eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 232/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-02-21
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 232/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Dominik Haczykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lutego 2018r. przez wykonawcę Zakład
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 20-447
Lublin

w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Lubelskie z siedzibą
w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin



orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności
unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w częściach I i II oraz
nakazuje dokonanie ponownego badania i oceny ofert.

2.
kosztami postępowania obciąża Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie,
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Zakład Elektronicznej Techniki
Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

tytułem wpisu od
odwołania.
2.2.
zasądza od Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4,
20-029 Lublin
na rzecz
Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp.
z o.o., ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
kwotę 18 600 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście
tysięcy sześćset złotych zero groszy) uiszczoną tytułem wpisu od odwołania oraz
wynagr
odzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: ………………….…..



Uzasadnienie

Zamawiający - Województwo Lubelskie - prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę rozszerzenia
funkcjonalności systemów informatycznych w ramach projektu „Cyfrowe Lubelskie”
z podziałem na części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U. UE w dniu
24.07.2018r. pod poz. 2018/S 140-320788.
W dniu 11 lutego 2019r. Odwołujący - Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
ZETO Sp. z o.o. -
wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności
Zamawiającego polegających na unieważnieniu postępowania w zakresie jego części I pn.
Rozszerzenie funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej oraz unieważnieniu
postępowania w zakresie części II pn. Rozszerzenie funkcjonalności systemu
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
Odwołujący zarzucił czynnościom Zamawiającego naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w
zw. z
art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp przez unieważnienie postępowania w zakresie części I i II
mimo, że postępowanie w tym zakresie nie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia
postępowania w zakresie części I i części II oraz zasądzenie do Zamawiającego na rzecz
Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów pomocy prawnej
udzielanej przez radcę prawnego.
Odwołujący, nie zgodził się z decyzją Zamawiającego z dnia 30.01.2019r. o unieważnieniu
postępowania w częściach I i II i wskazał, że po pierwsze – w treści uzasadnienia decyzji o
unieważnieniu w zakresie części I Zamawiający nawet nie próbuje wskazać, iż naruszył
którykolwiek z przepisów ustawy Pzp. Już samo to, nie pozwala uznać działań
Zamawiającego za zgodne z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, po drugie – opisana przez
Zamawiającego wada nie skutkuje brakiem możliwości zawarcia niepodlegającej
unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Przesłanki takiego
unieważnienia określa art. 146 ust. 1 i ust. 6 Pzp. W niniejszej sprawie nie doszło do
zaistnienia okoliczności z pkt 1-7 art. 146 Pzp jak również art. 146 ust. 6 Pzp. Kwestia
niezależną jest to, że zawarcie umowy mogłoby prowadzić do skierowania wobec
Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych. Ten aspekt nie może być rozpatrywany w
kategoriach naruszenia ustawy Pzp
. Po trzecie, Odwołujący stwierdził, że trudno uznać, aby
przywołana przez Zamawiającego wada była niemożliwa do usunięcia. Jeśli Zamawiający
nie dysponuje prawami autorskimi lub prawami licencyjnymi zawsze może je nabyć i
doprowadzić jeszcze przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia stan faktyczny do

zgodności ze stanem opisanym we wzorze kontraktu. Zamawiający we wzorze uzasadnienia
w żaden sposób nie wyjaśnił, że takiej możliwości nie posiadał. Ponadto, nawet gdyby
przedmiotowa wada nie została usunięta niniejsze nie prowadziłoby do nieważności umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Odwołujący zaprzeczył, temu iż Zamawiający nie
dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do systemu BIP oraz wystarczającymi prawami
licencyjnymi do tego oprogramowania, które miało zostać poddane rozbudowie o nowe
funkcjonalności. Odwołujący wskazał także na niekonsekwencje w działaniach
Zamawiającego, który unieważnił postępowanie w zakresie części I i II, jednocześnie
udzielając zamówienie w części III. Lokalny Moduł Elektronicznego Archiwum , który był
przedmiotem części III oraz system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, który był
przedmiotem części II były stworzone na tych samych zasadach, w tym w aspekcie praw
autorskich i praw licencyjnych. Wobec wszystkich trzech systemów Zamawiający złożył te
same zapewnienia o dysponowaniu prawami autorskimi i prawami licencyjnymi, mimo tego
unieważniono tylko część I i II.

Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron
postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co
następuje
:

Odwołanie podlega oddaleniu.

O
dwołanie nie zawierało braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis.
Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na
podstawie art. 189 ust. 2 Pzp.
Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla
wniesienia odwołania określone w art. 179 ust. 1 Pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu
danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów Pzp.

Izba ustaliła, że w zakresie części I i II zamówienia wpłynęły dwie oferty: oferta
Odwołującego oraz oferta R-Soft Studio sp. z o.o. W części III wpłynęła jedna oferta złożona
przez R-Soft Studio sp. z o .o.
W I części zamówienia, obejmującej Rozszerzenie funkcjonalności Biuletynu Informacji
Publicznej, Zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty R-Soft Sp. z o.o. na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W dniu 31.10.2018r. Zamawiający poinformował, iż najkorzystniejszą ofertą w części II i III
jest oferta R-Soft Studio sp. z o.o.
Czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w części II
zamówienia została zaskarżona przez Odwołującego, w efekcie czego wyrokiem z dnia

30.11.2018r. o sygn. akt KIO 2313/18 Krajowa Iz
ba Odwoławcza uwzględniając odwołanie,
nakazała odrzucenie oferty R-Soft Sp. z o.o.
W dniu 30.01.2019r. Zamawiający poinformował o unieważnieniu postępowania w zakresie
części I i II, wskazując na przesłankę z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W uzasadnieniu
decyzji unieważnienia postępowania Zamawiający wskazał, że dokonuje tej czynności ze
względu na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publiczn
ego. Wada polega na niedysponowaniu przez Zamawiającego autorskimi prawami
majątkowymi do rozbudowanych w 2014r. systemów EZD i BIP oraz wystarczającymi
prawami licencyjnymi do oprogram
owania, które miało zostać poddane rozbudowie o nowe
funkcjonalności w zakresie uniemożliwiającym realizację umowy w ramach przedmiotowego
postępowania. Zamawiający wskazał, że w toku prowadzonego postępowania
przetargowego powziął informację o braku majątkowych praw autorskich w zakresie
wskazanym w § 2ust. 18 wzorów umów, stanowiących załączniki 3a i 3b do SIWZ
o możliwości udzielenia licencji Wykonawcy w zakresie wskazanym w wyżej wymienionych
wzorach umów.
W
§ 2ust. 18 wzoru umowy, stanowiącego załącznik 3a do SIWZ, Zamawiający wskazał:
„Zamawiający oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do systemu RBIP oraz
jego dokumentacji, wytworzonych na podstawie umowy o RBIP oraz umów na modyfikację
RBIP. Zamawiający nieodpłatnie udziela wykonawcy licencji do dokonywania
zwielokrotniania systemu RBIP oraz jego dokumentacji, wprowadzania zmian w systemie
RBIP oraz jego kodach źródłowych, skryptach, plikach konfiguracyjnych, danych testowych,
scenariuszach testowych i dokumentacj
i, wyłącznie w celu wykonania zobowiązań
Wykonawcy wynikających z umowy. Licencja zostaje udzielona na czas określony tj. do
zakończenia okresu świadczenia pakietu gwarancyjnego” . Identycznej treści postanowienie
Zamawiający zawarł w § 2 ust. 18 wzoru umowy, stanowiącego załącznik 3b do SIWZ
dotyczącego systemu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją)
Izba ustaliła także, że w dniu 1 czerwca 2012r. Zamawiający zawarł umowę nr
1013/OP/CP/12
z Asseco Poland S.A. na dostawę sprzętu, oprogramowania i usług
niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Regionalnej Platformy Usług Publicznych oraz
wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń na
węzły przetwarzania danych w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja
Administracji”, która obejmowała utworzenie i dostarczenie modułu BIP, Lokalnego Modułu
EZD, Lokalnego Modułu Elektronicznego Archiwum. Z §3 ust. 3 tej umowy wynika, że
wykonawca udzieli Zamawiającemu na czas nieoznaczony licencji na wszystkie elementy
opr
acowanego przez wykonawcę oprogramowania na wskazanych tam polach eksploatacji.

W dniu 14 lipca 2014r. Zamawiający zawarł umowę nr 1405/OP/CP/14 na rozszerzenie
funkcjonalności Regionalnego Biuletynu Informacji publicznej realizowanego w ramach
projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. W § 3 ust. 1 tej umowy
wykonawca zobowiązał się w ramach wynagrodzenia da udzielenia lub przeniesienia na
rzecz Zamawiającego licencji wraz z dokumentami potwierdzającymi prawa do nich. W ust. 2
wskazał, że licencja uprawnia m.in. do:
1.
niewyłącznego, nieograniczonego w czasie i nieodwołalnego prawa do korzystania z
funkcjonalności systemu BIP określonych w OPZ, a także ich dokumentacji oraz
kodów źródłowych (..)
2.
zmian w konfiguracji funkcjonalności systemu BIP określonych w OPZ a także ich
dokumentacji oraz kodów źródłowych, dokonywania zmian tego oprogramowania (…)
oraz do wykonywania praw zależnych w rozumieniu Prawa Autorskiego,
3.
udzielania sublicencji na rzecz Partnerów Projektu.
Podobnej treści postanowienia zostały zawarte w umowie z dnia 14 lipca 2014r. nr
1404/OP/CP/14 na rozszerzenie funkcjonalności systemu EZD.

Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła:

Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania,
powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie zamówienia publicznego, nie
zostaje osiągnięty. Zamknięty katalog przesłanek unieważnienia oznacza, że unieważnienie
postępowania jest instytucją wyjątkową, a przesłanki z art. 93 ustawy Pzp należy
interpretować w sposób ścisły.
Zgodnie z art.
93 ust. 1 pkt 7 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Przesłankami unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w oparciu
o ww. przepis są:
a.
fakt wystąpienia wady postępowania,
b.
wada musi być niemożliwa do usunięcia,
c.
niemożliwa do usunięcia wada musi powodować niemożność zawarcia umowy, która
n
ie podlegałaby unieważnieniu,
d.
zagrożenie unieważnieniem umowy musi wynikać z zaistnienia jednej z podstaw
unieważnienia określonych w art. 146 ust. 1 lub 6 Pzp.

Wykładnia celowościowa przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp prowadzi do wniosku,
że niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego to każda niedająca się usunąć wada
uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Przy czy konieczne jest
także wystąpienie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą wadą, a niemożnością
zawarcia umowy.
Zamawiający, uzasadniając unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp
zarówno w uzasadnieniu prawnym jak
i faktycznym podjętej decyzji nie może pominąć związku pomiędzy art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp
a art. 146 ust. 1 lub 6 Pzp.
Tymczasem w uzasadnieniu unieważnienia postępowania z dnia
30.01.2019r. Zamawiający w żaden sposób nie odniósł się do przesłanek unieważnienia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wskazał jedynie, że zawarcie umowy naraziłoby
go na odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.
Jednak ta okoliczność nie stanowi przesłanki nieważności umowy, o której mowa ww.
przepisach ustawy.
Zdaniem Izby, w
analizowanym stanie faktycznym Zamawiający nie wykazał także, że
powoływana przez niego wada postępowania polegająca na niedysponowaniu autorskimi
prawami majątkowymi do rozbudowanych w 2014r. systemów EZD i BIP jest wadą
nieusuwalną, która może mieć wpływ na realizację przyszłej umowy w sprawie zamówienia
publicznego polegającego na rozszerzeniu funkcjonalności systemów informatycznych.

Przeciwnie, prowadzona korespondencja z R-Soft
Studio sp. z o.o. z grudnia 2018r., którą
Zamawiający złożył do akt sprawy, potwierdza, że istnieje potencjalna możliwość nabycia
autorskich praw majątkowych od tego podmiotu. W piśmie z dnia 21 grudnia 2018r. R-Soft
Studio sp. z o.o. wskazał m.in., że widzi „możliwość uregulowania kwestii praw autorskich do
oprogramowania Moduł RBIP i Lokalny EZD”. Już sama ta okoliczność świadczy o tym, że
nie mamy do czynienia z wadą o charakterze obiektywnym i nieusuwalnym, co
w kon
sekwencji oznacza brak zaistnienia przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp.
Wskazać też należy, że istnieje potrzeba dokonania przez Zamawiającego dokładnej analizy
postanowień umownych i ustalenie faktycznego zakresu nabytych autorskich praw
majątkowych do rozbudowanych systemów RBIP oraz EZD i ewentualnego podjęcia
dalszych negocjacji z R-
Soft Studio sp. z o.o. celem ustalenia kosztów nabycia autorskich
praw majątkowych, w zakresie niezbędnym do realizacji przyszłej umowy. Zauważyć trzeba,
że zgodnie z deklaracją R-Soft Studio Sp. z o.o. kwota podana w piśmie z dnia 21 grudnia
2018r. może ulec zmianom i będzie uzależniona od ostatecznie ustalonych warunków
umownych.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt
2, § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie
wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972).


Przewodniczący: ………………….….



Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie