eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 713/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-04-30
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 713/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 30 kwietnia 2019
r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 kwietnia 2019r. przez wykonawcę GMV
Innovating Solutions
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Hrubieszewska 2

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Miasta
Toruń – Urząd Miejski w Toruniu z siedzibą w Toruniu, Wały gen. Sikorskiego 8


orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności
odrzucenia oferty wykonawcy
GMV Innovating Solutions spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszewska 2 i nakazuje
powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wezwanie wykonawcy GMV
Innovating Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Hrubieszewska 2 w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do złożenia
dokumentu potwierdzającego świadczenie usług serwisowych zgodnie z
wymaganiami normy ISO 9001:2000 oraz posiadania autoryzacji producenta
serwera,

2.
Kosztami postępowania obciąża Gminę Miasta Toruń – Urząd Miejski w Toruniu z
siedzibą w Toruniu, Wały gen. Sikorskiego 8
i
2.1.
Zalicza na poczet postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę GMV
Innovating Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. Hrubieszewska 2

tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
Zasądza od Gminy Miasta Toruń – Urząd Miejski w Toruniu z siedzibą w
Toruniu, Wały gen. Sikorskiego 8
na rzecz wykonawcy GMV Innovating
Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Hrubieszewska 2

kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście

tysięcy sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów uiszczonego
wpisu i zastępstwa prawnego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Toruniu.

Przewodniczący: ………………………Sygn. akt KIO 713/19
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
poprawę infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez przebudowę systemu
informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków zostało
wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 18
grudnia 2018r. za numerem 2018/S 243-554735.
W dniu 11 kwietnia 2018r. zamawiający poinformował wykonawców o odrzuceniu oferty
wykonawcy GMV Innovating Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż wykonawca wskazał firmę
dokonującą serwisu nie posiadającą certyfikatu ISO 9001:2000na świadczenie usług
serwisowych i nie posiadającą autoryzacji producenta serwera, wymaganej przez
zamawiającego zgodnie z postanowieniami str. 81 PFU w sekcji dla modułu serwisowego oraz
w pkt. 1.6 PFU. Według ustaleń zamawiającego załączony przez odwołującego certyfikat
o
bejmuje produkcję, dostawę komputera i powiązanych produktów i rozwiązań w EMFP, a nie
usługę serwisową, a certyfikat dotyczy innej normy ISO niż wymagana przez zamawiającego
w siwz, tj. normy ISO 9001:2008
, nadto certyfikat wielooddziałowy według normy ISO
9001:2015 dla oddziału DELL w Łodzi obejmuje jedynie produkcję i wykonanie, a nie
serwisowanie, co oznacza, że wykonawca nie przedstawił wymaganego certyfikatu, ani
certyfikatu równoważnego dotyczącego usług serwisowych i w ocenie zamawiającego jest to
element konkretyzujący ofertę, a zatem stanowi jej element i nie podlega ewentualnemu
poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 czy uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający
ocenił, że certyfikat nie jest dokumentem przedmiotowym i nie podlega uzupełnieniu, a
wykonawca nie dążył do wyjaśnienia treści siwz w tym zakresie mimo, że zamawiający
wymagał złożenia certyfikatu ISO 9001 :2000, co wyraźnie zaznaczył pogrubioną czcionką.
Zamawiający powołał się na orzecznictwo Izby – wyrok sygn.. akt KIO 1960/11, wyrok KIO
2319/17.

W dniu 18 kwietnia 2019r.
GMV Innovating Solutions sp. z o.o. złożył odwołanie. Odwołanie
zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1
lipca 2016r. udzielonego przez dwóch członków zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych
do łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana
zamawiającemu w dniu 17 kwietnia 2019r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu:
1. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy

przez
przyjęcie, że oferta odwołującego nie spełnia warunków określonych w SIWZ oraz że
jest niezgodna z treścią SIWZ w zakresie wskazania „firmy serwisowej niezgodnej z opisem
przedmiotu zamówienia”, podczas gdy oferta odwołującego spełnia wszystkie wymagania
określone przez zamawiającego w SIWZ i nie powinna podlegać odrzuceniu,
2. art. 26 ust. 3 lub 4 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. art. 25 ust. 1 pkt,2 ustawy
w zw. z art. 7 ust. 11 ustawy przez zaniechanie wezwanie
odwołującego do uzupełnień lub
wyjaśnień w zakresie złożonych dokumentów dotyczących autoryzacji producenta i certyfikatu
ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych, podczas gdy przepisy ustawy nakładają
na
zamawiającego taki obowiązek.
Wniósł o:
1. merytoryczne rozpatrzenie
przez Krajową Izbę Odwoławczą („KIO”) niniejszego odwołania
i jego uwzględnienie w całości.
2.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentacji postępowania, a także
dowodów, które zostaną powołane i przedłożone na rozprawie.
3. nakazanie z
amawiającemu dokonania unieważnienia czynności odrzucenia oferty
odwołującego,
4. nakazanie z
amawiającemu wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej w
postępowaniu, ewentualnie wezwanie odwołującego do złożenia wyjaśnień lub uzupełnia
dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań SIWZ przez oferowany przez
odwołującego przedmiot zamówienia,
5. zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów doradztwa prawnego, według norm przepisanych i zgodnie z
fakturą przedstawioną przez odwołującego na rozprawie.
Odwołujący wskazał, że jest uprawniony do wniesienia niniejszego odwołania, albowiem
spełnione zostały przesłanki określone w ant. 179 ust. 1 ustawy. Odwołujący ma interes w
uzyskaniu zamówienia, gdyż w wyniku naruszenia przez zamawiającego wyżej wskazanych
przepisów ustawy interes odwołującego, jako zainteresowanego uzyskaniem przedmiotowego
zamówienia w postępowaniu, może doznać uszczerbku.
Uzasadnieniem dla. powyższego pozostaje fakt, że w wyniku działań zamawiającego, oferta
złożona przez odwołującego, która winna zostać uznana za najkorzystniejszą, została
odrzucona z
postępowania. Odwołujący zatem został w sposób niezasadny pozbawiony
możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia. Uwzględnienie niniejszego odwołania
pozwoli
odwołującemu uznanie jego oferty za najkorzystniejszą w postępowaniu.
Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU (Załącznik nr 3 do SIWZ), str. 81, w zakresie
o
ferowanego modułu serwerowego zamawiający oczekiwał, że wykonawca udzieli
zam
awiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy realizowanej w miejscu instalacji sprzętu.
Jednocześnie zamawiający oczekiwał aby firma serwisująca posiadała certyfikat ISO

9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta serwera. W celu
po
twierdzenia spełnienia wymagań dotyczących oferowanych usług serwisowych
z
amawiający oczekiwał załączenia do oferty stosownych dokumentów.
Zgodnie z przedstawionym przez
odwołującego załącznikiem do oferty określającym
specyfikacje i dokumenty opisane w PFU i wymagane przez za
mawiającego w części
dotyczącej Specyfikacji technicznej modułu serwerowego - 1 sztuka, wiersz: „Gwarancja” (str.
21-
22 załącznika do oferty) odwołujący wskazał, że serwis serwera będzie zapewniony przez
sa
mego producenta tj. firmę DELL.
Gwarancja - Wykonawca udzieli
zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy realizowanej
w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji NBO , diagnostyka przez serwis w miejscu
instalacji serwera np. prosupport.
Dla dysków twardych wymagana 36 miesięczna gwarancja
„Keep Your Hard Drive". Pięcioletnia gwarancja prosupport Plus and Next Business Day
Onsite Service
Pięcioletnia usługa Data protection – Keep Your Hard Drive

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz
p
osiadać autoryzacje producenta serwera — dokumenty potwierdzające nalew załączyć do
oferty.
Pięcioletnia usługa Onsite Diagnosls service - same Business Day Serwis producenta
DELL
http://i.defi.com/sltes(doccontent/corpor
atelcorp-
comm
łen/Oocumentsfdelt.poTand.iS09001
Z
amawiający, w wyniku dokonania badania i oceny oferty złożonej przez odwołującego, która
jako jedyna pozostała w postępowaniu, 11 kwietnia 2019 r. poinformował odwołującego o tym,
że jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. W ocenie
z
amawiającego niezgodność oferty z SIWZ ma dotyczyć usług serwisowych dotyczących
modułu serwerowego oferowanego przez wykonawcę. Zgodnie z ofertą odwołującego usługi
serwisowe będzie świadczył producent modułu serwerowego (firma DELL), a w ocenie
z
amawiającego z dokumentów załączonych do oferty wynika jakoby Odwołujący wskazał firmę
serwisującą nie posiadającą certyfikatu ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych i
nie posiadającą autoryzacji producenta serwera.
Dodatkowo, z informacji o odrzuceniu oferty
odwołującego wynika, iż w ocenie zamawiającego
zaproponowane w ofercie
odwołującego świadczenie serwisowe jest niezgodne SIWZ, a
dokumenty załączone do oferty, w tym karty katalogowe, certyfikaty, autoryzacje itp.
dookreślają i uszczegółowiają zakres zobowiązania wykonawcy i stanowią część oferty sensu
str
icto. Z tego względu, w ocenie zamawiającego, nie jest możliwe uzupełnienie takich
dokumentów, a w konsekwencji konieczne jest odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy. W ocenie z
amawiającego dokumenty dotyczące certyfikatu o autoryzacji nie
mogą podlegać uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, ponieważ nie są dokumentami
przedmiotowymi określonymi w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Odwołujący zaś uważa, że objął treścią swojej oferty zapewnienie usługi serwisowej dla

oferowanego modułu serwerowego. Z treści załącznika do oferty odwołującego. wynika
bowiem jednoznacznie, że odwołujący oferuje zapewnienie serwisu przez producenta modułu
serwerowego, firmę DELL. Objęcie treścią oferty odwołującego usługi serwisowej nie
kwestionuje zresztą sam zamawiający, który w uzasadnieniu odrzucenia oferty stwierdza, że
takie świadczenie serwisowe zostało zaoferowane, ale w ocenie zamawiającego jest ono
niezgodne z wymaganiami
zamawiającego.
Zamawiający dokonał czynności odrzucenia oferty odwołującego w oparciu o dokumenty z
których miało wynikać potwierdzenie, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego w SIWZ, a więc dokumenty przedmiotowe
dotyczące oferowanych usług. Zamawiający zakwestionował bowiem przedstawiony przez
odwołującego certyfikat ISO 9001:2000 mający potwierdzać, że podmiot, który będzie
wykonywał serwis zapewnia odpowiednią jakość w świadczeniu usług serwisowych oraz
dokumentów potwierdzających, że serwisant posiada autoryzację producenta do
wykonywania usług serwisowych.
Certyfikat wymagany przez z
amawiającego tj. certyfikat ISO 9001:2000 jest certyfikatem
nieaktualnym, który został zastąpiony przez certyfikat ISO 9001:2008, a następnie certyfikat
ISO 9001:2015 (System zarządzania jakością).
Zamawiający nie zakwestionował zatem samego faktu niezaoferowania wymaganych usług
serwisowych, czy ich zakresu ale jedynie
to, że z przedstawionych przez odwołującego
dokumentów nie wynika potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez
zamaw
iającego. Co istotne. wnioski wyciągnięte przez zamawiającego jakoby zaproponowane
w ofercie wykonawcy
świadczenie serwisowe jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ (str. 2 informacji o odrzuceniu oferty) jest przedwczesne i zbyt dale
ko idące.
Samo ustalenie przez zamawiaj
ącego. iż z dokumentów przedstawionych przez odwołującego
nie wynika potwierdzenie. że oferowane usługi serwisowe odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego w SIWZ (certyfikat ISO 9001:2000, autoryzacja
producenta), nie uprawnia
zamawiającego do stwierdzenia, że oferowana usługa serwisowa
nie spełnia wymagań określonych w PFU. Odwołujący stanowczo zaprzecza twierdzeniom
zamawiającego, jakoby zaoferowane świadczenie serwisowe było niezgodne z wymaganiami
określonymi w SIWZ. W celu jednoznacznego ustalenia czy oferowana usługa odpowiada
wymaganiom
zamawiającego konieczne jest bowiem zastosowanie procedury wezwania do
wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów.
W konsekwencji powyższego w ocenie odwołującego, nie sposób zatem mówić o
niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, a jedynie o przekazaniu zamawiającemu
dokumentu, z których nie wynika jednoznacznie, iż zaoferowana usługa serwisowa odpowiada
wymaganiom określonym w SIWZ. Dokumentu, który nie stanowił oferty (oświadczenia woli)
odwołującego, lecz dokumentu mającego potwierdzać, że oferowane dostawy lub usługi

odpowiada
ła wymaganiom określonym przez zamawiającego w SIWZ.
Zamawiający w celu potwierdzenia zasadności swojego stanowiska przywołał wyrok KIO z 15
listopada 2017r. (sygn. akt KIO 2319/17). Treść tego wyroku w żadnym wypadku nie
odpowiada jednak stanowi faktycznemu zaistniałemu w postępowaniu. Wyrok ten dotyczył
sytuacji, w której do oferty nie zostały wpisane nazwy modeli/producentów sprzętu
komputerowego. Oznacza to, że wykonawca nie zaoferował pewnych elementów przedmiotu
zamówienia zamawiającemu. Wykonawca nie przedłożył zatem oferty, swojego oświadczenia
woli.
Tym samym orzeczenie KIO na które powołuje się Zamawiający jest zupełnie
nieadekwatne w niniejszej sprawie.
Zamawiający winien zatem, adekwatnie do zastanej sytuacji; wezwać wykonawcę do: złożenia
odpowiednich oświadczeń lub dokumentów (jeżeli te nie zostały wcześniej złożone), ich
uzupełnienia (jeżeli złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty są niekompletne), ich
poprawienia (jeżeli złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty zawierają błędy) lub
udzielenia wyjaśnień (jeżeli złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego).
Zakresem art. 26 ust. 3 ustawy
zostały zatem objęte zarówno dokumenty lub oświadczenia o
charakterze podmiotowym (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
potwierdzające spełnianie kryteriów selekcji oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania), jak i przedmiotowym (potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego).
Tak określony zakres dokumentów i oświadczeń, oparty o odwołanie się do przepisów art. 25
ust. 1 ustawy oraz art. 25a ust. 1 ustawy
, ma charakter katalogu zamkniętego i co do zasady
nie budzi wątpliwości. W wyroku KIO z 8 sierpnia 2018 r. (sygn. akt KIO 1437/18), potwierdza
s
ię, że jeżeli dany brak w ofercie kwalifikuje się jako dokument określony w art. 25 ust. 1 pkt 2
ustawy
(co ma miejsce w przedmiotowej sprawie), to w konsekwencji istnieje możliwość
uzupełnienia takiego braku w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.
Również- w wyroku z 29 grudnia 2016 r. (sygn. akt KIO 2360/16) KIO wskazała, że „przepisy
art. 26 ust. 3 i 4 ustawy
nie mogły znaleźć zastosowania w odniesieniu do formularza oferty
odwołującego. Dotyczą one uzupełniania/wyjaśniania dokumentów, o których mowa w
przepisie art. 25 ust. 1 i 25a ust. 1 ustawy
, nie zaś oferty rozumianej jako oświadczenie woli
wykonawcy, które ewentualnie podlega wyjaśnieniu i korektom na podstawie art. 87 ustawy”.
Właśnie z taką sytuacją zdaniem odwołującego mamy do czynienia w postępowaniu, a
zamawiający zdecydowanie przyjął inny sposób działania.
Odwołujący odwołał się do wyroku KIO z 13 grudnia 2018 r. (sygn. akt KIO 2477/18) i
przypomniał, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
za
mawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym dokumentów potwierdzających

spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez
zamawiającego. Zakres takich dokumentów wyznaczają również przepisy
rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), a zgod
nie z 513 ww. rozporządzenia certyfikaty czy autoryzacje
lub zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez
wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości (np. normy ISO) należą niewątpliwie do
kategorii dokumentów, które mają na celu potwierdzenie że oferowane usługi odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego.
Odwołujący zgodził się z poglądem wyrażonym w wyroku z dnia 6 maja 2016 r. (KIO 608/16).
Gdyby jednak z
amawiający powziął jakiekolwiek wątpliwości co do treści dokumentu
certyfikatu ISO i nie chciał wezwać do uzupełnienia tego dokumentu, to mógł skorzystać z
instytucji wezwania do wyjaśnień wyrażonej w art. 26 ust. 4 ustawy, czego również nie uczynił.
Tym samym oferta odwołującego w jego ocenie nie podlegała odrzuceniu.

Oferta odwołującego jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu w postępowaniu.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz wraz z wyjaśnieniami i
modyfikacjami, oferty
odwołującego i załączonych do niej dokumentów .

Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:
Z pkt 1.6. PFU -
Równoważność wynika, że :
Niniejszy Program Funkcjonalno-
Użytkowy zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania
funkcjonalne oraz tech
niczne w zakresie elementów, jak również rozwiązań przeznaczonych
do realizacji dokumentacji projektowej. Wykonawca może zaoferować sprzęt oraz rozwiązania
dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie.
Jeżeli w niniejszym PFU znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy też
pochodzenie, wówczas należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ
i
tym
samym
dopuszcza
składanie
ofert
równoważnych
o
parametrach
technicznych/eksploatacyjnych/użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w
dokumencie.
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub pop
rawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku, gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy powołanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i wyrobów niż podane w niniejszym
programie funkcjonalno-
użytkowym, pod warunkiem spełnienia przez nich minimalnych
wymagań technicznych, funkcjonalnych.
Z pkt. 23. PFU
– Serwerownia wynika, że zamawiający postawił następujące wymagania:
Pomieszczenie serwerowni znajduje
się w siedzibie Zamawiającego. Instalacja serwera wraz
z oprogramowaniem przez Wykonawcę, w obudowie wskazanej przez Zamawiającego.
Dołączenie do istniejącej macierzy dyskowej we współpracy z Zamawiającym.
23.1.
Wykonawca dostarczy serwer dla obsługi Systemu Centralnego i zainstaluje go w
serwerowni w siedzibie Zamawiającego, a obecnie wykorzystywany serwer wykorzystywany
dla Systemu Centralnego skonfiguruje jako serwer zapasowy (redundantny do serwera
głównego).
23.2.
Zamawiający wymaga, aby system uruchomiony był z uwzględnieniem środowiska
redundantnego pracującego w klastrze w oparciu o VMware na dwóch niezależnych
serwerach fizycznych. Awaria serwera głównego skutkować musi podjęciem działań bez
przerwy w świadczeniu usługi przez serwer zapasowy w klastrze.
23.3.
Moduł serwerowy - 1 sztuka
Gwarancja
Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy realizowanej
w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji NBD , diagnostyka przez serwis w miejscu
instalacji serwera np. ProSupport.
Dla
dysków twardych wymagana 36 miesięczna gwarancja „Keep Your Hard Drive”.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające należy załączyć do
oferty.
Certyfikaty
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status
„Certified for Windows” dla systemów, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2
x64, Windows Server 2016 . Zgodność z systemem wirtualizacji VMware vSphere.
Dokumentacja -
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Wymagana możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji
po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela za pomocą
strony www lub usługi telefonicznej.

Z oferty
odwołującego z załącznika do oferty GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. w

postępowaniu przetargowym „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu
poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację
przystanków. Numer referencyjny: 184/2018” wynika, że załącznik zawiera specyfikacje i
dokumenty opisane w PFU, wymagane przez za
mawiającego do załączenia w ofercie:
W tym:
- Specyfi
kacja techniczna monitora 24’’
- Specyfikacja techniczna stacji roboczej
- Specyfikacja techniczna stacji mobilnych
- Specyfi
kacja techniczna monitora 50’’
- Specyfikacja technicz
na modułu serwerowego
-
Deklaracje zgodności tablic LED Systemu Informacji Pasażerskiej
Specyfikacja techniczna modułu serwerowego - 1 sztuka
Gwarancja :
Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy realizowanej
w miejscu instalacji spr
zętu, z czasem reakcji NBD , diagnostyka przez serwis w miejscu
instalacji serwera np. ProSupport. Dla dysków twardych wymagana 36 miesięczna gwarancja
„Keep Your Hard Drive”. Wykonawca udzielił: Pięcioletnia gwarancja ProSupport Plus and
Next Business Day
Onsite Service Pięcioletnia usługa Data Protection - Keep Your Hard Drive

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające należy załączyć do
oferty.
Pięcioletnia usługa Onsite Diagnosis Service - Same Business Day
Serwis
producenta
DELL

http://i.dell.com/sites/doccontent/corpor
ate/corp-
comm/en/Documents/dellpoland-iso9001.pdf

Odwołujący załączył certyfikat NSAI o treści:
Certificate of Registration of Quality Management System to lasa EN ISO 9001:2008
The National Standards Authority of Ireland certifies that:
DELL Products (Poland) Sp. z 0.0. ul. Informatyczna 1 Lodz, 92-410 Poland
has been assessed and deemed to comply with the requirements of the above standard in
respect of the scope of operations given below:
The manufacture and supply of computer and related products and solutions in EMFP
(European Manufacturing Facilty Poland)
Registration numer: 19.5000/R2/DD
Certification Granted: Nov 06,2012
Efffective Date: Nov 06, 2012
Expiry Date Dec 22, 2013
Certyfikaty :

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO9001 oraz ISO-14001. Serwer musi
posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server
Catalog i po
siadać status „Certified for Windows” dla systemów, Windows Server 2012 x64,
Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 . Zgodność z systemem wirtualizacji
VMware vSphere.
– TAK

Z certyfikatu ISO 9001:2015 dla Dell Technologies INC. One Dell Way Round Rock TX 78682
USA wynika, że producent posiada system zarządzania jakością w zakresie usług
serwisowych. W certyfikacie występuje także firma Dell Products (Poland) sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi, ul. Informatyczna 1, ale nie posiada ona systemu zarządzania jakością w zakresie
suport lub service, w certyfikacie producenta nie jest wymieniona firma Dell sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Inflancka 4A.
Fakt złożenia tego dokumentu w całości w języku angielskim
nie stoi na przeszkodzie ustaleniu informacj
i o wsparciu lub serwisie, gdyż nazwy te w języku
angielskim upowszechniły się w języku polskim i są powszechnie stosowane zamiennie, zaś
nazwy firm niezależnie i kraje siedziby oraz adresy, w ocenie Izby nie wymagają tłumaczenia.

Z oświadczenia firmy Dell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A wynika, że firma
ta oświadcza, iż zapewnia świadczenie usług serwisowych producenta w ramach udzielonej
gwarancji producenta. Dell sp. z o.o. jest odpowiedzialna na terenie Polski za autoryzowane
przez
producenta wykonywanie usług serwisowych zgodnie z wymaganiami normy ISO
9001:2015.
Oświadczenie zostało podpisane przez dwóch prokurentów łącznych.

Izba zważyła, co następuje:
Izba nie stwierdziła zaistnienia przesłanek, które mogłyby skutkować odrzuceniem odwołania
na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał posiadanie interesu w uzyskaniu zamówienia i możliwość
poniesienia szkody w związku z potencjalnym naruszeniem przez zamawiającego przepisów
ustawy, czym wypełnił przesłankę dopuszczalności odwołania z art. 179 ust. 1 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust. 3 lub 4 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy w zw. art. 25 ust. 1 pkt,2 ustawy w zw. z art. 7 ust. 11 ustawy przez zaniechanie
wezwanie
odwołującego do uzupełnień lub wyjaśnień w zakresie złożonych dokumentów
dotyczących autoryzacji producenta i certyfikatu ISO 9001:2000 na świadczenie usług
serwisowych, podczas gdy przepisy ustawy
nakładają na zamawiającego taki obowiązek

W ocenie Izby zarzut potwierdził się. Zamawiający wbrew twierdzeniom na rozprawie nie
ws
kazał w treści załącznika do oferty, że certyfikat ISO ma potwierdzać firmę serwisującą, ale

fakt czy ta
firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług i czy posiada
autoryzację producenta. Z treści postanowień PFU, którego odzwierciedleniem był wypełniony
przez wykonawcę załącznik nie wynika, że za pomocą certyfikatu ISO zamawiający będzie
wery
fikował firmę certyfikującą, co do jej nazwy. Co więcej nie wynika wymóg wskazania tej
nazwy w załączniku do oferty. W ocenie Izby odwołujący w załączniku do oferty nie wskazał
nazwy żadnej firmy serwisującej, wskazał jedynie, że będzie to serwis producenta Dell. Jak
wynika z przedstawionego przez zamawiającego certyfikatu ISO 9001:2015 serwis producenta
Dell może świadczyć wiele firm na świecie, jednakże w ofercie nie wskazano konkretnej firmy.
Certyfikat ISO 9001 miał służyć potwierdzeniu, że odwołujący zapewnia świadczenie serwisu
zgodnie z normą jakości ISO i odwołujący załączył do oferty dokument, który tego faktu nie
potwierdza, bo jak przyznał to sam odwołujący, jest to certyfikat na produkcję, a nie serwis. W
ocenie Izby istotą problemu jest tutaj rozważenie, czy możliwa jest wymiana certyfikatu ISO w
sytuacji, gdy zamawiający nie wymagał podania w załączniku do oferty nazwy firmy
serwisującej. Problem bowiem w przedmiotowej sprawie sprowadza się do tego, czy będzie
zmianą oferty wymiana certyfikatu ISO dla produkcji wystawionego dla konkretnej firmy
posiadającej certyfikat producenta Dell, na inny certyfikat ISO dla serwisu wystawiony dla
konkretnej firmy posiadającej certyfikat producenta Dell. W ocenie Izby Izba mogłaby przyznać
rację zamawiającemu jedynie w sytuacji, gdyby wykonawca nie skonkretyzował, jakiego
producenta serwis oferuje. Odwołujący skonkretyzował, że będzie to serwis producenta Dell.
W branży informatycznej wiedzą powszechną jest to, że dany producent wytwarza swoje
produkty, komponenty, dystrybuuje, czy montuje lub serwisuje nie tylko
osobiście, ale przez
swoje firmy partnerskie lub spółki z grupy rozproszone na terenie całego świata, co potwierdza
także certyfikat złożony przez zamawiającego. Poszczególne firmy nie mają wszystkich
e
lementów działalności gospodarczej takich samych jak producent, czy inne spółki córki, lub
partnerzy, mogą być to firmy produkcyjne, sprzedażowe, czy usługowe lub o cechach
mieszanych. Tym samym oświadczenie wykonawcy o serwisie producenta Dell nie
wskazyw
ało wyłącznie producenta jako świadczącego serwis, ale na krąg podmiotów, które
świadczą takie usługi w imieniu i za aprobatą Dell. Niewątpliwie certyfikat złożony przez
odwołującego do oferty nie potwierdził, że serwis producenta Dell będzie świadczony w
oparciu o posiadane ISO 9001, tym samym był to dokument nie potwierdzający okoliczności
zapewnienia serwisu przez firmę posiadającą ISO 9001 na świadczenie usług serwisu, a w
konsekwencji należało uznać, że dokument taki nie został złożony do oferty. Skoro dokument
mający potwierdzać świadczenie certyfikowanych ISO 9001 usług serwisowych przez serwis
producenta DELL nie został do oferty złożony, a jednocześnie odwołujący wskazał źródło, z
którego serwis będzie pochodził i było to źródło zgodne z siwz, to w ocenie Izby brak wezwania
odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy i odrzucenie oferty bez możliwości wykazania przez
odwołującego, że posiada dokumenty potwierdzające zawarte w ofercie deklaracje, było

nieprawidłowe. Przepis art. 26 ust. 3 ustawy nakazuje zamawiającemu wezwanie
odwołującego do złożenia brakujących dokumentów przedmiotowych, tym samym
zaniechanie tej czynności stanowi działanie niezgodne z przepisami ustawy. Odwołujący
oświadczył, że zapewnia serwis zgodny z wymogami zamawiającego określił nazwą rodzaj
oferowanej usługi i podał że będzie to serwis oferowany przez producenta, a zatem
uzupełnienie informacji o wykazanie, że serwis producenta będzie realizowany przez podmiot
posiadający ISO 9001 na usługi serwisowe nie zmieni pierwotnego oświadczenia
odwołującego w ofercie. Izba uznała także, że stanowisko zamawiającego, że oczekiwał
wyłącznie certyfikatu ISO 9001:2000 jest wewnętrznie sprzeczne, bo z drugiej strony sam
zamawiający czynił ustalenia i badania na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015 dla Dell
Technologies Inc. z USA
, wyciągając z niego wnioski dotyczącego zakresu certyfikatu dla
poszczególnych firm w grupie Dell. Izba dała w tym zakresie wiarę wyjaśnieniom
odwołującego, że norma ISO 9001:2000 była dwukrotnie aktualizowana i certyfikacja jest
terminowa. Co do terminowości, to tak na certyfikacie załączonym do oferty jak złożonym przez
zamawiającego występujący daty ważności certyfikatów.
Izba wzięła także pod uwagę fakt, że odwołujący uprawdopodobnił, że jest w stanie wykazać
posiadanie serwisu przez firmę posiadającą certyfikat ISO 9001 i autoryzację producenta.
W tym stanie rzeczy konieczne stało się nakazanie zamawiającemu przywrócenia oferty
odwołującego do postępowania i powtórzenia czynności jej badania, w tym wezwania w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy do złożenia brakujących dokumentów.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez
przyjęcie, że oferta odwołującego nie spełnia
warunków określonych w SIWZ oraz że jest niezgodna z treścią SIWZ w zakresie wskazania
„firmy serwisowej niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia”, podczas gdy oferta
odwołującego spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ i nie
powinna p
odlegać odrzuceniu

Zarzut potwierdził się. Odrzucenie oferty odwołującego było nieprawidłowe w sytuacji, gdy
treść jego oferty, to jest wskazanie nazwy usługi serwisowej oraz faktu, że serwis będzie
świadczony jako serwis producenta Dell, było zgodne z treścią siwz. Faktycznie dokument –
certyfikat ISO 9001 dotyczył produkcji, a nie serwisu czemu nie przeczył odwołujący, tym
samym nie istniał dokument potwierdzający wymagania zamawiającego, ale jak Izba oceniła
wyżej był to brak usuwalny przez uzupełnienie. W konsekwencji odrzucenie oferty było
przedwczesne, a zamawiający powinien powtórzyć czynność badania ofert i wezwać do
uzupełnienia oferty odwołującego. Izba wzięła pod uwagę, że celem postępowania o

udzielenie zamówienia jest wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy, natomiast
ustawodawca stworzył szereg instrumentów prawnych pozwalających zamawiającemu na
elastyczniejsze podejście do wadliwości ofert. Niewątpliwie brak prawidłowego dokumentu
wymaganego przez zamawiającego jest taką wadliwością oferty. Jednak w ocenie Izby skoro
nie dojdzie do zmiany zakresu, rodzaju i sposobu realizacji usługi serwisowej, to wymiana
certyfikatu niepotwierdzającego spełniania normy ISO 9001 na serwis, na certyfikat ten fakt
potwierdzający, należy do wadliwości, które mogą być naprawione. Zmiany wynikłe z
poprawienia oferty przez jej uzupełnienie o prawidłowy dokument, w ocenie Izby nie
doprowadzą do zmiany zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Gdyby do zagadnienia
podejść rozpatrując go w kontekście podwykonawstwa, to sam fakt zmiany podwykonawcy,
nawet na etapie wykonawstwa, nie powoduje nieważności zawartej umowy i jest
dopuszczalny. Z mocy art. 36b ust. 2 ustawy możliwa jest wymiana podwykonawcy na etapie
realizacji umowy, a gdy jest to podwykonawca udostępniający zasoby, to z kolei z mocy art.
22a ust. 6 ustawy, również taki podmiot jest zastępowalny w terminie zakreślonym przez
zamawiającego. Oczywiście powołane przepisy wskazują na podwykonawców, na których
zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
jednak pokazanie tych możliwości zmian miało na celu wskazanie, że tożsamość podmiotu
świadczącego fragment zamówienia nie jest bezwzględnym wymogiem ustawowym.
Biorąc powyższe pod uwagę Izba uznała, że zamawiający nieprawidłowo odrzucił ofertę
odwołującego, czym naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła o uwzględnieniu odwołania na podstawie art. 192
ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972) zmienionego rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności §
5 ust. 2
pkt. 1 rozporządzenia z ograniczeniem do kwoty określonej w § 3 pkt. 2 lit. b
rozporządzenia.

Przewodniczący:
…………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie