eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2687/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-01-11
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2687/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Dominik Haczykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 r., w Warszawie,
odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez
wykonawcę World Trade Technology Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce,
ul. Tadeusza Kościuszki 36G/22, 32-020 Wieliczka
, w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Skarb Państwa Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska
109, 31-
571 Kraków,orzeka:

1. Oddala
odwołanie
.
2. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę World Trade Technology Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Wieliczce, ul. Tadeusza Kościuszki 36G/22, 32-020 Wieliczka
i zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę World Trade
Technology Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, ul. Tadeusza Kościuszki
36G/22, 32-020 Wieliczka,

tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przewodniczący:
………………………


sygn. akt: KIO 2687/18
Uzasadnienie

Zamawiający – Skarb Państwa Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów”
.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej dnia 23 sierpnia 2018 r.,
pod pozycją 2018/S 161-367986.
Dnia 21 grudnia 2018
roku, zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
prowadzonego postępowania.
Dnia 28 grudnia 2018 roku wykonawca World Trade Technology Polska sp. z o.o. (dalej
Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej – zakresie części 2
zamówienia.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
, poprzez jego niezastosowanie, wyrażające się
w niedostrzeżeniu przez zamawiającego, iż oferta Laser 1 S.C. J. O., Z. S. nie
odpowi
ada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w toku opisanego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2. Art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp
, poprzez jego niezastosowanie, wyrażające się
w przeprowadzeniu przez z
amawiającego postępowania w sposób niezapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie
z zasadami pro
porcjonalności i przejrzystości.
W związku z powyższym odwołujący wniósł o:
1)
uwzględnienie odwołania,
2) nakazanie z
amawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu - Laser 1 S.C. J. O., Z. S.,
3) nakazanie z
amawiającemu odrzucenia oferty Laser 1 S.C. J. O., Z. S., jako
niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
4) nakazanie z
amawiającemu dokonania czynności badania i oceny oferty pozostałych
oferentów, w tym odwołującego się i dokonania wyboru oferty odwołującego się,
5)
dopuszczenie dowodu z załączonych do odwołania wydruków ze strony internetowej
producenta materiałów eksploatacyjnych HP oraz z przedstawionego w terminie
późniejszym pisma producenta materiałów eksploatacyjnych HP na okoliczność
niezgodności oferty Laser 1 S.C, J. O., Z. S. z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
6) obc
iążenie zamawiającego kosztami postępowania, zgodnie z wykazem kosztów
przedstawionych podczas rozprawy.

Odwołujący wskazał, iż w toku postępowania zamawiający nie zastosował przepisu art. 89
ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,
nakładającego na zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty,
której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co skutkowało
niezgodnym z przepisami ustawy dokonaniem wyboru oferty Laser 1 s.c. J. O., Z. S.
, której
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Odwołujący podniósł, iż w poz. 96 formularza cenowego stanowiącego element
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający wymagał zaoferowania tuszu o
pojemności 38 ml. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą - Laser 1
S.C. J. O., Z. S.
w toku postępowania (w ofercie) zaoferował tusz oryginalny producenta
sprzętu o symbolu C6578D. Zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnej stronie
producenta HP tusz o takim symb
olu wykazuje pojemność 19 ml, a nie, jak wymaga tego
z
amawiający, pojemność 38 ml.
Na powyższe okoliczności odwołujący przedstawił: wydruk z oficjalnej strony firmy HP
(
https://support.hp.com/us-en/document/bpa02009#AbT3
), wraz z tłumaczeniem oraz
wydruk z oficjalnej strony firmy HP (
https://sktephp.pl/tusze-tonery/hp-78-oryginalny-wklad-
atramentowy-trojkolorowy
),
z których wynika, iż tusz o podanym przez wykonawcę Laser 1
S.C. J. O., Z. S. symbolu
, wykazuje wydajność 19 ml, tj. niezgodną ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
Interes odwołującego.
Odwołujący wskazał, że w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
(zaniechania dokonania czynności przez zamawiającego) interes odwołującego w uzyskaniu
zamówienia doznał uszczerbku, gdyż w toku postępowania nie została wybrana oferta
odwołującego, która spełniała wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie
odwołania.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.
Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi
przepis art. 189 ust. 2 ustawy -
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy
procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1
ustawy -
Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
stron, złożone w pismach procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż
odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.


Krajowa Izba Odwoławcza dopuściła i przeprowadziła dowody zgłoszone przez
odwołującego, stanowiące załączniki do odwołania oraz korespondencję e-mail prowadzoną
przez odwołującego z przedstawicielem firmy HP. Z dowodów tych wynika jednakże tylko
taka okoliczność, iż producent tuszy do tonerów (oryginalnych) HP, nadaje określone
oznaczenia swoim produktom, odpowiednio dla tuszy o pojemności 19 ml – C6578D, a dla
tuszy o pojemności 38 ml – C6578A, a informacje na temat specyfikacji technicznej
materiałów eksploatacyjnych HP znajdują się na oficjalnych stronach producenta hp.com.
Dowody powyższe nie potwierdzają jednak okoliczności, iż wykonawca Laser 1 s.c. złożył
ofertę niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła oddalić wniosek odwołującego o zobowiązanie
firmy HP do złożenia oświadczenia albowiem to na odwołującym (zgodnie z przepisem art.
190 ust. 1 ustawy Pzp)
spoczywa obowiązek dowodowy, a Izba nie ma możliwości, aby
zobowiązać obcy podmiot do składania oświadczeń.
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła wniosek odwołującego o powołanie dowodu z opinii
biegłego uznając, że dowód ten został powołany jedynie dla zwłoki postępowania. Izba
oddaliła również dowód z wydruku strony internetowej autoryzowanego dystrybutora HP
w
raz z fakturą VAT albowiem dowody te nie dotyczyły stricte odwołującego.

Pozostając w granicach postawionych przez odwołującego zarzutów odwołania (art. 192
ust. 7 ustawy Pzp), Izba stwierdziła, że zarzuty odwołującego są bezzasadne.
Okolicznością bezsporną miedzy stronami był fakt, iż wykonawca Laser 1 s.c., w złożonej
ofercie dotyczącej części 2 zamówienia w pozycji 96, dotyczącej wkładu do drukarki HP
podał symbol C6578D. Wykonawca ten, we wskazanej pozycji podał również,
że przedmiotem jego oferty jest oryginalny produkt firmy HP o pojemności 38 ml.
Zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3. W kwestii
prawidłowej wykładni wskazanego przepisu, wielokrotnie
wypowiadały się składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądów Okręgowych,
przyjmując jednolitą linię, że aby móc mówić, a w następstwie stwierdzenia wadliwości

oferty, odrzucić ją z postępowania, wada oferty musi mieć charakter trwały i nieusuwalny,
dotyczyć ma elementów istotnych dla następnie podpisywanej umowy (essentialia negotii)
oraz wada ta nie jest możliwa do konwalidowania w trybie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp.
W przed
miotowym postępowaniu wady oferty, która skutkowałaby odrzuceniem oferty
z postępowania (sprzeczność z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia) nie
sposób stwierdzić. Przemawiają za tym twierdzeniem następujące argumenty.
Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podał, iż zgodnie
z zapisami rozdziału XIX s.i.w.z., pn.: „Opis sposobu przygotowania ofert” wykonawcy
w przypadku oferowania materiałów oryginalnych nie musieli wypełniać kolumny dotyczącej
nazwy producenta i symbolu, cyt.
„W przypadku jeśli Wykonawca nie wskaże rodzaju
zaoferowanego produktu oraz nie wypełni kolumny dotyczącej nazwy producenta i symbolu
Zamawiający uzna, że zaoferowano materiały oryginalne i poprawi w tym zakresie ofertę
zgodnie z art. 87 ust. 2
pkt. 3 Pzp.”
. W związku z powyższym, skoro zamawiający w treści
s.i.w.z. wprost opisał procedurę w przypadku nie wypełnienia kolumny dotyczącej nazwy
producenta i symbolu to tym bardziej procedura taka winna znajdować swoje zastosowanie
w przypadku wystąpienia innej omyłki, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
który stanowi, iż „Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.”
. Tym samym, biorąc pod uwagę oświadczenie wykonawcy Laser 1 s.c.,
złożone w ofercie, iż oferuje on produkt oryginalny HP o pojemności 38 ml, to jak najbardziej
zastosowanie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, mogło mieć zastosowanie. Jednakże
mając na względzie okoliczność, iż zamawiający mając wiedzę o tym, że pod wskazanym
w ofercie symbolem
(zgodnie z informacjami ze strony producenta materiału) produkt o tak
wskazanym symbolu ma pojemność 19 ml, zwrócił się do wykonawcy (pismo z dnia 30
listopada 2018 r.)
z prośbą o złożenie wyjaśnień w zakresie zauważonych rozbieżności.
W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, wykonawca Laser 1 s.c., złożył stosowne
wyjaśnienia (z dnia 3 grudnia 2018 r.) podając, iż „(…) wyceniony przez Wykonawcę
w załączniku nr 2, zadanie nr 2 w pozycji nr 96 tusz jest zgodny z danymi technicznymi oraz
z wymaganiami stawianymi przez zamawiającego, to znaczy tusz ma wymaganą wydajność
38 ml. Na stronie w sklepie internetowym jest kilka pozycji tego produktu (tuszu) w różnych
wydajnościach, jednak większość z nich jest nie dostępna w sprzedaży. Jedyna
z dostępnych pozycji to tusz o wydajności 38 ml i taki został zaproponowany w wycenie.”
.
Ponadto, wykonawca Laser 1 s.c., w odpowiedzi na informację o wniesieniu odwołania,
d
o pisma z dnia 3 stycznia 2019 r., w którym potwierdził wcześniejsze oświadczenie (z dnia
3 grudnia 2018 r.) załączył print screen (pot. zrzut ekranu) ze swojego sklepu internetowego.
W wydruku tego wynika, że wykonawca Laser 1 s.c. oferuje tusze oryginalne firmy HP

o różnych pojemnościach (19 i 38 ml), które to produkty (w sklepie wykonawcy Laser 1 s.c.
posiadają tożsame oznaczenie, tj. C6578D oraz różnią się ceną sprzedaży. Dodatkowo, jak
to wynika ze złożonego wydruku, dostępna jest tylko opcja tuszu o ww. symbolu
w pojemności 38 ml.
Rekapitulując powyższe ustalenia stwierdzić należało, że zamawiający w sposób
prawidłowy ocenił ofertę wykonawcy Laser 1 s.c. uznając, iż nie podlega ona odrzuceniu na
podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, alb
owiem po pierwsze oświadczenia
składane w ofercie przez wykonawcę Laser 1 s.c. oraz te z dnia 3 grudnia 2018 roku oraz
z 3 stycznia 2019 roku, jednoznacznie wskazują na przedmiot oferty, który nie jest sprzeczny
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po drugie nawet jeżeli uznać,
że w ofercie wykonawcy Laser 1 s.c. wystąpiła omyłka, to nadawała się ona do
konwalidowania w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, albowiem przyjąć należałoby,
że w ofercie wystąpiła inna omyłka, której poprawienie nie powodowałoby istotnych zmian
w treści oferty, gdyż niezmienne pozostawałoby oświadczenie wykonawcy z oferty,
o zaoferowaniu oryginalnego produktu firmy HP o pojemności wymaganej przez
zamawiającego (38 ml), a jedynie poprawieniu podlegałby ewentualnie jedna litera
w oznaczeniu symbolu
– zamiast D – litera A. Jednakże w ocenie Izby taka czynność nie jest
konieczna w tym postępowaniu.
W konsekwencji nieuwzględnienia zarzutu odwołania dotyczącego naruszenia przepisu
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
Izba za bezzasadne uznała również zarzuty dotyczące
naruszenia przepisów art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, wskazując, iż zamawiający przedmiotowe
postępowanie przeprowadził w poszanowaniu zasad zachowania uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności
i przejrzystości, a w konsekwencji zamówienie zostało udzielone wykonawcy wybranemu
zgodnie z przepisami ustawy -
Prawo zamówień publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach post
ępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania.


Przewodniczący
: …………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie