eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 250/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-03-13
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 250/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2018 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Kra
jowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2018 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: BlueHill Sp. z
o.o.
z siedzibą w Warszawie, Quality Watch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
KOBOLD Public Relations Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, Instytut Komunikacji
Medialne
j z siedzibą w Katowicach
w postępowaniu prowadzonym przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie,


przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako
Konsorcjum firm: Kantar Millward Brown S.A.
z siedzibą w Warszawie, Marketing
Partners T. Z.
z siedzibą w Żernikach Wrocławskich,
zgłaszających swoje przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z
siedzibą w Warszawie wezwanie, na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: Kantar
Millward Brown
S.A. z siedzibą w Warszawie, Marketing Partners T. Z. z siedzibą w
Żernikach Wrocławskich do uzupełnienia oświadczeń o braku podstaw do
wykluczenia w zakresie określonym w rozdziale VIII pkt 4 ppkt 4 siwz, tj.
oświadczenia, że wobec wykonawcy został lub nie został wydany prawomocny


wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
2.

kosztami postępowania obciąża Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z
siedzibą w Warszawie
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną przez
wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako
Konsorcjum firm: BlueHill Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Quality Watch
Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, KOBOLD Public Relations Sp. z o.o. z
siedzibą w Katowicach, Instytut Komunikacji Medialnej z siedzibą w
Katowicach

tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w
Warszawie
na rzecz wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia jako Konsorcjum firm: BlueHill Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Quality Watch Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, KOBOLD Public Relations
Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, Instytut Komunikacji Medialnej z siedzibą
w Katowicach

kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset
złotych), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu: wpisu
od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………..………….
Sygn. akt: KIO 250/18

U z a s a d n i e n i e


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Zamawiający” lub „PARP”) - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1579)
– zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp" – postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego
pn. „Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021".

Szacunkow
a wartość zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 193-396111 zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 7 października 2017 r.

W dniu 2 lutego 2018 r. Zama
wiający poinformował wykonawców, w tym
wykonawców wpólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm:
BlueHill Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Quality Watch Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, KOBOLD Public Relations Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, Instytut
Komunikacji Medialnej z siedzibą w Katowicach (dalej” „Odwołujący” lub „Konsorcjum
BlueHill
”) o wyborze oferty najkorzystniejszej za którą uznano ofertę wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: Kantar Millward Brown S.A.
z siedzibą w Warszawie, Marketing Partners T. Z. z siedzibą w Żernikach Wrocławskich
(dalej: „Przystępujący” lub „Konsorcjum Kantar”).

W dniu 12 lutego 2018 r. wykonawca BlueHill
wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie wobec niezgodny z prawem czynności Zamawiającego, zarzucając
naruszenie
następujących przepisów ustawy:
1. art 91 ust. 1 Pzp,
przez dokonanie wyboru oferty, która nie była najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej: „siwz” lub „specyfikacja”) oraz naruszenie wskazanego przepisu
przez błędne zastosowanie kryteriów oceny ofert co wpłynęło w istotny sposób na
wynik postępowania;

2. art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 14 oraz art. 26 ust. 3 Pzp,
przez wybór
wykonawcy Konsorcjum
Kantar, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z
postępowania w sprawie zamówienia publicznego;
3. art 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 21 oraz art. 26 ust. 3 Pzp, przez
wybór wykonawcy Konsorcjum Kantar, który nie wykazał braku podstaw do
wykluczenia z
postępowania w sprawie zamówienia publicznego;
4. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 15 oraz art. 26 ust. 3 Pzp, przez
wybór wykonawcy Konsorcjum Kantar, który nie wykazał braku podstaw do
wykluczenia z
postępowania w sprawie zamówienia publicznego;
5. art 87 ust. 2 pkt 2 Pzp,
przez zaniechanie poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej
i nieuwzględnienie konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
6. art 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Konsorcjum
Kantar Millward jako niezgodnej z t
reścią specyfikacji;
7. art. 26 ust. 3a Pzp, przez zaniechanie wezwania wykonawcy Konsorcjum Kantar do
złożenia pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
8. art. 7 ust. 1 Pzp,
przez naruszenie w toku postępowania o udzielenie zamówienia
zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
9. art. 7 ust. 3 Pzp,
przez udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu z naruszeniem
przepisów ustawy.

W świetle powyższych zarzutów Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w
całości i nakazanie Zamawiającemu:


unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy Konsorcjum Kantar jako
najkorzystniejszej w rozpoznawanym
postępowaniu;


dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu,
nakazanie Zamawiającemu zastosowania sposobu oceny ofert zgodnego z
postanowieniami siwz;

odrzucenia oferty wykonawcy Konsorcjum
Kantar jako niezgodnej z treścią
specyfikacji, ewentualnie

wykluczenie wykonawcy Konsorcjum
z postępowania i uznania oferty za odrzuconą,
ewentualnie zobowiązanie Zamawiającego do wezwania wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie do uzupełnienia dokumentów;


uznania przy ponownej ocenie ofert, iż najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym
postępowaniu jest oferta złożona przez Odwołującego.

W uzasadn
ieniu Odwołujący wyjaśniał, że jego zdaniem Zamawiający dokonał oceny
jego oferty w podkryterium a) Ocena „zerojedynkowa" w sposób sprzeczny z przyjętym
sposobem oceny ofert ok
reślonymi w części XV pkt 2 siwz. Punkty we wskazanym kryterium
miały być przyznawane za występowanie opisanych w pkt 1) - 4) parametrów koncepcji
realizacji badania w sposób zerojedynkowy jest lub nie ma - tj. jak określił sam Zamawiający:
koncepcja zawiera parametr oferta otrzymuje 5 pkt; koncepcja nie zawiera parametru
otrzymuje 0 pkt. W ocenie
Odwołującego komunikat Zamawiającego w tym zakresie był
jednoznaczny,
gdyż innych elementów ocennych Zamawiający nie określił. Odwołujący
wyjaśniał, że podczas oceny ofert, wbrew zapisom siwz, Zamawiający zastosował sobie tylko
znane, subiektywne i niepre
cyzyjne mierniki stwierdzając „niewystarczający" opis próby,
„zbyt ogólny" i nie przyznał Odwołującemu na tej podstawie punktów. Odwołujący twierdził,
że Zamawiający nie zdefiniował w opisie wskazanego kryterium, że będzie oceniał oraz w
jaki sposób przedstawione opisy, a ocenę tego kryterium określił już w nazwie jako
„zerojedynkową" czyli niepodlegającą innym, w tym przypadku nieznanym miernikom.
Odwołujący wskazywał, również, że dodatkowo w części XV siwz w pkt 2 Zamawiający
podał” „Ostateczna akceptacja metodologii badania nastąpi na etapie raportu
metodologicznego (raport zostanie przygotowany na podstawie Oferty). Zdaniem
Odwołującego taki zapis potwierdza, możliwość doprecyzowania metodologii jeżeli istniałaby
taka potrzeba.
Odwołujący twierdził, że powyższy sposób oceny wskazanego kryterium, potwierdza
nie tylko sprzeczność z przyjętym przez Zamawiającego opisem oceny ofert, ale również
wskazuje na nierówne traktowanie wykonawców. Zamawiający stosując wobec części
wykonawców nieokreślony w postępowaniu, a tym samym nieznany wykonawcom opis
oceny wskazanego kryterium nierówno traktował wykonawców, ponieważ prowadziło to do
oceny ofert przez Zamawiającego według jego subiektywnych odczuć. Ponadto,
zastosowanie w rzeczywistości tylko wobec wykonawcy IBC Group oceny „zerojedynkowej”
również narusza zasadę równego traktowania wykonawców poprzez odmienny od
pozostałych sposób oceny jego oferty.
Ocena oferty O
dwołującego, jego zdaniem, jest sprzeczna z przyjętym sposobem
oceny wskazanego kryterium i
spowodowała, że jako najkorzystniejsza została wybrana
oferta wykonawcy Konsorcjum Kantar
, która nie była ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu
art. 91 ust. 1 Pzp
. Odwołujący twierdził, że w swojej ofercie zamieścił i opisał wszystkie
wymagane elementy oferty, łącznie z koncepcją badawczą „Badanie wizerunku polskiej
branży meblarskiej na wybranych rynkach zagranicznych" wraz z opisem metody doboru
próby badawczej adekwatnej do celów badania i wielkością próby dla każdej metody
badawczej.
Wszyscy oceniający w uzasadnieniu dotyczącym doboru próby potwierdzili, że

dobór próby znalazł się w ofercie i został opisany przez wykonawcę. Najkorzystniejszą ofertą
złożoną w przedmiotowym postępowaniu była oferta Odwołującego, która powinna uzyskać
w kryterium
koncepcja badawcza „Badanie wizerunku polskiej branży meblarskiej na
wybranych rynkach zagranicznych"-
podkryterium określonym w pkt a) ocena
„zerojedynkowa" łącznie 20 pkt, uzyskując łączną punktację we wszystkich kryteriach 77,25
punktów.
W zakresie naruszenia art. 24 ust.
1 pkt 12 Pzp Odwołujący twierdził, że Zamawiający
z
aniechał wykluczenia wykonawcy Konsorcjum Kantar z powodu nie wykazania przez niego
braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, gdyż wykonawca nie złożył wymaganej
informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy, tj.
dla członka zarządu – B. H. oraz członka rady nadzorczej – P. H. oraz dla Spółki -
Kantar Millward Brown S.A.
Ponadto twierdził, że Zamawiający nie wezwał wykonawcy do uzupełnienia
przedmiotowych dokument
ów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu. Wobec powyższego w ocenie Odwołującego, wykonawca Konsorcjum Kantar
nie potwierdzi spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykazania braku
zaistnienia podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12
Pzp. Zamawiający
zobowiązany był zatem wezwać wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, a w
przypadku nie wykazania stosownych dokume
ntów, powinien wykluczyć ww. wykonawcę z
udziału w postępowaniu.
Następnie Odwołujący stwierdził, że w zakresie naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w
zw. z art. 24 ust. 1 pkt 15 wykonawca
konsorcjum Kantar na wezwanie Zamawiającego
złożył nieprawidłowe oświadczenia: Spółki jak i p. T. Z. o braku podstaw do wykluczenia w
zakresie określonym w rozdz. VIII pkt 4 ppkt 4 siwz. W złożonym oświadczeniu nie został
skre
ślony wyraz, który nie dotyczy wykonawcy tj. „został/nie został wydany prawomocny
wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.” Wobec powyższego,
wykonawca nie
wykazał braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w
sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zobowiązany byt zatem wezwać wykonawcę
do uzupełnienia brakujących dokumentów, a w przypadku nie wykazania stosownych
dokume
ntów, powinien wykluczyć ww. wykonawcę z udziału w postępowaniu.
Kolejno podnosił, że w zakresie naruszenia art. 26 ust. 3a Pzp, oferta Konsorcjum
K
antar została podpisana przez p. P. C., z up. M. P. . Pełnomocnictwo załączone do oferty
dla p. P. C.
obejmujące m.in. umocowanie do złożenia oferty zostało udzielone tylko przez
Kantar Millward Brown S.A. W ofercie brak pe
łnomocnictwa dla p. M. P. jak również
udzielenia umocowania dla p. P. C.
do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających

się o zamówienie Konsorcjum firm Kantar Millward Brown S.A. i Marketing Partners T. Z..
Zdaniem Odwołującego wskazanie w JEDZ wykonawcy Marketing Partners T. Z., p. M. P.
jako osoby upoważnionej do reprezentowania ma jedynie walor informacyjny, ponieważ nie
określono szczegółowego w tej rubryce zakresu udzielonego pełnomocnictwa i brak złożenia
w tym zakresie oświadczenia woli w treści JEDZ. Zamawiający w powyższym zakresie nie
wezwał wykonawcy do uzupełnienia wymaganego dokumentu, wobec czego oferta została
złożona przez osobę nieumocowaną do takiego działania.
Natomiast w zakresie naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp, przez zaniechanie
poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej i nieuwzględnienie konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek Odwołujący twierdził, że Zamawiający pismem z 8 grudnia 2017 r.
poinformował wykonawcę Konsorcjum Kantar o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, przedstawiając poprawione
zestawienie
z formularza ofertowego. Zamawiający poprawił liczbę jednostek w poz. 5 pkt b)
zestawienia „dodatkowa metoda badania oraz wielkość próby zgodnie z ofertą Wykonawcy"
z 3 na 6, liczba jednostek wsk
azana przez wykonawcę „3" natomiast liczba jednostek
wskazana przez Za
mawiającego w piśmie z 8.12.2017 r. ..6". Przemnożenie ceny
jednostkowej zaoferowanej przez wykona
wcę - 23 063 przez liczbę jednostek x 6 = cena
ogółem brutto 138 378. Również w poz. 7 pkt b) po przemnożeń u ceny jednostkowej
zaoferowanej przez wykonawcę - 36,038 przez liczbę jednostek x 3 = cena ogółem brutto
108 114. Zgodnie z powyższym cena oferty brutto powinna wynosić 1 959 945.00 złotych i
przekroczy
kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.
1 891 526,50 złotych brutto.
Odwołujący wyjaśniał, że zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z 27 października
2017 r. na pytania dotycz
ące siwz w (pytanie nr 7) - czy liczba jednostek określona na „6"
może być modyfikowana, Zamawiający odpowiedział w zakresie poz. 5.b) zestawienia
"dodatkowa
metoda badania oraz wielkość próby zgodnie z Ofertą Wykonawcy: zgodnie z
OPZ, Wykon
awca może zaproponować dodatkowe badanie ponad wymagania wymienione
wyżej i przedstawić je w swojej Ofercie (w ramach opisu koncepcji badawczej). Dodatkowa
metoda badania zastosowana zostanie do przeprowadzeni badań na tych samych 6 rynkach
zagranicznych, stąd w kolumnie liczba jednostek/krajów - określona została liczba 6. W
sytuacji, gdy badania przeprowadzone w pierwszych 3 kr
ajach okażą się miarodajne i
wiedza, jaką pozyska Wykonawca i Zamawiający będzie wystarczająco do właściwej
realizacji kolejnych etapów zamówienia Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, może
podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji badań na kolejnych rynkach. Wówczas, zgodnie z
umową, płatność dokonana zostanie jedynie za faktycznie zrealizowane badania". Wobec
powyższego - zdaniem Odwołującego - Zamawiający nieprawidłowo zakwalifikował

poprawienie liczby jednostek w ofercie wykonawcy Konsorcjum
Kantar z „3" na „6" jako
omyłki rachunkowej, gdyż co najwyżej wskazana omyłka mogła zostać poprawiona na
podstawie art. 87 ust. 3 pkt 3 Pzp, jako inna o
myłka polegająca na niezgodności oferty ze
specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Wynikiem poprawienia takiej
omyłki, byłaby wówczas konsekwencja rachunkowi wskazana powyżej. Odwołujący twierdził,
że zaoferowanie przez wykonawcę w zadaniu nr 5 - badanie dodatkowe na str. 11 w pkt 2.
Projektu oraz na str. 5 punkt A.1
. treści oferty zrealizowania badań przy pomocy wywiadu
online w każdym z trzech wybranych krajów spośród sześciu, w których realizowane będzie
badanie główne jest sprzeczne z przedmiotem zamówienia określonym przez
Zamawiającego. W wyjaśnieniach treści siwz, Zamawiający wyraźnie wskazał, że dodatkowa
metoda badania zostanie zastosowana do przeprowadzenia badań na tych samych 6
rynkach zagranic
znych co metoda główna. Oferta Konsorcjum Kantar jest niezgodna w tym
zakresie z wymagany przez Zamawiającego przedmiotem zamówienia. W ocenie
O
dwołującego zaoferowanie przedmiotu zamówienia niezgodnego z siwz, nie może zostać
poprawione na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp
, gdyż prowadzałoby do zmiany
oświadczenia woli wykonawcy, a tym samym zmiany treści oferty tego wykonawcy po
otwarciu ofert. W związku z powyższym oferta Konsorcjum Kantar powinna zostać
odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji.

Zamawiający w formie pisemnej odpowiedział na odwołanie i odnosząc się do
zar
zutów Odwołującego, Zamawiający uwzględnił odwołanie w części dotyczącej naruszenia
art. 26 ust. 3
a Pzp, przez nie wezwanie wykonawcy Konsorcjum Kantar do złożenia
pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W pozostałej
części Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania oraz obciążenie kosztami postępowania
odwoławczego wykonawcę wnoszącego odwołanie, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.

W ocenie Zamawi
ającego zarzuty odwołania zasługują częściowo na uwzględnienie
w zakresie art. 26 ust. 3a Pzp, przez nie wezwanie wykonawcy, Konsorcjum Kantar do
złożenia pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający wyjaśniał, że oferta złożona przez Konsorcjum Kantar została podpisana przez
pełnomocników obu członków Konsorcjum, ustanowionych przez nich do reprezentowania
ich w postępowaniu: p. P. C. do reprezentowania lidera — Kantar Millward Brown S.A i p. M.
P. do re
prezentowania członka konsorcjum — Marketing Partners T. Z. . Zamawiający uznał
zarzut Odwołującego, że informacja przedstawiona przez Marketing Partners T. Z. w JEDZ
ma charakter informacyjny, ponieważ nie określono szczegółowego zakresu udzielonego

pełnomocnictwa i uwzględnił żądanie Odwołującego w tym zakresie, podobnie jak uwzględnił
odwołanie w zakresie braku pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Natomiast w
zakresie pozostałych zarzutów, zdaniem Zamawiającego, odwołanie
pozbawione jest uzasadnionych podstaw, tak faktycznych jak i prawnych. Odwołujący
dokonał błędnej oceny czynności podjętych w postępowaniu przez Zamawiającego.
Zamawiający wnosi o oddalenie odwołania w pozostałym zakresie.

Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp
przez dokonanie wyboru oferty, która nie była
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji oraz
naruszenie wskazanego przepisu poprzez błędne zastosowanie kryteriów oceny ofert, co
wpłynęło w istotny sposób na wynik postępowania.

Zamawiający podnosił, że wykonawca Konsorcjum Kantar za element „ocena
„zerojedynkowa” otrzymał 20 pkt, natomiast Odwołujący - 15 pkt. Ocena została dokonana w
sposób zgodny z przyjętym w siwz: każdy z członków komisji przetargowej oceniał, czy
koncepcja realizacji badania zawiera parametry opisane w pkt 1) - 4). W przypadku
parametru opisanego w pkt 3) „opis metody doboru próby badawczej adekwatnej do celów
badania i wielkość próby dla każdej metody badawczej”, za który Odwołujący uzyskał 0 pkt,
Zamawiający oceniał, czy wykonawca przedstawił opis metody doboru próby badawczej
oraz, zgodnie z brzmieniem zapisów tego kryterium, czy dobór próby badawczej jest
adekwatny do celów badania. Formułując takie wymogi, celem Zamawiającego było
pozyskanie ofert przemyślanych przez wykonawców, przygotowanych na potrzeby tego
konkretnie badania, nie zaś ogólników w postaci stwierdzeń „osoby w wieku 18+”.
Przedstawiony w ofercie Odwołującego opis oceniony został jako nieadekwatny do celów
badania
niewystarczający zarówno w przypadku badania podstawowego (ogólne określenia:
cały kanał możliwej dystrybucji, środowiska opiniotwórcze, niejasne określenia: element
łańcucha), jak i badania dodatkowego (zbyt ogólnie zdefiniowana próba: osoby w wieku
18+). Na podstawie takiego opisu trudno było wnioskować, kto zostanie poddany badaniu i
czy zrealizowane zostaną cele badania.
Zamawiający podkreślał, że wykonawcy biorący udział w tym postępowaniu są
profesjonalistami w zakresie badań społecznych, dlatego też oczekiwanie Zamawiającego
dotyczące opisania metody doboru próby badawczej adekwatnej do celów badania nie było
nadmiernym wymogiem, wykraczającym poza kompetencje wykonawców. Argumenty
Odwołującego, że ocena „zerojedynkowa” to ocena na zasadzie „jest/nie ma” i przyznanie
punktów w ocenie zerojedynkowej powinno zależeć tylko i wyłącznie od tego, czy dany

parametr występuje w formie jakiejkolwiek odpowiedzi są z gruntu nietrafione i stanowią
jedynie dowolną interpretację oceny kryteriów przez Odwołującego, której celem jest
zwiększenie jego szans na uzyskanie zamówienia. Takie rozumienie prowadziłoby do
wyboru oferty, która przedstawia (nominalnie) elementy wymagane przez Zamawiającego,
ale nie odnoszące się w ogóle do zamawianej usługi. Podejście takie, poza tym, że
niezgodne z założeniami siwz, byłoby również krzywdzące i niesprawiedliwe dla tych
wykonawców, którzy wymagane parametry opisali w sposób wymagany w siwz, tj.
umożliwiający poznanie koncepcji realizacji badania, w tym opisu próby badawczej,
będącego jednym z kluczowych parametrów badania i mającego wpływ na osiągnięcie celów
badawczych oraz cenę samych badań.
Zdaniem Zamawiającego przyjęty w siwz sposób oceny nie dopuszczał możliwości
przyznania punktów pośrednich. W ofertach, w których przyznano 5 pkt — opis metody
doboru próby badawczej był zawarty i był adekwatny do celów badania. Odwołujący
przywołuje ocenę tego samego elementu w ofercie innego wykonawcy: IBC Group Central
Holding S.A., przytaczając zapis z karty oceny jednego z członków komisji oceniającej, p. P.
Z.- L.
, jako argument na to, że wykonawcy nie byli oceniani w ten sam sposób i w przypadku
tego wykonawcy Zamawiający punktował sam fakt występowania danego parametru, a
ogólność opisu nie miała na tę ocenę wpływu. W ocenie Zamawiającego z karty p. P. Z.- L.
wynika tylko, że dobór i wielkość próby opisany przez wykonawcę IBC Group Central
Holding S.A. odpowiada wymaganiom określonym w opisie kryterium, czyli jest adekwatny
do celów badania. Odwołujący otrzymał karty oceny wszystkich członków komisji, ocena
wykonawcy IBC Group Central Holding S.A. w parametrze 3) jest jednoznaczna. Odwołujący
wybrał jeden opis, z jednej karty, (trzeba zaznaczyć, że nie różniący się w ocenie od
pozostałych, a jedynie krótszy w treści) i na podstawie tego opisu wyprowadził nieprawdziwy,
korzystny dla siebie, wniosek. Oferta wykonawcy IBC Group Central Holding S.A. otrzymała
za parametr 3) -
5 pkt, ponieważ spełniała wymagania kryterium, a nie dlatego, że jedynie
zawier
ała opis doboru próby i wielkości próby, jak próbuje tego dowieść Odwołujący. W
kartach oceny dotyczących Odwołującego zostało wyraźnie zapisane, że za parametr „dobór
próby badawczej” przyznano 0 pkt, ponieważ przedstawione opisy próby, zarówno w
przypadk
u badania podstawowego (zbyt ogólne określenia: cały kanał możliwej dystrybucji,
środowiska opiniotwórcze; niejasne określenia: element łańcucha), jak i dodatkowego (zbyt
ogólnie zdefiniowana próba: osoby w wieku 18+), są niewystarczające, zbyt ogólne i niejasne
określenia powodują, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy zostaną zrealizowane cele
badania, trudno wnioskować, kto zostanie poddany badaniu i czy zrealizowane zostaną cele
badania” (cyt. z kart oceny).

Zamawiający twierdził, że opis metody doboru próby badawczej zastosowany przez
Odwołującego: „cały kanał możliwej dystrybucji, środowiska opiniotwórcze” nie stanowi opisu
próby badawczej, której istotą jest wskazanie profili osób, które mają być badane. Z kolei
stwierdzenie w opisie metody dobor
u próby badawczej Odwołującego „środowiska
opiniotwórcze” może oznaczać bardzo wiele bardzo różnych od siebie profili osób np. bloger,
celebryta, znany aktor. Dla niektórych osób może to być również sąsiad, mama, sprzedawca
w sklepie. Natomiast stwierdzeni
e „cały kanał możliwej dystrybucji” może oznaczać każdą
osobę pracującą w firmie objętej kanałem dystrybucji: sprzedawca w sklepie, magazynier,
pracownik hurtowni, księgowy, sekretarka itd. Gdyby Odwołujący sprecyzował w opisie, że
będą to np.: bloger, znany aktor, magazynier, pracownik hurtowni, wówczas można by
uznać, że parametr został spełniony, jednocześnie umożliwiając ocenę adekwatności doboru
próby, która prawdopodobnie, w opisanym przykładzie, byłaby dość niska. W związku z tym
Zamawiający uznał, że zaproponowane przez Odwołującego stwierdzenia nie stanowią opisu
próby badawczej adekwatny do celów badania, należy uznać brak występowania tego
parametru i tym samym ocenę Zamawiającego za słuszną.
Następnie Zamawiający wyjaśniał, że Odwołujący stwierdził w odwołaniu, że zgodnie
z ty
m, co Zamawiający napisał w siwz, ostateczna akceptacja metodologii badania nastąpi
na etapie raportu metodologicznego i że” taki zapis potwierdza możliwość doprecyzowania
metodologii, jeżeli istniałaby taka potrzeba”. Sam Odwołujący używa określenia
„doprecyzowanie metodologii”, co nie oznacza tworzenia jej od nowa. Raport będzie tylko
rozwinięciem tego, co zostało zawarte w ofercie, nie jest to etap (raport) ustalania np.
rodzaju próby badawczej. Celem oceny działania Zamawiającego, niekorzystanego dla
Odwołującego, jest zwiększenie szansy Odwołującego na uzyskanie zamówienia i
jednocześnie przerzucenie na Zamawiającego odpowiedzialności za przygotowanie słabej
merytorycznie oferty.

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 14 oraz art. 26 ust. 3
Pzp,
przez wybór wykonawcy Konsorcjum Kantar, który nie wykazał braku podstaw do
wykluczenia z przedmiotowego postępowania w sprawie zamówienia publicznego i art. 24
ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 21 oraz art. 26 ust. 3 Pzp,
przez wybór ww.
wykonawcy, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego
postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający wyjaśniał, że Odwołujący 5 lutego 2018 r. zwrócił się do Zamawiającego
o u
dostepnienie dokumentacji postępowania, drogą mailową lub na miejscu. Zamawiający w
dniu następnym takie dokumenty przesłał. Z uwagi na ich objętość, a także zastrzeżenie

przez wykonawców części ofert, dokumenty te były dzielone lub anonimizowane, przesyłane
w kilku osobnych plikach. Dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia
dotyczące wykonawcy Konsorcjum Kantar, które zostały złożone Zamawiającemu 18
stycznia 2018 r., nie zostały przesłane Odwołującemu w komplecie. Niezależnie od
powyższego, Zamawiający podnosił, że w dniu wezwania Konsorcjum Kantar do złożenia
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczania z art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21
Pzp
posiadał dokumenty dotyczące lidera konsorcjum Kantar Millward Brown S.A., w
zakresie br
aku podstaw do wykluczenia, które zostały złożone w postępowaniu „Badanie
ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej
Specjalizacji z komponentem analizy semiotycznej”, Znak sprawy: 12/BE (p/108/DAS/2017) i
zgodnie z art. 26 ust. 6
Pzp, wykonawca nie był obowiązany do ich złożenia.
Zamawiający wyjaśniał, że Odwołujący zarzucał jemu, iż nie wezwał wykonawcy
Konsorcjum
Kantar do złożenia dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp dla p. P. H.
, Członka Rady Nadzorczej. Pan P. H.,
zgodnie z wpisem do rejestru (KRS) obowiązującym w dniu złożenia dokumentów, nie był
Członkiem Rady Nadzorczej, ani innego organu zarządzającego wykonawcy. Członkami
Rady Nadzorczej byli: M. F., M. B. H., S. J. J.
i dokumenty dotyczące tych osób wykonawca
złożył. Zatem w ocenie Zamawiającego zarzuty Odwołującego nie znajdują uzasadnienia w
stanie faktycznym i prawnym.

Zarzut naruszenia art. 24 ust 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 15 oraz art. 26
ust. 3 Pzp,
przez wybór wykonawcy Konsorcjum Kantar, który nie wykazał braku podstaw do
wykluczenia z przedmiotowego postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający podnosił, że wykonawca w dniu 8 stycznia 2018 r. został wezwany m.in.
do złożenia oświadczenia o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji
— dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności. Konsorcjum Kantar w dniu 18 stycznia 2018 r. złożyło wymagane
oświadczenie (odrębnie dla każdego z konsorcjantów). Brak podlegania wykluczeniu na
podstawie przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp wynikał bezpośrednio z JEDZ:
obaj wykonawcy, lider i członek konsorcjum potwierdzili brak podstaw do wykluczenia
wynikający z wywiązywania się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym wykonawca ma

siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby (JEDZ część B). Zdaniem
Zamawiającego złożone przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego oświadczenie, w
którym jakkolwiek nie został skreślony wyraz „został/ nie został” stanowiło potwierdzenie
wiedzy posiadanej już przez Zamawiającego, wynikającej ze złożonego oświadczenia woli
(JEDZ), że wykonawca nie podlega wykluczeniu na tej podstawie. Ponadto, zgodnie z
zapisami zawartymi w oświadczeniu w przypadku, gdyby wobec wykonawcy wydany został
prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wykonawca
zobowiązany byłby do przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności. Takich dokumentów wykonawca Konsorcjum
Kantar
nie złożył. Zatem zdaniem Zamawiającego potwierdził, że przesłanka wykluczenia nie
ma w jego przypadku zastosowania a z
arzut Odwołującego nie znajduje uzasadnienia w
stanie faktycznym i prawnym.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający podnosił, że w dniu wezwania wykonawcy
Konsorcjum
Kantar do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczania
z art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp
, posiadał dokument dotyczący lidera konsorcjum Kantar Millward
Brown S.A., w zakresie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp
, które
zostały złożone w postępowaniu „Badanie ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii
komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji z komponentem analizy semiotycznej”, Znak
sprawy: 12/BE (p/108/DAS/2017) i zgodnie z art. 26 ust. 6
Pzp, wykonawca nie był
obowiązany do jego złożenia.

Zarzut naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp, przez zaniechanie poprawienia oczywistej
omyłki rachunkowej i nieuwzględnienie konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający wyjaśniał, że w dniu 8 grudnia 2017 r. skierował pismo do wykonawcy
Konsorcjum Ka
ntar, w którym poinformował wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej.
Omyłka dotyczyła błędnego przemnożenia pozycji 5 a) i b) oraz 7 b) w formularzu ofertowym,
co w efekcie wpływało na cenę oferty. W wyniku omyłki pisarskiej Zamawiającego przy
formułowaniu pisma do wykonawcy Konsorcjum Kantar w kolumnie, w której wskazana
została dodatkowa metoda badania oraz wielkość próby, poz. 5 b) formularza ofertowego,
zamiast liczby 3, tak jak to zostało zapisane w ofercie wykonawcy, została wpisana liczba 6,
za fo
rmularzem ofertowym. Działanie rachunkowe zostało wykonane dla liczby 3, zgodnie z
ofertą wykonawcy i intencją Zamawiającego. Zamawiający poprawił oczywiste omyłki

rachunkowe w ofercie wykonawcy Konsorcjum
Kantar i uwzględnił konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, przez zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy Konsorcjum
Kantar jako niezgodnej z treścią specyfikacji.

Zamawiający wyjaśniał, że w prowadzonym postępowaniu, przedmiotem zamówienia
jest opracowan
ie strategii marki polskiej branży meblarskiej, dokumentu który powinien
zawierać rekomendacje strategiczne w zakresie budowania unikalnego wizerunku marki
polskiej branży meblarskiej i jej pozycjonowania na rynkach międzynarodowych oraz
długookresowe wytyczne do komunikacji marki, będącego wynikiem różnorakich analiz i
badań, m.in. analizy wizerunku polskiej branży meblarskiej z perspektywy zewnętrznej tzn.
kontrahentów na max. 6 rynkach zagranicznych, wybranych na podstawie rekomendacji
wynikających z innych zadań, przy określonych warunkach opisanych w siwz. Dodatkowo,
wykonawcy mogli zaproponować dodatkowe badanie w stosunku do badań ustalonych przez
Z
amawiającego, na tych samych 6 rynkach zagranicznych co badanie podstawowe. W
ocenie Zamawiającego oznacza to, że nie była to pozycja obowiązkowa, zależała jedynie od
woli i możliwości każdego z wykonawców. Nie wszyscy wykonawcy zresztą zaproponowali
dodatkową metodę badania w Zadaniu 5 (np. wykonawca Deloitte Consulting S.A. nie
zaproponował dodatkowej metody badania i nie wpisał nic do formularza ofertowego).
Wykonawca Konsorcjum
Kantar, podobnie jak Odwołujący, z takiej możliwości skorzystał.
Wykonawca Konsorcjum
Kantar zaproponował przeprowadzenie dodatkowego badania na 3
rynkach spośród rynków objętych badaniem podstawowym. Wykonawca, podejmując
decyzję o uczestnictwie w postępowaniu i złożeniu w nim oferty, chce przez to uczynić
zadość postawionym w postępowaniu wymaganiom. W konsekwencji - jeżeli konkretne
okoliczności nie wskazują wprost, że jest inaczej - należy przyjąć założenie, że wykonawca
złożył ofertę w dobrej wierze, z zamiarem zaoferowania świadczenia we wszystkich
elementach, zgodnego z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Trudno uznać, że w przedmiotowym postępowaniu jest inaczej - zakres zamówienia, sposób
wykonania, dobór metod i środków jest zgodny z oczekiwaniami i wymaganiami
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uznałby, że jest inaczej, dokonałby właściwej
kwalifikacji niezgodności treści badanej oferty z treścią siwz.

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp,
przez naruszenie w toku postępowania o
udzielenie zamówienia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zamawiający na podstawie tego, co wskazano wyżej stanął na stanowisku, iż nie
naruszył przepisów Pzp w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy, dochował zasad równego
traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, dokonując oceny wykonawców w sposób
zgody z przepisami prawa.

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 3 Pzp,
przez udzielenie zamówienia wykonawcy
wybranemu z
naruszeniem przepisów ustawy.

Zdaniem Zamawiającego udzielenie zamówienia wykonawcy Konsorcjum Kantar nie
zostało dokonane z naruszeniem przepisów ustawy, co wskazano wyżej.

W dniu 7 marca 2018 r. do Izby wpłynęło pismo Odwołującego, w którym wykonawca
odniósł się do argumentów zawartych w odpowiedzi na odwołanie.

W dniu 8 marca 2018 r. w toku posiedzenia Izby Odwołujący oświadczył, że
podtrzymuje wszystkie zarzuty, z wyjątkiem zarzutów, uwzględnionych przez Zamawiającego
w odpowiedzi na odwołanie, dotyczących naruszenia art. 26 ust. 3a Pzp, przez nie wezwanie
wykonawcy Konsorcjum Kantar do złożenia pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Z ustaleń Izby wynikało również, że Zamawiający do dnia
posiedzenia Izby nie przeprow
adził czynności związanych z wezwaniem Przystępującego na
podstawie art. 26 ust. 3a
Pzp do uzupełnienia pełnomocnictwa oraz nie ponowił czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach prowadzonego postepowania.

Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia
przedstawio
ną przez Zamawiającego, dowody, stanowiska i oświadczenia Stron oraz
Przystępującego, złożone na posiedzeniu i rozprawie, Izba ustaliła i zważyła co
następuje.

Krajowa I
zba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do
korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi art. 179 ust. 1 Pzp.

Po zbadaniu całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie Izba doszła
do przekonania, że zarzuty odwołania w części potwierdziły się.

Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp,
przez dokonanie wyboru oferty, która nie była
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji oraz
naruszenie wskazanego przepisu
przez błędne zastosowanie kryteriów oceny ofert.

Izba ustaliła, że:

Zamawiający w siwz w Rozdziale XV Kryteria oceny ofert (str. 11) zawarł opis
kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób oceny i porównania
ofert:

W ust. 2 ww. ww.
Rozdziału Zamawiający wymagał, aby w ramach kryterium
Koncepcja badawcza „Badanie wizerunku polskiej branży meblarskiej na wybranych rynkach
zagranicznych" wykonawca przedstawi
koncepcję realizacji badania wizerunku polskiej
branży meblarskiej na 6 rynkach zagranicznych wraz z:
1.
opisem celu badania i proponowanych zagadnień badawczych,
2. p
ropozycją metod i technik badawczych, które zamierza zastosować przy realizacji
badania, w tym technik analizy danych,
3. opisem m
etody doboru próby badawczej adekwatnej do celów badania i wielkością
próby dla każdej metody badawczej,
4.
uzasadnieniem przedłożonej koncepcji w kontekście przedmiotu zamówienia.

W ramach powyższego kryterium Zamawiający podał: „Elementem opisu powinna być
również informacja, w jaki sposób Wykonawca planuje przeprowadzić badania za granicą,
czy dysponuje własnym potencjałem badawczym, czy planuje nawiązać współpracę z
Lp.
Kryterium
Maksymalna liczba
punktów

1.
Koncepcja badawcza „Badanie wizerunku polskiej branży meblarskiej na wybranych
rynkach zagranicznych"
30
2.
Koncepcja badawcza „Badanie koncepcji marki"
25

3.
Identyfikacja potencjalnych ryzyk w procesie realizacji zamówienia
9
4. Cena
36

RAZEM
100
5. Rozwiązania proekologiczne (kryterium rozstrzygające)
3

domami badawczymi w innych krajach. Jeśli wykonawca zakłada dodatkową metodologię
badania,
względem wymienionych w OPZ, przedstawiona w ofercie koncepcja badawcza
będzie również uwzględniać dodatkową propozycję Wykonawcy w tym zakresie. Ostateczna
akceptacja metodologii badania nastąpi na etapie raportu metodologicznego (raport zostanie
przygot
owany na podstawie Oferty)”.

Zamawiający wskazał również, że w ramach niniejszego kryterium każdy z członków
Komisji przetargowej dokona indywidualnej oceny przedstawionej przez w
ykonawcę
propozycji.
Zamawiający sprecyzował, że w ocenie będą brane pod uwagę następujące
elementy:
a)
Ocena „zerojedynkowa"
(oferta może otrzymać max. 20 pkt) - każdy z członków
Komisji przetargowej może przyznać 0 pkt lub 5 pkt za występowanie opisanych w
pkt. 1) -
4) parametrów koncepcji realizacji badania (tj. koncepcja zawiera parametr =
5 pkt; koncepcja nie zawiera = 0 pkt).
b)
Ocena „względna" adekwatności proponowanego podejścia
(oferta może
otrzymać max. 10 pkt) - każdy z członków Komisji przetargowej może przyznać 0 pkt,
5 pkt lub 10 pkt za istotne wyróżnianie się (in plus lub in minus) lub brak
zasadniczych różnic opisu koncepcji realizacji zadania danego Wykonawcy na tle
ofert innych Wykonawców, pod względem adekwatności proponowanego podejścia
do
przedmiotu zamówienia (ocena każdej oferty względem każdej innej tj.
adekwatność wyższa = 10 pkt adekwatność niższa = 0 pkt; brak zasadniczych różnic
w adekwatności = 5 pkt).

Zamawiający wskazał również, że liczba punktów przyznana ofercie w tym kryterium
będzie sumą punktów z oceny „zerojedynkowej” oraz oceny „względnej”.

Z ustale
ń Izby wynika, że ofercie Odwołującego podano m. in.:
-
str. 5 „Oferta merytoryczna” – Desk reaserch – analiza wtórnych danych – pkt 1
Identyfikacja kluczowych grup docelowych na rynkach objętych badaniem. Niemożliwe jest
zaprojektowanie i realizacja badan
ia w jakiekolwiek technice bez znajomości specyfiki
danego rynku, w tym bez znajomości grup interesariuszy. W ramach techniki Wykonawca
dokona gruntownej analizy rynków wytypowanych do badania i wskaże grupy interesariuszy
do których zamierza dotrzeć celem pozyskania badania”.
- str. 9-
10 „Oferta merytoryczna” – pkt 1.4. Metody doboru próby badawczej adekwatnej do
celów badania i wielkości prób. Desk research – analiza danych wtórnych. ITI – indywidualne
telefoniczne wywiady
– (…) Podstawą doboru próby będą wnioski z zaproponowanego w

ofercie badania Desk Research. Założenia, które należy przyjąć bez dokonania analizy to:
Respondenci reprezentować muszą cały kanał możliwej dystrybucji w ramach danego kraju
9np. pośrednicy w branży meblarskiej, przedstawiciele sieci sprzedaży). Respondenci muszą
reprezentować środowiska opiniotwórcze, kształtujące rynek meblowy w danym kraju. (…) W
pkt. 1.5. Uzasadnienie przedłożonej koncepcji w kontekście przedmiotu zamówienia.
Przedstawiona koncepcja badania, spełnia następujące założenia: (…) 1) logiki zbierania
informacji. Zastosowano techniki, sekwencyjność ich zastosowania pozwala w sposób
logiczny: (…) zrealizować badania jakościowe z właściwie dobranym respondentem (Desk
Research) i pozyskać na wskazane cele badawcze (ITI)”.

Zamawiający w wyniku streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, przyznał
wykonawcom
następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:
Konsorcjum Kantar:
Kryterium 1
. Koncepcja badawcza „Badanie wizerunku polskiej branży meblarskiej na
wybranych rynkach zagranicznych" - 30 pkt
Kryterium 2. Koncepcja badawcza „Badanie koncepcji marki" - 10 pkt
Kryterium 3. Identyfikacja potencjalnych ryzyk w procesie realizacji zamówienia - 6 pkt
Kryterium 4. Cena - 27,78 pkt.
Łączna punktacja - 73,78 pkt.

Odwołujący:
Kryterium 1
. Koncepcja badawcza „Badanie wizerunku polskiej branży meblarskiej na
wybranych rynkach zagranicznych" - 17,5 pkt.
Kryterium 2. Koncepcja badawcza „Badanie koncepcji marki" - 18,75 pkt.
Kryterium 3. Identyfikacja potencjalnych ry
zyk w procesie realizacji zamówienia - 0 pkt.
Kryterium 4. Cena
– 36 pkt.
Łączna punktacja - 72,25 pkt.

Konsorcjum Kantar w podkryterium określonym w pkt a) Ocena „zerojedynkowa"
otrzymał 20 pkt, natomiast Odwołujący uzyskał w tym podkryterium 15 pkt.

Za
mawiający oceniając występowanie opisanych w punktach 1-4 powyżej
parametrów koncepcji przyznał punkty wykonawcom w następujący sposób:
Konsorcjum Kantar:
1)
cele badania - 5 pkt
2)
metody i techniki badawcze - 5 pkt

3)
dobór próby badawczej - 5 pkt
4)
uzasadnienie koncepcji - 5 pkt

Odwołujący:
1)
cele badania - 5 pkt
2)
metody i techniki badawcze - 5 pkt
3)
dobór próby badawczej - 0 pkt
4)
uzasadnienie koncepcji - 5 pkt

Powyższe punkty zostały wpisane w kartach oceny oferty, sporządzonych przez
poszczególnych członków Komisji i przetargowej. W parametrze dotyczącym - opisu metody
d
oboru próby badawczej adekwatnej do celów badania i wielkości próby dla każdej metody
badawczej O
dwołujący uzyskał 0 punktów. W uzasadnieniu oceny wskazanego kryterium w
karcie oceny oferty O
dwołującego każdy z członków komisji (tj. A. K., A. J.-K., P. Z.-L.)
wskazał, że:
-
„Dobór próby badawczej – niewystarczający opis próby badawczej zarówno w przypadku
badania podstawowego (zbyt ogólne określenia: cały kanał możliwej dystrybucji, środowiska
opiniotwórcze; niejasne określenia: element łańcucha) jak i badania dodatkowego (zbyt
ogólnie zdefiniowana próba: osoby w wieku 18 +) w związku z tym trudno wnioskować kto
zostanie poddany badaniu i czy zost
aną zrealizowane cele badania – 0 pkt.";
-
„W sposób niewystarczający przedstawiono opis próby badawczej i dobór respondenta.
Opis jest ogólny, niejednoznaczny i niepełny. Wykonawca pisze, że respondenci muszą
reprezentować cały kanał dystrybucji a następnie podaje przykładowy wycinek jacy
respondenci do tego kanału należą. Wskazuje też na środowiska opiniotwórcze, co z kolei w
mojej ocenie jest definicją respondenta zbyt szeroką. Niejasne co wykonawca ma na myśli
pod pojęciem segment i element. W przypadku badania dodatkowego wskazano, że
badaniem zostaną objęte osoby pow. 18 roku życia, jest to niewystarczające opis
beneficjenta by stwierdzić czy proponowany dobór pozwoli spełnić cele badania (0 pkt.)”;
-
„Dobór próby badawczej – przyznano 0 pkt. – przedstawione opisy próby zarówno w
przypadku badania podstawowego jaki i dodatkowego
– są niewystarczające. Zbyt ogólne i
niejasne określenia, zbyt ogólnie zdefiniowana grupa (osoby w wieku 18+) powodują, że nie
można jednoznacznie stwierdzić, czy zostaną zrealizowane cele badania”.

Przytaczając, zgodnie z wymaganiami art. 196 ust. 4 Pzp, przepisy stanowiące
podstawę prawną zapadłego rozstrzygnięcia, a których naruszenie przez Zamawiającego
zarzucał Odwołujący, wskazać należy, że zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający wybiera

ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

W rozpoznawanej sprawie I
zba stanęła na stanowisku, że Zamawiający w siwz w
R
ozdziale XV w sposób jasny i klarowny wskazał i opisał kryteria oceny ofert, którymi będzie
się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednym z kryteriów wybranych przez
Zamawiającego było kryterium pt. „Koncepcja badawcza „Badanie wizerunku polskiej branży
meblarskiej na wybranych rynkach zagranicznych”. W ramach tego kryterium można było
uzyskać maksymalnie 30 pkt. W tym celu wykonawcy byli zobowiązani przedstawić
koncepcję realizacji badania wizerunku polskiej branży meblarskiej na 6 rynkach
zagranicznych wraz z:
1.
opisem celu badania i proponowanych zagadnień badawczych,
2. p
ropozycją metod i technik badawczych, które zamierza zastosować przy realizacji
badania, w tym technik analizy danych,
3. opisem
metody doboru próby badawczej adekwatnej do celów badania i wielkością
próby dla każdej metody badawczej,
4.
uzasadnieniem przedłożonej koncepcji w kontekście przedmiotu zamówienia.

Zatem nie budzi żadnych wątpliwości Izby, że wykonawca, chcący uzyskać
doda
tkowe punkty w zakresie powołanego kryterium zobowiązany był przedstawić koncepcję
realizacji badania wizerunku polskiej branży meblarskiej na 6 rynkach zagranicznych w skład
której powinien wchodzić również opis metody próby badawczej adekwatnej do celów
badania i wielkością próby dla każdej metody badawczej. Izba nie podziela zapatrywań
O
dwołującego, który twierdził, po pierwsze, że wystarczające jest przedstawienie jakiej
metody próby badawczej, a po drugie, że możliwie jest przedstawienie metodologii badania
na późniejszym etapie, gdyż w siwz podano, że „ostateczna akceptacja metodologii badania
nastąpi na etapie raportu metodologicznego (raport zostanie przygotowany na podstawie
Oferty)”.
Izba stanęła na stanowisku, że postanowienia zawarte w Rozdziale XV siwz w
sposób nie budzący żadnych wątpliwości nakładają na wykonawców, chcących uzyskać
dodatkowe punkty w kryterium pt. „Koncepcja badawcza „Badanie wizerunku polskiej branży
meblarskiej na wybranych rynkach zagranicznych” zobowiązanie, nie tylko wskazania
metody doboru próby badawczej ale również dopilnowanie, aby była ona przede wszystkim
adekwatna do celów badania i wielkości próby dla każdej metody badawczej. Takie
rozumienie postanowień specyfikacji wynika wprost z jej treści zawartej w Rozdziale XV pkt
2, która została opisana powyżej. Interpretacja prezentowana przez Odwołującego, jakoby

istotnym z punktu widzenia przyznania punktów było jedynie przedstawienie przez
wykonawcę jakiejkolwiek metody doboru próby badawczej absurdalne i nie prowadziłoby do
osiągnięcia przez Zamawiającego zamierzonego celu w postaci punktowania opisu metody
doboru próby badawczej, która jest adekwatna do celów badania i wielkości próby dla każdej
metody badawczej. W sytuacji opisywanej przez Odwołującego Zamawiający byłby
zobowiązany do punktowania jakiegokolwiek opisu metody doboru próby badawczej, nie
uwzględniając przy tym jej adekwatności do celów badania i wielkości próby dla każdej
metody badawczej, co w oczywisty sposób było nielogiczne z punktu widzenia racjonalności
kryterium pt. „Koncepcja badawcza „Badanie wizerunku polskiej branży meblarskiej na
wybranych rynkach zagranicznych”.
Zaś jeśli chodzi treść siwz, która wskazuje, że ostateczna akceptacja metodologii
badania nastąpi na etapie raportu metodologicznego to stwierdzić należy, że powołana treść
specyfikacji potwierdza jedynie
możliwość doprecyzowania metodologii na późniejszym
etapie, tj. po złożeniu oferty. Jednak należy odróżnić proces ostatecznej akceptacji
metodologii badania od procesu opisu metody do
boru próby badawczej, która powinna być
przedstawiona Zamawiającemu już wraz z ofertą. Brak realizacji tego zobowiązania nie
może być następnie sanowany na późniejszym etapie tj. na etapie raportu
metodologicznego, który zgodnie z treścią siwz powinien być przygotowany na podstawie
treści oferty. Wobec tego Izba stwierdziła, że nie sposób dokonać ostatecznej akceptacji
metodologii badania w sytuacji, gdy brak jest podstawowych jej elementów.

Następnie Izba uznała za konieczne zwrócenie uwagi na różnice pomiędzy „oceną
zerojedynkową” a „oceną względną”.
Z opisanej powyżej treści siwz wprost wynika, że przewidziana przez Zamawiającego
ocena w kryterium
„Koncepcja badawcza „Badanie wizerunku polskiej branży meblarskiej na
wybranych rynkach zagranicznych” miała być dwuetapowa, ponieważ ocena punktowa
została rozbita na 2 etapy, tj. ocenę zerojedynkową - w ramach, której oferta mogła otrzymać
max. 20 pkt oraz oce
nę „względną" adekwatności proponowanego podejścia, przewidującą
możliwość uzyskania max. 10 pkt. Suma obu ocen jest równa 30 pkt przyporządkowanym
kryterium „Koncepcja badawcza „Badanie wizerunku polskiej branży meblarskiej na
wybranych rynkach zagranicznych”
Wyjaśnić należy, że „ocena zerojedynkowa” polegała na tym, że każdy z członków
Komisji przetarg
owej mógł przyznać 0 pkt lub 5 pkt za występowanie opisanych w pkt 1) - 4)
parametrów koncepcji realizacji badania. (tj. koncepcja zawiera parametr = 5 pkt; koncepcja
nie zawiera = 0 pkt).

Zaznaczenia wymaga, że powyższy opis odnosi się bezpośrednio do punktów od 1
do 4 parametrów koncepcji realizacji badania. Tym samym każdy z członków Komisji
przetargowej, oceniając poszczególne oferty i przyznając punkty powinien brać pod uwagę
treść owych punktów, w tym również pkt 3, w którym sformułowano wymóg podania w
ofercie opisu
metody doboru próby badawczej adekwatnej do celów badania i wielkością
pr
óby dla każdej metody badawczej. Wobec tego wykonawca mógł otrzymać w ramach
„oceny zerojedynkowej” w ramach pkt 3 (opis metody doboru próby badawczej adekwatnej
do c
elów badania i wielkością próby dla każdej metody badawczej) ilość 5 pkt ale tylko w
sytuacji, gdy przedstawiona przez niego koncepcja realizacji badania wizerunku polskiej
branży meblarskiej na 6 rynkach zagranicznych zawierała prawidłowy opis metody doboru
próby badawczej, adekwatnej do celów badania i wielkością próby dla każdej metody
badawczej, a nie jak twierdził Odwołujący jakikolwiek opis metody doboru próby badawczej.
Jeśli zaś chodzi o „ocenę względną” adekwatności proponowanego podejścia to
zazna
czenia wymaga, że została ona skonstruowana w oparciu o istotne wyróżnianie się (in
plus lub in minus) lub brak zasadniczych różnic opisu koncepcji realizacji zadania danego
Wykonawcy na tle ofert innych Wykonawców, pod względem adekwatności proponowanego
podejścia do przedmiotu zamówienia. Tym samym za przekonywujące należy uznać
wyjaśnienia Zamawiającego składane w toku rozprawy, który twierdził, że „kryteria się od
siebie różnią i kryterium względne jest znacznie szersze od kryterium zerojedynkowego
poni
eważ służy porównaniu ofert w aspekcie realizacji całego zadania”.

W aspekcie prezentowanych rozważań kolejno Izba odniosła się do prawidłowości
czynności Zamawiającego, który w podkryterium - dobór próby badawczej nie przyznał
Odwołującemu żadnych punktów, czym zdaniem Odwołującego naruszył art. 91 ust. 1 Pzp.
Zarzuty Odwołującego w omawianym zakresie Izba uznała za chybione.
Przede wszystkim z ustaleń dokonanych przez Izbę wynika, że Odwołujący w treści
złożonej oferty nie zawarł pełnych danych w zakresie doboru próby badawczej, wymaganych
do uzyskania 5 pkt w ramach „oceny zerojedynkowej”. Powyższe twierdzenia znajdują
odzwierciedlenie w treści oferty Odwołującego, gdzie w treści „Oferty merytorycznej”
Odwołujący sam wprost wskazywał m. in., że: „Niemożliwe jest zaprojektowanie i realizacja
badania w jakiekolwiek technice bez znajomości specyfiki danego rynku, w tym bez
znajomości grup interesariuszy. W ramach techniki Wykonawca dokona gruntownej analizy
rynków wytypowanych do badania i wskaże grupy interesariuszy do których zamierza
dotrzeć celem pozyskania badania”. Czy też, że: „Podstawą doboru próby będą wnioski z
zaproponowanego w ofercie badania Desk Research. Założenia, które należy przyjąć bez
dokonania analizy to: Respondenci reprezentować muszą cały kanał możliwej dystrybucji w

ramach danego kraju (np. pośrednicy w branży meblarskiej, przedstawiciele sieci
sprzedaży). Respondenci muszą reprezentować środowiska opiniotwórcze, kształtujące
rynek meblowy w danym kraju”.
Powyższe zostało również potwierdzone w kartach oceny oferty, sporządzonych
przez poszczególnych członków Komisji i przetargowej. (tj. A. K., A. J.-K., P. Z.-L.). Jedynie
dla
przypomnienia należy wskazać na poniższe wnioski:
-
„Dobór próby badawczej – niewystarczający opis próby badawczej zarówno w przypadku
badania podstawowego (zbyt ogólne określenia: cały kanał możliwej dystrybucji, środowiska
opiniotwórcze; niejasne określenia: element łańcucha) jak i badania dodatkowego (zbyt
ogólnie zdefiniowana próba: osoby w wieku 18 +) w związku z tym trudno wnioskować kto
zostanie poddany badaniu i czy zost
aną zrealizowane cele badania – 0 pkt.";
-
„W sposób niewystarczający przedstawiono opis próby badawczej i dobór respondenta.
Opis jest ogólny, niejednoznaczny i niepełny. Wykonawca pisze, że respondenci muszą
reprezentować cały kanał dystrybucji a następnie podaje przykładowy wycinek jacy
respondenci do tego kanału należą. Wskazuje też na środowiska opiniotwórcze, co z kolei w
mojej ocenie je
st definicją respondenta zbyt szeroką. Niejasne co wykonawca ma na myśli
pod pojęciem segment i element. W przypadku badania dodatkowego wskazano, że
badaniem zostaną objęte osoby pow. 18 roku życia, jest to niewystarczające opis
beneficjenta by stwierdzić czy proponowany dobór pozwoli spełnić cele badania (0 pkt.)”;
-
„Dobór próby badawczej – przyznano 0 pkt. – przedstawione opisy próby zarówno w
przypadku badania podstawowego jaki i dodatkowego
– są niewystarczające. Zbyt ogólne i
niejasne określenia, zbyt ogólnie zdefiniowana grupa (osoby w wieku 18+) powodują, że nie
można jednoznacznie stwierdzić, czy zostaną zrealizowane cele badania”.

Wobec tego Izba doszła do przekonania, że przedstawiony w ofercie Odwołującego
opis
słusznie został przez Zamawiającego oceniony jako nieadekwatny do celów badania
niewystarczający zarówno w przypadku badania podstawowego (ogólne określenia: cały
kanał możliwej dystrybucji, środowiska opiniotwórcze, niejasne określenia: element
łańcucha), jak i badania dodatkowego (zbyt ogólnie zdefiniowana próba: osoby w wieku
18+).
Zgodzić się należy z Zamawiającym, że na podstawie takiego opisu trudno było
wnioskować, kto zostanie poddany badaniu i czy zrealizowane zostaną cele badania.

Izba nie podzieliła również zapatrywań Odwołującego, opartych o ocenę tego samego
elementu w ofercie innego wykonawcy, tj. IBC Group Central Holding S.A.
W szczególności
na
leży wyjaśnić, że oferta wykonawcy IBC Group Central Holding S.A. w tym zakresie
została przez wykonawcę objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. W tym przypadku wskazać

należy, że rację ma Zamawiający, który twierdził, że „z karty P. Z.- L. wynika tylko, że dobór i
wielkość próby opisany przez wykonawcę IBC Group Central Holding S.A. odpowiada
wymaganiom określonym w opisie kryterium, czyli jest adekwatny do celów badania”.
Słusznie również twierdził Zamawiającym, że „Odwołujący otrzymał karty oceny wszystkich
członków komisji, ocena wykonawcy IBC Group Central Holding S.A. w parametrze 3) jest
jednoznaczna. Odwołujący wybrał jeden opis, z jednej karty, (trzeba zaznaczyć, że nie
różniący się w ocenie od pozostałych, a jedynie krótszy w treści) i na podstawie tego opisu
wyprowadził nieprawdziwy, korzystny dla siebie, wniosek. Oferta wykonawcy IBC Group
Central Holding S.A. otrzy
mała za parametr 3) - 5 pkt, ponieważ spełniała wymagania
kryterium, a nie dlatego, że jedynie zawierała opis doboru próby i wielkości próby, jak
próbuje tego dowieść Odwołujący”.

Następnie Izba rozpoznała zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp oraz art. 26 ust. 3 Pzp
z uwagi na zaniechanie przez Zamawiającego
wykluczenia wykonawcy Konsorcjum Kantar z powodu nie wykazania przez niego braku
podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania. Izba uznała zgłoszone zarzuty za
niezasadne.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia.

Według art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)
którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.7)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz.
60 i 1051),
b)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d)
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powi
erzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769).

P
rzepis art. 24 ust 1 pkt 14 Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przes
tępstwo, o którym mowa w pkt 13.

Natomiast w
edług art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowi
edzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z
2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933).

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp j
eżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

W oparciu o dokumentacje postępowania przekazaną przez Zamawiającego Izba
ustaliła, że pismem z dnia 8 stycznia 2018 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp
zwrócił się do wykonawcy Konsorcjum Kantar „o złożenie aktualnych na dzień złożenia
następujących dokumentów i oświadczeń: 1. informacji z Krajowego rejestru Karnego w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14 pzp, z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się: „wykonawcę, jeżeli urzędującego członka organu
zar
ządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w pkt. 13); (…)”. Dokumenty
należało przesłać w terminie do dnia 18 stycznia 2018 r.

Zamawiający przedłożył Izbie informacje z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10
stycznia 2018 r
. dla wykonawcy Kantar Millward Brown S.A. w której podano następujący
skład Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej:

K. B. K.
– Prezes Zarządu,

K. J.
– Członek Zarządu,

S. M. M.
– Członek Zarządu,

R. W. G.
– Członek Zarządu,

F. M.
– Członek Rady Nadzorczej,

M. B. H.
– Członek Rady Nadzorczej,

S. J. G. J. -
Członek Rady Nadzorczej.

Jeśli zaś chodzi o wykonawcę Marketing Partners T. Z. z siedzibą w Żernikach
Wrocławskich to wymagane było, aby wykonawca złożył jedynie zapytanie o udzielenie
informacji o osobie w stosunku do właściciela firmy Pana T. K. Z. .

W toku rozprawy Zamawiający złożył Izbie kopertę na której znajdowała się
p
rezentata Zamawiającego z datą „18.01.2018” Znak: BZP 29 oraz oznaczenie „g. 14.20”.
Koperta została opieczętowana następującą pieczęcią „Kantar Millward Brown S.A.” z
podaniem danych adresowych oraz teleadresowych.
W kopercie znajdowały się następujące
dokumenty:
1. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie Pani K. J.
z adnotacją” „Nie figuruje dnia
5.12.2017. w kartotece karnej Krajowego R
ejestru Karnego”.
2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie Pana K. B. K. z adnotacj
ą” „Nie figuruje
dnia 5.12.2017. w kartotece karnej Krajowego R
ejestru Karnego”.
3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie Pana R. G.
z adnotacją” „Nie figuruje dnia
5.12.2017. w kartotece karnej Krajowego R
ejestru Karnego”.
4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie Pana S. M. M.
z adnotacją” „Nie figuruje
dnia 5.12.2017. w kartotece karnej Krajowego R
ejestru Karnego”.
5. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie Pana S. J. G. J.
z adnotacją” „Nie figuruje
dnia 11.12.2017. w kartotece karnej Krajowego R
ejestru Karnego”.
6. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie Pana M. A. F.
z adnotacją” „Nie figuruje
dnia 15.12.2017. w kartotece karnej Krajowego R
ejestru Karnego”.
7. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie Pani M. B. H. z
adnotacją” „Nie figuruje
dnia 5.12.2017. w kartotece karnej Krajowego R
ejestru Karnego”.

8. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie Pana T. K. Z.
z adnotacją” „Nie figuruje
dnia 10.01.20
18. w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego”.
9.
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z adnotacją „Nie figuruje
dnia 5.12.2017. w kartotece podmiotów zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego”.

W toku rozprawy Zamawiający złożył oświadczenie, że praktyką u Zamawiającego
jest, że jeśli wykonawcy przekazują same dokumenty bez pisma przewodniego to wówczas
pieczęć oznaczająca datę wpływu jest przystawiana na kopercie, zawierającej takie
dokumenty, tak jak to miało miejsce w przypadku dokumentów złożonych przez wykonawcę
Konsorcjum Kantar w dniu 18 stycznia 2018 r.
Zamawiający w toku rozprawy również złożył komplet dokumentów, potwierdzających
brak podstaw do wykluczania z art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 wykonawcy Kantar Millward
Brown S.A.,
które zostały złożone Zamawiającemu w ramach postępowania pt. „Badanie
ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej
Specjalizacji z komponentem analizy semiotycznej”, Znak sprawy: 12/BE (p/108/DAS/2017).

Z ustaleń Izby poczynionych już w toku rozprawy wynikało, że Pan P. H., zgodnie z
wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązującym w dniu złożenia dokumentów, nie
był członkiem Rady Nadzorczej wykonawcy Kantar Millward Brown S.A., ani innego organu
zarządzającego tego wykonawcy, bowiem w skład Rady wchodziły następujące osoby: M. F.,
M. B. H., S. J. J.
. W toku rozprawy Odwołujący powyższym ustaleniom Izby nie zaprzeczył.
Tym samym zarzut naruszenia przez Z
amawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 24 ust. 1
pkt 14 Pzp
w związku z brakiem złożenia dokumentów z KRK, potwierdzających
niekaralność Pana P. H. należy uznać za całkowicie bezzasadny.
Izba potwierdziła również, iż Przystępujący w odpowiednim terminie, tj. do 18 stycznia
2018 r. złożył Zamawiającemu wymagane dla Marleny B. H., dokumenty w postaci zapytania
o udzielenie informacji o osobie z
adnotacją, że ta osoba dnia 5.12.2017 r. nie figuruje w
kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego. Zatem
Izba nie stwierdziła naruszenia przez
Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp przez wybór
wykonawcy Konsorcjum
Kantar, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z
przedmiotowego postępowania w sprawie zamówienia publicznego. Wobec tego nie może
się również ostać zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 26 ust. 3 Pzp, obligujący do
wezwania Przystępującego do uzupełnienia owych dokumentów w stosunku do Pana P. H.
jak również Pani M. B. H. .
Izba s
twierdziła również, że wobec złożenia przez Konsorcjum Kantar zapytania o
udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z adnotacją, że wykonawca nie figuruje dnia

5.12.2017. w kartotece podmiotów zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego nie znajduje
potwierdze
nia zarzut naruszenia przez Zamawiającego 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 1
pkt 21 Pzp
jak również art. 26 ust. 3 Pzp.

Następnie Izba rozpoznała zarzuty naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt
12 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 15 oraz art. 26 ust. 3 Pzp,
przez wybór wykonawcy
Konsorcjum Kantar
, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego
postępowania w sprawie zamówienia publicznego. W omawianym zakresie Izba uznała, że
zgłoszone przez Odwołującego zarzuty potwierdziły się.

Z ustaleń Izby wynika, że w wezwaniu z dnia 8 stycznia 2018 r., które zostało
skierowane do Przystępującego, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, wezwał
wykonawcę Konsorcjum Kantar również do złożenia oświadczenia wykonawcy o braku
wydania pr
awomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
– dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia w załączeniu
do pisma).
Na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca Konsorcjum
Kantar p
rzedłożył żądane oświadczenia z dnia 10 stycznia 2018 r. dla obu podmiotów,
składających ofertę wspólną, tj. Kantar Millward Brown S.A. oraz Marketing Partners T. Z. .
W treści oświadczeń podano m. in.: „ (…) oświadczam, że: a) wobec ww. podmiotu został/nie
został*
1

wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne”.
W toku rozprawy Zamawiający złożył Izbie dowód w postaci oświadczenia Kantar
Millward Brown S.A, złożonego Zamawiającemu przez Przystępującego na potrzeby innego
postępowania, tj. „Badanie ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii komunikacji
Krajowej Inteligentnej Specjalizacji z komponentem analizy semiotycznej”, w który podano m.
in.: „ (…) oświadczam, że: a) wobec ww. podmiotu został/nie został* wydany prawomocny
wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (…)”.

1
„należy skreślić wyraz, który nie dotyczy Wykonawcy. (…)”.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się: wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Przeprowadzone badanie z
gromadzonego w sprawie materiału dowodowego
doprowadziło Izbę do przekonania, że złożone przez Przystępującego oba, opisane powyżej
-
oświadczenia z dnia 10 stycznia 2018 r., mające służyć wykazaniu braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy Konsorcjum Kantar
z prowadzonego postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp
– nie są prawidłowe, ponieważ podmioty, które oświadczenia złożyły
nie dokonały stosownych skreśleń wyrazów, które ich nie dotyczyły (dot. wyrazów: „został/nie
został”). Wobec tego nie budzi żadnych wątpliwości Izby, że na podstawie treści owych
oświadczeń nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy wobec podmiotów podmioty, które
złożyły oświadczenia został lub nie został wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna
decyzja administracyjna o za
leganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Tym samym Przystępujący, za pomocą ww.
oświadczeń nie potwierdził w sposób wystarczający braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp.
W tym
miejscu zaznaczyć należy, że z uwagi na charakter omawianych oświadczeń,
w sytuacji niepoprawnej
ich treści Zamawiający był zobowiązany do wszczęcia wobec
wykonawcy Konsorcjum Kantar procedury, opisanej w art. 26 ust. 3 Pzp, polegającej na
wezwaniu tegoż wykonawcy do ich uzupełnienia. Zamawiający jednak zaniechał tego
rodzaju czynności, czym w ocenie Izby naruszył przepis art. 26 ust. 3 Pzp.
Izba nie podzieliła stanowiska zajmowanego przez Zamawiającego, który twierdził, że
po pierwsze był w posiadaniu oświadczenia wykonawcy Kantar Millward Brown S.A., które
zostało złożone na potrzeby innego postepowania, a po drugie oświadczenie to zostało
złożone przez Przystępującego w JEDZ. W omawianym zakresie racje ma Odwołujący, który
twierdził, że oświadczenie zawarte w JEDZ zostało opatrzone wcześniejszą datą, a więc
odzwierciedla aktualność tego oświadczenia na dzień jego podpisania, tj. odpowiednio na
dzień 15 i 17 listopada 2017 r. Natomiast Zamawiający wezwał Przystępującego do złożenia
ww. oświadczenia w dniu 8 stycznia 2018 r. Wobec tego Zamawiający zobowiązany był
wziąć pod uwagę, że przez okres dwóch miesięcy sytuacja wykonawców, zobowiązanych do
złożenia wskazanego oświadczenia, w zakresie w nim określonym, mogła ulec zmianie. W
związku z tym Izba uznała powyższe wyjaśnienia Zamawiającego za chybione.

Jeśli za chodzi o wykorzystanie w ramach rozpoznawanego postępowania
oświadczenia, odnoszącego się do wykonawcy Kantar Millward Brown S.A., pochodzącego z
innego postępowania to Izba prezentuje pogląd, że zgodnie z art. 26 ust. 6 Pzp, wykonawca
nie musi składać oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 2
5 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający:
a)
posiada już oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub
b)
mo
że je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz.
570).
Według § 10 ust. 2 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. Ministra Rozwoju w
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) w przypadku wskazania
przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7, które
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Izba stoi na stanowisku, że treść powołanych przepisów przewiduje dla wykonawców
obowiązek wskazania Zamawiającemu nazwy oświadczeń i dokumentów oraz
postępowania, w którym uprzednio wykonawca składał te dokumenty lub oświadczenia,
którymi Zamawiający powinien dysponować, bądź też innych informacji, identyfikujących te
dokumenty,
w sposób pozwalający Zamawiającemu na ich zidentyfikowanie. Co istotne, aby
wykonawca mógł odstąpić od obowiązku składania określonych oświadczeń lub
dok
umentów, które są w posiadaniu Zamawiającego to powinien taką informację, po
pierwsze przekazać Zamawiającemu, a po drugie - dokumenty te powinny być wzajemnie
kompatybilne. Z taką sytuacją nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie, ponieważ
Przystępujący, jako podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia w ramach Konsorcjum,
chcąc wykazać braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp
powinien złożył odrębne oświadczenie dla każdego z podmiotów wchodzących w skład
Konsorcjum Kantar, tj. Kantar Millward Brown S.A. oraz Marketing Partners T. Z. . Wobec
tego nawet, gdyby uznać, że wykonawca Konsorcjum Kantar w ramach rozpoznawanego
postępowania wskazał Zamawiającemu nazwę oświadczenia, złożonego w innym
postępowaniu (tj. „Badanie ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii komunikacji
Krajowej Inteligentnej Specjalizacji z kompon
entem analizy semiotycznej”), czemu

Zamawiający w toku rozprawy zaprzeczył, to i tak nie miałoby to znaczenia dla
rozpoznawanego zarzutu, ponieważ Zamawiający dysponował (w tamtym postepowaniu)
jedynie oświadczeniem podmiotu Kantar Millward Brown S.A. podczas, gdy obecnie ubiega
się o zamówienie w ramach Konsorcjum. Tym samym wciąż brak jest prawidłowego
oświadczenia w stosunku do wykonawcy Marketing Partners T. Z. .
Biorąc pod uwagę Izba uznała za zasadny zgłoszony zarzut co spowodowało
konieczność uwzględnienia odwołania i nakazania Zamawiającemu uzupełnienia w stosunku
do Przystępującego oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w
rozdziale VIII pkt 4 ppkt 4 siwz, tj. oświadczenia, że wobec wykonawcy został lub nie został
wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Jako ostatnie Izba rozpoznała zarzuty dotyczące naruszenia przez Zamawiającego
art 87 ust. 2 pkt 2 Pzp, przez zaniechanie poprawienia ocz
ywistej omyłki rachunkowej i
nieuwzględnienie konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz art 89 ust. 1 pkt 2
Pzp, przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Konsorcjum Kantar jako niezgodnej z
treścią specyfikacji. Izba uznała zgłoszone zarzuty za niezasadne.

Izba ustaliła, że Zamawiający w OPZ w zakresie „Zadanie 5. Badanie wizerunku
polskiej branży meblarskiej na wybranych rynkach zagranicznych” na str. 12 dla badania
podstawowego
sprecyzował, że w ramach realizacji zadania wykonawca będzie
zo
bowiązany do przygotowania i przeprowadzenia badania w tym do: 6. przeprowadzenia
badania na min. 3 i max. 6 wybranych rynkach zagranicznych
. Tuż pod owym opisem
Zamawiający w pkt 7 wyodrębnił treści, dotyczące dodatkowego badania pod nazwą:
„Propozycja dodatkowego badania”. W tym punkcie m. in. podał: „Wykonawca może
zaproponować dodatkowe badanie ponad wymagania wymienione wyżej i przedstawić je w
swojej Ofercie (w ramach opisu koncepcji badawczej).
W Formularzu
oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do siwz Zamawiający w pkt 5 lit. a)
badanie wizerunku polskiej branży meblarskiej na 6 rynkach zagranicznych – badanie
jakościowe [metoda badawcza oraz ilość wywiadów] oraz lit. b) [dodatkowa metoda badania
oraz wielkość próby zgodnie z ofertą Wykonawcy] w kolumnie „Liczba jednostek”
Zamawiający podał: „6”. Natomiast w Rozdziale XII ust. 2 siwz Zamawiający wskazał, że
zaleca się sporządzenie oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do siwz.

W
piśmie z dnia 27 października 2017 r. w odpowiedzi na pytanie 7 Zamawiający
podał:

Pytanie 7
a)
badanie wizerunku polskiej branży meblarskiej na 6 rynkach
zagranicznych
– badanie jakościowe [metoda badawcza oraz
ilość wywiadów]
……………………………………………………….

6

b)
[dodatkowa metoda badania oraz wielkość próby zgodnie z
ofertą Wykonawcy]
………………………………………………………

6

Z czego wynika liczba jednostek określona na „6” i czy może być modyfikowana ?
(dotyczy to wszystkich pozycji dotyczących „dodatkowej metody badania”).

Odpowiedź:
„Liczba jednostek określona na „6” wynika z ilości rynków zagranicznych, na których
przeprowadzone zostanie badanie (Zadanie 5: „Badanie wizerunku polskiej branży
meblarskiej na wybranych rynkach zagranicznych"). Odpowiednie zapisy w OPZ mówią, że:
„Badania na rynkach zagranicznych przeprowadzone zostaną w celu uzyskania jak
najbardziej dokładnego wizerunku branży, jaki funkcjonuje za granicą. Zamawiający zakłada
przeprowadzenie badań wizerunku polskiej branży meblarskiej na max. 6 rynkach
zagranicznych wybranych w oparciu o rekomendacje z Zadania 2 (na podstawie analizy
tendencji w zakresie światowej konsumpcji mebli w ostatnich 10 latach oraz w perspektywie
najbliższych 5 lat) oraz Zadania 4 (na podstawie analizy potrzeb i oczekiwań polskiej branży
meblarskiej). Wykonawca szacuje cenę dla max. liczby jednostek. W sytuacji, gdy badania
przeprowadzone w pierwszych 3 krajach okażą się miarodajne i wiedza, jaką pozyska
Wykonawca i Zamawiający będzie wystarczająca do właściwej realizacji kolejnych etapów
zamówienia, Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, może podjąć decyzję o
odstąpieniu od realizacji badań na kolejnych rynkach. Wówczas, zgodnie z umową, płatność
dokonana zostanie jedynie za faktycznie zrealizowane badania.
Wykonawca w formularzu ofertowym, w poz. 5.a) powinien podać średni koszt
przeprowadzenia badania jakościowego w jednym kraju poza granicami Polski, co
przemnożone przez 6 (kolumna liczba jednostek/krajów) da łączną wartość badania
jakościowego na 6 rynkach.

Poz. 5.b) dodatkowa metoda badania oraz wielkość próby zgodnie z Ofertą Wykonawcy:
zgodnie z OPZ, Wykonawca może zaproponować dodatkowe badanie ponad wymagania
wymienione wyżej i przedstawić je w swojej Ofercie (w ramach opisu koncepcji badawczej).
Dodatkowa metoda badania zastosowana zostanie do przeprowadzenia badań na tych
samych 6 rynkach zagranicznych, stąd w kolumnie liczba jednostek/krajów — określona
została liczba 6. W sytuacji, gdy badania przeprowadzone w pierwszych 3 krajach okażą się
miarodajne i wiedza, jaką pozyska Wykonawca i Zamawiający będzie wystarczająca do
właściwej realizacji kolejnych etapów zamówienia, Zamawiający, w porozumieniu z
Wykonawcą, może podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji badań na kolejnych rynkach.
Wówczas, zgodnie z umową, płatność dokonana zostanie jedynie za faktycznie zrealizowane
badania
”.

W złożonej ofercie Przystępującego w tabeli na str. 14 w pkt 5 lit. a podano: w
kolumnie „Cena jednostkowa BRUTTO (PLN)” kwotę „116,184” w kolumnie: „Liczba
jednostek” podano „6” Natomiast w kolumnie „Cena ogółem BRUTTO (PLN)” podano:
„697,103”. Natomiast w pkt 5 lit. b podano: w kolumnie „Cena jednostkowa BRUTTO (PLN)
kwotę 23,063 w kolumnie: „Liczba jednostek” podano „3” Natomiast w kolumnie „Cena
ogółem BRUTTO (PLN)” podano: „69,188”. Zaś w pkt 7 lit b podano m. in.: w kolumnie „Cena
jedn
ostkowa BRUTTO (PLN)” kwotę „36,038” w kolumnie: „Liczba jednostek” podano „3”
Natomiast w kolumnie „Cena ogółem BRUTTO (PLN)” podano: „108,240”.

Ponadto w ofercie Przystępującego na str. 5 w części „Propozycja metod i technik
badawczych wykorzystywanych
przy realizacji badania, w tym technik analizy danych”
Przystępujący podał: „Proponujemy zrealizowanie badań przy pomocy wywiadu online
(CAWI) w
każdym z trzech wybranych krajów spośród sześciu, w których realizowane będzie
badania główne”.
Tożsama treść znalazł się również w ofercie Przystępującego na str. 11 „Projektu
Polskiej Marki Branży Meblarskiej”.

Kolejno w dniu 8 grudnia 2017 r.
Zamawiający skierował pismo do Przystępującego,
w którym poinformował wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej. Omyłka dotyczyła
błędnego przemnożenia pozycji 5 lit. a i b oraz 7 lit. b w formularzu ofertowym, co w efekcie
wpływało na cenę oferty. Zamawiający dokonał poprawy jedynie ostatniej kolumny tabeli tj.
„Cena ogółem BRUTTO (PLN), w następujący sposób:

w pkt. 5 lit. a
kwotę 697,103 poprawiono na kwotę 697,104w pkt. 5 lit. b kwotę 69,188 poprawiono na kwotę 69,189


w pkt. 7 lit. b kwotę 108,240 poprawiono na kwotę 108,114.
Konsekwencją dokonania poprawy omyłek rachunkowych był skorygowanie przez
Zamawiającego kwoty całkowitej brutto za wykonanie zamówienia z 1,890,880 na kwotę
1 890
756 złotych.

W odpowiedzi na odwołanie oraz w toku rozprawy Zamawiający wyjaśnił, że jedynie
w
wyniku omyłki pisarskiej Zamawiającego przy formułowaniu pisma do wykonawcy
Konsorcjum K
antar w kolumnie, w której wskazana została dodatkowa metoda badania oraz
wielkość próby, poz. 5 b) formularza ofertowego, zamiast liczby 3, tak jak to zostało zapisane
w ofercie wykonawcy, została wpisana liczba 6, za formularzem ofertowym. Działanie
rach
unkowe zostało wykonane dla liczby 3, zgodnie z ofertą wykonawcy i intencją
Zamawiającego.

Zgodnie z art. 87 us
t. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek -
niez
włocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp Zam
awiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3.

Izba przeprowadziła analizę zarzutów podnoszonych przez Odwołującego i nie
dopatrzyła się naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp ani też art.
89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Rozstrzygnięcie sporu w rozpoznawanej kwestii wymaga odpowiedzi na pytanie, czy
Zamawiający biorąc pod uwagę treść siwz był uprawniony do dokonania poprawy w ofercie
wykonawcy Konsorcjum Kantar czy też powinien był odrzucić ofertę tego wykonawcy na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp jako niegodną z treścią siwz ? Izba stanęła na stanowisku,
że zachowanie Zamawiającego, który nie odrzucił oferty Przystępującego na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 Pzp i poprawił w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe na podstawie art.
87 ust. 2 pkt 2 Pzp
– za prawidłowe.
Izba nie po
dziela zapatrywań Odwołującego jakoby postanowienia siwz obligowały
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia do przeprowadzenie dodatkowego
badania na 6 rynkach, tak jak w przypadku badania podstawowego. W tym miejscu warto

przywołać wyjaśnienia Zamawiającego, który twierdził, że: „W prowadzonym postępowaniu,
przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej,
dokumentu który powinien zawierać rekomendacje strategiczne w zakresie budowania
unikalnego wizerunku ma
rki polskiej branży meblarskiej i jej pozycjonowania na rynkach
międzynarodowych oraz długookresowe wytyczne do komunikacji marki, będącego wynikiem
różnorakich analiz i badań, m.in. analizy wizerunku polskiej branży meblarskiej z
perspektywy zewnętrznej tzn. kontrahentów na max. 6 rynkach zagranicznych, wybranych na
podstawie rekomendacji wynikających z innych zadań, przy określonych warunkach
opisanych w SIWZ
”.
W ocenie Izby przytoczone powyżej postanowienia OPZ, który stanowi integralną
część siwz wskazują, że wykonawcy mogli zaproponować dodatkowe badanie w stosunku
do
badań ustalonych przez Zamawiającego, na tych samych 6 rynkach zagranicznych co
badanie podstawowe. Wszak o
znacza to, że nie była to pozycja obowiązkowa a zależała
jedynie od woli i możliwości każdego z wykonawców. Taki sposób rozumienia treści siwz
znajduje odzwierciedlenie w treści ofert poszczególnych wykonawców, którzy złożyli oferty w
ramac
h niniejszego postępowania. Za Zamawiającym powtórzyć należy, że nie wszyscy
wykonawcy zresztą zaproponowali dodatkową metodę badania w Zadaniu 5 (np. wykonawca
Deloitte Consulting S.A. nie zaproponował dodatkowej metody badania i nie wpisał do
formularza ofertowego). Natomiast wykonawca Konsorcjum
Kantar zaproponował
przeprowadzenie dodatkowego badan
ia na 3 rynkach spośród rynków objętych badaniem
podstawowym.
Iz
ba nie zgadza się również z Odwołującym co rozumienia treści odpowiedzi na
zacytowane powyżej pytanie nr 7 do siwz. Co prawda treść odpowiedź na ww. pytanie jest
nieco ogólnikowa i chaotyczna nie mniej jednak można z niej wywieść, że wykonawca
posiada możliwość kształtowania liczby jednostek badania dodatkowego. Na taki sposób
rozumowania wskazuje chociażby stwierdzenie: „ (…) Poz. 5 b) dodatkowa metoda badania
oraz wielkość próby zgodnie z Ofertą Wykonawcy: zgodnie z OPZ, Wykonawca może
zaproponować dodatkowe badanie ponad wymagania wymienione wyżej i przedstawić je w
swojej Ofercie (w ramach opisu koncepcji badawczej)”. Zaś co wskazania w treści formularza
oferty, w postaci
załącznika nr 2 do siwz, w pkt 5 lit. b) w kolumnie „Liczba jednostek” cyfry
„6” to Izba uznała, że z treści siwz oraz powołanych wyjaśnień wynika, że cyfra „6” w tym
przypadku
odnosiła się do tego, że dodatkowa metoda badania zastosowana zostanie do
przeprowadzenia badań na tych samych 6 rynkach zagranicznych co wskazane w badaniu
podstawowym.
Biorąc pod uwagę powyższe Izba doszła do przekonania, że treść oferty
Przystępującego nie jest niezgodna z treścią specyfikacji dlatego też nie podlega odrzuceniu
na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 Pzp. Tym samym Izba nie stwierdziła naruszenia przez

Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Konsekwencją powyższego jest również
brak uznania przez Izbę naruszenia przez Zamawiającego art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp.

Podsumowując, Izba uznała, że stwierdzone i opisane powyżej naruszenia przepisów
ustawy
mogą mieć istotny wpływ na wynik postępowania. Zatem działając na podstawie art.
192 ust. 2 i ust. 3 pkt. 1 ustawy Pzp
– Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo
zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, oraz w oparciu o przepisy § 1
ust. 1 pkt 2, § 3, § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
Izba u
względniła koszty pełnomocnika Odwołującego w kwocie 3.600,00 zł w oparciu o
przedłożoną na rozprawie fakturę VAT.……………….………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie