eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 761/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-05-13
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 761/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Preze
sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę
Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o., ul. E. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice
w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-
633 Wrocław


przy udziale wykonawcy PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o., ul. Marca Polo 57, 51-504
Wrocław
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego.


orzeka:

1. oddala
odwołanie.

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.,
ul. E. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie:
dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Bickhardt Bau
Polska Sp. z o.o., ul. E. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice

tytułem wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Przewodniczący: ………………….…..
Uzasadnienie

Zamawiający - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – prowadzi w trybie
przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem
jest budowa ul. Zakopiańskiej we Wrocławiu między skrzyżowaniami z ul. Złotnicką
a Kielecką wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
zamieszczone w
Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 526376-N.
W dniu 24 kwietnia 2019r. Odwołujący - Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. - wniósł do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej
złożonej przez Pro-Tra Building sp. z o.o. oraz dokonanie korekty w postaci poprawienia
omyłek z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, podczas gdy
wybrana oferta nie zawierała oczywistych błędów rachunkowych bowiem ceny jednostkowe
zawarte w dokumencie Przedmiar (kosztorys ofertowy po wypełnieniu) pomnożone przez
ilość dają prawidłowe kwoty w pozycjach wartość. Odwołujący zacytował postanowienie pkt
XI SIWZ Opis sposobu obliczani
a ceny i wskazał, że wynika z niego, iż za pozycje dla
których nie zostaną wystawione ceny jednostkowe - zamawiający nie zapłaci po ich
wykonaniu i uważać będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysach.
Wskazał, że poszczególne pozycje kosztorysu wykonawcy Pro-Tra Building przy dokonaniu
zsumowania wartości poszczególnych podpozycji nie dają łącznej wartości pozycji.
Odwołujący wskazał, że wyłoniony wykonawca w tych pozycjach ujął „inne” koszty, istnieje
możliwość, że wykonawca dokonał przerzucenia kosztów między poszczególnymi pozycjami.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i dokonanie unieważnienia wyboru oferty
wykonawcy Pro-
Tra Building sp. z o.o. oraz nakazanie powtórzenia czynności
Zamawiającego dotyczącego wyboru wykonawcy na podstawie złożonych ofert przy
uwzględnieniu pierwotnej ceny zaproponowanej przez wykonawcę Pro-Tra Building sp. z o.o.
Wniósł o zasądzenie na rzecz Odwołującego kosztów postępowania.
Zamawiający i Przystępujący po jego stronie wykonawca wnieśli o oddalenie
odwołania. Wskazywali, że pozycje, które podlegały poprawie przez ich wykreślenie to
pozycje, które były rozbudowane na składowe, wszystkie poprawione przez Zamawiającego
omyłki dotyczyły rozbudowanych pozycji kosztorysowych. Zamawiający złożył wydruk z
formularza Excel,
który przekazał wykonawcom i wskazał na zawarte w nim formuły w
pozycjach,
które składały się z kilku składowych podpozycji. Wskazał, że gdyby przyjąć takie
wypełnienie tabeli, jak podał to Przystępujący, to wówczas doszłoby do dublowania ilości
materiałów i prac ujętych w kosztorysie. Przystępujący wyjaśnił, że wypełniając przedmiar,
kosztorysant przekopiował kosztorysy i w ten sposób doszło do zmiany formuły określonej
przez Zamawiającego i wypełnienia zarówno pozycji nadrzędnej jak i pozycji składowych.

Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron
i uczestnika postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła co
następuje
:

W
dniu 15 kwietnia 2019r. Zamawiający poinformował wykonawcę Pro-Tra Building
o poprawieniu, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp,
omyłek polegających na wykreśleniu
z
poszczególnych
kosztorysów
ofertowych
pozycji
będących
powtórzeniem
(podsumowaniem rozbitych w ko
sztorysie pozycji składowych). Poprawieniu podlegały
następujące poz. kosztorysu:
1. kosztorys ofertowy drogi i ord - poz. 35,
2.
kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa (kanał SD9 do SD13) - poz. 1.2,
poz. 1.2.6, poz. 2.3, poz. 2.4, poz. 3.3.
3.
kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa (kanał SD1.1. do SD4) - poz. 1.2,
poz. 1.2.6, poz. 2.3., poz. 3.3
W konsekwencji poprawienia omyłek zmianie uległy kwoty podane z załączniku „Zestawienie
kosztów zadania” oraz całkowita cena oferty, z kwoty 2 100 833,03zł na 1 753 193,94 zł
brutto. W dniu 19 kwietnia 2019r. Zamawiający poinformował o wyborze jako
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Pro-Tra Building.

Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje:

Odwołanie podlega oddaleniu.

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone
w art. 179 ust. 1 Pzp, tj. posiadanie
interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz
możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

Poprawienie omyłek w kosztorysie ofertowym Pro-Tra Building sprowadzało się do
wykreślenia z poszczególnych kosztorysów ofertowych pozycji, będących powtórzeniem -
podsumowaniem rozbitych w kosztorysie pozycji składowych. Zdaniem Izby, omyłka
polegała na błędnym powieleniu i podaniu cen w pozycjach nadrzędnych - tytułowych, na
które zgodnie z przedmiarem robót - składały się pozycje podrzędne, stanowiące rozwinięcie
pozycji nadrzędnej. Dla przykładu na pozycję 35 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
grubość 8cm na podsypce cementowo- piaskowej (chodniki) w ilości 1450m2, składały się
pozycje:

-
35.1 „ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej; kostka z rozbiórki. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8cm na
podsypce cementowo-
piaskowej” – ilość 73,80m2 oraz
-
poz. 35.2 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8cm na podsypce
cementowo-
piaskowej” – ilość 1376,20 m2.
Ogólna pozycja 1.2 „wykonanie wykopów dla kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem
ścian wykopów, wywozem ziemi na składowisko, kosztami utylizacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami” składała się z:
poz. 1.2.1
– dotyczącej wykopów liniowych, poz. 1.2.2 - roboty ziemne, poz. 1.2.3 - dodatek
za każdy rozpoczęty 1km, 1.2.4 – pełne umocnienie ścian wykopów, 1.2.5 - umocnienie
ścian wykopów palami, 1.2.6 - wywóz ziemi.
Zdaniem Izby, zaistniałe omyłki mogły podlegać poprawieniu zgodnie z dyspozycją art. 87
ust. 2 pkt
2 Pzp, który nakazuje Zamawiającemu poprawienie oczywistych omyłek
rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Z
aistniałe omyłki były wynikiem błędnego wypełnienia przez wykonawcę zarówno pozycji
kosztorysowych nadrzędnych jak również pozycji stanowiących ich rozwinięcie, co nastąpiło
na skutek
omyłkowego wykasowania formuły sumowania z programu Excel przy
sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Omyłki mają zatem charakter niezamierzony.
W konsekwencji tych
omyłek doszło do powielenia ilości jednostek obliczeniowych i wartości
wycenionych robót. Mając na uwadze przekazany wykonawcom w toku postępowania o
udzielenie zamówienia formularz Excel z przedmiarem robót, w którym Zamawiający określił
sposób podania cen jednostkowych i obliczenia ceny oferty, wskazując, że należy wypełnić
jedynie pozycje podrzędne, które automatycznie będą sumowane do pozycji nadrzędnej,
sposób poprawienia omyłki polegający na pominięciu pozycji nadrzędnych nie budzi żadnych
wątpliwości. W konsekwencji, poprawienie omyłek polegające na pominięciu tytułowych -
nadrzędnych pozycji kosztorysowych ma charakter oczywisty a sposób ich poprawienia nie
budzi żadnych wątpliwości i nie wymaga ingerencji ze strony wykonawcy.
Przywoływane przez Odwołującego postanowienie pkt XI. 3 SIWZ Opis sposobu obliczenia
ceny oferty nie jest adekwatne do rozpatrywanego stanu faktycznego, bowiem dotyczy
sytuacji, w której wykonawca nie podał w kosztorysie cen jednostkowych.
Na marginesie, wskazać trzeba, że poprawienie omyłek nie wpłynie na rozliczenie z
wykonawcą, bowiem w §6 ust. 3 wzoru umowy Zamawiający przewidział kosztorysowy
charakter wynagrodzenia.
Oznacza to, że rozliczenie wykonanych prac będzie się odbywało
na podstawie kosztorysów powykonawczych, ustalonych jako iloczyn cen jednostkowych
oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, a zatem wyłącznie w oparciu o ceny
jednostkowe podane w pozycjach podrzędnych.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt
2, § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972).


Przewodniczący: ………………….….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie