eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1418/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-08-02
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1418/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 sierpnia 2018 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lipca 2018 r. przez
wykonawcę M. M. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MM MARKET M. M.,
ul. Szałwiowa 51a, 03-167 Warszawa
w postępowaniu prowadzonym przez Jednostkę
Wojskową Nr 6021, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa

przy udziale wykonawcy G. J. P. G.
spółka jawna, ul. Alfonsa Górnika 9a,
40-133 Katowice

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy M.
M.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MM MARKET M. M., ul.
Szałwiowa 51a, 03-167 Warszawa
kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy
siedemset
pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 1418/18
U z a s a d n i e n i e


Jednostka Wojskowa Nr 6021 w Warszawie
(dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
sprzętu nagłośnieniowego i RTV dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek
organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu. Postępowanie to prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w dniu 22 maja 2018 r. w Biulety
nie Zamówień Publicznych pod pozycją
557381-N-2018.
W postępowaniu tym wykonawca M.M. prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą MM MARKET M. M. (dalej: „Odwołujący”) w dniu 18 lipca 2018 r. złożył odwołanie do
Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 30 lipca 2018 r.
wpłynęła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź
Zamawiającego na odwołanie, w której Zamawiający oświadczył, iż uwzględnia w całości
zarzuty przedstawione w odwołaniu.
W dniu 1 sierpnia 2018 r.
przed otwarciem rozprawy, Odwołujący złożył
oświadczenie, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie