eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2680/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-01-16
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2680/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Koleśnikow Członkowie: Ewa Kisiel, Ryszard Tetzlaff Protokolant: Adam Skowroński

wobec cofnięcia 16 stycznia 2018 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 28 grudnia 2018 r. przez wykonawcę G. S.
prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Holsters HPE Polska G. S., ul.
Długa 15, 25-650 Kielce
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Komenda
Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa


przy udziale wykonawcy
LUBAWA Spółka Akcyjna, ul. Staroprzygodzka 117, 64-300
Ostrów Wielkopolski
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie
zamawiającego


postanawia:

1.
Umorzyć postępowanie odwoławcze.
2.

Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy G. S.
prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Holsters HPE
Polska G. S.
, ul. Długa 15, 25-650 Kielce
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście
tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
3.
Zasądzić od wykonawcy G. S. prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą
Holsters HPE Polska G. S.
, ul. Długa 15, 25-650 Kielce
na rzecz zamawiającego
Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
kwotę 3 600 zł 00
gr

(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych
(
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od
dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….


Sygn. akt: KIO 2680/18

U z a s a d n i e n i e


Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej w skrócie »Pzp« lub
ustawą bez bliższego określenia.
Izba ustaliła, że 28 grudnia 2018 r. wykonawca G. S. prowadzący działalność
gospodarcza pod nazwą Holsters HPE Polska G. S., ul. Długa 15, 25-650 Kielce złożył
odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
»Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ramach umowy ramowej«.
Odwołujący, na posiedzeniu z udziałem stron, przed otwarciem rozprawy złożył ustnie do
protokołu oświadczenie o wycofaniu odwołania.
Ze względu na cofnięcie odwołania przez odwołującego na mniej niż 1 dzień przed
dniem, na który został wyznaczony termin posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników
postępowania zamawiający złożył rachunek i ustny wniosek do protokołu o zasądzenie na
rzecz
zamawiającego kwoty 3 600,00 zł jako kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie
z
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz § 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. poz. 972). Przywołane przepisy brzmią: § 5
ust. 1 pkt 3 lit. b
rozporządzenia »W przypadku umorzenia postępowania odwoławczego
przez
Izbę, jeżeli […] odwołujący cofnął odwołanie, Izba […] zasądza koszty, o których mowa
w § 3 pkt 2, od odwołującego na rzecz zamawiającego lub wnoszącego sprzeciw, jeżeli
odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który został wyznaczony
termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników postępowania, albo po
otwarciu rozprawy« i § 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia »Do kosztów postępowania
odwoławczego, zwanych dalej „kosztami”, zalicza się […] uzasadnione koszty stron
postępowania odwoławczego, a w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b
lub § 5 ust. 3 pkt 2, koszty uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił po
stronie zamawiającego oraz wniósł sprzeciw, w wysokości określonej na podstawie
rachunk
ów przedłożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności […] wynagrodzenie
pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota 3600 zł«.
Wobec ustalenia, że odwołujący wycofał skutecznie odwołanie, Izba stwierdziła, że
zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania, zgodnie z unormowaniem art.
187 ust. 8 Pzp.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, że cofnięcie
odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy i w związku z tym z mocy przepisu art. 187

ust. 8 zdanie drugie Pzp
odwołującemu zwraca się 90% wpisu uiszczonego przez
odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli wycofującemu odwołanie
zwraca się 13 500 zł (słownie trzynaście tysięcy pięćset zł). Ponadto Krajowa Izba
Odwoławcza zasądziła od odwołującego na rzecz zamawiającego koszty wynagrodzenia
pełnomocnika, zgodnie z wnioskiem zamawiającego.

Przewodniczący: ……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie