eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 922/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-06-07
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 922/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem Stron w dniu 7 czerwca 2019 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
20.05.2019 r. przez wykonawc
ę Tronus Polska Spółka z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237
Warszawa

w ramach postępowania prowadzonego przez Zamawiającego - Uniwersytet
Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
„Sukcesywne dostawy mebli biurowych wraz z montażem realizowane
wg bieżących potrzeb Zamawiającego”postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Tronus Polska Spółka z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa kwotę 15 000 zł 00
gr

(słownie: tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20 lipca
2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący: …………………..Sygn. akt: KIO 922/19

UZASADNIENIE

do postanowienia z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 922/19


Zamawiający – Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn.:
„Sukcesywne dostawy mebli biurowych wraz z montażem realizowane wg bieżących
potrzeb Zamawiającego”.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 19.02.2019
r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz.
U. UE pod numerem 2019/S 031
– 069019.

W dniu W dniu 10.05.2019 r. Za
mawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20.05.2019 r.
przez wykonawc
ę Tronus Polska Spółka z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa wobec
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1)
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp poprzez zaniechanie odrzucenia z postępowania oferty
wykonawcy Biuro Perfekt pomimo, iż oferta ta podlegała odrzuceniu z postępowania ze
względu na swoją niezgodność ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie
towarów: A7 Krzesło oraz A17 Fotel konferencyjny;

2)
art. 24 ust. 1 pkt 17 poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy Biuro
Perfekt sp. z o.
o. sp. k., ul. Partyzantów 31 A, 43-300 Bielsko-Biała (dalej: Biuro Perfekt)
pomimo, iż wykonawca ten przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego,
mające istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu, a to
w szczególności informacje na temat: pochodzenia oferowanego przez tego Wykonawcę
towaru dla pozycji A7 Krzesło z bieżącej produkcji, a także w zakresie parametrów
technicznych oferowanego przez tego Wykonawcę towaru A17 Fotel konferencyjny;
3) art. 24 ust. 4 ustaw
y pzp poprzez zaniechanie uznania za odrzuconą oferty wykonawcy
Biuro Perfekt, który podlegał wykluczeniu z postępowania;
4) art 91 ust 1 Pzp - poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy
Biuro Perfekt, pomimo iż wykonawca ten powinien być wykluczony z postępowania, a jego
oferta powinna zostać odrzucona i w konsekwencji oferta ta nie powinna zostać wybrana
jako najkorzystniejsza przy ustalonych w SIWZ kryteriach oceny ofert.

Wniosek (żądanie) co do rozstrzygnięcia odwołania:
Z uwagi
na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności badania i oceny ofert oraz czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej,
2)
dokonanie powtórnej czynności badania i oceny ofert,
3)
odrzucenia z postępowania oferty wykonawcy Biuro Perfekt w zakresie części B na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp,
ewentualnie, z ostrożności procesowej, wezwania wykonawcy Biuro Perfekt do uzupełnienia
dokumentu „Opis techniczny oferowanych mebli" zawierającego błędy w zakresie opisu
towaru oferowanego dla poz. A17 Fotel konferencyjny i w razie ich nieuzupełnienia lub
uzupełnienia w sposób, który nie potwierdza zgodności oferty z SIWZ - odrzucenia oferty
tego wykonawcy z postępowania,
4)
wykluczenia wykonawcy Biuro Perfekt z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17
ustawy pzp i uznania jego oferty za odrzuconą w części A i B na podstawie art. 24 ust. 4 pzp,
5) dokonanie wyboru oferty
Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.

Wniósł także o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów
postępowania odwoławczego, w tym wpisu oraz innych kosztów, zgodnie z rachunkami,
które zostaną przedstawione na rozprawie.

Biorąc pod uwagę treść art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Izba ustaliła, iż termin na wniesienie
odwołania został dotrzymany i zostało ono podpisane przez osobę umocowaną do

reprezentowania Odwołującego. Tym samym Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia
przedmiotowego o
dwołania.

Izba ustaliła, że Zamawiający w dniu 21.05.2019 r. opublikował na stronie internetowej kopię
odwołania. W ustawowym terminie przystąpienia do postępowania odwoławczego nie zgłosił
żaden wykonawca.

Następnie Izba ustaliła, iż Zamawiający pismem z dnia 04.06.2019 r. (wpływ faksem w dniu
04.06.2019 r. rejestracja DzK-KIO-
8180/19, wpływ przesyłką pocztową w dniu 05.06.2019 r.
DzK-KIO-8208/19) podpisanym przez p. A. B.
– Przewodniczącego Komisji Przetargowej
oraz p. A. S.-K. -
Zastępcę Przewodniczącego Komisji Przetargowej działających na
podstawie pełnomocnictw z dnia 28.05.2019 r. podpisanych przez p. A. K. – Rektora złożył
oświadczenie woli wskazując, iż uwzględnia w części zarzuty zawarte w odwołaniu.
W powyższym piśmie Zamawiający wskazał, że uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr
1 i 4 odnoszącego się do podstawy prawnej w postaci 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w związku
z niezgodnością treści oferty z treścią SIWZ w zakresie poz. A17 (fotel konferencyjny) w
części B postępowania. W pozostałym zakresie Zamawiający nie uwzględnił zarzutów
zawartych w odwołaniu.
W związku z oświadczeniem zawartym przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie z
dnia 04.06
.2019 r. Odwołujący pismem z dnia 06.06.2019 r. (wpływ pocztą elektroniczną w
dniu 06.06.2019 r. godz. 13:50 rejestracja DzK-KIO-
8321/19) złożył oświadczenie woli, iż
cofa odwołanie w zakresie wszystkich pozostałych zarzutów zawartych w odwołaniu, tj. w
szczególności zarzutów nr 1 (w zakresie odnoszącym się do niezgodności z treścią SIWZ
oferty firmy
Biuro Perfekt spółka z o.o. spółka komandytowa co do części B (w zakresie
towaru A7 krzesło), nr 2 (w całości), nr 3 (w całości) i nr 4 (co do części A). W konsekwencji
Odwołujący wniósł o:
1) zniesienie przez Izbę terminu posiedzenia i rozprawy z udziałem stron, zaplanowanym na
dzień 07.06.2019 r. godz. 13.00;
2) umorzenie postępowania odwoławczego na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron;
3) zwrot na rzecz Odwołującego wpisu od odwołania w całości, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 2
lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania.


Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, Izba stwierdziła, że postępowanie
podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Zgodnie
z treścią art. 186 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp w okolicznościach, o których mowa w art.
186 ust. 2
ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie.

Tym samym Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Jednocześnie Izba wskazuje, iż zgodnie z treścią 186 ust. 3a zdanie drugie ustawy Pzp
zamawiający, w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego na skutek
uwzględnienia przez zamawiającego w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu,
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Przewo
dniczący:

……………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie