eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2387/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-12-04
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2387/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Dagmara Gałczewska - Romek, Danuta Dziubińska Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 listopada 2018 r. przez wykonawcę Lincor
Software sp. z o.o. sp. k. w Piasecznie


w
postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z
siedzibą w Warszawie


przy udziale wykonawcy M. B.,
prowadzącego w Kaliszu działalność gospodarczą pod
nazwą M. B., Mobilia Group, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie zamawiającego


orzeka:
1.
uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu opisanego w pkt I. 1 c) odwołania i
nakazuje
zamawiającemu
unieważnienie
czynności
wyboru
oferty
najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert i odrzucenie
oferty złożonej przez wykonawcę M. B., prowadzącego w Kaliszu działalność
gospodarczą pod nazwą M. B., Mobilia Group z powodu niewykazania, że
zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską w stosunku do
przedmiotu zamówienia,

2.
w pozostałym zakresie oddala odwołanie,
3.
kosztami postępowania obciąża Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z
siedzibą w Warszawie
i:
3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr
(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Lincor Software sp. z o.o. sp. k. w Piasecznie
tytułem wpisu od odwołania,

3.2.
zasądza od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w
Warszawie
na rzecz wykonawcy Lincor Software sp. z o.o. sp. k. w
Piasecznie

kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero
groszy),
stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………….…

Członkowie:
……………………..

……………………..


Sygn. akt: KIO 2387/18

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w
Warszawie
– prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego
przedmiotem jest
„świadczenie usług monitoringu floty służbowych samochodów
użytkowanych przez jednostki organizacyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad
”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 2 sierpnia 2018 r., nr 2018/S 147-336632.
7 listopada 2018
r. zamawiający przesłał wykonawcy Lincor Software sp. z o.o. sp. k.
w Piasecznie, zwanemu
dalej „odwołującym”, zawiadomienie o wyborze jako
najkorzystni
ejszej oferty złożonej przez wykonawcę M. B., prowadzącego w Kaliszu
działalność gospodarczą pod nazwą M. B., Mobilia Group, zwanego dalej „przystępującym”.
Wobec:
1)
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
2) zaniechania
czynności odrzucenia oferty złożonej przez przystępującego,
odwołujący wniósł 19 listopada 2018 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 89 ust. 1 pkt
4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia
oferty prz
ystępującego pomimo tego, że oferta ta zawiera rażąco niską cenę, z uwagi na
to, że:
a) oferta cenowa
przystępującego zawiera nierealne oraz nierynkowe stawki
wynagrodzenia za montaż oraz demontaż urządzeń, z uwagi na to, że koszty
przystępującego przeznaczone na montaż i demontaż urządzeń w jednym pojeździe
wynoszą 61,50 zł brutto, mimo tego, że realnie koszt montażu jednego urządzenia w
pojeździe jest wyższy niż wynika z kalkulacji przedstawionej przez przystępującego,
co oznacza, że koszty realizacji zamówienia, przedstawione przez przystępującego
są nierealne i zawierają nierynkowe stawki za montaż oraz demontaż, a w
konsekwencji
przystępujący błędnie skalkulował koszty realizacji zamówienia,
b)
bardzo niskie koszty pracowników własnych przystępującego (kadra techniczna oraz
pracownicy działu obsługi klienta) oznaczają, że przystępujący nie ma możliwości
prawidłowej realizacji zamówienia, z uwagi na to, że przystępujący nie uwzględnił w
swoich kosztach zatrudnienia wys
tarczającej liczby pracowników (jeden pracownik w
pełnym wymiarze czasu pracy oraz drugi pracownik na 1/3 etatu), którzy

realizowaliby obsługę serwisową urządzeń w trakcie 44 miesięcy trwania
zamówienia oraz obsługę zdalną zamawiającego, biorąc pod uwagę flotę pojazdów
z
amawiającego, która może liczyć nawet 2.200 pojazdów,
c)
przystępujący
nie
przedstawił
z
amawiającemu
wyjaśnień
i
dowodów
potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, mimo wezwania
z
amawiającego do złożenia wyjaśnień wraz z dowodami na potwierdzenie twierdzeń
zawartych w
wyjaśnieniach,
2)
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty
przystępującego,
pomimo tego, że treść oferty przystępującego nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych war
unków zamówienia, dalej zwanej „SIWZ”, z następujących powodów:
a) oferta
przystępującego jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego, określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia (TOM III SIWZ), z uwagi na to, że oferta
przystępującego zawiera parametry odnośnie czasu wykonania zamówienia, które
są nierealne i nierealizowane w praktyce pod względem możliwości wykonania
montażu urządzeń przez dwóch wskazanych w ofercie i udostępnionych przez inne
podmioty pracowników - instalatorów, we flocie pojazdów zamawiającego, która
może liczyć 2200 pojazdów i wykonanie tych montaży w okresie dwóch miesięcy, do
czego zobowiązał się przystępujący w złożonej ofercie,
b)
sposób realizacji zamówienia przez przystępującego nie odpowiada wymaganiom
SIWZ, to jest pkt 10.2 SIWZ, z uwagi na to, że wykonawca, polegając na
zdolnościach innych podmiotów, to jest podwykonawcy P. D., prowadzącego
działalność pod firmą Instal Car Serwis P. D., jak również podwykonawcy N. F.,
prowadzącej działalność pod firmą Instal Monitoring N. F., zwanych dalej
p
odwykonawcami, nie dysponuje odpowiednim potencjałem odnośnie zasobów
ludzkich zapewnionych przez p
odwykonawców, umożliwiających realizację
zamówienia, poprzez montaż urządzeń przez dwóch pracowników - instalatorów
zapewnionych przez p
odwykonawców, we flocie pojazdów zamawiającego, która
może liczyć nawet 2200 pojazdów w okresie dwóch miesięcy, a w konsekwencji
oferta
przystępującego jako niezgodna z ust. 10.2 SIWZ podlegała odrzuceniu przez
z
amawiającego,
c)
przystępujący nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w SIWZ to jest pkt 7.2 ppkt 3 a) oraz pkt 9.7.1. SIWZ przez
przedstawienie właściwych dokumentów w postaci referencji, wystawionych przez
podmioty na rzecz których przystępujący świadczył usługi w zakresie monitoringu
floty pojazdów, potwierdzających, że przystępujący posiada zdolności do realizacji
z
amówienia, a dodatkowo referencje wystawione na rzecz Mobilia Group przez
Polska Federacja Hodowców Bydła i Produktów Mleka, zwana dalej PFHBiPM,

budzą poważne wątpliwości odnośnie zgodności z prawdą, z uwagi na to, że
rzeczyw
ista liczba pojazdów floty wynosi około 100 pojazdów, mimo wskazanej w
referencjach liczby 800 pojazdów, co oznacza, że przystępujący nie potwierdził, że
oferta jest zgodna z wymaganiami zamawianego,
3) art. 22a ust. 3 ustawy Pzp przez zaniechanie oceny, czy
udostępniane przystępującemu
przez p
odwykonawców zdolności techniczne lub zawodowe, ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez przystępującego spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, a w konsekwencji naruszenie przez zamawiającego art. 7 ust. 1
ustawy Pzp
przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, ze względu na
naruszenie wyżej wymienionych przepisów ustawy Pzp,
4) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez prow
adzenie postępowania w sposób naruszający zasadę
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, z uwagi na to, że
treść oferty przedstawiona przez przystępującego zawiera rażąco niską cenę, jest
niezgodna z SIWZ, jest nierealna do wykona
nia pod względem pracowników
dedykowanych do realizacji zamówienia, możliwości realizacji zamówienia, a także
kosztów realizacji zamówienia, a mimo to zamawiający wbrew przepisom ustawy,
dokonał wyboru oferty przystępującego.

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1) u
nieważnienia czynności wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez
przystępującego,
2) d
okonania powtórnej czynności badania i oceny ofert,
3) odrzucenia oferty
przystępującego jako sprzecznej z treścią SIWZ oraz zawierającej
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) dokonania wyboru oferty o
dwołującego, jako najkorzystniejszej.

W uzasadnieniu odw
ołania, w zakresie zarzutu 1 a odwołania, odwołujący podniósł,
że oferta cenowa przystępującego zawiera nierealne oraz nierynkowe stawki wynagrodzenia
za montaż oraz demontaż urządzeń. Jak wynika z dokumentów załączonych do oferty przez
przystępującego, zarówno podwykonawca P. D. prowadzący działalność pod firmą Instal Car
Serwis P. D.
, jak również N. F., prowadząca działalność pod firmą Instal Monitoring N. K.,
oświadczyli, że udostępnione przystępującemu zasoby stanowią łącznie dwie osoby
zatrudnione na stanowisku instalatora, do wykonania montażu, demontażu oraz serwisu
urządzeń GPS. Odwołujący argumentował, że w dniu 10 października 2018 r. przystępujący
został wezwany przez zamawiającego do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.
Wyjaśnienia złożone przez przystępującego budzą wątpliwości co do prawidłowości

dokonanej kalkulacji kosztów realizacji zamówienia oraz możliwości prawidłowego
wywiązania się z zamówienia.
Odwołujący podniósł, że budzą wątpliwości niskie koszty montażu oraz demontażu
urządzeń, jakie wynikają z wyjaśnień przystępującego. W swoich wyjaśnieniach
przystępujący wskazał, że koszty związane z powierzeniem wykonania części zamówienia
p
odwykonawcom wynoszą 135.300 zł (brutto). W związku z powyższym, oznacza to, że
łączny koszty montażu oraz późniejszego demontażu urządzenia w jednym pojeździe wynosi
61,50 zł brutto (135.300 zł/2200 = 61,50 zł). Zdaniem odwołującego powyższe wyliczenia
budzą poważne wątpliwości. Z doświadczenia odwołującego wynika, że sam koszt montażu
jednego urządzenia jest zdecydowanie wyższy. Wskazywał, że w celu prawidłowego
zrealizowania usługi przez instalatora, konieczne jest zapewnienie pracownikowi przede
wszystkim środka transportu (pojazdu), telefonu, paliwa, komputera. W związku z
powyższym, konieczne jest skalkulowanie w ramach kosztów montażu oraz demontażu
urządzeń, również kosztów zapewnienia instalatorowi pojazdu, kosztów zapewnienia
telefonu, kosztów paliwa, kosztów związanych z zakupem oraz amortyzacją komputerów
udostępnionych instalatorom, w celu wykonania usługi. Odwołujący podniósł, że z jego
doświadczenia wynika, że dodatkowe koszty zapewnienia pracownikowi powyższych
narzędzi koniecznych do wykonania usługi wynoszą co najmniej ok 1700 zł miesięcznie netto
na jednego pracownika. Kalkulując niezbędne koszty, jakie są konieczne do poniesienia,
o
dwołujący wskazał, że:
-
miesięczny koszt netto za wynajem pojazdu dla jednego pracownika wynosi około
800
zł,
-
miesięczny koszt netto za zapewnienie telefonu pracownikowi wynosi około 28 zł
(abonament),
-
miesięczny koszt netto za zużycie paliwa wynosi około 600 zł, przy czym w celu
realizacji niniejszego zamówienia koszty byłyby wyższe i wynosiłyby około 900 zł netto,
-
miesięczny koszt netto związany z zapewnieniem (amortyzacją) komputera wynosi
około 68 zł.
W związku z powyższym odwołujący podniósł, nie jest możliwe, aby koszty
p
odwykonawców wyniosły 135.300 zł brutto, co w przeliczeniu na jeden pojazd wynosi 61,50
zł brutto, z uwagi na to, że powyższa kwota nie uwzględnia dodatkowych kosztów
ponoszonych w celu zapewnienia pracownikowi odpowiednich narzędzi. Dodatkowo,
zdaniem odwołującego dowodem na to, że koszty montażu oraz demontażu urządzeń w
pojazdach, są znacznie wyższe, są również rynkowe koszty ponoszone przez odwołującego,
w przypadku korzystania z usług podwykonawców. W przypadku korzystania z usług
podwykonawców, koszt montażu jednego urządzenia wynosi od około 150,00 do około

300,00 zł netto, w zależności od zakresu czynności, jakie zostały podjęte przy wykonaniu
tego typu usługi.
Odwołujący wskazał ponadto, że dowodem na to, iż ujęty w kalkulacji przez
przystępującego koszt 61,50 zł brutto wynikający z kalkulacji przystępującego jest nierealny,
jest pismo spółki Happy Miles S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którą łączny koszt
własny ponoszony przez ten podmiot na montaż urządzenia z wyłączną funkcją lokalizacji
GPS, montowanego w pojeździe wynosi 67 zł netto. Natomiast w przypadku gdy dana spółka
jako podwykonawca świadczy usługi związane z montażem urządzeń na rzecz innych
kontrahentów, wówczas koszt zakupu tej usługi wynosi 120 zł netto za montaż jednego
urządzenia z wyłączną funkcją lokalizacji GPS.
Powyższe potwierdza, że oferta cenowa przystępującego zawiera nierealne oraz
nierynkowe stawki wynagrodzenia za montaż oraz demontaż urządzeń, z uwagi na to, że
przedstawione przez
przystępującego koszty przeznaczone na montaż i demontaż urządzeń
w jednym pojeździe wynoszą 61,50 zł brutto, podczas gdy rzeczywisty koszt montażu
jednego urządzenia w pojeździe jest zdecydowanie wyższy niż wynika z kalkulacji
przedstawionej przez
przystępującego. Powyższe oznacza, że koszty realizacji zamówienia,
przedstawione przez pr
zystępującego są nierealne i nierzeczywiste, ponieważ zawierają
nierynkowe s
tawki za usługę montażu oraz późniejszego demontażu, co w konsekwencji
dowodzi, że przystępujący błędnie skalkulował koszty realizacji zamówienia.

W zakresie zarzutu 1 b
odwołania, odwołujący podniósł, że wyjaśnienia złożone przez
przystępującego wskazują na to, że oferta przystępującego zawiera bardzo niskie koszty
pracowników własnych przystępującego, to jest pracowników wchodzących w skład kadry
technicznej oraz pracowników działu obsługi klienta. Powyższe oznacza, że przystępujący
nie ma możliwości prawidłowej realizacji zamówienia oraz nie posiada niezbędnych rezerw.
Przystępujący nie uwzględnił w swoich kosztach zatrudnienia wystarczającej liczby
pracowników. Z wyjaśnień przystępującego wynika, że kalkulowane koszty pracowników,
należących do kadry technicznej przystępującego wynoszą 37.200 zł. Powyższa kwota
powinna stanowić łączny koszt pracodawcy, związany z zatrudnieniem pracownika. Biorąc
pod uwagę czas świadczenia usługi wynoszący 44 miesiące, oznacza to, że miesięcznie,
łączny koszt pracodawcy wynosiłby 845,45 zł. Przy założeniu, że pracownik byłby
zatrudniony
u przystępującego na umowę o pracę, otrzymywałby minimalne wynagrodzenie
za pracę, co przystępujący, jako pracodawca, uwzględnił w swojej kalkulacji kosztowej jako
jedynie 1/3 etatu pracownika kadry technicznej. Biorąc pod uwagę, że łączna liczba
pojazdów, wchodzących w skład floty zamawiającego może wynosić 2200 pojazdów,
zdaniem o
dwołującego uwzględnienie w kalkulacji kosztów pracownika stanowiących jedynie
1/3 etatu oznacza, że przystępujący nie doszacował kosztów pracowników wchodzących w

skład kadry technicznej. W celu weryfikacji powyższej kalkulacji, wzięto pod uwagę łączny
koszt pracodawcy (2.
710,81 zł) przy uwzględnieniu minimalnego wynagrodzenia pracownika
na 2019 r. wynoszącego 2.250 zł brutto. Argumentował, że w celu prawidłowej realizacji
usługi, konieczne jest uwzględnienie odpowiednich rezerw na wypadek nieobecności
pracownika, ewentualnych zwolnień lekarskich, wypadków losowych, w tym urlopów oraz
zapewnienie odpowiedniego zastępstwa dla wskazanej osoby. Jak wynika z powyższego,
przystępujący nie tylko nieprawidłowo oszacował niezbędne zasoby oraz zaniżył
wynagrodzenie wskazanego pracownika (zakładając w kalkulacji wynagrodzenie dalece
odległe od rynkowego) i nie przewidział w swojej kalkulacji możliwych nieobecności
pracownika, w tym jego urlopów nie uwzględniając żadnych kosztów niezbędnych rezerw, w
tym rezerw kadrowych.
Dodatkowo, z wyjaśnień przystępującego wynika, że pozostałe koszty zatrudnienia
na umowę o pracę (dział techniczny, obsługa klienta) wynoszą 135.600 zł (brutto). Biorąc
pod uwagę, że łączny czas świadczenia usług ma wynosić 44 miesiące, łączny miesięczny
koszt wynagrodzenia pracownika p
rzystępującego, jako pracodawcy wynosiłby 3 081,81 zł. Z
powyższego wynika, że przystępujący przewiduje zatrudnienie 1 osoby na pełen etat.
Według doświadczenia i wiedzy odwołującego, należy założyć, że jedna osoba z działu
obsługi klienta, powinna być dedykowana do obsługi około 2000 pojazdów. Z uwagi na to, że
flota pojazdów zamawiającego, w których mają zostać zamontowane urządzenia, może
wynosić 2.200 pojazdów, to kalkulacja kosztów zatrudnienia jednej osoby do obsługi klienta
budzi poważne wątpliwości. Należy również mieć na względzie, że w celu prawidłowej
realizacji usługi, konieczne jest uwzględnienie odpowiednich rezerw na wypadek
nieobecności pracownika, ewentualnych zwolnień lekarskich, wypadków losowych, w tym
urlopów oraz zapewnienie rezerw kadrowych, tzn. odpowiedniego zastępstwa dla wskazanej
osoby.
W konsekwencji zdaniem o
dwołującego, powyższe okoliczności oznaczają, że
wskazane w wyjaśnieniu koszty przystępującego odnośnie kosztów własnych pracowników
oraz kosztów związanych z powierzeniem części zamówienia podwykonawcom, są rażąco
niskie i nie
odpowiednie w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz jednoznacznie wskazują
na to, że możliwość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez z
amawiającego jest nierealna. W związku z powyższym, oferta przystępującego
powinna zostać odrzucona przez zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp
w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

W zakresie zarzutu 1 c
odwołania, odwołujący podniósł, że przystępujący nie
przedstaw
ił zamawiającemu wyjaśnień potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny, pomimo wezwania z
amawiającego do złożenia wyjaśnień wraz z dowodami na

potwierdzenie twierdzeń zawartych w wyjaśnieniach. W dniu 10 października 2018 r.
przystępujący został wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. W
wezwaniu z
amawiający wskazał, że zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na przystępującym. W
związku z tym, przedstawione przez przystępującego wyjaśnienia muszą być merytoryczne,
a
przystępujący musi dostarczyć wystarczający materiał do sformułowania przez
z
amawiającego oceny zaoferowanej w ofercie kwoty, za którą wykonawca ma zamiar
wykonać przedmiot zamówienia. W związku z powyższym, wyjaśnienia muszą być poparte
dowodami przedstawionymi przez wykonawcę, aby uznać wyjaśnienia za złożone w sposób
rzetelny i nie
budzący wątpliwości. W przypadku braku złożenia dowodów na poparcie
wskazanych twierdzeń, należy uznać, że wyjaśnienia nie zostały złożone. Zgodnie z art. 90
ust. 3 ustawy Pzp z
amawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Co istotne, wyjaśnienia
złożone przez przystępującego są lakoniczne, a ich charakter jest bardzo ogólny. Zdaniem
o
dwołującego wyjaśnienia złożone przez przystępującego są nierzetelne i świadczą o braku
dochowania należytej staranności przy złożeniu wyjaśnień. Ponadto, co kluczowe,
wyjaśnienia te nie zostały poparte żadnymi dowodami na uzasadnienie wskazanych w nim
twierdzeń, co jak pouczył zamawiający, skutkuje odrzuceniem oferty.
Odwołujący podniósł, że istotne jest, aby składane wyjaśnienia nie miały charakteru
ogólnego. Celem składanych wyjaśnień jest bowiem stworzenie u zamawiającego podstaw
do stwierdzenia, że podejrzenie dotyczące rażąco niskiej oferty było nieuzasadnione. Na
konieczność przedstawienia szczegółowych wyjaśnień dodatkowo wskazuje fakt, iż
wykonawca zobowiązany jest nie tylko do sformułowania twierdzeń dotyczących ceny lub
kosztu oferty, ale również do przedstawienia dowodów na ich poparcie, tak aby na ich
podstawie zamawiający mógł zweryfikować złożone wyjaśnienia. Prawo zamówień
publicznych nie określa katalogu dowodów, które wykonawca zobowiązany jest złożyć
zamawiającemu w celu uzasadnienia racjonalności i rynkowej wyceny swojej oferty.
Oznacza to więc, że każdy dowód, który w ocenie wykonawcy potwierdza twierdzenia
wskazane w wyjaśnieniach, może okazać się przydatny i pomocny zamawiającemu przy
dokonywanej ocenie.
Odwołujący wywiódł, że argumentacja ogólna i lakoniczna, niewskazująca w żaden
sposób na wpływ czynników na wysokość skalkulowanej ceny uzasadnia odrzucenie oferty
ze względu na rażąco niską cenę. Brak udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień lub
udzielenie wyjaśnień, w których wykonawca nie udowodnił, że cena oferty nie jest rażąco
niska, obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty. W związku z powyższym, z uwagi na to,
że przystępujący nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swych wyjaśnień złożonych

w piśmie z dnia 16 października 2018 r., jak również nie wykazał, że jego oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny, zamawiający był zobligowany do odrzucenia oferty, jako zawierającej
rażąco niską cenę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

W zakresie zarzutu 2 a
odwołania, odwołujący podniósł, że oferta przystępującego
jest niezgodna z wymaganiami z
amawiającego, określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia (TOM III SIWZ). Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym na stronie
49 SIWZ, termin montażu urządzeń i uruchomienia systemu wynosi 3 miesiące lub 2
miesiące, od dnia podpisania umowy. Zgodnie z ofertą przystępującego, podmiot ten
zobowiązał się do wykonania montażu urządzeń w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania
umowy. Zdaniem o
dwołującego, oferta przystępującego zawiera nierealne parametry
wykonania zamówienia odnośnie czasu realizacji montażu urządzeń, które nie są w żaden
sposób do zrealizowania w praktyce. Jak wskazano powyżej, przy realizacji montażu oraz
demontażu urządzeń, przystępujący będzie współpracować z podwykonawcami. Z
dokumentów złożonych przez podwykonawców wynika, że wykonawcy zostaną dedykowane
dwie osoby, w celu wykonania usługi montażu oraz późniejszego demontażu urządzeń.
Należy mieć na względzie, że liczba floty pojazdów zamawiającego może liczyć do 2200
pojazdów. W związku z powyższym, nierealnym jest, aby w ciągu dwóch miesięcy,
wykona
wca, przy pomocy dwóch osób oddelegowanych do tego zadania przez
p
odwykonawców, mógł wywiązać się z zamówienia. Z obliczeń odwołującego wynika, że
powyższe oznaczałoby, że:
-
jedna osoba, w ciągu jednego dnia roboczego, może zamontować urządzenie w 26
poja
zdach (dziennie, codziennie), przy założeniu pracy w ciągu pełnych dwóch miesięcy, bez
możliwych urlopów i nieobecności pracowników (przy założeniu 41 dni roboczych w ciągu 2
miesięcy), lub
-
jedna osoba, w ciągu jednego dnia roboczego, może zamontować urządzenie w 30
pojazdach (dziennie, codziennie), przy założeniu niepełnego okresu dwóch miesięcy
(założona liczba 36 dni roboczych), uwzględniając możliwość wykorzystania urlopów lub
nieobecności przez dedykowanych do realizacji usług pracowników.

Podsumowu
jąc, z powyższego wyjaśnienia złożonego przez przystępującego wynika,
że każdy z dwóch wskazanych instalatorów wykona jeden, jednostkowy montaż w ciągu
maksymalnie, około 15 minut i przez dwa, zimowe miesiące, dzień po dniu, każdy z nich
wykona codziennie
co najmniej 26 montaży, co zdaniem odwołującego, jest w praktyce
niewykonalne, a zatem nierealne.

Odwołujący podniósł, że z jego doświadczenia wynika, że realny czas poświęcony
przez instalatora urządzeń, w celu montażu urządzenia - lokalizatora montowanego w
pojeździe, z funkcją lokalizacji GPS przy użyciu technologii transmisji danych GPS-GPRS,

wynosi minimum 30 minut. Powyższe oznacza, że przy uwzględnieniu, że pracownik, jest w
stanie maksymalnie zamontować urządzenia w 16 pojazdach, nie uwzględniając żadnych
czynności pomocniczych oraz koniecznych przerw, w tym konieczności dojazdu do miejsca
realizacji usługi. W związku z powyższym, zdaniem odwołującego, należy założyć, że przy
sprzyjających okolicznościach, istnieje możliwość zamontowania około 10 urządzeń przez
jednego pracownika w ciągu jednego dnia roboczego. Odwołujący również wskazał, że w
celu prawidłowego wywiązania się z zamówienia oraz maksymalnego ograniczenia ryzyka
niewywiązania się z zamówienia, kalkulował, że jeden instalator może zamontować
urządzenie w około 6 pojazdach. W związku z powyższym, budzi poważne wątpliwości,
zobowiązanie się przez przystępującego do realizacji instalacji urządzeń w ciągu 2 miesięcy,
przez dwóch wskazanych instalatorów, dedykowanych do tej czynności przez
pod
wykonawców. Według odwołującego powyższe dane dotyczące czasu potrzebnego do
zainstalowania urządzeń, potwierdza dodatkowo informacja uzyskana od spółki Happy Miles
S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którą, w codziennej praktyce, czas potrzebny w celu
wykonania montażu urządzenia z wyłączną funkcją lokalizacji wynosi od około 55 minut do
około 75 minut.
Z przedstawionej przez
przystępującego kalkulacji wynika, że jeden instalator może
wykonać montaż urządzenia w ciągu około 15 minut. Podkreślał, że przystępujący nie
uwzględnił, co wynika z wymagań SIWZ, zarówno czasu niezbędnego na dojazd do 17
jednostek organizacyjnych z
amawiającego, jak i koniecznych do wykonania czynności
technicznych i organizacyjnych związanych z przekazaniem i odbiorem pojazdów wraz z
odbiorem pojazdów oraz formalnym odbiorem usługi montaży (sprawdzenie i podpisanie
protokołów odbioru). Powyższe powinno budzić głębokie wątpliwości zamawiającego
odnośnie możliwości wywiązania się przez przystępującego ze złożonej oferty, w
szczególności możliwości prawidłowej realizacji zamówienia przez przystępującego przy
pomocy wskazanych
podwykonawców.
Zdaniem odwołującego powyższe oznacza, że oferta jest niezgodna z wymaganiami
z
amawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (TOM III SIWZ) oraz zawiera
nierealne i nierealizowalne w praktyce parametry odnośnie czasu wykonania zamówienia.
Powyższe dotyczy możliwości wykonania montażu urządzeń przez dwóch pracowników -
in
stalatorów, we flocie pojazdów zamawiającego liczącej 2.200 pojazdów. Z uwagi na to,
zaoferowane przez
przystępującego świadczenie jest niezgodne z wymaganiami
z
amawiającego, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zaktualizowany został
obowiązek odrzucenia przez zamawiającego oferty przystępującego na podstawie art. 89 ust
1 pkt 2 ustawy Pzp.

W zakresie zarzutu 2 b
odwołania, odwołujący podniósł, że sposób realizacji
zamówienia przez przystępującego nie odpowiada wymaganiom SIWZ, to jest pkt 10.2
SIWZ, z uwagi na to, że wykonawca, polegając na zdolnościach podwykonawców, nie
dysponuje odpowiednim potencjałem odnośnie zasobów ludzkich zapewnionych przez
p
odwykonawców. Zgodnie z pkt 10.2 SIWZ, wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Odwołujący wskazywał, że podwykonawcy przedstawili
zobowiązanie do oddania przystępującemu łącznie jedynie dwóch pracowników w celu
realizacji montażu oraz demontażu urządzeń.
Zdaniem o
dwołującego, przystępujący nie przedstawił, że dysponuje odpowiednim
potencjałem odnośnie zasobów ludzkich zapewnionych przez podwykonawców. Zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia, zawartym na stronie 49 SIWZ, termin montażu urządzeń i
uruchomienia systemu wynosi trzy miesiące lub dwa miesiące, od dnia podpisania umowy.
Zgodnie z ofertą przystępującego, podmiot ten zobowiązał się do wykonania montażu
urządzeń w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przy realizacji montażu oraz
demontażu urządzeń, przystępujący będzie współpracować z podwykonawcami. Z
dokumentów złożonych przez podwykonawców wynika, że wykonawcy zostaną dedykowane
2 o
soby, w celu montażu oraz demontażu urządzeń. liczba floty pojazdów zamawiającego
może liczyć do 2200 pojazdów. W związku z powyższym, nierealnym jest, aby w ciągu
dwóch miesięcy, wykonawca, przy pomocy dwóch osób oddelegowanych do tego zadania
przez podwy
konawców, mógł wywiązać się z zamówienia. Powyższe oznacza, że
przystępujący nie wykazał, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. Zasoby powinny być realne oraz umożliwiające realizację
zamówienia. Jak wskazano już powyżej, oferta złożona przez przystępującego nie umożliwia
realizacji zamówienia przy zasobach udostępnionych przez podwykonawców, czyli przy
pomocy 2 instalatorów. W związku z powyższym, oferta przystępującego jako niezgodna z
pkt 10.2 SIWZ podlegała odrzuceniu przez zamawiającego.

W zakresie zarzutu 2 c
odwołania, odwołujący podniósł, że przystępujący nie
potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ to jest pkt 7.2
ppkt 3 a) oraz pkt 9.7.1. SIWZ, poprzez przedstawienie właściwych dokumentów w postaci
referencji, wystawionych przez podmioty na rzecz których przystępujący świadczył usługi w
zakresie monitoringu floty pojazdów. Powyższe dokumenty powinny potwierdzać, że
przystępujący posiada zdolności do realizacji zamówienia.

Zdaniem o
dwołującego, referencje przedstawione przez przystępującego, nie spełniają
wymagań odnośnie potwierdzenia zdolności technicznych i zawodowych tego podmiotu,
stanowiących warunek udziału w postępowaniu. W wykazie zrealizowanych usług,
stanowiących załącznik do oferty, przystępujący wskazał, że usługi były realizowane na
rzecz Car Net Polska sp. z o.o., PFHBiPM, Leasing Polski sp. z o.o. Dodatkowo jako
załączniki do oferty, przystępujący dołączył pisma od wyżej wskazanych podmiotów. W
wezwaniu z dnia 2
5 października 2018 r. zamawiający wezwał przystępującego do
przedstawienia dokumentów (referencji), potwierdzających spełnienie przez przystępującego
warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej; Dokumenty jak wskazał
z
amawiający, powinny były zostać złożone w oryginale lub powinny były zostać
potwierdzone za zgodność z oryginałem, co wynika z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z uwagi na to, że referencje od wyżej wskazanych
podmiotów, dołączone do oferty przystępującego nie były złożone w oryginale oraz nie były
potwierdzone za zgodność z oryginałem, to należało je potraktować jako niezłożone.
Odwołujący wskazał, że na skutek wezwania do uzupełnienia dokumentów,
przystępujący przedstawił zamawiającemu w formie potwierdzonej z oryginałem, referencje
CARNET Polska sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A., PFHBiPM. Argumentował,
że referencje firmy A-T S. A. nie powinny zostać uwzględnione przez zamawiającego, z
uwagi na to, że nie zostały wskazane w wykazie usług do oferty, którą przystępujący jako
wykonawca jest związany.
Odwołujący argumentował, że referencje CAR NET Polska sp. z o.o., Przedsiębiorstwo
Handlowe A-T S.A., PFHB
iPM nie spełniają wymogów wskazanych w SIWZ, odnośnie
potwierdzenia zdolności technicznych oraz zawodowych wykonawcy. Zgodnie z pkt 7.2. pkt
3 a) zamawiający uzna, że wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego
zamówienia to taki, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
zrealizował minimum jedno zamówienie polegające na usłudze monitoringu floty liczącej co
najmniej 500 samochodów, za pomocą lokalizacji GPS i technologii transmisji danych GSM-
GPRS, przy czym usługa realizowana była przez okres co najmniej 12 miesięcy. Natomiast
zgodnie z 9.7.1 SIWZ, wykonawca powinien przedstawić wykaz usług, wykonanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykon
ania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje (...).
Co istotne, złożone przez przystępującego referencje, nie spełniają warunków
przedstawionych w SIWZ odnośnie wskazania, że zakres usługi polegał na usłudze
monitorowania oraz odnośnie podania wartości zrealizowanych usług. Argumentował, że

również referencje wystawione przez PFHBiPM nie wskazują, że zakres usługi polegał na
usłudze monitorowania. Natomiast uzyskanie informacji mailowej przez zamawiającego od
PFHBiPM odnośnie świadczenia usługi monitoringu przez przystępującego nie spełnia
wymagań złożenia kompletnego oświadczenia w oryginale lub potwierdzonego za zgodność
z oryginałem. Dodatkowo referencje złożone przez CAR NET Polska sp. z o.o. oraz
Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A., nie potwierdzają jaki podmiot realizował usługę na
rzecz podmiotu wystawiającego referencję.
Według odwołującego aby referencja była skuteczna, powinna zawierać wszystkie
elementy wskazane w pkt 7.2. pkt 3 a) oraz powinna zostać złożona w oryginale lub w kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jak wskazane zostało powyżej, przystępujący nie
potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ to jest pkt 7.2
ppkt 3 a) oraz pkt 9.7.1. SIWZ,
przez przedstawienie właściwych dokumentów w postaci
referencji, wystawionych przez podmioty na rzecz których, przystępujący świadczył usługi w
zakresie monitoringu fl
oty pojazdów, potwierdzających, że przystępujący posiada zdolności
do realizacji Zamówienia. Powyższe oznacza, że przystępujący nie potwierdził, że oferta jest
zgodna z wymaganiami zamawia
jącego, a w konsekwencji oferta przystępującego jako
niezgodna z pkt 7.2 ppkt 3 a) oraz pkt 9.7.1. S1WZ, podlegała odrzuceniu przez
zamawiającego.
Odwołujący wskazywał, że referencje PFHBiPM budzą wątpliwości, z uwagi na
wskazaną liczbę floty pojazdów wynoszącą 800 pojazdów. Z informacji posiadanej przez
o
dwołującego (potwierdzonej podczas rozmowy telefonicznej pracownika odwołującego z
pracownikiem PFHBiPM, który podpisał dokument z referencjami), liczba pojazdów, jakimi
dysponuje ten podmiot wynosi około 100 pojazdów.

W zakresie zarzutu 3
odwołania, odwołujący podniósł, że zgodnie z art. 22a ust. 3
ustawy Pzp, z
amawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
Zdaniem o
dwołującego powyżej wskazany przepis nie został uwzględniony przez
z
amawiającego, z uwagi na to, że zamawiający nie zbadał, czy podwykonawcy posiadają
zdolności techniczne oraz zawodowe jak również, czy ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez
przystępującego spełniania warunków udziału w
postępowaniu. Przede wszystkim zamawiający nie wezwał przystępującego do
przedstawienia z
amawiającemu dowodów na potwierdzenie, że podwykonawcy spełniają
warunki udziału w postępowaniu poprzez posiadanie zdolności technicznej, zawodowej jak
również ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna potwierdza spełnienie przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu. Co istotne, wykonawca zamierzał powierzyć wykonanie
części zamówienia odnośnie montażu oraz demontażu urządzeń GPS na rzecz
p
odwykonawców. Z całości postępowania, nie wynika, aby zamawiający podjął jakiekolwiek
czynności, zmierzające do zbadania, czy podwykonawcy posiadają zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalające na wykonanie przez przystępującego zamówienia, jak również czy
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwoliła im na wykazanie przez przystępującego
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W
związku z powyższym, mimo swojego obowiązku wynikającego z art. 22a ust. 3
ustawy Pzp, z
amawiający zaniechał badania, czy udostępnione przystępującemu przez
p
odwykonawców zasoby pozwalają na wykazanie przez przystępującego spełnienie
warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym, zamawiający naruszył również
art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,
przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, ze względu na
naruszenie art. 22a ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp
, zamówienia
udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. W związku z
powyższym, zaniechanie czynności badania stanowi działanie niezgodne z art. 22a ust. 3
ustawy Pzp
, a w konsekwencji jest niezgodne z zasadą zachowania uczciwej konkurencji.

W uzasadnieniu zarzutu 4 odwołujący podniósł, że zamawiający naruszył przepisy
ustawy Pzp
przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę zachowania
uczciwej ko
nkurencji i równego traktowania wykonawców, to jest między innymi
o
dwołującego oraz przystępującego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców.
Zdaniem o
dwołującego, powyższe zasady zostały naruszone przez zamawiającego. Zgodnie
z poglądami doktryny, „zasada równego traktowania wykonawców oznacza jednakowe
traktowanie wykonawców na każdym etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, ale
także środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości. Jej
przestrzeganie polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących
się w tej samej lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wykonawców".
Zamawiający poprzez udzielenie zamówienia przystępującemu, naruszył zasady zachowania
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców to jest odwołującego oraz
przystępującego. Mimo, iż treść oferty przedstawiona przez przystępującego zawiera rażąco
niską cenę, jest niezgodna z SIWZ, jest nierealna pod względem zasobów i pracowników
dedykowanych do realizacji zamówienia, możliwości realizacji zamówienia, a także kosztów
realizacji zamówienia, to zamawiający wbrew przepisom ustawy Pzp, dokonał wyboru oferty
przystępującego. Ponadto pismem z dnia 10 października 2018 r. zamawiający wezwał

przystępującego do wyjaśnień swojej oferty w zakresie rażąco niskiej ceny. Treść wyjaśnień
została sporządzona w sposób lakoniczny i nierzetelny, budzący wątpliwości co do
prawidłowości kalkulacji kosztów oraz nie została potwierdzona żadnymi dowodami.
Powyższe oznacza, że oferta przystępującego powinna była zostać odrzucona przez
z
amawiającego. Mimo to, oferta przystępującego została wybrana przez zamawiającego.
Powyższe zachowanie zamawiającego prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania.
W odpowiedzi i w trakcie rozprawy p
rzedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego
stanowiska.
Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin
ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego
zgłosił przystąpienie wykonawca M. B., prowadzący w Kaliszu działalność gospodarczą pod
nazwą M. B., Mobilia Group. Wniósł o oddalenie odwołania. W trakcie rozprawy przedstawił
uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska.


Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w
szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia
specyfikacji istotn
ych warunków zamówienia (SIWZ), ofertę przystępującego,
wezwanie
zamawiającego skierowane do przystępującego w toku postępowania w
trybie art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, odpowiedź przystępującego na ww. wezwanie z
16.10.2018 r.,
korespondencję mailową prowadzoną przez zamawiającego ze
zleceniodawcami usług referencyjnych przystępującego, wezwanie zamawiającego z
25.10.2018 r.,
wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do przystępującego w
trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp,
odpowiedź przystępującego na ww. wezwanie,
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z 7 listopada 2018 r., odw
ołanie
wraz z załącznikami, odpowiedź na odwołanie, jak również biorąc pod uwagę
oświadczenia, stanowiska i dokumenty złożone przez strony i uczestnika
postępowania w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i
zważyła, co następuje:

W pierwszej
kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz
został uiszczony od niego wpis.

Izba postanowiła dopuścić do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze
uczestnika postępowania po stronie zamawiającego wykonawcę M. B., prowadzącego w
Kaliszu działalność gospodarczą pod nazwą M. B., Mobilia Group uznając, że zostały
spełnione wszystkie przesłanki formalne zgłoszenia przystąpienia wynikające z art. 185
ustawy Pzp, w tym
przystępujący wykazał interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
zamawiającego.

Izba stwierdziła, że odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania
określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego
zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów Pzp. Oferta odwołującego została sklasyfikowana na miejscu drugim, za ofertą
wybraną. Odwołujący domagał się nakazania zamawiającemu odrzucenia oferty wybranej.
Ustalenie, że zamawiający z naruszeniem przepisów ustawy Pzp zaniechał czynności
odrzucenia oferty wybranej
, skutkować będzie koniecznością nakazania zamawiającemu
wykonania zaniechanej
czynności, czego efektem może być uzyskanie zamówienia przez
odwołującego. Powyższe wyczerpuje dyspozycję art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Odwołanie zasługuje częściowo na uwzględnienie.

Krajowa Izba O
dwoławcza stwierdziła, że zamawiający z naruszeniem przepisów
ustawy Pzp
zaniechał czynności odrzucenia oferty przystępującego, pomimo iż wykonawca
ten, pomimo wezwania zamawia
jącego, nie złożył mu szczegółowych wyjaśnień ani
dowodów, które potwierdzałyby, że cena przez niego zaoferowana nie jest ceną rażąco niską
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp,
w przypadku gdy cena całkowita oferty jest
niższa o co najmniej 30% od:
1)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust
. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
2)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.


Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy Pzp o
bowiązek wykazania, że oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie
udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zam
ówienia.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
.

Ustalono, że cena oferty przystępującego (1.702.615,20 zł brutto) odbiegała o
55,30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek VAT
(3.810.048,00 zł brutto) oraz o 51,50% od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert,
która wyniosła 3.510.755,39 zł brutto.
W tej sytuacji zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, wezwał wykonawcę
do złożenia wyjaśnień, co do wyliczenia ceny oraz złożenia stosownych dowodów.
Realizując normę wynikającą z ww. przepisu zamawiający skierował do przystępującego
wezwanie do złożenia wyjaśnień w piśmie z dnia 10 października 2018 r. Co istotne,
zamawiający w piśmie tym poprosił przystępującego o złożenie nie jakichkolwiek wyjaśnień,
ale
wyjaśnień szczegółowych dotyczących elementów oferty mających wpływ na wynik
ceny

”. W dalszym fragmencie omawianego pisma zamawiający wskazał także, że zwraca się
o „udzielenie wyczerpujących wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wynik ceny

”. Następnie zamawiający podkreślił, że „w szczególności wymaga, aby
wykonawca w wyjaśnieniach przedstawił kalkulację wysokości zaoferowanej ceny
uw
zględniającej m.in. nakłady wynikające z wymagań zamawiającego, a dotyczące m.in.
-
kosztów montażu i zdemontowania urządzeń lokalizujących,
-
kosztów zakupu i obowiązującego abonamentu dla kart SIM wykorzystywanych w
urządzeniach lokalizujących,
-
kosztów serwisu zainstalowanych urządzeń,
-
kosztów udostępnienia baz danych z mapami,
-
kosztów przeszkolenia pracowników zamawiającego,
-
kosztów zatrudnienia osób świadczących usługi w zakresie przedmiotu umowy wraz z
informacją o miesięcznym koszcie zatrudnienia jednego pracownika,
-
kosztów, jakie wykonawca ponosi w związku z powierzeniem wykonania części zamówienia
podwykonawcy,
- faktu czy wykonawca korzysta z pomocy publicznej,
-
innych czynników mogących mieć wpływ na kalkulację ceny.
”.

Co więcej, zamawiający w wezwaniu podkreślił ponadto, że „wyjaśnienia muszą być
merytoryczne
, a wykonawca musi dostarczyć wystarczający materiał do sformułowania przez
zamawiającego oceny zaoferowanej kwoty (…).
”. Wreszcie zamawiający poprosił o
przesłanie wszystkich informacji oraz dowodów, które uznają Państwo z istotne (…)”.
Jak wynikało z przytoczonych fragmentów wezwania zamawiający po wielokroć prosił
o przesłanie wyjaśnień szczegółowych, merytorycznych, wyczerpujących. Ponadto
podkreślenia wymagało, że zamawiający dwukrotnie przypomniał także o konieczności
złożenia dowodów wraz z przedkładanymi wyjaśnieniami.
Jak wynika z treści art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, polski ustawodawca przesądził, że
wykonawca wezwany
do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ustawy Pzp, ma obowiązek
udowodnić zamawiającemu, że jego oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej. Z przepisu tego
wynika zatem domniemanie, że wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień zaoferował
cenę rażąco niską. Wyjaśnienia i dowody na ich poparcie składane przez wykonawcę w
odpowiedzi na wezwanie muszą zaś obalić owo domniemanie. Nie ulega również
wątpliwości, że owo udowodnienie realności ceny powinno nastąpić w toku postępowania o
udzielenie zamówienia przed zamawiającym.
W analizowanej sprawie
Izba stwierdziła, że przystępujący nie sprostał wynikającemu
z przepisu art. 90 ust. 2 ustawy Pzp ciężarowi wykazania, że jego cena nie jest rażąco niska.
Zdaniem Izby
wyjaśnienia przedstawione przez przystępującego w piśmie z 16
października 2018 r. okazały się ogólne, lakoniczne, obejmując de facto trzy rozbudowane
zdania.
Przystępujący oświadczył, że przedstawia kalkulację:
-
kosztów montażu i zdemontowania urządzeń lokalizujących:
*koszty własne – pracownicy zatrudnieni u przystępującego (kadra techniczna) – 37200,
*koszty związane z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcom - 135300
-
kosztów zakupu kart SIM (stawka na rok 2018, co roku umowa renegocjowana, więc koszt
utrzymania w przyszłych latach będzie malał) - 158301,
- koszt
ów serwisu zainstalowanych urządzeń (w koszty wliczone ewentualne przekładki
urządzeń związane ze zmianą floty zamawiającego) – 55000,
- koszt
ów udostępnienia baz danych z mapami – 182655,
- koszt
ów przeszkolenia pracowników zamawiającego (koszty własne – pracownicy
zatrudnieni u przystępującego, kadra działu obsługi klienta) – 27760,
-
pozostałych kosztów zatrudnienia osób na umowę o pracę (dział techniczny, obsługa
klienta) 135600,
-
pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy (paliwo, hotele, diety
pracowników, amortyzacja pojazdów, itp.) – 125000,
- nie korzysta z pomocy publicznej,

- amortyzacji
urządzeń wykorzystanych do realizacji zamówienia – 132594.
Ponadto przystępujący poinformował, że posiada autorski system informatyczny do
monitorowania pojazdów, który automatycznie monitoruje procesy niezbędne do działania
platformy. Powyższe ma ograniczać liczbę personelu kontrolującego serwer,
oprogramowanie oraz urządzenia zainstalowanie w pojazdach.
Jak wynikało z wyjaśnień przystępującego przytoczonych powyżej w całości,
p
odawane przez wykonawcę dane w wielu pozycjach kalkulacji ograniczały się jedynie do
ujawnienia kwoty za dany element
cenotwórczy. Domysłom zamawiającego pozostawiono
natomiast
założenia, jakie legły u podstaw deklarowanych wartości i pracochłonności usługi.
Przyk
ładowo, w zakresie elementu „montaż i demontaż urządzeń lokalizacyjnych w
2200 pojazdach zamawiającego” przystępujący nie wyjaśnił zamawiającemu, jaką
pracoch
łonność założył na tym elemencie usługi. Wobec powyższego zamawiający nie był w
stanie us
talić, ile osób będzie wykonywać omawiane czynności, jakie wynagrodzenie dla
nich przewidziano, ile instalacji dziennie wykona jeden instalator. Nie wiadomo zatem czy
zadeklarowana w ofercie kwota będzie wystarczająca, aby uporać się z omawianym
obowiązkiem umownym w 3 miesiące. Powyższe było o tyle istotne, że zgodnie z OPZ w
cenie oferty należało wycenić konieczność zamontowania i demontażu ww. urządzeń w 2200
pojazdach z floty zamawiającego stacjonujących na terenie całego kraju. Nie sposób było
także na podstawie tych szczątkowych informacji ustalić, czy, a jeżeli tak, to jakie ryzyko
wykonawca założył w kwestii dojazdu instalatorów do pojazdów zamawiającego
zlokalizowanych na terenie
całej Polski itp. Informacje te były niezbędne, aby zamawiający
mógł spróbować ocenić, czy kalkulacja wycenianego elementu jest prawidłowa. Bez tych
wyja
śnień, nie wspominając już o dowodach na ich poparcie, zamawiający mógł polegać
jedynie na swoich przypuszczeniach.
Dowodem na to, że to nie wyjaśnienia przystępującego przekonały zamawiającego o
realności ceny była treść korespondencji mailowej, jaką w dniu 19.10.2018 r. prowadzili
członkowie komisji przetargowej zamawiającego. Jak wynikało z tej korespondencji,
decydujące dla uznania realności ceny okazały się nie wyjaśnienia przystępującego, ale to,
że zadeklarowana przez tego wykonawcę globalna stawka za abonament miała być wyższa
niż najtańsza oferta w rozeznaniu rynkowym, prowadzonym przez zamawiającego przed
wszczęciem postępowania (por. mail z 19.10.20198 r., w aktach sprawy). Na marginesie
należało stwierdzić, że odwoływanie się do tej stawki z rozpoznania było nieprawidłowe,
gdyż, w przeciwieństwie do oferty przystępującego, stawka ta nie obejmowała montażu i
demontażu urządzenia (por. załącznik do wniosku o zamiarze udzielenia zamówienia z
18.04.2018 r. w dokumentacji postępowania przekazanej przez zamawiającego).
Tymczasem zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, to wyjaśnienia wykonawcy zweryfikowane
złożonymi dowodami powinny rozwiać wszelkie wątpliwości, co do kalkulacji ceny ofertowej.

Z pewnością oświadczeń wykonawcy znajdujących się w jego piśmie z 16.10.2018 r. nie
można było określić mianem „szczegółowych”, „wyczerpujących”, czy „merytorycznych”, a do
złożenia właśnie takich wyjaśnień zamawiający wezwał przystępującego w dniu 10
października 2018 r.
Bardziej rozbudowane
wyjaśnienia i niektóre dowody przystępujący przedstawił
zamawiającemu dopiero w trakcie postępowania odwoławczego przed Izbą. Takie działanie
wykonawcy
należało uznać za spóźnione. Dopiero w trakcie rozprawy zamawiający pierwszy
raz m
ógł się dowiedzieć, jaką liczbę urządzeń lokalizacyjnych zamontują podwykonawcy a
jaką przystępujący zainstaluje siłami własnymi. Na tym etapie dopiero ujawniono
zamawiającemu stawki dojazdu instalatorów do pojazdów, stawki montażu, serwisu i
demo
ntażu oferowane przystępującemu przez podwykonawców. W trakcie rozprawy
przystępujący złożył bowiem w charakterze dowodu oświadczenia swych podwykonawców,
ujawniające ich stawki za montaż, serwis i demontaż instalacji, oświadczenia na temat liczby
instalacji,
za jakie podwykonawcy będą odpowiadać itp. Również dopiero w toku
postępowania odwoławczego przed Izbą zamawiający miał po raz pierwszy szansę
dowiedzieć się, jakie koszty osobowe przystępujący uwzględnił choćby z tytułu
wynagro
dzenia własnych instalatorów i zapoznać się z dowodem w postaci listy płac
wykonawcy.
Podkreślenia wymaga, że - jak wynika z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp - przedmiotem
oceny Izby w toku p
ostępowania odwoławczego jest prawidłowość czynności
zama
wiającego, polegającej na ocenie wyjaśnień złożonych przez przystępującego w
zakresie rażąco niskiej ceny. Jak wskazuje materiał dowodowy zgromadzony w sprawie,
zamawiający, wbrew swoim, jasno postawionym w wezwaniu wymogom, na podstawie
jedynie ogólnikowych wyjaśnień przystępującego przyjął, że cena oferty przystępującego nie
jest rażąco niska. Zamawiający pominął, iż wyjaśnienia mają na celu obalenie domniemania
istnienia w ofercie wykonawcy rażąco niskiej ceny, wykazanie, że cena oferty znacznie
odbiegająca od cen pozostałych ofert lub kwoty szacowanej przez zamawiającego jest ceną
realną, umożliwiającą wykonanie zamówienia na zasadach rynkowych i z zapewnieniem
wykonawcy zysku na danym zamówieniu, zaś wyjaśnienia nieodpowiadające konkretnemu
wezwaniu zamawiającego, jak w złożone w analizowanej sprawie, zdawkowe, nie stanowią
podstawy do obalenia domniemania istnienia w ofercie rażąco niskiej ceny. Zamawiający nie
wykazał, dlaczego uznał wyjaśnienia za wystarczające w sytuacji, gdy nie odpowiadają one
na konkretn
ie sformułowane wezwanie. Przedstawiona przez zamawiającego na rozprawie
„analiza wyjaśnień rnc firmy Mobilia Group” w ocenie Izby, nie stanowi dowodu na
przeprowadzenie rzetelnej analizy otrzym
anych wyjaśnień, z uwagi na to, że analiza ta nie
wnosiła do sprawy informacji, których zabrakło w wyjaśnieniach. Analiza ta sprowadzała się
do zwykłego podzielenia ujawnionych przez wykonawcę kwot przez ilość miesięcy czy ilość

pojazdów. Przykładowo, dokonana przez zamawiającego analiza elementu „koszty
montażu/demontażu” prowadziła do wniosku, że na montaż i demontaż instalacji w jednym
pojedzie przeznaczono stawkę 78,41 zł. Zamawiający w dalszym ciągu jednak nie wiedział,
ilu instalatorów będzie wykonywało usługę montażu i demontażu, jaką pracochłonność
założono na tym elemencie, czy zapewniono instalatorom choćby minimalną stawkę
wynagrodzenia w
ynikającą z odrębnych przepisów. W konsekwencji zamawiający nie miał
żadnych podstaw do przyjęcia, że stawka ta pozwalała na wykonanie tego elementu za
obliczoną kwotę w terminie 3 miesięcy, zadeklarowanym przez wykonawcę. Ponieważ zaś
zamawiający, pomimo wyraźnego i konkretnego wezwania, nie otrzymał od przystępującego
żądanych wyjaśnień o m.in. „miesięcznym koszcie zatrudnienia jednego pracownika” to nie
mógł choćby stwierdzić, czy przyjęta wartość kosztów pracy nie jest niższa niż minimalne
wynagrodzenie za pracę wynikające z odrębnych przepisów (por. art. 90 ust. 1a w zw. z art.
90 ust. 1 ustawy Pzp). W tym zakresie wyjaśnienia przystępującego w ogóle nie zostały
złożone (art. 90 ust. 3 Pzp).
Bi
orąc powyższe pod uwagę zarzut 1c odwołania znalazł potwierdzenie w zebranym
w sprawie materiale dowodowym.
Zamawiający z naruszeniem przepisów ustawy zaniechał
czynności odrzucenia oferty przystępującego, pomimo iż wykonawca ten nie złożył żądanych
wyjaśnień i nie wykazał, że zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską w
stosunku do przedmiotu zamówienia.

Za chybiony uznano zarzut opisany w pkt 1a odwołania.
Zarzut 1a odwołania odwołujący oparł na błędnym założeniu, jakoby na montaż i
demo
ntaż urządzeń lokalizujących w pojazdach zamawiającego przystępujący miał
przeznaczyć kwotę 135.300 zł. Kwota, o której wspomniał odwołujący, odnosiła się wyłącznie
do kosztów wykonania usługi montażu i demontażu urządzeń, którą przystępujący zamierzał
wykonać przy udziale podwykonawców. Uszło uwadze odwołującego, że na montaż i
demo
ntaż urządzeń przystępujący przeznaczył dodatkowo kwotę 37.200 zł, obejmującą
koszty własne przystępującego (jego kadrę techniczną) związane z wykonaniem ww. usługi.
Powy
ższe wynikało wprost z treści przytoczonych wyżej wyjaśnień przystępującego z 16
października 2018 r. W rezultacie w rzeczywistości, na omawiany element usługi wykonawca
zamierzał przeznaczyć kwotę 172.500 zł brutto.
W konsekwencji
nieprawidłowe okazały się także dalsze wywody odwołującego
opisane w zarzucie,
gdyż zostały oparte o ww. błędne założenie wstępne. Odwołujący
błędnie ustalił, że koszty przeznaczone przez przystępującego na montaż i demontaż
urządzeń lokalizujących w jednym pojeździe wynoszą 61,50 zł brutto (135.300 zł/ 2200
pojazdów = 61,50 zł). W rzeczywistości prawidłowo wyliczona stawka wynosiła 78,41 zł
(172.500 zł / 2200 pojazdów = 78,41 zł). Zarzut podlegał zatem oddaleniu.

Za chybiony uznano zarzut opisany w pkt 1b odwołania.
Zarzut 1b odwołania odwołujący oparł na błędnym założeniu, że ujawniony koszt
pracowni
ków własnych (kadry technicznej) w wysokości 37.200 zł przystępujący będzie
ponosił przez cały okres realizacji usługi. Z wyjaśnień przystępującego wynikało jednak
jednoznacznie,
że są to koszty ponoszone przez wykonawcę w okresie montażu i
demo
ntażu urządzeń GPS w pojazdach zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami SIWZ i
treścią oferty przystępującego, montaż urządzeń będzie trwał 2 miesiące a ich demontaż – 1
miesiąc. A zatem koszty te ponoszone będą jedynie w okresie 3 miesięcy, a nie w całym 44
miesięcznym okresie realizacji usługi, jak utrzymywał odwołujący.
W konsekwencji
nieprawidłowe okazały się także dalsze wywody odwołującego
opisane w zarzucie,
gdyż zostały oparte o ww. błędne założenie wstępne. Odwołujący
błędnie ustalił, że miesięczny, łączny koszt pracodawcy z omawianego tytułu wynosiłby
845,45 zł (37.200 / 44 miesiące = 845,45 zł), co miało odpowiadać 1/3 etatu pracownika
kadry technicznej. W rzeczywistości prawidłowo wyliczony miesięczny koszt kształtował się
na poziomie 12.400 zł (37.200 zł / 3 miesiące = 12.400 zł), co mogło zapewnić większą
liczbę etatów dla pracowników działu montażu. Zarzut podlegał zatem oddaleniu.

Za chybiony uznano zarzut opisany w
pkt 2a odwołania.
Zarzut 2a odwołania odwołujący oparł na błędnym założeniu, że przystępujący
z
amierza przy montażu i demontażu urządzeń lokalizujących w pojazdach zamawiającego
zatrudnić jedynie 2 osoby.
Rzeczywiście przystępujący złożył wraz z ofertą zobowiązania podwykonawców,
którzy zadeklarowali oddanie przystępującemu do dyspozycji dwóch osób – instalatorów na
czas wykonywania usługi montażu i demontażu urządzeń lokalizujących. Powyższe nie
musiało jednak przesądzać, że ten element usługi będą wykonywać tylko dwie osoby. Uszło
uwadze odwołującego, że w wyjaśnieniach z dnia 16 października 2018 r. przystępujący
wypowiadając się o kosztach montażu urządzeń opisał dwie ich grupy: koszty montażu
urządzeń przez podwykonawców oraz własne koszty montażu.
B
iorąc powyższe pod uwagę, należało dojść do wniosku, że koszty osobowe w
zakresie montażu i demontażu urządzeń oprócz kosztów zaangażowania podwykonawców,
obejmują także dalsze kwoty np. pozwalające na zaangażowanie dodatkowych, własnych
instalatorów. Dokładna analiza wyjaśnień przystępującego pozwala uznać, że choć nie jest z
nich wiadomo ilu będzie zaangażowanych instalatorów, to nieprawidłowe jest założenie, że
na pewno instalacje będą wykonywać tylko dwaj instalatorzy. W konsekwencji nieprawidłowe
okaza
ły się także dalsze wywody odwołującego opisane w zarzucie, gdyż zostały oparte o
ww.
błędne założenie wstępne. Odwołujący wyliczył bowiem czas przypadający na

wykonanie jednej instalacji przez jednego instalatora
przyjmując, że montaż i demontaż
urządzeń lokalizujących w pojazdach zamawiającego wykonają dwie osoby. W efekcie nie
można było się zatem zgodzić ze stanowiskiem odwołującego, że oferta przystępującego jest
na pewno niezgodna z postanowieniami tomu III SIWZ w zakresie obowiązku wykonania
montażu urządzeń lokalizacyjnych w zadeklarowanym terminie 2 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
Zarzut podlegał zatem oddaleniu.

Za chybiony uznano zarzut opisany w pkt 2b odwołania.
W zarzucie 2b odwołania odwołujący podniósł, że oferta przystępującego jest
niez
godna z pkt 10.2 SIWZ. W postanowieniu tym zamawiający wskazał, że wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Odwołujący wskazał także, że niezgodności oferty przystępującego z przywołanym
postanowieniem SIWZ należy upatrywać w tym, że przystępujący uzyskał od swych
podwykonawców zapewnienie udostępnienia jedynie dwóch instalatorów, których liczba
miała być niewystarczająca do wykonania usługi montażu i demontażu urządzeń
lokalizujących w zadeklarowanym terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Izba stwierdziła, że odwołujący błędnie odwołał się do pkt 10.2 SIWZ regulującego
in
stytucję polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wypadek korzystania z tej instytucji
zamawiający nałożył na wykonawcę obowiązek wykazania realności dysponowania
udostępnionymi zasobami.
Odwołujący nie dostrzegł, że podwykonawcy przystępującego nie byli podmiotami, na
zdolnościach których wykonawca ten polegał celem wykazania spełnienia warunku udziału w
postępowaniu. Przystępujący wprawdzie rzeczywiście złożył wraz z ofertą zobowiązania
podwykonawc
ów do udostępnienia przystępującemu 2 osób, ale dokumenty te
przedstawiono zamawiającemu nadmiarowo. Jak wynikało bowiem z pkt 7.2 SIWZ
zam
awiający w tym postępowaniu sformułował jedynie warunek udziału w postępowaniu co
do znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej oraz warunek w zakresie posiadania
wiedzy i doświadczenia. Podkreślenia wymagało zaś, że zamawiający w ogóle nie postawił w
SIWZ warunku
udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania
zamówienia. Zarzut podlegał zatem oddaleniu.

Z
analogicznych powodów za chybiony uznano zarzut nr 3 odwołania, to jest zarzut
naruszenia art. 22a ust. 3 ustawy Pzp.
Stosownie do przywołanego przez odwołującego

przepisu, z
amawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5.

Podn
iesienie przez przystępującego omawianego zarzutu było następstwem błędu
odwołującego, co do tego, że podwykonawcy przystępującego są podmiotami, na których
zdolnościach przystępujący polega celem wykazania warunku udziału w postępowaniu. Jak
wskazano jednak
wcześniej, taka sytuacja nie miała miejsca w analizowanej sprawie. Wobec
powyższego stwierdzono, że zarzut nie znalazł potwierdzenia.

Za chybiony uznano zarzut opisany w pkt 2c odwołania.
Ustalono, że zamawiający w pkt 7.2. ppkt 3 a) SIWZ opisał warunek udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej (zawodowej). Zamawiający wskazał, że
uzna, że wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:
- minimum jedno
zamówienie polegające na usłudze monitoringu floty samochodowej
liczącej co najmniej 500 samochodów, za pomocą lokalizacji GPS i technologii transmisji
danych GSM-
GPRS, przy czym usługa realizowana była przez okres co najmniej 12
miesięcy;
lub
- dwa lub t
rzy lub cztery zamówienia realizowane równolegle w czasie polegające na usłudze
monitoringu floty samochodowej liczącej co najmniej 800 samochodów za pomocą lokalizacji
GPS i technologii transmisji danych GSM-
GPRS, przy czym usługi realizowane były przez
o
kres co najmniej 12 miesięcy.

Ustalono także, że w pkt 9.7.1 SIWZ zamawiający postanowił, że na jego wezwanie
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
zobowiązany będzie złożyć wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (...).

W dalszej
kolejności ustalono, że przystępujący złożył wraz z ofertą wykaz usług. W
wykazie tym wskazał na swe doświadczenie w wykonaniu następujących usług:

1)
usługa montażu urządzeń GPS i usługi monitoringu GPS w okresie od 20.09.2011 r. do
dzisiaj, wykonywana na rzecz Carnet Polska sp. z o.o.,
2)
usługa montażu urządzeń GPS i usługi monitoringu GPS w okresie od 30.11.2011 r. do
dzisiaj, wykonywana na rzecz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
3)
usługa montażu urządzeń GPS i usługi monitoringu GPS w okresie od 22.12.2009 r. do
dzisiaj, wykonywana na rzecz Leasing Polski sp. z o.o.
Ustalono także, że do wykazu załączono kserokopie:
1)
poświadczenia wykonania usługi z 29.08.2018 r. wystawionego przez CarNet Polska sp.
z o.o., w którym potwierdza prawidłowość wykonania usługi w zakresie instalacji systemu
monitorowania pojazdów dla floty 2200 pojazdów przez firmę przystępującego. Okres
wykonywania usługi od 20.09.2011 do dnia obecnego,
2)
poświadczenia wykonania usługi z 29.08.2018 r. wystawionego przez Polską Federację
Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w którym potwierdza prawidłowość wykonania
usługi w zakresie instalacji systemu monitorowania pojazdów dla floty 800 pojazdów
przez firmę przystępującego. Okres wykonywania usługi od 31.10.2011 do dnia
obecnego,
3) po
świadczenia wykonania usługi z 29.08.2018 r. wystawionego przez Leasing Polski sp.
z o.o., w którym potwierdza prawidłowość wykonania usługi w zakresie instalacji systemu
monitorowania pojazdów dla floty 1500 pojazdów przez firmę przystępującego. Okres
wyk
onywania usługi od 22.12.2009 do dnia obecnego.

Ustalono ponadto, że zamawiający pismem z dnia 25 października 2018 r. wezwał
przystępującego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia dowodów określających, czy
usługi (wymienione w wykazie usług) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane. Zamawiający wskazał, że przystępujący bez wezwania
przez zamawiającego wraz z ofertą złożył dokumenty wymagane zapisami pkt 9.7.1. oraz
9.7.2. SIWZ, w tym m.in. kopie referencji
– bez potwierdzenia tych dokumentów za zgodność
z oryginałem. Zamawiający poinformował wykonawcę, że stosownie do zapisów pkt 12.7
SIWZ dokumenty
inne niż oświadczenia (…), w tym m.in. referencje należało złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Ustalono ponadto, że 31 października 2018 r., w odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego, przystępujący złożył poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem
kserokopie:
1)
poświadczenia wykonania usługi z 12.06.2018 r. wystawionego przez CarNet Polska
sp. z o.o., w którym potwierdzono prawidłowość wykonania usługi w zakresie instalacji
systemu monitorowania pojazdów GPS dla floty 2000 pojazdów,

2)
poświadczenia wykonania usługi z 29.08.2018 r. wystawionego przez Polską
Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w którym potwierdzono prawidłowość
wykonania usługi w zakresie instalacji systemu monitorowania pojazdów GPS dla floty 800
pojazdów przez firmę przystępującego. Okres wykonywania usługi od 31.10.2011 do dnia
obecnego,
3)
poświadczenia wykonania usługi z 12.06.2018 r. wystawionego przez
Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A., w którym potwierdzono prawidłowość wykonania
usługi w zakresie instalacji systemu monitorowania pojazdów GPS dla floty 400 pojazdów.

Ustalono ponadto, że w dniu 23 października 2018 r. zamawiający za pośrednictwem
poczty elektronicznej zwrócił się do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
z zapytaniem, czy wykonywa
na przez przystępującego usługa polegała tylko na instalacji
systemu monitorowania pojazdów, czy również na świadczeniu usługi monitoringu (…)
(ciągły charakter wykonywania usługi, serwis urządzeń, dostęp do map)?
Ustalono także, że w odpowiedzi na ww. zapytanie Polska Federacja Hodowców Bydła i
Producentów Mleka w dniu 25 października 2018 r. poinformowała, że współpraca
prowadzona z przystępującym polegała na ciągłym wykonywania usługi monitoringu, zatem
od montażu po bieżącą obsługę.

Izba stwierdziła, że w tak ustalonym stanie faktycznym przystępujący wykazał
spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2. ppkt 3 SIWZ.
Odwołującemu należało przyznać rację tylko w tym, że na potrzeby warunku udziału
w postępowaniu nie można było zaliczyć doświadczenia przystępującego wynikającego z
wykonania
usług na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowego A-T S.A. i Leasing Polska sp. z o.o.
Odwołujący słusznie dostrzegł, że przystępujący nie wymienił pierwszej z umów w wykazie
usług, jaki należało złożyć wraz z referencjami, celem wykazania warunku. Nie można było
także zaliczyć usługi wykonanej na rzecz Leasing Polska sp. z o.o., gdyż dla tej usługi
przedstawiono jedynie referencje
w formie kserokopii niepotwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
Zdaniem Izby
za potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu można
było uznać usługi wykonane przez przystępującego na rzecz Polskiej Federacji Hodowców
Bydła i Producentów Mleka oraz CarNet Polska sp. z o.o.
Za chybione uznano wywody odwo
łującego, co do niepodania przez przystępującego
informacji o
wartości usług referencyjnych. Uszło uwadze odwołującego, że zamawiający w
tre
ści warunku udziału w postępowaniu nie wskazał wymaganej wartości usługi
referencyjnej.
Co więcej, zamawiający również w treści wzoru wykazu usług, stanowiącej
załącznik do SIWZ, nie wymagał podania takich danych. W konsekwencji podanie tego
rodzaju informacji w wykazie
okazało się zbyteczne.

Co do argumentu
odwołującego, że przedmiotem usług referencyjnych nie były usługi
monitoringu floty, a tylko
usługi instalacji systemu monitorowania floty, to informacja taka
rzeczywiście nie wynikała z treści referencji złożonych przez przystępującego. Odwołujący
nie dostrzegł jednak, że przystępujący w wykazie usług złożonym zamawiającemu wprost
wskazał, że przedmiotem obu umów były także usługi monitoringu. Jak wynikało z pkt 9.7.1.
SIWZ wykaz usług był dokumentem równolegle żądanym celem wykazania warunku udziału
w postępowaniu. Jak wskazuje się w orzecznictwie Izby, zamawiający przy ocenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu ma obowiązek przeanalizować łącznie przedstawiane mu
informacje wynikające zarówno z wykazu jak i referencji. Wskazać należy także, że istotą
referencji nie jest szcze
gółowe opisanie usługi referencyjnej, ale udowodnienie, że –
zdaniem zleceniodawcy
– usługa została wykonana należycie. Dostrzec ponadto należało,
że niezależnie od powyższego zamawiający zwrócił się do Polskiej Federacji Hodowców
Bydła i Producentów Mleka o informacje na temat zakresu usługi i zleceniodawca ten
potwierdził, że przedmiotem usługi świadczonej przez przystępującego był monitoring floty
pojazdów.
Chybiony okazał się zarzut odwołującego, który podniósł, że przystępujący miał
monitorować nie 800, ale 100 pojazdów należących do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i
Producentów Mleka. Twierdzenia odwołującego pozostały gołosłowne, gdyż na ich poparcie
nie przedstawił żadnych dowodów. Dowód przeciwny przedstawił natomiast przystępujący.
W trakcie rozprawy złożył oświadczenie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów
Mleka
. Zleceniodawca w złożonym piśmie wskazał, że w trakcie rozmowy telefonicznej z
przedstawicielem jakiegoś wykonawcy udzielił mu informacji o tym, że przystępujący w
ramach referencyjnej umowy
monitorował „ponad” 100 pojazdów. Wyjaśnił przy tym, że
osobom postronnym nie udziela precyzyjnych informacji na temat szczegółów swych
kontraktów. Ponadto okoliczność, że przystępujący monitorował w ramach umowy flotę
składającą się z 800 pojazdów ww. zleceniodawcy wynikała z wprost z referencji
wystawionej przez Polsk
ą Federację. Wobec powyższego zarzut okazał się bezzasadny.

Izba,
działając na podstawie art. 190 ust. 6 ustawy Pzp, postanowiła oddalić wniosek
odwołującego o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu techniki, mechaniki,
elektroniki, urządzeń i pojazdów samochodowych na okoliczność ustalenia:
a)
kosztów jednostkowych, jakie są konieczne do poniesienia w celu montażu oraz
demontażu urządzenia z wyłączną funkcją lokalizacji GPS w pojeździe,
b)
czy kwota 135 300 zł (brutto) umożliwia pokrycie kosztów zamontowania urządzenia ź
wyłączną funkcją lokalizacji GPS w pojeździe, w ciągu 2 miesięcy, a następnie
demont
aż urządzenia z wyłączną funkcją lokalizacji GPS pojeździe w ciągu 1 miesiącu
uwzględniając, że usługa może obejmować flotę, w której skład wchodzi 2200 pojazdów,

z uwzględnieniem miejsc montażu urządzeń wynikających ze specyfiki użytkowania ich
przez GDDKIA, przy uwzględnieniu kosztów pracy osób zatrudnionych na umowę o
pracę,
c)
minimalnej ilości pracowników, niezbędnych w celu montażu urządzenia z wyłączną
funkcją lokalizacji GPS we flocie liczącej 2200 pojazdów, w ciągu 2 miesięcy, oraz
demontażu urządzenia w ciągu 1 miesiąca, z uwzględnieniem miejsc montażu urządzeń
wynikających ze specyfiki użytkowania ich przez GDDKIA, przy uwzględnieniu kosztów
pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę,
d)
minimalnego czasu koniecznego w celu jednostkowego montażu oraz jednostkowego
demontażu urządzenia z wyłączną funkcją lokalizacji GPS w pojeździe.
Izba uznała, że dowód ten został powołany jedynie dla zwłoki i nie prowadzi do ustalenia
faktów istotnych dla rozstrzygnięcia zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Odwołujący
wnioskował o przeprowadzenie ww. dowodu celem wykazania zasadności zarzutu 1a i 2a
odwołania. Obydwa zarzuty - jak wskazano wcześniej – nie mogły zostać uwzględnione,
niezależnie od przedstawionej ewentualnej opinii biegłego, gdyż oparte były na błędnych
założeniach wstępnych odwołującego.

Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
o oddaleniu odwołania lub jego
uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje
postanowienie

. Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 1 i 2 sentencji, miało charakter
merytoryczny, gdyż odnosiło się do uwzględnienia w części i oddalenia w pozostałej części
części odwołania. Z kolei orzeczenie Izby zawarte w pkt 3 sentencji miało charakter
formalny, gdyż dotyczyło kosztów postępowania, a zatem było postanowieniem. O tym, że
orzeczenie o kosztach zawarte w wyroku Izby jest postanowieniem przesądził Sąd
Najwyższy w uchwale z 8 grudnia 2005 r. III CZP 109/05 (OSN 2006/11/182). Z powołanego
przepisu art. 192 ust. 1 ustawy Pzp wynika zakaz wydawania przez Izbę orzeczenia o
charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok. Z uwagi zatem na zbieg w jednym
orzeczeniu
rozstrzygnięć o charakterze merytorycznym (pkt 1, 2 sentencji) i formalnym (pkt 3
sentencji), całe orzeczenie musiało przybrać postać wyroku.
Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało
wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
. Z ww.
przepisu wynika, że powodem uwzględnienia odwołania może być stwierdzenie jedynie
kwalifikowanego naruszenia ustawy Pzp
, a mianowicie takiego, które wywiera lub może
wywrzeć istotny wpływ na wynik postępowania. W analizowanej sprawie stwierdzone
naruszenia ustawy Pzp
miały istotny wpływ na wynik postępowania, gdyż zamawiający
wybrał, jako najkorzystniejszą, ofertę, która podlegała odrzuceniu.

W świetle art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, uwzględniając odwołanie, Izba może -
jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać wykonanie
lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności
zamawiającego. W konsekwencji Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej,
powtórzenie czynności badania i oceny ofert i odrzucenie
oferty złożonej przez przystępującego z powodu niewykazania, że zaoferowana przez niego
cena nie jest ceną rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 i art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp,
orzeczono jak w pkt 1 sentencji.
Odnośnie żądań, których Izba nie podzieliła, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
orzeczono jak w pkt 2
sentencji. Jednocześnie jednak informacja o częściowym oddaleniu
odwołania musi znaleźć odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia, a nie w uzasadnieniu. W
art. 196 ust. 4 ustawy Pzp, określającym w sposób wyczerpujący elementy treści
uzasadnienia wyroku wydanego przez Izbę nie ma bowiem żadnej wzmianki o możliwości
zamieszczenia w uzasadnieniu wyroku jakiegokolwiek rozstrzygnięcia. Na powyższe
zwrócono uwagę w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r. III CZP 111/15.
Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w pkt 2
sentencji.

Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp,
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
Z kolei
w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego
stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.

W niniejszej sprawie
odpowiedzialność za wynik postępowania odwoławczego
ponosił zamawiający. Kosztami postępowania obciążono zatem zamawiającego. Na koszty
postępowania odwoławczego składał się wpis uiszczony przez odwołującego w wysokości
15.000 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania orzeczono stosownie do
wyniku postępowania - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o
przepis
y § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Kierując się powyższymi rozważaniami, o kosztach postępowania orzeczono jak w
sentencji.

Przewodniczący: ………………….…

Członkowie:
……………………..

……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie