eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2550/17
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2017-12-28
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2550/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron w dniu 28 grudnia 2017 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3
grudnia 2017 r. przez
wykonawcę MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Miasto Siemiatycze z siedzibą w
Siemiatyczach


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Białymstoku.
Przewodn
iczący:…………………..Sygn. akt: KIO 2550/17
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Miasto Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach – prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Odbieranie i zagospodarowa
nie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Siemiatycze.
W dniu
3 grudnia 2017 r. wykonawca
MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (zwany dalej:
Odwołującym”) wniósł odwołanie m. in. na wybór oferty wykonawcy: Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach oraz na zaniechanie wykluczenia ww.
wykonawcy z postępowania, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1
oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
Następnie Izba ustaliła, że Zamawiający w dniu 7 grudnia 2017 r. złożył odpowiedź
na odwołanie, w której oświadczył, że w części uwzględnia zarzuty przedstawione w
odwołaniu. W pozostałej części Odwołujący cofnął zarzuty nieuwzględnione przez
Zamawiającego.
Wobec uwzględnienia w części zarzutów odwołania oraz wycofania pozostałych
zarzutów przez Odwołującego, postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art.
186 ust. 3a ustawy Pzp
– należało umorzyć. O kosztach postępowania odwoławczego Izba
orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z
późn. zm.) jednocześnie orzekając w tym zakresie o konieczności dokonania zwrotu
Odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej
tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie