eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2707/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-01-17
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2707/18

Komisja w składzie:
0: Przewodnicz

ący: Anna Wojciechowska
Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w Warszawie w dniu 17 stycznia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawcę D.A. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą PARTNER D.A. z siedzibą w Warszawie
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Ząbki

przy udziale wykonawcy M.B.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Progres
M.B.
z siedzibą w Sulejówku,
zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie o sygn. akt KIO
2707/18 po stronie
zamawiającego

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy D.A.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PARTNER D.A. z
siedzibą w Warszawie
kwoty 13 500,00 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
Przewodniczący: ………………………


Sygn. akt KIO 2707/18

Uzasadnienie

Zamawiający – Miasto Ząbki – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Usługi odbioru,
transportu i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
biodegradowalnych i zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Miasta
Ząbki"
nr sprawy: ZPU.271.24.2018. Postępowanie zostało wszczęte ogłoszeniem
opublikowanym w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 18 października 2018 r. za
numerem 2018/S 201-456708.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są
usługi, jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z
2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą pzp”).
Dnia 31 grudnia 2018
r. odwołanie wniósł D.A. prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą PARTNER D.A. z siedzibą w Warszawie – dalej Odwołujący. Odwołujący wniósł
odwołanie wobec czynności Zamawiającego z dnia 21 grudnia 2018 r., a mianowicie wyboru
najkorzystniejszej oferty wykonawcy M.B.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Progres M.B.
z siedzibą w Sulejówku.
W dniu 7 stycznia 2019
r. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
zgłosił skuteczne przystąpienie wykonawca M.B. prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Progres M.B. z siedzibą w Sulejówku. Kopia zgłoszenia została przekazana
Zamawiającemu i Odwołującemu.
Dnia 15 stycznia 2019 r.
wpłynęła do Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź
Zamawiającego na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania w całości.
W dniu 17 stycznia 2019 r.
wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie
Odwołującego - wykonawcy D.A. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
PARTNER D.A.
z siedzibą w Warszawie o wycofaniu odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r.
W dniu 17 stycznia 2019
r. w związku z postanowieniem Izby z dnia 10 stycznia 2019
r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron i uczestnika postępowania. Krajowa Izba
Odwoławcza stwierdziła, że pismo wycofujące odwołanie zostało złożone prawidłowo
i pod
pisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że odwołanie zostało
skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.
Uwzględniając powyższe, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust.
1 zd. 2 ustawy pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 2707/18.

Postanowienie zostało ogłoszone poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w
trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 oraz
Dz. U. z 2018r., poz. 1992).
Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa
Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu Odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty
uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.


Przewodniczący: ………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie