eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2496/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-12-13
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2496/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 13 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 grudnia 2018 r. przez wykonawcę PPH Mega sp. z o.o.
w Oleśnicy

w
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Muzeum Narodowe w
Krakowie

przy ud
ziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Expo Factor
sp. z o.o. w Warszawie
oraz R.
Ż. prowadzącego w Tuchomiu działalność gospodarczą
pod nazwą R. Ż., Interplastic
, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie odwołującego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów naruszenia art. 89 ust. 1
pkt 2 i art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu uwzględnienia
ww.
zarzutów przez zamawiającego,

2.
umorzyć postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 i 3
w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z powodu cofnięcia
odwołania w tej części,

3.
znieść wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazać Urzędowi Zamówień
Publicznych zwrot z rachunku bankowego U
rzędu Zamówień Publicznych kwoty
15.000
,00 zł
(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy PPH
Mega sp. z o.o. w Oleśnicy,
stanowiącej wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przewodniczący: ………….…………


Sygn. akt: KIO 2496/18

U z a s a d n i e n i e

Muzeum Narodowe w Krakowie, zwane
dalej „zamawiającym”, prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego
postępowanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „dostawa, rozmieszczenie i montaż nowych gablot
ekspozycyjnych oraz konserwacja, modernizacja istniejących gablot ekspozycyjnych”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
12 października 2018 r. nr 2018/S 197-444833.
Wobec:
1)
czynności wyboru przez zamawiającego jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez
wykonawcę custom cube T. S. P. K. sp. j. we Wrocławiu,
2)
zaniechania czynności odrzucenia oferty złożonej przez ww. wykonawcę,
3)
zaniechania czynności udostępnienia odwołującemu próbki (prototypu) gabloty wraz z
rysunkami warsztatowymi gabloty,
złożonej przez ww. wykonawcę
wykonawca PPH Mega sp.
z o.o. w Oleśnicy, zwany dalej „odwołującym”, wniósł 3 grudnia
2018
r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu:
1)
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
przez naruszenie obowiązku odrzucenia oferty ww.
w
ykonawcy, mimo iż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, [dalej „SIWZ"], bowiem wykonawca nie zapewnił wypełnienia wymagań
z
amawiającego w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia w elemencie tafli
szklanych gablot, które powinny mieć parametr odbicia < 1%. ochrony UV > 98% oraz
wskaźnik oddawania barw > 98,
2)
art. 8 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp przez naruszenie zasady
jawności przedmiotowego postępowania, gdyż zamawiający nie wykazał, że
przekazanie załącznika opisanego w pkt X ppkt 7 oferty ww. wykonawcy oraz
załącznika do informacji o próbce jest ograniczone, oraz z jakich powodów nie może
zostać udostępnione odwołującemu, pomimo że ww. elementy stanowiły treść oferty
ocenianą przez zamawiającego w postępowaniu w kryterium jakość (J),
3)
art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
przez naruszenie zasady prowadzenia postępowania w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców.

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1)
unieważnienia wyboru oferty ww. wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej,

2)
ponownego zbadania i dokonania ocen złożonych w postępowaniu ofert wszystkich
wykonawców, w tym odwołującego,
3) odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
gdyż jej treść
nie odpo
wiada treści SIWZ,
4)
dokonania wyboru oferty złożonej przez odwołującego, jako oferty najkorzystniejszej.

Na podstawie korespondencji mailowej z dnia 3 grudnia 2018 r.,
znajdującej się w
dokumentacji postępowania przekazanej przez zamawiającego ustalono, że zamawiający
kopię odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia przystąpienia do postępowania
odwoławczego przekazał innym wykonawcom 3 grudnia 2018 r., za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne
zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.
W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby wpłynęło zgłoszenie
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego pochodzące od
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Expo Factor sp. z o.o. w
Warszawie oraz R.
Ż. prowadzącego w Tuchomiu działalność gospodarczą pod nazwą R. Ż.,
Interplastic.
Ustalono także, że 10 grudnia 2018 r., zamawiający doręczył Prezesowi Izby odpowiedź
na odwołanie (pismo z dnia 7 grudnia 2018 r.), w której oświadczył, że uwzględnia zarzuty
naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
Oświadczył, że nie
uwzględnia zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 i 3 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
Ustalono także, że 12 grudnia 2018 r. odwołujący doręczył Prezesowi Izby pismo
procesowe, w którym oświadczył, że wycofuje pozostałe zarzuty, nieuwzględnione przez
zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie z dnia 7 grudnia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w części, w zakresie
naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
Odwołujący oświadczył,
że cofa odwołanie w pozostałym zakresie. Do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego w terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia
żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne Krajowa Izba
Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu na podstawie art.
186 ust. 3a ustawy Pzp
. Zgodnie z przywoływanym przepisem, w przypadku uwzględnienia
przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania
pozost
ałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na


posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów.

Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
o oddaleniu odwołania lub jego
u
względnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje
postanowienie
.
Orzeczenie Izby w rozpatrywanej sprawie w żadnym zakresie nie miało
charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia.
W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 3a i art. 192 ust. 1
zd. 2 ustawy Pzp,
postanowiła jak w pkt 1 i 2 sentencji.

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie
z art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp. Stosownie do tego przepisu,

koszty postępowania
odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie
.
Izba nakazała zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania,
stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i
sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972)
, gdyż uwzględnienie części zarzutów
nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Zgodnie z powołanym przepisem, w przypadku
umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli zamawiający uwzględnił w części
zarzuty przedstawione w odwołaniu i pozostałe zarzuty zostały przez odwołującego
wycofane
, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił,
wypełniając wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy, żaden wykonawca albo
wykonawca
, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobec u
względnienia części zarzutów, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu
odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.


Przewodniczący: ……………..………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie