powloką
chromowaną ”)
4. LP II / 5 Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem Selecta: Brak potwierdzenia w
katalogu wykonania szybkozłącza (wymóg cyt. „zakończony szybkozłączem 1/2 z powłoką
niklowaną lub chromowaną”)
5. LP III Myjnia-dezynfektor Steelco SpA brak w karcie katalogowej potwierdzenia: 1)
jednoznacznego punktu 2
— komora przelotowa i dwudrzwiowa — w karcie katalogowej
wymienione tylko urządzenia jedno- i dwudrzwiowe; 2) informacji o podłączeniach do wody i
kanalizacji (punkt 7); 3) rodzaju szkła (punkt 8 wymóg: cyt. „wykonane z hartowanego szkła”);
4) punktu 9
— powierzchnia czołowa myjni (...); 5) wszystkich elementów punktu 10 — wymóg
cyt. „komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy
grzejne) wykonanie ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 316L” - w karcie katalogowej
informacja jedynie o komorze mycia, ramionach myjących i filtrach; 6) jednoznacznego punktu
11
— oświetlenie wnętrza komory — w karcie katalogowej wymieniona tylko opcja; 7) punktu
12
— wydajność pompy cyrkulacyjnej cyt. „myjnia wyposażona w pompę cyrkulacyjną o
wydajności 6001/min i mocy 750 W” — brak informacji w karcie katalogowej potwierdzającej

ww. wymóg; 8) punktu 13 — końcowe płukanie wodą uzdatnioną; 9) jednoznacznego punktu
16
— pompy detergentu — w karcie katalogowej wymieniona tylko opcja doposażenia w 3 i 4
pompę; brak informacji o możliwości określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu
sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku; 10) punktu 17 — odmierzanie i
dozowanie środków; 11) punktu 19 — sterownik mikroprocesorowy; 12) punktu 20 —
informacja o błędach i awariach; 13) punktu 21 — możliwość podłączenia urządzenia do
systemu komputerowego; 14) punktu 22
— długość cyklu; 15) jednoznacznego punktu 24 —
drukarka
— w karcie katalogowej wymieniona tylko opcja); 16) punktu 26 — „komunikaty
wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej”; 17) punktu 27 — „dostęp do
ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym”; 18) punktu 28 — programy
mycia i dezynfekcji; 19) punktu 29
— liczba programów dostępnych z panelu za pomocą
odrębnych przycisków; 20) w pełni punktu 31 — brak informacji na temat filtracji powietrza—
w karcie katalogowej wymieniona tylko opcja filtra HEPA H14; 21) punktu 32
— monitoring
różnicy ciśnień filtra jałowego; 22) w pełni punktu 33 — brak informacji o wielkości
wyświetlacza i jego umieszczeniu po stronie załadowczej oraz rozładowczej; 23)
jednoznacznego w pełni punktu 26 — port USB — wymieniony w karcie katalogowej jako
opcja, bez dodatkowych wymaganych informacji; 24) punktu 36
— przyłącza wózka
wsadowego w komorze; 25) punktu 38
— dostęp serwisowy; 26) informacji o wyposażeniu
dodatkowym
— wózki wsadowe + tace narzędziowe — punkty 39-45.
W związku z tym, że jak wskazano w zakresie zarzutu 1a oferta nie wskazuje ilości przyłączy
i wymiarów tac wymaganych w pozycjach 39 — 45 załącznika 1. jak również nie potwierdzają
tego katalogi dla danego urządzenia złożone na wezwanie należy wiec uznać, że oferta w tym
zakresie jest jednoznacznie i bezspornie niezgodna z SIWZ.
6. LP IV / 4-
4.1 Suszarka do suszenia narzędzi Steelco SpA
1) W ofercie potwierdzone 5 półek, w karcie katalogowej 8 półek co stanowi niedozwoloną
zmia
nę treści oferty.
2) Brak informacji o klasie filtra HEPA
— w ofercie potwierdzone HEPA HI4, w karcie
katalogowej „filtr absolutny HEPA”
3) Brak potwierdzenia punktu
— możliwość podłączenia do systemu komputerowego
7. LP VI / 8 Wózek z blatem Klastmed
Wyko
nawca w ogóle nie złożył karty katalogowej
8. LP VII Sterylizator parowy Steelco SpA
Dokumenty złożone w zakresie sterylizatorów w ogóle nie powinny zostać przez
Zamawiającego uwzględnione gdyż stanowią oświadczenie własne autoryzowanego partnera

producent
a jakim jest Medilab. Z powołanego wyżej wymogu SIWZ (11 ust. 5 lit. c SIWZ )
wynika, że wykonawca może złożyć oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego
przedstawiciela na terenie Polski potwierdzające istnienie wymaganych przez zamawiającego
parametrów technicznych ale tylko w zakresie informacji nie potwierdzonych w materiałach
informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia. Odwołującemu wiadome jest, że w innych
postępowaniach przetargowych Medilab składał wielokrotnie dla oferowanych sterylizatorów
oficjalne katalogi producenta Steelco
— na dowód załączył stosowny folder. Stąd
oświadczenie własne Medilab powinno być zaakceptowane ewentualnie jedynie w kwestiach
nie potwierdzonych przez producenta i mieć charakter subsydiarny. Wskazał na brak
potwierdzenia: 1) punktu 14
— system bezpływakowy; 2) punktu 16 — zawory
bezpieczeństwa; 3) punktu 17 — umiejscowienie wyświetlacza; 4)w całości punktu 26 —
przede wszystkim katalog nie potwierdza informacji o tym ilu stopniowy jest system kodów
dostępu do sterownika; 5) punktu 27 — wózek wsadowy — brak w karcie katalogowej
informacji o regulacji i wykonaniu półek; 6) punktu 29 — kosze sterylizacyjne (śtr. 23 oferty).
W związku z tym, że jak wskazano w zakresie zarzutu 1a oferta nie wskazuje ilości stopni
systemu
kodów dostępu w pozycji VII pkt. 26 załącznika 1. jak również nie potwierdzają tego
katalogi dla danego urządzenia złożone na wezwanie należy uznać, że oferta w tym zakresie
jest jednoznacznie i bezspornie niezgodna z SIWZ.
9. LP VIII Sterylizator parowy Steelco SpA
Uwagi jak wyżej — numery pozycji analogiczne jak w pkt VII
10. LP XI Stacja .Uzdatniania Wody Medilab
Brak potwierdzenia w karcie katalogowej, „w tym zapewnienie przewodności wody na wyjściu
z jednostki < 5 mikroS/cm”.

Zarzut 1c)
Wykonawca nie
złożył wszystkich deklaracji CE pomimo, że Zamawiający tego wymagał w
SIWZ. Jak wskazano wyżej, w pkt 11 ust. 5 lit c tiret 2 SIWZ Zamawiający na potwierdzenie,
że dostawy spełniają jego wymagania żądał złożenia dla oferowanych urządzeń nie tylko kart
kat
alogowych i folderów ale również żądał złożenia wpisu do rejestru wyrobów medycznych
lub deklaracji CE, czemu wykonawca uchybił i nie dokonał uzupełnienia tych dokumentów dla
następujących pozycji załącznika 1 do SIWZ:
Poz. I ust. 1: urządzenie do ręcznego myda wózków marki World Chem
Poz. V: zgrzewarka rotacyjna Steelco SpA
Poz XI: stacja uzdatniania wody Medilab

Wykonawca nie wykazał wymogu z pkt 11 ust. 5 lit c tiret 2 SIWZ a oferta w tym względzie jest
niezgodna z SIWZ.
Odwołujący w podsumowaniu argumentacji dotyczącej zarzutów 1b i 1c w zakresie braków w
dokumentacji produktowej takich jak karty katalogowe, foldery, deklaracje CE
stwierdził, że nie
podlegają one uzupełnieniom. Wskazał przykładowo na wyrok KIO 990/16 podając, że
„wydruki przedstawiające parametry techniczne oferowanych elementów przedmiotu
zamówienia, oznaczone przez odwołującego jako Katalog produktowy, stanowiące kategorię
dokumentów, o których stanowi art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzających spełnianie
przez oferowane dosta
wy, wymagań określonych przez zamawiającego, określające treść
oferty (opisy urządzeń i zestawów, parametry techniczne, funkcjonalne, specyfikacje),
stanowią równocześnie element oferty nie podlegający uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust.
3 Pzp. W dokume
ntach tych został jednoznacznie, wyraźnie, bez żadnych wątpliwości
określony przedmiot zamówienia. W takim przypadku wymiana dokumentów oznacza zmianę
treści oferty (podobnie w wyroku KIO 2543/14).
Zarzut 1d)
Zaoferowane sterylizatory nie spełniają wymogu posiadania określonych wymiarów. W
zakresie sterylizatorów, o których mowa w pkt VII i VIII załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający
wymagał:
Pkt VII
.3: „Ze względu na ograniczenia architektoniczne wymiary zewnętrze nie
przekraczające 1170 x 2100 x 1350 mm (S x W x G)„
Pkt VIII.3: „Ze względu na ograniczenia architektoniczne wymiary zewnętrze nie
przekraczające 1150x2000x1300 mm (S x W x G) lub łączna szerokość dwóch sterylizatorów
(6STE i 4 STE) nie może być większa niż 2300mm„
Wielokrotnie w odpowiedziach na p
ytania wykonawców Zamawiający potwierdzał ww. wymiary
tłumacząc, iż jest to spowodowane określonymi warunkami lokalowymi. Wykonawca Medilab
nie wskazał w ofercie konkretnych wymiarów dla sterylizatora z poz. VIL 3 ani VIIL3, jedynie
potwierdził, że szerokość łączna obu sterylizatorów nie jest większa niż 2300. Odwołującemu
wiadome jest z oficjalnych folderów producenta Steelco, że faktycznie dla modelu VS4/2
szerokość wynosi 1250 mm. Wynika to z załączonego oficjalnego folderu Steelco. Przyjmując,
że szerokość sterylizatora 6STE (z pkt VII) wynosi 1170 to po dodaniu szerokości 1250 dla
sterylizatora 4STE (z pkt VIII) całkowita szerokość obu urządzeń wynosi 2420. Jeśli jeszcze
wziąć pod uwagę, że wykonawca nie załączył oryginalnego folderu zastępując go
oświadczeniem własnym w tym zakresie to Zamawiający powinien wziąć w wątpliwość kwestię
faktycznych wymiarów.

Zarzut 2
Zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
W pkt 9 ust. c)
SIWZ Zamawiający wymagał, aby wykonawca spełniał warunek zdolności
technicznej i zawodowej, tj. wykonał min. 1 dostawę wyposażenia centralnej sterylizatorni w
tym min. 1 myjnia i 2 sterylizatory o wartości umowy min. 800 tys. zł brutto.
W t
oku postępowania wykonawca (być może Medilab) zadał pytanie nr 1 z dnia 25 marca
2019 r.: „mając na uwadze równe traktowanie podmiotów ubiegających się o zamówienie
wnosimy o: obniżenie wymaganej kwoty referencji o 10% tj. do poziomu 720-740 tys. brutto,
p
rzy zachowaniu podanego minimalnego wyposażenia CS lub o możliwość przedstawienia
sumy referencji dotyczącej wyposażenia CS na kwotę min. 800 tys. zł brutto”. Zamawiający
nie wyraził zgody na zmianę warunku wskazując: „zgodnie z SIWZ”. Wykonawca na żądanie
Zamawiającego złożył pismem z dnia 12.04.2019 r. dokumenty na potwierdzenie warunków
udziału w postępowaniu, w tym wykaz dostaw, z którego wynika, że wykazał dostawę do
centralnej sterylizatorni dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w tym 2 szt. myjnie
dezynfektory oraz 2 szt. sterylizatorów na kwotę 834 889,89 zł. Z referencji załączonych
wynika, że zadanie obejmowało poza ww. asortymentem również inne elementy takie jak
wózki, regały, blaty, wanny stelaże itd. Złożona dokumentacja powinna wobec tego skłonić do
analizy jaki faktycznie był koszt dostarczanych myjni i sterylizatorów skoro oprócz nich
referencja wymieniała znaczną ilość innych elementów. Zamawiający nie dokonał choćby
wezwania do wyjaśnień w tym zakresie. Odwołujący ustalił natomiast, że dostawa asortymentu
wskazanego przez Medilab w wykazie tj. myjni i sterylizatorów nastąpiła w ramach zadania nr
1 w postępowaniu prowadzonym przez COM w Jarosławiu a cena za ten pakiet wynosiła 754
312,9 zł brutto. Natomiast zupełnie odrębną część zamówienia stanowiła dostawa mebli do
sterylizatorni -
zadanie nr 2, w którym cena wynosiła 80 576,99 zł butto. Na potwierdzenie
załączam kopię umowy pomiędzy COM w Jarosławiu i wykonawcą Medilab. Znajdujący się
tam na str. 3 i 4 formularz cenowy szczegółowo wskazuje jak wykonawca wycenił
poszczególne urządzenia. Ponieważ więc wartość dostawy myjni i sterylizatorów nie była
wystarczająca do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej w niniejszym
postępowaniu wykonawca Medilab podał w wykazie wartość obydwu zadań, co należy ocenić
negatywnie. Gdyby różnica kilkudziesięciu tysięcy nie była dla Zamawiającego istotna
zgodziłby się zapewne na dokonanie takiej zmiany zgodnie z pytaniem wykonawcy zadanym
w trybie art. 38 ustawy Pzp. Wobec tego w ocenie Odwołującego, uznanie, że wykonawca
spełnił warunek zdolności technicznej i zawodowej stoi w sprzeczności z zasadą równego

traktowania wykonawców. Skoro bowiem Zamawiający określił konkretny poziom wartościowy
dla dostaw danego typu to był on obowiązujący dla wszystkich wykonawców, również Medilab.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 7 czerwca 2019 r.) wniósł o
oddalenie odwołania w całości i o przeprowadzenie dowodów z dokumentów przedłożonych
przez Zamawiającego: dokumentacji postępowania na okoliczność prawidłowego i zgodnego
z przepisami Pzp przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Stwierdził, że zarzuty nie zasługują na uwzględnienie i wskazał w szczególności:
Zarzut 1a)
Chybione i niepoparte racjonalną argumentacją jest uznanie przez Odwołującego, że
MEDILAB wypełnił załącznik nr 1 do SIWZ niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Zamawiający opracował tabelę określając wymogi (parametry, ilość, rozmiary itp.) jakie mają
spełniać poszczególne elementy przedmiotu W rubryce „Opis parametru” wskazał konkretnie
wszystkie wymagania jakich spełnienia oczekuje. Zamawiający zastosował metodę zero -
jedynkową typu spełnia - nie spełnia. Uczestnik postępowania co prawda w niektórych
pozycjach wpisał parametry powtarzając w istocie zapisy zastosowane przez Zamawiającego
(z rubryki
„Opis parametru"), jednak potwierdził spełnianie przez określone urządzenia
żądanych parametrów poprzez wpisanie słowa „Tak”. Poprawność takiego sposobu
„wypełnienia" tabeli w zakresie wymaganych parametrów potwierdza fakt; że Zamawiający na
tej podstawie mógł i dokonał oceny punktowej oferty złożonej przez Uczestnika postępowania.
Na tym etapie postępowania Zamawiający wymagał jedynie wskazania producenta urządzeń.
Zamawiający nie wymagał wskazania standardowych modeli czy typów urządzeń; zatem
zarzut Odwołującego w tym przedmiocie jest chybione. Na marginesie wskazał, że złożenie
dokumentów opisujących oferowany przedmiot zamówienia wymagane było wyłącznie od
wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zarzut 1b)
Zamawiający w pkt. 11 ust.5 lit. c) SIWZ wymaga dostarczenia: „materiałów informacyjnych
opisujących przedmiot zamówienia będące oficjalnymi katalogami, folderami, ulotkami
reklamowymi itp. stosowanymi w powszechnych stosunkach handlowych, potwierdzających
zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta. W przypadku braku żądanych
informacji w materiałach informacyjnych na potwierdzenie parametrów technicznych można
załączyć oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski,

potwierdz
ające istnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, a nie
potwierdzonych w materiałach informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia”. Należy
zwrócić uwagę na sposób określenia rodzaju materiałów informacyjnych — otóż muszą to być
oficjalne katalogi foldery, ulotki reklamowe stosowane w powszechnych stosunkach
handlowych. Oczywistym jest więc, że Zamawiający nie oczekuje materiałów opracowanych
wyłącznie na potrzeby niniejszego zamówienia będących odwzorowaniem SIWZ, ale takich
które stosowane są ogólnie w stosunkach handlowych. Takimi też materiałami posłużył się
MEDILAB składając katalogi, foldery i dokumentacje techniczne. Wbrew zarzutom
odwołującego i MEDILAB potwierdził posiadanie przez urządzenia parametrów jakich żądał
Zamawiający. Przy tak sformułowanym wymogu, nie ma podstaw nawcy do stwierdzenia, że
oświadczenie MEDILAB jako autoryzowanego przedstawiciela producenta może mieć; jak
twierdzi Odwołujący* jedynie subsydiarny charakter”: Wbrew twierdzeniom Odwołującego,
MEDILAB złożył materiały informacyjne urządzeń firmy Klastmed.

Zarzut 1 c)
MEDILAB nie złożył zaświadczeń o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych ani deklaracji
zgodności CE z uwagi na fakt, że urządzenia, na które wskazuje Odwołujący na str. 10
odwołania (ad. zarzut IG) nie mają statusu wyrobów medycznych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
Zarzut 1 d)
Zarzut o niespełnianiu przez sterylizatory wymogu posiadania określonych parametrów nie
zasługuje na uwzględnienie. Zamawiający nie określił precyzyjnie wymiarów sterylizatorów i
nie wymagał ich wskazania przez Wykonawców — pkt VII i VIII załącznika nr 1 do SIWZ.
Wskazał natomiast, że nie mogą one przekraczać określonych wielkości; dopuszczając też
podanie łącznej szerokości dwóch urządzeń także w taki sposób, że nie może ona przekroczyć
2300 mm i to właśnie wskazał w ofercie MEDILAB. Brak jest zatem podstaw do czynienia
zarzutu w postaci braku wskazania konkretnych wymiarów; Niedopuszczalne jest
kwestionowanie prawdziwości oświadczenia własnego MEDILAB potwierdzającego istnienie
wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych w sytuacji, gdy Zamawiający
wprost w SIWZ dopuszcza oświadczenie własne (pkt. 11 ust. 5 lit. c) SIWZI. Nadto jak
wskazano wyżej w pkt; 1 Ci materiałami informacyjnymi muszą być oficjalne katalogi foldery;
ulotki reklamowe stosowane w powszechnych stosunkach handlowych, a takie ze swej istoty
mają charakter uniwersalny i zawierają z reguły jedynie parametry podstawowych modeli.

Zarzut 2.
Odwołujący zarzuca Zamawiającemu zaniechanie wykluczenia MEDILAB z postępowania
pomimo braku wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej, ewentualnie zaniechanie wezwania MEDILAB do uzupełnienia
wykazu dostaw. Również ten zarzut jest chybiony. Zamawiający w pkt. 9 ppkt. 3 lit c) SIWZ w
zakresie warunków udziału w postępowaniu wymaga zdolności technicznej lub zawodowej,
uznając że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w ciągu
ostatnich trzec
h lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 dostawę wyposażenia centralnej
sterylizatornii w tym minimum 1 myjnia i 2 sterylizatory o wartości umowy minimum 800 000 zł
brutto.” Wywody Odwołującego polegające na rozbijaniu wartości umowy na poszczególne jej
elementy są chybione. MEDILAB wskazał, że z Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
łączyła go jedna umowa z dnia 18 lipca 2018 r; obejmująca wyposażenie sterylizatornii a
wartość tej umowy wyniosła 834 889,89 zł brutto. Do wykazu dostaw zostało dołączone
poświadczenie należytego wykonania zamówienia publicznego, podpisane przez dyrektora
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławcu.

D
o postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca
MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku wnosząc także
o oddalenie odwołania.

W zakresie podnoszonych w odwołaniu zarzutów Izba ustaliła:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu medycznego i pozostałego
wyposażenia pomieszczeń nowej Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja w punkcie 3, w którym w ppkt 1)
wskazano na zamawiane produkty (sp
rzęt medyczny i pozostałe wyposażenie pomieszczeń
nowej Centralnej sterylizatorni) i ich ilości, a w ppkt 2) podano, że: „Szczegółowy zakres i opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (siwz) – Opis wymaganych parametrów technicznych”. W tym formularzu
uwzględniono następujące kolumny: Kolumna 2: Opis parametru – w kolejnych Kolumnach 3,
4, 5 i 6: Producent
Wartość ocenianaPunkty Wartość oferowana.

W pierwszej z wymienionych kolumn zawarty został – wypełniony przez
Zamawiającego - szczegółowy opis wymagań dla każdego z zamawianych produktów
podzielonych na następujące grupy: I- Mycie i suszenie wózków; II - Strona brudna; III - Myjnia
dezynfektor; IV - Strona czysta; V - Zgrzewarka rotacyjna; VI -
Wózek do magazynowania
arkuszy papieru; VII -
Sterylizator parowy o pojemności 6 STE; VIII - Sterylizator parowy o
pojemności 4 STE; IX - pakietowanie i magazynowanie bielizny; X - ekspedycja – wydawanie;
XI
– Stacja uzdatniania wody. Także w kolumnie 5 (Punkty) w odpowiednich pozycjach
(wierszach odnoszących się do odpowiednich części) Zamawiający podał możliwe do
uzyskania punkty: I tak w zakresie
wyodrębnionych części wskazano:
III.16: 4 pompy-10pkt ; 3 pompy
– 0 pkt
III.30: Możliwość zainstalowania systemu rozpoznawania (…) – Tak – 5 pkt; Nie - 0 pkt
III.33: Przekątna ekranu - > 3.5”-5”-10 pkt; 3,0-3,5” – 0 pkt
III.36: więcej jak jedno przyłącze – 10 pkt; 1-przyłącze – 0 pkt
VII.6: pełny płaszcz grzewczy 10 pkt; Żebrowany płaszcz grzewczy 0 pkt
VII.14:
Pływaki – 0 pkt; System bezpływakowy – 10 pkt
VII.15: 3 manometry
– 10 pkt; 2 manometry – 0 pkt
VII.21: 5 programów – 0 pkt; 6-20 programów – 5 pkt; >20 programów – 10 pkt
VII.24: System oszczędzania wody (…): Tak - 5 pkt; Nie – 0 pkt
VIII.6: Pełny płaszcz grzewczy 10 pkt; Żebrowany płaszcz grzewczy 0 pkt
VIII.10: Napęd drzwi elektryczny 10 pkt; Pneumatyczny 0 pkt
VIII.14: Pływaki – 0 pkt; System bezpływakowy – 10 pkt
VIII.15: 3 manometry
– 10 pkt; 2 manometry – 0 pkt
VIII.21: 5 programów – 0 pkt; 6-20 programów – 5 pkt; >20 programów – 10 pkt
VIII.24: System oszczędzania wody (…): Tak - 5 pkt; Nie – 0 pkt
W tym formularzu na jego przedostatniej stronie została zamieszczona „Uwaga: Nie spełnienie
wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry punktowane nie są
wymagane. Nie zaoferowanie parametrów punktowanych nie powoduje odrzucenia oferty
.”
Także zostały zamieszczone dwa oświadczenia, których podpisanie dotyczyło wykonawcy:
Pierwsze na stronie pod Uwagą: „Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są
prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia
przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry
.”; Drugie na stronie
ostatniej
załącznika: „Oświadczamy, że oferowany produkt jest kompletny, nowy, nieużywany,
nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie gotowy


do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów
inwestycyjnych z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
”.

Według specyfikacji (pkt 23) cena – waga 60 % jest jednym z kryteriów wyboru. Drugie
kryterium stanowiła: Jakość — technologia — waga 40%. Według ppkt 2 „Za kryterium „Jakość
-
technologia” oferta może uzyskać maksymalnie 110 punktów. Szczegółowa punktacja
ocenianych parametrów technicznych została opisana w załączniku nr 1 do Siwz — „Opis
wymaganych parametrów technicznych”.

Takie opisy jak w Załączniku 1 – Opis wymaganych parametrów technicznych - zostały
także zamieszczone dla każdej pozycji dostawy w Formularzu cenowym (załącznik nr 8 do
siwz), który to formularz dotyczy wyłącznie cen i podatku VAT, którego wysokość (odpowiednio
23 % lub 8 %) jest uzależniona od kwalifikacji danego produktu. W przypadku gdy z kwalifikacji
wynika,
że dostawa dotyczy wyrobu medycznego to obowiązującą stawką podatkową jest
stawka 8 %.

Stosownie do punktu 11.5) siwz Zamawiający podał, że (…) przed udzieleniem
zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia (….)
aktu
alnych na dzień złożenia (…)
, a zgodnie z jego lit. c) „w celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
-
materiałów informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia będących oficjalnymi
katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp. stosowanymi w powszechnych stosunkach
handlowych, potwierdzających zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta. W
przypadku braku żądanych informacji w materiałach informacyjnych na potwierdzenie
parametrów technicznych można załączyć oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego
przedstawiciela na terenie Polski potwierdzające istnienie wymaganych przez zamawiającego
parametrów technicznych a nie potwierdzonych w materiałach informacyjnych opisujących
przedmiot zamówienia
-
zaświadczenia o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub równoważnego dokumentu
potwierdzającego prawidłowe wprowadzenie do obrotu na terenie EU; - deklaracje zgodności
CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej na oferowane wyroby -
jeśli jest wymagane
”.

Wykonawca Medilab w formularzu ofertowym w zakresie przeznaczonym do
wypełnienia przez wykonawcę podał: w kolumnie 3 producenta urządzeń; w kolumnie 6: w

punkcie I i II podał: „TAK” oraz przepisał opis z kolumny 2. Z kolei w punkcie III także na
potwierdzenie oferowanych parametrów posłużył się wyrazem „TAK” oraz w niektórych
pozycjach uzupełnił o parametry indywidualizujące jego (oferowane) urządzenie. W przypadku
cz.III.16 (pozycja punktowana) wskazał na 4 pompy (za 10 pkt). Podobne wskazanie
zastosował do poz. 30 oraz 33 i 36 w tej części uprawniającej go uzyskania w tym parametrze
wyższej (najwyższej) punktacji. Izba zauważa także, że co do ofertowych produktów w tej
części (nie wszystkich) stosował także oznaczenia typu C701 czy C840, które według
wyjaśnień złożonych na rozprawie pochodzą z katalogu handlowego producenta i służą do
oznaczania produktu, przykładowo pierwszy z nich - 5.o poziomowego wózka do mycia
narzędzi chirurgicznych, a drugi - wózka wsadowego do mycia obuwia. W kolejnej części IV
stosował w opisie w kolumnie 6: TAK oraz opisy wg kolumny 2. Izba zwraca uwagę, że te
opisy zawierały szereg wymagań. W przypadku V. głównie potwierdzenie następowało z
użyciem wyrazu: TAK, a w poz. 10 nastąpiło powtórzenie opisu z kolumny 2. Z kolei w pozycji
12 wskazano na parametry niższe od tych, które znajdowały się w opisie w kolumnie 2. W
miejsce: 580x265x200mm wskazano na: 560x255x145mm. Podobnie w części VI (nie
kwestionowanej). Także w części VII i VIII potwierdzenie następowało z zastosowaniem
wyrazu TAK, a przypadku: produktu wg części VII dla pozycji: 2,3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17,
21 i 24 oraz produktu wg części VIII dla pozycji: 2,3, 6, 12, 13, 14, 15, 21 i 24 także znajduje
się informacja, co do punktowanych elementów w drugim kryterium.

Wykonawca Medilab w kryterium „Cena” uzyskał 56,24 punktów a w kryterium „Jakość-
technologia”: 36,80 uzyskując łącznie najwyższą liczbę punktów: 93,04. Na podstawie art. 26
ust.1 ustawy Pzp w związku ze wskazanym punktem 11 specyfikacji został wezwany w piśmie
z dnia 10 kwietnia 2019 r. do złożenia m.in. dokumentów wskazanych pod literą c) w ppkcie
5). W odpowiedzi (pismo z dnia 12.04.2019 r.) przedłożył: Wykaz wykonanych dostaw wraz z
poświadczeniem należytego wykonania umowy, Oświadczenie wykonawcy (z dnia 12.04.2019
r.
), Deklarację Steelco SpA oraz Materiały informacyjne (katalogi) a także Certyfikaty i
D
eklaracje (do konkretnych urządzeń).

W oświadczeniu wykonawcy z dnia 12 kwietnia 2019 r. Medilab podał, że (…)
autoryzowany przedstawi
ciel na trenie Polski firmy Steelco SpA Włochy potwierdza, że
zaoferowane urządzenia produkcji Steelco SPA Włochy:
1. Myjnia-dezynfektor STEELCO DS. 610/2;
2. Suszarka STEELCO ID 300/1


3. Zgrzewarka rotacyjna STEELCO PS 200
4. Sterylizator parowy STEELCO VS 6/2
5. Sterylizator parowy STEELCO VS 4/2
posiadają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, a nie
potwierdzone w materiałach informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia
.”.
Z kolei
złożona Deklaracja zgodności dotyczyła stolika zabiegowo-opatrunkowego (wystawca
–producent), Certyfikat – Myjni (…) i Sterylizatorów, (wystawca: Steelco SpA), także dla myjni
i sterylizatora -
Deklarację zgodności CE (wystawcy: Steelco) SpA.


Izba mając na uwadze ustalony stan faktyczny zważyła, co następuje:

Odwołanie podlega oddaleniu.

Izba rozpoznając zarzuty z odwołania miała na uwadze w pierwszej kolejności przepis
art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp a także reguły wynikające z art. 192 ust. 7 tej ustawy.

Stosownie do postanowień art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp oferta podlega odrzuceniu,
jeżeli: „2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3;.
Wskazany w tym przepisie art. 87 ust.2 pkt 3 odnosi się do
możliwej do poprawienia innych omyłek polegających (…) na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

(…).
Reguła ze wskazanego art. 192 ust.7 ustawy Pzp stanowi, że: „Izba nie może orzekać
co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu”.


Pierwszy zarzut (1a)
– wskazany jako podstawa odrzucenia oferty wykonawcy Medilab
-
oparty został na twierdzeniu braku podania w załączniku nr 1 do SIWZ w każdym przypadku
zindywidualizo
wanych parametrów dotyczących oferowanych urządzeń medycznych i ich
wyposażenia oraz urządzeń niemedycznych. Zdaniem Odwołującego ograniczenie do
stwierdzenia „TAK” w rubryce (kolumnie) „Parametry oferowane” i brak informacji na które
wskazał w zakresie: części III pozycji: 39, 41, 43, 44 oraz części VII pozycji 3, 26 i części VIII
pozycji 3, 26, a także części IX pozycji 1 i 2 oraz części X stanowi podstawę do odrzucenia
oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

W istocie wykonawca Medilab ni
e opisał w formularzu oferty w każdej pozycji
wszystkich parametrów oferowanego asortymentu, jednakże Zamawiający nie ustanowił
takiego wymagania w SIWZ jak wywodzi Odwołujący - wskazania w ostatniej kolumnie tabeli
wartości oferowanego (parametru) i zakresu wyposażenia w każdym przypadku w sytuacji,
gdy wykonawca oferuje produkt taki jak opisany został w kolumnie 2 – także, co do
dopuszczalnych alternatywnych rozwiązań technicznych. Izba uznała, że w opisie kolumny 2
wymagania dotyczyły różnych aspektów i złożone oświadczenie „TAK” nie było sprzeczne z
wynikającymi ze specyfikacji postanowieniami. Także z treści Uwagi pod tabelą w załączniku
1 nie wynika obowiązek (jak twierdzi Odwołujący), aby: (…) wskazać w ostatniej kolumnie tego
załącznika konkretne wartości, które oferuje dla każdej pozycji i każdego urządzenia.
Zamawiający w tym przypadku także nie potwierdził, że nie złożenie oświadczenia o
oferowanych parametrach (wartościach) w większości pozycji formularza jest niezgodne z jego
zamysłem wyrażonym w SIWZ. Wręcz przeciwnie, m.in. w odpowiedzi na odwołanie podał:
Chybione i niepoparte racjonalną argumentacją jest uznanie przez Odwołującego, że
MEDILAB wypełnił załącznik nr 1 do SIWZ niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Zamawiający opracował tabelę określając wymogi (parametry, ilość, rozmiary itp.) jakie mają
spełniać poszczególne elementy przedmiotu W rubryce „Opis parametru” wskazał konkretnie
wszystkie wymagania jakich spełnienia oczekuje. Zamawiający zastosował metodę zero —
jedynkową typu spełnia-nie spełnia. Uczestnik postępowania co prawda w niektórych
pozycjach wpisał parametry powtarzając w istocie zapisy zastosowane przez Zamawiającego
(z rubryki „Opis parametru"), jednak potwierdził spełnianie przez określone urządzenia
żądanych parametrów poprzez wpisanie słowa „Tak”. Poprawność takiego sposobu
„wypełnienia" tabeli w zakresie wymaganych parametrów potwierdza fakt; że Zamawiający na
tej podstawie mógł i dokonał oceny punktowej oferty złożonej przez Uczestnika postępowania.
Na tym etapie p
ostępowania Zamawiający wymagał jedynie wskazania producenta urządzeń.
Zamawiający nie wymagał wskazania standardowych modeli czy typów urządzeń
(…).

Zatem interpretacja Odwołującego w tym przedmiocie nie znajduje oparcia w
stanowisku Zamawiającego. Izba stwierdza ponadto, że uszczegółowienie parametrów przez
Medilab (czy technicznych rozwiązań) niewątpliwie było związane (aczkolwiek stosownie do
treści opisów nie w każdym przypadku) z drugim z kryteriów (Jakość - technologia), albowiem
brak podania t
akich dodatkowych informacji nie pozwalałby Zamawiającemu przyznać ofercie
wg ustalonej punktacji wyższej liczby punktów. Izba zauważa, że wartości podane dotyczą
najwyżej punktowanych, co nie jest w odwołaniu kwestionowane. Także nie jest

kwestionowana li
czba punktów ustalona przez Zamawiającego w tym kryterium ofercie
wykonawcy Medilab.

Także drugi zarzut (1b) nie jest zasadny. W tym przypadku, Izba mając na uwadze
postanowienia punktu 11 ust. 5 lit c) SIWZ nie zgodziła się z argumentacją Odwołującego, że
złożone przez Medilab karty katalogowe nie potwierdzają wymaganych parametrów i
prowadzą do niedozwolonej zmiany treści oferty. Zamawiający we wskazanym punkcie
niewątpliwie na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom wymagał w
pierwsze
j kolejności materiałów informacyjnych, jak zaznaczył oficjalnych (przykładowo)
katalogów, folderów, ulotek informacyjnych. Uzupełnieniem, w przypadku braku żądanych
informacji w materiałach informacyjnych (na potwierdzenie parametrów technicznych) możliwe
było złożenie oświadczenia wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie
Polski potwierdzające istnienie wymaganych przez zamawiającego parametrów technicznych,
a nie potwierdzonych w materiałach informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia.
Wykonawca Medilab złożył takie dokumenty: materiały informacyjne oraz opisane
oświadczenie. W odwołaniu jego uprawnienie do złożenia takiego oświadczenia jako
autoryzowanego przedstawiciela (autoryzowany partner producenta) nie było kwestionowane.
W za
kresie sterylizatorów (str. 9 odwołania) kwestionowany w odwołaniu fakt złożenia
oświadczenia oparty został na braku potwierdzenia w folderze wymagania co do poz. 14
(system bezpływakowy), poz. 16 (zawory bezpieczeństwa), poz. 17 (umiejscowienie
wyświetlacza) oraz poz. 26 (przede wszystkim katalog nie potwierdza informacji o tym ilu
stopniowy jest system kodów dostępu do sterownika), poz. 27 (wózek wsadowy — brak w
karcie katalogowej informacji o regulacji i wykonaniu półek), poz. 29 (kosze sterylizacyjne)
Tym samym załączenie oświadczenia jako uzupełnienie materiału informacyjnego, w tym co
do eksponowanego braku informacji (potwierdzenia) ilości stopni systemu kodów dostępu w
pozycji VII pkt. 26 załącznika 1, odpowiadało wymaganiom z punktu 11.5) lit. c) tiret pierwsze.
Izba zwraca uwagę, że w tym przypadku wykonawca Medilab dla identyfikacji produktu
zastosował także oznaczenie „C….”, wynikające z katalogu handlowego producenta.

Odnośnie zarzutu z punktu 1c, Izba zgodziła się z Zamawiający i Przystępującym po
jego stronie, że zaświadczenia o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych i deklaracje
zgodności CE dotyczą urządzeń, które mają status wyrobów medycznych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Te na które wskazano w
odwołaniu: urządzenie do ręcznego mycia wózków marki World Chem, zgrzewarka rotacyjna

Steelco SpA, stacja uzdatniania wody Medilab takie statusu nie posiadają. W każdym razie
Odw
ołujący nie przedłożył na tę okoliczność dowodu przeciwnego. Izba dodatkowo wskazuje,
że według omówionego powyżej formularza cenowego (załącznik 8) zastosowana została
stawka podatku VAT 23 % właściwa dla urządzeń niemedycznych, co także przez
Odwołującego nie było podważane.

W odniesieniu do zarzutu z punktu 1d, który także nie podlega uwzględnieniu w
odwołaniu wskazano, że Zamawiający wymagał:
Pkt VII.3: „Ze względu na ograniczenia architektoniczne wymiary zewnętrze nie
przekraczające 1170 x 2100 x 1350 mm (S x W x G)

Pkt VIII.3: „Ze względu na ograniczenia architektoniczne wymiary zewnętrze nie
przekraczające 1150x2000x1300 mm (S x W x G) lub łączna szerokość dwóch sterylizatorów
(6STE i 4 STE) nie może być większa niż 2300mm
”.
Izba stwierdza, że Zamawiający w odpowiedziach ( z dnia 25 marca 2019 r.) stwierdził:
„Pytanie 5: Pkt. VII i VIII poz.3, Dotyczy obydwu sterylizatorów.
Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zaoferowanie sterylizatora o szerokości
1160 mm (różnica 1 cm), Po przeprowadzeniu wizji lokalnej jako firma ubiegająca się o
zamówienie stwierdzamy, że różnica I cm w szerokości urządzenia nie ma wpływu na warunki
montażu, funkcjonalności i transportu do miejsca montażu
.
Odp.:
Tak . Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterylizatora o szerokości 1160 mm.”

„Pytanie 35: Pkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 1250mm jeżeli
łączna szerokość dwóch sterylizatorów (6STE i 4 STE) będzie większa niż 2300mm (2xl
150mm)? Odp.: Zgodnie z SIWZ - z uwagi na wymiary
otworów montażowych przygotowanych
do instalacji sterylizatorów o szerokości 1170 mm i wysokości 2100 mm każda
”. W następnych
odpowiedziach (Pytanie 84 pkt 3) stwierdzał: „Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami”.
Z
amawiający zatem pozwolił na zmianę (równoważną) szerokości sterylizatora na
1160 mm
, co z uwagi na treść zapytania może sugerować, że dla obu sterylizatorów w miejsce
2300 mm możliwe jest zastosowanie - 2320 mm (dopuszczalna różnica 1 cm (100 mm)
wskazywana w pytaniu 5)
. Odwołujący w odwołaniu zwracał uwagę na różnicę w wymiarze
wskazując na szerokość odpowiednio 1170 mm i 1250 mm. Załączył do odwołania foldery z
których dla steliryzatorów VS4/2 i VS6/2 taka różnica wynikała. Jednakże w aktach sprawy
(dokumentacja przekazana przez Zam
awiającego) w pakiecie dokumentów przesłanych przez
wykonawc
ę Medilab w odpowiedzi na wezwanie przy piśmie z dnia 12.04.2019 r. znajdują się
foldery dla Steelco VS6/2 i dla Steelco VS4/2 (lp. 20 i lp.21) w
których wskazano „Wymiary

zewnętrzne urządzenia [bez opanelowania)” podając szerokość dla Steelco VS6/2 – 1.100
mm, a w przypadku Steelco VS4/2
– to 1170 mm (podobnie bez opanelowania). Zatem suma
to 2270mm.
Na możliwą dostawę sterylizatora do zabudowy Przystępujący wskazywał także
na rozprawie. Zatem
nie można uznać, że wykonawca nie potwierdził spornego wymagania.

Odnośnie zarzutu 2 Izba stwierdza, że interpretacja Odwołującego nie odpowiada
postanowieniom punktu 9 ust. c) SIWZ. Zgodnie z jego brzmieniem: „Zamawiający uzna, że
wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 dostawę wyposażenia centralnej sterylizatorni, w
tym
minimum 1 myjnia i 2 strylizatory o wartości umowy minimum 800 000zł brutto.”

Natomiast w pytaniu (Pytanie 1 według pisma z dnia 25.03.2019 r.) podano:
Zamawiający w pkt.9.C wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez
wykazanie referencji na
min. 1. Dostawę jednej myjni i dwóch sterylizatorów o wartości min.
800 tys. złotych brutto. Mając na uwadze równe traktowanie podmiotów ubiegających się o
zamówienie wnosimy o; Obniżenie wymaganej kwoty referencji 0 100/0-tj.do poziomu 720-740
tys. brutto
, przy zachowaniu podanego minimalnego wyposażenia CS, lub o możliwość
przedstawienia sumy referencji dotyczącej wyposażenia CS na kwotę min. 8001 tys. złotych
brutto.” Zamawiający w odpowiedzi podał: „Zgodnie z siwz
”.
Pytający zatem ten warunek co do kwoty niesłusznie ograniczył do dostawy myjni i
sterylizatorów, podczas gdy wartość 800 tys. zł dotyczyła wartości umowy (pełnego zakresu),
której przedmiotem miało być wykonanie minimum 1 dostawy wyposażenia centralnej
sterylizatorni. Umowa nr 66/2018 doty
czy właśnie takiej dostawy w ramach której dostarczone
zostały zarówno urządzenia medyczne jak i niemedyczne wraz z wyposażeniem dla potrzeb
Centralnej Sterylizatornii w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Wobec powyższych ustaleń podnoszone w odwołaniu zarzuty skierowane do oferty
wykonawcy Medlab -
naruszenia art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w związku z jej art. 7 oraz art.
7 us.1 zd. 2 a także zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz ewentualny zarzut naruszenia
art. 26 ust.3 ustawy Pzp
nie podlegają uwzględnieniu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp stosownie do jego wyniku uwzględniając przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwo
łania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

………………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie