eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 409/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-03-19
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 409/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 marca 2018 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izb
y Odwoławczej w dniu 2 marca 2018 r. przez Systemy
Pobierania Opłat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Tramwaje Warszawskie Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,

2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Systemy
Pobierania Opłat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie
kwoty 13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego
w Warszawie
.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 409/18

U z a s a d n i e n i e


Tramwaje Warszawskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie

(dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i kompleksową obsługę
serwisowo
– eksploatacyjną mobilnych automatów biletowych, numer ewidencyjny
DWZ/112/2017.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579), zwanej dalej:
„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 23 listopada 2017 r. w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2017/S 225-469312.
W postępowaniu tym wykonawca Systemy Pobierania Opłat Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Odwołujący”) w dniu 2 marca 2018 r.
złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Jak wynika z akt postępowania żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
W dniu 16 marca 2018 r. przed otwarciem rozprawy,
odwołujący wycofał odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie