eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 176/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-02-15
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 176/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk, Aneta Mlącka, Ernest Klauziński Protokolant: Dominik Haczykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2019 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 stycznia 2019 r. przez wykonawcę
OPTeam S.A.
z siedzibą w Jasionce, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego:
Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach, przy udziale wykonawcy Asseco Data Systems
S.A.
z siedzibą w Gdyni zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie Z
amawiającego,

orzeka:

1.
oddala odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża Odwołującego: OPTeam S.A. z siedzibą
w Jasionce i:
2.1
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy) uiszczoną przez Odwołującego:
OPTeam S.A. z siedzibą w Jasionce tytułem wpisu od odwołania;
2.2
zasądza od Odwołującego: OPTeam S.A. z siedzibą w Jasionce na rzecz
Zamawiającego: Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach kwotę 3 600 zł
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych i 00/100 groszy) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach.


…………………………..……………

…………………………..……………

…………………………..……………Sygn. akt KIO 176/19
U z a s a d n i e n i e

Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach (dalej Zamawiający) prowadzi postępowanie
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
pn.
„e-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych
Politechniki Śląskiej w Gliwicach” (znak postępowania: OZ/U/18/53/HP) zwane dalej
Postępowaniem. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu
30 października 2018 r. pod numerem 2018/S 209-477841. Wartość
zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
W dniu 31 stycznia 2019 r. wykonawca OPTeam S.A.
z siedzibą w Jasionce (dalej
Odwołujący), wniósł odwołanie, w którym zaskarżył niezgodne z przepisami czynności
i zaniechania
Zamawiającego polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty
wykonawcy
Asseco Data Systems S.A (dalej: Przystępujący), mimo, że:
1. oferta
Przystępującego podlegała odrzuceniu jako niezgodna z ustawą, a także była
nieważna na podstawie odrębnych przepisów z powodu złożenia jej w sposób nie
spełniający wymogów przepisów prawa, a wada ta ponieważ dotyczyła treści oferty
nie podlega sanowaniu,
2.
Przystępujący na dzień wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej nie potwierdził
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego
doświadczenia wykonawcy oraz personelu kluczowego (powyższe informacje byłyby
ewentualnie
uzupełnialne, jednak ze względu na zaistnienie bezwzględnej podstawy
odrzucenia oferty o której mowa powyżej nie było to możliwe),
3.
dokonanie oceny oferty Przystępującego w sposób niezgodny z treścią SIWZ oraz
treścią tej oferty, co miało wpływ na wynik postępowania.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 89 ust 1 pkt 1 oraz 8 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty
Przystępującego
mimo, że formularz oferty złożony przez tego wykonawcę został podpisany w sposób
nie spełniający wymogów art. 10a ust. 5 Pzp, w związku z czym był on nieważny
z mocy prawa. Zamawiający z uwagi na fakt, że wada dotyczyła formularza
ofertowego wykonawcy nie
miał możliwości jej sanowania przez procedurę
uzupełnienia (z uwagi na fakt złożenia przez tą samą osobę podpisów na wszystkich

pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentach oraz oświadczeniach
złożonych wraz z ofertą, także one dotknięte były powyższa wadą, jednak
w przeciwieństwie do formularza ofertowego, mogłyby one podlegać uzupełnieniom
w trybie art. 26 ust 3 Pzp,
ale ze względu na podstawę odrzucenia oferty, z powodu
wady dotyczącej treści oferty zarzut dotyczący dokumentów został podniesiony
jedynie z ostrożności),
2. art. 24 ust 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust 4 Pzp przez zaniechanie wykluczenia
Przystępującego z postępowania mimo niespełnienia przez niego warunków udziału
(po ewentualnym wezwaniu w trybie art. 26 ust 3Pzp),
a także z ostrożności,
naruszenie art. 26 ust 4 Pzp w zakresie zaniechania wezwania do udzielenia
wyjaśnień w powyższym zakresie,
3. art. 91 ust 1 Pzp przez niezgodne z S
IWZ i treścią oferty Przystępującego dokonanie
oceny tej oferty w zakresie kryteriów oceny ofert „Doświadczenie" oraz Rozwiązania
technologiczne" i przyznanie temu wykonawcy nieprawidłowej ilości punktów,
4. art. 91 ust. 1 Pzp w zakresie wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy
podlegającego odrzuceniu oraz złożonej przez wykonawcę podlegającego
wykluczeniu z postępowania.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jako obarczonej wadą
mającą wpływ na wynik postępowania,
2. odrzucenia oferty
Przystępującego z postępowania,
3. wykluczenia
Przystępującego
z
postępowania,
ewentualnie
wezwanie
do uzupełnienia oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu względnie wezwanie do wyjaśnień złożonych
oświadczeń lub dokumentów,
4. ewentualne, w przypadku nieodrzucenia oferty
Przystępującego, dokonanie zmiany
punktów przyznanych ofercie tego wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert
„Doświadczenie" oraz Rozwiązania technologiczne", zgodnie z treścią złożonej oferty
i postanowieniami SIWZ,
5.
powtórzenia czynności oceny ofert w postępowaniu z uwzględnieniem przyjętych
dla oceny kryteriów oceny ofert.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.:
Zgodnie z SIWZ, obowiązkiem wykonawców było złożenie m.in. Formularza Ofertowego
zawierającego wycenę realizacji zamówienia, a także prezentacje multimedialne, które były

warunkiem (poz
a deklaracją zawartą w Formularzu ofertowym) uzyskania dodatkowych
punk
tów w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert (dotyczy kryterium Rozwiązania
technologiczne). Nie ulega zatem wątpliwości, że dokumenty te stanowiły treść oferty.
Zgodnie z art. 82 ust.
3 Pzp treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych
war
unków zamówienia pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp.
W postępowaniu Zamawiający wymagał złożenia oferty w następujący sposób:
„Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych: doc, docx lub pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji korzystania
z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w postaci oryginalnego dokumentu elektronicznego
(
Zamawiający zwraca uwagę, że zeskanowane oryginalne dokumenty papierowe nie są
oryginalnymi dokumentami elektronicznymi, lecz elektronicznymi
kopiami dokumentów
papierowych)
. W związku z tym Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu
oferty opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
”.
Zgodnie z przepisem art. 137 ust 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r, o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.,
dalej „Uzie")
d
o dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych
lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba
że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie
rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu. Przystępujący
złożył ofertę w postaci elektronicznej podpisaną w dniu 14 grudnia 2018 r. kwalifikowanym
podpisem Certum wystawionym przez dostawcę usług zaufania Asseco Data Systems S.A.
Jak wynika z certyfikatu złożonego podpisu został on złożony z wykorzystywaniem algorytmu
skrótu SHA-1. Tymczasem jak wskazano wyżej z dniem 1 lipca 2018 r., skończył się okres
stosowania funkcji skrótu SHA-1 w zastosowaniach dotyczących zaawansowanego podpisu
elektronicznego i pieczęci. Obowiązek zaprzestania stosowania SHA-1 dotyczył nie tylko
certyfikatów (czyli nie tylko dostawców certyfikatów), ale także wszelkich składanych
podpisów i pieczęci pod dokumentami. Podpis tworzony po 1 lipca powinien zawierać skrót
podpisywanej treści obliczony algorytmem SHA-2, a nie SHA-1. Powyższe stanowisko
potwierdza również komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie
wycofania algorytmu SHA-
1 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem
i pieczęcią elektroniczną, zamieszczony na stronach Narodowego Centrum Certyfikacji,
w którym wskazano, że „z dniem 1 lipca br. kończy się przewidziany w artykule 137 ustawy
z dn. 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016,
Poz. 1579) okres stosowania funkcj
i skrótu SHA-1 w zastosowaniach dotyczących
zaawansowanego podpisu elektronicznego i pieczęci. (…) Algorytm SHA-1 będzie mógł być

nadal używany przy weryfikacji. Należy jednak zauważyć, że listy CRL publikowane po dniu
1.07 podpisywane będą z użyciem funkcji z rodziny SHA-2 (nawet jeśli dotyczą certyfikatów
wydanych z użyciem funkcji SHA-1). W odniesieniu do ważnych dokumentów podpisanych
w oparciu o stare algorytmy dobrą praktyką jest znakowanie czasem z użyciem znaczników
opartych na nowych algorytmach".
Przystępujący nie dochował zatem należytej staranności przy dokonywaniu czynności
związanej ze złożeniem kwalifikowanego podpisu pod treścią oferty albowiem uchybił
bezwzględnie obowiązującym od dnia 1 lipca 2018 roku przepisom Uzie i wadliwie złożył
podpis przy zastosowaniu algorytmu SHA-1.
W kon
sekwencji podpis, którym została opatrzona oferta Przystępującego, nie
odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom był nieważny, dlatego też zaniechanie
odrzucenia
tej oferty z postępowania, jako niezgodnej z ustawą oraz nieważnej na podstawie
odrębnych przepisów stanowiło naruszenie art. 89 ust 1 pkt 1 oraz 8 Pzp.
Analogiczn
ą, jak opisana wyżej, wadą obarczone były pozostałe dokumenty złożone
wraz z ofertą, w tym JEDZ. Przystępujący uświadomił sobie wadliwość złożonych, bowiem
już dokumenty oraz oświadczenia złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego
w trybie art. 26 ust 1 Pzp zostały podpisane poprawnie, z użyciem algorytmu SHA256.

W zakresie zdolności technicznej Zamawiający ustanowił następujące warunki udziału
w postępowaniu: Wykonanie i wdrożenie przez Wykonawcę (zakończenie) nie wcześniej
niż 4 lata przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 multiportalowych platform
obejmujących każdorazowo zestaw minimum pięciu e-usług publicznych wraz
z dostarczeniem odpowiednich licencji, z czego przynajmniej jedna platforma spełnia łącznie
następujące warunki:


wartość minimum 2 000 000 zł brutto,


umożliwia eksploatację przez minimum 8000 użytkowników jednocześnie.
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej to: „Dysponowanie
minimum 11 osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, zdolnymi do jego wykonania
i posiadającymi co najmniej opisane w SIWZ kwalifikacje wymagane dla poszczególnych
funkcji:

co najmniej 1 osoba w roli Kierownika projektu,


co najmniej 2 osoby w roli Architektów Projektu (Zespół),


co najmniej 1 osoba w roli Eksperta ds. zarządzania jakością i ryzykiem,


co najmniej 2 osoby w roli Ekspertów Technicznych (zespół),


co najmniej 2 osoby w roli Ekspertów ds. oprogramowania (zespół),co najmniej 2 osoby w roli Testerów (zespół),

co najmniej 1 osoba w roli Eksperta ds. pozycjonowania
”.
Przystępujący składając ofertę złożył formularze JEDZ - własny, w którym między innymi
zadeklarował korzystanie w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu z potencjału
podmiotu trzeciego, a także JEDZ podmiotu użyczającego wykonawcy potencjał, tj. Eversoft
Poland Sp. z o.o. (dalej: Eversoft).
Zgodnie z instrukcją w zakresie sposobu wypełniania formularza JEDZ zawartą w pkt 3.1
SIWZ wykonawcy musiel
i złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, a informacje
zawarte w oświadczeniu stanowić miały wstępne
potwierdzenie, że nie podlegają oni wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w post
ępowaniu. Zatem Przystępujący i Eversoft w JEDZ potwierdzili jedynie spełnianie
warunków udziału w postępowaniu ogólnym oświadczeniem, nie dowodząc w jaki sposób
warunki spełniają. Zamawiający działając w trybie art. 26 ust. 1 Pzp w dniu 27
grudnia 2018 r
. wezwał Przystępującego do złożenia wymaganych dokumentów
m.in. dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z dowodami.
Zamawiający sformułował skonkretyzowane i precyzyjne oczekiwanie odnośnie informacji
jakie mają być zawarte w treści składanych dokumentów oraz ich roli w procesie weryfikacji
spełniania warunków udziału.
Zgodnie z treścią wezwania Przystępujący miał złożyć wykaz usług wykonanych w okresie
ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wezwanie do złożenia
dokumentów zawierało wzór wykazu usług. Dokument instruował o poziomie szczegółowości
informacji jakie mają być zawarte w treści wykazu wykonanych usług dla umożliwienia
Zamawiającemu weryfikacji spełniania warunków: „należy na tyle szczegółowo rozpisać
przedmiot usługi, aby Zamawiający mógł jednoznacznie stwierdzić, czy obejmowała
ona dokładnie taki zakres oraz opiewała na taką kwotę jakie zostały wskazane w warunkach
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej”.
Złożony przez wykonawcę wykaz nie potwierdzał spełniania warunków udziału
w postępowaniu. Opis żadnej z wykazanych w wykazie usług nie zawierał żadnej
z wymaganych informacji,
a jedynie powiela treść warunku udziału w postępowaniu. Wykaz
nie zawiera
ł też informacji nt. rzeczywistej wartości zrealizowanych usług, a jedynie powielał
brzmienie warunku udziału w postępowaniu.
N
a podstawie tak zaprezentowanych informacji nt. wykonanych usług, nie było możliwym
uznanie, że wykonawca spełnia warunki udziału w zakresie wymaganego doświadczenia

zawodowego. Wy
kazanie spełniania precyzyjnie opisanych w SIWZ warunków musiało
nastąpić przez wskazanie konkretnych usług, opisanie ich zakresu oraz podanie wartości.
Wykonawca nie m
ógł ograniczyć się w wykazie wykonanych zamówień do powtórzenia
br
zmienia warunku, powinien podać konkretne informacje pozwalające uznać, że dana
usługa spełniała wymagania określone przez Zamawiającego.
W
ykazu usług stanowi oświadczenie wiedzy wykonawcy dowodzącego spełnienia warunku
udziału w postępowaniu, zaś referencje - poświadczenia należytego wykonania wykazanych
przez wykonawcę w wykazie usług - zasadniczo pochodzą od podmiotu na rzecz, którego
wykazane usługi miały zostać wykonane. Wykaz i referencje mają być pomiędzy sobą
niesprzeczne, ale treść poświadczenia nie może zastąpić wykazu usług. Poziom
szczegółowości informacji nt. wykonanych wykazanych usług musi być wobec powyższego
samodzielnym
dowodem
spełniania
warunków.
Spełnienie
warunków
udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne jest kwestią udowodnienia, a nie
uprawdopodobnienia.
Przystępujący powołał się na wykonanie następujących usług:
1.
Wykonanie i wdrożenie multiportalowej platformy obejmującej pięć e-usług
publicznych wraz z dostarczeniem odpowiednich licencji, umożliwiającą eksploatację
przez minimu
m 8000 użytkowników jednocześnie. Usługa wykonana w okresie
11.12.2017 -
13.06.2018, na rzecz Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Wartość
usługi powyżej 2 000 000 zł brutto.
2.
Wykonanie i wdrożenie multiportalowej platformy obejmującej pięć e-usług
publiczn
ych wraz z dostarczeniem odpowiednich licencji. Usługa zrealizowana
w okresie 23.11.2017 -
26.06.2018, na rzecz Wyższej Szkoły Menadżerskiej
w Warszawie
. Wartość usługi nie przekroczyła 2 000 000 zł brutto.
3.
Wykonanie i wdrożenie multiportalowej platformy obejmującej pięć e-usług
publicznych wraz z dostarczeniem odpowiednich licencji, umożliwiającą eksploatację
przez minimum 8000 użytkowników jednocześnie. Usługa wykonana w okresie
04.10.2017 -
30.03.2018, na rzecz Gminy Stalowa Wola. Wartość usługi powyżej
2 000 000 zł brutto.
4.
Wykonanie i wdrożenie multiportalowej platformy obejmującej pięć e-usług
publicznych wraz z dostarczeniem odpowiednich licencji, umożliwiającą eksploatację
przez minimum 8000 użytkowników jednocześnie. Usługa wykonana w okresie
31.03.2015 - 28.03.2017, na rzecz Navimor International COM Sp. z o.o
. Wartość
usługi powyżej 2 000 000 zł brutto.
W zakresie dotyczącym złożonych z wykazem poświadczeń, Odwołujący wskazał
na następujące zastrzeżenia, podważające tezę, że usługi, na które powołał

się Przystępujący potwierdzały spełnianie przez niego warunków udziału w przedmiotowym
postępowaniu:
1. Akad
emia Finansów i Biznesu Vistula - dokument nie zawierał informacji,
że w ramach przedmiotu usług Przystępujący dostarczył licencje, a także nie
potwierdza
ł możliwości eksploatacji przez 8000 użytkowników jednocześnie. Uczelnia
nie mia
ła tylu studentów, co potwierdzają dane zawarte na jej oficjalnej stronie
internetowej. Ponadto
dowód nie potwierdzał ukończenia wdrożenia, a wskazywał
jedynie na odebranie instalacji Portalu e-
usług na serwerach Zamawiającego.
2.
Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie - dokument dotyczył dostosowania
i konfiguracji portalu, a nie jak brzmi
ał warunek udziału w postępowaniu - jego
wykonania, wdrożenia i dostawy licencji. Dokument ponadto został wadliwie
podpisany bowiem
weryfikacja za pomocą aplikacji firmy KIR - Szafir Weryfikująca
1.0. -
podpisane dane prawdopodobnie zostały zmodyfikowane po ich
uwierzytelnieniu (podpis został negatywnie zweryfikowany). Z tej przyczyny
ob
owiązkiem Zamawiającego byłoby wezwanie wykonawcy do uzupełnienia
poświadczenia w trybie art. 26 ust 3 Pzp.
3. Gmina Stalowa Wola
– zrealizowany przez Przystępującego Zintegrowany System
Informatyczny (ZSI) nie
był platformą multiportalową, a zatem wykonanie
go nie potwierdza
ło spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wartość portalu
zdaniem Odwołującego była poniżej 2 000 000 zł brutto, a to podważało możliwość
spełnienia tą usługą warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu,
4. Akad
emia Rybołówstwa i Nauk o Morzu - dokument nie zawierał informacji o ilości
e-
usług, ponadto dokument zawierał informacje o szkoleniach w zakresie sprzętu –
zatem w ocenie Odwołującego - wartość wykonanego w ramach zamówienia portalu
nie osiągnęła wysokości wymaganej w warunku udziału tj. min. 2 000 000 zł brutto.
Uczel
nia może przyjąć 1500 studentów, więc dokument nie potwierdzał, że portal
umożliwiał eksploatację przez minimum 8000 użytkowników jednocześnie.

Powyższe poświadczenia stanowią dowód, że usługi na których realizację powołał się
Przystępujący mogą nie potwierdzać spełnienia przezeń warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu odnosząc się do konieczności
posiadania przez personel kluc
zowy następujących kwalifikacji. Obowiązkiem wykonawców
było wykazanie dysponowaniem minimum 11 osobami wyznaczonymi do realizacji
zamówienia, zdolnymi do jego wykonania i posiadającymi szczegółowo opisane w SIWZ
kwalifikacje wymagane dla poszczególnych funkcji. Przykładowo osoba wskazana
do pe
łnienia roli Kierownika projektu miała spełniać następujące warunki:wykształcenie wyższe;


udział, w okresie ostatnich 5 lat, w roli kierownika lub zastępcy kierownika projektu,
w minimum 2 projektach o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każdy;

co n
ajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT;


kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE2
Foundation, wydanym przez APMO lub insty
tucję przez niego akredytowaną
l
ub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności.
Zamawiający żądał także, by wykonawcy dysponowali co najmniej dwoma osobami do roli
Architektów Projektu, z których każda miała spełniać następujące wymagania:


znajomość ram architektury korporacyjnej TOGAF w wersji 9 potwierdzona
co najmniej certyfikatem TOGAF 9 na poziomie Certified lub Innymi dokumentami,
które potwierdzają takie umiejętności;

kwalifikacje w
zakresie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE2
Foundation, wydanym przez APMG lub instytucję przez niego akredytowaną
lub innymi dokumentami,
które potwierdzają takie umiejętności;
łączne wymagania dla zespołu:


wykształcenie wyższe;


udział, w okresie ostatnich 3 lat, w roli architekta projektu, w minimum 2 projektach
o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każdy;


co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT;


znajomość języka modelowania UML potwierdzona posiadaniem certyfikatu OCUP
(OMG Certified UML Professional;
http://www.omg.org
) na poziomie co najmniej
Intermedia
te, lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności;


znajomość architektury systemów SOA potwierdzona: certyfikatem wydanym przez
producenta oprogramowania służącego do integracji systemów IT lub innymi
dokumentami; znajomość zakresu architektury bezpieczeństwa informacji
(na poziomie eksperckim) potwierdzone posiadaniem certyfikatu CISSP (Certified
Information
System Security
Professional;
http://www.isc2.org
)
lub
innymi
dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności;
Podobnie szczegółowe wymogi dotyczyły Eksperta ds. zarządzania jakością i ryzykiem
(1 osoba),
Ekspertów technicznych (zespół 2 osób), Ekspertów ds. oprogramowania (zespół
2 osób, Eksperta ds. pozycjonowania (1 osoba).
Zamawiający w trybie art. 26 ust 1 Pzp wezwał wykonawcę do złożenia w charakterze
dowodu potwierdzającego, że wskazany personel spełnia tak rozbudowane i szczegółowo
określone warunki udziału w postępowaniu wykazu osób. Wykaz złożony przez wykonawcę

w odpowiedzi na wezwanie nie zawiera
ł informacji konkretyzujących jakie kwalifikacje
i doświadczenie posiadają osoby dedykowane na wskazane stanowiska. Informacja
w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego wskazanych osób, a także
posiadanych przez nie kompetencji (w tym w szc
zególności certyfikatów branżowych)
stanowi
ła wyłącznie powielenie treści warunków.
Przykładowo, w zakresie Kierownika projektu Przystępujący wskazał, że osoba wyznaczona
przez niego do pełnienia tej funkcji spełniała następujące warunki: „posiadała kwalifikacje
w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Foundation,
wydanym przez APMG lub instytucie przez niego akredytowanym lub innymi dokumentami
które potwierdzają takie umiejętności”. Analogiczne zastrzeżenia dotyczyły wszystkich
pozostałych członków zespołu dedykowanego przez Przystępującego do wykonania
zamówienia. Przystępujący nie wykazał natomiast jakimi certyfikatami, jakim konkretnie
doświadczeniem, legitymują się wskazane w wykazie osoby. Na podstawie treści
oświadczenia własnego wykonawcy odnośnie wykazu personelu kluczowego, nie było
możliwości zweryfikowania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez
Przystępującego. W ocenie Odwołującego wobec powyższego obowiązkiem Zamawiającego
było zastosowanie oświadczenie procedury art. 26 ust 3 Pzp i wezwanie Przystępującego
do stosownego uzupełnienia dokumentów.

Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przewidział zastosowanie
następujących kryteriów oceny ofert:
1. Cena - 60 pkt
2.
Doświadczenie - 30 pkt
3.
Rozwiązania technologiczne - 10 pkt
W kryterium „doświadczenie" Zamawiający przyjął następujący sposób oceny ofert:
„Łączne doświadczenie osoby pełniącej rolę Kierownika Projektu i/lub osób pełniących rolę
Architektów Projektu w Zespole Architektów Projektu, wyznaczonych do realizacji
niniejszego zamówienia (osoby spełniające warunek udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności zawodowej opisany w rozdz. VI pkt 1.2 a) i b) niniejszej SIWZ) w realizacji
projektów informatycznych dla uczelni wyższych - max. 20 pkt:

brak
doświadczenia w realizacji projektów informatycznych dla wyższych uczelni
-
0 pkt,


doświadczenie w realizacji jednego projektu informatycznego dla uczelni wyższej
-10 pkt,


doświadczenie w realizacji dwóch lub więcej projektów informatycznych dla jednej
lub
więcej uczelni wyższych - 20 pkt.

Łączne doświadczenie osoby pełniącej rolę Kierownika Projektu i/lub osób pełniących rolę
Architektów Projektu w Zespole Architektów Projektu wyznaczonych do realizacji
zamówienia (osoby spełniające warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
zawodowej opisany w rozdz. VI pkt 1.2 a) i b) niniejszej SIWZ) w realizacji projektów
z e-
usługami wymagającymi autoryzacji ePUAP - max. 10 pkt:


brak doświadczenia w realizacji projektów z e-usługami wymagającymi autoryzacji
ePUAP - 0 pkt,


doświadczenie w realizacji projektów z e-usługami wymagającymi autoryzacji ePUAP
-10 pkt
”.
Przystępujący na stronie 9 Formularza ofertowego złożył oświadczenie, zgodnie z którym
wskazał, że oferuje realizację zamówienia przez personel, który posiada:


doświadczenie w realizacji dwóch lub więcej projektów informatycznych dla jednej
lub więcej uczelni wyższych,


doświadczenie w realizacji projektów z e-usługami wymagającymi autoryzacji ePUAP.
Wykonawca
Eversoft udostępnił Przystępującemu w charakterze personelu kluczowego
dwóch Architektów Projektu, którzy spełniali następujące wymagania:

z
najomość ram architektury korporacyjnej TOGAF w wersji 9 potwierdzona
co najmniej certyfikatem TOGAF 9 na poziomie Certified lub innymi dokumentami,
które potwierdzają takie umiejętności,


kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE2
Foundation, wydanym przez APMG lub instytucję przez niego akredytowaną
lub
innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności,

wykszt
ałcenie wyższe;


udział, w okresie ostatnich 3 lat, w roli architekta projektu, w minimum 2 projektach
o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każdy,


co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT,


doświadczenie w realizacji projektów z e-usługami wymagającymi autoryzacji ePUAP.
Z
obowiązanie do udostępnienia potencjału nie identyfikowało konkretnych osób
i nie potwierdza
ło, że osoby te posiadają doświadczenie zawodowe w realizacji dwóch
lub więcej projektów informatycznych dla jednej lub więcej uczelni wyższych. Zobowiązanie
zawiera
ło proste powtórzenie warunku, nie zawierało informacji pozwalających
na
weryfikację czy użyczony personel spełniał warunki udziału w postępowaniu, zatem było
niezgodne z art. 22a Pzp. J
edyną możliwością usunięcia tej wady było wezwanie
do uzupełnienia zobowiązania w trybie art. 26 ust 3 Pzp.
Zamawiający działając w trybie art. 26 ust 1 Pzp wezwał Przystępującego do złożenia
oświadczenia własnego w postaci wykazu osób w celu wykazania spełnienia warunku

udziału w postępowaniu. Jak wynika z treści tego wykazu osoba wskazana na stanowisko
Kierownika
Projektu
-
Pan
M.
K.
(własny
potencjał
Przystępującego),
ani też osoby wskazane na stanowisko Architektów Projektu - Panowie J. D.
i P.D.
(potencjał udostępniony przez Eversoft) nie posiadali:


doświadczenia w zakresie doświadczenie w realizacji dwóch lub więcej projektów
informatycznych dla jedn
ej lub więcej uczelni wyższych,


doświadczenia w realizacji projektów z e-usługami wymagającymi autoryzacji ePUAP.
Tym samym oświadczenie zawarte w treści oferty odnośnie posiadania przez wskazane
osoby dodatkowo punktowanego doświadczenia zawodowego nie zostało w żaden sposób
potwierdzone.

W
zakresie kryterium „Rozwiązania technologiczne" Zamawiający określił, że „dokona oceny
na p
odstawie prezentacji multimedialnych zawierających niezbędnie odpowiednie zrzuty
ekranowe dokumentujące spełnienie wymaganych kryteriów. Prezentacja musi być
załączona do oferty. Prezentacja w zakresie jednego kryterium nie może być dłuższa niż 30
minut
”. Zasady punktacji ofert w przedmiotowym kryterium były następujące:
„Rozwiązania technologiczne w zakresie integracji danych – max. 5 pkt:

r
ealizacja zamówienia w zakresie integracji danych bez dedykowanych narzędzi
(
serwer integracyjny lub dedykowany moduł do integracji danych) - 0 pkt,

realizacja
zamówienia w zakresie integracji danych z wykorzystaniem dedykowanych
narzędzi (serwer integracyjny lub dedykowany moduł do integracji danych);
potwierdzeniem dysponowania dedykowanymi narzędziami jest załączona
prezentacja - 5 pkt.

Zamawiający przyzna 5 pkt w przypadku łącznego spełnienia poniższych wymagań:
1. Deklaracja
realizacji niniejszego zamówienia w zakresie integracji danych
z wykorzystaniem dedykowanych
narzędzi (serwer integracyjny lub dedykowany
modu
ł do integracji danych) - dokonana w Formularzu Ofertowym.
2.
Dołączenie prezentacji multimedialnej.
W przypadku braku spełnienia przynajmniej jednego z powyższych wymagań Zamawiający
nie przyzna punktów w tym kryterium.
Rozwiązania technologiczne w zakresie migracji danych – max. 5 pkt:


realizacja zamówienia w zakresie migracji danych z SharePoint bez użycia szablonów
migracji - 0 pkt


realizacja zamówienia w zakresie migracji danych z SharePoint za pomocą
szablonów migracji potwierdzona dołączona prezentacją - 5 pkt.

Zamawiający przyzna 5 pkt w przypadku łącznego spełnienia poniższych wymagań:
1. Deklaracja
realizacji niniejszego zamówienia w zakresie migracji danych z SharePoint
za pomocą szablonów migracji - dokonana w Formularzu Ofertowym.
2.
Dołączenie prezentacji multimedialnej.
W przypadku braku spełnienia przynajmniej jednego z powyższych wymagań
Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium”.
Przystępujący zadeklarował realizację zamówienia z uwzględnieniem obydwu punktowanych
powyżej parametrów (s. 10 oraz 11 Formularza ofertowego). Zgodnie z SIWZ, warunkiem
uzyskania punktów było nie tylko złożenie deklaracji na formularzu ofertowym,
ale równocześnie złożenie wraz z ofertą prezentacji multimedialnej. Niezłożenie prezentacji
multimedialnej (
względnie złożenie takiej, która nie zawierała koniecznych treści) musiało
skutkować nieprzyznaniem przez Zamawiającego punktów w tym kryterium oceny ofert.
W zakresie podkryterium oceny dotyczącego oferowanych rozwiązań technologicznych
w zakresie migracji danych, załączona do oferty Przystępującego prezentacja miała
następujące wady:


brak wskazania nazwy (identyfikacji) oferowanego i prezentowanego rozwiązania
tj. brak możliwości weryfikacji czy dane rozwiązanie faktycznie będzie właściwe,
dołączone zostały wyłącznie zrzuty ekranu bez informacji o sposobie realizacji
procesu migracji,


część prezentacji (s. 3, 4, 5, 8) zawierała zrzuty ekranu wyłącznie w j. angielskim,
który nie był językiem dopuszczonym przez Zamawiającego dla treści ofert, a za taką
niewątpliwie należało uznać prezentację, która miała stanowić podstawę
do przyznawania punktów w ramach kryteriów.
W podkryterium oceny dotyczącego oferowanych rozwiązań technologicznych, w zakresie
integracji danych, załączona do oferty Przystępującego prezentacja miała następujące wady:

brak identyfikacji (
nazwy) oferowanego rozwiązania,

prezentacja zawiera
ła wyłącznie zrzuty ekranu jakiegoś bliżej niezidentyfikowanego
rozwiązania,


część prezentacji (s. 10—11) zawierała zrzuty ekranu nieokreślonego rozwiązania
wyłącznie w j. angielskim.
W
ocenie Odwołującego powyższe wskazuje, że Zamawiający nie miał podstaw
do przyznania w ramach powyższych kryteriów oceny punktów dla oferty Przystępującego.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym treść ogłoszenia o zamówieniu, treść SIWZ, złożone
oferty, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska Stron złożone
podczas rozprawy, Izba zważyła, co następuje:

Izba ustaliła, że odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącego,
że „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia
odwołania.
Izba stwierdziła skuteczność przystąpienia wykonawcy Asseco Data Systems S.A. z siedzibą
w Gdyni
do postępowania po stronie Zamawiającego. Przystąpienie nastąpiło
z zachowaniem wymogów określonych w art. 185 ust. 2 Pzp, w tym z wykazaniem interesu
w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść stron, do których przystąpili wskazani wykonawcy.

Mając na uwadze powyższe Izba merytorycznie rozpoznała złożone odwołanie, uznając,
że nie zasługuje ono na uwzględnienie.

Zarzut naruszenia art. 89 ust 1 pkt 1 oraz 8 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty
Przystępującego mimo, że formularz oferty złożony przez tego wykonawcę został
podpisany w sposób nie spełniający wymogów art. 10a ust. 5 Pzp, w związku z czym
był on nieważny z mocy prawa nie potwierdził się.

Między Odwołującym, Zamawiającym i Przystępującym nie było sporu, co do faktu,
że Przystępujący złożył ofertę w postaci elektronicznej podpisaną w dniu 14 grudnia 2018 r.
kwalifikowanym podpisem Certum wystawionym przez dostawcę usług zaufania Asseco
Data Systems S.A.
złożonym z wykorzystywaniem algorytmu skrótu SHA-1. W tej sytuacji
Izba uz
nała, że w zakresie zarzutów związanych z algorytmem SHA-1 stan faktyczny
odwołania jest zgodny z prawdą i nie budzi wątpliwości.
SIWZ zawierał następujące regulacje dotyczące sposobu składania ofert:
„Rozdział I Informacje ogólne (...)
4.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów
a)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej : oz@polsl.pl.

b)
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji. Ww. formularze dostępne są po założeniu
konta i zalogowaniu na platformie ePUAP w zakładce „Katalog spraw”, w sekcji
„Inne sprawy urzędowe”, „Zamówienia publiczne”, „Złożenie, zmiana, wycofanie
oferty oraz komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą” lub po wejściu
na https://miniportal.uzp.gov.pl/, w menu (w prawym górnym rogu strony), w zakładce
„Formularze do komunikacji”.
c)
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Ww. instrukcja dostępna jest
na stronie, na której znajdują się formularze, o których mowa powyżej
lub na https://miniportal.uzp.gov.pl/, w menu (w prawym górnym rogu strony),
w zakładce „Instrukcje” (…),
e)
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje si
ę datę ich przekazania na ePUAP (…).
Rozdział III. Sposób opracowania i złożenia oferty oraz JEDZ

A. Sposób opracowania i złożenia oferty (...)
4. W
ykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortaIu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortaIu oraz stanowi
załącznik do niniejszej SIWZ. W Formularzu Ofertowym Wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, przez które
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych: .doc, .docx lub .pdf i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty,
opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w postaci
oryginalnego
dokumentu
elektronicznego
(Zamawiający
zwraca
uwagę,
że zeskanowane oryginalne dokumenty papierowe nie są oryginalnymi dokumentami
elektronicznymi, lecz elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych). W związku

z tym Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
”.
Przytoczony fragment SIWZ dowodzi, że Zamawiający nie zawarł żadnych, dodatkowych
warunków dotyczących algorytmu elektronicznych podpisów kwalifikowanych.
Przys
tępujący w piśmie procesowym stanowiącym odpowiedź na odwołanie wskazał:
„art. 137 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej nie wprowadza
ani rygoru nieważności podpisu weryfikowanego algorytmem SHA-1, ani nie pozbawia
takiego podpisu cech kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Rygoru takiego nie
można
również wywieść z art. 10a ust. 5 Ustawy, ani nawet z europejskiego rozporządzenia, które
było podstawą wprowadzenia polskich przepisów (mowa o rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE). Fakt, że polska ustawa o usługach
zaufania post
anowiła narzucić administracji publicznej oraz dostawcom usług zaufania
przejście na wyższy poziom bezpieczeństwa podpisu, nie oznacza, że którykolwiek
obowiązujący przepis prawa pozwala kwestionować ważność kwalifikowanego podpisu
elektronicznego z algorytmem SHA-1
. Po prostu dzięki wymuszeniu na dostawcach
stosowania algorytmu SHA-
2 w niedalekiej przyszłości na rynku będą funkcjonować
kwalifikowane podpisu elektroniczne tworzone na wyższym poziomie kryptografii. Zatem
oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystywaniem algorytmu
SHA-
1 nie można uznać za nieważną w świetle art. 89 ust. 1 pkt 8 Ustawy.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, w art. Art. 20 ust. 3 c ii) stanowi:
ii) jeżeli oferta jest podpisywana z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu, który jest
umieszczony na zaufanej liście, instytucje zamawiające nie mogą stosować dodatkowych
wymogów mogących utrudnić oferentom korzystanie z tych podpisów.
Zatem jeśli oferta została podpisania zgodnie z przepisami dotyczącymi kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, nie zachodzą przestanki do odrzucenia oferty Wykonawcy”.
Art. 10a ust. 5 Pzp stanowi, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności,
w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast
Art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp -
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie
odrębnych przepisów.
Będący podstawą przedmiotowego zarzutu odwołania art. 137 UZIE brzmi:
1. D
o dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych
lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu

SHA-
1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych
wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania
tej funkcji skrótu.
2.
Dostawcy usług zaufania, producenci oprogramowania oraz podmioty publiczne
obowiązani są do odpowiedniego dostosowania oprogramowania oraz systemów
teleinformatycznych do zmian i terminu określonych w ust. 1.
O ile powyższy przepis stanowi o możliwości stosowania skrótu SHA-1 do 1 lipca 2018 r.,
to nie określa skutków posłużenia się nim po upływie tego terminu. W szczególności nie daje
podstawy do uznania podpisu elektronicznego dokonanego z użyciem przedmiotowego
algorytmu
za nieważny i nie przewiduje sankcji nieważności czynności dokonanej z użyciem
takiego podpisu.
Nie zaistniała zatem przesłanka wskazana w art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp
stanowiąca o obowiązku odrzucenia z postępowania oferty nieważnej na podstawie
odrębnych przepisów. Wobec powyższego Izba uznała przytoczone wyżej stanowisko
Przystępującego za słuszne i uznała zarzut naruszenia art. 89 ust 1 pkt 1 oraz 8 Pzp przez
zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego za niezasadny.

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust 4 Pzp przez zaniechanie
wykluczenia Przystępującego z postępowania mimo niespełnienia przez niego
warunków udziału oraz naruszenia art. 26 ust 4 Pzp w zakresie zaniechania wezwania
Przystępującego do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie nie potwierdził się.


Rozdział VI SIWZ określił warunki udziału w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia:
„1.1. Zdolność techniczna
Wykonanie i wdrożenie przez Wykonawcę (zakończenie) nie wcześniej niż 3 lata przed
upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 multiportalowych platform obejmujących
każdorazowo zestaw minimum pięciu e-usług publicznych wraz z dostarczeniem
odpowiednich licencji, z czego przynajmniej jedna platforma spełnia łącznie następujące
warunki:
wartość minimum 2 000 000 zł brutto, umożliwia eksploatację przez minimum 8000
użytkowników jednocześnie.
1.2. Zdo
lność zawodowa
Dysponowanie minimum II osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, zdolnymi
do jego wykonania i posiadającymi co najmniej niżej opisane kwalifikacje wymagane
dla poszczególnych funkcji:
a) co najmniej 1 osoba w roli Kierownika projektu
, która spełnia następujące wymagania:
wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu nauk ścisłych; udział, w okresie

ostatnich 3 lat , w roli kierownika projektu, w minimum 2 projektach o wartości
co najmniej 1 000 000 zł brutto każdy; co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze IT;
kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone
certyfikatem PRINCE2 Foundation, wydanym przez APMG lub ins
tytucję przez niego
akredytowaną lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności;
b)
co najmniej 2 osoby w roli Architektów Projektu (zespół), z których każda spełnia
następujące wymagania: wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu nauk
ścisłych; udział, w okresie ostatnich 3 lat , w roli architekta projektu, w minimum
2 pr
ojektach o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każdy; co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego w obszarze IT; znajomość ram architektury korporacyjnej
TOGAF w wersji 9 potwierdzona co najmniej certyfikatem TOGAF 9 na poziomie
Certified lub innymi d
okumentami, które potwierdzają takie umiejętności; kwalifikacje
w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Foundation,
wydanym przez APMG lub instytucję przez niego akredytowaną lub innymi
dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności; łączne wymagania dla zespołu:
-
znajomość języka modelowania UML potwierdzona posiadaniem certyfikatu OCUP
(OMG Certified UML Professional; http://www.omg.org) na poziomie co najmniej
Intermediate, lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności;
znajomość architektury systemów SOA potwierdzona certyfikatem wydanym przez
producenta oprogramowania służącego do integracji systemów IT; znajomość
zakresu architektury bezpieczeństwa informacji (na poziomie eksperckim)
potwierdzone posiadaniem certyfikatu CISSP (Certified Information System Security
Professional; http://www.isc2.org) lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie
umiejętności;
c)
co najmniej 1 osoba w roli Eksperta ds. zarządzania jakością i ryzykiem, która spełnia
następujące wymagania: wykształcenie wyższe: techniczne lub z zakresu nauk
ścisłych; udział, w okresie ostatnich 3 lat , w roli eksperta ds. zarządzania jakością lub
ryzykiem, w minimum 2 projektach o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każdy, co
naj
mniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT; kwalifikacje w zakresie
zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Foundation, wydanym
przez APMG lub instytucję przez niego akredytowaną, lub innymi dokumentami, które
pot
wierdzają takie umiejętności; kwalifikacje eksperckie z zakresu zarządzania
ryzykiem w branży IT potwierdzone posiadaniem certyfikatu CRISC (Certified in Risk
and Information Systems Control; http://www.isc2.org) lub innymi dokumentami, które
pot
wierdzają takie umiejętności; znajomość zagadnień zarządzania jakością,
potwierdzona posiadaniem uprawnień audytora systemu zarządzania jakością według

normy IS09001 wydanych przez akredytowaną instytucję lub innymi dokumentami,
które potwierdzają takie umiejętności; znajomość zagadnień związanych z budową
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji potwierdzona posiadaniem
uprawnień audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy
bezpieczeństwa IS027001 lub ISOI 7799 lub BS7799, wydanych przez akredytowaną
in
stytucję, lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności; znajomość
zagadnień związanych z budową systemu zarządzania ciągłością działania
potwierdzona posiadaniem uprawnień audytora systemu zarządzania ciągłością
działania według normy bezpieczeństwa IS022301 lub BS25999, wydanych przez
akredytowaną instytucję, lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie
umiejętności; znajomość zagadnień zarządzania usługami, potwierdzona posiadaniem
uprawnień audytora systemu zarządzania usługami według normy IS020000 wydanych
przez akredytowaną instytucję lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie
umiejętności;
d)
co najmniej 2 osoby w roli Ekspertów Technicznych (zespół), z których każda spełnia
następujące wymagania: wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu nauk
ścisłych; co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT, w tym
co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji eksperta ds. technicznych;
znajomość architektury i administracji proponowanego w ofercie oprogramowania
systemowego potwierdzone certyfikatem wydanym przez producenta oprogramowania
systemowego;
znajomość architektury i administracji proponowanego w ofercie
oprogramowania baz danych potwierdzone certyfikatem wydanym przez producenta
oprogramowania baz danych;
znajomość architektury systemów SOA potwierdzone
certyfikatem wydanym przez producenta oprogramowania służącego do integracji
systemów IT; znajomość architektury i administracji rozwiązań sieciowych LAN/WAN
potwierdzone certyfikatem wydanym przez prod
ucenta rozwiązań sieciowych
LAN/WAN;
e)
co najmniej 2 osoby w roli Ekspertów ds. oprogramowania (zespół), z których każda
spełnia następujące wymagania: wykształcenie wyższe: techniczne lub z zakresu
nauk
ścisłych; udział, w okresie ostatnich 3 lat, w roli eksperta ds. programowania,
w minimum
2 projektach o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każdy; co najmniej
5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT; kompetencje w zakresie tworzenia
oprogramowania w oferowanej technologii potwierdzone posiadaniem stosownych
certyfikatów technicznych; łączne wymagania dla zespołu (co najmniej jedna osoba
z zespołu):

-
wiedza ekspercka z zakresu zagadnień związanych z iteracyjną metodyką
wytwarzania oprogramowania potwierdzona posiadaniem certyfikatu Certified
Scrum Master wydanego przez International SCRUM Institute (http://www.scrum-
institute.org/), lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności
jak wymienione dokumenty;
f)
co najmniej 2 osoby w roli Testerów (zespół), z których każda spełnia następujące
wymagania:
wykształcenie wyższe: techniczne lub z zakresu nauk ścisłych;
co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji eksperta ds. testów; kompetencje
w zakresie opracowywania i prowadzenia testów rozwiązań potwierdzone posiadaniem
certyfikatu: ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Podstawowy, lub innymi
dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności; łączne wymagania dla zespołu:
-
wiedza ekspercka z zakresu zagadnień związanych z zarządzania procesem
testowania
rozwiązań,
potwierdzona
posiadaniem
certyfikatów
ISTQB
Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany Analityk Testowy i ISTQB
Certyfikowany Tester -
Poziom Zaawansowany Kierownik Testów, lub innymi
dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności;
g) co najmniej 1 osoba w roli Eksp
erta ds. pozycjonowania, która spełnia następujące
wymagania:
-
wykształcenie wyższe: techniczne lub z zakresu nauk ścisłych; udział, w okresie
ostatnich 3 lat , w roli eksperta ds. pozycjonowania, w minimum 2 projektach
budowy portalu internetowego z co najmniej 20 subdomenami i 10 000 podstron;
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze pozycjonowania (…)”.
W zakresie sposobu wykazania
spełniania warunków udziału oraz braku podstaw
wykluczenia
Zamawiający wskazał w Rozdziale VI SIWZ m. in.:
„Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ust. 1
ustawy (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w pos
tępowaniu (…).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.
1126) (…).

W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej, o której mowa
powyżej w pkt 1.1., Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie.
Zamawiający załączy wzór wykazu usług do wezwania, o którym mowa powyżej w pkt 3.3.
3.3.6. W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie zdolności zawodowej, o której
mowa powyżej w pkt 1.2., Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę
jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
Zamawiający załączy wzór wykazu osób do wezwania. o którym mowa powyżej
w pkt 3.3
(…).

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów
Zgodnie z art. 22a ustawy, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
z
amówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wymaga
się, aby dokument ten złożony był w oryginale.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”.
W
związku z faktem, że oferta Przystępującego została najwyżej oceniona, 27 grudnia
2018 r. Zamawiający wezwał go na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia
z postępowania. W treści wezwania Zamawiający wskazał m. in.:

„Zgodnie z zapisami SIWZ należy złożyć:
W
ykaz usług (którego wzór stanowi załącznik do niniejszego wezwania) wykonanych
w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
W
ykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wyk
ształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami”.
Do wezwania Zamawiający załączył m. in. wzór wykazu osób. Przystępujący miał
obowiązek, spośród czterech kolumn wykazu, wypełnić pierwszą (Imię i Nazwisko) i czwartą
(Podstawa dysponowania wskazaną osobą). Kolumna druga (Kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia) została
wypełniona przez Zamawiającego, a jej treść odpowiadała oczekiwanym przez niego
kwalifikacjom personelu wykonawcy. Kolumna trzecia -
Zakres wykonywanych czynności -
również została wypełniona przez Zamawiającego.
Złożone przez Przystępującego w odpowiedzi na powyższe wezwanie wykazy w pełni
odpowiadały opisanym wyżej wymogom. Do wykazu usług zostały załączone odpowiednie
referencje potwierdzające prawidłową realizację zadań wskazanych przez Przystępującego.
Art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp stanowi, że z postępowania wyklucza się wykonawcę, który
nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia. Biorąc pod uwagę ustalony wyżej stan faktyczny Izba uznała, że nie zaistniały
przesłanki do wykluczenia Przystępującego z postępowania w oparciu o przytoczony
przepis Pzp.
Przystępujący wykazał spełnianie warunków udziału w postępowania w sposób
zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i treści wezwania z 27 grudnia
2018 r. W tej sytuacji
stanowisko Odwołującego wskazujące, że Przystępujący złożył wykaz
usług i wykaz osób o zbyt ogólnej treści, nie zawierające wszystkich wymaganych informacji
jest bezpodstawne.
Nie ma bowiem żadnej podstawy, by oczekiwać od wykonawcy złożenia
Zamawiającemu większej ilości informacji i dokumentów, niż żądane.
Ponadto, wbrew ciążącemu na Odwołującym ciężarze dowodu (art. 190 ust. 1 Pzp: Strony
i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody
dla
stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich

twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania
odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy) nie udowodnił on słuszności
zarz
utów dotyczących usług, na realizację których Przystępujący powołał się w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowania.
Zarzuty odwołania dotyczące nienależytego wykazania przez Przystępującego podstaw
dysponowania osobami udostępnionymi mu przez wykonawcę Eversoft również nie
zasługiwały na uwzględnienie. Zobowiązanie do udostępnienia osób czytane w zestawieniu
z wykazem osób (kolumna czwarta – podstawy dysponowania osobami) pozwala
na jednoznaczną identyfikację osób udostępnionych Przystępującemu przez Eversoft.
Przeczy to tezie odwołania, jakoby brak możliwości identyfikacji udostępnionego personelu
nie pozwalał na zweryfikowanie, czy osoby te posiadają kwalifikacje niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia.
Wobec powyższego nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 26 ust. 4 Pzp
(
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1). Zamawiający
otrzymał wszystkie informacje, których żądał i nie wymagały one wyjaśnienia. Nie zaistniały
zatem podstawy do wezwania Przystępującego w trybie art. 26 ust. 4 Pzp.

Zarzut naruszenia art. 91 ust 1 Pzp przez:
1.
niezgodne z SIWZ i treścią oferty Przystępującego dokonanie oceny tej oferty
w zakresie kryteriów oceny ofert „Doświadczenie" oraz Rozwiązania
technologiczne" i przyznanie wykonawcy nieprawidłowej ilości punktów,
2. dokonanie
wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego
odrzuceniu oraz złożonej przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu
z postępowania,
nie potwierdził się.


Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:
1. Cena - max 60 pkt
2.
Doświadczenie - max 30 pkt
3.
Rozwiązania technologiczne - max 10 pkt.
Dla kryterium Doświadczenie Zamawiający ustanowił następujące zasady przyznania
punktów ofertom:
„Łączne doświadczenie osoby pełniącej rolę Kierownika Projektu i/lub osób pełniących role
Architektów Projektu w Zespole Architektów Projektu, wyznaczonych do realizacji

niniejszego zamówienia (osoby spełniające warunek udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności zawodowej opisany w rozdz. VI pkt 1.2 a) i b) niniejszej SIWZ w realizacji
projektów informatycznych dla uczelni wyższych - max. 20 pkt:


brak doświadczenia w realizacji projektów informatycznych dla uczelni - 0 pkt


doświadczenie w realizacji jednego projektu informatycznego dla uczelni wyższej —
10 pkt


doświadczenie w realizacji dwóch lub więcej projektów informatycznych dla jednej
lub więcej uczelni wyższych — 20 pkt
Łączne doświadczenie osoby pełniącej rolę Kierownika Projektu i/lub osób pełniących role
Architektów Projektu w Zespole Architektów Projektu wyznaczonych do realizacji
zamówienia (osoby spełniające warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
zawodowej opisany w rozdz. VI pkt 1.2 a) i b)
niniejszej SIWZ) w realizacji projektów
z e-
usługami wymagającymi autoryzacji ePUAP — max. 10 pkt:


brak doświadczenia w realizacji projektów z e-usługami wymagającymi autoryzacji
ePUAP - 0 pkt


doświadczenie w realizacji projektów z e-usługami wymagającymi autoryzacji ePUAP
-10 pkt
”.
Zasady punktacji w kryterium Rozwiązań technologicznych zostały uregulowane w SIWZ
w następujący sposób:
„Zamawiający dokona oceny na podstawie prezentacji multimedialnych zawierających
niezbędnie odpowiednie zrzuty ekranowe dokumentujące spełnienie wymaganych kryteriów.
Prezentacja musi być załączona do oferty na nośnikach typu: płyta DVD, pendrive lub inne.
Prezentacja w zakresie jednego kryterium nie może być dłuższa niż 30 minut.
Rozwiązania technologiczne w zakresie integracji danych - max 5 pkt:


realizacja zamówienia w zakresie integracji danych bez dedykowanych narzędzi
(serwer integracyjny lub dedykowany m
oduł do integracji danych) - 0 pkt


realizacja zamówienia w zakresie integracji danych z dedykowanych narzędzi (serwer
integracyjny lub dedykowany moduł do integracji danych); potwierdzeniem
dysponowania dedykowanymi narzędziami jest załączona prezentacja - 5 pkt*
*Zamawiający przyzna 5 pkt w przypadku łącznego spełnienia poniższych wymagań:
1. Deklaracja realizacji ninie
jszego zamówienia w zakresie integracji danych
z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi (serwer integracyjny lub dedykowany
moduł do integracji danych) dokonana w Formularzu Ofertowym.
2.
Dołączenie prezentacji multimedialnej.
W przypadku braku spełnienia przynajmniej jednego z powyższych wymagań Zamawiający
nie przyzna punktów w tym kryterium.

Rozwiązania technologiczne w zakresie migracji danych - max 5 pkt:


realizacja zamówienia w zakresie migracji danych z SharePoint bez użycia szablonów
migracji - 0 pkt

realizacja
zamówienia w zakresie migracji danych z SharePoint za pomocą
szablonów migracji potwierdzona dołączoną prezentacją - 5 pkt*
*Zamawiający przyzna 5 pkt w przypadku łącznego spełnienia poniższych wymagań:
1.
Deklaracja realizacji niniejszego zamówienia w zakresie migracji danych z SharePoint
za pomocą szablonów migracji - dokonana w Formularzu Ofertowym.
2.
Dołączenie prezentacji multimedialnej.
W przypadku braku spełnienia przynajmniej jednego z powyższych wymagań Zamawiający
nie przyzna punktów w tym kryterium”.
Przystępujący złożył ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
W zakresie dotyczącym oceny punktowej, zgodnie z wzorem formularza, w zakresie
doświadczenia Kierownika Projekty lub osoby pełniącej rolę Architektów Projektu w Zespole
Architektów Projektu, wyznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia (osoby
wskazane na potrzeby wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu),
czy posiadają łącznie wymagane doświadczenie i zaznaczyć jedną z trzech możliwych opcji.
P
rzystępujący zaznaczył opcję trzecią - że osoby zgłoszone przez niego na wymagane
stanowiska spełniają ten warunek łącznie. Zgodnie z SIWZ, Zamawiający mógł przyznawać
wykonawcy punkty w ramach tego kryterium
tylko na podstawie oświadczenia zawartego
w tr
eści formularza ofertowego.
Teza
odwołania jakoby niewpisanie informacji o doświadczeniu poszczególnych osób
w wykazie osób, oznaczało, że nie posiadają one odpowiedniego doświadczenia wobec
powyższego nie jest prawidłowa.
W zakresie kryterium rozwiązań technologicznych Izba uznała, ze zarzuty odwołania
są niezasadne. Przystępujący przedstawił w prezentacji oferowane oprogramowanie
oraz oferowane narzędzie do integracji danych — oprogramowanie Microsoft SQL Server
Std Core 2 SL oraz narzędzie migracji danych z SharePoint za pomocą szablonów migracji.
Prezentacja została wykonana w języku polskim, za wyjątkiem sformułowań technicznych,
zastrzeżonych dla oprogramowania lub języka informatycznego. W piśmie procesowym
Przystępujący wskazał, że „zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o języku polskim, języka polskiego
używa się w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy podmiotami
polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot polski. Nie oznacza to jednak, na co zwrócił
uwagę SO w Warszawie (wyrok z dnia 8 września 2005 r., sygn. akt V Ca 886/05),
że składane przez wykonawców oferty muszą być sporządzone wyłącznie w języku polskim
oraz,
że nie mogą zawierać słów w językach obcych. Uzasadnionym jest tu bowiem

odw
ołanie do art. 11 ustawy o języku polskim, zgodnie z treścią którego nie podlegają
tłumaczeniu na język polski nazwy własne, zwyczajowo stosowana terminologia naukowa
i techniczna, znaki towarowe, nazwy handlowe oraz oznaczenia pochodzenia towarów
i usług. Należy podkreślić, że terminologia związana z technologią informatyczną
zawiera wiele nazw angielskojęzycznych nieprzetłumaczalnych na język polski
lub po przetłumaczeniu nieczytelnych w metajęzyku informatycznym. Takimi też nazwami
wielokrotnie posługuje się zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia lub jak w tym
przypadku, wykonawca prezentujący konkretne narzędzia informatyczne. Nie można zgodzić
się za stwierdzeniem, iż brak tłumaczeń prezentacji uniemożliwił Zamawiającemu weryfikację
zgodności z wymaganiem i przyznanie należnych punktów w kryterium oceny oferty”.
Art. 91 ust. 1 Pzp stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Biorąc
pod uwagę ww. wskazaną argumentację Przystępującego Izba uznała, że nie ma podstaw
do stwierdzenia,
że Zamawiający wybierając ofertę Przystępującego jako najkorzystniejszą
naruszył art. 91 ust. 1 Pzp.

Wobec powyższego Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972).

…………………………..……………

…………………………..……………

…………………………..……………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie