eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 329/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-03-12
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 329/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2018
r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2018 r. przez wykonawcę MWM Elektro
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini
w postępowaniu
prowadzonym przez
Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bogdance,


orzeka:
1.
Oddala odwołanie.
2.
Umarza postępowanie w zakresie zarzutów wycofanych przez Odwołującego.
3. Kosztami po
stępowania obciąża Odwołującego – MWM Elektro Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini
i zalicza w poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy zero złotych zero groszy), uiszczoną przez odwołującego, tytułem wpisu od
odwołania.

4. Z
asądza od Odwołującego – MWM Elektro Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini
, kwotę 3 949,53 zł (trzy tysiące
dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze), stanowiącą koszty
poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika oraz koszty dojazdu.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: ……………………..…

Sygn. akt:
KIO 329/18
UZASADNIENIE


Zamawiający, Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance,
prowadzi w trybie przetargu nie
ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na
„Wykonanie modernizacji maszyny wyciągowej i urządzenia sterowniczo-
sygnałowego górniczego wyciągu szybu 1.3 LW „Bogdanka” S.A.”, nr ref.
86711ZP/MST120171.

W dniu 22 lutego 2018 r. wykonawca
MWM Elektro Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, polegającej
na
sformułowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) z naruszeniem
przepisów prawa, zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,
przez opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą pozycję wykonawców w
p
ostępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 4 [b] tire [1] zd. [1] i [2] OPZ wymogu, by obwody
wi
rników silników wyciągowych zasilić z czterech jednokierunkowych przekształtników
tyrystorowych chłodzonych powietrzem, z których każdy zabudowany będzie z sześciu
tyrystorów, a prąd wyprostowany znamionowy ciągły przekształtników był nie niższy,
niż 6 kA, który to wymóg - odnośnie wymaganego prądu znamionowego zasilanych
silników - nie ma technicznego uzasadnienia, a w całości ogranicza konkurencję w
Postępowaniu, gdyż przekształtniki tego typu nie występują w powszechnie
dostępnych ofertach producentów przekształtników tyrystorowych;
2. art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,
przez opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą pozycję wykonawców w
p
ostępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 4 [b] tire [1] zd. 3 OPZ wymogu, by
przeciążalność przekształtników spełniała wymagania normy PN-IEC146-1-1+AC dla
V klasy przeciążalności [górnictwo] tj. zapewniała przeciążalność prądem 150% prądu
znamionowego przez 2h i przeciążenie prądem o wartości 200% prądu znamionowego
przez 1 min, podczas, gdy wymóg ten nie ma technicznego uzasadnienia, a ogranicza
konkurencję w Postępowaniu, gdyż przekształtniki tego typu nie występują w
powszechni
e dostępnych ofertach producentów przekształtników tyrystorowych;
3. art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, przez opisanie przedmiotu
zamówienia
w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą pozycję wykonawców w
p
ostępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 4 [b] tire [1] OPZ szczegółowych wymagań
odnośnie zabezpieczenia temperaturowego przekształtników tyrystorowych, które nie

mają technicznego uzasadnienia, a - narzucając konkretne rozwiązanie techniczne -
ograniczają konkurencję w Postępowaniu;
4. art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, przez opisanie przedmiotu
zamówienia
w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą pozycję wykonawców w
p
ostępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 4 [b] tire [3] OPZ wymogu, by układy regulacji
prądu przekształtników wyposażyć w dwa niezależne układy pomiaru prądu z których
jeden powinien mierzyć prąd zasilania przekształtników, a drugi prąd wyjściowy,
podczas, gdy nie ma on technicznego uzasadnienia, a -
narzucając konkretne
rozwiązanie techniczne - ogranicza konkurencję w postępowaniu;
5. art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,
przez opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą pozycję wykonawców w
p
ostępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 4 [b] tire [4] zd. [2] OPZ wymogu, by zakres
wyzwalacza nadprądowego wynosił, co najmniej od 8 - 16 kA, podczas, gdy wymóg
ten nie ma technicznego uzasadnie
nia, a ogranicza konkurencję w postępowaniu, gdyż
wyłączniki szybkie tego typu nie występują w powszechnie dostępnych ofertach
uznanych producentów;
6. art. 29 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,
przez opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą pozycję wykonawców w
p
ostępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 7 zd. 1 OPZ obowiązku, by w terminie ustalonym
z Zamawiającym, poprzedzającym proces przełączenia urządzeń, wykonać kontrolę
łożyskowania łożysk głównych przez rzeczoznawcę ds. ruchu wyciągów szybowych w
celu dokonania weryfikacji zużycia łożysk głównych maszyny wyciągowej, podczas,
gdy Zamawiający dysponuje aktualną informacją dotyczącą zużycia łożysk głównych,
której nie udostępnił wszystkim wykonawcom, a która - wskutek tego, iż jeden z
potencjalnych oferentów jest rzeczoznawcą ds. ruchu wyciągów szybowych u
Zamawiającego - jest znana przez tego wykonawcę, co ogranicza uczciwą konkurencję
i równą pozycję wykonawców w Postępowaniu, gdyż tylko jeden z nich posiada
informacje niezbędne do należytej wyceny oferty;
7. art. 353[1] k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, przez
ukształtowanie §1 ust. 14 zd. [2] projektu umowy w sposób rażąco naruszający
równowagę kontraktową i ograniczający konkurencję w postępowaniu tj. poprzez
przyznanie Zamawiającemu niczym nieograniczonego prawa do zmian wysokości
wynagrodzenia za poszc
zególne zakresy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, przedłożonym Zamawiającemu do zatwierdzenia, co stwarza dla
wykonawców niewycenialne ryzyka kontraktowe, zniechęcając ich do udziału w
Postępowaniu, a w konsekwencji ograniczając konkurencję w Postępowaniu;

8. art. 353[1] k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, przez
ukształtowanie §13 ust. 1 pkt [aj i [b] projektu umowy w sposób rażąco naruszający
równowagę kontraktową i ograniczający konkurencję w postępowaniu tj. poprzez
un
iezależnienie odpowiedzialności wykonawcy za kary umowne przewidziane w §13
ust. 1 pkt [a] i pkt [b] projektu umowy od winy wykonawcy, co stwarza dla
wykonawców niewycenialne ryzyka kontraktowe, zniechęcając ich do udziału w
Postępowaniu;
9. art. 353[1] k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, przez
ukształtowanie §13 ust. 1 pkt [b] projektu umowy w sposób rażąco naruszający
równowagę kontraktową i ograniczający konkurencję w postępowaniu tj. poprzez
zaniechanie uzależnienia zakresu odpowiedzialności wykonawcy od wartości części
przedmiotu umowy, względem której wykonawca nie wykonał obowiązków do
usunięcia wad, co stwarza dla wykonawców niewycenialne ryzyka kontraktowe,
zniechęcając ich do udziału w Postępowaniu;
10. art. 353[1] k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez
ukształtowanie §13 ust. 1 pkt [a]-[d] projektu umowy w sposób rażąco naruszający
równowagę kontraktową i ograniczający konkurencję w postępowaniu tj. poprzez
zaniechanie ustalenia maksymalnego limitu kar
umownych na poziomie 10% wartości
wynagrodzenia brutto, co stwarza dla wykonawców niewycenialne ryzyka kontraktowe,
zniechęcając Ich do udziału w postępowaniu;
11. naruszenie art. 353[1] k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, przez
ukształtowanie §13 projektu umowy w sposób rażąco naruszający równowagę
kontraktową i ograniczający konkurencję w postępowaniu tj. poprzez zaniechanie
wprowadzenia obowiązku zapłaty kary umownej przez Zamawiającego w przypadku
odstąpienia od umowy przez wykonawcę wskutek okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, co powoduje zachwianie równowagi kontraktowej, zniechęcając
wykonawców do udziału w postępowaniu;
12. art. 353[1] k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, przez
ukształtowanie §14 ust. 5 pkt [a] projektu umowy w sposób rażąco naruszający
równowagę kontraktową i ograniczający konkurencję w postępowaniu tj. poprzez
obciążenie wykonawcy obowiązkiem sprzedaży materiałów i urządzeń - na etapie po
odstąpieniu od Umowy - po kosztach ich zakupu przez Wykonawcę tj. bez marży, co
stwarza dla wykonawców niewycenialne ryzyka kontraktowe, zniechęcając ich do
udziału w Postępowaniu.
W
związku z powyższym Odwołujący wniósł o:
1.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wnioskowanych w Odwołaniu oraz
podczas rozprawy;

2.
uwzględnienie Odwołania i:
a)
nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany pkt 4 [b] tire [1] zd. [l]-[2] OPZ, przez
wykreślenie wymagania, by każdy przekształtnik tyrystorowy był zbudowany z sześciu
tyrystorów, a prąd wyprostowany znamionowy ciągły przekształtników był nie niższy,
niż 6 kA i wprowadzenie reguły, zgodnie z którą: budowa i prąd wyprostowany
znamionowy ciągły przekształtników powinny wynikać z dokonanego przez wykonawcę
doboru napędu i zapewniać realizację oczekiwanych przez Zamawiającego
[stanowiących załącznik do SIWZ] diagramów jazdy;
b)
nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany pkt 4 [b] tire [1] zd. 3 OPZ, przez
wykreślenie wymagania, by przeciążalność przekształtników spełniała wymagania
normy PN-IEC146-1-
1+AC dla V klasy przecigżalności [górnictwo] tj. zapewniała
przeciążalność prądem 150% prądu znamionowego przez 2h i przeciążenie prądem o
wartości 200% prądu znamionowego przez 1 min i wprowadzenie reguły, zgodnie z
którą: parametry znamionowe zastosowanych przekształtników tyrystorowych powinny
wynikać z dokonanego przez wykonawcę doboru napędu i zapewniać realizację
oczekiwanych przez zamawiającego diagramów jazdy lub specjalistycznych prac
technologicznych;
c)
nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany pkt 4 [b] tire [1] OPZ, przez wykreślenie
wymagania, by w celu uzyskania możliwości oceny stopnia obciążenia
przekształtników przekształtniki tyrystorowe obwodu głównego były wyposażone w
układy pomiaru temperatury obudowy tyrystorów lub radiatorów i wprowadzenie reguły,
zgodnie z którą: zastosowane przekształtniki tyrystorowe powinny posiadać układy
zabezpieczające je przed przeciążeniem termicznym;
d)
nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany w pkt 4 [b] tire [3] OPZ, przez
wykreślenie wymagania, by układy regulacji prądu przekształtników wyposażyć w dwa
niezależne układy pomiaru prądu z których jeden powinien mierzyć prąd zasilania
przekształtników: a drugi prąd wyjściowy;
e)
nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany w pkt 4 [b] tire [4j zd. [2] OPZ, przez
wykreślenie wymagania, by zakres wyzwalacza nadprądowego wynosił, co najmniej od
8 -
16 kA i wprowadzenie reguły, zgodnie z którą: zakres wyzwalacza nadprądowego
powinien umożliwiać nastawę wynikającą z dwukrotności prądu znamionowego
zastosowanych silników napędowych;
f)
nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany pkt 7 OPZ zd. 1 OPZ, przez wykreślenie
obowiązku, by w terminie ustalonym z Zamawiającym, poprzedzającym proces
przełączenia urządzeń, wykonać kontrolę łożyskowania łożysk głównych przez
rzeczoznawcę ds. ruchu wyciągów szybowych w celu dokonania weryfikacji zużycia
łożysk głównych maszyny wyciągowej oraz nakazanie Zamawiającemu udostępnienia

wykonawcom posiadanej i najaktualniejszej informacji dotyczącej zużycia łożysk
głównych maszyny wyciągowej;
g)
ewentualnie [na wypadek przyjęcia przez KIO, iż żądanie określone w ppkt [f] nie jest
zasadne]
nakazanie Zamawiającemu udostępnienia wykonawcom posiadanej i
najaktualniejszej informacji dotyczącej zużycia łożysk głównych maszyny wyciągowej;
h)
nakazanie Zamawiającemu modyfikacji §1 ust. 14 zd. [2] projektu umowy przez
dodanie przed zakończeniem tego zdania zwrotu: i muszą gwarantować wykonawcy
prawo otrzymania co najmniej 90% wynagrodzenia za roboty wykonane w danym
etapie harmonogramu rzeczowo-finansowego;
i)
nakazanie Zamawiającemu modyfikacji §13 ust. 1 pkt [a] i pkt [b] projektu umowy, przez
zamianę słowa „opóźnienia" na słowo „zwłokę" tj. uzależnienie odpowiedzialności
wykonawcy od jego winy;
j)
nakazanie Zamawiającemu modyfikacji §13 ust. 1 pkt [b] projektu umowy, przez
dodanie zastrzeżenia, iż jeśli opóźnienie w usunięciu wad dotyczy części przedmiotu
umowy, to podstawą naliczenia kary umownej jest wartość wyłącznie tej części, której
dotyczy opóźnienie, a nie wartość całego wynagrodzenia wykonawcy;
k)
nakazanie Zamawiającemu wprowadzenia limitu kar umownych, o których mowa w §13
ust. 1 pkt [a]-
[d] projektu umowy na poziomie 10% wartości wynagrodzenia netto;
l)
nakazanie Zamawiającemu wprowadzenia do projektu umowy §13 ust. 4 o
następującym brzmieniu: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości
10%
wynagrodzenia netto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia
od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W
przypadku; gdy szkoda Wykonawcy będzie większa, niż wartość kary umownej,
Wykonawca ma prawo domagania si
ę odszkodowania uzupełniającego.
m)
nakazanie Zamawiającemu modyfikacji §14 ust. 5 pkt [a] zd. [2] projektu umowy, by
przybrał następujące brzmienie: w takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy
za wyżej wskazane materiały i urządzenia cenę uwzględnioną przez Wykonawcę przy
kalkulacji jego oferty tj. cenę wraz z marżą dla Zamawiającego.
3.
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa radcowskiego według rachunków, które
będą złożone podczas rozprawy.

Uzasadnienie odwołania było następujące.
Ad. Zarzut z pkt 1
odwołania.
Odwołujący zarzuca naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza konkurencją i podważa równą
pozycją wykonawców w Postępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 4 [b] tire [1] zd. [1] i [2] OPZ
wymagania, by obwody wirników silników wyciągowych zasilić z czterech jednokierunkowych
przekształtników tyrystorowych chłodzonych powietrzem, z których każdy zabudowany będzie
z sześciu tyrystorów, a prąd wyprostowany znamionowy ciągły przekształtników był nie niższy,
niż 6 kA, który to wymóg nie ma technicznego uzasadnienia, a ogranicza konkurencją w
Postępowaniu, gdyż przekształtniki tego typu nie występują w powszechnie dostępnych
ofertach producentów przekształtników tyrystorowych.
Zgodnie z pkt 4 [b] tire [1] zd. 2 OPZ, obwody wirników silników wyciągowych zasilić z
czte
rech jednokierunkowych przekształtników tyrystorowych chłodzonych powietrzem, z
których każdy zabudowany będzie z sześciu tyrystorów. Prąd wyprostowany znamionowy
ciągły przekształtników powinien być nie niższy, niż 6 kA.
Zdaniem Odwołującego wymóg, by prąd wyprostowany znamionowy ciągły
przekształtników był nie niższy, niż 6 kA nie ma technicznego uzasadnienia, gdyż prąd
znamionowy istniejącego i niepodlegającego wymianie silnika to 4820A, a więc dla zasilania
takiego silnika - z technicznego punktu widzenia -
wystarczające jest zastosowanie
przekształtnika z typoszeregu powszechnie oferowanego przez któregokolwiek z uznanych
producentów. Z drugiej strony, wymóg z pkt 4 [b] tire [1] zd. 2 OPZ ogranicza konkurencją w
postępowaniu, gdyż przekształtniki składające się z sześciu tyrystorów o prądzie nie niższym,
niż 6kA i wymaganej w OPZ konstrukcji nie są oferowane przez powszechnie dostępnych i
renomowanych producentów przekształtników tyrystorowych. Gdyby natomiast Zamawiający
dopuścił rozwiązanie techniczne powszechnie dostępne i wystarczające z technicznego
punktu widzenia, to konkurencja w Postępowaniu byłaby o wiele większa i pozycja wszystkich
wykonawców równa. Zamawiający wymaga natomiast urządzenia, które znajduje się w ofercie
wyłącznie jednego z potencjalnych uczestników Postępowania i nie ma dla niego żadnego
technicznego uzasadnienia, co uzasadnia zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1
ustawy Pzp.
Wystarczającym - zdaniem Odwołującego - wymaganiem byłoby żądanie, by budowa i
prąd wyprostowany znamionowy ciągły przekształtników wynikały z dokonanego przez
wykonawcę doboru napędu i zapewniał realizację oczekiwanych przez Zamawiającego
(stanowiących załącznik do SIWZ] diagramów jazdy. Nie można bowiem pomijać, iż
ostatecznym celem Zamawia
jącego jest uzyskanie maszyny wyciągowej o określonej
wydajności [wynikającej z diagramów jazdy], tak więc obowiązkiem wykonawcy jest dokonanie

takiego doboru urządzeń, w tym przekształtników kompatybilnych do jednostki napędowej, by
wymaganą wydajność zapewnić.

Ad. Zarzut z pkt 2 o
dwołania.
Odwołujący zarzuca naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą
pozycję wykonawców w Postępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 4 [b] tire [1] zd. 3 OPZ wymogu,
by przeciążalność przekształtników spełniała wymagania normy PN-IEC146- 1-1+AC dla V
klasy przeciążalności [górnictwo] tj. zapewniała przeciążalność prądem 150% prądu
znamionowego przez 2h i przeciążenie prądem o wartości 200% prądu znamionowego przez
1 min, podczas, gdy wymóg ten nie ma technicznego uzasadnienia, a ogranicza konkurencję
w Postępowaniu, gdyż przekształtniki tego typu nie występują w powszechnie dostępnych
ofertach producentów przekształtników tyrystorowych.
Zgodnie z pkt 4 [b] tire [1] zd. 3 OPZ,
przeciążalność przekształtników musi spełniać
wymagania normy PN-IEC 146-1-
1+AC dla V klasy przeciążalności [górnictwo] tj. zapewniała
przeciążalność prądem 150% prądu znamionowego przez 2h i przeciążenie prądem o wartości
200% prądu znamionowego przez 1 min.
Odwołujący podniósł, iż wymaganie przeciążalności zgodnie z normą PN-IEC 146-1-
1+AC dla piątej klasy przeciążalności jest niezgodne z typem istniejących i niepodlegających
wymianie transformatorów i silników napędowych. Żadne z tych urządzeń - ze względów
bezpieczeństwa - nie jest w stanie pracować z przeciążeniem 150% prądu znamionowego
przez 2h, a wynika to z właściwości technicznych silników elektrycznych. Tak więc
funkcjonalność, której żąda Zamawiający nigdy w praktyce nie zostanie wykorzystana.
Co więcej, spełnienie wymaganego przez Zamawiającego wymogu powołałoby
konieczność zastosowania przekształtników o prądzie znamionowym 9 kA, co nie znajduje
żadnego uzasadnienia zarówno technicznego, jak i ekonomicznego. Powoduje bowiem
zupełnie nieuzasadnione i niezrozumiałe zwiększenie kosztów realizacji inwestycji.
Tak więc, wymóg, by przeciążalność przekształtników spełniała wymagania normy PN-
IEC 146-1-
1+AC dla V klasy przeciążalności nie ma żadnego uzasadnienia technicznego i
ogranicza kręg potencjalnych wykonawców, co sprawia, iż zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 w
zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
należy - w tym zakresie - uznać za uzasadniony.
Wysta
rczającym - zdaniem Odwołującego - wymaganiem byłoby żądanie, by
parametry znamionowe zastosowanych przekształtników tyrystorowych wynikały z
dokonanego przez wykonawcę doboru napędu i zapewniały realizację oczekiwanych przez
zamawiającego diagramów jazdy lub specjalistycznych prac technologicznych.

Ad. Zarzut z pkt 3
odwołania.
Odwołujący zarzuca naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą
pozycję wykonawców w Postępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 4 [b] tire [1] OPZ szczegółowych
wymagań odnośnie zabezpieczenia temperaturowego przekształtników tyrystorowych, które
nie mają żadnego technicznego uzasadnienia, a - narzucając konkretne rozwiązanie
techniczne -
ograniczają konkurencję w Postępowaniu.
Zgodnie z pkt 4 [b] tire [1] OPZ, w celu uzyskania możliwości oceny stopnia obciążenia
przekształtników przekształtniki tyrystorowe obwodu głównego muszą być wyposażone w
układy pomiaru temperatury obudowy tyrystorów lub radiatorów.

Odwołujący podkreślił, iż wymóg z pkt 4 [b] tire [1] OPZ - w zakresie, w którym narzuca
wykonawcom konkretne rozwiązanie w zakresie kontroli temperaturowej - nie ma
technicznego uzasadnienia, gdyż renomowani producenci przekształtników tyrystorowych, na
bazie wieloletnich doświadczeń, wystarczająco zabezpieczają temperaturowo swoje
urządzenia. Dochodzi zatem do ograniczenia konkurencji i naruszenia równej pozycji
wykonawców w Postępowaniu, co uzasadnia zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7
ust. 1 ustawy PZP.
Wystarczającym - zdaniem Odwołującego - wymaganiem byłoby żądanie, by
zastosow
ane przekształtniki tyrystorowe posiadały układy zabezpieczające je przed
przeciążeniem termicznym.

Ad. Zarzut z pkt 4 o
dwołania.
Odwołujący zarzuca naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą
pozycję wykonawców w Postępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 4 [b] tire [3] OPZ wymogu, by
układy regulacji prądu przekształtników wyposażyć w dwa niezależne układy pomiaru prądu z
których jeden powinien mierzyć prąd zasilania przekształtników, o drugi prąd wyjściowy,
podczas, gdy nie ma on technicznego uzasadnienia, a -
narzucając konkretne rozwiązanie
techniczne -
ogranicza konkurencję w Postępowaniu.
Zgodnie z pkt 4 [b] tire [3] OPZ, układy regulacji prądu przekształtników wyposażyć w
dwa niezależne układy pomiaru prądu z których jeden powinien mierzyć prąd zasilania
przekształtników, a drugi prąd wyjściowy.
Odwołujący podkreślił, że szczegółowy wymóg techniczny regulacji prądu
przekształtników narzuca konkretne rozwiązanie techniczne i wyklucza zastosowanie ogólnie
dostępnych urządzeń będących w ich ofercie. Renomowani producenci przekształtników
realizują regulację prądu przekształtników indywidualnie w sposób sprawdzony i będący
rozwiązaniem opartym na wieloletnim doświadczeniu. Są to rozwiązania w pełni wystarczające

do tego, by zaspokoić wszystkie uzasadnione potrzeby Zamawiającego. Nie ma zatem żadnej
uzasadnionej przyczyn technicznej, dla której Zamawiający mógłby wymagać od wykonawców
przekształtników wyposażonych w układy regulacji prądu wskazane w OPZ. Tak więc, z uwagi
na to, iż wymóg dotyczący układów regulacji prądu przekształtników nie znajduje technicznego
uzasadnienia, a ogranicza konkurencję w Postępowaniu, zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 w
zw. z art. 7 ust, 1 ustawy Pzp
należy - w tym zakresie - uznać za uzasadniony.

Zarzut z pkt 5 o
dwołania.
Odwołujący zarzuca naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą
pozycję wykonawców w Postępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 4 [b] tire [4] zd. [2] OPZ
wymogu, by zakres wyzwalacza nadpr
ądowego wynosił, co najmniej od 8 - 16 kA, podczas,
gdy wymóg ten nie ma żadnego technicznego uzasadnienia, a ogranicza konkurencję w
Postępowaniu, gdyż wyłączniki szybkie tego typu nie występują w powszechnie dostępnych
ofertach renomowanych producentów.
Zgodnie z pkt 4 [b] tire [4] zd. [2] OPZ, zakres wyzwalacza nadprądowego musi
wynosić, co najmniej od 8-16 kA.
Odwołujący podkreślił, że wymagany zakres nastaw wyzwalacza wyłącznika szybkiego
8-
16kA nie ma żadnego technicznego uzasadnienia z uwagi na konieczność zastosowania
istniejących i niepodlegających wymianie silników. Z tej przyczyny maksymalny prąd
zadziałania wyzwalacza nadprądowego nie może przekraczać 9,64 kA, gdyż - w przeciwnym
razie -
może spowodować nieodwracalne uszkodzenie posiadanych przez Zamawiającego i
niepodlegających wymianie silników napędowych. Oznacza to, iż wymóg z pkt 4 [b] tire [4] zd.
[2] OPZ ogra
nicza konkurencję w Postępowaniu, gdyż zawęża krąg potencjalnych
wykonawców, który mógłby być szerszy, gdyby dopuszczono rozwiązanie techniczne
powszechnie stosowane i w pełni adekwatne do uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.
Z tych przyczyn, zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
należy
w odniesieniu do pkt 4 [b] tire [4] zd. [2] OPZ uznać za uzasadniony.
Wystarczający - zdaniem Odwołującego - jest wymóg, by zakres wyzwalacza
nadprądowego umożliwiał nastawę wynikającą z dwukrotności prądu znamionowego
zastosowanych silników napędowych.

Ad. Zarzut z pkt 6
odwołania.
Odwołujący zarzuca naruszenie art. 29 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą
pozycję wykonawców w Postępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 7 zd. [1] OPZ obowiązku, by w
terminie ustalonym z Zamawiającym, poprzedzającym proces przełączenia urządzeń,

wykonać kontrolę łożyskowania łożysk głównych przez rzeczoznawcę ds. ruchu wyciągów
szybowych w celu dokonania weryfikacji zużycia łożysk głównych maszyny wyciągowej,
podczas, gdy Zamawiający dysponuje aktualną informacją dotyczącą zużycia łożysk
głównych, której nie udostępnił wszystkim wykonawcom, a która - wskutek tego, iż jeden z
pote
ncjalnych oferentów jest rzeczoznawcą ds. ruchu wyciągów szybowych u Zamawiającego
-
jest znana przez tego wykonawcę, co ogranicza uczciwą konkurencję i równą pozycję
wykonawców w Postępowaniu, gdyż tylko jeden z nich posiada informacje niezbędne do
należytej wyceny oferty.
Zgodnie z pkt 7 zd. [1] OPZ, w terminie ustalonym z Zamawiającym, poprzedzającym
proces przełączenia urządzeń, należy wykonać kontrolę łożyskowania łożysk głównych przez
rzeczoznawcę ds. ruchu wyciągów szybowych w celu dokonania weryfikacji zużycia łożysk
głównych maszyny wyciągowej.
Odwołujący podkreśla, iż Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych informacji
dotyczących stanu zużycia łożysk głównych maszyny wyciągowej, gdyż ma obowiązek
przeprowadzania cyklicznych badań stanu tych łożysk, a mimo to nie udostępnia tej informacji
wykonawcom.
Co więcej, informacja ta jest niezbędna do należytego oszacowania oferty, gdyż
wpływa na zakres prac do wykonania. W obecnym stanie wiedzy, Odwołujący nie wie, czy stan
techniczny łożysk wymaga robót i - ewentualnie - w jakim zakresie. Nie jest więc w stanie
rzetelnie skalkulować swojej oferty. Odwołujący wskazał ponadto, iż jeden z potencjalnych
wykonawców posiada informację o stanie zużycia łożysk, co go bezpodstawnie
uprzywilejowuje w Postępowaniu. Należy mieć na względzie, iż OPA-ROW Sp. z o.o. wykonuje
obecnie dla Zamawiającego usługi w zakresie rzeczoznawstwa ds. ruchu wyciągów
szybowych, przez co ma wiedzę odnośnie stanu łożysk. Wiedza ta pozwoli temu wykonawcy
należycie skalkulować swoją ofertę i osiągnąć przewagę konkurencyjną nad pozostałymi
potencjalnymi wykonawcami.
Stan ten ogranicza zarówno uczciwą konkurencję, jak i podważa
równą pozycję wszystkich wykonawców w postępowaniu, co uzasadnia zarzut naruszenia art.
29 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 PZP.

Ad. Zarzut
z pkt 7 odwołania.
Odwołujący zarzuca naruszenie art. art. 353[1] k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp i art. 7
ust. 1 ustawy Pzp
, poprzez ukształtowanie §1 ust. 14 zd. [2] projektu umowy w sposób rażąco
naruszający równowagę kontraktową i ograniczający konkurencję w Postępowaniu tj. poprzez
przyznanie Zamawiającemu niczym nieograniczonego prawa do zmian wysokości
wynagrodzenia za poszczególne zakresy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, przedłożonym Zamawiającemu do zatwierdzenia, co stwarza dla wykonawców
niewycenialne ryzyka kontraktowe, zniechęcając ich do udziału w Postępowaniu.

Zgodnie z §1 ust. 14 zd. [2] projektu umowy, w celu uniknięcia mogących powstać
wątpliwości Strony ustalają, że prawo Zamawiającego do wniesienia zmian, o których mowa
w zdaniu 1 niniejszego ustępu obejmuje również prawo do zmian wysokości wynagrodzenia
określonego w tym harmonogramie, za poszczególne zakresy robót w ramach tego
harmonogramu przy czym zmiany te nie mogą spowodować zmiany wysokości wynagrodzenia
netto określonego w §9 ust. 1 Umowy.
Odwołujący podnosi, iż prawo Zamawiającego wynikające z §1 ust. 14 zd. [2] projektu
umowy sprawia, że Zamawiający może dowolnie [bez żadnych ograniczeń] decydować o
zakresie finansowania inwestycji, a wykonawc
a nie ma żadnej gwarancji na etapie szacowania
oferty, że będzie stopniowo [za poszczególne etapy wykonywania robót] otrzymywał płatności.
W rezultacie, może się po złożeniu oferty okazać, że wykonawca jest zmuszony w znacznym
stopniu kredytować wykonanie robót, czego nie uwzględnił przed złożeniem oferty.
Tak więc, §1 ust. 14 zd. [2] projektu umowy stwarza dla wykonawców ryzyka, których
nie są na obecnym etapie w stanie wycenić, co ogranicza uczciwą konkurencję w
Postępowaniu, gdyż zniechęca wykonawców do złożenia oferty.
Odwołujący podkreśla, iż wykonawcy powinni mieć gwarancję sukcesywnego
otrzymywania określonego zakresu wynagrodzenia za konkretne etapy robót, co umożliwi
wycenę ryzyk związanych z finansowaniem realizacji inwestycji. Dlatego, projekt umowy
winien ulec zmianie poprzez uzupełnienie §1 ust. 14 zd. [2] w taki sposób, by przybrał on
następujące brzmienie:
W celu uniknięcia mogących powstać wątpliwości Strony ustalają, że prawo
Zamawiającego do wniesienia zmian, o których mowa w zdaniu 1 niniejszego ustępu obejmuje
również prawo do zmian wysokości wynagrodzenia określonego w tym harmonogramie, za
poszczególne zakresy robót w ramach tego harmonogramu przy czym zmiany te nie mogą
spowodować zmiany wysokości wynagrodzenia netto określonego w §9 ust. 1 Umowy i muszą
gwarantować wykonawcy prawo otrzymania co najmniej 90% wynagrodzenia za roboty
wykonane w danym etapie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Ad.
Zarzuty dotyczące „kar umownych."
Po pierwsze, Odwołujący zarzuca naruszenie art. 353[1] k.c. w zw. z art. 14 ustawy
Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
, poprzez ukształtowanie §13 ust. 1 pkt [a] i [b] projektu umowy
w sposób rażąco naruszający równowagę kontraktową i ograniczający konkurencję w
Postępowaniu tj. poprzez uniezależnienie odpowiedzialności wykonawcy za kary umowne
przewidziane w §13 ust. 1 pkt [a] i pkt [b] projektu umowy od winy wykonawcy, co stwarza dla
wykonawców niewycenialne ryzyka kontraktowe, zniechęcając ich do udziału w Postępowaniu.
Po drugie, Odwołujący zarzuca naruszenie art. 353[1] k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp i
art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
, poprzez ukształtowanie §13 ust. 1 pkt [b] projektu umowy w sposób

rażąco naruszający równowagę kontraktową i ograniczający konkurencję w Postępowaniu tj.
poprzez zaniechanie uzależnienia zakresu odpowiedzialności wykonawcy od wartości części
przedmiotu umowy, względem której wykonawca nie wykonał obowiązków do usunięcia wad,
co stwarza dla wykonawców niewycenialne ryzyka kontraktowe, zniechęcając ich do udziału
w Postępowaniu. [52] Po trzecie, Odwołujący zarzuca naruszenie art. 353[1] k.c. w zw. z art.
14 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
, poprzez ukształtowanie §13 ust. 1 pkt [a}-[d] projektu
umowy w sposób rażąco naruszający równowagę kontraktową i ograniczający konkurencję w
Postępowaniu tj. poprzez zaniechanie ustalenia maksymalnego limitu kar umownych na
poziomie 10% wartości wynagrodzenia brutto, co stwarza dla wykonawców niewycenialne
ryzyka kontraktowe, zniechęcając ich do udziału w Postępowaniu.
Odwołujący podkreśla, iż przyczyny sformułowania w/w zarzutów są wspólne, więc
prezentuje dla niech wspólne uzasadnienie. Odwołujący uważa, że projekt umowy w zakresie,
w którym reguluje „kary umowne" rażąco narusza równowagę kontraktową, gdyż:
[a]
uniezależnia odpowiedzialność od winy wykonawcy;
[b]
uniezależnia odpowiedzialność od stopnia naruszenia obowiązków
[przewidując zawsze, iż punktem odniesienia jest wartość całego wynagrodzenia wykonawcy,
a nie jedyne wynagrodzenia za tą część przedmiotu umowy, względem której wykonawca
dopuścił się naruszeń];
[c]
nie wprowadza limitu odpowiedzialności;
[d]
nie przewiduje możliwości naliczenia kary umownej Zamawiającemu w
przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego;
Wszystkie kwestionowane postanowienia zachwiały równowagą kontraktową w istotny
sposób, gdyż mogą spowodować, iż część wykonawców uzna, iż nie jest w stanie oszacować
ryzyk związanych z surową odpowiedzialnością przewidzianą w projekcie umowy i zrezygnuje
z udziału w Postępowaniu. Doprowadzi to zatem do ograniczenia konkurencji.
Z tych przyczyn zarzuty naruszeń art. 353[1] k.c. w zw. z art. 14 PZP i art. 7 ust. 1 PZP
należy - odnośnie postanowień dotyczących „kar umownych" uznać za zasadne.

Ad.
Zarzut dotyczący obowiązku sprzedaży maszyn i urządzeń bez marży.
Odwołujący zarzuca naruszenie art. 353[1] k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp i art. 7 ust.
1 ustawy Pzp
, poprzez ukształtowanie §14 ust. 5 pkt [a] projektu umowy w sposób rażąco
naruszający równowagę kontraktową i ograniczający konkurencję w Postępowaniu tj. poprzez
obciążenie wykonawcy obowiązkiem sprzedaży materiałów i urządzeń - na etapie po
odstąpieniu od Umowy - po kosztach ich zakupu przez Wykonawcę tj. bez marży, co stwarza
dla wykonawców niewycenialne ryzyka kontraktowe, zniechęcając ich do udziału w
Postępowaniu.

Zgodnie z §14 ust. 5 pkt [a] projektu umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy ze
skutkiem ex nunc, Zamawiający będzie miał prawo zatrzymać niezamontowane materiały lub
urządzenia znajdujące się w Rejonie Robót, jak również urządzenia i materiały nie znajdujące
się na Rejonie Robót, lecz już zamówione przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy.
W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wyżej wskazane materiały i
urządzenia po cenie nie wyższej, niż cena ich zakupu przez Wykonawcę.
Odwołujący podnosi, iż §14 ust. 5 pkt [a] projektu umowy zmusza - w sposób zupełnie
nieuzasadniony -
wykonawcę do sprzedaży Zamawiającemu maszyn i urządzeń po cenach
ich zakupu tj
. bez marży, co narusza rażąco równowagę kontraktową i prowadzi do uzyskania
przez Zamawiającego bezpodstawnej korzyści majątkowej. Z tej przyczyny zarzut naruszenia
art. 353[1] k.c. w zw. z art. 14 PZP i art. 7 ust. 1 PZP należy uznać za zasadny.
Odwołujący podkreślił, iż jeśli Zamawiający chce zapewnić sobie prawo zakupu
maszyn i urządzeń po odstąpieniu od Umowy, to winno ono obejmować ceny uwzględnione
przez wykonawcę przy kalkulacji oferty tj. ceny z marżą dla Zamawiającego. Tylko taka reguła
zapewnia r
ówną pozycję obu stron kontraktu.
W tym stanie rzeczy, w ocenie O
dwołującego, odwołanie należy uznać za zasadne.

Pismem z dnia
5 marca 2018 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie,
domagając się oddalenia odwołania w całości.
W zakresie
zarzutów określonych w pkt 5, 6, 7, 8, 9, i 12 odwołania Zamawiający
wskazał, iż są one nieaktualne z uwagi na wprowadzenie zmian w treści SIWZ, w tym między
innymi w zakresie postanowień Opisu przedmiotu zamówienia i Projektu umowy, których
dotyczą powyższe zarzuty. Ponadto dokonane przez Zamawiającego zmiany postanowień
SIWZ (części Il SIWZ- Projekt umowy oraz Części III SIWZ- Opisu przedmiotu zamówienia),
uwzględniają w całości zarzuty odwołania z pkt 5, 6, 8 i 12. Dodatkowo w wyniku powyższych
zmian SIWZ częściowo nieaktualny stał się również zarzut z pkt 10 odwołania.
Odnosząc się do zarzutów odwołania, które pozostają aktualne, wskazano że są one
całkowicie bezpodstawne, ze względów opisanych poniżej.
W zakresie
zarzutów określonych w pkt 1-4 odwołania (dotyczących Opisu przedmiotu
zamówienia), Zamawiający wskazał, co następuje.
Wbrew treści odwołania Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie
naruszył wskazanych w odwołaniu przepisów art. 29 ust 2 w zw. z art. 7 ust 1 Prawa zamówień
publicznych, w tym również w zakresie postanowień Części III SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia" objętych zarzutami w pkt od 1 do 4 odwołania.
Wymagania określone w kwestionowanych w pkt 1-4 odwołania postanowieniach
Opisu przedmiotu zamówienia, w żadnym stopniu nie ograniczają konkurencji i nie podważają
pozycji wykonawców lecz są wynikiem obiektywnie uzasadnionych potrzeb Zamawiającego

zdefiniowanych na podstawie wieloletniego (30-
letniego) doświadczenia w eksploatacji
maszyn wyciągowych - górniczych wyciągów szybowych.
Zamawiający podkreślił, że przekształtnik tyrystorowy, do którego odnoszą się zarzuty
odwołania w pkt 1-4 jest urządzeniem, które stanowi element (wchodzi w skład) układu
napędowego maszyny wyciągowej, która z kolei stanowi zasadniczy element górniczego
wyciągu szybowego, który - zgodnie z treścią 529 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Energii z
dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu
pod
ziemnych zakładów górniczych jest podstawowym obiektem zakładu górniczego. Górniczy
wyciąg szybowy stanowi dźwignicę stosowaną w górnictwie głębinowym do transportu na
powierzchnię urobku, osób i materiałów w szybie górniczym. W przypadku górniczego wyciągu
szybowego szybu 1.3, którego dotyczy przedmiotowe zamówienie, służy on do transportu
urobku węglowego z podziemnych wyrobisk (poziom - 978 ml na powierzchnię. Składa się on
z maszyny wyciągowej, urządzenia sygnalizacji szybowej, naczyń wyciągowych typu skip
(2szt),
kół linowych oraz lin nośnych i wyrównawczych. Konstrukcja wyciągu szybowego jest
taka, że w przypadku załadowania naczynia szybowego urobkiem węglowym - brak jest
technicznych możliwości awaryjnego wyładunku urobku z tego naczynia, Podkreślenia
wymaga, że okres użytkowania górniczego wyciągu szybowego jest bardzo długi, mianowicie
górniczy wyciąg szybowy szybu Zamawiającego jest użytkowany już od 30 lat maszyna
wyciągowa stanowi zasadniczy element górniczego wyciągu szybowego, gdyż jej zadaniem
jest zapewnienie napędu dla realizacji procesu transportu urobku węglowego z dołu na
powierzchnię, który jest transportowany w naczyniach wyciągowych. Naczynia te mają
nominalną ładowność 35 ton. Godzinowa wydajność przedmiotowego wyciągu szybowego
wynosi 1 225 ton
urobku węglowego, zaś dobowa wydajność wynosi 25 725ton urobku
węglowego (dobowy czas pracy wyciągu szybowego wynosi 21 godzin).
Zamawiający podkreślił, że przestój wyciągu szybowego, np. wskutek awarii, skutkuje
zatrzymaniem wydobycia węgla, czego konsekwencją są olbrzymie straty finansowe. W tym
miejscu należy wskazać, że jedna godzina przestoju wyciągu szybowego szybu generuje
stratę finansową w zakresie rzeczywistej straty oraz utraconych korzyści wynoszącą 81 900,00
zł, zaś przestój dobowy wyciągu generuje stratę finansową która wynosi około 1 700 000,00
zł.
W świetle powyższego nie budzi żadnych wątpliwości okoliczność, że parametry
techniczne i parametry funkcjonalne maszyny wyciągowej stanowiącej zasadniczy element
górniczego wyciągu szybowego szybu 1.3 - stanowią kluczowe czynniki z punktu widzenia
zapewnienia ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej przez Zamawiającego, jego
płynności finansowej i bezpieczeństwa socjalnego jego pracowników. Zamawiający jako
podmiot prowadzący kopalnię węgla kamiennego - działa w interesie publicznym, w celu
zaspokojenia potrzeb publicznych, i ryzyko niepowodzenia zamierzonego celu prowadzi do

niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości, w tym przypadku w zakresie
potrzeb energetycznych.
Mając na uwadze, że Zamawiający jest właścicielem zakładu górniczego, w którym
zainstalowany jest górniczy wyciąg szybowy, którego dotyczy przedmiotowe postępowanie,
oraz że Zamawiający jest gospodarzem przedmiotowego postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również mając na uwadze wieloletnie doświadczenie
Zamawiającego w eksploatacji górniczych wyciągów szybowych, a także znaczenie
górniczego wyciągu szybowego dla prawidłowości funkcjonowania zakładu górniczego
prowadzonego przez Zamawia
jącego - stwierdzić należy, że Zamawiającemu przysługuje
wyłączne prawo decydowania o tym, jakie urządzenia i o jakich parametrach technicznych
będą najbardziej odpowiednie z punktu widzenia jego potrzeb, w tym zapewnienia ciągłości
pracy zakładu górniczego.
Potencjalny zaś wykonawca, którym jest Odwołujący, nie jest uprawniony do
narzucania Zamawiającemu sposobu w którym ma spełnić świadczenie poprzez domaganie
się wprowadzenia do SIWZ zapisów, które dopuszczą możliwość zaoferowania przez niego
innych urządzeń, czy też innych rozwiązań technicznych niż te, które zostały określone przez
Zamawiającego i które spełniają obiektywne potrzeby i oczekiwania Zamawiającego. W tym
miejscu należy podkreślić, że przepisy Pzp mają przede wszystkim na celu zabezpieczenie
interesów Zamawiających poprzez zapewnienie racjonalnego i celowego wydatkowania przez
nich środków finansowych oraz przeciwdziałanie korupcji przy jednoczesnym zapewnieniu
równego dostępu przedsiębiorców do zamówień.
Mając na uwadze powyższe, podnieść należy, że Zamawiający ma prawo określić
przedmiot zamówienia według swoich własnych potrzeb i żaden z potencjalnych wykonawców
nie jest uprawniony do narzucania Zamawiającemu określenia wymaganych parametrów
urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.
Odnosząc się do poszczególnych zarzutów z pkt 1-4 odwołania, Zamawiający wskazał
co następuje.
Zarzut nr 1.
Jak wynika z treści zarzutu z pkt 1 odwołania, określony w pkt. 4 [b] tiret [1] i [2] Opisu
przedmiotu zamówienia, wymóg by obwody wirników silników wyciągowych zasilone były z 4
jednokierunkowych przekształtników tyrystorowych, chłodzonych powietrzem, z których każdy
zbudowany będzie z 6 tyrystorów, a prąd wyprostowany znamionowy ciągły przekształtników
był nie niższy niż 6 kA - zdaniem Odwołującego - w zakresie wartości prądu znamionowego
zasilanych silników nie ma technicznego uzasadnienia, a w całości ogranicza konkurencję w
postepowaniu, ponieważ przekształtniki tego typu nie występują w powszechnie dostępnych
ofertach producentów przekształtników tyrystorowych.

Wbrew powyższemu zarzutowi, zawarte we wskazanym wyżej postanowieniu OPZ
wymagania techniczne dotyczące przekształtników tyrystorowych w żadnym zakresie nie
ograniczają konkurencji i nie podważają równej pozycji wykonawców.
Z całą mocą należy podkreślić, że w kontekście dokonywania oceny, czy w
postępowaniu doszło do naruszenia przez Zamawiającego uczciwej konkurencji kompletnie
bez jakiekolwiek znaczenia pozostaje to, czy dany produkt objęty zamówieniem publicznym,
jest powszechnie dostępny na rynku, czy też jego dostępność jest w znacznym stopniu
ograniczoną
Wskazać należy, że to wyłącznie dla Zamawiającego zastrzeżone jest prawo do
określania jakie są jego potrzeby i w oparciu o te potrzeby dla niego zastrzeżone jest
uprawnienie do określania w jaki sposób potrzeby te powinny zostać zaspokojone, w
najwyższym możliwym do uzyskania stopniu. Podkreślić należy, że w bardzo wielu
przypadkach (w tym również w odniesieniu do przedmiotowych przekształtników
tyrystorowych) dla zaspokojenia potrzeb Zamawi
ającego, konieczne jest wykonanie produktu
(urządzenia) dedykowanego specjalnie do uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający ma świadomość, że może okazać się, iż przekształtniki tyrystorowe o
parametrach technicznych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia nie są urządzeniami
(produktami) produkowanymi seryjnie przez producentów urządzeń elektro-energetycznych, i
tym samym może okazać się, że takie urządzenia nie są powszechnie dostępne na rynku
(
może tak być, że urządzenie o wymaganych przez Zamawiającego parametrach nie
występuje jako produkt gotowy w magazynach producentów/dystrybutorów/dostawców
urządzeń elektro-energetycznych). Nie mniej jednak, Zamawiający dysponuje wiedzą i
dowodami, że nie ma żadnych przeszkód technicznych do wykonania takich urządzeń i co
istotne przy zastosowaniu powszechnych dostępnie na rynku podzespołów.
Zamawiający na potwierdzenie powyższego przytoczył obszernie wyroki KIO oraz
stanowisko prezentowane w doktrynie.
Zdaniem Zamawiającego zarzut, zgodnie z którym brak występowania
przekształtników o parametrach wymaganych przez Zamawiającego, w powszechnie
dostępnych ofertach producentów przekształtników tyrystorowych ogranicza konkurencję i
podważa równą pozycję wykonawców postępowaniu - jest całkowicie bezpodstawny, z uwagi
na to, że zasięg dostępności na rynku przekształtników o parametrach wymaganych przez
Zamawiającego pozostaje bez znaczenia w kontekście oceny, czy doszło do ograniczenia
konkurencji przez Zamawiającego.
Odnosząc się natomiast do zarzutu z pkt 1 odwołania - w zakresie wymogu wartości
prądu wyprostowanego znamionowego ciągłego przekształtników, nie niższego niż 6kA , który
to wymóg w ocenie Odwołującego nie ma technicznego uzasadnienia, Zamawiający wskazał
co następuje.

Wbrew temu zarzutowi powyższy wymóg ma obiektywne techniczne uzasadnienie,
które w pełni usprawiedliwia wprowadzenie go do Opisu przedmiotu zamówienia.
Wymóg zastosowania przekształtników tyrystorowych o prądzie wyprostowanym
znamionowym ciągłym nie niższym niż 6 kA uzasadniony jest następującymi okolicznościami:
1.
Zamawiający chce otrzymać przekształtniki o zbliżonych własnościach eksploatacyjnych (o
zbliżonej funkcjonalności) do tych przekształtników, które obecnie posiada i eksploatuje, czyli
do przekształtników zbudowanych z trzech szaf typu Tp-3 (każdy przekształtnik jest w ten
sposób zbudowany). Zamawiający wskazał porównanie parametrów przekształtników obecnie
posiadanych i eksploatowanych przez Zamawiającego – przekształtniki zbudowane z trzech
szaf typu Tp-3
– z parametrami przekształtników wymaganymi przez Zamawiającego w SIWZ.
Porównanie wygląda następująco:
Prąd znamionowy I
n
9kA (dla przekształtnika obecnie eksploatowanego) i 6 kA (dla
przekształtnika opisanego w OPZ);
Prąd przeciążeniowy trwale 9 kA (dla przekształtnika obecnie eksploatowanego) i 9 kA (wg.
Wymagań Normy PN-IEC 146-1-1+AC 150% x I
n
przez 2 h);
Prąd przeciążeniowy krótkotrwały – brak danych w dokumentacji (eksploatacyjnie uzyskano
12 kA) i 12 kA (wg. Wymagan Normy PN-IEC 146 -1-1+AC 200% x I
n
przez 1 min).
2. Zamawiający chce zapewnić możliwość funkcjonowania wyciągu szybowego (prowadzenia
transportu urobku), nie tylko w warunkach normalnych ale również w sytuacjach
nadzwyczajnych (awaryjnych), tj.
a)
w przypadku załadowania do naczynia wyciągowego ponadnormatywnej ilości (masy)
urobku; tak jak wyżej zaznaczono, nominalna ładowność naczynia wynosi 35 ton; w praktyce
użytkowania wyciągu szybowego zdarzają się przypadki (nawet kilka razy w roku) - najczęściej
wskutek „przyklejenia się” części porcji urobku do obudowy zbiornika przesypowego, z którego
wsypywany jest urobek do naczynia wyciągowego, i załadowania do tego zbiornika kolejnej
porcji urobku (w ilości 35 ton), w których do naczynia wyciągowego zostaje załadowany
ponadnormatywny ładunek urobku, którego masa wynosi nawet 55 ton; jednocześnie - o czym
była mowa wyżej - z uwagi na konstrukcję wyciągu szybowego brak jest technicznych
możliwości usunięcia z naczynia wyciągowego nadmiaru załadowanego urobku; w takiej
sytuacji, ażeby wprawić w ruch naczynie wyciągowe niezbędne jest obciążenie układu
napędowego prądem o zwiększonej wartości natężenia; ostatnia odnotowana w dokumentach
tego typu sytuacja miała miejsce ostatnio 22 lipca 2017r.; rysunek na str. 8 odpowiedzi na
odwołanie prezentuje dane z aparatu rejestrującego maszyny wyciągowej; widoczne na nim
przebiegi prądu silników przekraczają wartość 6kA w czasie jazdy z prędkością założoną i 8kA
w czasie rozp
ędzania naczynia (w czasie dochodzenia do prędkości założonej);
b)
w przypadku awarii jednego z silników lub jednej pary transformatorów maszyny
wyciągowej, w sytuacji, w której naczynie wyciągowe znajduje się na dole w szybie kopalni i

jest załadowane urobkiem (35 ton) - przy równoczesnym braku technicznych możliwości
usunięcia urobku z naczynia wyciągowego; przy zastosowaniu przekształtnika tyrystorowego
o parametrach technicznych w zakresie wartości prądu wyprostowanego znamionowego
ciągłego, określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia oraz po
dokonaniu niezbędnych modyfikacji w układach regulacji i zabezpieczeń maszyny wyciągowej,
możliwe będzie po obciążeniu prądem o zwiększonej wartości natężenia, wyciągnięcie
(przetransportowanie) załadowanego urobkiem naczynia wyciągowego na powierzchnię przy
użyciu jednego silnika maszyny wyciągowej; ponadto co istotne, możliwe będzie prowadzenie
transportu, czyli wyciąganie na powierzchnie, urobku węglowego, przy użyciu jednego silnika
i jednej pary transformatorów, z wykorzystaniem połowy nominalnej ładowności skipu - do
czasu usunięcia awarii silnika lub transformatorów; w okresie ostatnich lat, takie właśnie
sytuacje miały dwukrotnie miejsce; mianowicie w grudniu 2006 r. miała miejsce awaria jednego
z silników maszyny wyciągowej i do czasu jej usunięcia - przez 6 dni - transport urobku na
powierzchnię był prowadzony przy wykorzystaniu jednego silnika; natomiast awaria
transformatorów miała miejsce w 2005 r. i również w tym przypadku transport urobku na
powierzchnię był prowadzony przy wykorzystaniu jednego silnika; wykonywanie awaryjnego
transportu w obu powyższych przypadkach o połowę zmniejszyło straty Zamawiającego,
związane z ww. awariami maszyny wyciągowej.
Opierając się na powyższych doświadczeniach i wynikających z nich potrzebach,
Zamawiający chce otrzymać w ramach przedmiotowego zamówienia przekształtniki
tyrystorowe o takich parametrach technicznych, jak opisane w SIWZ, które pozwolą mu nie
tylko na eksploatację maszyny wyciągowej w normalnych warunkach, ale także w sytuacjach
awaryjnych, takich jak opisane powyżej, co ma na celu ochronę jego interesów ekonomicznych
poprzez zapobieganie powstaniu start finansowych lub ograniczanie wysokości tych strat.
Jeśli zaś chodzi o wymóg zastosowania przekształtników zbudowanych z 6 tyrystorów (bez
gałęzi równoległych) o prądzie ciągłym 6kA, to wynika on z wieloletniego doświadczenia
Zamawiającego, które nabył podczas eksploatacji 12 przekształtników tyrystorowych
zastosowanych w układach napędowych maszyn wyciągowych. W przekształtnikach tych
zostało zastosowane rozwiązanie polegające na równoległym połączeniu tyrystorów.
Rozwiązanie to ma szereg wad, a mianowicie charakteryzuje się: złożoną budową (dużo
elementów) - co podraża koszty eksploatacji - z uwagi na konieczność przeprowadzania
przeglądów poszczególnych elementów, występowaniem przypadków równomierności
rozp
ływu prądów, podatnością na zakłócenia (z uwagi na rozbudowany układ wyzwalania
tyrystorów) oraz koniecznością stosowania dodatkowych zabezpieczeń z uwagi na rozpływy,
ochrony przepięciowe.

Natomiast rozwiązanie przewidziane w Opisie przedmiotu zamówienia by każdy z
przekształtników tyrystorowych zbudowany był z sześciu tyrystorów (stanowił odrębne
urządzenie wykonane z 6 tyrystorów), charakteryzuje się:
1.
prostszą konstrukcją przekształtnika (mniejsza liczba szaf, prostsze oszynowanie);
2.
brakiem nierównomierności rozpływu prądów w gałęziach mostka;
3.
uproszczonym układem sterowania tyrystorów;
4.
brakiem skomplikowanego układu kontroli nierównomierności rozpływu prądów
przekształtnika;
Powyższe cechy rozwiązania przewidzianego w Opisie przedmiotu zamówienia
niewątpliwie będą mieć wpływ na zwiększenie niezawodności układu napędowego maszyny
wyciągowej jak również na zmniejszenie kosztów jej eksploatacji.
Dodatkowo w tym miejscu należy wskazać, że Zamawiający w Opisie przedmiotu
zamówienia nie postawił wymogu ani w zakresie typu przekształtnika, jak również nie wskazał
producenta, czy tez dostawcy przekształtnika. Wskazać należy, że z informacji którymi
dysponuje Zamawiający wynika, że na rynku istnieje wielu dostawców tyrystorów o
parametrach umożliwiających zbudowanie przekształtnika o parametrach technicznych
określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, np: tyrystory T4301N firmy Infineon,
TDS5_5003 firmy POW nEREX, DCR5900A22 firmy DYNEX.
Podkreślić należy ponadto, że Zamawiający jest uprawniony do wskazania w opisie
przedmiotu zamówienia szczegółowych wymagań technicznych, odnoszących się do tego
przedmiotu, jeżeli tę konieczność usprawiedliwi istniejącą po jego stronie obiektywnie
uzasadnioną potrzebą. W kontekście oceny, czy czynność Zamawiającego, podjęta na
podstawie Pzp, ogranicza konkurencję w postępowaniu, w rozumieniu art. 29 ust. 2 Pzp,
istotnym jest wyłącznie okoliczność, czy sposób sformułowania przez Zamawiającego opisu
przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie określonych wymogów technicznych
odnoszących się do tego przedmiotu- odpowiadał uzasadnionym i obiektywnym potrzebom
Zamawiającego. Potrzeby te mogą być definiowane w szczególności przez pryzmat
indywidualnych właściwości Zamawiającego oraz jego doświadczeń związanych z
przedmiotem zamówienia.
Powyżej przedstawione przez Zamawiającego okoliczności oraz dowody i argumenty
na ich poparcie, jednoznacznie wykazują, że kwestionowane przez Odwołującego - w ramach
pierwszego zarzutu odwołania - wymagania techniczne dotyczące przekształtników, wynikają
z obiektywnych, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, opartych na wieloletnim
doświadczeniu w eksploatacji przedmiotowego górniczego wyciągu szybowego, jak i
pozostałych górniczych wyciągów szybowych, funkcjonujących w zakładzie górniczym
Zamawiającego.

Należy z cała mocą podnieść, że wynikający z art. 29 ust. 2 Pzp obowiązek opisania
przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wykonawców, nie jest nakazem bezwzględnym. Naruszenie zasady uczciwej
konkurencji nie dotyczy sytuacji, gdy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
zamieszcza wymagania (np. w zakresie cech technicznych i jakościowych) trudne, ale możliwe
do spełnienia i uwzględniające rzeczywisty interes zamawiającego oraz specyfikę
prowadzonej działalności. Na potwierdzenie powyższego stanowiska Zamawiający przytoczył
orzecznictwo Izby i sądów okręgowych.

Ad. zarzut nr 2.
W zarzucie nr 2 Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust, 2 w zw. z
art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez wprowadzenie wymogu w pkt. 4 [b] tiret [1] zd. 3 OPZ by
przeciążalność przekształtników spełniała wymagania normy PN-IEC 146-1-1+AC dla V klasy
przeciążalności (dla górnictwa) tj. zapewniała przeciążalność prądem 150% prądu
znamionowego przez 2h i przeciążenie prądem o wartości 200% prądu znamionowego przez
1 min.
Zdaniem Odwołującego wymóg ten, ogranicza konkurencję i podważa równą pozycję
wykonawców w postępowaniu, ponieważ nie ma technicznego uzasadnienia, a ponadto
przekształtniki tego typu nie występują w powszechnie dostępnych ofertach producentów
przekształtników tyrystorowych.
Podobnie jak w przypadku pierwszego zarzutu, zarzut ten jest zupełnie bezpodstawny.
Z całą mocą należy podnieść, że wprowadzenie kwestionowanych wymogów w zakresie
przeciążalności przekształtników usprawiedliwione jest obiektywnymi, uzasadnionymi
potrzebami Zamawiającego, wynikającymi z wieloletniego doświadczenia w zakresie
eksploatacji przedmiotowego wyciągu szybowego, a mianowicie zapewnieniem możliwości
funkcjonowania wyciągu szybowego (prowadzenia transportu urobku) nie tylko w warunkach
normalnych ale również w sytuacjach nadzwyczajnych (awaryjnych), opisanych wyżej w
argumentacji odnoszącej się do zarzutu nr 1.
Na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie dokonywania udanych awaryjnych
transportu urobku przy użyciu jednego silnika maszyny wyciągowej (w związku z awariami
silnika maszyny wyciągowej oraz pary transformatorów maszyny wyciągowej), Zamawiający
uzyskał informacje w zakresie dotyczącym wartości natężenia prądu, którym muszą być
obciążone urządzenia (układu napędowego), ażeby skutecznie przetransportować na
powierzchnię załadowane urobkiem naczynie wyciągów.
Ponadto, wymagania w zakresie przeciążalności przekształtników prądem 150 %
prądu znamionowego przez 2h i przeciążenia prądem o wartości 200% prądu znamionowego
przez 1
min, są zgodne z wymaganiami w tym zakresie, określonymi w normie PN-IEC 146-1-
1+AC dla V klasy przeciążalności (dla górnictwa).

Wbrew twierdzeniom Odwołującego zawartym w uzasadnieniu przedmiotowego
zarzutu, zarówno silnik maszyny wyciągowej wyciągu szybowego szybu 1.3 (silnik wyciągowy
prądu stałego typu PW-106)J jak również transformatory tej maszyny wyciągowej są w stanie
bezpiecznie pracować z przeciążeniem 150% prądu znamionowego przez czas niezbędny do
wyciągnięcia z dołu na powierzchnię, przy użyciu wyłącznie jednego silnika (w przypadku
awarii drugiego silnika) załadowanego urobkiem naczynia wyciągowego, który to czas może
wynosić około 11 minut.
W odniesieniu do w/w silnika wynika to wprost z treści karty informacyjnej tego silnika
stanowiącej element DTR producenta, a mianowicie zgodnie z treścią tej karty stała robocza
przeciążalność prądem tego silnika wynosi 2 In co oznacza, 200% prądu znamionowego.
Jeżeli chodzi natomiast o transformatory, to w układzie napędowym maszyny
wyciągowej z jednym silnikiem wyciągowym o mocy 3,6 MW pracują dwa transformatory o
sumarycznej mocy znamionowej 6,3 MW, W normalnych warunkach pracy maszyny
wyciągowej, transformatory są obciążone jedynie w zakresie około 75% nominalnej wartości
ich mocy. Transformatory mogą być przeciążane pod warunkiem nieprzekraczania
dopuszczalnych temperatur wynikających z klasy izolacji uzwojenia. Eksploatowane przez
Zamawiającego transformatory posiadają klasę izolacji F, dla której temperatura maksymalna
trwale wynosi 155

C. Transform
atory te wyposażone są w zabezpieczenie w postaci ciągłego
pomiaru temperatury, które w przypadku przekroczenia granicznej wartości temperatury
powoduje wyłączenie transformatorów. Transformatory eksploatowane przez Zamawiającego
są wyprodukowane i zbadane tak aby spełniać wymagania normy EC 726. Według danych dla
transformatorów typu POWERCAST, wyprodukowanych przez ENCO Energetyka, również
spełniających normę IEC 726, przeciążenie prądem 150% I
n

może trwać ok. 30 minut oraz 12
minut przy prądzie 200% I
n
,
przy pracy z wentylacją naturalną (bez dodatkowych
wentylatorów). Powyższe potwierdzają dane dostępne powszechnie w materiałach
zamieszczonych na stronie internetowej ENCO Energetyka. Eksploatowane przez
Zamawiającego transformatory posiadają dodatkowo wentylację wymuszoną wentylatorami
elektrycznymi, co poprawia chłodzenie transformatorów.
Z powyższego wynika, że eksploatowane przez Zamawiającego transformatory mogą
być przeciążane przez czas większy niż 30 minut dla 150% prądu znamionowego, co pozwoli
na
realizację awaryjnego cyklu jazdy wyciągu szybowego napędzanego jednym silnikiem.
Z uwagi na fakt, że przekształtnik jest urządzeniem zbudowanym z elementów
półprzewodnikowych - jest on w układzie napędowym maszyny wyciągowej urządzeniem
najmniej odpornym na przekroczenia temperatur.
Dlatego też musi zostać założony pewien
zapas w stosunku do maksymalnych parametrów przeciążalności.
W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu-
w zakresie dotyczącym braku powszechnej
dostępności przekształtników o parametrach technicznych opisanych przez Zamawiającego-

w całości pozostaje aktualna argumentacja oraz stanowisko orzecznictwa KIO, a także
poglądy przedstawicieli piśmiennictwa, przywołane w odpowiedzi na odwołanie, w części
dotyczącej zarzutu z pkt 1 odwołania.

Ad. zarzut nr 3.
W zarzucie nr 3 Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z
art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez wprowadzenie w pkt. 4 lb) tiret Cl) OPZ szczegółowych wymagań
odnośnie zabezpieczenia temperaturowego przekształtników tyrystorowych.
W ocenie Odwołującego ogranicza to konkurencję i podważa równą pozycję
wykonawców w postępowaniu z uwagi na to, że wymagania te nie mają technicznego
uzasadnienia, a ponadto narzucają konkretne rozwiązanie techniczne.
Również i ten zarzut odwołania jest nieuzasadniony, ponieważ wymóg ażeby
przekształtniki tyrystorowe obwodu głównego były wyposażone w układy pomiaru temperatury
obudowy tyrystorów lub radiatorów, usprawiedliwiony jest obiektywnie uzasadnionymi
potrzebami Zamawiającego. Mianowicie, zastosowanie wymaganego rozwiązania
technicznego umożliwiać będzie prowadzenie bieżącego monitorowania aktualnej
temperatury przekształtników (lepszą kontrolę temperatury przekształtników), co umożliwiać
będzie wcześniejszą zaobserwowanie niekorzystnych zjawisk w pracy tyrystorów i
wcześniejsze zareagowanie obsługi i uniknięcie awaryjnego wyłączenia przekształtnika
spowodowanego przeciążeniem, co oznacza, że rozwiązanie to służy podniesieniu
bezpieczeństwa eksploatacji maszyny wyciągowej.
Wyjaśnić należy, że przeciążenie (przegrzanie) przekształtnika następuje co do zasady
w przypadku nadmiernego przeciążenia prądowego przekształtnika, które ma miejsce w
zasadzie wyłącznie podczas wykonywania prac nietypowych lub awaryjnych. W trakcie takich
prac niespodziewane wyłączenie napędu na skutek zadziałania dwustanowego
zabezpieczenia od przekroczenia temperatury przekształtnika stwarza dodatkowe zagrożenia
w postaci: (1) szkodliwego działania dużych sił na liny nośne i naczynia skipowe oraz (2)
zatrzymania naczynia w szybi
e w miejscu, w którym będzie szczególnie utrudniony dostęp do
niego. Wymagane rozwiązanie, to jest zastosowanie analogowego pomiaru temperatury
przekształtnika, umożliwi uniknięcie powyższych zagrożeń, tj. wcześniejsze odłączenie
dopływu prądu przed osiągnięciem temperatury maksymalnej przez przekształtnik. Ponadto,
możliwość bieżącego określenia wysokości temperatury przekształtnika pozwoli określić
moment, w którym możliwe będzie jego ponowne obciążenie prądem- po wcześniejszym
wyłączeniu spowodowanym wzrostem temperatury.
Wskazać należy, że dokładnie takie rozwiązanie techniczne jest zastosowane u
Zamawiającego w przekształtnikach tyrystorowych stanowiących elementy wyciągów
szybowych szybu 1.2 oraz 2.1, i
co istotne to rozwiązanie techniczne zostało wykonane przez

Odwołującego, który był wykonawcą zadania polegającego na modernizacji górniczego
wyciągu szybowego szybu 1.2 na podstawie umowy nr 843/1G/2009 z dnia 7.08.2009 roku
oraz był wykonawcą zadania polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i montażu maszyny
wyciągowej wraz z urządzeniem sygnalizacji, górniczego wyciągu szybowego szybu 2.1 na
podstawie umowy nr 824/1G/2009 z dnia 5.08.2009 roku.
Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że Zamawiający wprowadzając wymóg
wyposażenia przekształtników tyrystorowych obwodu głównego w układy pomiaru
temperatury tyrystorów lub radiatorów, w żaden sposób nie narzucił wykonawcom ani sposobu
wykonania tych układów, jak również nie narzucił wykonawcom typów urządzeń, które do
wykonania tych układów powinny zostać zastosowane.

Ad. zarzut nr 4.
W zarzucie nr 4 Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z
art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez wprowadzenie w pkt. 4 [b] tiret [3]
OPZ wymogu by układy regulacji
prądu przekształtników wyposażyć w dwa niezależne układy pomiaru prądu, z których jeden
powinien mierzyć prąd zasilania przekształtników a drugi prąd wyjściowy.
W ocenie Odwołującego ogranicza to konkurencję i podważa równą pozycję
wykonawców w postępowaniu z uwagi na to, że wymaganie to nie ma technicznego
uzasadnienia, a ponadto narzuca konkretne rozwiązanie techniczne.
Powyższy zarzut odwołania także jest nieuzasadniony, ponieważ również wymóg w
zakresie wyposażenia układów regulacji prądów przekształtników w dwa niezależne układy
pomiaru prądu, z których jeden powinien mierzyć prąd zasilania przekształtników a drugi prąd
wyjściowy - usprawiedliwiony jest obiektywnie uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego.
Mianowicie wymóg zastosowania powyższego rozwiązania ma na celu zwiększenie
niezawodności pracy układu napędowego oraz ułatwienie diagnozowanie awarii tego układu.
Wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie techniczne ma na celu uzyskanie przez
Zamawiającego dwóch niezależnych układów pomiaru prądu: jednego podstawowego oraz
drugiego rezerwowego, który będzie mógł być wykorzystany na wypadek awarii układu
podstawowego oraz na potrzeby diagnostyki pracy przekształtnika. Wyposażenie układu
regulacji prądu przekształtników w układ rezerwowy zapewni możliwość eksploatacji maszyny
wyciągowej w sytuacji awarii układu podstawowego, co w przypadku braku zastosowania
takiego rozwiązania nie byłoby możliwe, a zatem w przypadku awarii układu pomiaru prądu
nie byłaby możliwa eksploatacja maszyny wyciągowej. Dodatkowo układ pomiaru prądu
wejściowego oraz układ pomiaru prądu wyjściowego pozwoli na ustalenie przyczyny awarii
przekształtnika, na przykład przy wystąpieniu zwarcia wewnątrz przekształtnika lub
uszkodzenia przekształtnika spowodowanego nieprawidłowym sterowaniem.

Zamawiający wyjaśnia, że układ regulatora prądu w normalnym stanie pracy ma
wykorzystywać jako sygnał sprzężenia prądowego tylko sygnał wejściowy zasilania
przekształtników (z przekładników prądowych). Dodatkowo sygnał prądu wyjściowego (z
bocznika) wprowadzony do układu regulatora, w założeniach może być awaryjnie
wykorzystany jako sygnał sprzężenia prądowego do sterowania regulatora prądu w przypadku
awarii w układzie podstawowym.
Ponadto wskazać należy, że zastosowanie dwóch źródeł sygnału prądu obwodu
głównego zapewni spełnienie wymagań określonych w pkt.1.1.4.8.9 zał. nr 2 do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów
do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U.2004.99.1003 z dnia 2004.05.01) w zakresie
zapewnienia odpowiedniej niezawodności pracy w obwodach bezpieczeństwa i blokowania
maszyny wyciągowej.
Wskazać należy, że również powyższe rozwiązanie techniczne jest zastosowane u
Zamawiającego w przekształtnikach tyrystorowych stanowiących elementy wyciągów
szybowych szybu 1.2 oraz 2.1, i co istotne to rozwiązanie techniczne zostało wykonane przez
Odwołującego, który był wykonawcą modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu 1.2
na podstawie umowy nr 843/1G/2009 z dnia 7.08
.2009 roku oraz był wykonawcą projektów
technicznych, dostawy i montażu maszyny wyciągowej wraz z urządzeniem sygnalizacji
górniczego wyciągu szybowego szybu 2.1 na podstawie umowy nr 824/1G/2009 z dnia
5.08.2009 roku.
Na zakończenie tej kwestii podkreślić należy, że Zamawiający wprowadzając wymóg
wyposażenia układów regulacji prądu przekształtników wyposażyć w dwa niezależne układy
pomiaru prądu, z których jeden powinien mierzyć prąd zasilania przekształtników a drugi prąd
wyjściowy, w żaden sposób nie narzucił wykonawcom ani sposobu wykonania tych układów,
jak również nie narzucił wykonawcom typów urządzeń, które do wykonania tych układów
powinny zostać zastosowane.
W zakresie zarzutu z pkt 3 i 4 odwołania w całości pozostaje aktualne stanowisko,
zawarte w
orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, przywołanym w uzasadnieniu niniejszej
odpowiedzi na odwołanie, odnoszącym się do zarzutu z pkt 1 odwołania.

Ad. zarzuty określone w pkt 9, 10 i 11 odwołania (dotyczących Projektu Umowy)
W zakresie zarzutu z pkt 9
odwołania (uniezależnienie zakresu odpowiedzialności
wykonawcy od wartości części przedmiotu umowy, względem której wykonawca nie wykonał
obowiązków do usunięcia wad).
Wprawdzie w
związku z dokonaną zmianą §13 ust. 1 lit. „b" Projektu umowy,
przedmiotowy z
arzut stał się w całości nieaktualny, niemniej jednak należy podkreślić, że był
on nieuzasadniony. Wskazać należy, że Zamawiający miał pełne prawo zastrzec w

kwestionowanych postanowieniach kary umowne liczone od pełnej wartości wynagrodzenia w
celu pełniejszej realizacji funkcji stymulacyjnej i represyjnej kary umownej, co nie pozbawiało
wykonawców prawa do miarkowania kary umownej przez sąd powszechny na etapie realizacji
umowy. W tym miejscu odsyłam do powołanego w dalszej części wywodu dotyczącego
zarz
utów, odnoszących się do kar umownych, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej,
odnoszącego się do kwestii zastrzegania kar umownych przez Zamawiających w
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
W zakresie zarzutu z pkt 10 odwołania (brak maksymalnego limitu kar umownych na
poziomie 10% wartości wynagrodzenia brutto).
Z
arzut ten po pierwsze stał się częściowo nieaktualny, ponieważ Zamawiający w dniu
2 marca 2018 r. dokonał zmiany projektu umowy, wprowadzając w S 13 projektu umowy
postanowienie ust. 3 w brzmieniu:
„Łączna odpowiedzialność każdej ze Stron, z tytułu
niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu kar umownych,
ograniczona jest do wysokości równej kwocie całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego netto,
określonego w 9 ust. 1 Umowy.”
Niezależnie od tego zarzut ten jest bezzasadny, gdyż Zamawiający nie był
zobowiązany do wprowadzania jakichkolwiek limitów odpowiedzialności czy to z tytułu kar
umownych, czy odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym limitu kar umownych na poziomie
10%. Limit taki powodowałby, że po osiągnięciu wskazanego pułapu kar umownych
wykonawca mógłby bezkarnie np. opóźniać się z wykonywaniem obowiązków umownych,
mając na uwadze, jakie trudności wiązać się mogą z udowodnieniem wysokości szkody
poniesionej na skutek takich opóźnień, co czyniłoby iluzoryczną funkcję stymulacyjną i
repr
esyjną kary umownej.
Zamawiający przytoczył w tym zakresie obszernie orzecznictwo KIO i sądów
okręgowych oraz wskazał, że niezrozumiałe jest w jego ocenie dlaczego Zamawiający w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - który w sposób szczególny winien
chronić swój interes jako element interesu publicznego - miałby limitować wysokość kar
umownych
do poziomu 10 % wartości umowy.
W zakresie zarzu
tu z pkt 11 odwołania (brak zastrzeżenia na rzecz wykonawcy kary za
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego).
Powyższego bezzasadnego zarzutu Zamawiający nie uwzględnił, gdyż po pierwsze
Zamawiający ma prawo nie zastrzegać kar umownych na rzecz wykonawcy, chroniąc w
sposób szczególny swój interes jako element interesu publicznego, o czym już była wyżej
mowa, po drugie zaś - z uwagi na charakter kluczowych obowiązków Zamawiającego
będących przedmiotem umowy i niedopuszczalność zastrzegania kar umownych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań pieniężnych.

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku przedmiotowego zamówienia należące do
essentialia neqotii zobowiązanie Zamawiającego ma wyłącznie charakter pieniężny, jako że
głównym obowiązkiem Zamawiającego jest zapłata wynagrodzenia na rzecz wykonawcy
przewidziana w
§9 projektu umowy.
Z kolei zobowiązania wykonawcy mają charakter niepieniężny, co umożliwia i
uzasadnia sankcjonowanie ich niewykonania lub nienależytego wykonania karami umownymi.
Zgodnie bowiem z §1 ust. 1 projektu umowy przedmiotem umowy jest: opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo -
wykonawczej modernizacji maszyny wyciągowej i
urządzenia sterowniczo - sygnałowego górniczego wyciągu szybowego, szybu 1.3 należącego
do Zamawiającego, położonego w Bogdance oraz wykonanie własnym staraniem z własnych
materiałów i przy użyciu własnego sprzętu prac (robót) polegających na modernizacji maszyny
wyciągowej i urządzenia sterowniczo - sygnałowego górniczego wyciągu szybowego, szybu
1.3.
Stosownie do art 483 §1 kc: Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez
zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zastrzeganie kar umownych za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań pieniężnych jest niedopuszczalne, co oznacza również
niedopuszczalność zastrzegania kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z powodu
niewykonania zobowiązania pieniężnego. Zamawiający przywołał w tym zakresie
orzecznictwo KIO.
Zamawiający wyjaśnił, że prowadząc kopalnię węgla kamiennego działa w interesie
publicznym, w celu zaspokojenia potrzeb publicznych, i ryzyko niepowodzenia zamierzonego
celu prowadzi do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości, w tym
przypadku potrzeb energetycznych. Postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych
w kształcie nadanym po wprowadzonych przez Zamawiającego zmianach są nad wyraz
łagodne dla wykonawców, i bez wątpienia mieszczą się w granicach zasady swobody umów,
interpretowanej zgodnie z orzecznictwem powołanym w wywodzie zawartym powyżej.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu
roz
prawy, a także złożone dowody ustaliła, co następuje.


W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.

Izba stwierdziła, że Odwołujący ma interes we wniesieniu odwołania o którym mowa w
art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący jest podmiotem zainteresowanym o ubieganie się o
udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego.

Wobec oświadczenia złożonego przez Odwołującego na posiedzeniu z udziałem stron
postępowania o cofnięciu zarzutów odwołania wskazanych w pkt 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12, z uwagi
na zmianę treści SIWZ, rozpoznaniu podlegały zarzuty odwołania wskazane w pkt 1, 2, 3, 4
oraz 11 odwołania, tj.:
Zarzut nr 1
– dotyczący naruszenia art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, przez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą
pozycję wykonawców w postępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 4 [b] tire [1] zd. [1] i [2] OPZ
wymogu, by obwody wirników silników wyciągowych zasilić z czterech jednokierunkowych
przekształtników tyrystorowych chłodzonych powietrzem, z których każdy zabudowany będzie
z sześciu tyrystorów, a prąd wyprostowany znamionowy ciągły przekształtników był nie niższy,
niż 6 kA, który to wymóg - odnośnie wymaganego prądu znamionowego zasilanych silników -
nie ma technicznego uzasadnienia, a w c
ałości ogranicza konkurencję w postępowaniu, gdyż
przekształtniki tego typu nie występują w powszechnie dostępnych ofertach producentów
przekształtników tyrystorowych;
Zarzut nr 2
– dotyczący naruszenia art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, przez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą
pozycję wykonawców w postępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 4 [b] tire [1] zd. 3 OPZ wymogu,
by przeciążalność przekształtników spełniała wymagania normy PN-IEC146-1-1+AC dla V
klasy przeciążalności [górnictwo] tj. zapewniała przeciążalność prądem 150% prądu
znamionowego przez 2h i przeciążenie prądem o wartości 200% prądu znamionowego przez
1 min, podczas, gdy wymóg ten nie ma technicznego uzasadnienia, a ogranicza konkurencję
w Postępowaniu, gdyż przekształtniki tego typu nie występują w powszechnie dostępnych
ofertach producentów przekształtników tyrystorowych;
Zarzut nr 3
– dotyczący naruszenia art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, przez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą
pozycję wykonawców w postępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 4 [b] tire [1] OPZ szczegółowych
wymagań odnośnie zabezpieczenia temperaturowego przekształtników tyrystorowych, które
nie mają technicznego uzasadnienia, a - narzucając konkretne rozwiązanie techniczne -
ograniczają konkurencję w postępowaniu;
Zarzut nr 4
– dotyczący naruszenia art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, przez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza konkurencję i podważa równą
pozycję wykonawców w postępowaniu tj. wprowadzenie w pkt 4 [b] tire [3] OPZ wymogu, by
układy regulacji prądu przekształtników wyposażyć w dwa niezależne układy pomiaru prądu z

których jeden powinien mierzyć prąd zasilania przekształtników, a drugi prąd wyjściowy,
podczas, gdy nie ma on technicznego uzasadnienia, a -
narzucając konkretne rozwiązanie
techniczne -
ogranicza konkurencję w Postępowaniu;
Zarzut nr 11
– dotyczący naruszenia art. 353[1] k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1
ustawy Pzp, przez ukształtowanie §13 projektu umowy w sposób rażąco naruszający
równowagę kontraktową i ograniczający konkurencję w postępowaniu tj. poprzez zaniechanie
wprowadzenia obowiązku zapłaty kary umownej przez Zamawiającego w przypadku
odstąpienia od umowy przez wykonawcę wskutek okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, co powoduje zachwianie równowagi kontraktowej, zniechęcając
wykonawców do udziału w postępowaniu.

Jak wynika z treści Opisu przedmiotu zamówienia, w pkt 4 „Szczegółowe założenia dla
modernizacji maszyny wyciągowej”, litera „b” tiret pierwszy, zdanie pierwsze, drugie i trzecie
miały następującą treść:
„Obwody wirników silników wyciągowych należy zasilić z czterech jednokierunkowych
przeks
ztałtników tyrystorowych chłodzonych powietrzem, z których każdy zbudowany będzie
z sześciu tyrystorów. Prąd wyprostowany znamionowy ciągły przekształtników powinien być
nie niższy niż 6kA. Przeciążalność przekształtników musi spełniać wymagania normy PN-IEC
146-1-
1+AC dla klasy przeciążalności (górnictwo) tj. zapewnić przeciążalność prądem 150%
prądu znamionowego przez 2 h i przeciążenie prądem o wartości 200% prądu znamionowego
przez 1 min.”
Natomiast w akapicie trzecim znajduje się postanowienie o następującej treści: „W celu
uzyskania możliwości oceny stopnia obciążenia przekształtników, przekształtniki tyrystorowe
obwodu głównego musza być wyposażone w układy pomiaru temperatury obudowy tyrystorów
lub radiatorów.”
Tiret trzeci akapit drugi zawiera po
stanowienie o treści: „Układy regulacji prądu
przekształtników należy wyposażyć w dwa niezależne układy pomiaru prądu, z których jeden
powinien mierzyć prąd zasilania a drugi prąd wyjściowy.”

Izba zważyła, co następuje.


Odwołanie zasługuje na oddalenie z następujących powodów.
W zakresie pierwszych dwóch zarzutów odwołania, dotyczących postanowień OPZ,
zgodnie z którymi „Obwody wirników silników wyciągowych należy zasilić z czterech
jednokierunkowych przekształtników tyrystorowych chłodzonych powietrzem, z których każdy
zbudowany będzie z sześciu tyrystorów. Prąd wyprostowany znamionowy ciągły
przekształtników powinien być nie niższy niż 6kA. Przeciążalność przekształtników musi

spełniać wymagania normy PN-IEC 146-1-1+AC dla klasy przeciążalności (górnictwo) tj.
zapewnić przeciążalność prądem 150% prądu znamionowego przez 2 h i przeciążenie prądem
o wartości 200% prądu znamionowego przez 1 min.”, skład orzekający uznał, że Zamawiający
wykazał, iż wymogi te są wynikiem jego uzasadnionych potrzeb. Zarówno w treści odpowiedzi
na odwołanie, jak i w toku rozprawy Zamawiający wyjaśnił, że jego intencją jest zakup
przekształtników o zbliżonych własnościach eksploatacyjnych do tych, aktualnie
eksploatowanych przez Zamawiającego oraz które pozwolą na zapewnienie możliwości
funkcjonowania
wyciągu szybowego (tj. prowadzenia transportu urobku), nie tylko w
warunkach tzw. normalnych, ale również w sytuacjach nadzwyczajnych, tj. podczas
wystąpienia awarii. Tym samym intencją Zamawiającego jest zwiększenie niezawodności
układu napędowego maszyny wyciągowej jak również zmniejszenie kosztów jej eksploatacji.
Zamawiający na potwierdzenie swojego stanowiska przedłożył szereg dowodów wraz z
odpowiedzią na odwołanie. Izba miała na uwadze, że stanowisko Zamawiającego w
przedmio
cie żądania takiego, a nie innego rozwiązania wynika z jego dotychczasowych
doświadczeń, co potwierdzają w szczególności złożone dowody w postaci karty napraw i
remontów maszyny wyciągowej S 1.3 oraz wyciągu z książki raportowej szybu 1.3 z 2006 r.,
potwie
rdzające pracę maszyny wyciągowej z jednym silnikiem. Co istotne, w ocenie składu
orzekającego opisane przez Zamawiającego wymogi, nie ograniczają konkurencji.
Zamawiający, co zostało przez niego przyznane w toku rozprawy, jest zainteresowany
zakupem rozwiązania dedykowanego, tj. nie znajdującego się w standardowej ofercie
producentów tego typu sprzętu.
Prezentowane przez Odwołującego stanowisko w treści odwołania oraz na rozprawie,
nie pozostawia natomiast wątpliwości, iż właśnie okoliczność, iż Zamawiający nie jest
zainteresowany zakupem rozwiązania standardowego budzi sprzeciw Odwołującego. Jak
bowiem wskazał Odwołujący podczas rozprawy - brak jest urządzeń, które w czasie awarii
będą pracować tak jak oczekuje tego Zamawiający, w tym celu konieczne jest doprowadzanie
do stanu działania nie zgodnego ze specyfikacją techniczną. Natomiast sam Zamawiający
przyznał, że w sytuacjach awaryjnych sprzęt pracował na granicy swoich możliwości, ale
jednocześnie podkreślił, że przy monitorowaniu wszystkich istotnych parametrów było to
możliwe. Wobec powyższego, w ocenie składu orzekającego takie wymagania
Z
amawiającego wynikają z jego uzasadnionych potrzeb.
W
tym miejscu podkreślić należy, że fakt, iż dany produkt nie należy do oferty
standardowej
producentów, nie czyni jeszcze takiego wymogu ograniczającym konkurencję,
bowiem istnieje możliwość wyprodukowania tych elementów na zamówienie, jest to tylko
kwestia
chęci ze strony producentów. Okoliczność, iż producenci z którymi współpracuje
Odwołujący mogą nie być zainteresowani taką produkcją nie czyni jeszcze zaskarżonych
postanowień SIWZ naruszającymi przepisy ustawy Pzp.

W tym miejscu odnosząc się do złożonych przez Odwołującego dowodów, w
szczególności korespondencji z producentami, z którymi Odwołujący współpracuje, wskazać
należy, że w ocenie składu orzekającego dowody te wskazują jedynie na to, że producenci ci
nie posiadają w swojej standardowej ofercie rozwiązania, którym zainteresowany jest
Zamawiający, jednak to nie dowodzi jeszcze ograniczenia konkurencji. Podobnie krzywa
obciążalności prądowej silnika nie stanowi również takiego dowodu, jak zresztą okazało się
podczas rozprawy jest to wyliczenie jedyn
ie teoretyczne, gdyż w praktyce Zamawiającemu
udało się, podczas awarii, doprowadzić silnik do pracy na oczekiwanym poziomie. Natomiast
dowody na udane realizacje zamówień dla innych zamawiających dowodzą jedynie tego, że
Odwołujący sprostał z powodzeniem wymaganiom opisanym przez innego zamawiającego z
innym postępowaniu, gdzie zamawiający miał odmienne potrzeby, od tych, jakie ma
zamawiający w tym postępowaniu. Raz jeszcze podkreślenia wymaga, że o omawianych
wymogach Zamawiającego decydują w tym przypadku jego obiektywne potrzeby.

W ocenie Izby nie potwierdziły się również zarzuty nr 3 i 4.
Odwołujący argumentował w toku rozprawy, że kwestionowane przez niego w zarzucie
nr 3
żądanie Zamawiającego jest sugestią konkretnego rozwiązania technicznego w zakresie
kontroli temperatury. Natomiast renomowani producenci przekształtników tyrystorowych
wystarczająco zabezpieczają temperaturowo swoje urządzenia. Zamawiający natomiast
argumentował, że nie narzuca sposobu pomiaru temperatury tyrystora, nie wskazuje na żadne
techniczne rozwiązania, a jego celem jest otrzymanie rozwiązania pozwalającego
pracownikowi na miejscu mieć możliwość ciągłego monitorowania temperatury.
Jak wskazano powyżej, Izba ustaliła, że brzmienie spornego postanowienia OPZ,
którego dotyczy omawiany zarzut jest następujące: „W celu uzyskania możliwości oceny
stopnia obciążenia przekształtników, przekształtniki tyrystorowe obwodu głównego musza być
wy
posażone w układy pomiaru temperatury obudowy tyrystorów lub radiatorów.” W toku
rozprawy
Odwołujący przyznał, że z tego postanowienia wywodzi, iż Zamawiający wymaga,
aby układ pomiaru temperatur był zabudowany w obudowie tyrystorów. W ocenie Izby taki
wn
iosek nie jest uprawniony w świetle literalnego brzmienia omawianego postanowienia, z
którego w ocenie Izby wynika jedynie wymóg, aby układy pomiaru temperatury zapewniały
pomiar temperatury obudowy tyrystorów lub radiatorów, nie natomiast aby pomiar ten odbywał
się przy pomocy układu pomiaru temperatur zabudowanego w obudowie tyrystorów. Jak
wyjaśnił Zamawiający podczas rozprawy - układ ma mierzyć temperaturę obwodową, a nie
być na niej zamontowany, ponadto ma być to bezpośredni pomiar temperatur i nie może być
to metoda pośrednia oparta na pomiarze prądu.

Podobnie w zakresie zarzutu nr 4
, Odwołujący również argumentował, że Zamawiający
w sposób nieuprawniony żąda określonego rozwiązania technicznego. Sporne postanowienie
OPZ ma następujące brzmienie „Układy regulacji prądu przekształtników należy wyposażyć w
dwa niezależne układy pomiaru prądu, z których jeden powinien mierzyć prąd zasilania a drugi
prąd wyjściowy”. Podczas rozprawy Zamawiający wyjaśnił, że żąda dwóch niezależnych
układów pomiarów prądu, ale nie stawia jednocześnie wymogu, że mają one funkcjonować
jako układy sprzężenia. Zamawiający w sytuacjach awaryjnych chciał mieć możliwość
wykorzystania sygnału wyjściowego i uzyskać dodatkową możliwą rezerwę, która pozwali
wykonać cykl awaryjny przejazdu maszyny, gdy nastąpi uszkodzenie w pomiarze układu prądu
wejściowego. Bez układu sprzężenia maszyna nie pojedzie. Zamawiający argumentował
ponadto
, że dwa niezależne pomiary pozwolą mu na szybszą diagnozę w czasie awarii. Jak
wyjaśnił Zamawiający „układy regulacji prądu” należy rozumieć jako obiekty. Te dwa sygnały
należy doprowadzić do tych obiektów i dopracować, aby były dostępne.
W ocenie Izby
zaistniały na gruncie omawiany postanowień OPZ spór ma swoje źródło
w tym, iż postanowienia OPZ są rozumiane przez Odwołującego w sposób odmienny niż
wynika to z ich literalnego brzmienia.
Z brzmienia omawianych postanowień nie można
zdaniem składu orzekającego wyprowadzić wniosku i narzuceniu przez Zamawiającego
określonych rozwiązań technicznych.
Nie
potwierdził się również ostatni z zarzutów, tj. zarzut nr 11. W ocenie składu
orzekającego brak postanowienia umownego, na który powołuje się Odwołujący nie powoduje
nierówności stron. Na podkreślenie zasługuje okoliczność, iż wykonawca nie jest pozbawiony
możliwości dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp oraz przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w spra
wie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.),
stosownie do wyniku postępowania. Orzekając o kosztach z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika Izba miała na uwadze postanowienia §3 pkt 2 lit. b) ww. rozporządzenia,
zgodnie z którym do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się uzasadnione koszty
stron postępowania obejmujące w szczególności wynagrodzenie pełnomocników jednak nie
wyższe niż kwota 3600 zł.

Przewodniczący: ……………...………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie