eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2686/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-01-15
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2686/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Justyna Tomkowska

po rozpoznaniu na
posiedzeniu bez udziału stron w dniu 15 stycznia 2019 roku
w Warszawie

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28
grudnia 2018 roku
przez
Odwołującego - Balzola Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie,

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Wrocław
z siedzibą we Wrocławiu, w imieniu i na rzecz której działają: Wrocławskie Inwestycje
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 18 000zł
00 gr (słownie: osiemnastu tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty
uiszczonego wpisu na rzecz wykonawcy
Balzola Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący:

…………………………….


sygn. akt KIO 2686/18
UZASADNIENIE


W dniu 28 grudnia 2018 roku do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie,
na podstawie
art. 180 ust. 1 oraz 179 ust. 1, w związku z art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., dalej
jako
„PZP”) odwołanie złożył wykonawca Balzola Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
dalej jako „Odwołujący”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego
pn. „Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej - Przedmiot zamówienia
obejmuje wykonani
e zastępcze - w zakresie dokończenia robót budowlanych i uzyskania
pozwolenia na u
żytkowanie dla całej inwestycji”, prowadzi Zamawiający: Gmina Wrocław
z siedzibą we Wrocławiu, w imieniu i na rzecz której działają: Wrocławskie Inwestycje
Sp. z o.o. z sie
dzibą we Wrocławiu. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 243-553910 w dniu 18 grudnia
2018 roku.
O
dwołanie złożono od niezgodnych z przepisami PZP czynności i zaniechań
Zamawiającego polegających na opisaniu przedmiotu zamówienia dla części nr 1
zamówienia, tj. „Wykonanie zastępcze - wszelkie prace, roboty budowlane i czynności w celu
zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji”
w sposób niejednoznaczny, nieprecyzyjny i nie wyczerpujący oraz w sposób
nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na
sporządzenie oferty, co utrudnia uczciwą konkurencję, uniemożliwia przygotowanie oferty
oraz prowadzi do niemożności złożenia porównywalnych ofert w postępowaniu.
Zamawiającego zarzucano naruszenie:
1.
art. 29 ust. 1 PZP w związku z art. 7 ust. 1 PZP, poprzez opisanie przedmiotu
zamówienia w sposób niepełny, nieprecyzyjny, niejednoznaczny i niewyczerpujący
z naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców oraz w sposób uniemożliwiający
prawidłowe sporządzenie oferty oraz jej realną wycenę, podczas gdy to na Zamawiającym
ciąży obowiązek prawidłowego sformułowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób
uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty;
2.
art. 29 ust. 2 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz z naruszeniem zasady równego
traktowania wykonawców oraz zasady przejrzystości, ponieważ Zamawiający nie opisał
precyzyjnie, jednoznacznie i wyczerpująco w dokumentacji postępowania (OPZ) przedmiotu
zamówienia - zakresu robót i prac koniecznych do wykonania w ramach zamówienia oraz nie

uwzględnił wszystkich wymagań i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie
oferty.
W związku z powyżej zarzutami Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu
dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez szczegółowe określenie zakresu
robót budowlanych i prac koniecznych do wykonania w ramach zamówienia z podaniem
faktycznych jednostek obmiarowych dl
a każdej z branż dla robót już wykonanych oraz
faktycznych jednostek przedmiarowych dla każdej z branż dla robót przeznaczonych do
wykonania tj. precyzyjne opisanie i określenie zakresu rzeczowego robót budowlanych oraz
czynności, które stanowią przedmiot zamówienia w postępowaniu.
Z
godnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 PZP odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2018 roku. Tego
samego dnia dokumentacja p
ostępowania została udostępniona na stronie internetowej
Zamawiającego. W związku z powyższym odwołanie zostało wniesione w terminie
wynikającym z art. 182 ust. 2 pkt 1 PZP. Kopia odwołania została przekazana
Zamawiającemu, a Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na rachunek UZP.
Odwołujący podkreślił, że jest uprawniony do wniesienia odwołania, ma interes
w uzyskaniu zamówienia, a w wyniku naruszenia przez Zamawiającego wskazanych
przepisów PZP interes ten, jako podmiotu zainteresowanego uzyskaniem zamówienia
w p
ostępowaniu, może doznać uszczerbku. Odwołujący jest zainteresowany wzięciem
udziału w postępowaniu oraz złożeniem oferty. Tymczasem, przy obecnym brzmieniu opisu
przedmiotu zamówienia, Odwołujący nie jest w stanie stwierdzić, jaki jest zakres przedmiotu
zamówienia oraz jak ma sporządzić prawidłowo ofertę, ażeby była ona konkurencyjna wobec
ofert innych wykonawców.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

Do postępowania odwoławczego nie zgłoszono żadnego przystąpienia.

O
dwołujący w dniu 14 stycznia 2019 roku, przed terminem posiedzenia i rozprawy
wyznaczonym na 15 stycznia 2019 roku,
złożył oświadczenie o wycofaniu odwołania
w całości. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez osobę umocowaną do
d
ziałania w imieniu wykonawcy.

Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie
oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp postanowił umorzyć postępowanie
odwoławcze w niniejszej sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać
należy za oświadczenie najdalej idące złożone przez Stronę, która zainicjowała
postępowanie odwoławcze.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia
i rozprawy, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego
na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, to jest kwotę 18 000,00 złotych, stosownie do
§ 5 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972).


Przewodniczący:

…………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie