eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2697/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-01-15
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2697/18

Komisja w składzie:
0: Przewodnicząca: Anna Osiecka Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 15 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Budimex S.A.
z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.
z siedzibą w Warszawie


przy udziale wykonawcy PORR S.A.
z siedzibą w Warszawie
, zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
, zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy STRABAG Sp. z o.o.
z siedzibą w Pruszkowie
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1. Um
orzyć postępowanie odwoławcze
.
2. Nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie:
osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.


Przewodniczący: ………………………………………Sygn. akt KIO 2697/18
U Z A S A D N I E N I E

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „Zamawiający”,
prowadzi w trybie przetargu nieogra
niczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na
Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych
na Stacji Szczecin Port Centralny -
Zadanie 1 w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępu
kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”.
Postępowanie to prowadzone
jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem 2018/S 222-508816 w dniu 17 listopada 2018 r.
W dniu 31 grudnia 2018 r. wykonawca
Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej
„Odwołujący”, złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, zarzucając
Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:
1.
art. 38 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie modyfikacji treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „SIWZ”, w zakresie odnoszącym się
do charakteru ceny ofertowej i należnego wykonawcom wynagrodzenia właściwego
dla niniejszego postępowania, zachowującej spójność z treścią udzielonych
odpowiedzi na pytania;
2.
art. 36 ust. 1 pkt 12) oraz pkt 16) w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
zawarcia w treści SIWZ precyzyjnych i jednoznacznych informacji odnoszących się
do sposobu obliczenia ceny ofertowej i zasad wynagradzania wykonawcy;
3.
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie zawarcia w treści SIWZ precyzyjnych
i jednoznacznych informacji odnoszących się do sposobu obliczenia ceny ofertowej
i zasad wynagradzania wykonawcy;
4.
art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający
zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz niezgodnie
z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania
zmiany treści SIWZ w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania.
Do postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie Odwołującego zgłosili
następujący wykonawcy: w dniu 3 stycznia 2019 r. PORR S.A. z siedzibą w Warszawie;

w dniu 4 stycznia 2019 r. TORPOL
S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz w dniu 7 stycznia 2019
r.
STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.
W dniu 10 stycznia 2019 r. wpłynęła do Izby odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający uwzględnił w całości odwołanie. Następnie, pismem z dnia 11 stycznia 2019 r.
złożył oświadczenie o cofnięciu uwzględnienia odwołania.
W dniu 14 stycznia 2019 r. Odwołujący – Budimex S.A. z siedzibą
w Warszawie złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenia o wycofaniu
odwołania wniesionego w dniu 31 grudnia 2018 r. Oświadczenie o wycofaniu zostało złożone
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Odwołującego i skutkuje koniecznością
umorzenia postępowania odwoławczego.
W związku z cofnięciem odwołania przed otwarciem rozprawy, Izba postanowiła
o zwrocie na rzecz O
dwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu Odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty
uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: ……………………………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie