eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 969/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-06-11
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 969/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 maja 2019 r. przez wykonawcę Asseco Poland
S.A., ul. Olchowa 14, 35-
322 Rzeszów
w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki
Wisińskiego, Sękocin Stary, ul. Leśników 1C, 05-090 Raszyn

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-
322 Rzeszów
kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 969/19

U z a s a d n i e n i e


Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Zakład Informatyki Lasów Państwowych im.
Stanisława Kostki Wisińskiego (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i rozwój systemu LAS przez
okres 18 miesięcy. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej:
„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 3 kwietnia 2019 r.
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2019/S 066-154849.

W dniu 29 maja 2019 r. wykonawca Asseco Poland S.A.
(dalej: „Odwołujący”) wniósł
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej: „SIWZ”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp i art. 29
ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Odwołujący podniósł, że naruszenie ww. przepisów może doprowadzić
w konsekwencji do naruszenia przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania następujących zmian w SIWZ:
a.
Określenia w całym SIWZ takiego samego początku terminu realizacji zamówienia, liczonego od
„dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu danych i dokumentów niezbędnych do
wykonania zamówienia”,
b.
Określenia w całym SIWZ takiego samego maksymalnego okresu realizacji zamówienia,
tj. 9 miesięcy,
c.
Określenia minimalnego okresu realizacji zamówienia, który można zadeklarować w Formularzu
Ofertowym -
przy czym Odwołujący wskazał, że nie powinien on być krótszy niż 3 miesiące,
d. Dostosowania
SIWZ w zakresie terminu końcowego realizacji zamówienia do wprowadzonej
zmiany minimalnego i maksymalnego okresu realizacji zamówienia,
e. Wskazania
wprost w Formularzu Ofertowym, że możliwe jest podawanie tylko pełnych miesięcy
realizacji Umowy -
w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza podawanie ułamkowych wartości
miesięcy - wyraźne wskazanie na taką możliwość w Formularzu Ofertowym,
f.
Określenia wprost, jaka liczba punktów będzie przyznawana za deklarację terminu realizacji
przedmiotu zamówienia, np.:

1-
3 miesiące – 40 pkt
4 miesiące – 35 pkt
5 miesięcy – 30 pkt
6 miesięcy – 25 pkt
7 miesięcy – 20 pkt
8 miesięcy – 10 pkt
9 miesięcy – 0 pkt.
W dniu 10 czerwca 2019 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło oświadczenie
Zamawiającego, że uwzględnia w całości zarzuty odwołania i wnosi o umorzenie postępowania na
posiedzeniu niejawnym z uwagi na brak przystąpienia.
Izba ustaliła, że w terminie wynikającym z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie zgłoszono do
Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 2
ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 1
ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : …………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie