eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2564/17
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2017-12-19
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2564/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Adam, Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 19 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 grudnia 2017 r. przez wykonawcę Lafrentz Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
, w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad, w imieniu którego postępowanie prowadzone jest przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
przy udziale wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ZDI Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu i ZBM Inwestor Zastępczy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego,


postanawia:

1. Umarza
postępowanie odwoławcze;
2. Nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego - Lafrentz Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Poznaniu kwoty 13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu;
3.
Zasądza od odwołującego Lafrentz Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu
kwotę 3750 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero
groszy) stanowi
ącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika oraz koszty podróży.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
O
dwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: …………………………….Sygn. akt: KIO 2564/17

U z a s a d n i e n i e


O
dwołujący – Lafrentz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Poznaniu
– wniósł w dniu 4 grudnia 2017 r., do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego

polegającej na
odrzuc
eniu oferty Odwołującego.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu działanie niezgodne z przepisami ustawy Pzp
polegające na:
1.
naruszeniu art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i
błędne odrzucenie oferty Odwołującego jako oferty nieodpowiadającej treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ"), a także zawierającej
błąd w obliczeniu ceny, podczas gdy oferta Odwołującego odpowiada zapisom SIWZ
i nie zawiera błędu w obliczeniu ceny;
2. naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania o udzielenia zamówienia w sposób niezapewniający zachowania
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz wbrew zasadom
proporcjonalności i przejrzystości.

Odwołujący wniósł o:
1. merytoryc
zne rozpoznanie przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania i
uwzględnienie go w całości,
2.
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia jego czynności, polegającej na odrzuceniu
oferty Odwołującego,
3.
nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert,
4.
przeprowadzenie dowodów z dokumentów powołanych w treści odwołania, w tym
znajdujących się w aktach postępowania, a także dokumentów przedstawionych na
rozprawie, na okoliczności wskazane w odwołaniu,
5.
obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego, w tym kosztami
zastępstwa prawnego.

W dniu 19 grudnia 2017 r. na posiedzeniu O
dwołujący oświadczył, że cofa odwołanie.

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu.

W tym stanie rzeczy Izba
– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy
Pzp
– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz
na podstawie § 5 ust. 1
pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41 poz. 238) ze zmianami
wprowadzonymi rozporządzeniem zmieniającym Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia
2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 47) Izba
orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz odwołującego
90% kwoty wpisu uiszczonego w
wysokości 15 000,00 zł.
Izba także na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. rozporządzenia zasądziła od
O
dwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3750,00 zł z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika oraz kosztów podróży, gdyż Odwołujący cofnął odwołanie na posiedzeniu
Izby. Zgodnie ze wskazanym przepisem
w przypadku umorzenia postępowania
odwoławczego przez Izbę, jeżeli odwołujący cofnął odwołanie, Izba zasądza koszty, o
których mowa w § 3 pkt 2, od odwołującego na rzecz zamawiającego lub wnoszącego
sprzeciw
, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który
wyznaczony został termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników
postępowania, albo po otwarciu rozprawy.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie