eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2704/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-01-15
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2704/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz

po rozpoznaniu na
posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania w
dniu 15 stycznia 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawcę – IT Solution Factor Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Popularnej 4/6 (02-473 Warszawa) w postępowaniu
prowadzonym przez
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
z siedzibą w
Warszawie przy ul.
Stanisława Dubois 5A (00-184 Warszawa)
przy udziale wykonawcy S&T Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu
21D (02-676 Warszawa)
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego

postanawia:
1) umarza
postępowanie odwoławcze;
2)
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego IT Solution Factor Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
kwoty 13 50
0 zł
00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: …………………………….Sygn. akt: KIO 2704/18
U z a s a d n i e n i e


Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, zwane
dalej: „zamawiającym”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej d
alej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.:
„Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu zapór ogniowych
i systemu równoważników obciążeń oraz oprogramowania do zarządzania Urządzeniami”
,


(znak sprawy: WZP.270.138.2018),
zwane dalej: „postępowaniem”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 4
września 2018 r. pod nr 2018/S 169-384363.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, jest wyższa od
kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
W dniu 31 grudnia 2018 r. wykonawca
IT Solution Factor Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie zwany dalej
„odwołującym” wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpił wykonawca
S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
O
dwołujący pismem z dnia 15 stycznia 2019 r. oświadczył, że cofa odwołanie w
niniejszej sprawie
oraz wniósł o zwrot 90% kwoty wpisu na jego rachunek bankowy. Jako
podstawę prawną ww. czynności odwołujący podał art. 187 ust. 8 Pzp.
Na skutek cofnięcia odwołania wystąpiły przesłanki do umorzenia postępowania
odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 Pzp (Odwołujący może cofnąć odwołanie do
czasu zamkn
ięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze.
Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).

Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu
zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane
z jego wniesieniem.
Dokonanie tej czynności przez odwołującego nastąpiło przed otwarciem rozprawy,
zatem Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie wskazanego art. 187 ust. 8
P
zp i nakazała zwrot odwołującemu kwoty 13 500,00 zł stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie