eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2581/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-01-10
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2581/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Dominik Haczykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2019
r. w Warszawie odwołania
wniesi
onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 grudnia 2018 r. przez
wykonawc
ę Trading Polster Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Pile, ul. Jana Styki 16, 64-920
Piła
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Ksawerów, ul.
Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów


przy udziale wykonawcy TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o.
z siedzibą
w Warszawie
, ul. Żurawia 43/201, 00-680 Warszawa
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
Oddala odwołanie.


2.
Kosztami postępowania obciąża odwołującego Trading Polster Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Pile, ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła

i:
zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Trading
Polster Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Pile, ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła
tytułem
wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia jego
dor
ęczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący:
………………………………


Sygn. akt KIO 2581/18

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Gmina Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów wszczął
postępowanie na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą »Zakup autobusu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ksawerowie
– placówki służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych«.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
13.11.2018 r. pod nrem 647143-N.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej w skrócie Pzp lub
ustawą bez bliższego określenia.

Zamawiający poinformował 12.12.2018 r. o:
1) unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp;
2) odrzuceniu oferty wykonawcy J.K. i Traiding Polster Sp. z o.o. Sp.k. z sie
dzibą w Pile,
ul. Jana Styki 16, 64-
920 Piła, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji –
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Wykonawca J.K.
i Traiding Polster Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Pile, ul. Jana Styki 16,
64-
920 Piła, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 Pzp, wniósł 17.12.2018 r. do Prezesa KIO
odwołanie na:
1)
odrzucenia oferty odwołującego;
2)
zaniechania wskazania wyboru oferty najkorzystniejszej, którą złożył odwołujący.

Odwo
łujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 7 Pzp;
2) art. 87 ust. 1 Pzp;
3) art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp;
4) art. 91 Pzp;
A)
w czynności badania ofert – przez przyjęcie, że oferta odwołującego podlega
odrzuceniu z postępowania;
B)
w czynności oceny ofert – przez przyjęcie, że oferta odwołującego nie podlega
punktacji.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:
1)
powtórzenia czynności badania ofert – w następstwie której nastąpi przywrócenia
oferty
odwołującego do postępowania;
2)
powtórzenia czynności oceny (punktacji ofert) – tj. przeprowadzenie tej czynności
w odniesieniu do oferty
odwołującego;
3)
wskazania wyniku postępowania na ofertę odwołującego;
4)
równego traktowania wszystkich wykonawców w sposób zachowujący zasady
uczciwej konkurencji.

Argumentacja
odwołującego
1. Badania ofert
– przez przyjęcie, że oferta odwołującego podlega odrzuceniu
Zamawiający w wyniku postępowania odrzucił ofertę odwołującego z postępowania na
podstawie prawnej art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
, argumentując, że odwołujący wykazał
niezgodność oferty z postanowieniami wymagań SIWZ – w załączniku do oferty w pozycji 21
odwołujący nie wskazał poręczy zabezpieczającej pasażera: »
21
Poręcz zabezpieczająca pa-
sażera, przed pierwszym
fotelem
przy
drzwiach
przesuwnych
TAK
TAK/NIE NIE
– brak drzwi przesuwnych –
zgodnie z odp. udzielonymi przez
zamawiającego na pytanie nr 17
z 22.11.2018 r.
«
Odwołujący nie zgodził się z tym stanowiskiem zamawiającego.
W odpowiedzi na pytanie 17/2 z 22.11.2018 r.
zamawiający zrezygnował z drzwi
przesuwnych na rzecz drzwi uchylnych.
W pozycji 21
odwołujący napisał – »brak drzwi przesuwnych...«.
Odwołujący nie napisał – nie będzie poręczy zabezpieczającej pasażera przed
pierwszym fotelem.
Każdy autobus, zgodnie z homologacją mu udzieloną, na podstawie Regulaminu nr 107
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) –
j
ednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w odniesieniu do ich
budowy ogólnej, musi posiadać poręcz zabezpieczającą pasażera przed pierwszym fotelem:
7.11.1.1.
Poręcze i uchwyty muszą mieć odpowiednią wytrzymałość.
7.11.1.2.
Muszą być one zaprojektowane i zamontowane w sposób niestanowiący
zagrożenia odniesienia obrażeń przez pasażerów.
7.11.3.1.
Po każdej stronie otworów drzwiowych znajdują się poręcze lub uchwyty. W przy-
padku drzwi podwójnych wymóg ten można spełnić montując jeden środkowy
słupek lub jedną środkową poręcz.

7.11.3.2.
Poręcze lub uchwyty, które muszą się znajdować przy drzwiach głównych,
posiadają punkt uchwytu dostępny dla osoby stojącej na podłożu bezpośrednio
przed drzwiami głównymi i na każdym kolejnym stopniu. Takie punkty
rozmieszczone są pionowo między 800 a 1100 mm nad podłożem i nad
powierzchnią każdego ze stopni, a także poziomo głównymi i na każdym
kolejnym stopniu. Takie punkty rozmieszczone są pionowo między 800 a 1100
mm
nad podłożem i nad powierzchnią każdego ze stopni, a także poziomo.
Str. 129 homologacji oferowanego autobusu (e9*2007/46*6089*04)
wyraźnie obrazuje
miejsca instalacji poręczy i barierek przy drzwiach wejściowych i odwołujący nie może
zabudować autobusu z pominięciem spornej barierki.
Odnosząc się do powyższej argumentacji odwołujący zaznaczył, że zamawiający po
udzielonej odpowiedzi
zmieniającej drzwi przesuwne na uchylne, nie zmodyfikował pozycji
21 załącznika do formularza ofertowego i pozostawił w nim stwierdzenie – drzwi uchylne.
Opis przedmiotu zamówienia powinien odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby
zamawiającego jak również zgodnie z zasadą równego traktowania, zapewnia wszystkim
wykonawcom
rozumienie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) tak samo (wyrok KIO z 8
kwietnia 2016 r., sygn. akt. KIO 437/16).
Jeżeli zamawiający nie doprecyzował jednoznacznie postanowienia poz. 21, za co
odrzucił ofertę odwołującego, to w swoich wymaganiach w sposób jednoznaczny i nie
budzący żadnych wątpliwości był obowiązany ustanowić to w SIWZ.
Tym samym twierdzenie
zamawiającego, że odwołujący złożył ofertę nieodpowiednią
względem postanowień SIWZ jest wadliwe.
Odwołujący przytoczył orzecznictwo ETS, sądu okręgowego w Warszawie i KIO w za-
kresie
wyboru najkorzystniejszej oferty, wyroki o sygnaturach akt: ETS z 18 października
2001 r. w sprawie C-19/00, V Ca 264/04, KIO 643/12, KIO 656/12, KIO 1295/12, KIO
2810/11, KIO 473/12, KIO 1673/11, KIO 1803/11, KIO 1941/11, KIO 2154/11, KIO 2219/11,
KIO 2259/11 i KIO 2350/11.
Odwołujący wskazał, że jeżeli zamawiający miał w tym względzie wątpliwości to zgodnie
z szerokim orzecznictwem KIO
powinien dokonać wyjaśnień z art. 87 ust. 1 Pzp – czego
zamawiający zaniechał. Tym samym, odrzucenie oferty odwołującego jest niezgodne z prze-
pisami prawa i ww. orzecznictwem.
Wykonawca
nie może ponosić skutków prawnych za nieprecyzyjne postanowienia SIWZ
ustanowione przez zam
awiającego.

2. Oceny ofert
– przez przyjęcie, że oferta odwołującego nie podlega punktacji oraz
zaniechania wskazania wyboru oferty najkorzystniejszej
– wyboru oferty odwołującego

Oferta odwołującego jest ważna, powinna mieć przyznane punkty oceny z przyczyn
wskazanych w pkt 1 uzasadnienia odwołania i tym samym powinna brać udział w rankingu
ofert
, zmierzającym do wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Narusza to zasadę równego traktowania wykonawców wyrażoną w art. 7 ust. 1 Pzp,
mogących zrealizować dane zamówienie publiczne zgodnie z prawymi wymogami
zamawiającego oraz narusza zasadę obiektywizmu i bezstronności.

Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 17.12.2018 r. (art. 180
ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).

Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 18.12.2018
r. (art. 185 ust. 1 in initio Pzp).

20 i 21.12.2018 r. wykonawca TRUCK EXPORT
–IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43/201, 00-680 Warszawa złożył (1) Prezesowi KIO, z ko-
piami dla (2) zamawiającego i (3) odwołującego, pismo o zgłoszeniu przystąpienia do
postępowania po stronie zamawiającego do postępowania toczącego się w wyniku
wniesienia odwołania (art. 185 ust. 2 Pzp).

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron, na podstawie dokumentacji
postępowania, wyjaśnień oraz stanowisk stron zaprezentowanych podczas rozprawy –
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Skład orzekający Izby stwierdził, że odwołanie nie jest zasadne.

W ocenie Izby
odwołujący wypełnił łącznie przesłanki zawarte w art. 179 ust. 1 Pzp, to
jest
odwołujący wykazał posiadanie interesu w uzyskaniu rozpoznawanego zamówienia oraz
odwołujący wykazał wystąpienie możliwości poniesienia szkody przez odwołującego.

Izba stwierdza, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 189 ust. 2 Pzp, których
zaistnienie skutkowałoby odrzuceniem odwołania.

Izba ustaliła, że stan faktyczny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacje zawarte w ogło-
szeniu o zamówieniu) nie jest sporny.

Izba postanowiła dopuścić, jako dowód, dokumentację postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przekazaną przez zamawiającego, potwierdzoną za zgodność
z oryginałem.

Izba wzięła pod uwagę dowód złożony przez odwołującego str. 129 i 130 homologacji
z fotografiami odpowiednich poręczy wymaganych przez zamawiającego na okoliczność, że
w oferowanym
przez odwołującego pojeździe zostaną zastosowane wymagane poręcze.

W ocenie Izby, zarzuty naruszenia
przez zamawiającego art. 7 Pzp, art. 87 ust. 1 Pzp,
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, art. 91 Pzp:
A)
w czynności badania ofert – przez przyjęcie, że oferta odwołującego podlega
odrzuceniu z postępowania
B)
w czynności oceny ofert – przez przyjęcie, że oferta odwołującego nie podlega
punktacji
– nie zasługują na uwzględnienie.

Izba
stwierdza, że zamawiający – po wszczęciu postępowania, ale przed upływem
terminu składania ofert – zmienił wymaganie zainstalowania w zamawianym pojeździe drzwi
przesuwnych na drzwi uchylne. Ponadto
zamawiający nie dokonał zmiany w wierszu 21
formularza
załącznika do formularza oferty, gdzie pozostało sformułowanie dotyczące
poręczy zabezpieczającej pasażera »[…] przy drzwiach przesuwnych«. Zamawiający
poinformował o zmianie wymagań wykonawców we czwartek 22.11.2018 r. w godzinach
popołudniowych, a termin składania ofert upływał w poniedziałek 26.11.2018 r. w godzinach
porannych.
Wobec tego
odwołujący wpisał w wierszu 21 formularza oprócz wymaganej deklaracji
»TAK« albo »NIE« opis sytuacji, cyt.: »
21
Poręcz zabezpieczająca pa-
sażera, przed pierwszym
fotelem
przy
drzwiach
przesuwnych
TAK
TAK/NIE NIE
– brak drzwi przesuwnych –
zgodnie z odp. udzielonymi przez
zamawiającego na pytanie nr 17 z
22.11.2018 r.
«.
Zamawiaj
ący zrozumiał zacytowane oświadczenie odwołującego zawarte w wierszu 21
załącznika do oferty jako brak zaoferowania w pojeździe poręczy przy drzwiach, bez względu
na metodę otwierania drzwi – przesuwną czy uchylną. Natomiast odwołujący wskazuje, że
we wpisie do
tabeli chodziło mu o rodzaj drzwi i odwołujący wpisał w wierszu 21 »NIE – brak
drzwi przesuwnych
[…]«. Ponadto odwołujący jako oczywiste uznawał konieczność
zastosowania poręczy, bo tego wymagają reguły uzyskania homologacji. Dlatego odwołujący

w wierszu 21
nie odniósł się do poręczy. Natomiast zamawiający odrzucił ofertę
odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ze względu na brak deklaracji
odwołującego dotyczącej zastosowania w pojeździe poręczy.

Izba
stwierdza, że zamawiający nie ma bezwzględnego obowiązku każdorazowego
stosowania procedury art. 87 ust. 1 Pzp
, który to przepis brzmi »W toku badania i oceny ofert
zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści«. Otóż zamawiający nie ma prawa żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, jeżeli skutkowałoby to negocjacjami dotyczącymi
złożonej oferty. Izba stwierdza, że wyraz »NIE« zamieszczony na początku odpowiedzi
w wierszu 21
odwołującego należy odnosić do całości pytania z tego wiersza. Ponadto
rozumienie, że wyraz »NIE« odnosi się do zastosowania poręczy nasuwa się samoistnie, że
względu na treść pytania i zamieszczenie na jego początku zagadnienia poręczy, a dopiero
uzupełniająco usytuowania na końcu pytania problemu umiejscowienia tej poręczy w oko-
licach drzwi: cyt. »Poręcz zabezpieczająca pasażera, przed pierwszym fotelem przy
drzwiach przesuwnych«.
Odwołujący nie był w stanie wykazać, że w treści odpowiedzi w wierszu 21, cyt. »NIE –
brak drzwi przesuwnych
– zgodnie z odp. udzielonymi przez zamawiającego na pytanie nr 17
z 22.11.2018 r
.« znajduje się jakaś jeszcze inna treść dotycząca głównego zagadnienia
pytania dotyczącego poręczy. Dlatego zamawiający zasadnie, zgodnie z regułami
językowymi uznał, że odpowiedź dotyczyła sedna pytania, a dodany tekst przez
odwołującego
dotyczył
tylko
doprecyzowania
miejsca
zamontowania
poręczy
zabezpieczającej. Można co najwyżej uznać, że odwołujący w odpowiedzi w wierszu 21
skupił się na kwestii miejsca – przy drzwiach – i pominął istotę pytania – zamontowania
poręczy. Jednak z obu tych możliwości rozumienia odpowiedzi w wierszu 21 załącznika do
oferty nie wynika, że odwołujący potwierdził, że zastosuje w oferowanym pojeździe poręcz
zabezpieczającą.
Ponadto Izba
musi przychylić się do stanowiska zamawiającego, że zamawiający mógł
nie
mieć wątpliwości i nie miał tych wątpliwości jak odczytywać ofertę odwołującego i dlatego
zamawiający nie miał podstaw do zastawania procedury art. 87 ust. 1 Pzp (wyjaśnienia treści
oferty). Ponadto wobec braku
stwierdzenia przez zamawiającego zaistnienia w ofercie
odwołującego oczywistej omyłki, zamawiający także nie miał podstaw do zastawania
procedury art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, p
rzepis art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp brzmi »Zamawiający
poprawia w ofercie
[…] inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją

istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty […]
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona«.
Izba
podkreśla, że odwołujący oprócz wpisania wymaganego jednego wyrazu »TAK«
albo »NIE« w ostatniej kolumnie wiersza 21 wpisał jeszcze tekst doprecyzowujący
odpowiedź i nic nie stało na przeszkodzie aby odwołujący dopisał też informację o zas-
tosowaniu poręczy w oferowanym pojeździe. Stwierdzenie sformułowane na rozprawie cyt.
»Odwołujący nie mógł inaczej wypełnić kwestionariusza, gdyż jakby nie zrobił w każdej
sytuacji zamawiający zapewne stwierdziłby niewłaściwość treści oferty w stosunku do treści
SIWZ
« nie zostało poparte żadnymi argumentami i nie może być uwzględnione przez Izbę.
Izba
ponadto stwierdza, że ogólne oświadczenie zawarte w lit. b DODATKOWE
INFORMACJE
str. 7 załącznika do oferty o posiadaniu wyposażenia autobusu homologacji
nie może podważyć konkretnego oświadczenia odwołującego zawartego w odpowiedzi
w wierszu 21
tego samego załącznika do oferty. Tę sytuację mniej i bardziej szczegółowych
oświadczeń zawartych w różnych miejscach oferty i załączników do oferty należy tłumaczyć
analogicznie do paremii lex specialis derogat legi generali
[przepis ogólny jest derogowany
przez przepis s
zczegółowy], a w wolnym tłumaczeniu »oświadczenie szczegółowe należy
brać pod uwagę przed oświadczeniem ogólnym«. Dlatego – wbrew sugestii odwołującego –
to nie ogólniejsze stwierdzenie powinno zastąpić w ofercie odwołującego stwierdzenie
konkretne, ale
zamawiający musi brać pod uwagę szczegółowe oświadczenie (odpowiedź z
wiersza 21 załącznika do oferty) pomijając konstatację ogólną (lit. b str. 7 załącznika do
oferty).
Również samo złożenie dopiero na rozprawie fotografii ze str. 129 i 130 homologacji
musi zostać potraktowane jako spóźnione działanie odwołującego, gdyż w trakcie badania
oferty
zamawiający nie miał do dyspozycji tego dokumentu wskazującego na zastosowanie
poręczy w wyposażeniu oferowanego autobusu. Znowu Izba musi stwierdzić, że odwołujący
mógł ten dokument załączyć w odpowiednim czasie do oferty, ale odwołujący przedstawił ten
dokument dopiero na rozprawie, co musi być potraktowane jako działanie spóźnione.
Także zastrzeżenia odwołującego do treści SIWZ, że zamawiający nie uwzględnił
w wierszu 21 formular
za załącznika do oferty zmiany SIWZ dotyczącej zmiany drzwi
przesuwanych na uchylne Izba
musi potraktować jako spóźniony, a przede wszystkim jako
nie mający istotnego wpływu na wynik postępowania, zgodnie z art. 192 ust. 2 Pzp, który to
przepis brzmi »Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy,
które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia«. Zamawiający nie wymagał, aby wykonawcy bezwzględnie i ściśle stosowali
formularze stanowiące załączniki do SIWZ. Zamawiający odrzucił ofertę odwołującego nie za
ingerencję w treść formularza i dopisanie tam nowej treści, ale za to, że treść odpowiedzi
w wierszu 21
nie spełniała wymagań zamawiającego. Zwłaszcza nie zaistniała tu sytuacja,

że zamawiający wyciągnął negatywne konsekwencje wobec odwołującego ze względu na
uchybienia w SIWZ
popełnione przez zamawiającego bądź interpretował czy nawet
odczytywał SIWZ w sposób odmienny po upływie terminu składania ofert. Tak więc
przytoczone przez
odwołującego orzecznictwo nie mogło mieć wpływu na obecny wyrok
Izby.
W związku z tym – według Izby – zamawiający zasadnie odrzucił ofertę odwołującego
biorąc pod uwagę, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2
Pzp, który to przepis brzmi »Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli […] jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3«.
Ponadto
odwołujący nie udowodnił, że uświadamiając sobie usterki w treści SIWZ
próbował zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1
zdanie pierwsze Pzp
, który to przepis brzmi »Wykonawca może zwrócić się do
zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia«. Izba
podkreśla, że wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ do
upływu terminu składania ofert, a zamawiający prowadzący postępowanie zamówieniowe
z należytą starannością powinien rozważyć zgłoszony problem, szczególnie problem wynikły
ze zmiany SIWZ
nawet w ostatnim momencie przed upływem terminu składania ofert.
Oczywiście reakcja zamawiającego na tak późne wniesienie zapytania przez wykonawcę nie
jest uregulowana w przepisach Pzp
, ale ze względu na konieczność prowadzenia
postępowania z należytą starannością zamawiający powinien rozważyć zgłoszony problem
i nawet w ostatnim momencie przed otwarciem ofert
zamawiający powinien wyjaśnić
sytuację.
Odwołujący nie wykazał, że zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji i rów-
nego traktowania wykonaw
ców określone w art. 7 ust. 1 Pzp w stopniu, który mógłby mieć
wpływ na wynik postępowania, co zgodnie z art. 192 ust. 2 Pzp nie dozwala Izbie na
uwzględnienie odwołania. Art. 7 ust. 1 Pzp brzmi »Zamawiający przygotowuje i prze-
prowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami
proporcjonalności i przejrzystości«.
Wreszcie w rozpoznawanym postępowaniu nie doszło do wyboru najkorzystniejszej
oferty, bo z
amawiający odrzucił każdą ze złożonych ofert z różnych powodów, a więc
zamawiający nawet nie mógł naruszyć art. 91 ust. 1 Pzp, który to przepis brzmi
»Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia«.
Z tych przyczyn Izba
nie może przychylić się do stanowiska odwołującego i musi oddalić
odwołanie.

Zamawiający – podczas prowadzenia postępowania – nie naruszył wskazanych przez
odwołującego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Z powyższych względów oddalono odwołanie, jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania.


Przewodniczący:
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie