eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2664/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-01-11
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2664/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Dominik Haczykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2018 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia: Bio-Forest Sp. z o.o. z
siedzibą w Strzmielach pod nr 2 (73-150 Łobez), PPHU ZRYWTRANS Sp. z o.o. z siedzibą
w Mirosławcu przy ul. Orlej 8 (78-650 Mirosławiec), Alegra-Nova Sp. z o.o. z siedzibą w
Gryficach przy ul. Warszawskiej 49 (72-300 Gryfice) oraz M. C.
prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą POLONEZ M. C. z siedzibą w Rymaniu przy ul. Koszalińskiej 13
(78-
125 Rymań) w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa – Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdwin
z siedzibą w Świdwinie
przy ul. Szczecińskiej 58 (78-300 Świdwin)

orzeka:
1.
Oddala odwołanie;
2.
Kosztami postępowania obciąża odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się
udzielenie zamówienia: Bio-Forest Sp. z o.o. z siedzibą w Strzmielach, PPHU
ZRYWTRANS Sp. z o.o.

z siedzibą w Mirosławcu, Alegra-Nova Sp. z o.o. z siedzibą w
Gryficach oraz M. C.
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą POLONEZ M. C. z
siedzib
ą w Rymaniu i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od
odwołania;
2.2.
zasądza od odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie
zamówienia: Bio-Forest Sp. z o.o. z siedzibą w Strzmielach, PPHU ZRYWTRANS Sp. z
o.o.

z siedzibą w Mirosławcu, Alegra-Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Gryficach oraz M. C.

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą POLONEZ M. C. z siedzibą w Rymaniu na
rzecz
zamawiającego Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe Nadleśnictwa Świdwin
kwotę 19 355 zł 66 gr (słownie: dziewiętnaście tysięcy
trzysta pięćdziesiąt pięć złotych zero sześćdziesiąt sześć groszy), stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia
pełnomocnika oraz dojazdu na wyznaczone posiedzenie i rozprawę.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Przewodniczący: …………………………….
Sygn. akt: KIO 2664/18

U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Świdwin zwany dalej: „zamawiającym”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),
zwanej dalej: „Pzp” pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Świdwin w roku 2019” (znak postępowania: ZG.270.18.2018), zwane dalej
„postępowaniem”, które zostało podzielone na 7 części, zwanych pakietami.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 17
października 2018 r., pod numerem 2018S 200-454887.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od
kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia: Bio-Forest Sp. z o.o. z
siedzibą w Strzmielach, PPHU ZRYWTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu, Alegra-
Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Gryficach oraz M. C. prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą POLONEZ M. C. z siedzibą w Rymaniu zwani dalej: „odwołującym” w dniu 27 grudnia
2018 r. wni
eśli odwołanie w ramach części 1 i 2 zamówienia, w którym zarzucili
zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z 26 ust. 3 i 4 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez
bezpodstawne, przedwczesne wykluczenie z postępowania, pomimo, że wskazywane
obecnie przez z
amawiającego elementy Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (zwanego dalej: „JEDZ”), których nie wpisał odwołujący - nie miały
znaczenia dla wstępnego potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu w JEDZ, a
ponadto mogły zostać zweryfikowane na etapie składania dokumentów podmiotowych;
2) art. 26 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie wezwani
a do wyjaśnień, a w efekcie wykluczenie
odwołującego pomimo złożenia przez niego wyjaśnień dotyczących dysponowania
osobami.
W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł uwzględnienie odwołania w
całości i nakazanie zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty dla
pakietu 1 i 2 zamówienia oraz ponowne badanie i ocenę ofert z udziałem jego oferty.

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania, albowiem w
przedmiotowym postępowaniu zamawiający w jego ocenie bezzasadnie wykluczył go z
postępowania w części 1 i 2, a następnie odrzucił jego ofertę. Gdyby zamawiający

przeprowadził postępowanie w należyty sposób, złożyłby dokumenty potwierdzające
spełnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu i uzyskałby przedmiotowe
zamówienie – odwołujący stanął na stanowisku, że złożył ofertę najkorzystniejszą spośród
wszystkich ofert złożonych w ramach części 1 i 2. Szkodą jest utracony zysk w wyniku nie
uzyskania zamówienia.

W uzasadnieniu zarzutu nr 1 odwołujący wskazał, że zamawiający na podstawie
informacji przekazanych mu przez ni
ego w JEDZ mógł jednoznacznie i bez wątpliwości
stwierdzić, że podstawa dysponowania osobami wskazanymi do realizacji zamówienia była
bezpośrednia. Również w przypadku sprzętu - ewentualne podanie lub nie podanie tej
informacji w JEDZ -
nie ma wpływu na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu.
Wynikało to według odwołującego wprost ze struktury formularza, który w Części II lit. C i D
wymaga
ł podania od wykonawcy następujących informacji:
„C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów Czy wykonawca polega
na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w
części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?”
„D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia?”

Odwołujący wyjaśnił, że w każdym z JEDZ na tak postawione w formularzu pytania
zaz
naczył odpowiedź NIE. W związku z tym bezzasadnym wydaje się być zarzut
przedstawiony przez z
amawiającego w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty o treści:
Wskazanie podstawy dysponowania pozwal
a Zamawiającemu na zweryfikowanie czy wykonawca rzeczywiście
dysponuje osobami/sprzętem oraz czy jest to zasób własny wykonawcy czy podmiotu trzeciego (w takim wypadku
wymagany byłby również JEDZ podmiotu trzeciego oraz jego zobowiązanie do udostępnienia zasobów).

Dalej odwołujący stwierdził, że z treści dostarczonych przez niego dokumentów JEDZ
jednoznacznie wynika, że nie polega on na zdolności innych podmiotów ani nie zamierza
zlecić realizacji zadania żadnemu podwykonawcy. Oczywistym jest zatem, że dysponuje
samodzielnie osobami, które wskazał do realizacji zamówienia. Nie ma bowiem innych podmiotów
wymienionych w JEDZ, które mogłyby niezależnie od odwołującego tymi osobami dysponować.
Następnie odwołujący zaznaczył, że niewskazanie informacji, które było podstawą do wykluczenia
go z postępowania nie miało znaczenia dla wstępnego potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu
w JEDZ.
Postępowanie odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej” o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. W związku z tym zamawiający w
pierwszej kolej
ności dokonuje oceny ofert a następnie bada czy wykonawca, którego oferta
została oceniona najwyżej spełnia warunki udziału w postępowaniu. W takim przypadku

JEDZ jest dokumentem bazowym, który jedynie w podstawowym stopniu uprawdopodabnia
spełnienie warunków udziału w postępowaniu. JEDZ daje zatem możliwość wstępnego
stwierdzenia czy wykonawca spełnia warunki. Na tak wczesnym etapie postępowania,
nieuzasadnione jest żądanie przedstawienia podstawy dysponowania osobami wskazanymi
do realizacji zamówienia. Szczegółową z punktu widzenia odwołującego informacją o
p
odstawach dysponowania tymi osobami lub narzędziami - mogłaby być zweryfikowana na
dalszych etapach postępowania, w tym przy składaniu dokumentów podmiotowych.
Odnośnie do tej kwestii odwołujący wskazał, że informacja, której żądał w wezwaniu zamawiający
zmierzała raczej jedynie do potwierdzenia przez odwołującego, że dysponuje samodzielnie
osobami wskazanymi do realizacji zamówienia i sprzętem, aniżeli do wskazywania na jakiej
podstawie o
dwołujący uważa, że dysponuje tymi osobami samodzielnie (fragment wezwania:
wzywamy do złożenia wyjaśnień
, czy informacje wskazane w pkt IV lit. C pkt 6 JEDZ stanowią potwierdzenie
spełnienia warunku dysponowania tymi osobami
).
W tym miejscu
odwołujący podkreślił, że w wyniku złożenia JEDZ przekazał zamawiającemu
wszelkie informacje, w wyniku których zamawiający mógł wstępnie potwierdzić warunki
udziału w postępowaniu. Zamawiający zignorował fakt, że możliwość weryfikacji
ewentualnych dodatkowych kwestii, które były dla niego istotne (takie np. jak wyjaśnienie
szczegółowej podstawy dysponowania) - występuje również na dalszych etapach badania i
oceny ofert w trakcie których następuje potwierdzenie oświadczeń zawartych w JEDZ.

W odniesieniu do zarzutu nr 2 odwołujący wskazał, że zamawiający wzywając do
uzupełnienia JEDZ jak wynika z Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wymagał od
wykonawcy dodatkowego potwierdzenia dysponowania osobami wskazanymi do realizacji
zamówienia. Natomiast dalej odwołujący zauważył, że w treści wezwania zamawiający nie
skonkretyzował jak wykonawca powinien udowodnić, potwierdzić fakt dysponowania danymi
osobami. W Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zamawiający
wskazał, że wezwanie do uzupełnienia JEDZ było „szczegółowe”.
W związku z tym odwołujący stwierdził, że nie może być mowy o „szczegółowości”
wezwania, w sytuacji, w której zamawiający zadaje w wezwaniu pytanie o treści „czy
informacje wskazane w pkt. 4 lit. C pkt 6 JEDZ stanowią potwierdzenie spełnienia warunku
dysponowania danymi osobami
”. Pytanie to daje de facto jedynie dwie możliwości
odpowiedzi przez wykonawcę tj. potwierdzenia bądź zaprzeczenia. Wezwanie odwołującego
do wyjaśnień nie zawierało zwrócenia się ani o przedłożenie dokumentów potwierdzających
zatrudnienie osób, ani samego samo wskazania na podstawie jakich stosunków osoby te
były w dyspozycji odwołującego. Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu Cywilnego „Oświadczenie woli
należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało,
zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.” Zgodnie z powyższym z tak ujętego
wezwania o
dwołujący nie mógł odczytać intencji, która by to wezwanie przekraczała, a na którą

powołuje się zamawiający uzasadniając wykluczenie odwołującego z postępowania. Odwołujący
odpowiadając w piśmie z dnia 10 grudnia 2018 r. jednoznacznie odpowiedział na tak zadane
mu pytanie, zatem możemy mówić o poprawnym uzupełnieniu przez odwołującego tego
wymagania.
Ponadto odwołujący stwierdził, że niezrozumiałym jest postępowanie zamawiającego, który
w pierwszej kolejności nie doprecyzował żądania w wezwaniu z dnia 6 grudnia 2018 r. a
później twierdząc, iż nie otrzymał wystarczających informacji zaniechał dalszej procedury
wyjaśnień a w efekcie wykluczył odwołującego z udziału w postępowaniu. W ocenie
odwołującego celem wezwania do złożenia wyjaśnień jest uzyskanie dodatkowych
informacji, co w przypadkach wątpliwości, niejasności co do treści złożonych dokumentów
pozwoli z
amawiającemu dokonać należytego badania i oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. Obowiązkiem zamawiającego jest prowadzenie postępowania w sposób rzetelny,
dlatego w przypadku kiedy zapisy czy to w ofercie czy w JEDZ budzą jego wątpliwości powinien je
szczegółowo i jednoznacznie opisać w wezwaniu do wyjaśnień, oraz określić sposób w jaki powinny
zostać wyjaśnione. W ocenie odwołującego doszło do zaniechania przez zmawiającego
wyjaśniania treści oferty, w szczególności dokumentu JEDZ który jest jej elementem. W
przedmiotowej sprawie
konieczne było podjęcie przez zamawiającego kroków w celu
dalszego wyjaśnienia oferty. Twierdzenie takie jest uzasadnione, gdyż mamy do czynienia z
sytuacją, w której zamawiający twierdzi, że nie uzyskał wystarczającej jego zdaniem
informacji do potwierdz
enie warunków udziału w postępowaniu. Skoro zatem zamawiający
miał wątpliwości to powinien był do nich nawiązać wprost w wezwaniu, a z pewnością
powinien wykazać się ostrożnością i nie odrzucać oferty przed dostatecznym wyjaśnieniem
tych wątpliwości.

Rea
sumując odwołujący stwierdził, że w niniejszym postępowaniu zamawiający
wykazał się daleko idącym formalizmem, eliminując go z postępowania z powodu niepodania
informacji, które nie mają bezpośredniego skutku w postaci braku potwierdzenia warunku
udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wezwał do wyjaśnienia kwestii, które budziły jego
wątpliwości, w taki sposób, aby wykonawca mógł zrozumieć jego intencje. W konsekwencji -
naruszył ww. przepisy, co miało wpływ na wynik postępowania, gdyż oferta odwołującego -
nie została wybrana.
W dniu 8 stycznia 2019 r. zamawiający przekazał odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie odwołania w całości podając uzasadnienie swojego stanowiska. Oryginał
odpowiedzi na odwołanie został złożony na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu
10 stycznia 2019 r.
Na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron także odwołujący złożył swoje pismo
procesowe z dnia 10 stycznia 2019 r, które w związku z wniesionym odwołaniem oraz

złożona odpowiedzią na odwołanie stanowiło dodatkową argumentację odwołującego na
potwierdzenie zasadności zarzutów odwołania.
Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty
zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony,
ustaliła i zważyła co następuje.

Na wstępie Izba ustaliła, że odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 Pzp
przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia,
a naruszenie przez z
amawiającego przepisów Pzp może spowodować poniesienie przez
niego
szkody polegającej na utracie możliwości uzyskania zamówienia. Nie została
wypełniona także żadna z przesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania,
wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp.
Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji nadesłanej przez
zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w dniu 4
stycznia 2019 r
. w tym w szczególności z treści: Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), dwóch pism zamawiającego z dnia 30 listopada 2018 r.
skierowanych do odwołującego w sprawie wezwania do uzupełnienia treści JEDZ (jedno
pismo dla części 1 zamówienia i jedno pismo dla części 2 zamówienia), uzupełnionych JEDZ
w odpowiedzi na pisma z dnia 30 listopada 2018 r. złożonych przez odwołującego dla części
1 i 2 zamówienia w dniu 6 grudnia 2018 r, dwóch pism zamawiającego z dnia 6 grudnia 2018
r. skierowanych do odwołującego w sprawie wezwania do złożenia wyjaśnień (jedno pismo
dla części 1 zamówienia i jedno pismo dla części 2 zamówienia) oraz pisma z dnia 17
grudnia 2018 r. w sprawie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów
podniesion
ych w odwołaniu Izba uznała, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Zamawiający w pkt 6.2. SIWZ postawił następujące warunki w zakresie potencjału
technicznego i osobowego:
1) dla części (pakietu) 1 w zakresie potencjału technicznego:
a)
co najmniej 1 szt. ciągników specjalistycznym typu skider, forwarder lub maszyn typu
klembank albo ciągników rolniczych z napędem na dwie osie oraz wyposażonych w
urządzenia, którymi można dokonywać zrywki
drewna dłużycowego metodą
półpodwieszoną,
b)
co najmniej 2 szt. zestawów do zrywki drewna stosowego składających się z jednostki
napędowej zagregowanej z urządzeniem pozwalającym na wykonanie zrywki metodą


nasiębierną (bez styku surowca z podłożem) wyposażonych w żuraw do załadunku i
rozładunku drewna,

c)
co najmniej 2 szt pługów leśnych dwuodkładnicowych do przygotowania gleby leśnej
pod odno
wienia i poprawki, pozwalających wykonać orkę pasów w odstępach 1,50-1,60 m
oraz spulchniaczem (pogłębiaczem) pozwalającym spulchnić dno wyoranego pasa na
głębokość minimum 30 cm, Leśny pług dwuodkładnicowy i spulchniacz mogą być
zagregowane,

d)
co najmniej 1
szt. zestawów do uporządkowania powierzchni z pozostałości
zrębowych lub rębaków wraz z ciągnikiem,

zaś w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
a)
co najmniej 8 osobami, a w przypadku wykorzystania maszyn wielooperacyjnych typu
harwester - co
najmniej 1 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie
dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych
prac z za
kresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające
im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo
odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej;
b)
co najmniej
3 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami
chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja
2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554)
lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony
roślin.

2) dla części (pakietu) 2, w zakresie potencjału technicznego:
a)
co najmniej 1 szt. ciągników specjalistycznym typu skider, forwarder lub maszyn typu
klembank albo ciągników rolniczych z napędem na dwie osie oraz wyposażonych w
urządzenia, którymi można dokonywać zrywki drewna dłużycowego metodą
półpodwieszoną,
b)
co najmniej 2 szt. zestawów do zrywki drewna stosowego składających się z jednostki
napędowej zagregowanej z urządzeniem pozwalającym na wykonanie zrywki metodą
nasiębierną (bez styku surowca z podłożem) wyposażonych w żuraw do załadunku i
rozładunku drewna
c)
co najmniej 2 szt. pługów leśnych dwuodkładnicowych do przygotowania gleby leśnej
pod odnowienia i poprawki, pozwalających wykonać orkę pasów w odstępach 1,50-1,60 m
oraz spulchniaczem (pogłębiaczem) pozwalającym spulchnić dno wyoranego pasa na


głębokość minimum 30 cm, Leśny pług dwuodkładnicowy i spulchniacz mogą być
zagregowane.
d)
co najmniej 1 szt. zestawów do uporządkowania powierzchni z pozostałości
zrębowych lub rębaków wraz z ciągnikiem,

zaś w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
a)
co najmniej 6 osobami, a w przypadku wykorzystania maszyn wielooperacyjnych typu
harwester -
co najmniej 1 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie
dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych
prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające
im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo
odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej;
b)
co najmniej 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami
chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja
2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r, poz. 554)
lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony
roślin.

Celem wstępnego potwierdzenia spełnienia opisanych powyżej warunków udziału w
postępowaniu wykonawcy, zgodnie z treścią pkt. 7.1. lit. a SIWZ, zobowiązani byli do
uzupełnienia JEDZ w następujący sposób:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt
6.1.
oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące
oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): (...)
na potwierdzenie sp
ełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub
zawodowej w zakresie potencjału technicznego - informacje nt. ilości (1) maszyn leśnych
typu harwester, (2) ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
(3) pługów do przygotowania gleby oraz (4) zestawów do porządkowania powierzchni lub
rębaków, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 9)JEDZ;
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń zgodnie z pkt. 6.2.
3) 3.2. tj
. maszyna leśna typu harwester, ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do
zrywki drewna, pług do przygotowania gleby, zestaw do porządkowania powierzchni lub
rębak, ich opis tj. marka, model oraz podstawy dysponowania, a w przypadku maszyny
leśnej typu harwester, ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna
również numer seryjny.


-
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub
zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia —
informacje nt. ilości (1) osób które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie
dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych
prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadających
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów
albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej oraz ilości (2) osób, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami
chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja
2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r, poz. 554)
lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony
roślin, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ.
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i
nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu
wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz
podstawy dysponowania, a w stosunku
do osób nadzoru należy podać również ich
wykształcenie.

W dniu 23 listopada 2018 r. o
dwołujący złożył JEDZ, dla wszystkich czterech
podmiotów wchodzących w skład jego konsorcjum.
Z powodu
przedłożenia przez odwołującego JEDZ niezawierających oświadczeń w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spełnienia warunków udziału w postepowaniu,
z
amawiający pismami z dnia 30 listopada 2018 r (osobnym pismem dla części 1 i osobnym
dla części 2 zamówienia), wezwał odwołującego do uzupełnienia treści JEDZ, w których
ws
kazał, że:
Na podstawie dostarczonych dokumentów nie możemy stwierdzić, że oferta spełnia stawiane
w SIWZ wymagania. W związku z powyższym wzywamy do uzupełnienia formularzy JEDZ w
zakresie i
formie, które zostały określone w SIWZ:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wy
kluczenia z postępowania, o których mowa w pkt
6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej
lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego informacje nt ilości (1) maszyn leśnych
typu harwester, (2) ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
(3) pługów do przygotowania gleby oraz (4) zestawów do porządkowania powierzchni lub
rębaków, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ;


We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń zgodnie z pkt. 6.2.
3) 3
.2. tj. maszyna leśna typu harwester, ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do
zrywki drewna, pług do przygotowania gleby, zestaw do porządkowania powierzchni lub
rębak, ich opis tj. marka, model oraz podstawy dysponowania, a w przypadku maszyny
leśnej typu harwester, ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna
również numer seryjny
-
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub
zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
informacje nt. ilości (1) osób które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie
dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych
prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadających
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów
albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej oraz ilości (2) osób, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami
chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja
2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554)
lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony
roślin, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ.
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i
nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu
wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz
podstawy dysponowania, a w stosun
ku do osób nadzoru należy podać również ich
wykształcenie.

W dniu 6 grudnia 2018 r. odwołujący złożył uzupełnione JEDZ przez wszystkich
członków konsorcjum dla części 1 i 2 zamówienia. Uzupełnione JEDZ nie zawierały
informacji dotyczących podstaw dysponowania w zakresie osób skierowanych do realizacji
zamówienia oraz części wymaganego sprzętu.
Tego samego dnia tj. 6 grudnia 2018 r. zamawiający wezwał odwołującego do
złożenia wyjaśnień, które dotyczyły wyjaśnienie intencji odwołującego związanej ze
sposobem
uzupełnienia JEDZ.
W dniu 17 grudnia 2018 r. zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu dla części 1, 2 i 6. Przy czym w piśmie stanowiącym informację o wyborze
najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformował o wykluczeniu odwołującego z
postępowania na podstawie art. 24 ust. pkt 12 Pzp i uznał jego ofertę za odrzuconą w
ramach części 1 i 2.

Jak wynika z ww. fragmentów SIWZ wykonawcy zostali zobowiązani do tego żeby już
w JEDZ, a dokładniej w wyraźnie wskazanych przez zamawiającego fragmentach JEDZ, na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej i zawodowej podać m. in. informacje dotyczące podstaw dysponowania w
zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz wymaganego sprzętu. Wymóg
ten w żaden sposób nie był kwestionowany przez wykonawców po wszczęciu postępowania
w związku z tym był on wiążący dla wykonawców oraz nie mógł zostać zbagatelizowany
przez Izbę na etapie postepowania odwoławczego. Ponadto należy także stwierdzić, że co
prawda podany przez zamawiającego sposób wypełnienia JEDZ nie był prosty, gdyż na jego
wypełnienie składało się de facto wiele oświadczeń i deklaracji, to zakreślone wymogi oraz
instrukcja wypełnienia JEDZ w zakresie objętym odwołaniem tj. z uwzględnieniem obowiązku
wskazania podstaw dysponowania osobami oraz sprzętem nie była szczególnie trudna do
zrozumienia i wynikała bezpośrednio z postanowień SIWZ. Świadczyć o tym może także
postepowanie odwołującego, który co do części sprzętu podał w JEDZ informacje co do
podstaw jego dysponowania, co wskazuje, że zdawał sobie sprawę z tej okoliczności.
Niemniej zarówno w odwołaniu jak i na rozprawie nie był w stanie wyjaśnić powodów
niewskazania podstaw dysponowania pozostałego sprzętu oraz osób. Warto także dodać, że
w pierwotnie złożonych JEDZ zarówno dla części 1 jak i 2 odwołujący zupełnie pominął tę
część JEDZ ograniczając się do podania podstawowych informacji identyfikujących członków
konsorcjum. Skutkiem tak złożonych JEDZ były dwa pisma z dnia 30 listopada 2018 r
(oddzieln
e dla każdej z części), skierowane przez zamawiającego do odwołującego. Izba
uznała, że pisma te (pomimo pewnych nieścisłości w nazewnictwie) stanowiły jednoznaczne
i wyraźne wezwanie do uzupełnienia formularzy JEDZ w zakresie i formie wynikającej z pkt
7.1. SIWZ. Treść tych pism w ocenie Izby została szczególnie zdeterminowana pierwotnie
złożonymi JEDZ, które nie zawierały żadnych informacji co do braku podstaw do wykluczenia
z postępowania oraz potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. W związku z tym ich
treść skoncentrowała się na przytoczeniu właściwych postanowień SIWZ. Ponadto
przedmiotowe pisma stanowiły wezwanie do uzupełnienia JEDZ zatem należy uznać, że w
pełni realizowały normę prawną wynikającą z przepisu art. 26 ust. 3 Pzp.
W odpowiedzi na te pisma odwołujący złożył uzupełnione JEDZ, które jak wskazano
powyżej nie zawierały informacji dotyczących podstaw dysponowania w zakresie osób
skierowanych do
realizacji zamówienia oraz części wymaganego sprzętu. Zgodnie z treścią
art. 26 ust. 3 Pzp
jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.
1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jak wynika z powyższego
przepis ten ma
zastosowanie także do oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, a więc
m. in. do JEDZ. Ponadto w przedmiotowej sprawie należy także wskazać na wynikającą z
jednolitego orzecznictwa Izby możliwość wyłącznie jednokrotnego wzywania wykonawców
do uzupełnienia danego dokumentu (zob. m.in. wyrok z 26 września 2016 r., o sygn. akt KIO
1648/16, KIO 1660/16, czy też wyrok z 15 marca 2016 r. o sygn. akt KIO 296/16). Jak
wskazano powyżej w pismach z dnia 30 listopada 2018 r. zamawiający wezwał do
uzupełnienia JEDZ w ramach części 1 i 2 zamówienia, a w pismach tych przytoczone zostały
odpowiednie fragmenty SIWZ dotyczące także podania informacji odnośnie podstaw do
dysponowania w związku z tym kolejna próba wyjaśnienia w tym zakresie prowadziłaby do
ponownego umożliwienia odwołującemu uzupełnienia informacji o podstawach
dysponowania osobami skierowanymi
do realizacji zamówienia oraz sprzętem, co byłoby
sprzeczne ze
treścią art. 26 ust. 3 Pzp.
Izba także w pełni przyjęła argumentację zamawiającego zawartą w odpowiedzi na
odwołanie, która mając na uwadze treść wyroku z dnia 8 czerwca 2017 r. o sygn. akt KIO
888/17
podkreślała, że skoro wykonawca nie składa dokumentów innych niż JEDZ, na
danym etapie postępowania, to tym bardziej w JEDZ muszą być zawarte precyzyjnie
wszystkie informacje, które zamawiający dotychczas mógł uzyskać z innych dokumentów
składanych przez wykonawców wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym, informacje zawarte w
JEDZ mają być na tyle szczegółowe, aby na przykład na ich podstawie zamawiający mógł
stwierdzić czy dana dostawa/usługa/robota budowlana wskazana przez wykonawcę w celu
wykazania potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu rzeczywiście miała
taki zakres, jaki odpowiada ukształtowanym przez zamawiającego warunkom udziału w
postępowaniu. Zatem odformalizowanie postępowania, nie polega na tym, że nie podaje się
informacji, bądź podaje się jakiekolwiek informacje lecz na tym polega odformalizowanie
procedury, że na etapie składania JEDZ wykonawca zobowiązany jest do jasnego,
pr
ecyzyjnego przedstawienia informacji, których ocena pozwoli na sprawdzenie zdolności
wykonawcy i spełnienia przez niego warunków, a nie musi wykonawca na tym etapie
postępowania składać dużej liczby dokumentów. Nie zmienia się bowiem sposób oceny i
weryfik
acji zdolności wykonawców, wszyscy muszą wykazać się spełnieniem warunków oraz
w tym zakresie przedstawić stosowne zobowiązania w JEDZ, czyli JEDZ jest dokumentem
kategorycznym jeżeli chodzi o wagę oświadczeń i informacji jakie wykonawca przedstawia
za jeg
o pomocą.

W przedmiotowej sprawie Izba
przyjęła także stanowisko zawarte ww. wymienionym
wyroku
w sprawie o sygn. akt KIO 888/17, że złożenie oświadczeń przez wykonawców to nie
jest test na umiejętność uzupełnienia Jedz-a ale faktyczne i realne odformalizowanie
postępowania, które jednocześnie pozwala Zamawiającemu na prowadzenie weryfikacji
wykonawców, którzy nie są zobowiązani do złożenia na tym etapie postępowania
dokumentów. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie
zobowiązany do przedstawienia dokumentów, które będą potwierdzały treść złożonych
oświadczeń. (…) Takie informacje powinny zostać podane w Jedz-u, bowiem odnośnie
wykazani
a spełnienia warunków udziału w postępowaniu nic się nie zmieniło poza tym, że to
nie dokument
y są oceniane przez Zamawiającego, a złożone oświadczenie. W Instrukcji
wypełnienia Jedz na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych również w sposób
prosty można wyczytać, że informacje wykonawca przedstawia o ile Zamawiający określił
konkretne wy
magania. Wymagania Zamawiający określa w warunku udziału w
postepowaniu. Brak podania informacji stanowiących odpowiedź na skonkretyzowane
wymagania Zamawiającego, czyli brak złożenia oświadczeń powinien zostać uzupełniony
przez Zamawiającego, a nie wyjaśniany. Jednolity europejski dokument zamówienia, jak
zostało to już wcześniej wskazane zawiera oświadczenie własne wykonawcy, a w zasadzie
szereg oświadczeń, które stanowią odpowiedź na ukształtowane przez Zamawiającego
wymagania. Ta wielość oświadczeń zawartych w Jedz-u powoduje, że tylko jedno lub kilka z
tych oświadczeń może być błędnych, niepełnych – w takim przypadku, w ocenie Izby, Jedz
może podlegać uzupełnieniu w zakresie właśnie tych zindywidualizowanych oświadczeń.
Tym samym, w odpowiedzi na wezwan
ie Zamawiającego do uzupełnienia określonych
oświadczeń, wykonawca jest zobowiązany uzupełnić Jedz w tym właśnie zakresie. (…)
Resumując tą część Izba wskazuje, że w zależności od tego jaką wadę, brak zdiagnozuje
Zamawiający w złożonym Jedz-u i wskaże w wezwaniu do uzupełnienia dokumentu, w taki
sposób będzie podlegał on uzupełnieniu (…).

Tym samym w ocenie Izby w wyniku nieuzupełnienia JEDZ przez odwołującego w
sposób wskazany w pismach z dnia 30 listopada 2018 r. zamawiający podjął prawidłową
czynność o wykluczeniu odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
Pzp w związku z niewykazaniem przez odwołującego spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. Niniejsze oznacza, że zamawiający nie miał podstaw do przeprowadzenia
dalszej oceny ofer
ty odwołującego dla obu objętych odwołaniem części zamówienia. Jak
wskazano
powyżej ponowne zastosowanie art. 26 ust. 3 Pzp byłoby niedopuszczalne.
Podobnie zamawiający nie mógł zastosować w przedmiotowej sprawie art. 26 ust. 4 Pzp,
którego naruszenie w treści zarzutu nr 1 wskazał odwołujący. Zgodnie z tym przepisem
zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Po pierwsze już

z
samej treści art. 26 ust. 4 Pzp wynika, że nie ma on zastosowania w przypadku dokumentu
JEDZ, gdyż ma on zastosowanie do oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 Pzp, natomiast JEDZ stanowi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp. Po
drugie przepis
art. 26 ust. 4 Pzp. nie może być stosowany w celu uzupełnienia brakujących
informacji, których udzielenie jest obowiązkiem wykonawcy (zob. wyrok z dnia 15 stycznia
2016 r. o sygn. akt KIO 2792/15).
Ponadto braki w treści JEDZ nie mogły zostać zweryfikowane na etapie składania
dokumentów podmiotowych poprzez zastosowanie przez zamawiającego przepisu z art. 26
ust. 1 Pzp. Przepis ten nakazuje z
amawiającemu, aby przed udzieleniem zamówienia
wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Natomiast w przedmiotowym
p
ostępowaniu odwołujący nie wykazał spełnienia warunków określonych przez
z
amawiającego w SIWZ - we wstępnym oświadczeniu JEDZ - zatem nie było podstaw do
wezwania o
dwołującego do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 1 Pzp, skoro już na etapie wstępnych
oświadczeń odwołującego okazało się, że nie wykazał on spełnia wymagań zamawiającego.
Nie może bowiem dojść do sytuacji, w której wykonawca odpowiadając na wezwanie
z
amawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp złoży lub uzupełni dokument JEDZ w ten sposób,
że nie będzie on w dalszym ciągu potwierdzał spełniania ustalonych warunków udziału w
postępowaniu licząc, że swoje błędy naprawi przy kolejnym podejściu składając dokumenty
na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 P
zp. W związku z tym Izba przyjęła argumentację
zamawiającego i uznała, że nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż przy odpowiedzi na
wezwanie w trybie art. 26 ust. 1
Pzp odwołujący mógłby złożyć prawidłowy „wykaz osób” i
„wykaz sprzętu”, które zawierałyby już tym razem wszystkie informacje potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Takie postępowanie oznaczałoby danie
wykonawcy kolejnej możliwości naprawienia błędów i niedoskonałości JEDZ, które powinny
zostać zweryfikowane w wyniku pierwszego z wezwań zamawiającego z dnia 30 listopada
2018 r. i tym sa
mym stanowiłoby niedopuszczalne obejście art. 26 ust. 3 Pzp.
W konkluzji Izba stwierdziła, że żaden z postawionych przez odwołującego zarzutów
tj. naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust 1 pkt 12 Pzp w związku z art. 26 ust. 3 i 4 Pzp
w związku z art. 7 ust. 1 Pzp oraz samodzielnie art. 26 ust. 3 Pzp nie znalazł potwierdzenia
w stanie przedmiotowej sprawy.
W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp, orzeczono jak w
sentencji.

Zgodnie z treścią art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia. Brak potwierdzenia zarzutów wskazanych w
odwołaniu powoduje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym nie została wypełniona
hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i
10 Pzp oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. – Dz. U. z 2018 r. poz.
972
), stosownie do wyniku postępowania. Izba zasądziła od odwołującego na rzecz
z
amawiającego kwotę 4 355 zł 66 gr (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych
sześćdziesiąt sześć groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z
tytułu wynagrodzenia pełnomocnika (w kwocie 3 600 zł 00 gr – słownie: trzy tysiące sześćset
złotych zero groszy) oraz dojazdu na wyznaczone posiedzenie i rozprawę (w kwocie 755 zł
66 gr
– słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) – na
podstawie złożonego zestawienia kosztów.


Przewodniczący: …………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie