eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 196/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-02-22
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 196/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
d
o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2018 r. przez wykonawcę Integrated
Solutions Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa,

w postępowaniu
prowadzonym przez Zamawiającego Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479
Poznań,

przy udziale
wykonawcy
DGT Sp. z o.o., ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

wykonawcy Mindmade Sp. z o.o., pl. Konstytucji 3, 00-647 Warszawa
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego


orzeka:
1. odda
la odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę Integrated Solutions Sp. z o.o.,
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
i
zalicza w poczet kosztów postępowania
kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
wykonawcę Integrated Solutions Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa,
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam
ówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni

od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Przewodniczący:
..…………………….



Sygn. akt KIO 196/18
U z a s a d n i e n i e


Zamawiający ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, prowadzi
w trybie przetargu nie
ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
„Zakup urządzeń teletechnicznych na potrzeby realizacji transmisji danych z stacji SN/nn-
cz.2".
P
ostępowanie
prowadzone
jest
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.
Prowadz
one przez Zamawiającego postępowanie zostało wszczęte przez
zamieszczenie ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.10.2017 r. pod
numerem 2017/S 199-410206,
a więc do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych zmienionej z dniem 28.07.2016 r. na mocy przepisów ustawy
z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).

W dniu 23
.01.2018 r. Zamawiający przekazał wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o.,
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej
oferty
wykonawcy DGT Sp. z o.o., ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn (dalej jako DGT lub
Przystępujący DGT).

Wobec
powyższej czynności odwołanie w dniu 2.02.2018 r. wniósł wykonawca Integrated
Solutions Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
(dalej jako Odwołujący).

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp oraz:
1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie czynności odrzucenia oferty
wykonawcy DGT Sp. z o.o.
, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i tym samym wadliwe wybranie oferty tego wykonawcy,
2) art. 87 ust. 1 zdanie drugie i art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
poprzez nieuzasadnione poprawienie treści oferty złożonej przez DGT,
a w konsekwencji zaniechanie jej odrzucenia,
3)
art. 24aa ustawy Pzp w związku z postanowieniami Rozdziału I punktu 7 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) poprzez zaniechanie czynności

badania ofert w zakresie weryfikacji wymagań technicznych na podstawie próbek
złożonych wraz z ofertami,
4)
postanowień Rozdziału I punktu 7 w szczególności ppkt 7.7., 7.15. oraz 7.17. SIWZ
poprzez zaniechanie po
informowania każdego wykonawcy o fakcie, planie i terminie
przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej próbki złożonej wraz z ofertą przez DGT,
co w konsekwencji uniemożliwiło innym wykonawcom udział w procedurze
weryfikacyjnej oferty tego wykonawcy,
5) art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty
złożonej przez DGT, pomimo że jego oferta winna zostać odrzucona.

W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dokonanej w dniu
23.01.2018 r.
polegającej na wyborze oferty złożonej przez DGT,
2)
dokonania czynności ponownego badania i oceny złożonych ofert,
3) odrzucenia oferty
złożonej przez DGT,
4) dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie
odwołania
W zakresie zarzutu naruszania art. 7 ust. 1 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
Odwołujący
wskazuje, że Zamawiający zaplanował przeprowadzenie badania próbek (w formie makiet)
złożonych wraz z ofertą przez każdego z wykonawców w celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w Rozdziale Il: punkt 1 ppkt. 4, 5, 6, 7; punkt Il
ppkt. 3, 4, 5; punkt III ppkt. 4, 5.
Podnosi, że zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt 7 ppkt. 7.9.
próbka jest częścią oferty w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z Rozdziałem
I SIWZ, pkt 7 ppkt 7.2 i 7.14 b
adanie próbek miało polegać na przeprowadzeniu testów
akceptacyjnych takich urządzeń jak ruter i zasilacz oraz Oprogramowania Zarządzającego
EMS. Zgodnie z Rozdziałem I, pkt 7 ppkt 7.7. SIWZ, każdy z wykonawców miał zostać
poinformowany przez Zamawiającego o terminie przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej
z co najmniej
pięciodniowym wyprzedzeniem. Według Rozdziału 1, pkt 7 ppkt 7.15,
Z
amawiający gwarantował wykonawcom aktywny udział w testach akceptacyjnych
dotyczących własnych próbek, a udział wykonawców w procedurze weryfikacyjnej innych
próbek miał być ograniczony do roli obserwatorów bez prawa głosu. Wyniki testów
akceptacyjnych miały być elementem oceny spełnienia wymagań przez oferowane próbki.
Odwołujący wskazuje, że jedynym wykonawcą, którego próbka została poddana testom
akceptacyjnym był wykonawca DGT, informację o fakcie przeprowadzenia testu oraz jego

wynikach Odwołujący uzyskał z protokołu postępowania, jaki został mu udostępniony na jego
wniosek w dniu 30.01.2018 r.
W ocenie Odwołującego raporty z przeprowadzonych testów akceptacyjnych próbki złożonej
przez DGT, potwierdzają, że oferta tego wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ.
Odwołujący, powołując się na wyniki testów urządzeń, wskazuje nw. okoliczności.
1. Testy rutera:
a.
Test RT_OG_O1, weryfikować miał wymagania: 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.10-14,
dookreślone w rozdziale II SIWZ. Zgodnie z Rozdziałem 1, pkt 7, ppkt 7.18 lit. a SIWZ
zakres testu dla teg
o przypadku testowego obejmował sprawdzenie następujących cech
rutera:
- brak
wentylatorów i innych ruchomych podzespołów, możliwości instalacji na szynie DIN,
wymiar
y zewnętrznych rutera, dostęp do interfejsów komunikacyjnych, gniazd
antenowych oraz gni
azd kart SIM, dostęp oraz oznaczenia diod LED, możliwości
uziemienia obudowy (w przypadku gdy obudowa wykonana jest z materia
łu
przewodzącego).
Odwołujący wskazuje, że w trakcie ww. testu pominięto część zakresu wymagań, tj. nie
poddano weryfikacji istnien
ia dostępu do gniazd antenowych oraz zmodyfikowano
oczekiwania w zakresie braku wentylatorów i innych ruchomych podzespołów, ograniczając
zakres testu jedynie do sprawdzenia,
czy ruter nie posiada widocznych ruchomych elementów
mechanicznych.
Odwołujący z powyższego wywodzi, że oferowany przedmiot świadczenia nie spełnia wymogu
określonego przez Zamawiającego, a w konsekwencji jego oferta podlega odrzuceniu.

b. Test
RT_FC_05 „Restart rutera” - weryfikacja wymagania 6.1.8, 6.3.10 Rozdziału II SIWZ.
Odwołujący podnosi, że z Rozdziału 1, pkt 1 ppkt 7.18 lit a SIWZ, zakres testu obejmował
sprawdzenie samoczynnego restartu rutera po nieudanych
próbach zalogowania się do APN
i wy
muszenie zdalnego sprzętowego restartu. Dodaje, że szczegółowe wymagania
przedmiotowe
j funkcjonalności rutera wynikają z Rodziału II, pkt 1 ppkt 6.1.8 SIWZ, zgodnie
z nimi po 3
nieudanych próbach zalogowania do APN pierwszej kary SIM, musi nastąpić
przełączenie na drugą kartę SIM, wykonanie kolejnych trzech nieudanych prób logowania
i do
piero wtedy restart sprzętowy urządzenia.
Odwołujący wskazuje, że to wymaganie nie zostało spełnione przez testowany ruter.
Wywodzi, że Zamawiający przetestował urządzenie w sposób opisany w części „Oczekiwany
rezultat testu
", jak
i zawarł w Raporcie z testów. Odwołujący podnosi, że jeżeli test był
przeprowadzony na jednej karcie SIM, to funkcjonalność rutera - w porównaniu do wymagania

opisu przedmiotu zamówienia - nie została w pełni przetestowana, a jeżeli na dwóch kartach
SIM, to urządzenie nie działa zgodnie z wymaganiem Rozdziału Il pkt 1 ppkt. 6.1.8. SIWZ.
Z powyższego Odwołujący wywodzi, iż wobec przeprowadzenia testu w sposób inny,
niż wynikało to z wiążących Zamawiającego postanowień SIWZ, nie można stwierdzić, że
rzeczone wymaganie zostało potwierdzone, a oferta podlega odrzuceniu.

c. Test RT_FC_06 - weryfikacja wymagania
pkt 6.4.21 , 6.4.23, 6.4.24, Rodział II SIWZ.
Zgodnie z Rozdziałem 1 punkt 7 ppkt. 7.18 lit. a SIWZ, zakres testu wskazany w SIWZ
obejmował sprawdzenie następujących cech rutera: testowanie funkcji filtrowania pakietów na
podstawie adresu MAC, adresu IP oraz portu TCP/UDP.
Odwołujący wskazuje, że zgodnie
z pkt 1 ppkt 6.4.21
Rozdział II SIWZ, usługa Telnet, służąca do konfiguracji urządzenia
kanałem, który nie jest szyfrowany, musi być blokowana. Informuje, że domyślnie usługa ta
działa na porcie nr 23, który jest standardowym numerem portu, przypisanym do konkretnego
protokołu. Odwołujący wskazuje, że w sytuacji, w której usługa Telnet działa na porcie nr 23,
próba połączenia z urządzeniem przy wykorzystaniu protokołu Telnet na innym numerze portu
zakończy się niepowodzeniem (urządzenie nie odpowie przy próbie połączenia). Podnosi, że
w
celu jednoznacznego stwierdzenia, że urządzenie rzeczywiści blokuje usługę Telnet, a takie
w
ymaganie wynika z treści SIWZ, należałoby podjąć próbę połączenia również na porcie nr
23.
Wskazuje, że opis oczekiwanego rezultatu testu, jak i rzeczywisty rezultat testu nie
potwierdzają, że ruter został przetestowany także na porcie 23, a tylko taki test rzeczywiście
potwierdziłby posiadaną przez ruter funkcjonalność. Podnosi, że z rezultatu testu wynika, że
test został przeprowadzony na portach: 13, 22, 2002 (więc z pominięciem portu nr 23), które
przy domyślnej konfiguracji urządzenia nie miały prawa zadziałać z użyciem usługi Telnet,
a t
aki sposób przetestowania urządzenia nie wykazuje, że urządzenie rzeczywiście blokuje
działanie tej usługi. Odwołujący podnosi, że wykazanie blokowania usługi Telnet byłby
możliwe w jednym z określonych przypadków:
1)
na urządzeniu skonfigurowano usługę NAT (ang. Network Address Translation), która może
zmieniać (przetłumaczyć) m.in. numer portu; która działa w ten sposób, że można
skonfigurować przekierowanie z dowolnych portów (jednego, dwóch i więcej, czyli np. z 13,
22, 2002) na port 23; w sytuacji takiej, brak działania usługi Telnet rzeczywiście byłby
wynikiem pozytywnym dla tego przypadku testowego;
2)
zmieniono domyślny port 23 na port 13,22 lub 2002.
Odwołujący podnosi, że żadna z powyższych informacji (założeń przypadku testowego) nie
została zawarta w raporcie z testu RT_FC_06. Dodaje, że możliwym jest, że sposób realizacji
testu został opisany szczegółowo (lub przynajmniej w sposób umożliwiający jednoznaczną
ocenę wyniku testu) w dokumencie „Plan testu", którego nie otrzymał i nie jest w stanie uznać,

że test został opracowany w sposób, który umożliwia jednoznaczne określenie czy urządzenie
blokuje usługę Telnet, czy też nie, a „rzeczywisty rezultat testu" jest zgodny z opisem
przypadku testowego.
W ocenie Odwo
łującego test nie wykazał spełnienia przez ruter wymagania 6.4.21, co pociąga
za sobą konieczność odrzucenia oferty DGT.

c. Test RT_FC-07, weryfikacja wymagania 6.1.11.
Rozdział 1 pkt 7.7.18 lit. a SIWZ zakres testu dla tego przypadku testowego obejmował
spr
awdzenie następujących cech rutera: możliwość przekierowania portów oraz poprawne
działanie SNAT. Odwołujący wskazuje, że zgodnie z postanowieniami Rozdziału Il pkt 1.6.1.11
SIWZ
— ruter musi mieć możliwość wykonania translacji NAT adresów i portów,
w szc
zególności ruter musi posiadać możliwość translacji SNAT i DNAT.
Odwołujący podnosi, że Zamawiający przetestował to urządzenie w sposób opisany w części
„Oczekiwany rezultat testu”, jaki zawarł w Raporcie z testów, który nie uwzględnia wymagań
treści SIWZ. Wskazuje, że wobec brzmienia opisu oczekiwanego rezultatu testu, udało się
Zamawiającemu przetestować inne wymaganie - nie to, które miało być tym testem
potwierdzone. Test nie wykazał spełnienia przez ruter wymagania 6.1.11, a oferta DGT
powinna być odrzucona.

e. RT_FC-
08 „Synchronizacja czasu" weryfikacja wymagań: 6.1.12, 6.1.13, 6.4.20, 6.6.14,
6.7.2.
Zakres testu (pkt 1.7.18 lit. a SIWZ) obejmował sprawdzenie zmiany czasu rutera przez
użytkownika oraz możliwość synchronizacji z zewnętrznym serwerem NTP, a także test
wewnętrznego serwera NTP.
Odwołujący podnosi, że pkt 6.7.2 Rozdziału II SIWZ wskazuje różne źródła do
synchronizacji czasu -
NTP, GSM i Oprogramowania Zarządzającego EMS. Z opisu
oczekiwanego rezultatu testu wynika, że pkt 6.7.2 nie był objęty testem, poza serwerem NTP.
Odwołujący wywodzi, że przypadek testowy nie odnosi się zatem do pkt 6.7.2 i nie potwierdził
oczekiwanej funkcjonalności urządzenia. Odwołujący wywodzi, że test potwierdził w węższym
zakresie, niżby to wynikało z pkt 6.7.2 (przytoczonym w pozycji raportu pn. „Weryfikowane
wymagania/funkcje”), w którym jest mowa o: NTP, GSM oraz Oprogramowaniu
Zarządzającym EMS, jako źródle dla synchronizacji czasu. Wskazuje, że sam przypadek
testowy mógł być zrealizowany w oparciu o:
-
„odczytana data/czas w routerze w pkt 3 jest zgodna z datą/czasem ustawionym
w komputerze testującym A" - klient NTP lub Oprogramowanie Zarządzające EMS

-
„odczytana data/czas w komputerze testującym B w pkt 7 jest zgodna z datą/czasem
ustawionym w routerze” — test serwera NTP.
W ocenie Odwołującego zabrakło testu w oparciu o „Klienta NTP” lub o „Oprogramowanie
Zarządzające EMS” i o GSM. Odwołujący podnosi, że oferta, której zgodności z tymi
wymaganiami nie wykazano w sposób, jaki został zaplanowany w SIWZ, podlega odrzuceniu.

2. Testy zasilacza.
a. Test
ZS_OG_02 weryfikacja wymagań 5.3.1, 5.4.2, 5.4.4.
Zakres testu (pkt 1.7.18 lit. a SIWZ) obejmował sprawdzenie, czy zasilacz utrzymuje
prawidłowe parametry wyjścia do zasilania aparatury w przypadku odchyłki napięcia
znamionowego (230 VAT) w zakresie od -20% do +15%.
Odwołujący podnosi, że zakresy napięć wyjściowych i wielkość prądu, jakie mają cechować
wszystkie pomiary wynikają z opisu oczekiwanego rezultatu testu, jaki zawiera Raport z testów
dla tego przypad
ku testowego. Rzeczywisty rezultat testu ujawnia jedynie wyniki pomiarów dla
napięć. Nie ma informacji, czy test został pozytywnie przeprowadzony, jeżeli chodzi o pomiary
prądu (jego natężenia) i związane z nimi oczekiwania Zamawiającego.
W ocenie Odwołującego test nie wykazał spełnienia przez zasilacz wymagania 5.4.4.,
a oferta DGT winna zostać z tego powodu odrzucona.

b. Test ZS_FC_07
— weryfikacja wymagań 4.4a, 4.12 b, 4.13 b, 5.5.7b.
Zakres testu (pkt 1.7.18 lit. a SIWZ) obejmował sprawdzenie zasilacza w zakresie:
sprawdzenie czy zasilacz odłączy akumulatory podczas ich rozładowywania w pracy
buforowej, gdy napięcie na akumulatorach spadnie poniżej progu 21,3 V DC +/- 0,3 V.
Zgodnie z zapisami Rozdziału Il pkt 2.4.4. lit SIWZ Zamawiający wymagał, aby zasilacz
miał w obwodzie akumulatorów m.in. zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem.
Jednocześnie, zgodnie z ppkt 4.12, lit. b opisu, winien jednocześnie sygnalizować za pomocą
wyjść dwustanowych m.in. rozładowanie akumulatorów poniżej napięcia 21,3 V DC +/- 0,3
Ppkt 4.13 lit. b
określa, że sygnalizacja dwustanowa ma odbywać się przy pomocy diody LED.
Ppkt
5.5.7. lit. b stanowi o tym, że wyjście zasilacza służące do przyłączenia akumulatorów
musi być zabezpieczone przed głębokim rozładowaniem akumulatorów (wskazano próg
odłączenia: nie niższy niż 21,3 V DC +/- 0,3 V).
Odwołujący podnosi, że pomimo szczegółowych wyników, raport z przeprowadzonego
testu nie wskazuje żadnych zmierzonych wartości, co rodzi uzasadnione przypuszczenia, że
rzeczywisty rezultat
testu określony jako „zgodny z oczekiwanym rezultatem testu” nie ma
uzasadnienia w wynikach -
ponieważ tych wyników nie ma. Wskazuje że inaczej jest w innych
raportach, gdzie także wymagano potwierdzenia pewnych wartości, które powinny i mogą być

wyrażone za pomocą liczb. Odwołujący stoi na stanowisku, iż w sytuacji braku konkretnych
wyników tego testu, wynik testu winien być określony jako negatywny, a oferta DGT
odrzucona.

Odwołujący podnosi, że zgodnie z praktyką KIO i Urzędu Zamówień Publicznych nie jest
możliwym odstąpienie od stosowania wymagań technicznych zawartych w SIWZ, nawet jeżeli
w ocenie Z
amawiającego nie mają one istotnego znaczenia. Odwołujący powołuje uchwałę
KIO z dnia 18.11.2014 r., sygn. akt KIO/KD 101/14. Odwołujący wywodzi z tego, że
Zamawiający - w przypadku, gdy przeprowadzone testy nie potwierdziły spełniania wszystkich
wymagań przez próbkę złożoną wraz z ofertą DGT - nie miał prawa wybrać tej oferty jako
najkorz
ystniejszej w postępowaniu. Wskazuje, że niespełnienie bowiem któregokolwiek
z wymagań wskazanych w SIWZ musi skutkować odrzuceniem oferty z uwagi na to, że jej
treść nie odpowiada treści SIWZ. Podnosi, że Zamawiający nie może argumentować,
iż pewne wymagania są dla niego nieistotne, bądź też celowo pomijać ich w trakcie
prowadzonych testów. W ocenie Odwołującego jakakolwiek niezgodność w tym zakresie musi
prowadzić do odrzucenia oferty. Dodaje, że Zamawiający nie zarejestrował przebiegu badania
próbek, jak to pierwotnie zakładał w postanowieniu Rozdziału 1 punktu 7 ppkt 7.16 SIWZ,
wobec czego nie istnieją żądne dowody na ocenę na ocenę wyników testu zaprezentowanych
w raportach z przebiegu testów.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 87 ust. 1 zdanie drugie i art. 87 ust. 2
pkt 3 oraz art. 89 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp Odwołujący posługuje się nw. argumentacją.
Odwołujący wskazuje, że w treści załącznika do oferty – Tabeli cenowej, DGT zaoferował,
w ramach ceny za zamówienie podstawowe, m.in. warsztaty szkoleniowe. W kolumnie (b)
oznaczonej jako „cena jednostkowa netto (PLN)” zaoferował cenę jednostkową w wysokości
60 000,
00 zł. Odwołujący podnosi, że jednocześnie wykonawca DGT niewłaściwe przeliczył
wartość netto tego zakresu - w kolumnie (c) należało

bowiem wskazać wartość stanowiącą
iloczyn wartości z kolumny (a) oraz kolumny (b), która w tym przypadku wynosić powinna 9
000 00000 zł. Wskazuje również, że także wartość podatku VAT w kolumnie (e) została
niew
łaściwie wyliczona i powinna wynieść 2 070 000,00 zł. Dalej wskazuje, że efektem
niewłaściwych wyliczeń jest także wartość wskazana w kolumnie (f), która powinna dla
war
sztatów szkoleniowych wynosić 11 070 000,00 zł. Odwołujący podnosi, że efektem błędów
w ww. wyliczeniach jest zaniżenie wartości ceny za zamówienie podstawowe (bez prawa
opcji) o kwot
ę brutto 10 996 200,00 zł, co pociąga to za sobą zaniżenie o tę samą kwotę ceny
łącznej oferty (wraz z prawem opcji).

Odwołujący podnosi, że w dniu 6.12.2017 r., Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp dokonał zmiany w treści oferty DGT, powołując się przy tym na wyjaśnienia
wykonawcy. Zgodnie ze stanowiskiem Odwołującego, zmiana treści oferty polegała na
przyjęciu wartości 400,00 zł jako cenę jednostkową netto za 1 godzinę warsztatów, zamiast
60
000 zł. Działanie Zamawiającego w ocenie Odwołującego narusza zakaz prowadzenia
negocjacji z wykonawcami oraz dokonywania zmian w treści złożonych ofert. Wskazuje, że
Zamawiający w praktyce prowadził negocjacje z DGT ponieważ najpierw zwrócił się w dniu
1.12.2017 r. do tego wykonawcy z wnioskiem o wy
jaśnienie treści oferty, opierając to
wezwanie na przepisie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
a następnie - na podstawie uzyskanej
odpowiedzi i zgodnie z jej brzmieniem, dokonał zmiany treści oferty.
Odwołujący wywodzi, że dokonana przez Zamawiającego zmiana w treści oferty DGT była
niedopuszczalna w świetle ustawy Pzp, bowiem błąd w ww. ofercie nie stanowił omyłki
pisarskiej, jak również innej omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, bowiem nie stanowiły
one omyłki – tj. przypadkowego, niezamierzonego efektu błędnego wypełniania formularza
ofertowego, jak również nie dotyczą treści SIWZ. Wywodzi, że Zamawiający winien uznać, że
ma do czynienia z błędem w obliczeniu ceny albo też oczywistą omyłką rachunkową.
W efekcie winien ofertę DGT odrzucić albo poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy
Pzp, uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. Odwołujący
odnotowuje, że konstrukcja tabeli cenowej powoduje, że niemożliwym jest wskazać na czym
owa rzekoma om
yłka rachunkowa polegała – czy na podaniu nieprawidłowej ceny
jednostkowej, czy też na błędnym przeliczeniu podanej ceny jednostkowej i ilości godzin
warsztatów szkoleniowych. W takiej sytuacji zaistniała w ofercie omyłka nie ma charakteru
oczywistej -
i z tej przyczyny nie może zostać poprawiona w myśl przepisu art. 87 ust. 2 pkt 2
ustawy Pzp.
Podnosi, że o braku oczywistości omyłki świadczy okoliczność, że Zamawiający
zwrócił się do wykonawcy DGT o wyjaśnienia i na podstawie wyjaśnień mógł dokonać ww.
zmiany treści oferty.

Odwołujący podnosi, że prawdopodobnym jest, że gdyby ceny pozostałych ofert
kształtowałyby się na zdecydowanie wyższym od ceny DGT poziomie, wykonawca ten
w wyjaśnieniach na wezwanie Zamawiającego podałby, że cena jednostkowa warsztatów
szkoleniowych rzeczywiście wynosi 60 000 zł. Odwołujący podnosi również, że Zamawiający
w protokole postępowania pominął, w pkt 16.1 informację o tym, że faktycznie zastosowano
art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Odwołujący prezentuje następującą argumentację w zakresie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1
i 3, art. 24aa ustawy Pzp
w związku z postanowieniami Rozdziału I punktu 7 SIWZ.

Odwołujący podnosi, że zgodnie z Rozdziałem I, pkt 7 SIWZ, Zamawiający miał zamiar
poddać procedurze weryfikacyjnej wszystkie próbki dołączone do każdej z ofert. Wskazuje, że
z
niezrozumiałych względów Zamawiający zaniechał poddania procedurze weryfikacyjnej
próbek wykonawców innych niż DGT. Wywodzi, że Zamawiający tym samym naruszył art.
24aa ustawy Pzp, który umożliwia późniejszą weryfikację (to jest po ocenie ofert), ale jedynie
w zakresie podlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wskazuje, że samo badanie ofert, które poprzedza dokonanie ich oceny, jest czynnością,
która winna obejmować, pomimo zastosowania procedury uregulowanej w art. 24aa ustawy
Pzp, wszystkie złożone oferty – a także wszystkie złożone wraz z ofertami próbki, pod kątem
przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej.
Powołuje się na Rozdział I, pkt 7.7.15 SIWZ,
zgodnie z którym wyniki testów akceptacyjnych — będących elementem procedury
weryfikacyjnej -
będą elementem oceny spełniania wymagań przez oferowane próbki.

Jako ostatni Odwołujący stawia zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku
z postanowieniami Rozdzi
ału I pkt 7, w szczególności ppkt 7.7, 7.15, 7.17 SIWZ.

Odwołujący wskazuje, że zgodnie z ww. zapisami, każdy wykonawca winien zostać
zawiadomiony o terminie procedury weryfikacyjnej, zaś Zamawiający zaniechał przekazania
informacji o planowanej procedurze próbki DGT, skutkiem czego pozostali wykonawcy nie
wzięli w niej udziału.

Odwołujący ocenia, że ww. naruszenie skutkuje brakiem możliwości oceny
prawidłowości prowadzenia procedury weryfikacyjnej, co stanowi o znacznej wadze
naruszenia.
Wskazuje również, że stoi to w sprzeczności z zasadą przejrzystości prowadzenia
postępowania. Dodaje, że Zamawiający wbrew pkt 7.7.16 nie dokonał zarejestrowania obrazu
i dźwięku przebiegu procedury.

Stanowisko Zamawiającego

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie w piśmie z dnia 7.02.2018 r.
Zamawiający wskazuje, że zakres testów akceptacyjnych opisany został w Rozdziale I SIWZ,
pkt 7.18, w
następstwie tych zapisów sformułowany został dokument „Plan testów”, który
stanowił Załączniki nr 1 do Zaproszenia na testy. Zamawiający podnosi, że „Plan testów” jest
wprost odw
zorowaniem zakresu testów akceptacyjnych. Zamawiający informuje, że zakres
testów akceptacyjnych wskazywał wykonawcom, pod jakim kątem będą weryfikowane
dołączone do oferty urządzenia. Dopiero w planie testów wskazał szczegółowy przebieg
testów (scenariusze testowe), które w jego opinii pozwalają na sprawdzenie zgodności
oferowanych urządzeń z wybranymi wymaganiami SIWZ. Wskazuje, że testy akceptacyjne nie
weryfikowały wszystkich wymagań SIWZ, a jedynie w zakresie wybranym przez

Zamawiającego, pozostałe wymagania były weryfikowane na podstawie analizy dostarczonych
dokumentów. Podnosi, że jeżeli zdaniem Odwołującego zakres testów wskazany w SIWZ nie
doprowadził do weryfikacji zgodności z Opisem przedmiotu zamówienia to w tym zakresie
winien był złożyć odwołanie na treść SIWZ.

Zamawiający wskazuje, że raporty z testów potwierdzają, że urządzenia złożone wraz
z ofertą przez firmę DGT spełniają wymagania SIWZ. Podkreśla, że dokładnie wypełnił każdy
punkt określony w rozdziale I SIWZ w punkcie 7.18. Przedmiotowe raporty wprost odnoszą się
do wykonanego przypadku testowego oraz jego zakresu.

W odniesieniu do poszcze
gólnych testów, Zamawiający wskazał na nw. okoliczności.
1. Testy Rutera:
a) Test RT_OG_01: b
rak wentylatorów i innych ruchomych podzespołów został sprawdzony
poprzez wizualną ocenę czy ruter nie posiada widocznych ruchomych części
mechanicznych (zgodnie z wymaganiem 7.2.2 SIWZ
), do których wymienione elementy
należą. Test, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia próbki nie przewidywał
demontażu obudowy urządzenia. Gniazda antenowe są jednocześnie interfejsem
komunikacyjnym rutera przeznaczonym do komunikacji z siecią GSM. Dostęp do gniazd
antenowych został zweryfikowany podczas sprawdzenia punktu 5 z przebiegu testu: „czy
dostęp do interfejsów komunikacyjnych znajduje się od strony frontowej rutera..."

(wymaganie 7.2.10 SIWZ) i dodatkowo podczas sprawdzenia punktu 8 z przebiegu testu:
„czy ruter ma interfejsy antenowe w standardzie SMA do podłączenia anteny głównej
i pomocniczej
(wymaganie 7.2.13 SIWZ). Zamawiający nadmienia, że w SIWZ nie ma
niezależnego wymagania dotyczącego dostępu do gniazd antenowych.
b) Test RT _RC_05.
Zamawiający powołuje się na pełne brzmienie wymagania 6.1.8 Rozdziału II SIWZ. Wskazuje,
że zgodnie z tym wymaganiem, w przypadku wymuszenia pracy z wykorzystaniem jednej
karty SIM, ruter powinien wykonać restart sprzętowy po 3 nieudanych próbach zalogowania
bez próby logowania do APN drugiej karty. Podnosi, że zgodnie z wykazem czynności
przygotowawczych do testu (punkt 4) z Planu te
stów w ruterze była wymuszona praca
z wykorzystaniem jednej karty SIM.
Wskazuje, że podczas testu stwierdzono prawidłowe
zachowanie się testowanego rutera zgodne z konfiguracją i wymaganiem 6.1.8 dla
przygotowanego scenariusza testowego.
Podnosi, że Odwołujący powołuje się na
hipotetyczne zachowanie rutera przy innej konfiguracji, co wychodzi poza założony przebieg
testu.
c) Test RT_RC_06.
Zamawiający wskazuje, że zgodnie ze scenariuszem testowym w punkcie 1 testu dokonano
sprawdzenia otwartych portów TCP w domyślnie skonfigurowanym urządzeniu. Port numer 23

był zamknięty, w związku z tym badanie połączeń Telnet na porcie TCP o numerze 23 było
technicznie nieuzasadnione (połączenie będzie niemożliwe). Podnosi, że usługa Telnet może
być uruchomiona na dowolnym porcie TCP, wobec czego sprawdzenia dokonano dla
otwartych portów numer 13 i 2002, port 22 był przeznaczony do połączeń SSH i jego
testowanie nie miało technicznego uzasadnienia. Wskazuje, że wynik testu w zakresie
spełnienia wymagania 6.4.21 dla testowanych portów był pozytywny, tzn. nie było możliwe
uruchomienie zalogowania się do konta typu Shell za pomocą usługi Telnet.
d) Test RT_FC_07
Zamawiający informuje, że zgodnie z przebiegiem testu RT FC-07 punkt 1 Planu testów,
w ramach testu konfigurowana
powinna być możliwość translacji NAT zgodnie z wymaganiem
6.1.11
Rozdziału II SIWZ, a następnie działanie tej funkcji było sprawdzane w punktach od 2
do 4 przebiegu testu.
Wskazuje, że został wykonany zgodnie ze scenariuszem testowym
opisanym w Planie tes
tów, po wykonaniu odpowiedniej konfiguracji testowanej funkcji
(możliwość translacji adresów i portów NAT), sprawdzono poprawność komunikacji pomiędzy
komputerami testującymi A i B. Komunikacja przebiegała prawidłowo.
e) Test RT_RC_08
Zamawiający podnosi, że zakres testu był zgodny z zakresem podanym w punkcie 7.18 SIWZ
(próbka oraz weryfikacja próbki), podczas testu stwierdzono prawidłowe zachowanie się
testowanego rutera zgodne z konfiguracją i wymaganiem 6.7.2 Rozdziału 2 SIWZ dla
przygotowanego scenariusza testowego.
Wskazuje, że rozważania Odwołującego dotyczące
zachowania się rutera dla innych, hipotetycznych scenariuszy testowych, nie dotyczą
rzeczywistego i założonego przebiegu testu.
2. Testy zasilacza.
a) Test ZS_OG_02.
Zamawiający wskazuje, że scenariusz testu oraz zawarty w nim schemat eklektycznych
połączeń pozwalał na weryfikację natężenia prądu l
wyj

w celu utrzymania założonej wartości
1A w obwodzie zasilania aparatury.
W scenariuszu testowym w punkcie 4.b)
jest wymóg ustawienia obciążenia tak, aby prąd
wyjściowy wynosił 1A i w razie potrzeby korygowanie rezystancji R
obc
, a w oczekiwanym
rezultacie testu w punkcie 2 jest wymagane, aby prąd wyjściowy był nie mniejszy niż 1A.
Z tego Zamawiający wywiaduje, że test przewidywał sprawdzenie wymagania 5.4.4. Raport
z wykonania testu dla „Rzeczywistego rezultatu testu” zawiera informację, że jest zgodny
z oczekiwanym rezultatem testu, to jest z punktem 2: „we wszystkich pomiarach prąd l
wyj
jest
nie mniejszy niż 1A”.
Wskazuje, że scenariusz testowy testu ZS_OG_02 nie przewidywał
rejestrowania pomiarów prądu w raporcie z testu.
b) Test ZS_RC_07.

Zamawiający wskazuje, że test został przeprowadzony, jego rezultat był zgodny
z oczekiwanym rezultatem testu i szczegółowym opisem zawartym w opisie przebiegu testu
w Planie testów akceptacyjnych. Informuje, że test ten polegał na obserwacji zachowania się
zasilacza w zakresie sygnalizacji stanu pracy na diodach LED i styku RB przy zasilaniu
podstawowym oraz przy braku zasilania podstawowego i różnym poziomie rozładowania
akumulatorów. Pomiar napięcia był niezbędny do sprawdzenia czy zmiana sygnalizacji stanu
pracy i wyłączenie obciążenia i zasilacza następuje dla prawidłowych wymaganych przez
SIWZ wartości progowych napięcia. Podnosi, że rejestracja dokładnych wartości napięcia
(jeżeli mieściły się w wymaganym zakresie) przy których następuje zmiana, nie była
w przebiegu testu wymagana.

Zamawiający w odniesieniu do każdego z ww. testów wskazał, że weryfikowane w ich
ramach wymagania SIWZ, wskazane w raporcie z testów zostały sprawdzone z wynikiem
pozytywnym, a ich przebieg i wyniki nie mo
gą być podstawą do odrzucenia oferty DGT.

W zakresie zarzutu 2 odwołania Zamawiający podnosi, że wobec dyspozycji art. 87
ust. 2 pkt 3 nie mógł odstąpić od poprawienia omyłki w ofercie DGT. Wskazuje, że w ofercie
zaistniała inna omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z SIWZ, niepowodująca
istotnej zmiany treści oferty, bowiem DGT błędnie wpisało wartość związaną z ceną
jednostkową, co było obowiązkiem wykonawcy wynikającym z treści SIWZ, do której
załącznikiem jest formularz cenowy wraz z tabelą oraz opisem tej tabeli. Wywodzi z tego, że
rzeczony formularz jest integralną częścią SIWZ i stanowi jej treść. Wskazuje, że nie nastąpiła
istotna zmiana oferty, bowiem wymagał, aby cena została określona w formularzu ofertowym
poprzez podanie kwoty, która stanowić będzie cenę ryczałtową – istotnym zatem jest kwota
finalna
– która nie uległa zmianie, nie zaś jednostkowa. Zamawiający podnosi również,
że wykonawca DGT prawidłowo wyliczył wartość brutto z VATem do kwoty 60 tys. zł, podając
cenę całkowitą jako wartość 60 tys. zł plus należny od tej wartości podatek VAT. Dalej podając
całkowitą wartość zamówienia w ramach formularza ofertowego do wszystkich elementów
cenowych doliczył właśnie wartość 60 tys. zł plus należny podatek VAT, co dało finalną kwotę.
Zamawiający wskazuje, że mając to na uwadze nie można twierdzić inaczej, iż zamiarem
Odwołującego było wycenienie całości warsztatów szkoleniowych na kwotę 60 tys. zł plus
VAT. Wskaz
uje także, że na stronie 4 oferty w punkcie warsztaty szkoleniowe DGT podał, że
całkowita cena tego elementu wynosi 60 tys. zł netto. Wskazuje, że wbrew twierdzeniom
Odwołującego, rzeczona omyłka nie miała charakteru omyłki rachunkowej.
W zakresie zarzutu
3 Odwołania, Zamawiający podnosi, że kryteria oceny ofert
dotyczyły ceny oraz gwarancji, wobec czego, dla ustalenia rankingu ofert i wskazania oferty

z najwyższą oceną nie było koniecznie porównanie dołączonych do ofert urządzeń. Wskazuje,
że takie działanie prowadziłoby do przedłużenia postępowania, a czynności badania
pozostałych urządzeń nie zmieniłyby niczego w ramach postepowania. Podnosi, że nawet
w przypadku uznania zarzutu za zasadny,
to pozostaje on bez wpływu na wynik
postępowania.
W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 7 ust 1 i 3 ustawy Pzp
w związku
z postanowieniami Rozdziału I punktu 7 w szczególności ppkt 7.7., 7.15. SIWZ Zamawiający
informuje, że przedmiotem weryfikacji, w której na podstawie zapisów SIWZ mogli
uczestniczyć wykonawcy jako obserwatorzy, były stanowiące element oferty określone
urządzenia, zaś w niniejszym postępowaniu każdy wykonawca skutecznie zastrzegł jako
tajemnicę przedsiębiorstwa właśnie oferowane urządzenia oraz dokumentację techniczną.
Podnosi, że ponieważ tylko ta część oferty miała podlegać weryfikacji przy współudziale
obserwatorów, to z chwilą gdy zamawiający powziął informację o zastrzeżeniu jako tajemnica
przedsiębiorstwa przedmiotowych informacji, zdezaktualizowało się postanowienie SIWZ
o uczestniczeniu o
bserwatorów w procedurze weryfikacji.

Stanowisko Przystępującego DGT Sp. z o.o.

W dniu 8.02.2018 r. wykonawca DGT Sp. z o.o. wniósł pismo, w którym zgłosił
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Wykonawca DGT
w piśmie tym podniósł, że Odwołujący w sposób nieprawidłowy dokonał interpretacji SIWZ,
w tym także dokumentu „Plan testów”. Przystępujący wskazuje, że podczas wszystkich
przypadków testowych nastąpiła zgodność opisu oczekiwanego przez Zamawiającego
rezultatu testu z f
aktycznym stanem po zakończeniu danego przypadku testowego,
w określonych przez Zamawiającego warunkach (pkt 7.19 SIWZ).
Podnosi, że wbrew twierdzeniom Odwołującego:
-
dostęp do interfejsów komunikacyjnych był badany w ramach pkt 5 przypadku testowego
RT_OG_
01 (protokół badań - „oczekiwany rezultat testu”),
-
podczas wszystkich testów routera do jednego z gniazd antenowych były dołączane anteny
dostarczane wraz z próbką,
- router przebadano zgo
dnie z procedurą wskazaną w pkt 7.2.2. SIWZ str. 41, router spełnia
wymagania z pkt
6.1.8 SIWZ w całości, również w zakresie dotyczącym pracy z dwiema
kartami SIM,
-
w routerze usługa Telnet jest domyślnie wyłączona i była wyłączona w trakcie testów,
-
dokładny opis sposobu przeprowadzenia testów routera został przedstawiony w dokumencie
„Plan testów”.

Przystępujący zapewnia, iż próbka była testowana zgodnie z warunkami tego dokumentu i tym
samym urządzenie spełnia wymagania SIWZ w tym 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.4.20, 6.6.14 oraz
6.7.2.SlWZ oraz, w przypadku zasilacza,
spełnia on wymagania SIWZ w tym 5.3.1, 5.4.2
i 5.4.4, 4.4a , 4.12b ,4, 13
b i 5.5.7b., zawarte w SIWZ przedmiotowego postępowania.

Przystępujący podnosi, że zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3, art. 87 ust. 1 zd. drugie,
art. 87 ust. 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt
6 ustawy Pzp jest spóźniony oraz niepoprawny
i nieskuteczny.
Wskazuje, że Odwołujący już w dniu 7.12.2017 r. otrzymał jako uczestnik
postępowania informację o ocenie złożonych ofert w niniejszym postępowaniu, w dniu
11.12.2017 r. zgodnie ze swoim wn
ioskiem, Odwołujący otrzymał od Zamawiającego kopię
oferty Przystępującego wraz z załącznikiem nr 1, zatem już w dniu 11.12.2017 r. Odwołujący
uzyskał informację i dokonał ustaleń, że w ofercie Przystępującego istnieje błąd w zakresie
wskazania ceny oferto
wej jednostkowej ceny warsztatów szkoleniowych, zatem wobec
twierdzenia, że oferta Przystępującego podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp o czym informa
cję podjął w dniu 11.12.2017 r. Termin na wniesienie odwołania
w tym zakresi
e winien był liczony od dnia 12.12.2017 r. Ponadto Przystępujący DGT
wskazuje, że ów zarzut, jak i wszystkie zarzuty odwołania są bezzasadne i odwołanie nie
zasługuje na uwzględnienie.

W toku rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą w dniu 19.02.2018 r. strony
i uczestnik podtrzymały dotychczasowe stanowisko.

Przystąpienie do postępowania po stronie Odwołującego zgłosił wykonawca Mindmade
Sp. z o.o., pl. Konstytucji 3, 00-647 Warszawa,
wnosząc jednocześnie o uwzględnienie
odwołania w całości.
Krajowa Izba
Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie,
na
podstawie
zebra
nego materiału dowodowego, po zapoznaniu
się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
w szcz
ególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, korespondencją prowadzoną w toku postępowania pomiędzy
Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, jak również
po z
apoznaniu się z odwołaniem i odpowiedzią na odwołanie oraz pismami
zgłaszających przystąpienie, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron
i uczestnika
złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła, co następuje.

Izba ustaliła, że nie zaszła żadna z przesłanek, o których stanowi
art. 189 ust. 2 ustawy
Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Sformatowano: Nie Wyróżnienie

Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołujący, wnosząc przedmiotowe odwołanie
w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka ochrony prawnej - odwołania,
w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarł m.in. zapisy:
Rozdział I:
Pkt 7.1 - w
celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego w Rozdziale II: pkt 1 ppkt 4, 5, 6, 7; pkt 2 ppkt 3, 4, 5; pkt 3 ppkt 4,
Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą próbek urządzeń (makieta) wraz z komputerem
z zainstalowanym oprogramowaniem testowym (komputer wraz z Oprogramowaniem)
zwanym dalej komputerem środowiska testowego celem przeprowadzenia testów.

Pkt 7.13 - w
eryfikacja wymagań technicznych dokonywana będzie na podstawie
dostarczonych próbek oraz dokumentów załączonych do oferty.

Pkt 7.14 - weryf
ikacja wymagań funkcjonalnych rutera, zasilacza i Oprogramowania
Zarządzającego EMS dokonywana będzie na podstawie dostarczonych próbek i dokumentów
załączonych do oferty. Weryfikacja będzie przeprowadzona w oparciu o testy próbek
dostarczonych przez w
ykonawców zgodnie z wymaganiami postępowania przetargowego
w rama
ch makiety, które zostaną przeprowadzone w środowisku testów akceptacyjnych,
zwane dalej testami akceptacyjnymi. Testy akceptacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie
Zamawiającego w środowisku testowym zbliżonym do środowiska produkcyjnego.

Pkt 7.15 - te
sty akceptacyjne próbek dostarczonych w ramach makiety przez wykonawców
zgodnie z wymaganiami postępowania przetargowego zostaną przeprowadzone w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Testy akceptacyjne zostaną wykonane przez zespół
złożony z pracowników Zamawiającego oraz zewnętrznej, niezależnej od Wykonawców
i Zamawiającego, organizacji na zlecenie Zamawiającego. Wykonawca może brać aktywny
udział w testach akceptacyjnych próbek przez siebie dostarczonych w zakresie przygotowania
do testów, czynności końcowych oraz zgłaszać uwagi w zakresie oceny wyniku testów.
Pozostali oferenci mogą uczestniczyć w przebiegu testów na zasadzie obserwatorów bez
prawa głosu (jeden wskazany przedstawiciel). Wyniki testów akceptacyjnych będą elementem
oceny spełnienia wymagań przez oferowane próbki.

Pkt 7.18
Zakres testów akceptacyjnych:
a) Lista P
rzypadków Testowych dla rutera:
Identyfikator Przypadku
Testowego
Nazwa Przypadku Testowego
Zakres Testu
RT_OG_01
Spełnienie wymagań
konstrukcyjnych
Sprawdzenie cech rutera:
• braku wentylatorów i innych
ruchomych podzespołów;
• możliwości instalacji na
szynie DIN; wymiarów
zewnętrznych; dostępu do
interfejsów komunikacyjnych,
gniazd antenowych oraz
gniazd kart SIM;
(…)
RT_FC_05
Restart rutera
• Samoczynny restart routera
po ni
eudanych próbach
zalogowania się do APN;


Wymuszenie zdalnego
sprzętowego restartu.
RT_FC_06
Skuteczność filtrowania ruchu
na interfejsach LAN i WAN
Testowanie funkcji filtrowania
pakietów na podstawie adresu
MAC, adresu IP oraz portu
TCP/UDP.
RT_FC_07
Tr
anslacja adresów
Sprawdzenie możliwości
przekierowania portów oraz
poprawne działanie SNAT.
RT_FC_08
Synchronizacja czasu
Zmiana czasu rutera przez
użytkownika oraz możliwość
synchronizacji z zewnętrznym
serwerem NTP. Test
wewnętrznego serwera NTP.

b) Lista P
rzypadków Testowych dla zasilacza:
Identyfikator Przypadku
Testowego

Nazwa Przypadku Testowego

Zakres Testu

ZS_OG_02
Poprawność parametrów
wyjścia do zasilania aparatury
przy zmianach napięcia
zasilającego
Sprawdzenie czy zasilacz
utrzymuje pra
widłowe
parametry wyjścia do zasilania
aparatury
w przypadku odchyłki napięcia
znamionowego (230 VAT) w
zakresie od -20% do +15%.
Test będzie przeprowadzony
dla różnych warunków pracy
zasilacza
w zakresie obciążenia wyjścia
do zasilania aparatury jak i
o
bciążenia do
przyłączenia akumulatorów.
(wyjście obciążone, bez
obciążenia, dołączone do
zasilacza akumulatory:
naładowane, rozładowane).
ZS_FC_07
Zabezpieczenie przed
głębokim rozładowaniem
akumulatorów
Sprawdzenie czy zasilacz
odłączy akumulatory podczas
ich rozładowywania w pracy
buforowej, gdy napięcie na
akumulatorach spadnie poniżej
progu 21,3 V DC ±0,3 V.

7.19 Kryteria akceptacji testów akceptacyjnych.
a) wynik
testu uznaje się za pozytywny, gdy występuje zgodność opisu oczekiwanego
rezult
atu testu z opisu przypadku testowego z faktycznym stanem po zakończeniu danego
przypadku testowego, w określonych w danym przypadku testowym warunkach.
Weryfikacja zgodności powinna być wykonana zgodnie z opisem przypadku testowego.
b) wynik testu uznaje
się za negatywny, gdy którakolwiek ze składowych faktycznego rezultatu
różni się od rezultatu oczekiwanego.
Pozytywny wynik wykonania danego przypadku testowego jest tożsamy z pozytywną
weryfikacj
ą wymagań powiązanych z danym przypadkiem testowym o ile te wymagania nie są
powiązane z jeszcze innymi przypadkami testowymi. Jeśli istnieje powiązanie z innymi
przypadkami testowymi, to pozytywna weryfikacja określonego wymagania następuje

w przypadku pozytywnego wykonania wszystkich prz
ypadków testowych powiązanych
z danym wymaganiem.

Pkt 11.1 - cena ma charakter ry
czałtowy, musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny,
uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone przez Zamawiającego w SIWZ
oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. W szczególności: (…)
g)
koszty warsztatów szkoleniowych wskazanych pracowników Zamawiającego, zgodnie
z zakresem podanym w Rozdziale II SIWZ.
Pkt 11.2 - c
ena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty. Podana
cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Pkt 11.3. - c
ena podana w formularzu oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ i jej załączników oraz zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu
należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena za
realizację zamówienia będzie również uwzględniać dostawy dodatkowych urządzeń
teletechnicznych wraz z nie
zbędnymi licencjami, realizowane w ramach prawa opcji,
w maksymalnym jego zakresie.
Pkt 11.4 - c
ena wskazana w formularzu oferty musi być skonstruowana zgodnie z Tabelą
cenową (Załącznik nr 1.1 do Formularza ofertowego).

Pkt 14.1 - Z
amawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

Pkt 14.2. Przy wyborze ofert
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena
– 95%, okres gwarancji – 5%.

W Rozdziale II SIWZ
– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł m.in.
następujące wymagania.
I. Ruter.
Pkt 6.1.8.
Po 3 nieudanych próbach zalogowania się do dedykowanego APN, ruter powinien
automatycznie
wykonać 3 próby zalogowania się do APN drugiej karty SIM, a po 3
nieudanych próbach logowania do APN drugiej karty SIM wykonać restart sprzętowy.
W przypadku braku drugiej karty SIM lub wymuszenia pracy z wykorzystaniem jednej kart SIM
(pkt 6.1.2 a), po 3 nieudanych próbach zalogowania do APN wybranej karty SIM ruter
powinien wykonać restart sprzętowy bez próby logowania do APN drugiej karty.

Pkt 6.1.11
Ruter musi mieć możliwość wykonania translacji NAT adresów i portów,
w szcz
ególności ruter musi posiadać możliwość translacji SNAT i DNAT.
Pkt 6.1.12.
Ruter musi być przystosowany do zdalnej synchronizacji czasu - klient protokołu
NTP.
Pkt 6.1.13.
Ruter musi posiadać możliwość uruchomienia serwera usługi NTP.
Pkt 6.3.10.
Wymagana jest realizacja restartu w ruterze na poziomie sprzętowym (tzw. zimny
reset) jak i programowym.
Pkt 6.4.20.
Ruter musi mieć zaimplementowaną funkcję klienta oraz serwera NTP z obsługą
protokołu NTP wersji 3 lub wyższej.
Pkt 6.4.21.
Ruter musi blokować połączenia TELNET.
Pkt 6.6.14.
Zmiany konfiguracji w ruterze muszą być rejestrowane w dzienniku zdarzeń wraz
ze znacznikiem czasu i loginem użytkownika dokonującego zmiany.
Pkt 6.7.2.
Router musi mieć możliwość synchronizacji poprzez zewnętrzny serwer NTP, z sieci
GSM oraz bezpośrednio przy wykorzystaniu Oprogramowania Zarządzającego EMS.
Konfiguracja musi umożliwiać wybór źródła synchronizacji czasu.
Pkt 7.2.12.
Ruter nie może posiadać ruchomych części mechanicznych (np. wentylatorów).
Pkt 7.2.10.
Dostęp do interfejsów komunikacyjnych musi znajdować się od strony frontowej
urządzenia.
Pkt 7.2.11.
Ruter musi być wyposażony w dwa gniazda kart SIM (SIM_I i SIM_2). Dostęp do
każdego gniazda na kartę SIM w ruterze musi być zrealizowany bez konieczności demontażu
obudowy lub rutera.
Pkt 7.2.12 Gniazdo w rut
erze, przeznaczone na montaż karty SIM powinno uniemożliwiać
samoistne wypadnięcie karty SIM. Gniazdo karty SIM musi być przystosowane do obsługi kart
mini-SIM zgodne z IEC 7810:2003, ID-000.
Pkt 7.2.13.
Ruter musi posiadać interfejs antenowy w standardzie SMA do podłączenia anten.
Pkt 7.2.14.
Ruter na obudowie zewnętrznej musi mieć diody LED sygnalizujące: obecność
zasilania 24V,
Poziomu sygnału radiowego, status transmisji danych dla każdego portu
Ethernet (patrz p.
6.7.1). Diody te muszą być widoczne bez konieczności demontażu osłony
listwy zaciskowej urządzenia z wyłączeniem diod zespolonych z gniazdem Ethernet.

II. Zasilacz.
Pkt 4.4.
Zasilacz musi posiadać następujące zabezpieczenia w obwodzie akumulatorów:
a)
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Pkt 4.12.
Zasilacz musi sygnalizować za pomocą wyjść dwustanowych następujące zdarzenia
i awarie:

a)
Sygnalizacja pracy z akumulatorów - tożsame z sygnalizacją braku napięcia zasilającego
230 VAC.
b)
Sygnalizacja rozładowania akumulatorów - aktywowana przy spadku napięcia
akumulatorów poniżej 23 VDC ± 0,3 V.
Pkt 4.13
Zasilacz musi sygnalizować przy pomocy diod LED następujące stany:
a)
obecność zasilania 230 VAC - jest/nie ma zasilania;

Pkt 5.5.7. W
yjście do przyłączenia akumulatorów musi być zabezpieczone przed:
a)
odwrotnym podłączeniem biegunowość akumulatorów,
b)
głębokim rozładowaniem akumulatorów, próg odłączenia nie niższy niż 21,3V DC
Pkt 5.4.
Wyjście do zasilania aparatury.
Zasil
acz powinien posiadać parametry nie gorsze niż:

5.4.1.
Napięcie znamionowe: 24,0 V DC.

5.4.21
Zakres zmian napięcia: 21,0… 27,6 V DC dla temperatury 200C.

5.4.3.
Napięcie tętnień: 200 mVp-p.

5.4.4.
Prąd wyjściowy (ciągły):≥ 1,0 A.

Plan testów akceptacyjnych, w rozdziale 3 – Przypadki Testowe, określał m.in. przebieg
poszczególnych testów akceptacyjnych oraz oczekiwane rezultaty testów.
Rozdział 3.1 – Przypadki testowe dla rutera.
W ramach przypadku testowego RT_OG_01
– Spełnienie wymagań konstrukcyjnych,
określono m.in. następujące punkty przebiegu testu:
2. Sprawdzić, czy ruter nie posiada widocznych ruchomych części mechanicznych.
5. Sprawdzić, czy dostęp do interfejsów komunikacyjnych znajduje się od strony frontowej
rutera (…).
8. Sprawdzić, czy ruter ma interfejsy antenowe w standardzie SMA dla podłączenia anteny
głównej i pomocniczej.
Jako „Oczekiwany rezultat testu” określono – „Wynik dziewięciu sprawdzeń musi być
pozytywny”.


W ramach przypadku testowego RT_FC_05
– Restart rutera - określono wykaz czynności
przygotowawczych:
3.
Pozostawić w ruterze jedną karę SIM włożoną do gniazda SIM_1.
4.
Za pomocą Oprogramowania Zarządzającego EMS w konfiguracji rutera wymusić
pracę na karcie SIM_1.
W ramach przebiegu testu określono:

3. Poprzez odczyt dziennika zdarz
eń sprawdzić, czy po 3 nieudanych próbach
zalogowania się do APN nastąpił restart rutera.
4.
Wymusić sprzętowy restart rutera za pomocą Oprogramowania Zarządzającego EMS.
Jako „Oczekiwany rezultat testu” określono – „Ruter wykonał sprzętowy restart po 3
nieud
anych próbach logowania do APN oraz po wymuszeniu restartu za pomocą
oprogramowania EMS. Wystąpienie restartu jest stwierdzane na podstawie wpisów o restarcie
sprzętowym w dzienniku zdarzeń ze stemplami czasowymi odpowiadającymi dacie i czasowi
restartów wymuszonych podczas przebiegu testu. Wpisy o restarcie w dzienniku zdarzeń
powinny zawierać prawidłową przyczynę restartu”.


W ramach przypadku testowego RT_FC_06
– Skuteczność filtrowania ruchu na interfejsach
LAN i WAN -
określono m.in. następujące punkty przebiegu testu:
1.
Za pomocą narzędzia nmap przeskanować interfejs WAN oraz wybrany losowo interfejs
LAN rutera w zakresie otwartych portów TCP.
2. Na interfejsie WAN oraz losowo wybranym w pkt 1 interfejsie LAN, dla losowo
wybranych, nie więcej niż 5 otwartych portów TCP, sprawdzić, czy usługa Telnet nie
jest aktywna. Sprawdzenie polega na kontroli czy na otwartym porcie nie można
zalogować się do konta typu shell (tym samym uzyskać dostęp do konsoli rutera)
korzystając z połączenia Telnet.
(…)
Jako „Oczekiwany rezultat testu” określono – „Na wybranych losowo otwartych portach TCP
nie jest możliwe zalogowanie się za pośrednictwem usługi TELNET do konta typu shell
(uzyskać dostęp do konsoli rutera)”.


W ramach przypadku testowego RT_FC_07
– Translacja adresu - określono m.in. następujące
punkty przebiegu testu:
1.
Za pomocą Oprogramowania Zarządzającego EMS skonfigurować funkcję translacji
adresów, tak by była możliwa komunikacja z komputera testującego A poprzez wybrany
port TCP interfejsu WAN rutera z portem TCP
komputera testującego B podłączonego
do interfejsu LAN routera oraz by dokonywana była translacja adresu LAN komputera
testującego B na adres interfejsu WAN routera.
2.
Sprawdzić możliwość połączenia się na wybranym porcie TCP z komputerem
testującym B od strony interfejsu WAN.
3.
Z komputera testującego B (od strony LAN rutera) wysłać pakiety ICMP (ping)
w kierunku komputera testującego A (dostępnego po stronie interfejsu WAN routera).
4.
Sprawdzić odbierane odpowiedzi na pakiety ICMP (ping).

Jako „Oczekiwany rezultat testu” określono – „Musi funkcjonować TCP pomiędzy komputerami
testującymi A i B. Odpowiedzi pakietów ICMP wysyłanych przez komputer testujący B muszą
potwierdzać poprawną komunikację”.


W ramach przypadku testowego RT_FC_08
– Synchronizacja czasu - określono jako
„Oczekiwany rezultat testu” – „Odczytana data/czas w ruterze w pkt 3 powinna być zgodna
z datą/czasem ustawionym w komputerze testującym A. Odczytana data/czas w komputerze
testującym w pkt 7 powinna być zgodna z datą/czasem ustawionym w ruterze.

Rozdział 3.2 Przypadki testowe dla zasilacza.
W ramach przypadku testowego ZS_OG_01
– Poprawność parametrów wyjścia do zasilania
aparatury przy zmianach napięcia zasilającego - określono jako oczekiwany rezultat testu
m.in.
: „Wynik testu jest pozytywny, jeśli są spełnione wszystkie poniższe warunki: 1. Napięcie
U
wyj
we wszystkich pomiarach mieści się w zakresie 21,0…27,6 VDC; 2. We wszystkich
pomiarach możliwe jest takie ustawienie potencjometru, że prąd I
wyj

będzie nie mniejszy niż 1
A”.

Ponadto za
mawiający w opisie przebiegu testu określił wzór tabeli umożliwiający zestawienie
dokonanych pomiarów napięcia U
wyj.

W ramach przypadku testowego ZS_FC_07
– Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
akumulatorów - wskazano m.in. oczekiwany rezultat testu: „wynik testu jest pozytywny, jeśli
wartości pomiarów U
bat
, I
wyj
oraz sygnalizacja diod LED i styku RB
– Rozładowanie baterii są
zgodne z opisem w części Przebieg testu”.


Przystępujący DGT złożył ofertę, wraz z którą przedłożył wymaganą próbkę (makietę).
Zamawiający, na podstawie kryteriów oceny ofert najwyżej ocenił ofertę DGT, wobec czego
poddał przedłożoną wraz z ofertą próbką testom, zgodnie z ww. planem testów
akceptacyjnych.
Test
– RT_OG_01 zakończył się rezultatem „Zgodny z oczekiwanym rezultatem testu.
Obudowa wykonana jest z materiału przewodzącego i posiada zacisk do przyłączenia
uziemienia. Wymiary urządzenia mieszczą się w zakresie wymaganym w SIWZ”.
Test RT_FC_06 zakończył się rezultatem „Zgodny z oczekiwanym rezultatem testu. Dla
testów wybrano losowo porty: dla pkt 1 Przebiegu testu sprawdzenie wykonano na portach
TCP nr 13, 22, 2002, dla pkt 2 Przebiegu testu sprawdzono brak usługi Telnet na portach TCP
nr 13, 2002; dla pkt 4 Przebiegu testu sprawdzenie wykonano na odblokowanym porcie TCP
nr 13
”.

Testy RT_FC_05, RT_FC_07, RT_FC_08 zakończyły się rezultatem „Zgodny z oczekiwanym
rezultatem testu”.
Test ZS_OG__02 zakończył się rezultatem testu „Zgodny z oczekiwanym rezultatem testu,
wyniki pomiarów zawarto w tabeli (…)” – rzeczona tabela stanowiła wypełnioną tabelę której
wzór został zawarty w planach testów.
Test ZS_FC_07 zakończył się rezultatem „Zgodny z oczekiwanym rezultatem testu”.

Zamawiający wezwał wykonawcę DGT Sp. z o.o. pismem z dnia 1.12.2017 r. do wyjaśnień na
podstawie art. 26 u
st. 3 ustawy Pzp w zakresie rozbieżności w złożonej ofercie. Zamawiający
wskazał, że wykonawca za przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych zaoferował cenę
60
000,00 zł netto, 73 800,00 zł brutto, przy czym w tabeli cenowej jako kwotę jednostkową za
warszta
ty szkoleniowe wskazał 60 000,00 zł, co w przeliczeniu z ilością godzin szkolenia (150)
daje kwotę 9 000 000,00 zł netto, 11 070 000,00 zł brutto.
Przystępujący DGT udzielił odpowiedzi pismem z dnia 5.12.2017 r., w którym wyjaśnił,
że wskazywana rozbieżność wynika z omyłki polegającej na przesunięciu się tekstu pomiędzy
kolumnami tabeli. Wskazał, że jego wolą było zaoferowanie ceny jednostkowej 400,00 zł netto,
zaś cena ofertowa nie ulega zmianie i wartość warsztatów szkoleniowych wynosi 73 800 zł
brutto.
P
ismem z dnia 6.12.2017 r. Zamawiający poinformował DGT o dokonaniu na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprawienia omyłki w ofercie, które polegało na
zmianie ceny jednostkowej podanej w tabeli na stronie 6 oferty za godzinę szkolenia
z 60 000,00
zł na 400,00 zł oraz wezwał wykonawcę do wyrażenia zgody na dokonanie
poprawienia rzeczonej omyłki.
Przystępujący DGT pismem z tego samego dnia wyraził zgodę na dokonane przez
Zamawiającego poprawienie omyłki w ofercie.

Izba zważyła, co następuje.

Odwołanie jako bezzasadne, nie zasługuje na uwzględnienie.

1. Zarzut naruszenia art. 7 i 3 wraz z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
czynności odrzucenia oferty wykonawcy DGT Sp. z o.o., której treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i tym samym wadliwe wybranie
oferty tego wykonawcy.


Odwołujący przedmiotowy zarzut opiera o twierdzenie, że oferowane przez wykonawcę DGT
urządzenia są niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ocenie
Izby zarz
ut ten nie znajduje potwierdzenia w okolicznościach sprawy.

W zakresie wymagań, których spełnianie miał potwierdzać test rutera RT_OG_01,
Odwołujący zarzuca, że test nie weryfikował istnienia dostępu do gniazd antenowych oraz
nastąpiła modyfikacja wymagania SIWZ, poprzez ograniczenie testu do sprawdzenia, czy ruter
nie posiada widocznych ruchomych elementów mechanicznych. Odwołujący wywodzi z tego,
że urządzenie oferowane przez Przystępującego DGT nie spełnia wymogów SIWZ
w przedmiotowym zakresie.


Doko
nując oceny przedmiotowego zarzutu w pierwszej kolejności należy zważyć, że
obarczonym błędem logicznym jest wnioskowanie, że brak objęcia testem określonego
parametru świadczy o braku spełnienia tego parametru przez badany obiekt. Obarczony
brakiem lub błędem test świadczy jedynie o jego błędnych założeniach, zaprojektowaniu lub
przeprowadzeniu, w żaden zaś sposób nie przekłada się to na ocenę poddanego badaniu
urządzenia. Zatem nawet w przypadku stwierdzenia, że przeprowadzony test RT_OG_01 nie
weryfikowa
ł w rzeczywistości wskazanych cech rutera, nie pozwala to na stwierdzenie
niezgodności przedmiotu oferty DGT z SIWZ.

Niezależnie od powyższego należy uznać również, że przeprowadzone przez
Zamawiającego badanie oferowanego przez DGT urządzenia potwierdziło spełnienie
kwestionowanych wymagań. Plan testów przewidywał zbadanie posiadania widocznych
ruchomych części mechanicznych (pkt 2), dostęp do interfejsów komunikacyjnych (pkt 5) oraz
posiadanie interfejsów antenowych (pkt 8). Rezultat przeprowadzonego testu – „Zgodny
z oczekiwanym rezultatem testu”, który z kolei wymagał pozytywnej weryfikacji wszystkich
punktów planu testu pozwala na uznanie, że urządzenie pomyślnie przeszło rzeczony test.
W zakresie weryfikacji posiadania elementów ruchomych – wobec nie objęcia testem
ewentualnych niewidocznych ruchomych elementów mechanicznych (zgodnie z planem testu),
należy zwrócić uwagę, że zgodnie z pkt 7.13 Rozdziału I SIWZ, weryfikacja wymagań
technicznych dokonywana miała być na podstawie dostarczonych próbek oraz dokumentów
załączonych do oferty. Wobec braku dowodu przeciwko twierdzeniu Zamawiającego, że brak
niewidocznych elementów ruchomych urządzenia został stwierdzony, zgodnie z SIWZ, na
podstawie dokumentacji nie można uznać, że Zamawiający zaniechał dokonania weryfikacji
przedmiotowego
wymogu.
Wobec
wskazanych
okoliczności
należy
stwierdzić,
że Zamawiający prawidłowo zweryfikował spełnianie rzeczonych wymagań SIWZ przez
urządzenie oferowane przez DGT i brak jest podstaw dla stwierdzenia niezgodności oferty
DGT z SIWZ w tym zakresie.

W odniesieniu do wymagania badanego w teście RT_FC_05 Odwołujący podnosi,
że wobec przeprowadzenia testu z jedną kartą SIM, to nie potwierdza on weryfikowanej
funkcjonalności rutera określonej w pkt 6.1.8. Rozdział II SIWZ, zgodnie z którą po 3
nieudanych próbach logowania do APN pierwszej karty SIM musiało nastąpić przełączenie na
drugą kartę SIM, wykonanie kolejnych trzech nieudanych prób logowania i wówczas dopiero
restart sprzętowy rutera. Podnosi, że wobec przeprowadzenia testu w sposób inny niż wynika
to z wiążących postanowień SIWZ, nie można stwierdzić, że rzeczone wymaganie zostało
potwierdzone, a oferta podlega odrzuceniu.

W ocenie Izby przedmiotowy zarzut nie znajduje potwierdzenia w okolicznościach sprawy.
Nale
ży powtórzyć, że - jak zostało to wskazane w odniesieniu do pierwszego testu rutera –
nawet potwierdzenie zarzutu błędnego skonstruowania lub przeprowadzenia testu, nie może
skutkować stwierdzeniem o niezgodności oferty z SIWZ.

Wbrew twierdzeniom Odwołującego, Izba stwierdziła, że przeprowadzony test weryfikował
parametr opisany w pkt 6.1.8 Rozdziału II SIWZ, jak również był zgodny z opisem zakresu
testu zawartym w pkt 7.18 Rozdziału I SIWZ. Opis zakresu testu (pkt 7.18 Rozdział I SIWZ)
wskazywał na samoczynny restart routera po nieudanych próbach zalogowania się do APN.
Pkt 6.1.8. Rozdziału II SIWZ wskazywał, że w przypadku braku drugiej karty SIM po 3
nieudanych próbach zalogowania do APN wybranej karty SIM ruter powinien wykonać restart
sprzętowy bez próby logowania do APN drugiej karty. Zgodnie z planem testu, był on
przeprowadzany przy wykorzystaniu jednej karty SIM włożonej do gniazda SIM_1. Zawarty
w raporcie z testu rzeczywisty rezultat „zgodny z oczekiwanym rezultatem” pozwala na
stwierdzenie, że pozytywnie została zweryfikowana ww. funkcjonalność rutera przy pracy
z jedną kartą SIM. Należy podkreślić, że SIWZ nie zawierał zapisu zgodnie z którym
przeprowadzone testy mają potwierdzać wszystkie wymagane parametry i funkcjonalności.
Jak wskazywano po
wyżej, zgodnie z pkt 7.13 Rozdziału I SIWZ zgodność ofert z SIWZ miała
być badana na podstawie testów, jak i dokumentacji dostarczonej wraz z ofertą. Zamawiający
posiada uprawnienie do skonstruowania testów w taki sposób, by weryfikowały one działanie
kluc
zowych z jego punktu widzenia funkcjonalności – oczywiście przy założeniu, że pozostałe
parametry oferowanego przedmiotu zostaną zbadane w inny sposób – np. na podstawie
dokumentacji.
Należy przy tym podkreślić, że zasadą jest weryfikowanie zgodności z SIWZ
przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji i nie można takiego działania
Zamawiającego uznać za pozbawione należytej staranności. Wykonawcy posiadają
uprawnienie do kwestionowania zakładanego przez Zamawiającego sposobu weryfikacji ofert
poprzez wni
esienie odwołania od zapisów SIWZ, co nie jest przedmiotem niniejszego
postępowania.

Mając powyższe na uwadze, twierdzenie Odwołującego o braku spełniania wymogu
określonego w pkt 6.1.8 Rozdziału II SIWZ przez ruter będący przedmiotem oferty DGT należy
u
znać w świetle okoliczności sprawy za nieuzasadnione, wobec czego brak jest podstaw dla
odrzucenia oferty DGT jako niezgodnej w tym zakresie z SIWZ.

W odniesieniu do parametrów weryfikowanych testem RT_FC_06 Odwołujący stoi na
stanowisku, że test nie wykazał spełnienia przez ruter wymagania 6.4.21 Rozdziału II SIWZ -
„Ruter musi blokować połączenia TELNET”, wobec braku przeprowadzenia badania na porcie
23.

Zgodnie z Planem testów, przebieg testu – pkt 2, należało sprawdzić, czy usługa Telnet
nie jest a
ktywna dla losowo wybranych, nie więcej niż pięciu otwartych portach TCP.
Sprawdzenie polegać miało na kontroli, czy na otwartym porcie nie można zalogować się do
konta typu shell korzystając z połączenia Telnet. Jako oczekiwany rezultat testu wskazano, że
na wybranych losowo otwartych portach TCP nie jest możliwe zalogowanie się za
pośrednictwem usługi Telnet do konta typu shell (uzyskać dostęp do konsoli rutera).
Rzeczywisty rezultat przeprowadzonego testu, według raportu, był zgodny z oczekiwanym
rezulta
tem. Wskazano, że dla pkt 2 Przebiegu testu sprawdzono brak usługi Telnet na portach
TCP nr 13, 2002. Należy uznać, że Zamawiający przeprowadził test zgodnie z założeniami
planu testów, które nie były uprzednio kwestionowane przez Odwołującego. Zamawiający,
wobec pozytywnego wyniku testu nie miał podstaw dla stwierdzenia, ze oferowane przez DGT
urządzenie nie spełnia ww. wymogów i jest niezgodne z SIWZ. Dodać należy, że zgodnie ze
stanowiskiem Przystępującego DGT, potwierdzonym w toku rozprawy przed KIO, usługa
TELNET jest na oferowanym urządzeniu wyłączona. Należy wskazać, że wyłączenie usługi
niewątpliwie uniemożliwia dokonanie połączenia przy jej pomocy. Zamawiający zaś w SIWZ
nie precyzował pojęcia „blokowania usługi Telnet”, również w odpowiedzi na pytanie do SIWZ
nr
47 z dnia 17.11.2017 r., wskazał że „Zamawiający informuje, iż ruter musi blokować usługę
TELNET”. Wobec dokonanie przez Zamawiającego niejako definicji idem per idem terminu
„blokować”, dla jej wyjaśnienia należy posłużyć się Słownikiem Języka Polskiego PWN
(www.sjp.pwn.pl
, dostęp w dniu 22.02.2018 r.), zgodnie z którym „blokować” może oznaczać
m.in. 1. utrudniać przejście, dostęp do czegoś, 7. zabezpieczać urządzenia techniczne.
Wobec tak rozumianego terminu „blokowania” należy uznać, że urządzenie które uniemożliwia
połączenie przy użyciu TELNET poprzez wyłączenie tej usługi w skuteczny sposób „utrudnia
przejście, dostęp” jak też „zabezpiecza urządzenie techniczne”. Zamawiający zatem w ocenie
Izby zasadnie uznał, że urządzenie oferowane przez DGT spełnia wymóg pkt 6.4.21 Rozdziału
II SIWZ, wobec czego jego oferta jest zgodna z SIWZ.

Kolejny zarzut odwołania dotyczył wymagania z pkt 6.1.11 Rozdziału II SIWZ,
weryfikowanego testem RT_FC_07. Odwołujący podnosi, że sposób przetestowania wymogu,
wynikający z opisu oczekiwanego rezultatu testu wskazuje na okoliczność, że Zamawiający
przetestował inne wymaganie SIWZ, nie określone w pkt 6.1.11 Rozdziału II SIWZ, wobec
czego oferta DGT powinna zostać odrzucona.

Mając na uwadze lakoniczność przedmiotowego zarzutu jak i jego podstawy faktycznej,
należy stwierdzić, że Odwołujący po raz kolejny nie odnosi się do faktycznej niezgodności
z SIWZ urządzenia oferowanego przez DGT, a do sposobu skonstruowania testu. Jak
wskazano powyżej, ewentualnie – w ocenie Izby również nieudowodnione – błędy
w sformułowaniu testu nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie o braku spełniania
wymogów SIWZ przez testowane urządzenie. Zamawiający w toku rozprawy oświadczył, że
poprawne działanie SNAT zostało w toku testu potwierdzone, zaś rzeczywisty rezultat testu
wg. raportu z testu był „zgodny z oczekiwanym rezultatem testu”, dlatego Zamawiający uznał
ofertę DGT za zgodną z SIWZ. Wobec braku przedstawienia przez Odwołującego okoliczności
przeciwnych, z których wywodził on skutki prawne, należy stwierdzić, że Odwołujący nie uniósł
ciężaru dowodowego w tym zakresie i brak jest podstaw dla uznania zasadności zarzutu.

W odniesieniu do testu RT_FC_08 Odwołujący wskazuje, że nie potwierdził on spełnienia
wymogu określonego w pkt 6.7.2 Rozdziału II SIWZ. Podnosi, że test obejmował zakres
synchronizacji czasu węższy niż wynika to z ww. zapisu SIWZ, dotyczył bowiem jedynie
serwera NTP, gdy wymagane było stwierdzenie możliwości synchronizacji czasu z trzech
źródeł – serwera NTP, GSM i Oprogramowania Zarządzającego EMS.

Należy przyznać rację Odwołującemu, iż pkt 6.7.2 Rozdziału II SIWZ wymagał posiadania
przez ruter możliwości synchronizacji poprzez zewnętrzny serwer NTP, z sieci GSM oraz
bezpośrednio przy wykorzystaniu Oprogramowania Zarządzającego EMS. Jednakże, zgodnie
z pkt 7.18 Rozdziału I SIWZ, zakres testu obejmował zmianę czasu rutera przez użytkownika
oraz możliwość synchronizacji z zewnętrznym serwerem NTP. Przebieg testu, zgodnie
z Planem testów obejmował synchronizację czasu z serwerem NTP, według raportu z testu,
rzeczywisty rezultat testu był zgodny z oczekiwanym rezultatem – przedmiotowy wymóg został
zatem zweryfikowany pozytywnie. Odnosząc się podnoszonego przez Odwołującego zakresu
testu, który nie obejmował wszystkich wymagań określonych w pkt 6.7.2 Rozdziału II SIWZ,
należy poczynić odesłanie do ww. ustaleń Izby w zakresie testu RT_FC_05 i ponownie
podkreślić, że weryfikacja testowa nie musi obejmować wszystkich parametrów zamawianych
urządzeń, badanie pozostałych wymogów mogło być oparte o dokumentację załączoną do
oferty, zaś brak poddania testom jednego z parametrów nie może stanowić podstawy dla
stwierdzenia, że parametr ten jest niezgodny z SIWZ.

W zakresie testu ZS_OG_02 Odwołujący zarzuca, że urządzenia DGT nie spełniają
wymagania 5.4.4 Rozdziału II SIWZ, bowiem z rezultatu testu opisanego w raporcie z testu nie
wynika, że pozytywnie zostały dokonane pomiary natężenia prądu, stwierdzające, zgodnie
z ww. zapisem, że „Prąd wyjściowy (ciągły):≥ 1,0 A”.

Zgo
dnie z planem przedmiotowego testu, jako oczekiwany rezultat testu, pkt 2, określono
– „We wszystkich pomiarach możliwe jest takie ustawienie potencjometru, że prąd I
wyj

będzie
nie mniejszy niż 1A”. Zgodnie z raportem z testów, gdzie oczekiwany rezultat, pkt 2 określono
jako „We wszystkich pomiarach prąd I
wyj

jest nie mniejszy niż 1A”, rzeczywisty rezultat testu
był zgodny z oczekiwanym rezultatem.

Mając na uwadze opisane okoliczności sprawy, należy stwierdzić, że Odwołujący zarzut
swój oparł jedynie o brak wskazania w rzeczywistym rezultacie testu konkretnych pomiarów
dla prądu I
wyj
. Należy jednak uznać, że wobec uwzględnienia w planie testów badania tego
parametru i ustalenie pozytywnego wyniku pomiaru jako oczekiwanego rezultatu testu,
stwierdzenie o zgo
dności testu z jego oczekiwanym rezultatem jest wystarczającym, wobec
braku okoliczności wskazujących na odmienny rezultat, dowodem na stwierdzenie spełnienia
badanego wymogu przez urządzenie DGT. Zamawiający zasadnie zatem stwierdził zgodność
oferty DGT z SIWZ w badanym parametrze.

Ostatni z zarzutów dotyczących parametrów technicznych urządzeń oferowanych przez
DGT Odwołujący oparł o rezultat testu ZS_FC_07. Odwołujący podnosi, że rezultat testu
opisany został zbyt ogólnie, wyniki pomiarów nie zostały wyrażone za pomocą liczb, co w jego
opinii wskazuje na negatywny wynik testu.

Zamawiający w planie testów jako oczekiwany rezultat testu wskazał, że „Wynik testu jest
pozytywny, jeśli wartości pomiarów U
bat
, I
wyj
oraz sygnalizacja diod LED i styku RB

Ro
zładowanie baterii są zgodne z opisem w części przebieg testu”. W raporcie z testów, jako
rzeczywisty rezultat testu wskazano „zgodny z oczekiwanym rezultatem testu”. Należy
zauważyć, że w części „przebieg testu” Zamawiający nie zawarł wzoru tabeli do wypełniania,
tak jak uczynił to w przypadkach testowych, w których w rzeczywistych rezultatach testu takie
wypełnione tabele się znalazły (test ZS_OG_02, ZS_OG_03, ZS_OG_04). Brak ujęcia
wyników testu był zatem wynikiem skonstruowania planu testów, nie zaś próbą ukrycia
negatywnego wyniku testu. Jednoznaczne stwierdzenie o zgodności wyników testu z jego
oczekiwanym rezultatem, wobec braku przeciwnych wskazań, należy uznać za dostateczne
potwierdzenie spełnienie weryfikowanego wymogu. Zarzut Odwołującego w tym zakresie
należało zatem uznać za bezpodstawny.

Reasumując, Odwołujący nie wykazał, pomimo ciążącego na nim obowiązku
dowodowego, że oferta Przystępującego DGT jest niezgodna z SIWZ. Zamawiający
przeprowadził testy oferowanych urządzeń zgodnie z SIWZ i brak jest podstaw dla
stwierdzenia
konieczności odrzucenia oferty DGT. Mając powyższe na uwadze, Izba uznała
zarzut naruszenia art. 7 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp za niezasadny.

2. Zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 zdanie drugie i art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp poprzez nieuzasadnione poprawienie treści oferty złożonej przez DGT,
a w konsekwencji zaniechanie jej odrzucenia.

Odnosząc się do przedmiotowego zarzutu w pierwszej kolejności wskazać należy, że
Izba nie zgadz
a się z oceną Odwołującego, zdaniem którego omyłka w ofercie DGT ma
charakter omyłki rachunkowej. Wbrew twierdzeniom Odwołującego okoliczności sprawy nie
wskazują, aby przedmiotowa omyłka była wynikiem błędnego przeliczenia wartości z kolumny
a i kolumny b
Tabeli Cenowej stanowiącej załącznik 1.1 do oferty DGT. Jak wynika
z wyjaśnień DGT z dnia 5.12.2017 r., wskazanie jako ceny jednostkowej warsztatów
szkoleniowych kwoty 60
000,00 zł było spowodowane przesunięciem tekstu z jednej kolumny
tabeli do drugiej.
Wyjaśnienia DGT w ocenie Izby są wiarygodne, korespondują one bowiem
z pozostałymi wartościami wskazanymi tabeli oraz oferty, są również spójne i logiczne. Należy
zaznaczyć, że jako całościową wartość warsztatów szkoleniowych w tabeli również podano
kwot
ę 60 000,00 zł, podobnie jak na stronie 4 formularza oferty. Pozwala to na przyjęcie, że
rzeczywistą wolą DGT było zaoferowanie globalnej ceny za warsztaty szkoleniowe
w wysokości 60 000,00 zł, nie zaś iloczynu 60 000,00 zł i ilości godzin (150). Należy wskazać,
że zasadnie argumentuje Zamawiający, że uznanie, że DGT zaoferował kwotę 60 tysięcy
złotych za godzinę szkolenia jest nierealne i niezgodne z zasadami doświadczenia życiowego.

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, że omyłka w ofercie DGT nie miała
charakteru omyłki rachunkowej. W ocenie Izby Zamawiający zasadnie stwierdził, że jest to
inna omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodująca istotnej zmiany
w treści oferty. Sposób kalkulacji ceny został w precyzyjny sposób określony w SIWZ, zgodnie
z pkt 11.1 Rozdziału I SIWZ, cena miała charakter ryczałtowy, miała być skalkulowana
w sposób jednoznaczny i obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
w szczególności (pkt 11.1.g) – koszty warsztatów szkoleniowych. Zgodnie z pkt 11.4
Rozdziału I SIWZ, cena wskazana w formularzu oferty musiała być skonstruowana zgodnie
z Tabelą cenową – Załącznik 1.1. do Formularza ofertowego. Z uwagi na przytoczone zapisy
SIWZ nie ulega wątpliwości, że wypełnienie tabeli, stanowiącej załącznik 1.1. do Formularza
ofertowego w sposób niejednoznaczny oraz nie pozwalający na uznanie, że cena oferty
została skonstruowana zgodnie z tą Tabelą, stanowiło o niezgodności oferty z SIWZ

w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Dla stwierdzenia,
że omyłka miała charakter
omyłki, której dotyczy powołany przepis koniecznym jest również stwierdzenie, że omyłka ta
nie powoduje istotnych zmian w treści oferty. W ocenie Izby sytuacja taka zachodzi
w niniejszym postępowaniu. Podanie niewłaściwej wartości jednostkowej godziny szkolenia,
jak też późniejsze dokonanie poprawienia tej wartości przez Zamawiającego w żaden sposób
nie wpływało na treść oferty. Bez zmiany pozostawała cena globalna oferty, jak również
składnik ceny – wartość warsztatów szkoleniowych – 60 000,00 zł netto. Podkreślić należy, że
cena taka podana była również w samym formularzu ofertowym, na stronie 4 – wobec czego
niezasadne są twierdzenia Odwołującego, że Przystępujący DGT mógłby wykorzystać ową
omyłkę do manipulacji ceną oferty.

W
konkluzji Izba uznała, że Zamawiający w sposób uprawniony dokonał poprawienia
omyłki w ofercie DGT, która nie zawierała błędu w obliczeniu ceny lub kosztu, jak również brak
jest podstaw dla twierdzenia, że Zamawiający prowadził negocjacje z Przystępującym DGT
dotyczące złożonej oferty. Przedmiotowy zarzut naruszenia ustawy Pzp należało zatem uznać
za bezpodstawny.


3. Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 i
art. 24aa ustawy Pzp w związku z postanowieniami
Rozdziału I punktu 7 SIWZ poprzez zaniechanie czynności badania ofert w zakresie
weryfikacji wymagań technicznych na podstawie próbek złożonych wraz z ofertami.


Odwołujący przedmiotowy zarzut opiera na twierdzeniu, iż Zamawiający zgodnie
z postanowieniami pkt 7 Rozdziału I SIWZ winien był przeprowadzić badanie ofert w zakresie
wymagań technicznych na podstawie próbek – w odniesieniu do ofert wszystkich
wykonawców, nie zaś jedynie oferty DGT – jako ocenionej przez Zamawiającego najwyżej.
Odwołujący wywodzi, że wobec zaniechania dokonania testów próbek załączonych do
pozostałych ofert, Zamawiający naruszył art. 24aa ustawy Pzp.

W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu w pierwszej kolejności należy wskazać, że
zgodnie za art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie
przep
isów ustawy które miało lub mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania.
Odwołujący w treści odwołania, jak również w toku rozprawy nie wykazał choćby
potencjalnego wpływu naruszenia przez Zamawiającego art. 24aa ustawy Pzp na wynik
postępowania. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że nawet w przypadku
stwierdzenia
naruszenia art. 24aa ustawy Pzp przez Zamawiającego w niniejszym
postępowaniu, nie miałoby to wpływu na rozstrzygnięcie w zakresie oddalenia odwołania.

Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, że Zamawiający nie dopuścił się
naruszenia art. 24aa ustawy Pzp. Zgodnie z pkt 14.1 Rozdziału I SIWZ Zamawiający najpierw

dokonać miał oceny ofert, następnie zaś zbadania, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Zamawiający dokonał oceny ofert zgodnie z ustalonymi w pkt 14.2 Rodziału I
SIWZ kryteriami ich oceny
– cena oraz okres gwarancji. Dokonana oceny pozwoliła na
stwierdzenie, że ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca DGT. Dla ustalenia, która oferta,
zgodnie z kryteriami oceny ofert, jest najkorzystniejsza, przeprowadzanie testów
akceptacyjnych nie było konieczne. Należy zwrócić uwagę, że wykonywanie testów urządzeń
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, byłoby zupełnie bezcelowe. Natomiast w
sytuacji, gdyby na dalszym etapie
postępowania – czy też w czasie testów urządzeń DGT –
okazałoby się, że oferta DGT jest niezgodna z treścią SIWZ, Zamawiający bez przeszkód
mógłby poddać testom urządzenia złożone wraz kolejną ofertą. Wcześniejsze badanie
wszystkich urządzeń byłoby niejako działaniem pro forma, pozbawionym celowości
i zasadności. Warto również zauważyć, że na ocenę działania Zamawiającego nie wpływa
okoliczność, iż wymagał on złożenia próbek urządzeń wraz z ofertami. Takie działanie
Zamawiającego służyło zachowaniu zasady równego traktowania wykonawców, bowiem dzięki
niemu każdy z wykonawców miał taki sam czas na przygotowanie kluczowego elementu oferty
– tj. właśnie próbek oferowanych urządzeń.

Mając powyższe na uwadze, Izba stwierdziła, że w okolicznościach niniejszej sprawy
przedmiotowy zarzut nie znalazł potwierdzenia.

4. Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3
postanowień Rozdziału I punktu 7, w szczególności
ppkt 7.7., 7.15.
oraz 7.17. SIWZ, poprzez zaniechanie poinformowania każdego
wykonawcy o fakcie, planie i terminie przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej próbki
złożonej wraz z ofertą przez DGT, co w konsekwencji uniemożliwiło innym
wykonawcom udział w procedurze weryfikacyjnej oferty tego wykonawcy.


Zgodnie z powołanymi przez Odwołującego zapisami SIWZ, Zamawiający miał
powiadomić każdego wykonawcę o terminie i miejscu przeprowadzenia procedury
weryfikacyjnej (testów akceptacyjnych). Wykonawca, którego oferta poddawana była testom,
mógł brać aktywny udział w testach i zgłaszać uwagi, pozostali oferenci zaś mogli
uczestniczyć w testach na zasadzie obserwatorów bez prawa głosu. Plan testów miał zostać
przekazany wykonawcom przed rozpoczęciem testów. Zamawiający w toku postępowania
zaniechał powiadomienia wykonawców innych niż DGT o ww. okolicznościach jak również nie
przekazał planu testów. Odwołujący wywodzi, że pozbawiło to innych wykonawców możliwości
wzięcia udziału w procedurze weryfikacyjnej próbki złożonej przez DGT.

W celu dokonania oceny działania Zamawiającego w zakresie zarzutu, wymaga
odnotowania, że Przystępujący część oferty – próbkę oraz dokumentację oferowanych
urządzeń – skutecznie, w ocenie Zamawiającego, zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa.
Odw
ołujący nie kwestionował skuteczności tego zastrzeżenia, co więcej – wszystkie z próbek
złożonych przez wykonawców w postępowaniu zostały zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa. W tych okolicznościach Zamawiający nie był uprawniony do dopuszczenia
inn
ych wykonawców do procedury weryfikacyjnej próbki złożonej wraz z ofertą przez DGT,
stanowiło by to bowiem ujawnienie informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Mając to na uwadze, Zamawiający odstąpił od zawiadomienia pozostałych wykonawców
o terminie i miejscu poddania próbki z oferty DGT procedurze weryfikacyjnej. Działanie
Zamawiającego w tym zakresie nie jest zgodne z zapisami SIWZ, jednakże nie wpływa to na
możliwość stwierdzenia naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Dochowanie ww. zapisów
SIWZ nie wpłynęłoby na sytuację innych wykonawców bowiem tak nie mogliby zostać
dopuszczeni do udziału w procedurze weryfikacyjnej próbki urządzeń DGT. Dodać należy, że
brak przekazania poz
ostałym wykonawcom planów testów również nie wpływa na ocenę
postępowania Zamawiającego. Odwołujący nie ubiegał się o udostępnienie ww. planów,
z kolei sam zapis SIWZ w tym zakresie winien być kwestionowany na wcześniejszym etapie
postępowania, tj. w drodze odwołania od zapisów SIWZ, w ustawowo przewidzianym terminie.

W tak ustalonym stanie faktycznym i prawnym sprawy Izba doszła do przekonania, że
kwestionowane zachowania Zamawiającego nie stanowiły naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy
Pzp, wobec czego przedmiotowy zarzut należało uznać za niezasadny.

5. Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 i art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie
wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez DGT, pomimo że jego oferta winna
zostać odrzucona.


Oceniając niniejszy zarzut, Izba miała na uwadze jego posiłkowy charakter, wobec którego
dla stwierdzenia jego zasadności koniecznym było uznanie wyżej rozpatrzonych zarzutów.
Wobec stwierdzenia ich bezzasadności, również zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 i at. 91 ust.
1 ustawy Pzp należało uznać za bezpodstawny.

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła,
jak w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust.
1 pkt 2
, § 3 i § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący:
……………………….




Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie