eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 776/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-05-08
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 776/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Marta, Słoma

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2018
r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę „Polmil”
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
spółka
komandytowo-akcyjna,
ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino
18, 37-
700 Przemyśl

przy udziale wykonawcy
Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. M. Konopnickiej 11A, 12-
230 Biała Piska
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:
1. o
ddala odwołanie,

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę „Polmil” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, ul. Przemysłowa 8, 85-758
Bydgoszcz
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę „Polmil”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
tytułem wpisu od odwołania,
2.2. zasądza od wykonawcy „Polmil” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna, ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
na rzecz
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18,
37-
700 Przemyśl
kwotę 601 zł 78 gr (słownie: sześćset jeden złotych siedemdziesiąt
osiem
groszy) poniesioną tytułem dojazdu na posiedzenie Izby.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
j
ego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Przemyślu.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 776/18

U z a s a d n i e n i e


Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego. Postępowanie to prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.),
zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w dniu 11 stycznia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod pozycją 2018/S 007-012517.
W dniu 23 kwietnia 2018 r. wykonawca
„Polmil” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa
Krajowej I
zby Odwoławczej odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1)
art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez wybór oferty wykonawcy Bialmed Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Bialmed”), która nie jest ofertą najkorzystniejszą
w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. w zakresie Pakietu nr 59;
2)
art. 38 ust. 4b ustawy Pzp poprzez dokonanie oceny ofert w zakresie pozacenowych
kryteriów oceny ofert w sposób nieznajdujący oparcia w zapisach specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”);
3) art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy
Pzp poprzez błędną ocenę wyrobów
zaoferowanych przez w
ykonawcę Bialmed w zakresie Pakietu nr 59;
4} art. 7 ust. 1 ustawy Pzp p
oprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w zakresie Pakietu nr 59
i przejrzystości w zakresie przyznawania punktów.
Odwołujący zwrócił uwagę, że Zamawiający w formularzu asortymentowo cenowym
pod zadaniem 5
9 umieścił kryteria oceny ofert:
Parametry do oceny jakości:
1.
Odporność na zagięcia:

a)
5 pkt. - dostateczna
b)
10 pkt. -
średnia
c)
15 pkt. - dobra
2. Zamknięcie dodatkowego portu na zatrzask samodomykający lub system
zamknięcia dodatkowego portu uniemożliwiający przypadkowe otwarcie portu:
a) 0 pkt. - nie
b) 15 pkt. - tak
3.
Ostrość kaniuli:
a)
5 pkt. - dostateczna
b)
10 pkt. -
średnia
c)
15 pkt. - dobra.
Po analizie formularzy oceny ja
kości przeprowadzonej dla Pakietu nr 59 Odwołujący
stwierdz
ił, że Zamawiający dokonał oceny jakości nieprawidłowo. Zdaniem Odwołującego,
w związku z przyjętym kryterium „Zamknięcie dodatkowego portu na zatrzask
samodomykający lub system zamknięcia dodatkowego portu uniemożliwiający przypadkowe
otwarcie portu” 15 pkt. Zamawiający winien przyznać ofercie, która posiada „Zamknięcie
dodatkowego postu na zatrzask
samodomykający oraz lub system zamknięcia dodatkowego
portu uniemożliwiający przypadkowe otwarcie portu”, natomiast ofercie, która nie posiada
żadnego z wyżej wymienionych elementów 0 pkt.
Odwołujący stwierdził, że zaoferowane przez Bialmed kaniule nie posiadają
zamknięcia dodatkowego portu na zatrzask samodomykający oraz nie posiadają zamknięcia,
które by uniemożliwiało przypadkowe otwarcie portu, zatem oferowane kaniule powinny
uzyskać w pkt. nr 2 parametrów oceny jakości 0 pkt.
Odwołujący zaznaczył, że Zamawiający jako gospodarz postępowania ma obowiązek
działać w toku oceny i badania ofert z najwyższą starannością tak, aby zapewnić spełnienie
zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji opisanych w art. 7 ust.
1 ustawy
Pzp. Odwołujący przywołał orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt
KIO 693/14, KIO 694/14.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:

1)
unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 59,
2)
dokonania ponownej czynności badania i oceny ofert w zakresie Pakietu nr 59,
3)
powtórzenia oceny ofert w kryterium jakości dla Pakietu nr 59 w parametrze w pkt. 2
„Zamknięcie dodatkowego portu na zatrzask samodomykający lub system zamknięcia
dodatkowego portu uniemożliwiający przypadkowe otwarcie portu” i przyznanie firmie
Bialmed 0 pkt.,
4)
dokonania wyboru j
ako najkorzystniejszej oferty Odwołującego.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosili
w dniu 27 kwietnia 2018 r. wykonawca Bialmed oraz w dniu 27 kwietnia 2018 r. faksem
i w dniu 2 maja 2018 r. drogą pisemną Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTEGROS”
Sp. z o.o.

Na posiedzeniu Izba stwierdziła, że skuteczne jest przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłoszone przez wykonawcę Bialmed z uwagi na
wypełnienie przesłanek określonych w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Za nieskuteczne Izba uznała przystąpienie zgłoszone przez Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „INTEGROS” Sp. z o.o. Zgłaszający przystąpienie w swoim piśmie
poinformował, że informację o wniesionym odwołaniu wraz z wezwaniem do zgłoszenia
przystąpienia otrzymał w dniu 24 kwietnia 2018 r. Okoliczność ta została potwierdzona
również w piśmie Zamawiającego z dnia 25 kwietnia 2018 r. skierowanym do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca może zgłosić
przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wobec powyższego,
termin na zgłoszenie przystąpienia w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym upływał
w dniu 27 kwietnia 2018 r. W tym terminie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTEGROS”
Sp. z o.o. zgłosiła przystąpienie wyłącznie w formie faksu, tj. w formie niezgodnej z art. 185
ust. 2 ustawy Pzp.

Na rozprawie strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

K
rajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie
i uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, w tym w szczególności treść
s
pecyfikacji istotnych warunków zamówienia, treść oferty Bialmed Sp. z o.o., okazaną na
rozprawie próbkę kaniuli zaoferowanej przez Bialmed Sp. z o.o., jak również stanowiska
stron i uczestnika
postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do protokołu posiedzenia
i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje.

Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich potwierdzenia się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając go tym samym na poniesienie w tym zakresie
wymiernej szkody.
Izba mając na względzie treść kryterium oceny ofert „Zamknięcie dodatkowego portu
na zatrzask samodomykający lub system zamknięcia dodatkowego portu uniemożliwiający
przypadkowe otwarcie portu
” (pkt XIII SIWZ) oraz na podstawie oględzin próbki kaniuli
przekazanej przez Bialmed Zamawiającemu wraz z ofertą stwierdziła, że

brak jest podstaw
do uznania, że kaniula zaoferowana przez Bialmed nie posiada systemu zamknięcia
dodatkowego portu uniemożliwiającego przypadkowe otwarcie portu. Systemem tym jest
zarówno zatrzask na kolumnie portu, jak też możliwość obrotu koreczka o 180°, co w sposób
nie budzący wątpliwości uniemożliwia przypadkowe otwarcie portu. Posiadanie przez
zaoferowaną przez Bialmed kaniulę ww. funkcji potwierdza dodatkowo dokument dołączony
do przystąpienia oraz odpowiedzi na odwołanie w postaci karty katalogowej produktu
zaoferowanego przez Bialmed. Po
siadanie przez ww. kaniulę pokrywki zamykanej na zamek
potwierdza też załączone do przystąpienia tłumaczenie dokumentu z języka angielskiego
wydanego przez producenta kaniuli oferowanej przez Bialmed.
Należy mieć na uwadze okoliczność, że kaniula jest obsługiwana przez profesjonalny
personel medyczny.
Sekwencja zdarzeń w postaci przypadkowego ustawienia koreczka
w innej pozycji niż 180° oraz przypadkowego otwarcia jest statystycznie mało
prawdopodobna i nie może skutkować nie przyznaniem punktów ofercie Bialmed.
Z uwagi na powyższe, Izba stwierdziła, że oferta Bialed została prawidłowo oceniona
przez Zamawiającego w kryterium „Zamknięcie dodatkowego portu na zatrzask

samodomykający lub system zamknięcia dodatkowego portu uniemożliwiający przypadkowe
otwarcie portu
”.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono
jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie