eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 931/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-06-06
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 931/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 czerwca 2019 r. w Warszawie
odwołania
wniesion
ego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 maja 2019 roku przez
W
ykonawcę POLCOM S.A. (ul. Krakowska 43, 32-050 Skawina) w postępowaniu
prowadzonym przez
Zamawiającego Województwo Małopolskie (ul. Basztowa 22, 31-156
Kraków)


przy udziale Wykonawcy Infomex Sp. z o.o.
(ul. Wesoła 19B, 34-300 Żywiec)

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


orzeka:
1.
oddala odwołanie
2.
kosztami postępowania obciąża Wykonawcę POLCOM S.A. (ul. Krakowska 43, 32-
050 Skawina)
i
2.1 zalicz
a w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
Wykonawcę POLCOM S.A. (ul. Krakowska 43, 32-050 Skawina) tytułem wpisu od
odwołania,
2.2.
zasądza od Odwołującego - Wykonawcy POLCOM S.A. (ul. Krakowska 43, 32-050
Skawina)

na rzecz Zamawiającego Województwo Małopolskie (ul. Basztowa 22,
31-
156 Kraków)
kwotę 300 zł 00 gr (słownie: trzysta złotych) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu dojazdu pełnomocnika na rozprawę.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.


P
rzewodniczący: ………………………..
Sygn. akt: KIO 931/19
UZASADNIENIE


Zamawiający Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi kolokacji
sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM".
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych 06 lutego 2019
roku pod numerem 511304-N-2019.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 91 ust. 1 Ustawy poprzez
wybranie jako najkorzystniejszej oferty lnfomex; naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w
związku z art. 90 ust. 3 Ustawy poprzez nieprawidłową ocenę złożonych przez lnfomex
Wyjaśnień rażąco niskiej ceny, podczas gdy z treści złożonych wyjaśnień wynika, że oferta
zawiera cenę rażąco niską; naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art. 90 ust. 3
Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty lnfomex,
pomimo iż oferta ta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś wykonawca lnfomex nie złożył
Wyjaśnień rażąco niskiej ceny spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1-3 Ustawy.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: Unieważnienia
czynności oceny ofert, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, odrzucenia oferty
lnfomex, dokonania ponownej oceny ofert.

Odwołujący wskazał, że w poprzednim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(uniew
ażnionym w dniu 15.01.2019r.) zaistniał już analogiczny jak obecny stan faktyczny - tj.
złożenie przez lnfomex wyjaśnień w trybie art. 90 Ustawy PZP, nakazanie przez KIO
odtajnienia tych wyjaśnień oraz wniesienie odwołania wobec naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4
Ustawy w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy.

Odwołujący przedstawił w tabeli porównanie wyjaśnień dotyczących ceny w ofertach
złożonych przez Wykonawcę Infomex sp. z o.o. w pierwszym i obecnym postępowaniu
przetargowym.
Ponadto
Odwołujący wskazał, że Zamawiający - w ramach postępowania odwoławczego
KIO 2692/18 dokonał już oceny zasadności zarzutów dotyczących naruszenia art. 89 ust. 1
pkt 4
Ustawy w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy. Odwołujący zwrócił uwagę, że Zamawiający
co prawda nie wskazał przyczyn uwzględnienia odwołania, jednakże uwzględnił odwołanie w
całości - z czego należy wnioskować, że co do zasady uznał zarzuty podnoszone przez
Odwołującego za zasadne. W ocenie Odwołującego, treść złożonych uprzednio Wyjaśnień
była zdaniem Zamawiającego niewystarczająca - Zamawiający dał temu wyraz wprost w

Informacji o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty lnfomex z dnia 15 stycznia
2019 roku.
Jak dalej argumentował Odwołujący, Zamawiający powinien te same zasady oceny
zastosować także do Wyjaśnień rażąco niskiej ceny z dnia 21.02.2019r.

Odwołujący wskazał także, że Wykonawca lnfomex sp. z o.o. załączył do Wyjaśnień jako
dowód na wysokość poniesionych kosztów tylko 2 dowody dotyczące szacowania ceny:
Umowę South Energy oraz faktury Tauron Dystrybucja oraz Ofertę na łącza światłowodowe.
Pozostałe dokumenty wskazane jako dowody - nie są dowodami, które mogą wykazywać
prawidłowość kalkulacji oraz wysokość ponoszonych kosztów. Kalkulacja cenowa z dnia
13.02.2019r.
zdaniem Odwołującego nie jest dowodem, ale jest oświadczeniem własnym
strony.
Z kolei „Raport płacowy 2019" nie jest dowodem na wysokość konkretnych kosztów
osobowych ponoszonych przez lnfomex, a jest jedynie dowodem na średnie wynagrodzenie
rynkowe. Odwołujący nie zaprzeczył, że kwoty wskazane w tym Raporcie są rzeczywiste i
odzwierciadlają sytuację na rynku. Jednak w ocenie Odwołującego, Wykonawca lnfomex
powinien dołączyć jako dowody do Wyjaśnień umowy o pracę personelu. Tylko taki dowód
wykazuje prawidłowość szacowanych kosztów osobowych.
Odwołujący podkreślił, że Zamawiający w wezwaniu wprost wymagał dołączenia
konkretnych dowodów. Brak załączenia takich umów przez lnfomex wskazuje, że
zastosowana w Kalkulacji stawka nie została obliczona w oparciu o rzeczywiste koszty.

Zdaniem Odwołującego, jedyna oszczędność, jaka zachodzi po stronie Wykonawcy lnfomex,
to brak kosztów wykonana migracji sprzętu z obecnego miejsca kolokacji, jednak
o
szczędność w wysokości 35.000 złotych nie wyjaśnia możliwości zaoferowania tak niskiej
ceny, jaką zaoferował Wykonawca lnfomex.

Ponadto, w ocenie Odwołującego, w Wyjaśnieniach Wykonawca lnfomex nie wskazał na
żadne inne oszczędności w realizacji przedmiotu zamówienia, które istniałyby tylko po
stronie Wykonawcy lnfomex, a nie istniałyby po stronie innych wykonawców świadczących w
ramach swego przedsiębiorstwa usługi kolokacji czy też usługi wsparcia i administracji.
Wskazana kwota oszczędności jest zbyt mała, aby uzasadnić cenę oferty wykonawcy
lnfomex.

Wykonawca
lnfomex wskazał pozycję „Koszt monitoringu sieciowego" w wysokości 237,06 zł
netto miesięcznie. Odwołujący ponownie zauważył, że pozycja ta nie została poparta
żadnym dowodem, czy też wskazaniem konkretnych okoliczności stanu faktycznego.
Wykonawca
lnfomex ograniczył się do stwierdzenia, że opiera się na „autorskim rozwiązaniu

z wykorzystaniem serwera Zabbix". Jednak nie wiadomo, jakiego rodzaju jest to koszt - czy
to koszt osobowy (czas pracy specjalistów z wykorzystaniem wskazywanego narzędzia), czy
też koszt rzeczowy (koszt wytworzenia narzędzia czy też nabycia/amortyzacji serwera
Zabbix). N
awet, jeśli te koszty zostały już zamortyzowane, to także taką okoliczność
wykonawca powinien wskazać w Wyjaśnieniach.
S
amo stwierdzenie, że wykorzystuje się „autorskie rozwiązanie", nie jest zdaniem
Odwołującego wystarczające. Wykonawca lnfomex był zobowiązany wskazać, co to za
autorskie rozwiązanie, jaki był koszt jego wytworzenia, jaką ma funkcjonalność, itp. Takie
same wyjaśnienia powinny dotyczyć „serwera Zabbix" - jaki koszt nabycia, w jakim zakresie
koszt
serwera wpływa na cenę oferty, itp. Tymczasem całość wyjaśnień sprowadza się do
ogólnikowego stwierdzenia, z którego nic konkretnego nie wynika. Takie wyjaśnienia nie
mogą zostać uznane za konkretne i rzeczowe.

Odwołujący podkreślił, że Wykonawca lnfomex nie przedstawił w Wyjaśnieniach żadnego
wyliczenia czasochłonności dla usług. Wskazał jedynie, że realizacja całości przedmiotu
zamówienia została ujęta w cenie oferty w zakresie 74 roboczogodzin miesięcznie. Zdaniem
Odwołującego, ilość 74 godziny miesięcznie nie jest wystarczająca dla realizacji przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Ponadto, jak wskazał Odwołujący, Wykonawca lnfomex w ogóle nie wskazał w
Wyjaśnieniach, dlaczego przyjął akurat 74 godziny miesięcznie, nie wskazał na żadne
postan
owienia SIWZ, nie wskazał, jaka ilość godzin jest przeznaczona na poszczególne
usługi zgodnie z SIWZ.
Odwołujący przedstawił zestawienie zbiorcze czasochłonności realizacji przedmiotu
zamówienia, wskazując wymagania SIWZ.

W oparciu o przygotowane zestawi
enie, Odwołujący stwierdził, że minimalna miesięczna
ilość godzin, jaką trzeba przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia to 462 godziny.
Odwołujący dokonał obliczenia, z którego wywiódł, że kwota z oferty Wykonawcy lnfomex nie
wystarczy na pokrycie
samych kosztów osobowych oraz nie pokrywa żadnych innych
kosztów. Powyższe zdaniem Odwołującego oznacza, że Wykonawca lnfomex nie
doszacował ceny oferty.

Odwołujący przedstawił także szczegółowe wyliczenie pracochłonności. W szczególności
Odwołujący wskazał, które czynności nie mogą być automatyzowane. Automatyzacja nie
może zaistnieć we wszystkich czynnościach objętych przedmiotem zamówienia, a w tych, w
których jest możliwa do zastosowania - nie daje tak dużych oszczędności, aby przedmiot
zamówienia mógł zostać zrealizowany w ciągu zaledwie 74 godzin miesięczni

Izba zważyła co następuje:

Zarzut zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia oferty Wykonawcy Infomex sp. z o.o.
(art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) nie
zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszym
po
stępowaniu pozostaje okoliczność, że w uprzednio prowadzonym przez Zamawiającego
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający uwzględnił odwołanie
dotyczące niewystarczających wyjaśnień, jakich udzielił Wykonawca Infomex sp. z o.o. na
wezwanie Zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny.
Inny jest bowiem
w aktualnie prowadzonym postępowaniu zakres zamówienia (Zamawiający
zrezygnował z części dotyczącej serwisu pogwarancyjnego), Wykonawca Infomex sp. z o.o.
zaoferował inną, wyższą cenę za realizację za realizację zamówienia (wg. oświadczenia
Przystępującego o ok. 30 %). Ponadto, obecnie złożone wyjaśnienia są różne od wyjaśnień
złożonych uprzednio. Zawierają także inne, wyższe wartości składowe ceny.
Nadto, jak trafnie wskazał sam Odwołujący w treści odwołania, Zamawiający nie przedstawił
powodów uwzględnienia odwołania, wniesionego w uprzednio prowadzonym przez
Zamawiającego postępowaniu.
Tym samym nie można uznać, aby okoliczność, że Zamawiający uwzględnił odwołanie w
uprzednio prowadzonym postępowaniu odwoławczym, oznaczała, że obecnie złożone
wyjaśnienia przez Wykonawcę Infomex sp. z o.o. były nieprawidłowe, czy wskazywały na
cenę rażąco niską w ofercie tego Wykonawcy.

Odnosząc się do wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę Infomex sp. z o.o. w niniejszym
postępowaniu należy zauważyć, że Wykonawca ten złożył kalkulację kosztów i wyjaśnił
każdą z pozycji kosztowych.
Podkreślenia wymaga, że Zamawiający skierował do Wykonawcy ogólne wezwanie do
złożenia wyjaśnień, pozostawiając w tym zakresie Wykonawcy swobodę. Wbrew twierdzeniu
Odwołującego, wezwanie nie zawiera konkretnych pytań o konkretne pozycje, ale ogólne
wezwanie do udzielenia wyja
śnień. Oznacza to, że nawet, gdy wyjaśnienia Wykonawcy
Infomex sp. z o.o.
wydają się Odwołującemu zbyt ogólne i niedoskonałe, nie można uznać,
aby oznaczało to automatycznie, że Wykonawca Infomex sp. z o.o. zaoferował realizację
zamówienia za cenę rażąco niską.
Wykonawca Infomex sp. z o.o. wskazał w treści złożonych wyjaśnień na okoliczności, które
uzasadniają zaoferowanie realizacji zamówienia za kwotę niższą od pozostałych
wykonawców. Jedną z nich jest kwestia doświadczenia w realizacji zamówienia u tego

samego Zamawiającego, co pozwoliło Wykonawcy na ocenę pracochłonności, a nadto na
temat możliwości zrealizowania usługi bez żadnych rezerw, opóźnień, czy kosztów
wstępnych. Wbrew twierdzeniu Odwołującego, kwestia doświadczenia ma więc znaczenie
dla postępowania, umożliwia zastosowanie zarówno dotychczas nabytego oprogramowania,
jak również wiedzy co do sposobu realizacji zamówienia, w tym także możliwości
minimalizacji kosztów. To właśnie doświadczenie pozwoliło na skalkulowanie pewnych
kosztów, jak chociażby koszt monitoringu sieciowego. Wykonawca Infomex sp. z o.o.
wyjaśnił w trakcie rozprawy, że z uwagi na okoliczność, że dotychczas wykonuje zamówienie
u Zamawiającego, z doświadczenia wie, że prace wskazane w punkcie pkt. 30.3 odwołania,
tj. zarządzanie zdarzeniami systemowymi, monitoring, nie wymagają żadnych dodatkowych
czynności, a jedynie ewentualnego powiadomienia Zamawiającego o takiej pracy.

Ponadto Wykonawca Infomex sp. z o.o. przedstawił w treści wyjaśnień koszty
wynagrodzenia pracowników. Przewidywane koszty są znacząco wyższe niż minimalne
wynagrodzenie, co oznacza, że zbyt daleko idące jest twierdzenie, jakoby cena zaoferowana
przez Wykonawcę Infomex sp. z o.o. była rażąco niska.
Fakt, że Wykonawca Infomex sp. z o.o. nie przedstawił dowodów w tym zakresie, a jedynie
przedstawił oświadczenie pisemne, nie stanowi podstawy do uznania, że wyjaśnienia nie są
wiarygodne.

W treści odwołania Odwołujący przedstawił ilość roboczogodzin, jakie w jego ocenie
powinien przewidzieć każdy z wykonawców na realizację zamówienia, tj. 462
roboczogodziny
. Jednakże ilość ta nie wynika z treści SIWZ, a jest jedynie kalkulacją własną
Odwołującego. Nadto, jak wskazywali w trakcie rozprawy Zamawiający oraz Wykonawca
I
nfomex sp. z o.o., Zamawiający w odpowiedzi na pytanie zadane przez jednego z
wykonawców udzielił w dniu 11 lutego 2019 roku odpowiedzi, zgodnie z którą w zakresie
systemu operacyjnego i bazy danych Zamawiający przesyła Wykonawcy 50 zgłoszeń
rocznie, co wy
jaśnia przyjętą przez Przystępującego ilość roboczogodzin. Powyższe
oznacza, że ilość roboczogodzin przedstawionych przez Odwołującego nie musi być
prawidłowa. Nawet, jeśli odpowiedź Zamawiającego nie zmieniła brzmienia załącznika nr 2
do SIWZ, to odpowied
ź ta wskazuje, że nie można uznać, aby Wykonawcy byli zobowiązani
do przyjęcia dla dokonywanej kalkulacji 462 roboczogodziny miesięcznie. Odwołujący nie
przedstawił także dowodów, aby wyłącznie obliczona przez niego pracochłonność była
prawidłowa.

Wbrew
twierdzeniu Odwołującego, nie można także uznać, aby Przystępujący przyjął jako
podstawę do oszacowania swojej oferty wyłącznie kwestie doświadczenia. Przeczą temu

pierwsze zdania w treści złożonych wyjaśnień, zgodnie z którym: „W pierwszej kolejności
oświadczamy, że zaoferowana przez Infomex cena za realizację przedmiotowego
zamówienia została obliczona z uwzględnieniem wszelkich wymagań SIWZ oraz gwarantuje
należyte wykonanie zamówienia przez z Wykonawcę. Wszelkie usługi objęte przedmiotem
oferty naszego
przedsiębiorstwa zostały skalkulowane w sposób prawidłowy, tj. w pełni
zgodny z potrzebami Zamawiającego opisanymi w SIWZ, zgodnie ze sposobem obliczenia
ceny podanym w SIWZ oraz w sposób odpowiadający opisowi przedmiotu zamówienia, z
jednoczesnym zapewnie
niem marży (zysku) naszego przedsiębiorstwa, na oczekiwanym
poziomie.”, „Przedstawiona w dalszej części niniejszych wyjaśnień kalkulacja cenowa została
opracowana w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w tym opis
przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.”
Tym samym Wykonawca jednoznacznie oświadczył, że cena obliczona została na podstawie
SIWZ oraz w sposób odpowiadający opisowi przedmiotu zamówienia.

Odwołujący w treści odwołania wskazał na brak możliwości automatyzacji określonych
pozycji. Jednakże, jak zostało wskazane na rozprawie przez Przystępującego, w zakresie
p
unktów 29.4, 30.1 i 30.4 opisanych w treści odwołania (testowanie i wprowadzanie
aktualizacji bezpi
eczeństwa, utrzymywanie, rekonfiguracje i strojenie bazy danych,
testowanie i wprowadzanie aktualizacji bezpieczeństwa), punkty te dotyczą zdarzeń
reaktywnych, a więc takich, gdy Zamawiający zażąda takiego działania i tak jak wskazano w
treści odpowiedzi Zamawiającego z dnia 11 lutego 2019 roku jest to około 50 zgłoszeń
rocznie. Powyższe nie wskazuje na znaczącą ilość i oznacza, że Odwołujący mógł przyjąć
wartości zawyżone. Przystępujący wskazał także, że w zakresie pkt. 29.5 (zarządzanie
kopiami zapasowymi
) system jest zautomatyzowany w całości. Wyjaśnił, że np. w zakresie
zmiany haseł odbywa się to automatycznie - istnieje możliwość automatycznego ustawienia,
co przeczy
twierdzeniom Odwołującego, że wymaga to czasu pracy personelu
informatycznego, a wręcz wskazuje na błędne założenia w kalkulacji dokonanej przez
Odwołującego.

Powyższe okoliczności wskazują, że nie można uznać, że oferta Wykonawcy Infomex sp. z
o.o. zawiera rażąco niską cenę i z tego powodu powinna zostać odrzucona przez
Zamawiającego.
Ok
oliczność, że wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę Infomex sp. z o.o. są w ocenie
Odwołującego są zbyt ogólne i niedoskonałe nie oznacza, że cena zaoferowana jest rażąco
niska.
Odwołujący nie wykazał, aby zamówienia nie można było zrealizować za wskazaną
ce
nę.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).
Izba do kosztów postępowania zaliczyła także koszty dojazdu pełnomocnika Zamawiającego
na rozprawę w wysokości 300 zł (na podstawie przedstawionego w trakcie rozprawy biletu
kolejowego).

Przewodniczący:

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie