eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2710/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-01-22
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2710/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2019 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawcę D.R.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Drew-Kos D.R. z siedzibą w Tucholi

w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
z siedzibą w Warszawie

przy
udziale
wykonawcy
B.D.
prowadzącej
działalność
gospodarczą
pod firmą B&W Usługi Ogólnobudowlane B.D. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
,
zgłaszającej przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego
przy udziale wykonawcy
Przedsiębiorstwo Melioracyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu
Gdańskim
, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu w zakresie części 1 zamówienia:
unieważnienie
czynności wyboru
najkorzystniejszej
oferty,
unieważnienie
czynności wykluczenia z postępowania wykonawcy D.R. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Drew-Kos D.R. z siedzibą w Tucholi, unieważnienie czynności
wezwania z dnia 19 grudnia 2018 r.
do uzupełnienia, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych, dokumentów wykonawcy D.R. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Drew-Kos D.R. z siedzibą w Tucholi
oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert.

2.
Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie
z siedzibą w Warszawie
i:

2.1. zalicza w poczet kos
ztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
D.R.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Drew-Kos D.R. z siedzibą w
Tucholi

tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibą w Warszawie
na rzecz wykonawcy D.R. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Drew-Kos D.R. z siedzibą w Tucholi
kwotę 18 600 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania
odwoławczego
poniesione
z
tytułu
wpisu
od
odwołania
w kwocie 15
000 zł oraz wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3 600 zł.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………


Sygn. akt KIO 2710/18
U z a s a d n i e n i e

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, prowadzący
postępowanie: Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Gdańsku, dalej
„Zamawiający”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych
Pobrzeża i Pojezierza Pomorskiego na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w latach 2019-2021
z podziałem na dwie części: Część 1: Wykonanie usług związanych z obsługą oraz
eksploatacją wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzorów Wodnych w Bytowie, Gdyni,
Kartuzach, Lęborku, Pucku, Redzie i Słupsku.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2018
r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 5 października 2018 r. pod numerem 2018/S 192-434108.
W dniu 31 grudnia 2018 r. wykonawca D.R.
prowadzący działalność gospodarczą pod
nazw
ą Drew-Kos D.R. z siedzibą w Tucholi, dalej „Odwołujący”, wniósł odwołanie, zarzucając
Zamawiającemu naruszenie:
1.
art.
24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z § 2 ust. 2 pkt 3
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 1126), dalej „rozporządzenie w sprawie
rodzajów dokumentów” poprzez bezpodstawne wykluczenie Odwołującego z
postępowania, pomimo że Odwołujący potwierdził warunki udziału w postępowaniu oraz
przez bezpodstawne w
ezwanie Odwołującego dnia 19 grudnia 2018 r. do uzupełnienia
dokumentów;
2.
art. 25 ust. 1 w zw.
z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w
sprawie rodzajów dokumentów poprzez zakwestionowanie możliwości złożenia
dokumentu - h
istorii konta jako dokumentu w sposób wiarygodny potwierdzającego
wysokość posiadanych środków finansowych;
3.
art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak
precyzyjnego i dostatecznego uzasadnienia wezwania do
złożenia wyjaśnień z dnia 19
grudnia
2018 r., tj. zaniechanie wyjaśnienia których dokumentów dotyczyło oraz z czego
wynikały wątpliwości Zamawiającego co do dokumentów złożonych przez Odwołującego

dnia 11 grudnia
2018 r. na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej;
4.
art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
wyznaczenie Odwołującemu w wezwaniu z dnia 19 grudnia 2018 r. rażąco krótkiego
terminu na uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, przy jednoczesnym
zobowiązaniu do dostarczenia dokumentów w formie pisemnej, do siedziby
Zamawiającego;
5.
art. 90 ust. 1 ustawy Pzp
przez bezpodstawny wybór oferty najkorzystniejszej, względnie
naruszenie innych przepisów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z uzasadnienia.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, nakazanie Zamawiającemu:
unieważnienia czynności wezwania Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do
uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania; unieważnienia
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Części 1; powtórzenia czynności badania i oceny
ofert w Części 1 z uwzględnieniem oferty Odwołującego, w tym umożliwienie wykazania
kwestionowanego warunku; dokonania wybor
u oferty Odwołującego w Części 1 w wyniku
ponownego badania i oceny ofert.
Odwołujący wskazywał, że złożył w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp dwa dokumenty
bankowe (historię konta oraz wyciąg z rachunku), z których wynikało, że na dzień 11 grudnia
2018 r. posiadał zgromadzone na dwóch kontach środki w łącznej wysokości powyżej 500
0
00,00 zł, tj. więcej niż było wymagane przez Zamawiającego w ramach warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Mimo powyższego
Zamawiający dnia 19 grudnia 2018 r. wezwał Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
do uzupełnienia aktualnych na dzień złożenia - informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej, posługując się słowem „dokumenty” w liczbie mnogiej, co
rodziło domniemanie, że Zamawiającemu kwestionował zarówno historię konta, jak i wyciąg z
rachu
nku. Równocześnie Zamawiający wyznaczył krótki termin na uzupełnienie dokumentów,
bowiem wezwanie zostało dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej dnia 19
grudnia 2018 r. pod koniec dnia roboczego, tj. około godz. 15:30, a w wezwaniu wskazano, że
dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r., do godz. 12:00, przy czym do
siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.
W związku z tak krótkim terminem na uzupełnienie, w odpowiedzi na wezwanie
Odwołujący przedstawił takie same dokumenty, jak dnia 11 grudnia 2018 r., aktualne na dzień
ich złożenia, tj. wygenerowane elektronicznie: historię konta według stanu na dzień 19 grudnia

2018 r. oraz wyciąg z rachunku według stanu na dzień 19 grudnia 2018 r. Następnie
Zamawiający poinformował Odwołującego o wykluczeniu go z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
, wyjaśniając że wątpliwości wzbudził jedynie dokument historii
konta, który nie stanowi wiarygodnego źródła wiedzy o wysokości posiadanych przez
Odwołującego środkach finansowych.
Do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego przystąpił wykonawca B.D.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą B&W Usługi Ogólnobudowlane B.D. z
siedzibą w Pruszczu Gdańskim, wnosząc o uwzględnienie odwołania w części, tj. nakazanie
Zam
awiającemu ponowną ocenę ofert.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca
Przedsiębiorstwo Melioracyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, wnosząc o
oddalenie odwołania w całości.
Pismem z dnia 14 stycznia 2018 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie,
wnosząc o jego oddalenie w całości. Wskazywał, że złożone dokumenty nie potwierdzają
spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej wykonawcy, bowiem nie wynikało z
nich, że Odwołujący posiada środki finansowe w wysokości minimum 500.000 zł.. Zaznaczał,
że dokonując oceny złożonych dokumentów przyjął, że ich forma — wydruk komputerowy
może zostać przyjęta jako szczególna forma oświadczenia bankowego, zgodna z art. 7 Prawa
bankowego
. Niemniej wynikające ze złożonych dokumentów dane wzbudzały uzasadnione
wątpliwości, czy wskazane kwoty są rzeczywiście odrębnymi środkami finansowymi, tym
bardziej, że sam Odwołujący przedstawił różniące się od siebie formy dokumentów: część
środków postanowił udokumentować wykazując historię konta osobistego, zaś część środków
starał się udokumentować wyciągiem bankowym z konta firmowego.
W ocenie Zamawiającego historia konta nie jest dokumentem potwierdzającym
wysokość posiadanych środków finansowych. Każdy z posiadaczy konta osobistego może
samodzielnie wygenerować dokument, wskazać datę transakcji, którą dokument ma wykazać,
a także ograniczyć prezentowane dane do konkretnej dokonywanej transakcji. Przedstawiona
przez Odwołującego informacja była jedynie informacją o dokonanej operacji osoby fizycznej,
nie zaś dowodem wskazującym na wysokość posiadanych środków przez wykonawcę. Fakt,
że dokonano płatności wewnętrznej w ramach konta jednego posiadacza sugerował, że w
rzeczywistości wysokość środków finansowych posiadanych przez wykonawcę jest mniejsza
niż wymagane 500.000 zł.
Zdaniem Zamawiającego wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wyraźnie
wskazywało, że Zamawiający oczekuje informacji o wysokości posiadanych środków, a

wyznaczony ter
min był wystarczający np. do wygenerowania i przedstawienia wyciągów
bankowych zgodnych z art. 7 Praw
a bankowego, które pozwoliłyby Zamawiającemu na
uzyskanie wiarygodnej informacji o posiadanych przez Odwołującego środkach finansowych.
Skoro Odwołujący przeanalizował orzecznictwo KIO odnośnie formy dokumentów, które mogą
być składane przez wykonawców w celu wykazania zdolności finansowej, z których to
orzeczeń wynika, że informacji o ilości posiadanych środków dostarczają wyciągi bankowe, to
nie powinien p
rzedkładać historii operacji na swoim prywatnym koncie. Z przedłożonych przez
wykonawcę dokumentów wynika, że tylko jeden z nich zawiera mogącą zostać uznaną za
wiarygodną informację o wysokości salda końcowego na rachunku przedsiębiorcy. Dokument
pn. hist
oria konta zaś świadczy nie o wysokości dostępnych środków finansowych wykonawcy,
a o operacji na rachunku bankowym jego posiadacza. Jeśli więc Odwołujący posiada rachunek
bankowy dedykowany działalności gospodarczej, który jest kontem firmowym, nie było
żadnego uzasadnienia, aby za wiarygodne i przydatne okazały się informacje o operacjach
dokonywanych na rachunku niezwiązanym z działalnością gospodarczą, tj. osoby fizycznej. W
sytuacji przelewania środków na różne konta Odwołujący winien wskazać przynajmniej jeden
wiarygodny dokument, z którego zamawiający mógł zaczerpnąć wiedzy o wysokości
posiadanych środkach finansowych wykonawcy.
Równocześnie Zamawiający zgłosił opozycję przeciw przystąpieniu do postępowania
odwoławczego po stronie Odwołującego wykonawcy B.D. prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą B&W Usługi Ogólnobudowlane B.D. z siedzibą w Pruszczu
Gdańskim, podnosząc że przystępujący nie wykazał interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony do której przystąpił. Uwzględnienie zarzutów i nakazanie zamawiającemu m.in.
powtórzenia czynności badania i oceny ofert w Części 1 z uwzględnieniem oferty
Odwołującego nie leży w interesie przystępującego wykonawcy. Z treści art. 185 ust.4 ustawy
Pzp wynika, że interes wykonawcy przystępującego do postępowania odwoławczego powinien
mieć charakter realny, a nie tylko hipotetyczny, gdyż tylko w takim wypadku udział danego
podmiotu jako uczestnika postępowania odwoławczego należy uznać za czyniący zadość jego
uzasadnionym interesom prawnym i faktyczny
m. Przystępujący zgłasza swoje przystąpienie
do konkretnego postępowania odwoławczego, a nie do postępowania w sprawie o udzielenie
zamówienia publicznego. Każdy z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia ma uprawnienie do złożenia odwołania. Oznacza to, że przystępujący winien
samodzielnie złożyć odwołanie na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i tylko wówczas

uwzględnienie odwołania powodowałoby, że oferta przystępującego po uwzględnieniu
odwołania mogłaby zostać poddana ocenie i stać się ofertą najkorzystniejszą.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
stron, oraz uczestników postępowania odwoławczego, złożone w pismach
procesowych, jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje
na uwzględnienie.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania,
w szczególności: z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszenia
o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferty złożonej
przez Odwołującego, wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 19 grudnia 2018
r., informacji Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z informacją o
wykluczeniu Odwołującego z postępowania. Izba wzięła również pod uwagę stanowiska
wyrażone w odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie oraz dowodach złożonych na rozprawie,
a
także oświadczenia i stanowiska stron i uczestnika postępowania odwoławczego wyrażone
ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 18 stycznia 2018 r.
Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń
wodnych Pobrzeża i Pojezierza Pomorskiego na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w latach
2019-
2021 z podziałem na dwie części. Odwołanie dotyczyło Części 1: Wykonanie usług
związanych z obsługą oraz eksploatacją wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzorów
Wodnych w Bytowie; Gdyni, Kartuzach, Lęborku, Pucku, Redzie i Słupsku.
Zgodnie z Rozdziałem VI pkt 3.2.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej
„SIWZ”, Zamawiający określił następująco warunek udziału w postępowaniu: minimalna
zdolność kredytowa Wykonawcy lub posiadane środki finansowe wyniosą minimum 500
000,00 zł
. Dla potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału Zamawiający żądał
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W niniejszym postępowaniu w zakresie Części 1 oferty złożyli: wykonawca B.D.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą B&W Usługi Ogólnobudowlane B.D. z
siedzibą w Pruszczu Gdańskim (cena brutto - 9 429 481,35 zł, termin płatności - 30 dni),
wykonawca D.R.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Drew-Kos D.R. z siedzibą
w Tucholi (cena brutto 7 620 706,08
zł, termin płatności - 30 dni) oraz wykonawca
Przedsiębiorstwo Melioracyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (cena brutto - 7 627
173,54 zł, termin płatności – 30 dni).

Dnia 3 grudnia 2018 r. Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 1
ustawy
Pzp do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W odpowiedzi
Odwołujący dnia 11 grudnia 2018 r. złożył m.in. wygenerowane elektronicznie dokumenty:
historię konta z banku Raiffeisen Pobank oraz wyciąg z rachunku z banku BGŻ BNP Paribas
S.A. Następnie Zamawiający dnia 19 grudnia 2018 r. wezwał Odwołującego w trybie art. 26
ust. 3 Pzp do uzupełnienia aktualnych na dzień złożenia - informacji banku lub spółdzielczej
k
asy oszczędnościowo kredytowej do dnia 21 grudnia 2018 r., do godz. 12:00. Odwołujący
złożył takie same dokumenty, jak dnia 11 grudnia 2018 r., aktualne na dzień ich złożenia, tj.
wygenerowane elektronicznie: historię konta z banku Raiffeisen Polbank oraz wyciąg z
rachunku z banku BGŻ BNP Paribas S.A. W tym samym dniu, tj. 21 grudnia 2018 r.
Zamawiający poinformował Odwołującego o wykluczeniu go z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp oraz o wyborze oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Melioracyjne
Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej.
Izba zważyła, co następuje.
Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których
stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy
procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną
w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.
Izba oddaliła opozycję Zamawiającego przeciw zgłoszonemu przystąpieniu
wykonawcy B.D.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą B&W Usługi
Ogólnobudowlane B.D. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, opartą na twierdzeniu, że nawet w
przypadku uwzględnienia odwołania wykonawca zgłaszający przystąpienie nie uzyska
zamówienia, winien więc samodzielnie złożyć odwołanie, bowiem jego interes nie jest
nieograniczony
. Należy wskazać, że interes z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp jest pojęciem
szerszym niż interes we wniesieniu odwołania (art. 179 ust. 1 ustawy Pzp), zatem co do zasady
nie jest konieczne wykazywanie przez zgłaszającego przystąpienie, że uzyskanie
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje umożliwi mu wprost uzyskanie
zamówienia. Dla uzyskania statusu przystępującego wystarczające będzie zainteresowanie

wynikiem sprawy, zgodnie ze stanowiskiem strony, do której zgłasza się przystąpienie.
Pomimo tego, że wykonawca B.D. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą B&W
Usługi Ogólnobudowlane B.D. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim złożył w części 1
postępowania ofertę sklasyfikowaną na trzecim miejscu, może on popierać Odwołującego,
domagającego się ponownego badania i oceny ofert.
Izba uznała, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie.
Odnosząc się do zarzutu bezpodstawnego wykluczenia Odwołującego z
postępowania, Izba ustaliła, że Zamawiający wymagał, aby wykonawcy wykazali się
zdoln
ością kredytową lub posiadanymi środkami finansowymi na kwotę minimum 500.000 zł.
Na potwierdzenie ww. warunku
należało przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
l
ub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert. Odwołujący złożył na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w
dniu 11 grudnia 2018 r. wygenerowane elektronicznie dokumenty: historię konta według stanu
na dzień 11 grudnia 2018 r. z banku Raiffeisen Pobank (z której wynikało, że na dzień 11
grudnia
2018 r. na rachunku nr 31 2340 0009 1530 2400 0000 0914 posiadał on środki w
wysokości 269 686,18 zł) oraz wyciąg z rachunku według stanu na dzień 11 grudnia 2018 r. z
banku BGŻ BNP Paribas S.A. (z którego wynikało, że na dzień 11 grudnia 2018 r. na rachunku
72 2030 0045 1110 0000 0421 8600 posiadał środki w wysokości 309 196,48 zł).
Następnie Zamawiający dnia 19 grudnia 2018 r. wezwał Odwołującego w trybie art. 26
ust. 3 Pzp do uzupełnienia aktualnych na dzień złożenia - informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo kredytowej wskazując, że Złożone przez Wykonawcę dokumenty dnia
11.12.2018 r. w ocenie Zamawiającego nie potwierdzają spełnienia warunku dotyczącego
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wymagane jest złożenie informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnej z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy Pzp-
rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający do
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W odpowiedzi na powyższe Odwołujący złożył takie same dokumenty jak dnia 11
grudnia
2018 r., aktualne na dzień ich złożenia, tj. wygenerowane elektronicznie: historię konta
w
edług stanu na dzień 19 grudnia 2018 r. z banku Raiffeisen Polbank (z której wynikało, że na
dzień 19 grudnia 2018 r. na rachunku nr 31 2340 0009 1530 2400 0000 0914 posiadał on
środki w wysokości 252 879,11 zł) oraz wyciąg z rachunku według stanu na dzień 19 grudnia
2018 r. z banku BGŻ BNP Paribas S.A. (z którego wynikało, że na dzień 19 grudnia 2018 r. na
rachunku 72 2030 0045 1110 0000 0421 8600 posiadał środki w wysokości 251 125,88 zł).

Po uzupełnieniu dokumentów Zamawiający wykluczył Odwołującego na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wskazując, że W ocenie Zamawiającego historia konta nie stanowi
informacji o wysokości środków posiadanych przez Wykonawcę, a jedynie dokumentuje
transakcje na rachu
nku [...] Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie załączył ponownie dwa
dokumenty mające potwierdzić posiadanie środków finansowych na koncie: wciąg rachunku i
historię konta. W ocenie Zamawiającego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, bowiem przedstawione informacje nie stanowią wiarygodnego źródła
wiedzy o wysokości posiadanych środków finansowych
. Ponadto Zamawiający wskazał, że w
trybie art. 26 ust. 3 Pzp może wezwać do złożenia tych samych dokumentów tylko jeden raz.
W ocenie Iz
by nie sposób zgodzić się z Zamawiającym, że dokument pn. historia konta
nie może stanowić co do zasady informacji banku potwierdzającej wysokość posiadanych
środków. Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 1126) w celu potwierdzenia
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać informacji banku
lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. Jeżeli zaś z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych
przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2 rozporządzenia, zamawiający
dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c
ustawy Pzp, czyli innych
dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie
opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
Należy podkreślić, że informacja banku nie ma ustalonego wzorca, a Zamawiający nie
ograniczył w SIWZ formy składanego dokumentu. Zatem zasadne jest przyjęcie, że taka
informacja może mieć postać opinii bankowej, podpisanej przez upoważnionego pracownika
banku,
jak i niewymagającego podpisu dokumentu wygenerowanego przez system bankowy,
niezależnie czy to będzie wyciąg z rachunku, czy też historia konta. Kwestionowany przez
Zamawiającego dokument stanowił historię konta przedsiębiorcy, co Odwołujący oświadczył
na rozprawie, a Zamawiający nie udowodnił, że jest inaczej. Historia konta zawierała logo
banku, adres strony internetowej banku, numer rachunku bankowego
oraz okres, którego
historia
dotyczy. Można również było z łatwością ustalić wysokość salda na koncie.
W ocenie Izby historia konta przedstawiona przez Odwołującego powinna
być uwzględniona przy ocenie spełnienia warunku, bowiem określa wysokość środków
finansowych, którymi dysponuje wykonawca. Dyskredytowanie informacji przedstawionej w

tak
iej formie nie jest zasadne. Co do zaś twierdzenia Zamawiającego, że w przypadku
przelewania środków na różne konta Odwołujący winien wskazać przynajmniej jeden
wiarygodny dokument, z którego zamawiający mógł zaczerpnąć wiedzy o wysokości
posiadanych środkach finansowych Izba uznała, że wykonawca może przedstawić dwa lub
więcej dokumentów, które łącznie potwierdzają spełnianie warunku. Skoro przedsiębiorcy
mogą posiadać więcej niż jeden rachunek to wykładnia celowościowa przepisu umożliwia
złożenie większej liczby dokumentów, o ile potwierdzają spełnienie warunku w sposób
niebudzący wątpliwości. Środki na rachunkach w dwóch bankach niewątpliwie muszą być
odrębnymi środkami. Wykonawca nie może posługiwać się tymi samymi środkami przelanymi
między różnymi rachunkami bankowymi celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Niemniej Zamawiający nie udowodnił, że taka sytuacja zaistniała w niniejszym stanie
faktycznym.
Wobec powyższego Izba uznała, że wykluczenie Odwołującego z postępowania
było niezasadne.
Odnosząc się zaś do wezwania do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
z dnia 19 grudnia 2018 r. należy zgodzić się z twierdzeniem Odwołującego, że było ono
niejasne i nieprecyzyjne. Z treści wezwania nie sposób wywieść który dokładnie dokument
wzbudził wątpliwości Zamawiającego i z jakiego powodu.

Niewystarczające było powołanie się
w wezwaniu jedynie ogólnie na warunki udziału określone w SIWZ oraz przepisy prawa. W
ocenie Izby, tak sformułowana treść wezwania, mogła wzbudzać wątpliwości wykonawcy, a
nawet wprowadzić go w błąd. Tym bardziej, że dopiero z informacji o wyborze można było się
dowiedzieć, który dokument był negowany przez Zamawiającego (historia konta), a z
odpowiedzi na odwołanie z jakiej dokładnie przyczyny. Zamawiający winien jednoznacznie i
szczegółowo wezwać wykonawcę do uzupełniania dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp.
Wobec powyższego Izba uznając, że wezwanie zamawiającego kierowane do
odwołującego nie było dostatecznie precyzyjne, nakazała zamawiającemu unieważnienie tej
czynności.
Nadto, wyznaczony termin do uzupełnienia dokumentów był w ocenie Izby terminem
nieodpowiednim.
Wezwanie zostało dostarczone do Odwołującego dnia 19 grudnia 2018 r., a
dokumenty należało złożyć do dnia 21 grudnia 2018 r., do godz. 12:00, przy czym do siedziby
Zamawiającego w formie pisemnej. Ustawa Pzp nie określa zasad ustalania terminów, jakie
należy wyznaczyć na uzupełnienie dokumentów. Niewątpliwie kwestia ta pozostaje w
wyłącznej decyzji zamawiającego, który każdorazowo winien dokonać obiektywnej oceny
stanu faktycznego
i ustalić termin umożliwiający uzyskanie i dostarczenie przez wykonawcę
brakujących dokumentów. Wyznaczenie nieodpowiedniego (zbyt krótkiego) terminu na
uzupełnienia brakujących dokumentów stanowi naruszenie art. 26 ust. 3 Pzp, ponieważ
prowadzi w zasadzie
do obejścia obowiązku uzupełniania dokumentów. Odpowiedni termin to

w ocenie Izby termin, który jest realny do dochowania w danej sytuacji. Skoro Zamawiający w
sposób nieprecyzyjny wystosował wezwanie do uzupełnienia dokumentów, winien wyznaczyć
termin umożlwiający wykonawcy skompletowanie wszystkich dokumentów, o które
potencjalnie mogło chodzić Zamawiającemu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu również naruszenie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp z
uwagi na
bezpodstawny wybór oferty najkorzystniejszej. Wobec powyższego Izba rozpoznała
postawiony zarzut na podstawie jego opisu
zawartego w uzasadnieniu odwołania, nie zaś
kwalifikacji prawnej dokonanej przez
Odwołującego, zgodnie ze stanowiskiem Sądu
Okręgowego w Gliwicach w wyroku z 29 czerwca 2009 r., sygn. akt X Ga 110/09, który
stwierdził, iż o tym, jakie twierdzenia lub zarzuty podnosi strona w postępowaniu, nie
przesądza proponowana przez nią kwalifikacja prawna, ale okoliczności faktyczne wskazane
przez tę stronę. Uwzględniając powyższe w ocenie Izby doszło do naruszenia art. 91 ust. 1
ustawy Pzp
. Zamawiający nieprawidłowo dokonał oceny i wykluczenia wykonawcy D.R.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Drew-Kos D.R. z siedzibą w Tucholi.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku
na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy
§ 3 i § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie