eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 408/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-03-20
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 408/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prez
esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 02.03.2018 r. przez wykonawcę PM Services
Poland Spółka z o.o., Al. Piastów 30 bud. A, 71-064 Szczecin
w postępowaniu
prowadzonym
przez Zamawiającego - Gmina Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72-
600 Świnoujście
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie roli inżyniera
kontraktu na zadaniach inwestycyjnych Gminy Miasta Świnoujście w latach 2017 – 2021
dotyczących realizacji inwestycji kubaturowych” (numer referencyjny WIM.271.1.43.2017)

przy udziale wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A.,
ul. Jerzego Zimowskiego 20, 71-281 Szczecin

zgłaszającego swoje przystąpienie
do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie Zamawiającego.


orzeka:
1. oddala odw
ołanie,


2. kosztami postępowania w wysokości 18 838 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy
osiemset trzydzieści osiem złotych i zero groszy) obciąża Odwołującego - PM Services
Poland Spółka z o.o., Al. Piastów 30 bud. A, 71-064 Szczecin
i:

1) zalicza w poc
zet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę PM Services Poland
Spółka z o.o., Al. Piastów 30 bud. A, 71-064 Szczecin
tytułem wpisu od
odwołania,
2)
zasądza od wykonawcy PM Services Poland Spółka z o.o., Al. Piastów 30 bud.
A, 71-064 Szczecin
na rzecz z
amawiającego - Gmina Miasta Świnoujście, ul.
Wojska Polskiego 1/5, 72-
600 Świnoujście
kwotę w wysokości 3 838 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych i zero groszy) tytułem
zwrotu kosztów zastępstwa przed Izbą i kosztów dojazdu na posiedzenie.

3. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 22 grudnia
2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy
wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Przewodniczący:
……………………
U z a s a d n i e n i e
do wyroku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 408/18


Zamawiający – Gmina Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Pełnienie roli inżyniera kontraktu na zadaniach inwestycyjnych Gminy
Miasta Świnoujście w latach 2017 – 2021 dotyczących realizacji inwestycji kubaturowych”
(numer referencyjny WIM.271.1.43.2017)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej/poniżej
kwo
t określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 16.12.2017
r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz.
U. UE pod numerem 2017/S 242 - 504042.

W dniu 20.02.2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej w zakresie 4 części zamówienia oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Odwołanie wobec powyższych czynności zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 02.03.2018 r. przez wykonawcę PM Services Poland Spółka z o.o.

I. Odwołujący we wniesionym odwołaniu zarzucił Zamawiającemu działanie niezgodne z
przepisami ustawy poprzez podjęcie następujących czynności w Postępowaniu:
1) odrzucenie oferty Odwołującego,
2) dokonanie wyboru najkorzystniejszych ofert: w cz. I Zamówienia - oferty Przedsiębiorstwa
Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST SA, w cz. II Zamówienia - oferty NBQ Spółki z o.o., w
cz. III Zamówienia - oferty NBQ Spółki z o.o., w cz. IV Zamówienia - oferty Przedsiębiorstwa
Usług Inwestycyjnych EKO- INWEST SA

II.
Powyższe czynnościom Odwołujący zarzucił naruszenie przez Zamawiającego:
1) art. 89 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j.
Dz.U, 2018r. poz. 419) poprzez odrzucenie oferty Odwołującego,
pomimo iż jej złożenie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

2) naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy Pzp
poprzez błędną ocenę ofert
Wykonawców: Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST SA. (dalej: EKO-
INWEST) i NBQ Spółki z o.o. (dalej: NBQ) i uznanie ich za zgodne z treścią SIWZ, pomimo iż
oferty złożone przez tych Wykonawców powinny podlegać odrzuceniu, w konsekwencji
zaniechanie odrzucenia ofert ww. Wykonawców, pomimo iż ich treść jest niezgodna z treścią
SIWZ;
3)
naruszenie art. 24 ust 1 pkt 12 w związku z art 22d ustawy poprzez zaniechanie
wykluczenia EKO-INWEST i NBQ, pomimo
iż ww. oferenci nie wykazali spełnienia
postawionych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej.

III.
Mając na względzie powyższe, Odwołujący wniósł o:
1) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów wskazanych w piśmie na
okoliczności wskazane w dalszej części uzasadnienia,
2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznania świadka J.B.- pracownika
Odwołującego PM Services Poland Spółki z o.o. oraz z przesłuchania w charakterze strony
Prezesa Zarządu PM Services Poland Spółka z o.o.B.Sz.(adres do doręczeń dla obu w/w
osób: Al. Piastów 30, bud. A 71-064 Szczecin) na okoliczność sposobu określenia i
charakteru wynagrodzenia inżyniera kontraktu w niniejszym postępowaniu, celu i przesłanek
określenia wynagrodzenia za okres gwarancji i rękojmi na „0 zł ”, kosztów powstających po
stronie inżyniera kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji przy wzięciu pod uwagę zakresu
obowiązków inżyniera kontraktu w niniejszym postępowaniu i charakteru zatrudnienia
występującego u Odwołującego,
1) uwzględnienie odwołania,
2)
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru ofert najkorzystniejszych;
3)
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego;
4)
nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny oferty Odwołującego;
5)
nakazania Zamawiającemu dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert EKO-
INWEST i NBQ i ich odrzucenia oraz wykluczenia Wykonawców EKO- INWESTINBQ na
podstawie art 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art 22d ustawy.

Ponadto Odwołujący wniósł o zasądzenie od Zamawiającego na jego rzecz kosztów
postępowania odwoławczego według norm przepisanych, w tym kosztów związanych z
dojazdem na wyznaczoną rozprawę lub rozprawy (posiedzenie lub posiedzenia) Izby oraz
wynagrodzenia
pełnomocnika w kwocie 3.600 zł.

IV.
Odwołujący wskazał, że posiada interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ww. przepisów ustawy. Gdyby
postępowanie Zamawiającego było zgodne z zapisami ustawy, w szczególności z zasadami
zapewniającymi zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców, Odwołujący mógłby dożyć ofertę konkurencyjną w postępowaniu i uzyskać
kontrakt Pozwoliłoby mu to na złożenie oferty i uzyskanie zamówienia, a co za tym idzie
zysku.
Powyższe dowodzi spełnienia przesłanki do skorzystania ze środków ochrony prawnej
przewidzianych w art. 179 ust. 1 ustawy.

V.
Wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania
Odwołujący powziął w dniu 20.02.2018r. poprzez otrzymanie od Zamawiającego w drodze
mailowej (przy użyciu środka komunikacji elektronicznej) informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz wykonawcach, których
oferty zostały odrzucone. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy, a zatem 10-dniowy termin na
wniesienie odwołania wynikający z art 182 ust. 1 pkt 1 ustawy został zachowany.

VI.
Odwołujący przesłał kopię odwołania Zamawiającemu w dniu 28.02.2018r., tj. z
zachowaniem terminu, o którym mowa w art 180 ust. 5 ustawy.

Odwołujący w uzasadnieniu odwołania wskazał, że złożył ofertę w postępowaniu na
wszystkie cztery części Zamówienia.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłożył wyjaśnienia w zakresie związanym z
wyceną ofertową wynagrodzenia w okresie gwarancji i rękojmi*
W dniu 20.02.2018
r. Odwołujący otrzymał od Zamawiającego informację, zgodnie z którą
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniej szych ofert:
w cz. I Zamówienia - oferty EKO-INWEST z ceną 659.772,00 zł. i całkowitą punktacją 83 pkt,
w cz. II Zamówienia - oferty NBQ z ceną 231.240,00zł. i całkowitą punktacją 97 pkt,
w cz. III
Zamówienia - oferty NBQ z ceną 319.800,00 zł i całkowitą punktacją 97 pkt,
w cz. IV Zamówienia - oferty EKO-INWEST S.A. z ceną 109.960 zł. i całkowitą punktacją 91
pkt.

Jednocześnie Odwołujący uzyskał informację, iż jego oferta została odrzucona ze względu
na to, iż w ocenie Zamawiającego jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Zamawiający wskazał, iż „ Wykonawca wycenił za zero
zł cenę ryczałtową za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji w
każdej spośród czterech części zamówienia, na które złożył ofertę. Zdaniem Zamawiającego
wyjaśnienia złożone przez Odwołującego w zakresie ceny za wykonanie usługi w okresie
rękojmi i gwarancji nie zasługują na uwzględnienie i stanowią „próbę odwrócenia uwagi
zamawiającego od faktu, że zerowe stawki wskazane przez wykonawcę są nierealne do
wykonania wskazanego zakresu, a podanie ich przez wykonawcę świadczy, iż zaoferowano
je w celu nieuczciwego wpływu na wynik postępowania i jest to jedynie zabieg mający na
celu uzyskanie zamówienia, poprzez manipulowanie cenami”. Zamawiający wskazał również,
iż „określenie zerowego wynagrodzenia może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w
sytuacji gdy o przyznaniu zamówienia mogą decydować minimalne różnice punktowe,
zwłaszcza gdy inni wykonawcy skalkulowali realne, a więc nie zerowe koszty wykonania
usługi w tym zakresie” Dalej Zamawiający wskazał, iż istnieje ugruntowana linia orzecznicza
potwierdzająca takie stanowisko, powołując kilka orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.
Ponadto w uzasadnieniu swojego stanowiska Zamawiający dodał, iż naruszone zostały dobre
obyczaje, poniew
aż nie sposób doszukać się w działaniach wykonawcy innych celów, jak
tylko zabiegu mającego na celu uzyskanie zamówienia poprzez sztuczne nie mające związku
z rzeczywistością określenie ceny za dany element zamówienia, aby tym sposobem w danym
kryterium pokonać konkurentów” Zamawiający twierdzi, iż okolicznością przesądzającą o
naganności postępowania w stopniu uzasadniającym zastosowanie powołanego przepisu
(a
rt. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) jest „ manipulowanie" proporcjami
poszczególnych usług, a w konsekwencji ich ceną, a w konsekwencji ceną oferty, aby
otrzymać przedmiotowe zamówienie”

Odwołujący podniósł, że nie zgadza się w całej rozciągłości z argumentacją Zamawiającego.
Również przywołane przez Zamawiającego orzecznictwo KIO rzekomo potwierdzające
zastosowanie przepisów o odrzuceniu oferty ze względu na czyn nieuczciwej konkurencji,
zdaniem
Odwołującego, nie może być potwierdzeniem stanowiska Zamawiającego. Jak
wskazał Odwołujący wskazane orzeczenia dotyczą zupełnie innych stanów faktycznych i
prawnych niż mający miejsce w niniejszym postępowaniu. Zamawiający powołał się na nie
cytując oderwane fragmenty orzeczeń, nie mające żadnego analogicznego zastosowania do
niniejszej sprawy. Stanowisko Zamawiającego nie zostało nie tylko w przekonujący sposób
uzasadnione, ale przede wszystkim Zamawiający opiera się na nieprawdziwej przesłance
twierdząc, iż Wykonawca zaoferował zerowe stawki w celu nieuczciwego wpływu na wynik
postępowania. Zaoferowanie stawek za okres rękojmi i gwarancji w kwocie „0 zł.” nie
oznacza, iż Wykonawca zaoferował zerowe stawki, a jedynie, że okres ten był objęty całością
oferowanego wynagrodzenia ry
czałtowego. Gdyby jednak nawet uznać, że były to „zerowe”

stawki to nie miały one żadnego wpływu na wynik postępowania i z pewnością celem
Wykonawcy nie było wywieranie nieuczciwego wpływu na wynik postępowania.
Dowód:
Zeznania świadka J.B.
Przesłuchanie w charakterze strony Prezesa Zarządu Odwołującego B.Sz.

I. Naruszenie art 89 ust 1 pkt 3 ustawy w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez odrzucenie oferty Odwołującego
Odwołujący wskazał, iż Zamawiający w Rozdziale 12 SIWZ wskazał m.in., iż: „wymaga
określenia w ofercie niezmiennego wynagrodzenia ryczałtowego za realizację przedmiotu
zamówienia w złotych polskich z dokładnością do pełnych groszy” (pkt 12.1), ponadto, iż
Jedyną właściwą ryczałtową ceną ofertową jest ta wpisana w formularzu oferty* (pkt 12.2).
Dalej wskazano, iż pod pojęciem „wynagrodzenie ryczałtowe” należy rozumieć niezmienne
wynagrodzenie na warunkach określonych w art 632 ustawy Kodeks cywilny* (pkt 12,3) i
„Wykonawca wskaże w formularzu oferty łączną cenę za realizację zamówienia dla danej
części. Cena musi uwzględniać wykonywanie wszystkich czynności wymienionych w Opisie
przedmiotu zamówienia i dotyczących danej części(pkt 12,8).
Punkty dla każdej części oferty w poszczególnych kryteriach miały być przyznawane wg
następujących zasad:
Cena oferty (C) - 60%. C = 0,6 x (Cmin / Cob) x 100 pkt gdzie:
Gmin -
cena brutto najniższa dla danej części,
Cob -
cena brutto oferty badanej dla danej części.


Ponadto
, jak wskazał Odwołujący, w treści projektu umowy (zał. nr 2 do SIWZ) Zamawiający
wskazał, że „wynagrodzenie oznacza sumę kwot ryczałtowych brutto (określonych w
załączniku nr 3 do umowy) ustaloną na podstawie oferty; płatną Inżynierowi za właściwe
wykonywanie umowy wg zasa
d określonych w art. 11
W artykule 11 w punktach od 1 do 7 projektu Umowy Zamawiający wskazuje z kolei, iż:
„1. Wynagrodzenie Inżyniera za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji
robót:
a) Zamawiający zapłaci Inżynierowi za czynności zgodnie z ofertą i postanowieniami umowy
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie
realizacji robót, za każdy miesiąc realizacji urnowy w odniesieniu do zadań i stawek
określonych w tabeli 1 załącznika nr 3 do umowy,
b) szacunkowe
wynagrodzenie umowne brutto za te czynności wynosi
………………… złotych (słownie: ……………/ 100 zł) w tym VAT ....% w kwocie ….. złotych


(słownie: ………./ 100 zł).
c) w przypadku wykonywania czynności umownych w niepełnym wymiarze miesiąca, należne
wynagrodzenie za
czynności za dany miesiąc zostanie obliczone jako iloczyn kwoty
wynagrodzenia miesięcznego dla danego zadania i ilorazu liczby dni wykonywania czynności
umownych w danym miesiącu do całkowitej liczby dni danego miesiąca, d) za okres
zawieszenia czynności dla danego zadania, Inżynier nie otrzymuje wynagrodzenia
2 Wynagrodzenie Inżyniera za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie przygotowania i
projektowania:
a) Zamawiający zapłaci Inżynierowi za czynności zgodnie z ofertą i postanowieniami umowy
wy
nagrodzenie ryczałtowe za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w danym zadaniu, po
zakończeniu czynności, wg tabeli 2 załącznika nr 3 do umowy,
b) ryczałtowe wynagrodzenie umowne brutto za te czynności wynosi ….. złotych (słownie:
…. /100 zł) w tym VAT w kwocie złotych …… (słownie:
/100
zł).
3. Wynagrodzenie Inżyniera za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie okresu rękojmi
i gwarancji:
a) Zamawiający zapłaci Inżynierowi za czynności zgodnie z ofertą i postanowieniami umowy
wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w danym zadaniu, po
zakończeniu czynności, wg tabeli 3 załącznika nr 3 do umowy,
b) ryczałtowe wynagrodzenie umowne brutto za te czynności wynosi …. złotych Załącznik nr
2 do SIWZ - W1M.271.1.43.2017 Projekt umowy
12/25 (słownie: …../ 100 zł) w tym VAT ....%
w kwocie …. Złotych (słownie: …../100 zł).
4. Łączne szacunkowe wynagrodzenie Inżyniera za wykonywanie czynności objętych
przedmiotem umowy wynosi: …… złotych (słownie: ….. /100 zł) w tym VAT ....% ….złotych
….. /100 zł).
5. Wszystkie wynagrodzenia cząstkowe mają charakter wynagrodzenia ryczałtowego w
rozumieniu art. 632 Kc.
6. Kwota określona w formularzu Oferty stanowi wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za
wszystkie czynności, urządzenia, materiały / narzędzia użyte przez Inżyniera do wykonania
Przedmiotu Umowy oraz pokrywa wszelkie koszty i ryzyka Inżyniera związane w realizacją
wszystkich jego zobowiązań wynikających z Umowy.
7. Fakturowanie i terminy płatności, a) Inżynier będzie przedkładał faktury za okres
wykonywania czynności w trakcie pełnienia funkcji w czasie realizacji robót, każdego
ostatniego roboczego dnia miesiąca; b) Inżynier będzie przedkładał faktury za czynności w
trakcie przygotowania i projektowania,, odpowiednio: po podpisaniu umowy z projektantem
lub wykonawcą oraz po podpisaniu protokołu odbioru prac projektowych przez
Zamawiającego; c) Inżynier będzie przedkładał faktury za okres wykonywania czynności w
trakcie okresu rękojmi i gwarancji, po przyjęciu przez Zamawiającego raportu zamknięcia, d)


faktury wystawiane będą przez Inżyniera na kwoty wynikające odpowiednio z tabel w
załączniku nr 3 do umowy, e) kwoty wynikające z faktur i należne Inżynierowi będą płacone
bez zwłoki, w terminie 21 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego faktury, wystawionej
przez Inżyniera. ”

Każda z części Zamówienia została w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) podzielona na
etapy: etap przygotowania i projektowania, etap prowadzenia robót budowlanych i okres
rękojmi i gwarancji. Etapy miały być osobno wycenione zgodnie ze wzorem Wykaz
elementów rozliczeniowych. Etapy te nie stanowią jednak odrębnych części Zamówienia i ich
odrębnie określone ceny nie mają wpływu na ocenę oferty wg kryterium „cena”. Zdaniem
Odwołującego dopiero całość ceny ofertowej podlega ocenie Zamawiającego w kryterium
„cena”. Wartość poszczególnych etapów może być zatem wskazana przez oferentów
dowolnie. Cena obejmuje bowiem łączną cenę za realizację danej części Zamówienia,
obejmując wszystkie etapy danej części Zamówienia.

Odwołujący podniósł, że wziął pod uwagę definicję wynagrodzenia ryczałtowego, wskazaną
w art. 632 kodeksu
cywilnego (do którego wprost odwołuje się SIWZ), zgodnie z którym: „§ 1.
Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy me można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której
nie można było przewidzieć; wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą
strat
ą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę,” Do umów w sprawach
zamówień publicznych, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych nie stanowią inaczej, a zatem również w niniejszej sprawie mają
zastosow
anie ogólne zasady określania rodzajów wynagrodzenia.

Odwołujący przyjął zatem jako podstawę swoich ustaleń ceny istotę wynagrodzenia
ryczałtowego, którą jest uzgodnienie przez strony oznaczonej kwoty należnej przyjmującemu
zamówienie jako ekwiwalent za wykonanie dzieła, bez względu na rozmiar świadczonych
prac i wartość poniesionych kosztów. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym wartość należnego
wynagrodzenia nie jest uzależniona od czynników określających przewidywany lub
zrealizowany rozmiar prac (np. zestawi
eń robót do wykonania, jednostek obmiarowych, ilości
zużytego materiału ani od przyjętych cen jednostkowych lub stawek robocizny).

Ponieważ każda z poszczególnych części zamówienia obejmuje wszystkie etapy jej
realizacji, w tym okres gwarancji i rękojmi, to zdaniem Odwołującego oferenci mieli pełną
swobodę w ukształtowaniu wysokości wynagrodzenia za poszczególne etapy. Należy przy
tym podkreślić, iż Zamawiający nie wykluczył w SIWZ zaproponowania wartości „0 zł.” za

żaden etap, nie zakazał w żadnym z zapisów SIWZ takiego sposobu podziału wynagrodzenia
na etapy, jakie przyjął Odwołujący, poprzez wskazanie np., iż płatność za poszczególne
etapy w poszczególnych częściach nie może być mniejsza niż określony % wartości umowy
lub określona w zł. wartość.

Zdanie
m Odwołującego podanie łącznego wynagrodzenia przez Wykonawcę za każdą z
części zamówienia obejmuje również etap rękojmi i gwarancji. Jest to ostatni etap realizacji
każdej z części Zamówienia. Płatność następuje na samym końcu tego etapu - po przyjęciu
pr
zez Zamawiającego raportu zamknięcia. Wskazując płatność za ten ostatni etap jako
„zerową” Odwołujący przyjął, iż otrzymywane przez Inżyniera kontraktu wynagrodzenie za
całą część Zamówienia obejmuje wszystkie etapy, w tym również okres rękojmi i gwarancji.

Odwołujący podniósł, że Zamawiający uznał jednak, iż brak płatności na zakończenie
ostatniego etapu oznacza czyn nieuczciwej konkurencji
, polegający na „manipulowaniu”
ceną. Ze stanowiskiem takim nie sposób się zgodzić. Twierdzenie takie jest co najmniej
niezrozumiałe w kontekście cenowego kryterium oceny ofert. Zarzuty Zamawiającego
powinny mieć oparcie w przepisach prawa, a nie jedynie rozważaniach złożonych z
fragmentów orzeczeń KIO. Zarzut z zakresu czynu nieuczciwej konkurencji powinien
zawierać uzasadnienie w zakresie wszystkich przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji
wskazanych w art. 3 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym
jest to działanie „ sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami jeżeli zagraża lub narusza
intere
s innego przedsiębiorcy lub klienta" Zamawiający nie wskazał ani przepisu prawa ani
żadnego dobrego obyczaju, którego naruszenie zarzuca Odwołującemu.

Zamawiający również nie wskazał jakiego rodzaju „manipulacji” rzekomo Wykonawca
dokonał, poza tym że wskazał „0 zł.” w okresie rękojmi i gwarancji. Rozważając w tym
kontekście problem tzw. manipulowania ceną należy zacząć od tego, iż nie można odmówić
Odwołującemu uprawnienia do kształtowania ceny w granicach dopuszczonych przez
Zamawiającego. Skoro Zamawiający nie wykluczył możliwości wskazania dowolnej ceny za
dowolny etap, to nie może czynić zarzutu Wykonawcy, że ten skorzystał z tego uprawnienia.
Manipulacją można by określić skalkulowanie przez wykonawcę ceny ofertowej w sposób
mający na celu uzyskanie przez niego jak największej ilości punktów, gdyby przyznawanie
punktów było uzależnione od ceny poszczególnych etapów. Tak jednak nie było w niniejszym
postępowaniu. Zdaniem Odwołującego manipulację ceną można także rozważać w
przypadku gdy dochodzi do prze
noszenie ceny / kosztu wykonania zamówienia pomiędzy
pozycjami w sposób narażający zamawiającego na poniesienie zwiększonych wydatków.
Takiego zarzutu jednak również nie można postawić Wykonawcy. Zamawiający w niniejszej

sprawie nie ponosiłby zwiększonych wydatków z tego tylko powodu, że cena za ostatni etap
została określona przez Wykonawcę jako „zerowa”. Nie jest to w rzeczywistości cena zerowa,
a po prostu brak płatności za ostatni etap, który zostaje skalkulowany w całości
wynagrodzenia za daną część Zamówienia. Ponieważ cena jest stała, ustalona jako cena
ryczałtowa, nie ma mowy o zwiększeniu wydatków.

W ocenie Odwołującego gdyby wśród kryteriów oceny ofert znalazła się cena za
poszczególne etapy, można by mówić o naruszeniu uczciwej konkurencji, ewentualnie w
przypadku gdyby wykonawca w sposób nieuprawniony manipulował stawkami
jednostkowymi, z jednej strony proponując dumpingowe ceny za wykonanie jednych
czynności, następnie „równoważył" sobie straty zawyżonymi cenami za wykonanie
pozostałych czynności. Podawanie zawyżonych cen za inne etapy poza okresem gwarancji i
okresem jakości nie ma tu jednak miejsca. Oferta Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą
cenowo w cz. I Zamówienia (a drugą w kolejności w cz. II i IV zamówienia) nie ze względu na
to, że Wykonawca wskazał wartość „0” dla etapów gwarancji jakości i rękojmi i zawyżył
pozostałe etapy. Jest najkorzystniejsza ze względu na całość ceny i nic nie zmieniłoby w tym
zakresie wskazanie końcowej płatności powyżej „0 zł.”. Celem Odwołującego nie było zatem
naruszenie interesu innego przedsiębiorcy ani Zamawiającego a jedynie trafne skalkulowanie
ceny jako całości, w nadziei na zaoferowanie najkorzystniejszej ceny.

W tym zakresie
, zdaniem Odwołującego, należy przeanalizować zestawienie wysokości
wynagrod
zenia wszystkich złożonych ofert. Wynika z niego, biorąc pod uwagę zestawienie
procentowe wartości poszczególnych etapów (tabela po prawej strome załączonego
zestawienia), iż wartości poszczególnych etapów przedstawione przez wszystkich oferentów,
w tym Wy
konawcę są bardzo zbliżone. Na etapie projektowania i budowy wartość
procentowa poszczególnych ofert jest zbliżona, na etapie budowy jest bardzo zbliżona - jest
to najbardziej „wartościowy” etap wykonywania usług, ze względu na największą ilość prac
do wyk
onania zarówno przez wykonawcę robót budowlanych, jak i inżyniera kontraktu.
Natomiast na etapie gwarancji i rękojmi wartość również są zbliżone. Pozostali wykonawcy
wskazali za etap rękojmi i gwarancji bardzo niskie wartości (pomiędzy 0,93% a 6,71 %
całości wynagrodzenia za daną część Zamówienia). Oznacza to, że również inni wykonawcy
oceniali ten etap jako bardzo nisko kosztowy.
Dowód: zestawienie cen wszystkich oferentów

Oznacza to,
w ocenie Odwołującego, iż Wykonawca nie dokonał podziału wynagrodzenia,
który odbiegałby w istotny, znaczący sposób od podziału wynagrodzenia zaprezentowanego
przez innych oferentów. Przede wszystkim jednak nie był to podział, który wpłynąłby na

ocenę oferty ani stanowił zagrożenie dla interesów innych wykonawców czy Zamawiającego.
Wykonawcy oczekujący na płatność końcową za ostatni etap w wysokości określonej w
ofertach nie są ani w lepszej ani w gorszej sytuacji od wykonawcy, który tej płatności nie
określił, a na pewno nie wpływa to na ich eliminowanie z rynku. W takim samym stopniu są
oni zobowiązani do prawidłowego wykonania zobowiązań w ostatnim etapie świadczenia
usługi. W takim samym stopniu liczą się z możliwością skorzystania przez zamawiającego z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku niewłaściwego wykonania
umowy. Należy w tym miejscu wskazać, że Zamawiający w niniejszym postępowaniu
przewidział Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny, co w
przypadku części I Zamówienia daje kwotę prawie 40 tys. zł. zatrzymanej kwoty.
Zabezpiecz
enie miało zostać zostanie zwrócone Inżynierowi:
-
w wysokości 70 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 od akceptacji Raportu końcowego
najdłużej trwającego przedsięwzięcia;
-
w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia- w terminie 15 dni od zatwierdzenia ostatniego
Raportu zamknięcia przedsięwzięcia.

W takim samym też stopniu, w ocenie Odwołującego, wszyscy wykonawcy liczą się w
przypadku niewłaściwego wykonania umowy na którymkolwiek etapie z utratą dobrego
imienia i referencji. Również Zamawiający z tych samych powodów nie jest zagrożony ani
niewykonaniem zobowiązania przez wykonawcę na tym ostatnim etapie, ani koniecznością
poniesienia zwiększonych kosztów na początku realizacji usługi. Ze względu bowiem na jej
charakter niewielka część obowiązków Inżyniera Kontraktu przypada na okres projektowania,
największa na okres budowy i minimalna lub żadna na okres gwarancji i rękojmi. W niniejszej
sprawie znalazło to odzwierciedlenie w wycenie ofert złożonych przez wszystkich
wykonawców.

Jak zostało wskazane w dalszej części uzasadnienia w odniesieniu do Odwołującego należy
jednak wskazać, że przy wycenie ostatniego etapu prac wziął on pod uwagę, oprócz
ryczałtowego charakteru wynagrodzenia, fakt, iż przy realizacji kontraktu (w razie wygrania
postępowania) wzięliby udział pracownicy etatowi Odwołującego, tj. osoby zatrudnione na
umowę o pracę. PM Services Poland Spółka z o.o. jest firmą, której jedną z naczelnych
zasad jest zatrudnianie na umowę o pracę, w miejsce zwyczajowo realizowanych w tej
branży zleceń czy umów zbliżonych do zlecenia.
Dowód: oświadczenie Odwołującego w zakresie zatrudnienia

Ma to przede wszystkim
, zdaniem Odwołującego, na celu ochronę pracowników i związanie
ich z firmą. Przekłada się to również na stale (w sposób równomierny) ponoszone koszty

z
wiązane z zatrudnieniem na umowę o pracę. Oznacza to zatem, że w przypadku gdyby nie
było do wykonania żadnych obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi, to i tak Odwołujący
ponosiłby stałe koszty związane z zatrudnieniem swoich pracowników. W związku z tym, iż w
okresie gwarancji jakości i rękojmi obowiązków tych jest co do zasady minimum, a często
zupełnie ich brak, trudno mówić o kosztach związanych z ich realizacją. Zatem Odwołujący
nie wskazując kosztów za ostatni etą) wziął pod uwagę fakt, iż fakt ich poniesienia nie tylko
nie jest pewny, ale ponadto koszty związane z pracą osób ewentualnie skierowanych do
wykonania obowiązków w tym okresie są jedynymi kosztami i są jednocześnie kosztami,
które podmiot ponosi niezależnie od tego czy osoby te wykonują obowiązki przy tym
projekcie. Wykonanie jedynego pewnego obowiązku w okresie gwarancji i rękojmi
(przygotowanie raportu zamknięcia) przy profesjonalnym działaniu zespołu specjalistów nie
może wycenione jako kilkuprocentowy udział w całości wynagrodzenia, czego zdaje się
oczekiwać Zamawiający zarzucając Wykonawcy czyn nieuczciwej konkurencji. Zamawiający
nie przedstawia jakichkolwiek konkretnych argumentów związanych z powodami, dla jakich
uznał wycenę Wykonawcy za sprzeczną z dobrymi obyczajami, a z jakich powodów nie uznał
za taki czyn oferty innego wykonawcy, który za okres rękojmi i gwarancji wskazał cenę
niepełnego 1% całości wynagrodzenia za daną część. Zamawiający nie uzasadnił dlaczego
taką wycenę przedstawioną przez innego wykonawcę uważa za rzeczywistą i prawidłową i
dlaczego wycena Odwołującego uznawana jest za utrudniającą pozostałym wykonawcom
dostęp do rynku.

Należy również podkreślić, iż w ocenie Odwołującego w niniejszej sprawie nie można
stwierdzić wskazaną przez Zamawiającego „sytuacji gdy o przyznaniu zamówienia mogę
decydować minimalne różnice punktowe''. Oferta Odwołującego nie została oceniona - nie
przyznano jej punktów, a zatem trudno stanowczo mówić o jakichkolwiek różnicach
punkto
wych. Gdyby jednak wziąć ją pod uwagę to różnice między ofertami, w tym ofertą
Wykonawcy a innymi ofertami, były znaczące, a nie minimalne.

Jego zdaniem a
rgumentacja Odwołującego znajduje potwierdzenie w orzeczeniach KIO.
Jeżeli Zamawiający nie ograniczył w SIWZ możliwości określenia cen jednostkowych
wyłącznie do wartości dodatnich i nie zastrzegł skutku negatywnego w postaci odrzucenia
oferty z powodu podania wartości 0 zł, to oferta taka jest ważna i nie może ulec odrzuceniu
przez zamawiającego (vide: wyrok KIO z dnia 21 sierpnia 2013 r. KIO 1902/13: „Podanie w
jednej pozycji kosztorysu wartości 0 zł nie wywołuje skutku w postaci niezgodności treści
oferty z treścią siwz, szczególnie w sytuacji gdy zamawiający określając postanowienia siwz
nie zawężał możliwości określenia cen jednostkowych wyłącznie do wartości dodatnich i nie
zastrzegł w siwz skutku w postaci odrzucenia oferty z powodu podania wartości 0 zł.). KIO

podniosła, że o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ możemy mówić tylko wówczas, gdy
oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia. Konsekwencją takiej niezgodności
jest brak zapewnienia całościowej realizacji zamówienia, zgodnej z wymaganiami
zamawiającego. Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z
dnia 19 grudnia 2008 r. (VII Ga 147/08). Podobnie Krajowa Izba
Odwoławcza stwierdziła, iż: „
Wskazanie ceny zero złotych nie może być utożsamiane (...) z niezaoferowaniem wykonania
elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca może uznać, że wynagrodzenie za cały
przedmiot zamówienia, które uważa za wyszacowane z należytą starannością nie wymaga
domagania się wynagrodzenia za jeden lub więcej elementów zakresu robót, które składają
się na ten przedmiot zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 grudnia 2011 r.,
sygn. akt KIO 2492/11) oraz zaoferowanie wykonania j
akiegoś elementu zamówienia za
wartość zero złotych nie przesądza to tym, że wykonawca nie zaoferował wykonania tej
części zamówienia, ale że albo nie przewiduje w tym przypadku powstania kosztów, albo
skalkulował koszt demontażu w innej pozycji ”. (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19
kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 739/11).

Ponadto należy podkreślić, w ocenie Odwołującego, iż dla stwierdzenia czynu nieuczciwej
konkurencji istotne jest wykazanie, że takie działanie doprowadzi do eliminacji innych
pod
miotów z rynku. W niniejszej sprawie przedmiotem oceny ofert nie były poszczególne
etapy w ramach danej części Zamówienia, a zatem wskazanie ceny 0 zł. za jeden z etapów
w żadnej mierze nie prowadzi do eliminacji pozostałych oferentów z rynku.
Nieskonkrety
zowany zarzut czynu naruszającego dobre obyczaje jako czynu nieuczciwej
konkurencji nie może być używany jako wytrych wobec wykonawców, którym nie da się
postawić innych zarzutów. Klauzula generalna używana przez ustawodawcę w art. 3 ust. 1
ustawy o zwalcz
aniu nieuczciwej konkurencji, odsyłając do systemu ocen i norm
pozaprawnych, musi zostać skonkretyzowana.

Niezrozumiały jest również zarzut Zamawiającego, że „nie sposób doszukać się w
działaniach wykonawcy innych celów, jak tylko zabiegi mającego na celu uzyskanie
zamówienia, poprzez sztuczne nie mające związku z rzeczywistością określenie ceny za
dany element zamówienia, aby tym sposobem w danym kryterium pokonać konkurentów”.

Naturalnym celem
każdego oferenta jest wygranie postępowania, w tym poprzez oferowanie
najkorzystniejszej ceny. W tym wypadku gdy dany „element” zamówienia (etap zamówienia)
sam w sobie nie miał wpływu na ocenę w kryterium cenowym, nie mógł też decydować o
pokonaniu konkurentów. Zamawiający zdaje się nie dostrzegać tej istotnego zagadnienia.
Złożenie oferty nie pozostaje w sprzeczności z „dobrymi obyczajami”, brak jest tu bowiem
naruszenia i odwołania się Zamawiającego do jakichkolwiek niepisanych norm w tym

zakresie. Zarzut czynu nieuczciwej konkurencji nie jest zatem uzasadniony. Przepis art, 3 ust
1 w zw. z art. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określa przesłanki uznania
konkretnego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji. Jest nim działanie lub
zaniechanie, podjęte w związku z działalnością gospodarczą, będące szkodliwym, ponieważ
zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy (względnie przedsiębiorców) lub klienta
(względnie klientów), jeżeli jednocześnie jest bezprawne, jako sprzeczne z prawem lub
dobrymi obyczajami. W niniejszej sprawie brak jest spełnienia tych przesłanek. W tym
przypadku zgodnie z zasadą ciężaru dowodu to na Zamawiającym spoczywa obowiązek
wykazania, że oferta Wykonawcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, skoro taki zarzut
przedstawia wobec Odwołującego. Gdyby odwołującym się był inny wykonawca, to on
musiałby wykazać, że działanie Odwołującego prowadzi do jego eliminacji z rynku. W
niniejszej sprawie, jak już wyżej stwierdzono, nie wskazano żadnych dowodów ani
przekonującej argumentacji w tym zakresie, poza ogólnikowymi sformułowaniami
Zam
awiającego.

Jeżeli Zamawiający chce zamówić całość usługi za jednym razem np. projektowanie wraz z
nadzorem autorskim w okresie realizacji albo usługi inżyniera kontraktu na projektowanie,
budowę i okres gwarancji w jednej całości, to organizuje go jako jeden przetarg i oferowana
jest mu wówczas jedna cena za cały przedmiot zamówienia. Jeżeli Zamawiający chce
osiągnąć cel w postaci zamówienia usługi głównej i usługi po-realizacyjnej (np. nadzór
autorski po projektowaniu, inżynier kontraktu w okresie gwarancji) oraz poznania i oceniania
osobnych wartości wynagrodzenia za takie osobne usługi, to powinien zorganizować dwa
postępowania. Skoro jednak zorganizował jeden przetarg, to ocenie powinna podlegać
całość oferowanej przez wykonawców kwoty, a nie jej części składowe.

II.
Naruszenie art 7 ust 1, art 89 ust 1 pkt 2 i 5, art 24 ust 1 pkt 12 w związku z art. 22d
ustawy poprzez błędną ocenę ofert Wykonawców: EKO-INWEST i NBQ i brak wykluczenia
tych wykonawców

W ocenie Odwołującego oferta EKO-INWEST zawiera następujące braki, błędy i nieścisłości,
które Zamawiający zobowiązany był wziąć pod uwagę przy ocenie ofert:
1)
W Formularzu oferty w tabeli na str. 7, 8, 9 i 11 (dla wszystkich części zamówienia) nie
wskazano Inżyniera Rezydenta,.
2) Inżynierów Rezydentów wskazano w Wykazach osób (personelu), które Inżynier skieruje
do realizacji zamówienia (dla wszystkich części zamówienia).

3) W Wykazach osób (personelu), które Inżynier skieruje do realizacji zamówienia nie
wskazano wsz
ystkich wymaganych osób (dla Części I - brak osób w pkt od 4 do 9 wykazu,
dla Części II, IIl i IV - brak osób w pkt od 3 do 9 wykazu).

Z kolei oferta
NBQ zawiera brak w postaci nie załączenia Wykazów osób (personelu), które
Inżynier skieruje do realizacji zamówienia (Zał 2.4), a ponadto wykonawca ten nie złożył
oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej w formie pisemnej w terminie
wskazanym w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym, zdaniem Odwołującego, należy wskazać, iż:
Zamawiający przewidział w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ, wersja 02.01.2018)
obowiązek wskazania (tabela w pkt 3, str. 6) osób skierowanych do realizacji zamówienia,
które posiadają wskazane doświadczenie. Są to informacje, których Zamawiający wymagał w
celu oceny ofer
ty w kryterium opisanym w punkcie 13.6.2 SIWZ, czyli kryterium „Kwalifikacje i
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” - stanowiącego kryterium o
wadze 40%.

Zamawiający wskazał w pkt. 13.6.2 SIWZ, iż „w tym kryterium ocena będzie się odbywała na
podstawie informacji zawartych w tabeli w pkt 2 formularza ofert. Wykonawca musi wskazać
te same osoby w celu potwierdzenia spełniania warunku oraz uzyskania dodatkowych
punktów w kryterium. Wykonawca nie może wskazać w pkt 2 formularza oferty
doświadczenia nabytego w ramach tej samej umowy lub umów, które zostały wskazane w
JEDZ lub wykazie osób na potwierdzenie spełniania przez odpowiednie osoby warunku
zdolności technicznej lub zawodowej. W przypadku wskazania doświadczenia osób
zdobytego podcza
s realizacji tych samych umów o roboty budowlane na potwierdzenie
warunku oraz w celu uzyskania punktów w niniejszym kryterium, Zamawiający najpierw
uwzględni to doświadczenie przy ocenie spełniania warunku, a punkty przyzna tylko za
doświadczenie wykraczające poza wymagane na potwierdzenie spełniania warunku, zgodnie
z zasadami opisanymi w poniższych tabelach dla poszczególnych zadań (...)”


Zatem
, w ocenie Odwołującego, kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do realizacji
zamówienia stanowią zarówno warunki udziału w postępowaniu, jak i kryterium oceny ofert.

Oferent powinien
, zdaniem Odwołującego, zatem przede wszystkim wykazać, iż spełnia
warunki udziału w postępowaniu, co oznacza iż w zakresie kwalifikacji i doświadczenia osób
skierowanych do r
ealizacji zamówienia powinien wykazać, iż dysponuje wszystkimi osobami
zdolnymi do realizacji zamówienia, wskazanymi w pkt 5 ppkt 2 lit. b) SIWZ. Zamawiający w

celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga od wykonawców
wskazania imion i naz
wisk osób wykonujących czynności kierowania robotami budowlanymi
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu
tych osób. W tym celu oferenci wypełniają Zał. nr 2.4 do SIWZ „Wykaz osób (personelu),
które Inżynier skieruje do realizacji zamówienia”. Odwołujący zwrócił uwagę, iż Zamawiający
w SIWZ na str
. 19 błędnie wskazał, iż wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, gdy w
rzeczywistości jest to Załącznik nr 2.4 do SIWZ. Niezależnie jednak od tego błędnego
wska
zania numeru załącznika, z samej treści Załącznika nr 2.4 wynika wyraźnie, iż ma on
dotyczyć wszystkich osób, co do których Zamawiający wymaga aby wykonawca nimi
dysponował: Kierownika Projektu, Inżyniera Rezydenta, Inspektora nadzoru robót w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej, Inspektora nadzoru robót w specjalności drogowej,
Inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz elektroenergetycznych, Inspektora nadzoru robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, Inspektora nadzoru robót branży instalacyjnej
telekomunikacyjnej, Inspektora ds. rozliczeń oraz roszczeń, Radcy prawnego lub adwokata.

W tym zakresie, w
ocenie Odwołującego, EKO-INWEST nie przedstawił w Wykazach osób
(Zał. 2.4) wszystkich osób wymaganych przez Zamawiającego, przy czym dotyczy to
wszystkich 4 części zamówienia.
NBQ Spółka z o.o. zaś w ogóle nie przedstawiła Wykazów osób.
Oznacza to, iż wykonawcy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W tym zakresie należy też wskazać, iż oferta EKO-INWEST jest wewnętrznie sprzeczna i
niezgodna z zapisami SIWZ, w tym nie spełnia warunków wskazanych w SIWZ
umożliwiających ocenę oferty w Kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych
do realizacji zamówienia”. W zakresie w/w kryterium oceniane miało być dysponowanie przez
wykonawcę:
dla części 1 - Kierownikiem Projektu, Inżynierem Rezydentem i Inspektorem nadzoru dla
robót konstrukcyjno-budowlanych,
a dla części 2, 3 i 4 - Inżynierem Rezydentem i Inspektorem nadzoru dla robót konstrukcyjno-
budowlanych.
Jak podniósł Odwołujący EKO-INWEST zaś w ogóle nie wskazał Inżyniera Rezydenta w
Formularzu ofert (dla wszystk
ich 4 części zamówienia) i brak ten nie nadaje się do
uzupełnienia ani poprzez uzupełnienie Wykazu osób ani poprzez złożenie nowego
Formularza oferty. Brak ten w połączeniu ze wskazanymi wyżej brakami Wykazu osób nie
jest w ocenie PM Services jedynie braki
em skutkującym niemożliwością przyznania

oferentowi punktów w opisywanym kryterium, ale stanowi brak skutkujący uznaniem oferty za
niezgodną z treścią SIWZ. Zamawiający wyraźnie bowiem wskazał, iż wymaga, by
Wykonawca wskazał te same osoby w celu potwierdzenia spełniania warunku oraz uzyskania
dodatkowych punktów w ramach oceny spełniania kryterium.
Zupełny brak wskazania osób mających wykonywać funkcje Inżyniera Rezydenta jest,
zdaniem Odwołującego, brakiem nieusuwalnym. Zamawiający nie przewidział bowiem
sytuacji, w której wykonawca w ogóle nie wykaże w kryterium oceny ofert Inżyniera
Rezydenta. W przypadku tego rodzaju błędu nie może, w ocenie Odwołującego, znaleźć
zastosowania art 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem składanie nowego
Formularza
stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy. Uzupełnieniu lub poprawieniu mogą
podlegać jedynie oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1, lub inne
dokument
y niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Nie można natomiast poprawiać
samej treści oferty. Dodatkowo należy również wskazać, iż zgodnie z art 24 ust. 11 ustawy
Prawo zamówień publicznych „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji,
o k
tórej mowa w art. 51 ust. la, art 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”
Oznacza to, w ocenie Odwołującego, iż oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
nie powinno być składane wraz z ofertą, ponieważ dopiero po złożeniu ofert wykonawcy
dowiadują się o innych oferentach, a zatem dopiero od tego momentu mogą z całą
stanowczością potwierdzić, iż nie należą do grupy kapitałowej obejmującej innych oferentów.
Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do
jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z
ofertą jedynie w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę, co w niniejszym
postępowaniu nie miało miejsca.

W tym zakresie należy również podkreślić, iż NBQ nie złożył wskazanego wyżej
oświadczenia w formie pisemnej w terminie wskazanym w art. 24 ust. 11 PZP.

Jak zostało wskazane w dalszej części uzasadnienia odwołania Zamawiający nie dochował
należytej staranności przy ocenie ofert odrzucając ofertę Odwołującego, jednocześnie
dokonując wyboru ofert, które powinny podlegać odrzuceniu i nie dokonując wykluczenia
pozostałych oferentów. Oferta Odwołującego jest prawidłowa i powinna podlegać ocenie.

W świetle powyższego niniejsze odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie,
na
podstawie
zebranego
mate
riału dowodowego, po zapoznaniu
się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
w szcz
ególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, ofertą złożoną w postępowaniu przez Odwołującego, jak
również ofertami wykonawców Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST
S.A. i NBQ Spółka z o.o. oraz korespondencją prowadzoną w toku postępowania
pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia,
jak również po zapoznaniu się z odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też
stanowisk stron złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co
następuje.


W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek,
o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołującemu przysługiwało prawo do
skorzystania ze środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę
interesu w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp kwalifikowaną
możliwością poniesienia szkody przez Odwołującego będącej konsekwencją zaskarżonej w
odwołaniu czynności. Wnoszący odwołanie złożył w przedmiotowym postępowaniu ofertę w
zakresie wszystkich czterech
części zamówienia. W ramach podniesionych zarzutów
zaskarżył czynność odrzucenia jego oferty oraz podniósł zarzuty wobec oferty uznanych za
najkorzystniejsze, wnoszą o ich odrzucenie, jak również o wykluczenia wykonawców, którzy
je złożyli W przypadku zaś uwzględniania odwołania ma on szansę na uzyskanie
przedmiotowego zamówienia.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o
zamówienie
publiczne,
nadesłanej
przez
Zamawiającego
do
akt
sprawy
w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w tym w szczególności z treści ogłoszenia o
zamówieniu, treści SIWZ, oferty złożonej w postępowaniu przez Odwołującego, ofert
wykonawców Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. i NBQ Spółka z

o.o.,
jak również korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami
ubiegającymi się o udzielenie Zamówienia publicznego. Izba dopuściła również dowody
zawnioskowane przez Odwołującego, w tym dowód z zestawienia złożonych ofert, z cen
zaoferowanych przez pozostałych wykonawców oraz dowód w postaci oświadczenia
Odwołującego w zakresie zatrudnienia.
Wniosek Odwołującego o przesłuchanie w charakterze strony p.B.Sz.– Prezesa
Zarządu został wycofany na rozprawie.
Izba oddaliła wniosek dowodowy Odwołującego w postaci przesłuchania w
c
harakterze świadka p. J.B.. Izba wskazuje, iż po doprecyzowaniu przez Odwołującego na
rozprawie tez dowodowych odnoszących się do tego wniosku, po pierwsze wskazać należy,
że przedmiotem dowodzenia dowodem z zeznań świadka winny być fakty, a nie intencje
j
akimi kierował się Odwołujący. Tym samym, kwestia jaki był cel ustalenia przez
Odwołującego wynagrodzenia w odniesieniu do etapu gwarancji i rękojmi na poziomie 0
złotych, nie jest kwestią faktów, lecz intencji, których znajomość pozostaje bez wpływu na
oc
enę czynności Zamawiającego – stanowiącej w tym przypadku przedmiot zarzutu. Po
drugie Izba wskazuje, że kwestia, czy wynagrodzenie za okres gwarancji i rękojmi została
objęta całym wynagrodzeniem nie stanowi w ramach rozpoznawanego środka ochrony
prawnej
kwestii spornej. Okoliczność ta nie jest bowiem negowana przez Zamawiającego,
lecz ten ostatni przyjął ją jako stanowisko Odwołującego uwzględniając ten fakt w ramach
podjętej czynności, tj. uznał, że podstawą czynu nieuczciwej konkurencji jest dokonanie
p
rzesunięcia płatności za ten etap do wcześniejszych etapów – a zatem Zamawiający przyjął
okoliczność, że wartość ta została ujęta w wynagrodzeniu. W zakresie ostatniej tezy, tj.
charakteru kosztów ponoszonych przez Odwołującego w okresie gwarancji i rękojmi Izba
wskazuje, że przedmiotem rozpoznania przez Izbę w ramach odwołania jest czynność
podjęta przez Zamawiającego w kształcie mającym miejsce w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego i przy uwzględnieniu faktów, jakie legły u podstaw
podjętej czynności. Zamawiający wskazał na rozprawie, że Odwołujący był wzywany do
wyjaśnień w zakresie wysokości wynagrodzenia za okres gwarancji oraz rękojmi i miał
sposobność ustosunkować się do tych kwestii, zaś Zamawiający dokonując czynności
odrzucenia je
go oferty był związany informacjami, które uzyskał w drodze wyjaśnień. Izba
bowiem mając na uwadze zakreślony odwołaniem przedmiot zaskarżenia ocenia podjętą w
postępowaniu czynność z uwzględnieniem okoliczności faktycznych znanych i dostępnych
Zamawiającemu. Izba nie może bowiem orzekać, co do zarzutów nie zawartych w odwołaniu
(art. 192 ust. 7 ustawy Pzp), a więc winna uwzględniać jedynie okolicznością składające się
na przedmiot zaskarżenia, tj. uwzględniające zaskarżoną czynność, fakty, które legły u jej
podstaw, postawione w odwołaniu zarzutu oraz ich podstawy faktyczne. Izba będąc związaną
zarzutami nie może również prowadzić ponad te zarzuty postępowania dowodowego, tj.

czynić ustaleń, które nie były znane Zamawiającemu i tym samym nie mogły stanowić
podstaw dla jego działań. Wyjście poza te fakty prowadziłoby bowiem do oceny działań
podmiotu zamawiającego przez pryzmat okoliczności, które nie były mu znane i które nie
mogą stanowić weryfikacji podjętej przez niego czynności. Tym samym Izba postanowiła,
mając na uwadze sprecyzowane przez Odwołującego tezy dowodowe, odmówić
przeprowadzenia dowodu w przesłuchania świadka, kierując się treścią art. 190 ust. 5 i 6
ustawy Pzp.
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów
po
dniesionych w odwołaniu Izba stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, iż postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieo
graniczonego o wartości powyżej kwot wskazanych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zgodnie z Rozdziałem 2 SIWZ zatytułowanym TRYB ZAMÓWIENIA:

1.1. Postępowanie nr WIM.271.1.43.2017 prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego określonego w art. 39 i następnych Działu II rozdziału 3, Oddział 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579)
zwanej dale ustawą Pzp. 1.2. Tryb postępowania zatwierdził Prezydent Miasta Świnoujście.
1.3. Zama
wiający w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

Następnie Zamawiający w Rozdziale 3. Zatytułowanym PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zawarł
następujące postanowienia:

3.1 Zamówienie podstawowe - wykonanie usługi: Pełnienie roli inżyniera kontraktu na
zadaniach inwestycyjnych Gminy Miasta Świnoujście w latach 2017-2021 dotyczących
realizacji niżej wymienionych inwestycji kubaturowych.
3.2 Wykonawca może złożyć ofertę na: jedną, dwie, trzy, cztery, lub pięć dowolnie wybranych
części zamówienia spośród niżej wymienionych:
Część 1: element 1a. Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Bydgoskiej wraz z rozbudową
ul. Bydgoskiej w Świnoujściu. element 1b. Budowa Zespołu Opieki Długoterminowej w
Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej na działce nr 243/26 obręb 0005 o powierzchni 1,22 ha.

Część 2 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego Świnoujściu przy
ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera na działce nr 428/6 obręb 0010 wraz z częścią drogi
dojazdowej n
a działce nr 428/2 obręb 0010.
Część 3 Budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i
Turystyki (CEZiT) w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej 26 oraz rozbudowy budynku szkoły
CEZiT. Część 4 Budowy Centrum Kultury i Sportu w części dotyczącej zagospodarowania
terenu Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Chopina 30 oraz rozbiórki budynku
Domu Noclegowego OSiR Wyspiarz w Świnoujściu przy ul. Matejki 17A, a następnie budowy
nowego budynku o tej funkcji wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu. Część 5
Budowa Etapu I i II wejścia na plażę i toalety publicznej w Świnoujściu przy ul.
Uzdrowiskowej.
3.3 Podstawowym celem umowy (dalej: „Umowa”) zawartej między Zamawiającym a
Inżynierem-Kontraktu (dalej: „Inżynier Kontraktu” lub „Inżynier”) będzie efektywne,
profesjonalne i rzetelne świadczenie usług w zakresie zarządzania Projektem, procesem
inwestycyjnym, pełnienia funkcji inspektora nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadań
objętych przedmiotem umowy – wymienionych w załączniku nr 2.1 do siwz.
3.4 Połączenie kompetencji określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla obsługi
Projektu, ma na celu zapewnienie kompleksowości obsługi Projektu i ustaleniu jasnych reguł
odpowiedzialności za jego poprawną realizację, a także zapewnienie sprawnego przepływu
informacji.
3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.1 do siwz p.n.
„Opis przedmiotu zamówienia”.
3.6 Opis zadań i zakresu robót objętych wykonywaniem czynności określonych w opisie
przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.2 do siwz. 3

W Rozdziale % zatytułowanym WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA
ICH SPEŁNIENIA Zamawiający w następujący sposób określił warunki w zakresie potencjału
kadrowego:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, niepodlegający wykluczeniu na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1,
którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego, w zakresie:
2) Zdolności technicznej lub zawodowej; Określenie warunków: Minimalny poziom
zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: I. Dla części 1 element 1a i 1b,
części 3: − Kierownikiem Projektu posiadającym: doświadczenie w zarządzaniu, koordynacją,
kontrolą i nadzorem zadania inwestycyjnego o wartości równej lub wyższej od 15 mln zł

brutto, przedmiotem, którego była budowa, rozbudowa lub przebudowa budynku
mieszkalnego i/lub budynku użyteczności publicznej wraz z dokonywaniem rozliczeń .
− Inżynierem Rezydentem posiadającym: wykształcenie wyższe techniczne o kierunku
budownictwo oraz doświadczenie zawodowe przy kierowaniu zespołem inspektorów nadzoru
inwestorskiego przy realizacji co najmniej
jednego zakończonego i należycie wykonanego
zadania na roboty budowlane dotyczącego budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
i/lub budynku użyteczności publicznej wartości robót nie niższej od 10 mln zł brutto. −
Inspektorem nadzoru dla robót konstrukcyjno-budowlanych posiadającym: • uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-
budowlanej określone w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji
kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności jw. nad
zakończonymi i należycie wykonanymi robotami w tym w ramach zadania dotyczącego
budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
lub budynku użyteczności
publicznej o wartości robót nie niższej od 10 mln zł brutto, − Inspektorem nadzoru dla robót
branży drogowej posiadającym: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy Prawo
Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w p
aństwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru
robót w specjalności jw. nad zakończonymi i należycie wykonanymi robotami w tym w
ramach zadania dotyczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi o wartości robót nie
niższej od 2 mln zł brutto, − Inspektorem nadzoru dla robót branży instalacyjnej sanitarnej
posiadającym: • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru
robót w specjalności jw. nad zakończonymi i należycie wykonanymi robotami w tym w

ramach zadania dotyczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
lub budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie niższej od 10 mln zł brutto,
− Inspektorem nadzoru robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadającym: • uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej określone w art.
14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy lub
inspektora nadzoru robót w specjalności jw. nad zakończonymi i należycie wykonanymi
robotami w tym w ramach zadania dotyczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy
budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie niższej od
10 mln zł brutto, − Inspektorem nadzoru robót branży instalacyjnej telekomunikacyjnej
posiadającym: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo Budowlane lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji
kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności jw. nad
zakończonymi i należycie wykonanymi robotami w tym w ramach zadania dotyczącego
budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności
publicznej o wartości robót nie niższej od 10 mln zł brutto, − Inspektorem ds. rozliczeń oraz
roszczeń, posiadającym: • wykształcenie wyższe • doświadczenie w rozpatrywaniu roszczeń
oraz dokonywaniu rozliczeń finansowych co najmniej 2 umów o roboty budowlane, aż do ich
ukończenia (rozliczenie końcowe) o wartości każdej z umów nie mniej niż 5 mln zł netto. −
Specjalistą z dziedziny Prawa zamówień publicznych posiadającym: • wykształcenie wyższe
• doświadczenie przy przygotowaniu dokumentacji i prowadzeniu co najmniej dwóch
postępowań w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz.
1579), których wartość szacunkowa była równa lub wyższa od kwot określonych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. − Radcą prawnym lub adwokatem, którego uprawnienia
do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego zostały uznane na podstawie ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), posiadającym
doświadczenie w reprezentacji w co najmniej 2 postępowaniach przed Krajową Izbą
Odwoławczą;

II. Dla części 2, 4: − Inżynierem Rezydentem posiadającym: wykształcenie wyższe
techniczne o kierunku budownictwo oraz doświadczenie zawodowe przy kierowaniu
zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednego
zakończonego i należycie wykonanego zadania na roboty budowlane dotyczącego budowy
lub przebudowy budynku mieszkalnego i/lub budynku użyteczności publicznej wartości robót
nie niższej od 6 mln zł brutto. − Inspektorem nadzoru dla robót konstrukcyjno-budowlanych
posiadającym: • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone w art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru
robót w specjalności jw. nad zakończonymi i należycie wykonanymi robotami w tym w
ramach zadania dotyczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
lub budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie niższej od 6 mln zł brutto, −
Inspektorem nadzoru dla robót branży drogowej posiadającym: • uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit.
b) ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru
robót w specjalności jw. nad zakończonymi i należycie wykonanymi robotami w tym w
ramach zadania dotyczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi o wartości robót nie
niższej od 2 mln zł brutto,, − Inspektorem nadzoru dla robót branży instalacyjnej sanitarnej
posiadającym: • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru
robót w specjalności jw. nad zakończonymi i należycie wykonanymi robotami w tym w
ramach zadania dot
yczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
lub budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie niższej od 6 mln zł brutto, −
Inspektorem nadzoru robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadającym: • uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej określone w art.
14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy lub
inspektora nadzoru robót w specjalności jw. nad zakończonymi i należycie wykonanymi
robotami w tym w ramach zadania dotyczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy
budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie niższej od 6
mln zł brutto, − Inspektorem nadzoru robót branży instalacyjnej telekomunikacyjnej
posiadającym: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo Budowlane lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji
kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności jw. nad
zakończonymi i należycie wykonanymi robotami w tym w ramach zadania dotyczącego
budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności
publicznej o wartości robót nie niższej od 6 mln zł brutto, − Inspektorem ds. rozliczeń oraz
roszczeń, posiadającym: • wykształcenie wyższe • doświadczenie w rozpatrywaniu roszczeń
oraz dokonywaniu rozliczeń finansowych co najmniej 2 umów o roboty budowlane, aż do ich
ukończenia (rozliczenie końcowe) o wartości każdej z umów nie mniej niż 5 mln zł netto. −
Specjalistą z dziedziny Prawa zamówień publicznych posiadającym: • wykształcenie wyższe
• doświadczenie przy przygotowaniu dokumentacji i prowadzeniu co najmniej dwóch
postępowań w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz.
1579), których wartość szacunkowa była równa lub wyższa od kwot określonych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. − Radcą prawnym lub adwokatem, którego uprawnienia
do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego zostały uznane na podstawie ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), posiadającym
doświadczenie w reprezentacji w co najmniej 2 postępowaniach przed Krajową Izbą
Odwoławczą;

III. Dla części 5: − Inżynierem Rezydentem posiadającym: wykształcenie wyższe techniczne
o kierunku budownictwo oraz doświadczenie zawodowe przy kierowaniu zespołem
inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednego zakończonego i

należycie wykonanego zadania na roboty budowlane dotyczącego budowy lub przebudowy
budynku mieszkalnego i/lub budynku użyteczności publicznej wartości robót nie niższej od 2
mln zł brutto. − Inspektorem nadzoru dla robót konstrukcyjno-budowlanych posiadającym: •
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-
budowlanej określone w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji
kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności jw. nad
zakończonymi i należycie wykonanymi robotami w tym w ramach zadania dotyczącego
budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego lub b
udynku użyteczności
publicznej o wartości robót nie niższej od 2 mln zł brutto, − Inspektorem nadzoru dla robót
branży drogowej posiadającym: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy Prawo
Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru
robót w specjalności jw. nad zakończonymi i należycie wykonanymi robotami w tym w
ramach zadania dotyczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi o wartości robót nie
niższej od 1 mln zł brutto,, − Inspektorem nadzoru dla robót branży instalacyjnej sanitarnej
posiadającym: • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru
robót w specjalności jw. nad zakończonymi i należycie wykonanymi robotami w tym w
ramach zadania dotyczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
lub budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie niższej od 2 mln zł brutto, −
Inspektorem nadzoru robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadającym: • uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej określone w art.
14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy lub
inspektora nadzoru robót w specjalności jw. nad zakończonymi i należycie wykonanymi
robotami w tym w ramach zadania dotyczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy
budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie niższej od 2
mln zł brutto, − Inspektorem nadzoru robót branży instalacyjnej telekomunikacyjnej
posiadającym: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo Budowlane lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji
kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności jw. nad
zakończonymi i należycie wykonanymi robotami w tym w ramach zadania dotyczącego
budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności
publicznej o wartości robót nie niższej od 2 mln zł brutto, − Inspektorem ds. rozliczeń oraz
roszczeń, posiadającym: • wykształcenie wyższe • doświadczenie w rozpatrywaniu roszczeń
oraz dokonywaniu rozliczeń finansowych co najmniej 2 umów o roboty budowlane, aż do ich
ukończenia (rozliczenie końcowe) o wartości każdej z umów nie mniej niż 5 mln zł netto. −
Specjalistą z dziedziny Prawa zamówień publicznych posiadającym: • wykształcenie wyższe
• doświadczenie przy przygotowaniu dokumentacji i prowadzeniu co najmniej dwóch
postępowań w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz.
1579), których wartość szacunkowa była równa lub wyższa od kwot określonych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Radcą prawnym lub adwokatem, którego uprawnienia
do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego zostały uznane na podstawie ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), posiadającym
doświadczenie w reprezentacji w co najmniej 2 postępowaniach przed Krajową Izbą
Od
woławczą;

UWAGA! W przypadku składania oferty przez jednego wykonawcę na więcej niż jedną
część, Zamawiający wymaga, aby funkcje: − Inżyniera Rezydenta, − Inspektora nadzoru
robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej − Inspektora nadzoru robót w specjalności
drogowej**, − Inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, − Inspektora nadzoru robót w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, były sprawowane przez różne osoby w każdej

z części*. * Zamawiający dopuszcza łączenie wymienionych wyżej funkcji w wypadku zadań
inwestycyjnych wymienionych w części 1 elementy 1a i 1b. Pozostałe funkcje mogą być
wykonywane przez te same osoby w każdej z części na która wykonawca złoży ofertę. **
Zamawiający dopuszcza łączenie w danym zadaniu inwestycyjnym w danej części
zamówienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjnobudowlanej i branży drogowej
pod warunkiem, że osoba, która funkcje te będzie pełnić, posiadać będzie uprawnienia
budowlane o zakresie obejmującym specjalność konstrukcyjno-budowlaną i drogową.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących
czynności kierowania robotami budowlanymi przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwal
ifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełnić wspólnie. Wszystkie osoby przewidziane do
realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku
w
ykonawca udostępnia wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka
technicznego w zakresie terminologii budowlanej w specjalności występujących przy
realizacji zamówienia. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków
wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs
walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający
przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
6.1.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu, z
powodów określonych w punkcie 5a. siwz, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 5 siwz, 3) oraz podmioty trzecie, na zasobach których wykonawca
polega spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu;
wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej
Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ” wg wzoru (formularza)
stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
2) wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5 siwz, tj.:
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wzór stanowi załącznik nr 6 do siwz);

W kolejnym Rozdziale Zamawiający określił warunki komunikacji.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E USTAWY PZP,
PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30.
7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
Forma pisemna zastrzeżona jest dla następujących czynności:
a) złożenie oferty;
b) wycofanie oferty;
c) zmiana oferty;
d) uzupełnienie oferty w przypadkach wynikających z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, przy czym
wykonawca w celu dochowania terminu na uzupełnienie może przesłać oświadczenia lub
dokumenty faksem lub e-
mailem pod warunkiem ich niezwłocznego dostarczenia w formie
pisemnej.
7.3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu oraz e-maila przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz,
b) modyfikacje treści siwz,
c) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,
d) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy Pzp,
e) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
f) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
g) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
h) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
oraz odpowiedź wykonawcy,
i) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,

j) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp,
k) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
l) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185
ustawy Pzp.
7.4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-
mailem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów
faksem lub e-
mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał
korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od
ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

Zamawiający w Rozdziale 12 zatytułowanym: Obliczanie ceny ofertowej wskazał, co
następuje:

12.1. Zamawiający wymaga określenia w ofercie niezmiennego wynagrodzenia ryczałtowego
za realizację przedmiotu zamówienia w złotych polskich z dokładnością do pełnych groszy.
12.2. Jedyną właściwą ryczałtową ceną ofertową jest ta wpisana w formularzu oferty.
12.3. Pod pojęciem „wynagrodzenie ryczałtowe” należy rozumieć niezmienne wynagrodzenie
na warunkach określonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny.
12.4. W każdym przypadku użycia zamiennie określenia „cena ryczałtowa” należy przez to
rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe.
12.5. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku
VAT.
12.6. Pojęcia netto i brutto odnoszące się do wynagrodzenia ryczałtowego lub ceny
ryczałtowej oznaczają odpowiednio: wynagrodzenie ryczałtowe bez uwzględnienia VAT
(netto) lub wynagrodzenie ryczałtowe zawierające obowiązujący VAT (brutto).
12.7. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221 z późn. zm.).
12.8. Wykonawca
wskaże w formularzu oferty łączną cenę za realizację zamówienia dla
danej części. Cena musi uwzględniać wykonywanie wszystkich czynności wymienionych w
Opisie przedmiotu zamówienia i dotyczących danej części.
12.9. Wszystkie obliczenia oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących
ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia
omyłek rachunkowych i pisarskich. 12.10. Zamawiający poprawia zauważone przez komisję
przetargową omyłki w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych. 12.11. Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia może zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 z
uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 90 ustawy Pzp.

Zamawiający w treści SIWZ wskazał m.in., iż: „wymaga określenia w ofercie niezmiennego
wynagrodzenia
ryczałtowego za realizację przedmiotu zamówienia w złotych polskich z
dokładnością do pełnych groszy”
(pkt 12.1), ponadto, iż „Jedyną właściwą ryczałtową ceną
ofertową jest ta wpisana w formularzu oferty”
(pkt 12.2). Dalej wskazano, iż „pod pojęciem
„wynagrodzenie ryczałtowe” należy rozumieć niezmienne wynagrodzenie na warunkach
określonych w art 632 ustawy Kodeks cywilny”
(pkt 12,3) i „Wykonawca wskaże w formularzu
oferty łączną cenę za realizację zamówienia dla danej części.
(podkreślenie Izby) Jak wynika
z pkt 12.8 SIWZ „Cena musi uwzględniać wykonywanie wszystkich czynności wymienionych
w Opisie przedmiotu zamówienia i dotyczących danej części”
(podkreślenie Izby).

Punkty dla każdej części oferty w poszczególnych kryteriach miały być przyznawane wg
nast
ępujących zasad:
Cena oferty (C) - 60%. C = 0,6 x (Cmin / Cob) x 100 pkt gdzie:
Gmin -
cena brutto najniższa dla danej części,
Cob -
cena brutto oferty badanej dla danej części.


W
treści projektu umowy (zał. nr 2 do SIWZ) Zamawiający wskazał, że „wynagrodzenie
oznacza sumę kwot ryczałtowych brutto (określonych w załączniku nr 3 do umowy) ustaloną
na podstawie oferty; płatną Inżynierowi za właściwe wykonywanie umowy wg zasad
określonych w art. 11”.

W artykule 11 w punktach od 1 do 7 projektu Um
owy Zamawiający wskazał, że:
„1. Wynagrodzenie Inżyniera za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji
robót:
a) Zamawiający zapłaci Inżynierowi za czynności zgodnie z ofertą i postanowieniami umowy
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie
realizacji robót, za każdy miesiąc realizacji umowy w odniesieniu do zadań i stawek
określonych w tabeli 1 załącznika nr 3 do umowy
(podkreślenie Izby),
b) szacunkowe wynagrodzenie umowne brutto za te czynności wynosi
………………… złotych (słownie: ……………/ 100 zł) w tym VAT ....% w kwocie ….. złotych
(słownie: ………./ 100 zł).
c) w przypadku wykonywania czynności umownych w niepełnym wymiarze miesiąca, należne
wynagrodzenie za czynności za dany miesiąc zostanie obliczone jako iloczyn kwoty
wynagrodzenia miesięcznego dla danego zadania i ilorazu liczby dni wykonywania czynności


umownych w danym miesiącu do całkowitej liczby dni danego miesiąca, d) za okres
zawieszenia czynności dla danego zadania, Inżynier nie otrzymuje wynagrodzenia
2 Wynagrodzenie Inżyniera za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie przygotowania i
projektowania:
a) Zamawiający zapłaci Inżynierowi za czynności zgodnie z ofertą i postanowieniami umowy
wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w danym zadaniu, po
zakończeniu czynności, wg tabeli 2 załącznika nr 3 do umowy
(podkreślenie Izby),
b) ryczałtowe wynagrodzenie umowne brutto za te czynności wynosi ….. złotych (słownie:
…. /100 zł) w tym VAT w kwocie złotych …… (słownie:
/100
zł).
3. Wynagrodzenie Inżyniera za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie okresu rękojmi
i gwarancji:
a) Zamawiający zapłaci Inżynierowi za czynności zgodnie z ofertą i postanowieniami umowy
wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w danym zadaniu, po
zakończeniu czynności, wg tabeli 3 załącznika nr 3 do umowy,
b) ryczałtowe wynagrodzenie umowne brutto za te czynności wynosi …. złotych Załącznik nr
2 do SIWZ -
W1M.271.1.43.2017 Projekt umowy 12/25 (słownie: …../ 100 zł) w tym VAT ....%
w kwocie …. Złotych (słownie: …../100 zł).
4. Łączne szacunkowe wynagrodzenie Inżyniera za wykonywanie czynności objętych
przedmiotem umowy wynosi: …… złotych (słownie: ….. /100 zł) w tym VAT ....% ….złotych
….. /100 zł).
5. Wszystkie wynagrodze
nia cząstkowe mają charakter wynagrodzenia ryczałtowego w
rozumieniu art. 632 Kc.
6. Kwota określona w formularzu Oferty stanowi wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za
wszystkie czynności, urządzenia, materiały / narzędzia użyte przez Inżyniera do wykonania
Przedmiotu Umowy oraz pokrywa wszelkie koszty i ryzyka Inżyniera związane w realizacją
wszystkich jego zobowiązań wynikających z Umowy.
7. Fakturowanie i terminy płatności, a) Inżynier będzie przedkładał faktury za okres
wykonywania czynności w trakcie pełnienia funkcji w czasie realizacji robót, każdego
ostatniego roboczego dnia miesiąca; b) Inżynier będzie przedkładał faktury za czynności w
trakcie przygotowania i projektowania,, odpowiednio: po podpisaniu umowy z projektantem
lub wykonawcą oraz po podpisaniu protokołu odbioru prac projektowych przez
Zamawiającego; c) Inżynier będzie przedkładał faktury za okres wykonywania czynności w
trakcie okresu rękojmi i gwarancji, po przyjęciu przez Zamawiającego raportu zamknięcia, d)
faktury wystawiane będą przez Inżyniera na kwoty wynikające odpowiednio z tabel w
załączniku nr 3 do umowy, e) kwoty wynikające z faktur i należne Inżynierowi będą płacone
bez zwłoki, w terminie 21 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego faktury, wystawionej
przez Inżyniera. ”


W p
rojekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w następujący sposób określono
wynagrodzenie i płatności:
ARTYKUŁ 11 WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Inżyniera za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji
robót:
a) Zamawi
ający zapłaci Inżynierowi za czynności zgodnie z ofertą i postanowieniami umowy
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie
realizacji robót, za każdy miesiąc realizacji umowy, w odniesieniu do zadań i stawek
okre
ślonych w tabeli 1 załącznika nr 3 do umowy,
b) szacunkowe wynagrodzenie umowne brutto za te czynno
ści wynosi ….. złotych (słownie:
.........
./100 zł) w tym VAT ….% w kwocie ......... złotych (słownie :....... /100 zł).
c) w przypadku wykonywania czynno
ści umownych w niepełnym wymiarze miesiąca, należne
wynagrodzenie za czynności za dany miesiąc zostanie obliczone jako iloczyn kwoty
wynagrodzenia miesięcznego dla danego zadania i ilorazu liczby dni wykonywania czynności
umownych w danym miesiącu do całkowitej liczby dni danego miesiąca,
d) za okres zawieszenia czynności dla danego zadania, Inżynier nie otrzymuje
wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie Inżyniera za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie przygotowania
i projektowania: a) Zamawiający zapłaci Inżynierowi za czynności zgodnie z ofertą i
postanowieniami umowy wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
w danym zadaniu, po zakończeniu czynności, wg tabeli 2 załącznika nr 3 do umowy, b)
ryczałtowe wynagrodzenie umowne brutto za te czynności wynosi ………… złotych (słownie:
...................
/100 zł) w tym VAT ….% w kwocie ........ złotych (słownie: ......... /100 zł).
3. Wynagrodzenie Inżyniera za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie okresu rękojmi
i gwarancji: a)
Zamawiający zapłaci Inżynierowi za czynności zgodnie z ofertą i
postanowieniami umowy wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
w danym zadaniu, po zakończeniu czynności, wg tabeli 3 załącznika nr 3 do umowy, b)
ryczałtowe
wynagrodzenie
umowne
brutto
za
te
czynności
wynosi
……………………………………………………………............................ złotych
(słownie: ........................................................................................................................./ 100
zł) w tym VAT ….% w kwocie ........…………………………………….... złotych
(słownie:..................................................................................…........................ /100 zł).
4. Łączne szacunkowe wynagrodzenie Inżyniera za wykonywanie czynności objętych
pr
zedmiotem umowy wynosi: ……………………………............................ złotych (słownie:
............................................................................................................../100 zł) w tym VAT

….%
w
kwocie
.........…………………………………………....
złotych
(słownie:.................................................................................…........................ /100 zł).
5. Wszystkie wynagrodzenia cząstkowe mają charakter wynagrodzenia ryczałtowego w
rozumieniu art. 632 k.c.
6. Kwota określona w formularzu Oferty stanowi wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za
wszystkie czynności, urządzenia, materiały i narzędzia użyte przez Inżyniera do wykonania
Przedmiotu Umowy oraz pokrywa wszelkie koszty i ryzyka Inżyniera związane w realizacją
wszystkich
jego zobowiązań wynikających z Umowy.
7. Fakturowanie i terminy płatności.
a) Inżynier będzie przedkładał faktury za okres wykonywania czynności w trakcie pełnienia
funkcji w czasie realizacji robót, każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca,
b) Inżynier będzie przedkładał faktury za czynności w trakcie przygotowania i projektowania,
odpowiednio: po podpisaniu umowy z projektantem lub wykonawcą oraz po podpisaniu
protokołu odbioru prac projektowych przez Zamawiającego,
c) Inżynier będzie przedkładał faktury za okres wykonywania czynności w trakcie okresu
rękojmi i gwarancji, po przyjęciu przez Zamawiającego raportu zamknięcia,
d) faktury wystawiane będą przez Inżyniera na kwoty wynikające odpowiednio z tabel w
załączniku nr 3 do umowy,
e) kwoty wyni
kające z faktur i należne Inżynierowi będą płacone bez zwłoki, w terminie 21 dni
od dnia przyjęcia przez Zamawiającego faktury, wystawionej przez Inżyniera.
8. Jeżeli Inżynier nie otrzyma płatności w terminie wskazanym w ust. 7e to będą mu
wypłacone odsetki ustawowe za zwłokę obliczane w stosunku do kwoty należnej, poczynając
od następnego dnia od dnia, w którym przypada płatność faktury.
9. Jeżeli jakaś pozycja lub część pozycji faktury przedłożonej przez Inżyniera jest
kwestionowana przez Zamawiającego, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Inżyniera o
swoich racjach. W takiej sytuacji ustala się, że termin płatności faktury ulega odpowiedniemu
wydłużeniu o okres wyjaśnienia stanowisk stron i zaakceptowania jej treści przez
Zamawiającego i jest liczony od momentu ostatecznego wyjaśnienia.
10. Inżynier wystawia fakturę odpowiednio (za czynności wymienione w załączniku nr 3 do
umowy) na: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 – 600 Świnoujście, NIP
855-15-71-
375 lub na: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście,
NIP: 855-00-24-412.
11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

Wykonawca P.U.I. EKO-
INWEST S.A. w złożonej ofercie na str. 52 (załącznik nr 5 do SIWZ)
złożył oświadczenie, że nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców
biorących udział w postępowaniu. Nadto na str. 37 – 49 zamieścił wykazy osób (personelu),

które Inżynier skieruje do realizacji zamówienia – objęte zastrzeżeniem jako tajemnica
przedsi
ębiorstwa. Dane te zostały również zamieszczone w zał. Nr 1 do SIWZ w formie
tabelarycznej w ramach punktu nr 3 (informacje w części dotyczącej kryteriów oceny ofert).

Wykonawca NBQ Spółka z o.o. w złożonej ofercie w zał. Nr 1 do SWIZ w ramach punktu nr 3
wskazał osoby, które skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia (informacje służące
ocenie ofert w kryterium opisanym w pkt 13.6.2. SIWZ).

Wykonawca PM Services Poland Spółka z o.o. w ramach złożonej oferty w pkt 1.1. zał. Nr 1
do SIWZ
– formularz cenowy w zakresie części zamówienia oznaczonych numerami 1 – 4 w
ramach czynności „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji” wskazał
wynagrodzenie w wysokości 0 złotych.

W związku z powyższą okolicznością Zamawiający wezwał wykonawcę PM Services Poland
S
półka z o.o. pismem z dnia 12.01.2018 r., działając na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp,
do złożenia w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
oferty dotyczących zamieszczonych na stronach: 2, 3, 4, 5 oferty, wycen szacowanych cen
dla poszczególnych czterech części zamówienia, na wykonanie których wykonawca złożył
ofertę; w zakresie dotyczącym zerowej wyceny pełnienia roli Inżyniera Kontraktu w okresie
rękojmi i gwarancji:

W odpowiedzi na powyższe pismo wykonawca PM Services Poland Spółka z o.o. w piśmie z
dnia 16.01.
2018 r. wskazał m.in. , że kierował się formą wynagrodzenia ryczałtowego,
faktem, iż Zamawiający wprowadził w ramach kryteriów ocenę ceny całkowitej oraz tym , iż w
jego ocenie choć każda cześć zamówienia została podzielona na etapy to nie stanowią one
odrębnych części zamówienia. Wskazał również, że: Łączna cena za realizację zamówienia
obejmuje realizacje danej części w całości, bez wyłączenia jakiegokolwiek etapu.

Wykonawca wziął zatem pod uwagę definicję wynagrodzenia ryczałtowego wskazaną w art.
632 K.c. Nadto wykonawca w wyjaśnieniach wskazał, że: Oferent przyjął zatem jako
podstawę swoich ustaleń istotę wynagrodzenia ryczałtowego, którą jest uzgodnienie przez
strony oznaczonej k
woty należnej przyjmującemu zamówienie jako ekwiwalent za wykonanie
dzieła bez względu na rozmiar świadczonych prac i wartość poniesionych kosztów. W tym
zakresie odróżnić należy wynagrodzenie kosztorysowe od wynagrodzenia ryczałtowego. „W
tym modelu (w od
różnieniu od kosztorysu) wartość należnego wynagrodzenia nie jest
uzależniona od czynników określających przewidywany lub zrealizowany rozmiar prac (np.
zestawień robót do wykonania, jednostek obmiarowych), ilość zużytego materiału ani od
przyjętych
cen
jednostkowych
lub
stawek
robocizny.
Dalszym
elementem


charakterystycznym jest brak jurydycznego powiązania między uzgodnioną kwotą
wynagrodzenia a możliwością przewidywania przez strony w chwili zawarcia umowy
rozmiaru prac lub wartości kosztów koniecznych do wykonania dzieła. W tym zakresie jednak
granice ryzyka ponoszonego przez przyjmującego zamówienie wyznacza art. 632 § 2 (zob.
uwagi 4
—8). Generalnie należy stwierdzić, że akceptując model wynagrodzenia
ryczałtowego — przyjmujący zamówienie przyjmuje gospodarcze ryzyko wzrostu cen
materiałów, stawek robocizny lub innych kosztów oraz ryzyko wynikające z konieczności
wykonania prac, których nie przewidywał. ” (J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz.
Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, WKP 2017).


Wykonawca P.U.I. EKO-
INWEST S.A. pismem z dnia 13.02.2018 r. złożył w odpowiedzi na
wezwanie z dnia 02.02.2018 r. dokumenty podmiotowe, w tym wykaz osób skierowanych do
realizacji zamówienia (dla części nr 1 i 4 zamówienia) zastrzeżony jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Dla części nr 1 wskazano ogółem 9 osób, zaś dla części 4 zamówienia
ogółem 9 osób.

Wykonawca NBQ Spółka z o.o. pismem z dnia 12.02.2018 r. złożył w odpowiedzi na
wezwanie z dnia 02.02.2018 r. dokumenty podmiotowe, w tym wykaz osób skierowanych do
realizacji zamówienia (dla części nr 2 i 3 zamówienia). Dla obu części, tj. nr 2 i 3 wskazano
ogółem 9 tożsamych osób.

Jak Izba ustaliła, w oparciu o akta sprawy, w tym protokół postępowania z dnia 16.02.2018 r.,
że wykonawcy NBQ Spółka z o.o. (dla części nr 2 i 3) i P.U.I. EKO-INWEST S.A. (dla części
nr 1 i 4)
, na pisemne wezwanie oparte o treść 26 ust. 1 w związku z art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp, złożyli następujące dokumenty:
-
zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego;
-
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS;
-
odpis właściwego rejestru KRS;
-
oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
-
oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zabezpieczającego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
-
oświadczenia wykonawcy i niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;
-
informacji banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolności kredytowej;

-
dokumentów potwierdzających, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej;
-
wykazu usług wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie;
-
wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresie wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dodatkowo do ww. protokołu dołączono dokument w układzie tabelarycznym, gdzie znajduje
się weryfikacja spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia.

Wykonawca P.U.I. EKO-
INWEST S.A. pismem z dnia 05.03.2018 r. przedłużył termin
związania ofertą oraz wadium wniesione w gotówce do dnia 15.04.2018 r.

Wykonawca NBQ Spółka z o.o. pismem z dnia 01.03.2018 r. wyraził zgodę na przedłużenie
terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium do dnia
15.04.2018 r.

Izba ustaliła, iż w ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający pismem z dnia
20.02.2018 r. , d
ziałając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp przekazał informację o:
1 ) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania r ) złożonych
ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
2)
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3)
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
1.
Wybór oferty najkorzystniejszej:
1.1.
Część pierwsza zamówienia: „Pełnienie roli inżyniera kontraktu na zadaniu
inwestycyjnym: Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Bydgoskiej wraz z rozbudową ul.
Bydgoskiej w Świnoujściu”; ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
EKO-INWEST S.A., ul. Jerzego Zimowskiego 20, 71-281 Szczecin, o cenie brutto 659 772,00
zł (słownie sześćset pięćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt dwa 00/100).

1.2.
Część druga zamówienia: „Pełnienie roli inżyniera kontraktu na zadaniu Inwestycyjnym:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego Świnoujściu przy ul.
Kontradmirała Włodzimierza Steyera na działce nr 428/6 obręb 0010 wraz z częścią drogi
dojazdowej na
działce nr 428/2 obręb 0010” wybrano ofertę nr 1 złożoną przez NBQ Sp. z
o.o. z siedzibą ul. Tadeusza Wendy IOC, 70-655 Szczecin, o cenie brutto 231 240,00 zł
(słownie dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści 00/100).
1.3.
. Część trzecia zamówienia: „Pełnienie roli inżyniera kontraktu na zadaniu inwestycyjnym:
Budowy Centrum Kultury i Sportu w części dotyczącej zagospodarowania terenu Amfiteatru
Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Chopina 30 oraz rozbiórki budynki Domu Noclegowego
OSiR Wyspiarz w Świnoujściu przy ul. Matejki 17A, a następnie budowy nowego budynku o
tej funkcji wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu'.' ” wybrano ofertę nr I złożoną
przez NBQ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Tadeusza Wendy IOC, 70-655 Szczecin, o cenie brutto 3
19 800,00 zł (słownie trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset 00/100).
1.4.
Część czwarta zamówienia: Pełnienie roli inżyniera kontraktu na zadaniu inwestycyjnym:
Budowa Etapu I i II wejścia na plażę i toalety publicznej w Świnoujściu przy ul.
Uzdrowiskowej i przebudowa ul. Uzdrowiskowej” wybrano ofertę nr 2 złożoną przez
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A., ul. Jerzego Zimowskiego 20, 71-
281 Szczecin, o cenie brutto 109 962,00 zł (słownie sto dziewięć tysięcy dziewięćset
sześćdziesiąt dwa 00/100).
W dalszej części pisma Zamawiający wskazał, że w postępowaniu odrzucono oferty złożone
przez następujących wykonawców:
PM Services Poland Sp. z o.o. z siedzibą Al. Piastów 30, 71-064 Szczecin; na podstawie art.
89 ust. I pkt 3) ustawy z dnia, 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, który stanowi, że zamawiający
odrzuca ofertę jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca wycenił na zero zł cenę ryczałtową za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w
okresie r
ękojmi i gwarancji w każdej spośród z czterech części zamówienia na które złożył
ofertę.
W dniu 12.01.2018 r. na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwano wykonawcę do
złożenia w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
oferty dotyczących zamieszczonych na stronach: 2, 3, 4, 5 oferty, wycen szacowanych cen
dla poszczególnych czterech części zamówienia, na wykonanie których wykonawca złożył
ofertę; w zakresie dotyczącym zerowej wyceny pełnienia roli Inżyniera Kontraktu w okresie
rękojmi i gwarancji:
Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia, z których wynika, że przyjął za
podstawę ustalenia ceny za wykonanie każdej z części zamówienia zasadę wynagrodzenia

ryczałtowego, skoro większość zapisów siwz odnosi się do wynagrodzenia ryczałtowego
(niezmiennego, poza wyjątkami wskazanymi w umowie i przepisach prawa), a każda z
poszczególnych części zamówienia obejmuje wszystkie etapy jej realizacji, w tym okres
gwarancji i rękojmi, to Oferent ma pełną swobodę w ukształtowaniu wysokości
wynagrodzenia za poszczególne etapy. Skoro każda z części zamówienia stanowi odrębną
całość (można złożyć ofertę na poszczególne części i nie można złożyć oferty na niektóre
tylko etapy w poszczególnych częściach), to podanie łącznego wynagrodzenia za każdą z
części zamówienia obejmuje również okres rękojmi i gwarancji. Jest to ostatni etap realizacji
każdej z części zamówienia i płatność następuje na samym końcu tego etapu (po przyjęciu
przez Zamawiającego raportu zamknięcia). Wskazując płatność za ten etap jako „zerową"
PM Services Sp. z o.o. przyjęła, iż otrzymane przez Inżyniera kontraktu wynagrodzenie za
wcześniejsze etapy w danej części zamówienia pokryje również koszty prac wykonywanych
przez Inżyniera kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji i stanowić będzie ryczałtowe
wynagrodzenie -
Inżyniera za całą część zamówienia. Wykonawca wskazuje, iż określając na
zero złotych wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie roli Inżyniera kontraktu w okresie rękojmi
i gwarancji dla części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia kierował się założeniem, iż w niniejszym
postępowaniu Zamawiający chciał uzyskać od wykonawców oferty zawierające ceny
ryczałtowe na każdą z części zamówienia, a wynagrodzenie ryczałtowe za każdą część
(mimo jego podziału na poszczególne etapy) stanowi całość i obejmuje również
wynagrodzenie za okres rękojmi i gwarancji.
Zamawiający wskazał w dalszej części uzasadnienia zaskarżonej czynności, że nie może
zgodzić się z argumentacją wykonawcy co do poprawności określenia przez niego ceny
ryczałtowej w każdej z czterech części zamówienia, dla których wykonawca złożył ofertę za
pełnienie roli inżyniera kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji. Zamawiający zarówno w
formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, jak i w projekcie umowy (zał. Nr 2 do
siwz), jak i w wykazie wycenionych elementów rozliczeniowych (zał. Nr 2.3. do siwz)
wyspecyfikował pozycje dotyczące wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w
okresie rękojmi i gwarancji. Jeżeli wykonawca jako podmiot profesjonalny podczas
zapoznania się z treścią siwz powziął wątpliwości co do sposobu wypełnienia formularza
ofertowego, to powinien zgodnie z treścią art. 38 ust. I ustawy Pzp zwrócić się
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści siwz. Tym bardziej, że ze względu na
w
artość zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp, wykonawca miał wystraczająco dużo czasu na dokładne i staranne
zapoznanie się z treścią siwz i ewentualne uzyskanie wyjaśnień co do treści siwz w razie
swoich w tym zakresie wątpliwości. Natomiast obecne próby uzasadnienia takiego, a nie
innego sposobu wypełnienia formularza należy uznać za próbę odwrócenia uwagi
zamawiającego od faktu, że zerowe stawki wskazane przez wykonawcę są nierealne do

wykonania
wskazanego zakresu, a podanie ich przez wykonawcę świadczy, iż zaoferowano
je w celu nieuczciwego wpływu na wynik postępowania i jest to jedynie, oderwany od realiów
wykonania zamówienia, zabieg mający na celu uzyskanie zamówienia, poprzez
manipulowanie ce
nami. Takie działanie wykonawców nosi znamiona czynu nieuczciwej
konkurencji, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, stanowiącym iż „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie
sprzeczne z prawe
m lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego
przedsiębiorcy.” Określenie zerowego wynagrodzenia może być uznane za czyn nieuczciwej
konkurencji, w sytuacji gdy o przyznaniu zamówienia mogą decydować minimalne różnice
punktowe, zwłaszcza, gdy inni wykonawcy skalkulowali realne, a więc nie zerowe koszty
wykonania usługi w tym zakresie. Zgodnie z ugruntowana linią orzecznictwa KIO (wyrok KIO
sygn.. KIO 473/17, ZA UZP orzeczenie sygn. UZP/ZO/O-3026/06, wyroku KIO sygn. KIO
1934/12). Analo
giczne stanowiska KIO zajmowała w sprawach sygn. akt: KIO 640/11 oraz
sygn. akt: KIO 2787/11, czy sygn. akt: KIO 7/13. Z kolei za dobre obyczaje, o których mowa
w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nielegalnej konkurencji uznaje się pozaprawne reguły,
normy
postępowania - odwołujące się do zasad słuszności, moralności, etyki, norm
współżycia społecznego, które powinny cechować przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą. Artykuł 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi,
iż przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i
poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Nie sposób
doszukać się w działaniach wykonawcy innych celów, jak tylko zabiegu mającego na celu
uzyskanie zamówienia, poprzez sztuczne nie mające związku z rzeczywistością określenie
ceny za dany element zamówienia, aby tym sposobem w danym kryterium pokonać
konkurentów. Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie wypowiadała się w kwestii
manipulowania cenami ofert w celu s
ztucznego podwyższenia punktacji oferty, uznając takie
praktyki za naganne i predestynujące oferty wykonawców, którzy je stosują - do odrzucenia.
W ocenie Zamawiającego potwierdzają to wyroki KIO m.in. sygn. akt: KIO 2553/15 wyrok
sygn. akt: KIO 2015-12-03
LEX nr 1978069: „Działanie wykonawcy - profesjonalisty
obowiązanego do należytego działania - polegające na przyjęciu wartości dla
poszczególnych zadań, z pominięciem realności ponoszonych kosztów stanowi działanie
sprzeczne z dobrymi obyczajami. Uczciwe
konkurowanie przedsiębiorców ma opierać się na
elemencie rywalizacji cenowej i jakościowej.”
W ocenie Zamawiającego okolicznością przesądzającą o naganności postępowania w
stopniu uzasadniającym zastosowanie powołanego przepisu jest wiec „manipulowanie”
proporcj
ami poszczególnych usług; a w konsekwencji ich ceną i w konsekwencji ceną oferty,
aby
otrzymać przedmiotowe zamówienie. Ponieważ takie działanie zagraża niewątpliwie
interesom innych wykonawców, którzy prawidłowo skalkulowali ceny za poszczególne usługi

składowe w danej części zamówienia, a wiec zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i
znaleźliby się w gorszej sytuacji podczas dokonywania oceny ich ofert, niewątpliwym jest,
ze działanie odwołującego utrudniło im dostęp do rynku, mimo zaoferowania wykonania
usługi zgodnie z wymogami SIWZ”. (SO w Poznaniu sygn. IX Gc 19/07, tak tez: P. Sokal:
Czyn nieuczciwej konkurencji a dobre obyczaje, Monitor Prawniczy nr 24/2011 str. 1322).
Analogiczne stanowiska KIO zajmowała w sprawach sygn. akt: KIO 640/11 oraz sygn. akt:
KIO 2787/11, czy sygn. akt: KIO 7/13, gdzie w szczególności w tej ostatniej negatywnie
oceniła manipulowanie przez wykonawcę elementami oferty,
Jak wskazano w podsumowaniu informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego w świetle art.
89 ust. 1 pkt
3 ustawy Pzp zamawiający dokonując oceny ofert ma obowiązek zbadać - czy
ich złożenie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Przy czym przepis art. 89 ust. I pkt 3 stanowi w pełni samodzielną
podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy z omawianej przyczyny.

Na powyższą czynność Odwołujący wniósł odwołanie.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności
powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do
przekonania, iż sformułowane przez Odwołującego zarzuty nie znajdują oparcia w ustalonym
stanie faktycznym i prawnym, a tym samym rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na
uwzględnienie.

1. Odno
sząc się w pierwszej kolejności do zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 89
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Izba pragnie wskazać na, przywołane w treści odwołania,
postanowienia Rozdziału 12 SIWZ oraz projektu umowy. Zgodnie z pkt 12.8. SIWZ
Wykonawca wskaże w formularzu oferty łączną cenę za realizację zamówienia dla danej
części. Cena musi uwzględniać wykonywanie wszystkich czynności wymienionych w Opisie
przedmiotu zamówienia i dotyczących danej części
(podkreślenie Izby). Postanowienia te,
odnoszące się do etapu i sposobu wyceny zamówienia wskazują, że zamiarem
Zamawiającego było nie tylko uzyskanie globalnej ceny za całość świadczenia, ale również
cen cząstkowych za poszczególne etapy i wszystkie czynności, dla których wynagrodzenie
również nosi znamiona cen ryczałtowych. Na powyższe jednoznacznie wskazuje art. 11 pkt 5
projektu umowy, gdzie zostało wskazane, że: Wszystkie wynagrodzenia cząstkowe mają
charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kc.


Co istotne sam Odwołujący w drugim akapicie na str. 7 wniesionego odwołania wskazał, że:
Każda z części Zamówienia została w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) podzielona na
etapy: etap przygotowania i projektowania, etap prowadzenia robót budowlanych i okres
rękojmi i gwarancji. Etapy miały być osobno wycenione zgodnie ze wzorem Wykaz
elementów rozliczeniowych.
Tym samym, w ocenie Izby, mamy w tym wypadku z tzw.
„etapowaniem” czynności, które mają znaczenie dla procesu rozliczenia wykonanych usług.
Wyżej przytoczone twierdzenia Odwołujący odnosi do kwestii ukształtowania kryteriów oceny
ofert, do czego Izba odniesie się w dalszej części uzasadnienia. W tym miejscu jedynie
należy wskazać, że Zamawiający w uzasadnieniu dokonanej czynności w sposób
nieprecyzyjny ukształtował intencje, którymi się kierował i przesłanki wedle których doszło do
ziszczenia się hipotezy normy prawnej ujętej w treści art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Tym
samym, choć konieczność wyceny poszczególnych etapów nie miała wpływu na ocenę ofert,
w oparciu o kryteria, to nie pozostaje ona bez znaczenia dla procesu realizacji przedmiotu
zamówienia.
Mając na uwadze wyjaśnienia Odwołującego złożone Zamawiającemu i zawarte w
piśmie z dnia 16.01.2018 r. należy odnieść się nie tyle do teoretycznych podstaw
poczynionych przez Odwołującego wniosków, ale poczynionych tam założeń i ich skutków
dla niniejszego postępowania. Izba pragnie wskazać, iż należy odróżnić dwa etapy
odnoszące się do formy wynagrodzenia pozwalające na ocenę, z jakim wynagrodzeniem
mamy do czynienia w określonym stanie faktycznym. Pierwszym etapem jest etap ustalania
ceny, zaś drugim jest etap rozliczenia wynagrodzenia na etapie realizacji przedmiotu umowy
(zamówienia). W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożenie oferty
w postępowaniu obejmuje, w odniesieniu do formy wynagrodzenia, etap pierwszy – etap
ustalania (obliczania) przez wykonawcę ceny ofertowej. To elementy i postanowienia stron
dotyczące tego etapu mają zasadniczy wpływ na ustalenie, z jakim wynagrodzeniem mamy
do czynienia w danym stani
e faktycznym. To postanowienia dotyczące sposobu obliczenia
ceny pozwalają określić, na którym podmiocie ciąży ryzyko jej prawidłowego określenia, jak
również który podmiot jest odpowiedzialny za prawidłowe ustalenie zakresu przedmiotowego
zamówienia i kto ponosi ryzyko braku wyceny wszystkich elementów i czynności
składających się na przedmiot zamówienia. Jednocześnie aby mogło dojść do prawidłowego
rozliczenia zrealizowanego zakresu przedmiotowego na etapie realizacji umowy, musi dojść
do takiego wyliczen
ia i takiej prezentacji tego wynagrodzenia (jego poszczególnych
składników) aby to rozliczenie było możliwe w takim kształcie – jakie został przewidziany
przez podmiot zamawiający.
Odnosząc się do dokonanej przez Odwołującego analizy formy wynagrodzenia
ws
kazać należy, że zasadniczą cechą wynagrodzenia ryczałtowego nie jest, jak wynika z

powszechnej opinii, jego niezmienność, czy brak konieczności ustalania wykonanego
zakresu celem dokonania jego rozliczenia (rozliczenie powykonawcze), lecz przerzucenie
ryz
yka braku możliwości identyfikacji zakresu przedmiotowego lub jego wartości (a więc
koniecznych do wykonania czynności i ich możliwej wyceny) na przyjmującego zlecenie, tj.
mówiąc ogólnie na stronę zobowiązaną do spełnienia świadczenia niepieniężnego. To
w
łaśnie przypisanie zobowiązanemu do spełnienia świadczenia niepieniężnego
odpowiedzialności za jego identyfikację i tym samym ryzyka związanego z obiektywnym
brakiem możliwości dookreślenia całego zakresu przedmiotowego lub jego wartości cechuje
tę formę wynagrodzenia. O powyższym jednoznacznie świadczy treść art. 632 § 1 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz.
252 z późn. zm.), który stanowi, że: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe,
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac".
Wobec
powyższego istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest jego niezmienność na etapie realizacji
z
obowiązania umownego w przypadku gdyby okazało się, że zakres czynności do wykonania
jest większy, niż możliwy do zidentyfikowania lub rzeczywiście zidentyfikowany na etapie
jego wyceny, co w ramach zamówień publicznych wiąże się z przerzuceniem ryzyka
eko
nomicznego realizowanego zobowiązania na wykonawcę. Mając na uwadze powyższe,
jedynie na marginesie Izba wskazuje, że istnieją wątpliwości, czy tego rodzaju forma
wynagrodzenia jest dopuszczalna w ramach zamówień publicznych, przy uwzględnieniu
treści art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.
Tym samym, w ocenie Izby, sposób rozliczenia wynagrodzenia na etapie realizacji
przedmiotu umowy nie przesądza jednoznacznie o zastosowanej formie wynagrodzenia.
Zarówno w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, jak również wynagrodzenia
ryczałtowego możemy mieć do czynienia z rozliczeniem powykonawczym. W przypadku
ryczałtu nic bowiem nie stoi na przeszkodzie aby strony dokonały tzw. powykonawczego
rozliczenia wynagrodzenia, przy uwzględnieniu rzeczywiście wykonanego zakresu
przedmiotowego
– a zatem to nie ta cecha rozliczenia decyduje z jaką formą wynagrodzenia
mamy do czynienia. Taki sposób rozliczenia wynagrodzenia został wszakże określony przez
Zamawiającego w art. 11 projektu umowy, tj. nosi on specyficzne cechy wynagrodzenia
r
ozliczanego powykonawczo stosownie do postępu zrealizowanych usług z uwzględnieniem
wskazanych w ofercie wynagrodzeń cząstkowych. Dodatkowo, co jest niezwykle istotne dla
zaistniałego pomiędzy Stronami sporu, Zamawiający w art. 11 pkt 3 lit. a) projektu umowy
wskazał, że: Zamawiający zapłaci Inżynierowi za czynności zgodnie z ofertą i
postanowieniami umowy wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
w danym zadaniu, po zakończeniu czynności, wg tabeli 3 załącznika nr 3 do umowy.
Aby
ta
kie „powykonawcze” rozliczenie było w niniejszym przypadku możliwe, winno dojść do

odrębnej wyceny przez każdego wykonawcę wszystkich etapów i wszystkich wyodrębnionych
czynności.
Także w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego możemy mieć do czynienia z jego
niezmiennością, jeżeli realizacji zostanie poddany tożsamy zakres przedmiotowy z tym, który
podlegał wycenie.
Przechodząc od ogólnych rozważań na kanwę niniejszego sporu Odwołujący nie miał
w niniejszym wypadku pełnej swobody w ukształtowaniu wynagrodzenia. Izba bowiem nie
podzieliła zaprezentowanego w treści odwołania stanowiska, że ze względu na ryczałtowy
charakter wynagrodzenia,
konsekwencją takiego przyjęcia sposobu rozliczenia jest swoboda
wykonawców w uksztaltowaniu wynagrodzenia.
W tym miejscu Izba wskazuje, że swoboda ta
odnosi się wysokości wynagrodzenia, oszacowania istniejących ryzyk – nie zaś do narzuconych
przez Zamawiającego składników tego wynagrodzenia, które powinny być wycenione w ramach
etapów, do których odnoszą się poszczególne czynności. Dodatkowo Izba nie zgadza się z
prezentowanym przez Odwołującego stanowiskiem, że czynności związane z obsługą rękojmi i
gwarancji nie wymagają nakładów finansowych, gdyż doświadczenie życiowe przeczy tym
twierdzeniom. Etap usuwania wad i usterek pr
zez wykonawcę w ramach rękojmi i gwarancji
oraz obsługa tego etapu przez Inżyniera kontraktu jest najbardziej nieprzewidywalnym
etapem umowy, gdyż jest ona uzależniona zarówno od jakości wykonanych robót, jak
również od podejścia i skrupulatności do swoich obowiązków uczestników procesu
budowlanego. Czynności realizowane na tym etapie stanowią bowiem konsekwencję wielu
zdarzeń i czynników, w tym jakości opracowanego projektu i jakości wykonanych robót,
jakości zastosowanych materiałów, panujących warunków gruntowych, skrupulatności
sprawowanych funkcji przez uczestników procesu budowlanego, czynników atmosferycznych
panujących w trakcie realizacji, jak również podejścia podmiotu zamawiającego do kwestii
estetyki i trwałości wykonanych robót. To na tym etapie bowiem materializują się wszelkie
niedociągnięcia procesu realizacji robót. Nie sposób zatem uznać, że etap ten będzie miał
charakter całkowicie bezkosztowy.

W tym miejscu Izba pragnie odnieść się również do prezentowanego na rozprawie
stanowiska Zam
awiającego oraz Przystępującego, że wynagrodzenie wykonawcy za etap
realizacji czynności dla okresu rękojmi i gwarancji stanowią środki niekwalifikowane – a więc
wyjęte ze współfinansowania w ramach środków UE, argument ten Izba uznała za
pozbawiony jakieg
okolwiek znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu. Zgodnie bowiem
z treścią sekcji II.2.13) ogłoszenia o zamówieniu zamówienie to nie dotyczy
projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Odnosząc się do kwestii uzasadnienia, dokonanej przez Zamawiającego czynności
odrzucenia oferty Odwołującego, wskazać należy, że prawidłowo Zamawiający wskazał na
czynność „manipulowania” proporcjami poszczególnych usług, a w konsekwencji ceną celem

uzyskania zamówienia jednakże w sposób nieuprawiony odniósł się tam do kryteriów oceny
ofert i tym samym pogorszenia sytuacji innych wykonawców na skutek ich niewłaściwego
zastosowania. W niniejszym postępowaniu w ramach kryteriów ocenie podlegała cena jako
wartość globalna. Jednakże niewątpliwie dokonane przez Odwołującego „przeniesienie”
wynagrodzenia za etap obsługi rękojmi i gwarancji godzi w interesy Zamawiającego oraz
narusza zasadę równego traktowania wykonawców, ze względu na uprzywilejowujące
ukształtowanie wynagrodzenia przez Odwołującego w stosunku do innych wykonawców.
Odwołujący bowiem niezgodnie z wymaganiami SIWZ skalkulował należne mu wynagrodzenie,
powodując de facto dla etapu rękojmi i gwarancji możliwość uzyskania płatności na
wcześniejszym etapie świadczenia za czynności, które nie zostały jeszcze zrealizowane i które
potencjalnie mogą nie stanowić przedmiotu świadczenia – czym w ocenie Izby wypełnił hipotezę
normy prawnej uregulowanej w treścią art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
oraz w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Jak wyżej zostało wskazane, choć można mieć zastrzeżenia , co do podstaw
faktycznych zawartych w uzasadnieniu dokonanej przez Zamawiającego czynności, w tym w
szczególności wskazania tam podstaw, że doszło do czynu nieuczciwej konkurencji Izba
oceniaj
ąc zaskarżoną czynność, zasadę ekonomiki postępowania oraz realną możliwość obrony
Odwołującego swoich uzasadnionych interesów (prawo do obrony) i możliwość przedstawienia
zarzutów uznała, że zaskarżona czynność, co do zasady odpowiada prawu – jednakże z innym
uzasadnieniem dla niej. Izba winna bowiem, w takim wypadku z jakim mamy do czynienia w
niniejszej sprawie, poddać ocenie okoliczność, czy braki uzasadnienia czynności rzutowały na
sytuację podmiotową Odwołującego i możliwość podjęcia przez Niego skutecznej obrony
swoich uzasadnionych interesów. W tak sformułowanych ramach Izba przeprowadziła
weryfikację w tym zakresie uznając, że Odwołujący w sposób właściwy „odkodował” intencje
Zamawiającego podejmując w tym zakresie polemikę, zarówno w treści odwołania, jak również
na rozprawie. Izba nie zgadza się zaś z tezą Przystępującego, że brak zaskarżenia
uzasadnienia czynności mógłby stanowić przeszkodę do uwzględnienia postawionego w
odwołaniu zarzutu. W ocenie Izby zadaniem Odwołującego nie jest „poszukiwanie” innych
intencji podmiotu zamawiającego w ramach zaskarżonej czynności, jeżeli nie da się ich w
sposób łatwy odkodować z okoliczności sprawy, lub jeżeli podmiot zamawiający nie da im
wyrazu na późniejszym etapie sporu. Jeżeli ich identyfikacja nie jest możliwa rolą podmiotu
odwołującego się jest zaskarżenie czynności w takim kształcie, jaki został ujawniony na
zewnątrz.
Tym samym Izba poddając ocenie obie czynności, tj. odrzucenie oferty Odwołującego i
czynność jej zaskarżenia w drodze środków ochrony prawnej uznała, że Odwołujący prawidłowo
odczytał i zidentyfikował podstawy, jakie legły u tej czynności, w tym podjął skuteczną i trafną co

do kierunku obronę wobec tych podstaw, na co wskazuje jego argumentacja, a zatem nie
doszło, w ocenie Izby, do naruszenia Jego prawa do obrony.
Odwołujący miał świadomość, że takie określenie wynagrodzenia może być przez
Zamawiającego uznane jako próba uzyskania nienależnego świadczenia na wstępnym etapie
realizacji usługi, w tym że istnieje zagrożenie odstąpienia od umowy i niezrealizowania całego
jego zakresu, bez prawa do skorzystania w takim wypadku z zabezpieczenia w postaci
gwarancji należytego wykonania kontraktu. Za kolejny argument, do którego odniósł się
Odwołujący, a który został wskazany na rozprawie była kwestia celowego przeniesienia
świadczenia w postaci płatności za etap rękojmi i gwarancji – które to elementy, w ocenie Izby,
w sposób rażący naruszają interes Zamawiającego oraz nie czynią zadość jego intencjom, co
do kształtu wynagrodzenia wskazanego w treści SIWZ, i tym samym godzą również pośrednio
w interesy innych uczestników postępowania, którzy, jak wskazał Zamawiający w piśmie z dnia
20.02.2018 r. (…) prawidłowo skalkulowali ceny za poszczególne usługi składowe w danej
części zamówienia, a więc zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i znaleźliby się w gorszej
sytuacji podczas dokonywania oceny ich ofert, niewątpliwym jest, ze działania odwołującego
utrudniło im dostęp do rynku, mimo zaoferowania usług zgodnie z wymogami SIWZ.
Tak
postawiona teza
jest, w ocenie Izby, w pełni zasadna, gdyż Odwołujący kalkulując
wynagrodzenie wbrew oczekiwaniom Zamawiającego wyrażonym w SIWZ uzyskał nad innymi
uczestnikami postępowania przewagę ekonomiczną pozwalająca mu na uzyskanie najniższej
ceny w części 1 oraz 4. Przewaga ta ma wymiar stricte ekonomiczny, gdyż uzyskując płatność
na wcześniejszych etapach realizacji umowy wykonawca mógł w zupełnie innych sposób
skalkulować swoje ryzyko – a jak wyżej wskazano, to właśnie ryzyko stanowi podstawowy
element wyceny w
ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
O ile nie sposób wprost uznać, że działanie Odwołującego wypełnia przesłanki
stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 5 -17 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419) to jednak nawet
wtedy, gdy kwestionowane zachowania nie mieszczą się w hipotezie żadnego z
wyspecyfikowanych przepisów, powstaje uzasadnienie dla ich oceny w świetle unormowań art.
3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji okre
ślającego uniwersalną postać czynu
nieuczciwej konkurencji. W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest
działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes
innego przedsiębiorcy lub klienta
. Okolicznością przesądzającą o naganności postępowania
odwołującego w stopniu uzasadniającym zastosowanie powołanego przepisu jest więc
„manipulowanie” proporcjami poszczególnych usług, a w konsekwencji ich ceną i w
konsekwencji ceną oferty, aby otrzymać przedmiotowe zamówienie z jednoczesnym
naruszeniem w sposób niewątpliwy interesów Zamawiającego (Klienta) prowadzący do
uniemożliwienia prawidłowego rozliczenia kontraktu oraz konieczności wypłaty Odwołującemu

wynagrodzenia przed zrealizowaniem etapu świadczenia usługi dla okresu rękojmi i gwarancji.
Ponieważ takie działanie zagraża niewątpliwie interesom innych wykonawców, którzy
prawidłowo skalkulowali ceny za poszczególne usługi, a więc zgodnie z oczekiwaniami
Zamawiającego i znaleźli się w gorszej sytuacji podczas dokonywania oceny ich ofert,
niewątpliwym jest, że działanie odwołującego utrudniło im dostęp do rynku, mimo
zaoferowania wykonania usługi zgodnie z wymogami SIWZ. W tym zakresie Izba podzieliła w
całości stanowisko Izby wyrażone w wyroku z dnia 13 stycznia 2012 r., sygn. akt KIO
2787/11 oraz w wyroku z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt KIO 1934/12. Tym samym
stwierdzić należy, iż działanie Odwołującego wypełnia znamiona czynu nieuczciwej
konkurencji.
Mając na uwadze powyższe Izba powyższy zarzut uznała za niezasadny, gdyż
dokonana przez Zamawiającego czynność odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp znajduje uzasadnienie w ustalonym stanie faktycznym i prawnym.

2.
W pierwszej kolejności Izba wskazuje, iż podniesione w treści odwołania zarzuty w postaci
art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zostały postawione w sposób nieprawidłowy i
nieadekwatny do podjętych w postępowaniu czynności. Jeżeli bowiem Odwołujący upatruje
nieprawidłowości w działaniach Zamawiającego związanych z warunkami udziału w
postepowaniu powinien, w ramach art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, wykazać, że doszło do
zróżnicowania sytuacji wykonawców znajdujących się w identycznej sytuacji faktycznej i
prawnej, tj. że Zamawiający w identycznych okolicznościach prawnych i faktycznych
zastosował odmienne mierniki oceny tej sytuacji, lub w ramach zasady proporcjonalności
ujętej w tym przepisie zastosował nieadekwatne działania do celów, jakie zamierzał
osiągnąć. Co do zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp trudno jest dostrzec,
gdzie Odwołujący uparuje niezgodności ofert wykonawców EKO-INWEST S.A. i NBQ Spółka
z o.o. pod względem merytorycznym, tj. odnoszącym się do przedmiotu przyszłego
świadczenia.
W zakresie zarzutu naruszenia przez Zama
wiającego art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z
art. 22d ustawy Pzp zostanie on poddany ocenie z uwzględnieniem wskazanych w odwołaniu
podstaw faktycznych.
Odwołujący bowiem nieprawidłowości w postaci zaniechania wykluczenia
wykonawców EKO-INWEST S.A. i NBQ Spółka z o.o. ze względu na niewykazanie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu upatruje w braku wykazania przez te podmioty
zdolności technicznej i zawodowej.

W pierwszej kolejności Izba wskazuje, że okolicznością przemawiającą za
oddaleniem zarzutów zawartych w odwołaniu było m.in. zastosowanie przez Zamawiającego
procedury odwróconej uregulowanej w treści art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Odrębność tej
procedury wymusiła bowiem odmienną ocenę czynności Zamawiającego w ustalonym przez
Izbę stanie faktycznym. W tym zakresie Izba podzieliła w całej rozciągłości argumentację
Zamawiającego i Przystępującego podniesioną na rozprawie. Na wstępie, mając na uwadze
charakter sporu pomiędzy Stronami postępowania, odnoszący się do kwestii prawnych i
faktycznych związanych z oceną ofert Izba pragnie wskazać kilka argumentów natury
ogólnej.
Ostatnia nowelizacja ustawy Pzp wprowadzona w związku z wejściem w życie z
dniem 28.07.2016 r. nowelizacji zawartej w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy
– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz.
1020) implementującej dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE doprowadziła do
przemodelowania procesu ubiegania się o zamówienie publiczne, w szczególności w
obszarze komunikacji oraz form i z
akresu dokumentów składanych przez wykonawców w
postępowaniu.
Prawodawca Unijny, a za nim ustawodawca krajowy dokonał zmiany sposobu
prezentowania informacji w postępowaniu skupiając się na konieczności składania przez
wykonawców własnych oświadczeń wiedzy celem wykazania okoliczności mających
znaczenie dla procesu ubiegania się o zamówienie publiczne (odnoszących się do
przesłanek wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, czy też
elementów związanych z przedmiotem zamówienia).
Je
dnym z elementów procesu prowadzącego do zmian w obszarze prezentacji
informacji w postępowaniu jest wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ). W art. 59 dyrektywy 2014/24/UE zostało podniesione, iż jednolity
europejski
dokument
za
mówienia jest dokumentem przedstawianym wyłącznie
elektronicznie, obejmującym zaktualizowane ustandaryzowane i formalne oświadczenie
własne wykonawcy, które stanowi dowód wstępny zastępujący zaświadczenia wydawane
przez organy publiczne lub podmioty trzeci
e wobec wykonawcy na potwierdzenie, że dany
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie którejkolwiek z przesłanek określonych w
art. 57 dyrektywy, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 58 dyrektywy w
zakresie kompetencji do prowadzeni
a działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej i
finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej, jak również potwierdzającym w
postępowaniach dwuetapowych, że wykonawca spełnia obiektywne zasady i warunki, na
których opiera się prekwalifikacja.
Mając na względzie zawarte w załączniku nr 1 zatytułowanym „instrukcje” do
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stwierdzenie, że
oświadczenie to będzie stanowiło dowód wstępny zastępujący zaświadczenia wydawane
przez organy publiczne lub osoby trzecie, oświadczenie ujęte w tym standardowym
formularzu należy zakwalifikować jako klasyczne oświadczenie wiedzy wykonawcy mogące
być przedmiotem oceny pod względem jego prawdziwości – a więc zgodności z
rzeczywistym stanem rzeczy.
Jak wyżej wskazano za najbardziej odformalizowany przykład nowego ujęcia
procedury należy uznać regulację art. 24aa ustawy Pzp, gdzie w ramach tzw. procedury
odwróconej podmiot zamawiający swoje decyzje opiera na oświadczeniach własnych
podmiotu dodatkowo z możliwością ograniczenia się do badania tylko oferty uznanej za
najkorzystniejszą. Co istotne możliwość jej zastosowania została przewidziana przez
Zamawiającego w treści pkt 13.2 SIWZ. Mając na uwadze powyższe, w tak prowadzonej
procedurze, Zamawiający, co do zasady decyzje opiera głównie na oświadczeniach własnych
wykonawców, zaś kwalifikację podmiotową wykonawców ogranicza jedynie do oferty uznanej
za najkorzystniejszą.
W dalszej kolejności wskazać należy na kolejne konsekwencje ww. nowelizacji
ustawy Pzp. Otóż proces oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia ma charakter dynamiczny i został znacznie
rozciągnięty w czasie (vide art. 22d ust. 2 oraz art. 24 ust. 12 ustawy Pzp). Z tej ostatniej
regulacji wynika bowiem, że Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie
postępowania, zaś spełnienie warunków ocenia aż do momentu udzielenia zamówienia.
Izba poddając ocenie akta sprawy, w szczególności złożone przez wykonawców
dokumenty w postaci pisma EKO-
INWEST S.A. z dnia 13.02.2018 r. (odpowiedź na
wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów) i zawartego wraz z nim wykazu osób
skierowanych do realizacji zamówienia (załącznik nr 2.4. do SIWZ) oraz pismo NBQ Spółka z
o.o. z dnia 12.02.2018 r. wraz z załączonym załącznikiem nr 2.4. do SIWZ uznała, że
wykonawcy złożyli żądane przez Zamawiającego dokumenty, zaś ich weryfikacja i kontrola,
zgodnie ze wskazanym wyżej kształtem prowadzonej procedury, jest rozciągnięta w czasie i
może podlegać weryfikacji aż do momentu udzielenia zamówienia (tj. podpisania umowy).
Izba zwraca również uwagę, że wykonawcy zostali jeden raz wezwani do złożenia
dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 24aa ustawy Pzp. W przypadku gdyby
dokumenty te były niekompletne, lub zawierały błędy, Zamawiający stosownie do treści art.
26 ust. 3 ustawy Pzp jest zobligowany do ich uzupełnienia. Jednakże takiego zarzutu
Odwołujący nie sformułował w treści odwołania. Izba mając na uwadze złożone wykazy
ustaliła, że wykonawcy EKO-INWEST S.A. oraz NBQ Spółka z o.o. dla części, w ramach
których ich oferty zostały uznane za najkorzystniejsze, wskazali osoby skierowane do
realizacji zamówienia wskazując dla nich zakres wykonywanych czynności, kwalifikacje

zawodowe, doświadczenie oraz posiadane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz podstawę dysponowania.
W zakresie wskazanych przez Odwołującego braków znajdujących się w pkt 2 i 3
załącznika nr 1 do SIWZ Izba wskazuje, że rolą tych informacji, (stosownie do postanowień
zawartych w pkt 3 tego załącznika) jest ocena ofert w kryterium opisanym w pkt 13.6.2. SIWZ
– a zatem ich ewentualny brak mógłby jedynie stanowić podstawę do obniżenia punktacji
przyznanej wykonawcom, którego to zarzutu Odwołujący nie sformułował w treści
wniesionego odwołania.
Wskazać bowiem należy, iż Odwołujący konstruując środek ochrony prawnej nie
uwzględnił wszystkich czynności podjętych w prowadzonym przez Zamawiającego
postępowaniu, w tym nie odniósł się do wezwań skierowanych przez Zamawiającego w dniu
02.02.2018 r. do wykonawcy EKO-
INWEST S.A. oraz NBQ Spółka z o.o. i odpowiedzi na te
wezwania odpowiednio z dnia 13 i 12 lutego 2018 r. w rama
ch których doszło do złożenia
m.in. wykazów osób (personelu) sporządzonych na drukach zał. Nr 2.4. do SIWZ. Jak wynika
z informacji zawartej na wstępie załącznika nr 2.4. do SIWZ, wbrew twierdzeniom
Odwołującego zawartym w treści odwołania, wykonawcy, których oferty zostały uznane za
najkorzystniejsze wypełniają i składają ten załącznik w stosunku do części na wykonanie
których składają ofertę.
Odnosząc się do stanowiska zawartego na str. 14 uzasadnienia odwołania Izba uznała za
konieczne przywołanie tego stanowiska w całości. Otóż Odwołujący wskazał, że: W tym
zakresie należy też wskazać, iż oferta EKO-INWEST jest wewnętrznie sprzeczna i niezgodna
z zapisami SIWZ
, w tym nie spełnia warunków wskazanych w SIWZ umożliwiających ocenę
oferty w Kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do realizacji
zamówienia”. W zakresie w/w kryterium oceniane miało być dysponowanie przez
wykonawcę: dla części 1 - Kierownikiem Projektu, Inżynierem Rezydentem i Inspektorem
nadzoru dla robót konstrukcyjno-budowlanych, a dla części 2, 3 i 4 - Inżynierem Rezydentem
i Inspektorem nadzoru dla robót konstrukcyjno-budowlanych. EKO-INWEST zaś w ogóle nie
wskazał Inżyniera Rezydenta w Formularzu ofert (dla wszystkich 4 części zamówienia) i brak
ten nie nadaje się do uzupełnienia ani poprzez uzupełnienie Wykazu osób ani poprzez
złożenie nowego Formularza oferty. Brak ten w połączeniu ze wskazanymi wyżej brakami
Wykazu osób nie jest w ocenie PM Services jedynie brakiem skutkującym niemożliwością
przyznania oferentowi punktów w opisywanym kryterium, ale stanowi brak skutkujący
uznaniem oferty za niezgodną z treścią SIWZ. Zamawiający wyraźnie bowiem wskazał, iż
wymaga, by Wykonawca wskazał te same osoby w celu potwierdzenia spełniania warunku
oraz uzyskania dodatkowych punktów w ramach oceny spełniania kryterium.


W odniesieniu do powyższego Izba wskazuje, że rolą pozacenowych kryteriów oceny
ofert jest przyznanie wykonawcom dodatkowych punktów, jeżeli, jak w tym wypadku,

spełniają oni warunki dotyczące personelu w sposób nadmiarowy w stosunku do
minimalnych wymagań ujętych w warunkach udziału. Brak wskazania osób w tabeli w pkt 2 i
3 formularza ofertowego może, co do zasady, skutkować jedynie brakiem punktów w
zakresie kryteriów określonych w pkt 13.4.2. (Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób
skierowanych do realizacji zamówienia), gdyż zarówno SIWZ, jak również przepisy ustawy
Pzp nie uprawniają podmiotu zamawiającego do odrzucenia oferty z tego tytułu, jak również
nie uprawniają do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Wskazanie tożsamych informacji
(doświadczenie zdobyte podczas realizacji tych samych umów) dla kryteriów oceny ofert oraz
warunków udziału w postępowaniu powodowało, że: Zamawiający najpierw uwzględni to
doświadczenie przy ocenie spełnienia warunku, a punkty przyzna tylko za doświadczenie
wykraczające poza wymagane (…)
(pkt 13.06.2. SIWZ). Na całkowitą odrębność
doświadczenia wskazywanego celem spełnienia warunków i kryteriów oceny ofert wskazuje
postanowienie zawarte w ww. informacji, tj. w pkt 13.6.2. SIWZ.
W tym wypadku istotne było
aby doświadczenie dla obu celów (na potrzeby kryteriów i warunków) było zdobyte przez tę
sama osobę, tj. skierowaną do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca EKO-INWEST
S.A. w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty) w tabeli pod punktami 2 i 3 (str. 6 – 13
oferty) odrębnie np. dla Kierownika projektu, Inspektora nadzoru dla robót konstrukcyjno-
budowlanych wskazał doświadczenie na potrzeby punktacji i odrębnie dla potrzeb spełnienia
warunków. Wykonawca NBQ Spółka z o.o. w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty) w
tabeli pod punktami 2 i 3 wskazał jedynie doświadczenie dla potrzeb kryteriów, zaś inne
realizacje (na potrzeby warunków) wskazał w uzupełnionym pismem z dnia 12.02.2018 r.
załączniku nr 2.4. do SIWZ – Wykaz osób (personelu), które Inżynier skieruje do realizacji
zamówienia (np. dla Inżyniera kontraktu oraz Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-
budowlanych).

W tym miejscu Izba wskazuje, iż w ramach środków ochrony prawnej kontroli
podlegają czynności podmiotu zamawiającego przy uwzględnieniu postawionych w
odwołaniu zarzutów, ich podstaw faktycznych oraz ustaleń faktycznych poczynionych przez
Izbę na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego (w tym wypadku dokumentacji
postępowania obejmującej ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, oferty wykonawców oraz
korespondencję pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia publicznego). Izba uwzględniając powyższy materiał dowodowy uznała, że
Zamawiający dokonał prawidłowej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, gdyż
wykonawcy EKO-
INWEST S.A. oraz NBQ Spółka z o.o. potwierdzili spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, tj. spełnił wszystkie wymagania SIWZ, które zostały
zakwestionowane we wniesionym odwołaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe Izba uznała, iż Zamawiający dokonał w prawidłowy
sposób wyboru oferty najkorzystniejszej uznając, że wykonawcy EKO-INWEST S.A. oraz
NBQ Spółka z o.o. spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu.
Tym samym Izba uznała, że nie doszło w niniejszym postępowaniu do naruszenia
wskazanych przez Odwołującego przepisów w postaci art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 89 ust. 1 pkt
5 ustawy Pzp.

W zakresie normy ujętej w art. 22d ustawy Pzp, Izba wskazuje, że norma ta ma charakter
kompet
encyjny określając możliwy do sformułowania przez podmiot zamawiający poziom
wymagań, a zatem jej ewentualne naruszenie przez Zamawiającego mogłoby mieć miejsce
przy formułowaniu wymagań na etapie ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ. Wynika
bowiem z ni
ej, że podmiot zamawiający może postawić wobec wykonawców minimalne
warunki, w ramach oceny ich zdolności technicznej i zawodowej, które będą umożliwiały
realizację przedmiotu zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Tym samym Izba
powyższy zarzut uznała za bezzasadny.

3.
Poddając analizie zarzuty zawarte w odwołaniu oraz dokumentację postępowania w
kontekście oświadczeń dotyczących grupy kapitałowej Izba ustaliła, że wykonawca EKO-
INWEST S.A. złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą
(str. 52 i 53 oferty), zaś wykonawca NBQ Spółka z o.o. przekazał to oświadczenie mailem w
dniu 11.01.2018 r. o godzinie 9.00 oraz wysłał pocztą. Jednakże w aktach sprawy znajduje
się oświadczenie wykonawcy NBQ Spółka z o.o. z podpisem p. M.J.– Prezesa Zarządu
złożone w kopii „potwierdzonej za zgodność z oryginałem” z adnotacją o jego rejestracji u
Zamawiającego w dniu 11.01.2018 r.
Odwołujący zaś w sformułowanych zarzutach nie wskazał precyzyjnie z jakiego faktu
wywodzi brak formy pisem
nej i niedochowanie terminu przez wykonawcę NBQ Spółka z o.o.
Odnosząc się do zarzutu związanego z oświadczeniem o przynależności do grupy
kapitałowej Izba wskazuje, iż w zakresie oświadczeń odnoszących się do tego zakresu
istotne, z punktu widzenia prawid
łowości procedury, jest aby składane przez wykonawców
oświadczenia były zgodne z rzeczywistością. Otóż w zasadzie bez znaczenia pozostaje
forma złożenia takiego oświadczenia, jeżeli podmiot który je składa dysponuje i prezentuje
zgodne z rzeczywistością dane na temat objęty treścią tego oświadczenia. Otóż jeżeli
podmiot nie jest członkiem żadnej grupy kapitałowej lub jeżeli żaden z jej członków, przy
założeniu, że wykonawca przynależy do takiej grupy, nie składa oferty w tym samym
postępowaniu – brak jest przeszkód do złożenia takiego oświadczenia wraz ofertą, tj. przed

poznaniem ofert pozostałych wykonawców. Istota tego oświadczenia jest jego zgodność z
rzeczywistością i tym samy niezakłócenie konkurencji wskutek udziału w tym samym
postępowaniu podmiotów powiązanych ze sobą. Jeżeli nie zakwestionowano prawdziwości
takiego oświadczenia – trudno jest w tym wypadku mówić o naruszeniu któregokolwiek
przepisu, jeżeli został zrealizowany prewencyjny i informacyjny cel złożenia takiego
oświadczenia.
Mając na uwadze powyższe Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, że tylko
wówczas, gdy w postępowaniu została złożona jedna oferta możliwe jest złożenie takiego
oświadczenia wraz z ofertą. Otóż na etapie przygotowania i składania ofert wykonawcy nie
poosiadają wiedzy na temat ilości ofert i podmiotów, które je złożyły. Jednakże jeżeli sytuacja
podmiotowa, organizacyjna i kapitałowa wykonawcy jest taka, że nie mieści się ona w
hipotezie normy prawnej regulującej te powiązania, tj. świadczące o przynależności do grupy
kapitałowej, to złożenie takiego oświadczenia na tym etapie, jest w ocenie Izby, w pełni
dopuszczalne. Jest ono również dopuszczalne, gdy podmiot, co prawda przynależy do grupy
kapitałowej, lecz żaden z jej pozostałych członków nie złożył w postępowaniu ofert. Wówczas
oświadczenie takie jest prawdziwe na moment przygotowania się wykonawcy do
postępowania i nie ma co do zasady konieczności powielania jego złożenia. Normy prawne
obejmujące obowiązek złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (art. 24
ust. 11 ustawy Pzp) są powiązane z procedurą oceny braku podstaw do wykluczenia, tj.
mechanizmów mających na celu ochronę uczciwej konkurencji (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp)
– powinny być zatem oceniane i wykładane ze względu na cel, dla jakiego zostały
wprowadzone do krajowego systemu prawnego. W ocenie Izby wskazany w treści art. 24 ust.
11 ustawy Pzp 3-dniowy termin ma charakter minimalny i nic nie stoi na przeszkodzie, w
kontekście ochrony stojących za tymi regulacjami zasad zamówień publicznych, aby
wykonawca z wyprzedzeniem złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy
kapitałowej w znaczeniu ogólnym, które to oświadczenie może wynikać z faktu, np. braku
powiązań kapitałowych, osobowych i organizacyjnych danego wykonawcy.
W zakresie
odnoszącym się do formy i terminu przekazania przez wykonawcę NBQ
Spółka z o.o. przedmiotowego oświadczenia Izba pragnie jedynie wskazać na treść pkt 7.2.
zawartego w Rozdziale 7 SIWZ.
Zgodnie z pkt 7.2. tego Rozdziału Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
Forma pisemna zastrzeżona jest dla następujących czynności:
a) złożenie oferty;
b) wycofanie oferty; c) zmiana oferty;
d) uzupełnienie oferty w przypadkach wynikających z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, przy czym
wykonawca w celu dochowania terminu na uzupełnienie może przesłać oświadczenia lub


dokumenty faksem lub e-
mailem pod warunkiem ich niezwłocznego dostarczenia w formie
pisemnej.
7.3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu oraz e-maila przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz,
b) modyfikacje treści siwz,
c) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,
d) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy Pzp,
e) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
f) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
g) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
h) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
oraz odpowiedź wykonawcy,
i) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
j) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp,
k) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
l) informacje i zawiadomienia kierowane d
o wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185
ustawy Pzp. 7


Tym samym, w ocenie Izby, nie potwierdziły się zarzuty odnoszące się do składanego przez
wykonawców oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej, w tym wskazany w
uzasadnieniu odwołania art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w
sentencji.
Zgodnie bowiem
z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie,
jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Brak potwierdzenia zarzutów wskazanych
w odwołaniu powoduje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym nie została wypełniona
hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238) zmienionego
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 47), w tym w szczególności § 5 ust. 4.


Przewodniczący:


……………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie