eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 708/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-04-29
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 708/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem Stron w dniu 29 kwietnia 2019 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
16.04.2019 r. przez wykonawc
ę J.P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
NERSEN.pl J.P., Niebylec 192, 38-114 Niebylec
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów (w
imieniu którego działa: Gmina Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064
Rzeszów, Wydział Centralnego Zamawiającego, ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów) w
trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta
Rzeszowa”.


przy udziale wykonawcy
Przedsiębiorstwo DUBR Spółka z o.o., ul. Łódzka 247d, 25-655
Kielce

zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia
odwołania po stronie Zamawiającego


postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy J.P.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NERSEN.pl J.P., Niebylec 192,
38-114 Niebylec
kwoty 10 000
zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero
groszy),
stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
pub
licznych (tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na

niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Przewodniczący: …………………..Sygn. akt: KIO 708/19

UZASADNIENIE

do postanowienia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 708/19

Zamawiający – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
(prowadzący postępowanie: Gmina Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1,
35-
064 Rzeszów, Wydział Centralnego Zamawiającego, ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów)
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Rzeszowa”.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 07.03.2019 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 522538-N-2019.

W dniu 11.04.2019 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o odrzuceniu jego oferty i
wykluczeniu z postępowania.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16.04.2019 r.
przez wykonawcę J.P. prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą NERSEN.pl J.P.,
Niebylec 192, 38-114 Niebylec.

Ww. wykonawca, działając na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 180 ust. 2 pkt 3. ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień publicznych, wniósł odwołanie od
niezgodnej z przepisami
ustawy czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art 39 w zw. z art. 10 ust 1 pzp w procedurze właściwej dla,
zamówień o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art
11 ust 8 pzp,

Na podstawie art. 180 ust. 3 pzp ww. wykonawca zaskarżył czynność/zaniechanie
zamawiającego, tj.:
-
wykluczenie oferty odwołującego i w konsekwencji również odrzucenie oferty odwołującego

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:
-
rażące naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. 16 w zw. z art. 647 1 § 1 i nast. kodeksu cywilnego
(dalej k.c.) poprzez niewłaściwe zastosowanie jak i błędną wykładnię art. 647 1 k.c.,
polegającą na bezpodstawnym, sprzecznym brzmieniem przepisów prawa i mającym na celu
jedynie usilne wykluczenie odwołującego przyjęciu, że realizacja przez odwołującego robót
budowlanych w warunkach kiedy nie został zgłoszony jako dalszy podwykonawca oraz brak
zgłoszenia podmiotu na rzecz, którego roboty wykonał, jako podwykonawcy skutkuje
przyjęciem, że odwołujący robót nie wykonał a tym samym nie spełnia warunku udziału w
postępowaniu, podczas gdy
-
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 5 pzp, poprzez przyjęcie, że ofertę odwołującego należało
odrz
ucić, podczas gdy nie było podstaw do wykluczenia odwołującego a tym samym nie
zaszły podstawy do odrzucenia oferty.

Jak zostało wskazane w dalszej części odwołania w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy (zaniechania dokonania czynności przez zamawiającego)
interes odwołującego w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, gdyż
odwołujący miała interes w uzyskaniu zamówienia, a dokonane przez zamawiającego wbrew
przepisom ustawy czynności, wprost prowadzi do powstania szkody po stronie
odwołującego, który zostanie pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia, podczas gdy
jego oferta była ofertą najkorzystniejszą.

Wniosek (żądanie) co do rozstrzygnięcia odwołania:
Odwołujący wskazał, że jednocześnie wnosi o:
1) uwzględnienie odwołania;
4) obciążenie zamawiającego kosztami postępowania.

Biorąc pod uwagę treść art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Izba ustaliła, iż termin na wniesienie
odwołania został dotrzymany i zostało ono podpisane przez osobę umocowaną do
reprezentowania Odwołującego. Tym samym Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia
przedmiotowego odwołania.

Izba ustaliła ponadto, w oparciu o dokumentację postępowania, że w dniu 17.04.2019 r.
Zam
awiającego przekazał kopię odwołania wykonawcom ubiegającym się o udzielenie
zamówienia publicznego.

Izba następnie ustaliła, że w ustawowym terminie przystąpienie do postępowania
odwoławczego zgłosił skutecznie w dniu 23.04.2019 r. po stronie Zamawiającego

wykonawca
Przedsiębiorstwo DUBR Spółka z o.o., ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce.
Przystąpienie zostało podpisane przez p. E.L. – Wiceprezesa Zarządu uprawnioną do
samodzielnej reprezentacji Spółki. Powyższe ustalono na podstawie wydruku odpisu KRS z
dnia 19.04.2019 r
. W dniu 19.04.2019 r. kopia przystąpienia została przekazana
Odwołującemu i Zamawiającemu.

Następnie Izba ustaliła, iż Zamawiający pismem z dnia 26.04.2019 r. (wpływ pocztą
elektroniczną w dniu 26.04.2019 r. pod L.dz. DzK-KIO-6318/19) złożył oświadczenie woli o
uwzględnieniu w całości zarzutów zawartych w odwołaniu. Powyższe oświadczenie zostało
podpisane przez p. I.K.K.
– Dyrektora Wydziału Centralnego Zamawiającego Urzędu Miasta
Rzeszowa (prowadzącego postępowanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego) działającą z
upoważnienia p. T.F.– Prezydenta Miasta Rzeszowa. Kopia dokumentu upoważnienia z dnia
04.06.2018 r. została uzupełniona przez Zamawiającego w dniu 29.04.2019 r.
Izba w toku posiedzenia z
udziałem stron stwierdziła niestawiennictwo prawidłowo
zawiadomionego w dniu 23.04.2019
r. Przystępującego, tj. Przedsiębiorstwo DUBR Spółka z
o.o., ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce (zgłaszających przystąpienie po stronie
Zamawiającego) o terminie posiedzenia z udziałem stron (pismo z dnia 23.04.2019 r. znak
UZP/BO/WD/5759/7888/19
– w aktach postępowania odwoławczego). Potwierdzenie
otrzymania tego pisma przez wykonawcę zgłaszającego przystąpienie nastąpiło w dniu
23.04.2019 r.

Zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu
pos
tępowania przy rozpoznawaniu odwołań, niestawiennictwo strony oraz uczestnika
postępowania odwoławczego prawidłowo zawiadomionego o terminie rozprawy nie
wstrzymuje rozpoznania odwołania. Izba stwierdziła, że wskutek prawidłowego wezwania,
Przystępujący miał możliwość stawienia się na posiedzeniu i bronienia swych interesów, w
tym złożenia sprzeciwu wobec uwzględniania przez Zamawiającego w całości zarzutów
zawartych w odwołaniu. Jego niestawiennictwo w okolicznościach wskazanych powyżej
wywołuje negatywne skutki procesowe w postaci konieczności umorzenia postępowania
odwoławczego.

Przystępujący nie zdecydował się skorzystać ze swojego prawa, gdyż nie stawił się na
posiedzenie Izby wyznaczone na 29 kwietnia 2019 r. W
ocenie Izby powyższe jest
równoważne z rezygnacją z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnienia przez
Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Dostrzeżenia wymaga, że

posiedzenie z udziałem stron i uczestników postępowania jest tą fazą postępowania
odwoławczego, która bezpośrednio poprzedza rozprawę. Na tym etapie strony prezentują
swoje ostateczne stanowiska procesowe,
co do podtrzymania lub cofnięcia odwołania,
uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu czy wniesienia sprzeciwu wobec tej
ostatniej czynności, od których to stanowisk uzależnione jest skierowanie odwołania do
rozpoznania na rozprawie. Dobrowolny brak udziału w tej fazie postępowania odwoławczego
należy uznać za rezygnację z uprawnień do reprezentowania swoich interesów.

Tym samym w analizowanej
sprawie podzielono stanowisko już uprzednio wyrażane przez
Izbę w podobnych sytuacjach, m.in. postanowieniu z dnia 7 grudnia 2016 r. sygn. akt KIO
2214/16; postanowieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt KIO 2534/15); w postanowieniu z
dnia 9 czerwca 2010 r. (sygn. akt KIO 991/10), postanowieniu z dnia 27 czerwca 2012 r.
(sygn. akt KIO 1264/12), postanowieniu z 4
września 2014 r. (sygn. akt KIO 1710/14),
postanowieniu z dnia 11 sierpnia 2010 r. (sygn. akt KIO 1575/10), postanowieniu z dnia 21
września 2015 r. (sygn. akt KIO 1963/15) oraz postanowieniu z dnia 25 kwietnia 2017 r.
(sygn. akt KIO 700/17).

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, Izba stwierdziła, że postępowanie
podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Zgodnie
z treścią art. 186 ust. 6 pkt 2) lit. b) ustawy Pzp w okolicznościach, o których
mowa w art. 186 ust. 3
ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie
jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przed otwarciem rozprawy.

Tym samym Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Jednocześnie Izba wskazuje, iż zgodnie z treścią 186 ust. 3 ustawy Pzp
Z
amawiający, w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego na skutek
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i nie
wniesienia sprzeciwu przez Przystępującego, wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.


Przewodniczący:

……………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie