eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 498/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-03-27
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 498/18


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 27 marca 2018 r.
w Wa
rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15
marca 2018 r.

przez wykonawcę Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Via A. M. Adorni 1, 43121
Parma, Włochy
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa –
Generalna Dyrek
cja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystokpostanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych
na rzecz wykonawcy
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Via A. M. Adorni 1, 43121 Parma, Włochy kwoty
20
000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy)
, uiszczonej tytułem
wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831, 996, 1020,
1250, 1265, 1579, 1920 i 2260) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Przewodniczący:
………………………
………………………
………………………


Sygn. akt: KIO 498/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul.
Wronia 53, 00-874 Warszawa
Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą »Projekt
i budowa drogi ekspresowej S-
61 Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża
Zachód (z węzłem)-węzeł Kolno (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61J + DK64
[GP] 6,963 km«. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej 31.03.2017 r. pod nrem 2017/S 064-
119640. Postępowanie jest
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579,
1920 i 2260)
zwanej dalej w skrócie Pzp lub ustawą bez bliższego określenia.
Zamawiający poinformował 05.03.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty
wykonawcy Impresa Pizzarotti & C. S.p.A, Via A. M. Adorni 1, 43121 Parma, Włochy.
Wykonawca Impresa Pizzarotti & C. S.p.A, Via A. M. Adorni 1, 43121 Parma, Włochy,
zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp, wniósł 15.03.2018 r. do Prezesa Izby odwołanie od
czynności zamawiającego polegającej na:
1)
nieprawidłowym badaniu i ocenie oferty odwołującego, w szczególności przez
bezpodstawne przyjęcie, że nie upłynął termin związania odwołującego tą ofertą
oraz pominięcie upływu terminu ważności wadium złożonego przez odwołującego;
2) zaniechaniu odrzucenia
oferty odwołującego;
3)
wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez odwołującego.
Zamawiający pismem z 16.03.2018 r., które wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej
20.03.2018 r.
powiadomił, że 16.03.2018 r. przesłał kopię odwołania wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu, zgodnie z art. 185 ust. 1 Pzp.
Do postępowania odwoławczego przystąpił po stronie odwołującego wykonawca
Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
w terminie zakreślonym w art. 185 ust. 2
Pzp, a po stronie zamawiającego nie przystąpił do postępowania żaden wykonawca.
Zamawiający w odpowiedzi na wniesione odwołanie przez wykonawcę Impresa
Pizzarotti & C. S.p.A, Via A. M. Adorni 1, 43121 Parma, Włochy pismem z 23.03.2018 r.,
które wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 23.03.2018 r., przed otwarciem
posiedzenia Izby, złożył oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu, zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp.
W związku z powyższymi faktami, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego. Zgodnie z art. 186 ust. 2 i 3 Pzp, w przypadku uwzględnienia
przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego po stronie
wykonawcy, pod warunkiem, że uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia
w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.
W sytuacji umorzenia postępowania, w związku z uwzględnieniem całości zarzutów,
ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek wykonania, powtórzenia lub
unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.
W tym stanie rzeczy Izba umorzyła postępowanie odwoławcze, o czym orzekła
postanowieniem na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie Pzp.
O kosztach orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.
Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty wniesionego odwołania przed rozpoczęciem
posiedzenia Izby, a do postępowania odwoławczego, nie przystąpił po stronie
zamawiającego żaden wykonawca. Zatem zachodziły podstawy do orzeczenia zwrotu
odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i spo-
sobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 oraz z 2017 r. poz. 47), który stanowi, że
w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli żaden wykonawca
nie przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, a zamawiający
uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości przed otwarciem rozprawy – Izba
orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu.
Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831, 996, 1020, 1250,
1265, 1579, 1920 i 2260) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Przewodniczący:
………………………
………………………
………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie